Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 14 април 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.In memoriam
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания: вж. протокола
 5.Делегирани актове (член 87а, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Поправки (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 8.Състав на Парламента: вж. протокола
 9.Състав на политическите групи: вж. протокола
 10.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Петиции: вж. протоколи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протоколи
 15.Ред на работа
 16.Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива (разискване)
 17.Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността (разискване)
 18.Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход (разискване)
 19.Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита - Здравеопазване на животните - Защитни мерки срещу вредителите по растенията (разискване)
 20.Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (разискване)
 21.Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места (разискване)
 22.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 23.Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (509 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1960 kb)
Правна информация - Политика за поверителност