Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 15 april 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag - Insättningsgarantisystem (debatt)
 7.Konsumentprodukters säkerhet - Marknadskontroll av produkter - Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira) (omröstning)
  8.2.Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer) (omröstning)
  8.3.Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool) (omröstning)
  8.4.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos) (omröstning)
  8.5.Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni) (omröstning)
  8.6.Kroatiens anslutning till konventionen av den 23[nbsp ]juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras) (omröstning)
  8.7.Det gemensamma företaget Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea) (omröstning)
  8.8.Begäran om fastställelse av Alexander Mirskys parlamentariska immunitet (A7-0273/2014 - Marielle Gallo) (omröstning)
  8.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italien (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden) (omröstning)
  8.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Spanien (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden) (omröstning)
  8.11.Insättningsgarantisystem (A7-0216/2014 - Peter Simon) (omröstning)
  8.12.Infrastruktur för alternativa bränslen (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza) (omröstning)
  8.13.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried) (omröstning)
  8.14.Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark) (omröstning)
  8.15.Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (omröstning)
  8.16.Betalkonton (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (omröstning)
  8.17.Faktablad för investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès) (omröstning)
  8.18.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (omröstning)
  8.19.Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (omröstning)
  8.20.Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation (A7-0455/2013 - Edit Herczog) (omröstning)
  8.21.Transporter på inre vattenvägar (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool) (omröstning)
  8.22.Jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (A7-0217/2014 - Esther Herranz García) (omröstning)
  8.23.Forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende (A7-0076/2014 - Claude Turmes) (omröstning)
  8.24.Forsknings- och utvecklingsprogram för stöd av små och medelstora företag som bedriver forskning (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf) (omröstning)
  8.25.Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning (A7-0063/2014 - Niki Tzavela) (omröstning)
  8.26.Program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning (A7-0064/2014 - Vicky Ford) (omröstning)
  8.27.Europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre) (omröstning)
  8.28.Redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre) (omröstning)
  8.29.Villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino) (omröstning)
  8.30.Det gemensamma företaget Clean Sky 2 (A7-0083/2014 - Christian Ehler) (omröstning)
  8.31.Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij) (omröstning)
  8.32.Det gemensamma företaget Sesar (A7-0062/2014 - Britta Thomsen) (omröstning)
  8.33.Det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell) (omröstning)
  8.34.Det gemensamma företaget Ecsel (A7-0074/2014 - Paul Rübig) (omröstning)
  8.35.Det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov) (omröstning)
  8.36.Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  8.37.Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (A7-0136/2014 - Csaba Őry) (omröstning)
  8.38.Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
  9.2.Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.3.Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (A7-0145/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.4.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)
  9.5.Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Kroatiens anslutning till konventionen av den 23[nbsp ]juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning (A7-0214/2014 - Sławomir Nitras)
  9.7.Det gemensamma företaget Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)
  9.8.Begäran om fastställelse av Alexander Mirskys parlamentariska immunitet (A7-0273/2014 - Marielle Gallo)
  9.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italien (A7-0261/2014 - Frédéric Daerden)
  9.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Spanien (A7-0260/2014 - Frédéric Daerden)
  9.11.Insättningsgarantisystem (A7-0216/2014 - Peter Simon)
  9.12.Infrastruktur för alternativa bränslen (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
  9.13.Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)
  9.14.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried)
  9.15.Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag (A7-0196/2013 - Gunnar Hökmark)
  9.16.Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.17.Betalkonton (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  9.18.Faktablad för investeringsprodukter (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
  9.19.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  9.20.Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
  9.21.Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation (A7-0455/2013 - Edit Herczog)
  9.22.Transporter på inre vattenvägar (A7-0142/2014 - Corien Wortmann-Kool)
  9.23.Jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)
  9.24.Forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende (A7-0076/2014 - Claude Turmes)
  9.25.Forsknings- och utvecklingsprogram för stöd av små och medelstora företag som bedriver forskning (A7-0077/2014 - Miloslav Ransdorf)
  9.26.Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning (A7-0063/2014 - Niki Tzavela)
  9.27.Program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning (A7-0064/2014 - Vicky Ford)
  9.28.Europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar (A7-0227/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.29.Redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik (A7-0006/2014 - Raffaele Baldassarre)
  9.30.Villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal (A7-0170/2014 - Salvatore Iacolino)
  9.31.Det gemensamma företaget Clean Sky 2 (A7-0083/2014 - Christian Ehler)
  9.32.Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (A7-0092/2014 - Lambert van Nistelrooij)
  9.33.Det gemensamma företaget Sesar (A7-0062/2014 - Britta Thomsen)
  9.34.Det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (A7-0105/2014 - Teresa Riera Madurell)
  9.35.Det gemensamma företaget Ecsel (A7-0074/2014 - Paul Rübig)
  9.36.Det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A7-0094/2014 - Vladko Todorov Panayotov)
  9.37.Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret (A7-0258/2014 - Roberto Gualtieri)
  9.38.Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (A7-0136/2014 - Csaba Őry)
  9.39.Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (A7-0254/2014 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (debatt)
 14.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (debatt)
 15.Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar (debatt)
 16.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Omröstning
  17.1.Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten) (omröstning)
  17.2.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel (A7-0162/2014 - Mario Pirillo) (omröstning)
  17.3.Djurhälsa (A7-0129/2014 - Marit Paulsen) (omröstning)
  17.4.Skyddsåtgärder mot skadegörare på växter (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon) (omröstning)
  17.5.Konsumentprodukters säkerhet (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose) (omröstning)
  17.6.Marknadskontroll av produkter (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  17.7.Marknader för finansiella instrument och ändring av EMIR-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (A7-0303/2012 - Markus Ferber) (omröstning)
  17.8.Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG (A7-0306/2012 - Markus Ferber) (omröstning)
  17.9.Statistik över handel (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin) (omröstning)
  17.10.Värdepappersavveckling och värdepapperscentraler (A7-0039/2013 - Kay Swinburne) (omröstning)
  17.11.Marin utrustning (A7-0255/2013 - Dominique Riquet) (omröstning)
  17.12.Tryckbärande anordningar (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová) (omröstning)
  17.13.Domar på privaträttens område (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  17.14.Urvalsundersökningar av arbetskraften (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka) (omröstning)
  17.15.Europeiska sjösäkerhetsbyrån och insatser vid förorening (A7-0300/2013 - Keith Taylor) (omröstning)
  17.16.Gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre) (omröstning)
  17.17.Ny teknik och öppna utbildningsresurser (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (omröstning)
 18.Röstförklaringar: se protokollet
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 20.Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (debatt)
 21.Minskning av användningen av tunna plastbärkassar (debatt)
 22.Övervakning av yttre sjögränser (debatt)
 23.Överföring av motorfordon (debatt)
 24.Anslagsöverföringar: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2660 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (7715 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy