Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (artykuł 87 a, ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) - Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (debata)
 5.Sytuacja w Iranie (debata)
 6.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  7.2.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (emisje z międzynarodowego lotnictwa) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (głosowanie)
  7.3.Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
  7.4.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (głosowanie)
  7.5.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (głosowanie)
  7.6.Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (głosowanie)
  7.7.Ustawowe badania jednostek interesu publicznego (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (głosowanie)
  7.8.Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (głosowanie)
  7.9.Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (głosowanie)
  7.10.Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (głosowanie)
  7.11.Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (głosowanie)
  7.12.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (głosowanie)
  7.13.Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (głosowanie)
  7.14.Absolutorium za rok 2012: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (głosowanie)
  7.15.Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (głosowanie)
  7.16.Absolutorium za rok 2012: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (głosowanie)
  7.17.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Sprawiedliwości (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (głosowanie)
  7.18.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Obrachunkowy (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (głosowanie)
  7.19.Absolutorium za rok 2012: Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (głosowanie)
  7.20.Absolutorium za rok 2012: Komitet Regionów (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (głosowanie)
  7.21.Absolutorium za rok 2012: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (głosowanie)
  7.22.Absolutorium za rok 2012: Europejski Inspektor Ochrony Danych (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (głosowanie)
  7.23.Absolutorium za rok 2012: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.24.Absolutorium za rok 2012: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.25.Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.26.Absolutorium za rok 2012: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.27.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.28.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Kolegium Policyjne (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.29.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.30.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.31.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.32.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.33.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Chemikaliów (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.34.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Środowiska (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.35.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.36.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.37.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.38.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.39.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.40.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Leków (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.41.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.42.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.43.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.44.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kolejowa (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.45.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.46.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja Kształcenia (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.47.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.48.Absolutorium za rok 2012: Agencja Dostaw Euratomu (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.49.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.50.Absolutorium za rok 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.51.Absolutorium za rok 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.52.Absolutorium za rok 2012: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.53.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.54.Absolutorium za rok 2012: Agencja Nadzoru Europejskiego GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.55.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.56.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.57.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.58.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.59.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.60.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.61.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.62.Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  7.63.Sytuacja w Iranie (B7-0279/2014) (głosowanie)
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników (sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Wniosek Maria Borgheziego o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Wspólne ograniczenia wizowe dla rosyjskich urzędników zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.69. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Rola radiofonii i telewizji w przedstawianiu UE i jej wartości (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Poziom dźwięku pojazdów silnikowych (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Komputerowe bazy danych stanowiące część sieci nadzoru w państwach członkowskich (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Europejski Rok Rozwoju (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Zarządzanie wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Przywóz drewna (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Wspólny system opodatkowania mający zastosowanie w[nbsp ]przypadku spółek dominujących i[nbsp ]spółek zależnych różnych państw członkowskich (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Śródokresowy przegląd programu sztokholmskiego (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (emisje z międzynarodowego lotnictwa) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Ustawowe badania jednostek interesu publicznego (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Absolutorium za rok 2012: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Absolutorium za rok 2012: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Elektroniczna identyfikacja bydła (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Sprawiedliwości (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Absolutorium za rok 2012: Trybunał Obrachunkowy (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Absolutorium za rok 2012: Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Absolutorium za rok 2012: Komitet Regionów (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Absolutorium za rok 2012: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Absolutorium za rok 2012: Europejski Inspektor Ochrony Danych (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Absolutorium za rok 2012: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Absolutorium za rok 2012: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Absolutorium za rok 2012: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Kolegium Policyjne (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Chemikaliów (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Środowiska (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Leków (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kolejowa (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja Kształcenia (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Absolutorium za rok 2012: Agencja Dostaw Euratomu (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Absolutorium za rok 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Absolutorium za rok 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Absolutorium za rok 2012: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Absolutorium za rok 2012: Agencja Nadzoru Europejskiego GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Sytuacja w Iranie (B7-0279/2014)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 13.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 14.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3896 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (11804 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności