Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 3 april 2014 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 4.De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (debatt)
 5.Situationen i Iran (debatt)
 6.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  7.2.Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) (A7-0079/2014 - Peter Liese) (omröstning)
  7.3.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
  7.4.Betaltjänster på den inre marknaden (A7-0169/2014 - Diogo Feio) (omröstning)
  7.5.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera) (omröstning)
  7.6.Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog) (omröstning)
  7.7.Llagstadgad revision av företag av allmänt intresse (A7-0177/2013 - Sajjad Karim) (omröstning)
  7.8.Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (A7-0171/2013 - Sajjad Karim) (omröstning)
  7.9.Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski) (omröstning)
  7.10.Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean) (omröstning)
  7.11.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (A7-0242/2014 - Markus Pieper) (omröstning)
  7.12.Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper) (omröstning)
  7.13.Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (omröstning)
  7.14.Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden (A7-0176/2014 - Jan Mulder) (omröstning)
  7.15.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik) (omröstning)
  7.16.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch) (omröstning)
  7.17.Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch) (omröstning)
  7.18.Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch) (omröstning)
  7.19.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik) (omröstning)
  7.20.Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik) (omröstning)
  7.21.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik) (omröstning)
  7.22.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik) (omröstning)
  7.23.Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.24.Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.25.Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.26.Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.27.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.28.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.29.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.30.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.31.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.32.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.33.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.34.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.35.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fiskerikontrollbyrån (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.36.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.37.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska jämställdhetsinstitutet (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.38.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.39.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska institutet för innovation och teknik (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.40.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska läkemedelsmyndigheten (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.41.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.42.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.43.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.44.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska järnvägsbyrån (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.45.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.46.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.47.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska arbetsmiljöbyrån (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.48.Ansvarsfrihet för 2012: Euratoms försörjningsbyrå (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.49.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.50.Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.51.Ansvarsfrihet för 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.52.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.53.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.54.Ansvarsfrihet för 2012: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.55.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.56.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.57.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Eniac (A7-0204/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.58.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A7-0202/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.59.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (A7-0200/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.60.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (A7-0198/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.61.Ansvarsfrihet för 2012 : Det gemensamma företaget Sesar (A7-0197/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  7.62.Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  7.63.Situationen i Iran (B7-0279/2014) (omröstning)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Röstförklaringar
  9.1.Ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare (Revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
  9.2.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios parlamentariska immunitet (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
  9.3.Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
  9.4.FN:s generalförsamlings 69:e session (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  9.5.Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (A7-0248/2014 - Graham Watson)
  9.6.Motorfordons ljudnivå (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
  9.7.Databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
  9.8.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
  9.9.Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  9.10.Medicintekniska produkter (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.11.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.12.Europeiska miljöräkenskaper (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
  9.13.Europaåret för utveckling (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
  9.14.Program för rymdövervakning och spårning (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
  9.15.Förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
  9.16.Import av timmer (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
  9.17.Kliniska prövningar av humanläkemedel (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
  9.18.Gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
  9.19.Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
  9.20.Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
  9.21.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
  9.22.Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) (A7-0079/2014 - Peter Liese)
  9.23.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.24.Betaltjänster på den inre marknaden (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
  9.25.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
  9.26.Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
  9.27.Llagstadgad revision av företag av allmänt intresse (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
  9.28.Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (A7-0171/2013 - Sajjad Karim)
  9.29.Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
  9.30.Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
  9.31.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
  9.32.Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012 (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
  9.33.Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
  9.34.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
  9.35.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
  9.36.Elektronisk identifiering av nötkreatur (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
  9.37.Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
  9.38.Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
  9.39.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
  9.40.Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
  9.41.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
  9.42.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
  9.43.Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.44.Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (A7-0208/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.45.Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.46.Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.47.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.48.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.49.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.50.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.51.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.52.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.53.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.54.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.55.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fiskerikontrollbyrån (A7-0233/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.56.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (A7-0219/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.57.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska jämställdhetsinstitutet (A7-0230/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.58.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (A7-0232/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.59.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska institutet för innovation och teknik (A7-0234/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.60.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska läkemedelsmyndigheten (A7-0227/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.61.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (A7-0185/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.62.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (A7-0196/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.63.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (A7-0194/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.64.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska järnvägsbyrån (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.65.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (A7-0231/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.66.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (A7-0182/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.67.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska arbetsmiljöbyrån (A7-0193/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.68.Ansvarsfrihet för 2012: Euratoms försörjningsbyrå (A7-0180/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.69.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (A7-0183/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.70.Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust (A7-0186/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.71.Ansvarsfrihet för 2012: Europol (A7-0179/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.72.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (A7-0184/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.73.Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (A7-0181/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.74.Ansvarsfrihet för 2012: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (A7-0223/2014 - Petri Sarvamaa)
  9.75.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis (A7-0203/2014 - Paul Rübig)
  9.76.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky (A7-0210/2014 - Paul Rübig)
  9.77.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Eniac (A7-0204/2014 - Paul Rübig)
  9.78.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A7-0202/2014 - Paul Rübig)
  9.79.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (A7-0200/2014 - Paul Rübig)
  9.80.Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (A7-0198/2014 - Paul Rübig)
  9.81.Ansvarsfrihet för 2012 : Det gemensamma företaget Sesar (A7-0197/2014 - Paul Rübig)
  9.82.Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
  9.83.Situationen i Iran (B7-0279/2014)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3896 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (11804 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy