Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0296(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0303/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0303/2012

Συζήτηση :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2012 - 6.8
CRE 26/10/2012 - 6.8
PV 15/04/2014 - 17.7
CRE 15/04/2014 - 17.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0407
P7_TA(2014)0385

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.7. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - In recent years more investors have become active in the financial markets and are offered an even more complex, wide-ranging set of services and instruments. In view of these developments, the legal framework of the European Union should encompass the full range of investor-oriented activities. MiFID II introduces a market structure framework which closes loopholes (notably the broker dealer crossing networks used by investment banks to trade equities outside the regulated space) and ensures that trading, where appropriate, takes place on regulated platforms.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, considerando que os mercados de produtos de base são totalmente diferentes dos mercados meramente financeiros. É possível passar uma vida inteira sem estar exposto diretamente ao preço das ações e obrigações, mas não é possível passar uma vida inteira sem estar exposto ao preço dos alimentos ou da energia. Os instrumentos derivados sobre mercadorias, sob a forma de contratos que fixam um preço para entrega futura, antecedem os mercados financeiros. Compreendo que os mercados de produtos de base surgiram devido à legítima necessidade de produtores e consumidores de matérias-primas, produtos agrícolas e energia de se protegerem da influência de fatores independentes da sua vontade sobre os preços. No entanto o crescimento dos mercados financeiros levou a que, na última década, os produtos de base se tenham juntado às obrigações e ações como ativos de investimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Poiché il testo intende introdurre maggiore trasparenza e regolamentazione dei mercati finanziari, ho votato a suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. - Ho sostenuto le due relazioni poiché esse prevedono: limitazioni severe in materia di esenzione dalla MIFID, al fine di includere nell'ambito di applicazione della regolamentazione tutti gli attori del mercato delle merci; rafforzamento delle disposizioni in materia di limiti di posizione e rafforzamento dei poteri delle autorità di regolamentazione al fine di intervenire su prodotti o attività specifici. Le proposte di rifusione della direttiva e del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID e MIFIR) contengono disposizioni che si prefiggono lo scopo esplicito di affrontare l'esigenza di potenziare la supervisione e la regolamentazione dei mercati finanziari connessi alle merci. Queste proposte prevedono, in particolare, limiti di posizione o disposizioni alternative in materia di strumenti finanziari derivati connessi alle merci, la qual cosa è una mossa da accogliere positivamente, se l'obiettivo generale è quello di agevolare la determinazione del prezzo e la copertura efficace contro i rischi di prezzo cui sono esposti i produttori e i consumatori, e dunque quello di evitare e correggere le bolle speculative e altre distorsioni.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. - UKIP’s position is against. The Regulation restricts freedom of contract, grants powers to ESMA (including the power to prohibit investment products) and empowers the Commission to pass delegated acts and to adopt regulatory technical standards. Transparency in OTC dealings is all very well, but the volume of the information produced will be unmanageable within any reasonable time frame – rendering the process meaningless. EMIR regulates derivatives, central counterparties (CCPs) and trade repositories in the European Union. The proposal creates new requirements to mitigate the risks associated with the derivatives markets, following the lessons from the financial crisis. It introduces new requirements for transparency, as well as organisational requirements and prudential standards for both CCPs and trade repositories.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. - A partir de hoje, as regras relativas a mercados de instrumentos financeiros passarão a estar mais resilientes, transparentes e eficientes. A União Europeia decidiu rever as regras relativas a estes mercados, dado que, no rescaldo da recente crise financeira, se veio a constatar que muitos destes mercados eram completamente alheios à legislação. Deste modo, e de forma a se criarem mecanismos de proteção mais robustos e que permitam evitar potenciais crises sistémicas, foi trazido para a legislação europeia a categoria de sistemas de negociação organizados (OTF) para as obrigações, os produtos financeiros estruturados, as licenças de emissão e os instrumentos derivados, para garantir que sejam adequadamente regulamentados e apliquem regras não discriminatórias de acesso ao sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte prévoit des mesures de surveillance des marchés financiers, et des exigences de publication des informations sur les négociations et les transactions.

Ce projet de résolution est un enfumage, sous couvert d'une meilleure transparence on ne s'attaque pas à la spéculation en elle-même. Au contraire, le groupe de Laroisière qui a rédigé le document servant de base au projet de résolution pense qu'il "faut bien sûr éviter une réglementation excessive, qui entraverait l'innovation financière et compromettrait par conséquent la croissance de l'économie en général". Ancien directeur du FMI, Jacques de Laroisière nous livre ici le fond de cette résolution, un peu de transparence mais pas de régulation.

Nous voulons à la fois la transparence, la surveillance des marchés financiers, mais aussi leur stricte réglementation, je vote donc CONTRE ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this report, as it aims to ensure that trading within the financial markets is secure and procedures are clear and robust, whilst simultaneously creating an environment that strengthens the protection of investors.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. - He votado en contra del presente informe, pese a contener algunas medidas positivas, debido a que supone un avance más en el intento de legitimar unos mercados financieros que han estado en el origen de la crisis que está azotando el continente. Incluye medidas de carácter extremadamente urgente como, por ejemplo, la prohibición y la introducción de límites a la inversión en bienes alimentarios por parte de los fondos especulativos, así como la imposición de límites al comercio de alta frecuencia que estimula la capacidad especulativa de muchos fondos de inversión. Desde nuestro punto de vista, se trata de limitaciones superfluas, que tendrán un escaso efecto en el sector y que no suponen en forma alguna la limitación necesaria a los mercados de capitales, que han provocado el hundimiento de la economía real en Europa. Por ello he decidido votar en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I voted in favour as this is an essential step on this important subject.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. - Pritariu pateiktam reglamento projektui. Labai svarbu, kad visose valstybėse narėse būtų taikomi vienodi reikalavimai, susiję su prekybos duomenų atskleidimu visuomenei, pranešimu apie sandorius, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis organizuotos prekybos vietose. Labai svarbu, kad nediskriminuojant būtų suteikiama prieiga prie tarpuskaitos sistemos ir galimybe prekiauti lyginamaisiais indeksais.

Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama siūlomo reglamento poveikiui nefinansinių įmonių sektoriui. Labai svarbu, kad nefinansinės įmonės dėl jų pobūdžio nebūtų laikomos tradicinėmis finansų įstaigomis, kadangi dėl jų veiklos nekyla jokios sisteminės rizikos ir ši veikla yra labai svarbi įmonių verslui.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce règlement qui vise à adopter de nouvelles règles pour des marchés financiers européens plus efficients, plus résilients et plus transparents (produits dérivés négociés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux). Ce texte établit des exigences relatives à la publication des informations sur les négociations et à la déclaration des transactions aux autorités compétentes et supprime les obstacles à un accès non discriminatoire aux systèmes de compensation. Il prévoit en outre des mesures spécifiques de surveillance concernant les instruments financiers et les positions sur dérivés ainsi que les services fournis par les entreprises de pays tiers qui ne disposent pas de succursale.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Direktiva o tržištu financijskih instrumenata (MiFID) i nova Uredba (MiFID II) temelj su europske financijske regulacije. Politički dogovor postignut 14. siječnja 2014. regulira sve aspekte trgovanja na financijskim tržištima, a to vrijedi i za investicijska društva, kreditne institucije, opskrbitelje podatkovnim uslugama i tržišne operatore.

Vrlo sam zadovoljan postignutim rješenjima svoje grupe. Glavna područja koja su me zabrinjavala bila su položaj granica u robnim derivatima, trgovanje na visokim frekvencijama te zaštita ulagača. Ostvaren je znatan napredak u okviru strukture tržišta. Naime, MiFID II uvodi novi okvir tržišne strukture koji osigurava da se trgovanje odvija na organiziranim platformama.

Što se tiče robnih derivata, bitno je što će se u budućnosti harmonizacijom položaja granica u robnim derivatima poboljšati transparentnost, spriječiti zlouporaba tržišta, što će u konačnici ići prema eliminiranju tržišnih poremćaja. Također, u predloženom nacrtu MiFID II postavlja pravila za odobravanje, nadzor i ograničavanje aktivnosti tvrtki koje trguju na visokim frekvencijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - After four years of work reviewing the Markets in Financial Instruments Directive, I welcome the two pieces of legislation we are voting on today. MiFID covers a multitude of topics including corporate governance, investor protection, high-frequency trading and transparency rules in all asset classes, as well as fulfilling our G20 obligations around the trading of derivative products. Proportionate and balanced legislation which allows for fair and transparent financial markets will encourage investors and businesses to trust our capital markets, allowing them to fulfil their original purpose of fuelling growth in the economy. The first MiFID is estimated to have increased EU GDP by 1[nbsp ]% because of the reduction in trading costs and the reduction in businesses cost of capital. I hope that MiFID II can be just as successful.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les marchés des matières premières sont fondamentalement différents des marchés financiers purs et simples. S'il est possible de passer toute une vie sans être concerné directement par le prix des actions et des obligations, il est impossible, en revanche, de passer toute une vie sans être concerné par le prix de l'alimentation et de l'énergie.

Les produits dérivés sur matières premières, sous forme de contrats établissant les prix à terme, anticipent sur les marchés financiers. Les marchés de matières premières se sont développés sans tenir compte des besoins légitimes des producteurs et des consommateurs du point de vue des matières premières, des produits agricoles et de l'énergie afin de se prémunir contre les retombées sur les prix de facteurs échappant totalement à leur contrôle. Néanmoins, l'évolution des marchés financiers au cours de ces dix dernières années a été telle que les matières premières ont rejoint les actions et les obligations en tant qu'"actifs d'investissement".

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru Rezoluția referitoare la propunerea de regulament privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele de tranzacții. Criza financiară a adus în prim plan o serie de deficiențe legate de transparența piețelor financiare care pot contribui la efectele socio-economice negative. Pentru a mări transparența și a îmbunătăți funcționarea pieței interne a instrumentelor financiare, este necesar să se instituie un nou cadru, care să stabilească cerințe uniforme în ceea ce privește transparența tranzacțiilor pe piețele instrumentelor financiare.

Regulamentul adoptat în prima lectură stabilește cerințe uniforme în legătură cu următoarele aspecte: (a) publicarea datelor referitoare la tranzacții; (b) raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente; (c) tranzacționarea instrumentelor financiare derivate în locuri organizate; (d) accesul nediscriminatoriu la compensare și accesul nediscriminatoriu la tranzacționarea valorilor de referință; (e) atribuțiile autorităților competente, ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și ale Autorității Bancare Europene în ceea ce privește intervenția asupra produselor, precum și competențele ESMA în privința controalelor asupra administrării pozițiilor și a limitării pozițiilor; (f) furnizarea de servicii de investiții sau desfășurarea de activități de investiții de către societățile din țări terțe în urma unei decizii de echivalare aplicabile adoptate de Comisie, în prezența sau în absența unei sucursale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Rozporządzenie EMIR wraz z rozporządzeniami delegowanymi i aktami wykonawczymi jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich bez konieczności jego implementacji do przepisów prawa krajowego. Nakłada ono na podmioty finansowe oraz niefinansowe (w rozumieniu EMIR), zawierające transakcje pochodne, szereg obowiązków, w szczególności:

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου