Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων - Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (συζήτηση)
 7.Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων - Εποπτεία της αγοράς προϊόντων - Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
  8.2.Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer) (ψηφοφορία)
  8.3.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool) (ψηφοφορία)
  8.4.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos) (ψηφοφορία)
  8.5.Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni) (ψηφοφορία)
  8.6.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras) (ψηφοφορία)
  8.7.Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea) (ψηφοφορία)
  8.8.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky (A7-0273/2014 - Marielle Gallo) (ψηφοφορία)
  8.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden) (ψηφοφορία)
  8.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden) (ψηφοφορία)
  8.11.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (A7-0216/2014 - Peter Simon) (ψηφοφορία)
  8.12.Yποδομές εναλλακτικών καυσίμων (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza) (ψηφοφορία)
  8.13.Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried) (ψηφοφορία)
  8.14.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark) (ψηφοφορία)
  8.15.Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (ψηφοφορία)
  8.16.Λογαριασμοί πληρωμών (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (ψηφοφορία)
  8.17.Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  8.18.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (ψηφοφορία)
  8.19.Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (ψηφοφορία)
  8.20.Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A7-0455/2013 - Edit Herczog) (ψηφοφορία)
  8.21.Μεταφορές διά της πλωτής οδού (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool) (ψηφοφορία)
  8.22.Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες (A7-0217/2014 - Esther Herranz García) (ψηφοφορία)
  8.23.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση (A7-0076/2014 - Claude Turmes) (ψηφοφορία)
  8.24.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf) (ψηφοφορία)
  8.25.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα (A7-0063/2014 - Niki Tzavela) (ψηφοφορία)
  8.26.Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (A7-0064/2014 - Vicky Ford) (ψηφοφορία)
  8.27.Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre) (ψηφοφορία)
  8.28.Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre) (ψηφοφορία)
  8.29.Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino) (ψηφοφορία)
  8.30.Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (A7-0083/2014 - Christian Ehler) (ψηφοφορία)
  8.31.Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij) (ψηφοφορία)
  8.32.Κοινή επιχείρηση SESAR (A7-0062/2014 - Britta Thomsen) (ψηφοφορία)
  8.33.Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell) (ψηφοφορία)
  8.34.Κοινή επιχείρηση ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  8.35.Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov) (ψηφοφορία)
  8.36.Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  8.37.Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (A7-0136/2014 - Csaba Őry) (ψηφοφορία)
  8.38.Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  9.2.Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.3.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.4.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)
  9.5.Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras)
  9.7.Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)
  9.8.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky (A7-0273/2014 - Marielle Gallo)
  9.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden)
  9.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden)
  9.11.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (A7-0216/2014 - Peter Simon)
  9.12.Yποδομές εναλλακτικών καυσίμων (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
  9.13.Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.14.Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried)
  9.15.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark)
  9.16.Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.17.Λογαριασμοί πληρωμών (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  9.18.Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.19.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  9.20.Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  9.21.Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A7-0455/2013 - Edit Herczog)
  9.22.Μεταφορές διά της πλωτής οδού (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.23.Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)
  9.24.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση (A7-0076/2014 - Claude Turmes)
  9.25.Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf)
  9.26.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα (A7-0063/2014 - Niki Tzavela)
  9.27.Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (A7-0064/2014 - Vicky Ford)
  9.28.Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.29.Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre)
  9.30.Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.31.Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (A7-0083/2014 - Christian Ehler)
  9.32.Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij)
  9.33.Κοινή επιχείρηση SESAR (A7-0062/2014 - Britta Thomsen)
  9.34.Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
  9.35.Κοινή επιχείρηση ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig)
  9.36.Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov)
  9.37.Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri)
  9.38.Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (A7-0136/2014 - Csaba Őry)
  9.39.Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (συζήτηση)
 14.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (συζήτηση)
 15.Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (συζήτηση)
 16.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten) (ψηφοφορία)
  17.2.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (A7-0162/2014 - Mario Pirillo) (ψηφοφορία)
  17.3.Υγεία των ζώων (A7-0129/2014 - Marit Paulsen) (ψηφοφορία)
  17.4.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon) (ψηφοφορία)
  17.5.Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)
  17.6.Εποπτεία της αγοράς προϊόντων (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  17.7.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (A7-0303/2012 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  17.8.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (A7-0306/2012 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  17.9.Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  17.10.Διακανονισμός αξιογράφων και κεντρικά αποθετήρια τίτλων (A7-0039/2013 - Kay Swinburne) (ψηφοφορία)
  17.11.Εξοπλισμός πλοίων (A7-0255/2013 - Dominique Riquet) (ψηφοφορία)
  17.12.Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová) (ψηφοφορία)
  17.13.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  17.14.Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka) (ψηφοφορία)
  17.15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και αντιμετώπιση της ρύπανσης (A7-0300/2013 - Keith Taylor) (ψηφοφορία)
  17.16.Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre) (ψηφοφορία)
  17.17.Νέες τεχνολογίες και ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (ψηφοφορία)
 18.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (συζήτηση)
 21.Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (συζήτηση)
 22.Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων (συζήτηση)
 23.Μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων (συζήτηση)
 24.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2660 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7715 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου