Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 3. aprill 2014 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) - ELi terviklik lähenemisviis ja välistegevuse järjepidevus (arutelu)
 5.Olukord Iraanis (arutelu)
 6.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  7.2.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (rahvusvahelised lennunduse heitkogused) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (hääletus)
  7.3.Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (hääletus)
  7.4.Makseteenused siseturul (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (hääletus)
  7.5.Euroopa elektroonilise side ühtne turg (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (hääletus)
  7.6.E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (hääletus)
  7.7.Avaliku huvi üksuste kohustuslik audit (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (hääletus)
  7.8.Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (hääletus)
  7.9.Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamine või kaotamine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (hääletus)
  7.10.ELi terviklik lähenemisviis ja välistegevuse järjepidevus (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (hääletus)
  7.11.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (hääletus)
  7.12.Komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (hääletus)
  7.13.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (hääletus)
  7.14.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9. ja 10. EAF (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (hääletus)
  7.15.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (hääletus)
  7.16.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (hääletus)
  7.17.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (hääletus)
  7.18.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (hääletus)
  7.19.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (hääletus)
  7.20.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (hääletus)
  7.21.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (hääletus)
  7.22.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (hääletus)
  7.23.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.24.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.25.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.26.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.27.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.28.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.29.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.30.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.31.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.32.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.33.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.34.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.35.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.36.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.37.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.38.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.39.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.40.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.41.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.42.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.43.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.44.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.45.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.46.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.47.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.48.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.49.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.50.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.51.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.52.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.53.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Frontex (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.54.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.55.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.56.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.57.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.58.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – FCH ühisettevõte (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.59.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte IMI (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.60.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõte (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.61.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.62.2012. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  7.63.Olukord Iraanis (B7-0279/2014) (hääletus)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Euroopa Sotsiaalfondist eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusus (Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Parlamendiliikme Mario Borghezio puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Ühiste viisapiirangute kehtestamine Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärk (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Ringhäälingumeedia roll ELi ja selle väärtuste propageerimisel (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Mootorsõidukite müratase (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi kuuluvad elektroonilised andmebaasid (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Rrahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamine ja jõustamine (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Bangladeshist pärit riisi import (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Meditsiiniseadmed (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Euroopa arenguaasta (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamine (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Puidu import (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilised uuringud (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Stockholmi programmi vahehindamine (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (rahvusvahelised lennunduse heitkogused) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Makseteenused siseturul (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Euroopa elektroonilise side ühtne turg (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Avaliku huvi üksuste kohustuslik audit (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamine või kaotamine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.ELi terviklik lähenemisviis ja välistegevuse järjepidevus (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9. ja 10. EAF (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Veiste elektrooniline identifitseerimine (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Frontex (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – FCH ühisettevõte (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte IMI (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõte (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.2012. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Olukord Iraanis (B7-0279/2014)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 13.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 14.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3896 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (11804 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika