Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 3.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 6.Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych - Systemy gwarancji depozytów (debata)
 7.Bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych - Nadzór rynku w odniesieniu do produktów - Ochrona konsumentów usług użyteczności publicznej (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (głosowanie)
  8.2.Ochrona konsumentów usług użyteczności publicznej (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer) (głosowanie)
  8.3.Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool) (głosowanie)
  8.4.Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos) (głosowanie)
  8.5.Informacje w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni) (głosowanie)
  8.6.Przystąpienie Chorwacji do Konwencji z 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras) (głosowanie)
  8.7.Wspólne przedsięwzięcie Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea) (głosowanie)
  8.8.Wniosek Alexandra Mirsky`ego o skorzystanie z immunitetu poselskiego (A7-0273/2014 - Marielle Gallo) (głosowanie)
  8.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden) (głosowanie)
  8.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2012/004 ES/Grupo Santana z Hiszpanii) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden) (głosowanie)
  8.11.Systemy gwarancji depozytów (A7-0216/2014 - Peter Simon) (głosowanie)
  8.12.Infrastruktura paliw alternatywnych (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza) (głosowanie)
  8.13.Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried) (głosowanie)
  8.14.Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark) (głosowanie)
  8.15.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS V) (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (głosowanie)
  8.16.Rachunki płatnicze (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (głosowanie)
  8.17.Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (głosowanie)
  8.18.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (głosowanie)
  8.19.Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (głosowanie)
  8.20.Środki mające na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (A7-0455/2013 - Edit Herczog) (głosowanie)
  8.21.Żegluga śródlądowa (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool) (głosowanie)
  8.22.Produkty rolne na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (A7-0217/2014 - Esther Herranz García) (głosowanie)
  8.23.Program badawczo-rozwojowy na rzecz pomocy osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia (A7-0076/2014 - Claude Turmes) (głosowanie)
  8.24.Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf) (głosowanie)
  8.25.Program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (A7-0063/2014 - Niki Tzavela) (głosowanie)
  8.26.Program partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (A7-0064/2014 - Vicky Ford) (głosowanie)
  8.27.Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre) (głosowanie)
  8.28.Ujawnianie informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre) (głosowanie)
  8.29.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino) (głosowanie)
  8.30.Wspólne przedsięwzięcie „Clean Sky 2” (A7-0083/2014 - Christian Ehler) (głosowanie)
  8.31.Wspólne przedsięwzięcie na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij) (głosowanie)
  8.32.Wspólne przedsięwzięcie SESAR (A7-0062/2014 - Britta Thomsen) (głosowanie)
  8.33.Wspóe przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell) (głosowanie)
  8.34.Wspólne przedsięwzięcie ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig) (głosowanie)
  8.35.Wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov) (głosowanie)
  8.36.Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  8.37.Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia (A7-0136/2014 - Csaba Őry) (głosowanie)
  8.38.Negocjacje w sprawie WRF na lata 2014-2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  9.2.Ochrona konsumentów usług użyteczności publicznej (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.3.Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.4.Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)
  9.5.Informacje w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Przystąpienie Chorwacji do Konwencji z 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras)
  9.7.Wspólne przedsięwzięcie Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)
  9.8.Wniosek Alexandra Mirsky`ego o skorzystanie z immunitetu poselskiego (A7-0273/2014 - Marielle Gallo)
  9.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2012/007 IT/VDC Technologies (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden)
  9.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2012/004 ES/Grupo Santana z Hiszpanii) (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden)
  9.11.Systemy gwarancji depozytów (A7-0216/2014 - Peter Simon)
  9.12.Infrastruktura paliw alternatywnych (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
  9.13.Ochrona konsumentów usług użyteczności publicznej (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.14.Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried)
  9.15.Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark)
  9.16.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS V) (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.17.Rachunki płatnicze (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  9.18.Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.19.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  9.20.Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  9.21.Środki mające na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (A7-0455/2013 - Edit Herczog)
  9.22.Żegluga śródlądowa (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.23.Produkty rolne na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)
  9.24.Program badawczo-rozwojowy na rzecz pomocy osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia (A7-0076/2014 - Claude Turmes)
  9.25.Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf)
  9.26.Program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (A7-0063/2014 - Niki Tzavela)
  9.27.Program partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (A7-0064/2014 - Vicky Ford)
  9.28.Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.29.Ujawnianie informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre)
  9.30.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.31.Wspólne przedsięwzięcie „Clean Sky 2” (A7-0083/2014 - Christian Ehler)
  9.32.Wspólne przedsięwzięcie na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij)
  9.33.Wspólne przedsięwzięcie SESAR (A7-0062/2014 - Britta Thomsen)
  9.34.Wspóe przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
  9.35.Wspólne przedsięwzięcie ECSEL (A7-0074/2014 - Paul Rübig)
  9.36.Wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov)
  9.37.Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri)
  9.38.Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia (A7-0136/2014 - Csaba Őry)
  9.39.Negocjacje w sprawie WRF na lata 2014-2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 13.Zwiększenie mobilności pracowników dzięki lepszemu przenoszeniu lub zachowaniu uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent (debata)
 14.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)
 15.Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (debata)
 16.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 17.Głosowanie
  17.1.Zwiększenie mobilności pracowników dzięki lepszemu przenoszeniu lub zachowaniu uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten) (głosowanie)
  17.2.Prawo żywnościowe i paszowe oraz zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin (A7-0162/2014 - Mario Pirillo) (głosowanie)
  17.3.Zdrowie zwierząt (A7-0129/2014 - Marit Paulsen) (głosowanie)
  17.4.Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon) (głosowanie)
  17.5.Bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose) (głosowanie)
  17.6.Nadzór rynku w odniesieniu do produktów (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen) (głosowanie)
  17.7.Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (A7-0303/2012 - Markus Ferber) (głosowanie)
  17.8.Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE (A7-0306/2012 - Markus Ferber) (głosowanie)
  17.9.Dane statystyczne odnoszące się do handlu (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (głosowanie)
  17.10.Rozrachunek papierów wartościowych i centralne depozyty papierów wartościowych (A7-0039/2013 - Kay Swinburne) (głosowanie)
  17.11.Wyposażenie morskie (A7-0255/2013 - Dominique Riquet) (głosowanie)
  17.12.Urządzenia ciśnieniowe (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová) (głosowanie)
  17.13.Orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych i handlowych (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  17.14.Badanie losowe dotyczące siły roboczej we Wspólnocie (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka) (głosowanie)
  17.15.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i reagowanie na zanieczyszczenia (A7-0300/2013 - Keith Taylor) (głosowanie)
  17.16.Warunki sprzyjające działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre) (głosowanie)
  17.17.Nowe technologie i otwarte zasoby edukacyjne (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (głosowanie)
 18.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 20.Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (debata)
 21.Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (debata)
 22.Ochrona zewnętrznych granic morskich (debata)
 23.Przenoszenie pojazdów silnikowych (debata)
 24.Przesunięcie środków: patrz protokół
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2660 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7715 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności