Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 3. apríla 2014 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 Zmluvy o EÚ) - Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
 5.Situácia v Iráne (rozprava)
 6.Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  7.2.Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (hlasovanie)
  7.3.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasovanie)
  7.4.Platobné služby na vnútornom trhu (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (hlasovanie)
  7.5.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (hlasovanie)
  7.6.Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (hlasovanie)
  7.7.Štatutárny audit subjektov verejného záujmu (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (hlasovanie)
  7.8.Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidované účtovné závierky (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (hlasovanie)
  7.9.Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (hlasovanie)
  7.10.Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (hlasovanie)
  7.11.Absolutórium za rok 2012: Európska komisia a výkonné agentúry (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (hlasovanie)
  7.12.Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (hlasovanie)
  7.13.Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (hlasovanie)
  7.14.Absolutórium za rok 2012: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (hlasovanie)
  7.15.Absolutórium za rok 2012: Európska rada a Rada (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (hlasovanie)
  7.16.Absolutórium za rok 2012: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (hlasovanie)
  7.17.Absolutórium za rok 2012: Súdny dvor (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (hlasovanie)
  7.18.Absolutórium za rok 2012 : Dvor audítorov (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (hlasovanie)
  7.19.Absolutórium za rok 2012: Hospodársky a sociálny výbor (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (hlasovanie)
  7.20.Absolutórium za rok 2012: Výbor regiónov (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (hlasovanie)
  7.21.Absolutórium za rok 2012: európsky ombudsman (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (hlasovanie)
  7.22.Absolutórium za rok 2012: európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (hlasovanie)
  7.23.Absolutórium za rok 2012: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.24.Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.25.Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.26.Absolutórium za rok 2012: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.27.Absolutórium za rok 2012: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.28.Absolutórium za rok 2012: Európska policajná akadémia (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.29.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.30.Absolutórium za rok 2012: Európsky podporný úrad pre azyl (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.31.Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre bankovníctvo (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.32.Absolutórium za rok 2012: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.33.Absolutórium za rok 2012: Európska chemická agentúra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.34.Absolutórium za rok 2012: Európska environmentálna agentúra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.35.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra na kontrolu rybárstva (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.36.Absolutórium za rok 2012: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.37.Absolutórium za rok 2012: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.38.Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.39.Absolutórium za rok 2012: Európsky inovačný a technologický inštitút (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.40.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre lieky (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.41.Absolutórium za rok 2012: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.42.Absolutórium za rok 2012: Európska námorná bezpečnostná agentúra (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.43.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.44.Absolutórium za rok 2012: Európska železničná agentúra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.45.Absolutórium 2012: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.46.Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.47.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.48.Absolutórium 2012: Zásobovacia agentúra Euratomu (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.49.Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.50.Absolutórium za rok 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.51.Discarico 2012: Agenzia di approvvigionamento di Euratom (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.52.Absolutórium za rok 2012: Agentúra Európskej únie pre základné práva (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.53.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.54.Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre európsky GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.55.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.56.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik Čisté nebo (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.57.Absolutórium 2012: spoločný podnik ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.58.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre palivové články a vodík (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.59.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.60.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.61.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.62.Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  7.63.Situácia v Iráne (B7-0279/2014) (hlasovanie)
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Účinnosť výdavkov z Európskeho sociálneho fondu na starších pracovníkov (osobitná správa Dvora audítorov č. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Maria Borghezia (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Spoločné vízové obmedzenia pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.69. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Úloha vysielacích médií pri zobrazovaní EÚ a jej hodnôt (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Hladina hluku motorových vozidiel (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Zdravotnícke pomôcky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Európske environmentálne ekonomické účty (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Európsky rok rozvoja (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Dovoz dreva (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Klinické skúšanie liekov na humánne použitie (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v[nbsp ]prípade materských spoločností a[nbsp ]dcérskych spoločností v[nbsp ]rozličných členských štátoch (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Platobné služby na vnútornom trhu (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Štatutárny audit subjektov verejného záujmu (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidované účtovné závierky (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Absolutórium za rok 2012: Európska komisia a výkonné agentúry (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Absolutórium za rok 2012: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Absolutórium za rok 2012: Európska rada a Rada (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Absolutórium za rok 2012: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Absolutórium za rok 2012: Súdny dvor (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Absolutórium za rok 2012 : Dvor audítorov (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Absolutórium za rok 2012: Hospodársky a sociálny výbor (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Absolutórium za rok 2012: Výbor regiónov (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Absolutórium za rok 2012: európsky ombudsman (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Absolutórium za rok 2012: európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Absolutórium za rok 2012: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Absolutórium za rok 2012: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Absolutórium za rok 2012: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Absolutórium za rok 2012: Európska policajná akadémia (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Absolutórium za rok 2012: Európsky podporný úrad pre azyl (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre bankovníctvo (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Absolutórium za rok 2012: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Absolutórium za rok 2012: Európska chemická agentúra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Absolutórium za rok 2012: Európska environmentálna agentúra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra na kontrolu rybárstva (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Absolutórium za rok 2012: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Absolutórium za rok 2012: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Absolutórium za rok 2012: Európsky inovačný a technologický inštitút (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre lieky (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Absolutórium za rok 2012: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Absolutórium za rok 2012: Európska námorná bezpečnostná agentúra (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Absolutórium za rok 2012: Európska železničná agentúra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Absolutórium 2012: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Absolutórium 2012: Zásobovacia agentúra Euratomu (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Absolutórium za rok 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Absolutórium za rok 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Absolutórium za rok 2012: Agentúra Európskej únie pre základné práva (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre európsky GNSS (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik ARTEMIS (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik Čisté nebo (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Absolutórium 2012: spoločný podnik ENIAC (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre palivové články a vodík (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik SESAR (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Situácia v Iráne (B7-0279/2014)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 14.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3896 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (11804 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia