Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 4.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni (LES 36. pants) - ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (debates)
 5.Stāvoklis Irānā (debates)
 6.Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (balsošana)
  7.2.Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecība (starptautiskās aviācijas emisijas) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (balsošana)
  7.3.Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (balsošana)
  7.4.Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (balsošana)
  7.5.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (balsošana)
  7.6.Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (balsošana)
  7.7.Obligātas revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (balsošana)
  7.8.Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (balsošana)
  7.9.Muitas nodokļu samazināšana vai atcelšana Ukrainas izcelsmes precēm (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (balsošana)
  7.10.ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (balsošana)
  7.11.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (balsošana)
  7.12.Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2012. finanšu gada budžeta izpildi (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (balsošana)
  7.13.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (balsošana)
  7.14.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (balsošana)
  7.15.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (balsošana)
  7.16.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (balsošana)
  7.17.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (balsošana)
  7.18.2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (balsošana)
  7.19.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (balsošana)
  7.20.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (balsošana)
  7.21.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (balsošana)
  7.22.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (balsošana)
  7.23.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.24.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.25.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.26.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.27.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.28.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.29.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.30.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.31.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.32.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.33.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.34.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.35.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.36.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.37.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.38.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.39.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.40.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.41.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.42.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.43.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.44.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.45.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.46.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.47.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.48.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.49.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.50.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.51.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropols (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.52.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.53.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.54.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.55.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.56.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky" (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.57.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.58.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.59.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.60.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.61.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.62.2012. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  7.63.Stāvoklis Irānā (B7-0279/2014) (balsošana)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Eiropas Sociālā fonda tēriņu gados vecākiem darbiniekiem efektivitāte (Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšana Sergeja Magņitska lietā iesaistītajām Krievijas amatpersonām (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesija (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Raidorganizāciju nozīme ES un tās vērtību atainošanā (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Elektroniskās datu bāzes, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Rīsu imports no Bangladešas (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Medicīniskās ierīces (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Eiropas vides ekonomiskie konti (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Eiropas Attīstības gads (2015.[nbsp ]gads) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēma (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Ar pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldība (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Kokmateriālu imports (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūra (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Kopēja nodokļu sistēma mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecība (starptautiskās aviācijas emisijas) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Obligātas revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Muitas nodokļu samazināšana vai atcelšana Ukrainas izcelsmes precēm (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2012. finanšu gada budžeta izpildi (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Liellopu elektroniskā identifikācija (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropols (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky" (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.2012. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Stāvoklis Irānā (B7-0279/2014)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 13.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 14.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3896 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (11804 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika