Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0358(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0255/2013

Teksty złożone :

A7-0255/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 17.11
CRE 15/04/2014 - 17.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0389

Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg Wersja poprawiona

8.11. Wyposażenie morskie (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. - The report highlights the need to ensure the safety of ships and their crew and also prevent maritime accidents and pollution to the marine environment through harmonising the way Member States apply design, construction and performance standards of marine equipment. The importance of reducing administrative burdens was underlined and the need for notified bodies to request certified copies of patents or licenses of marine equipment was removed. The option of electronic tagging to supplement or replace the wheel mark was adopted, which should make it more difficult to forge the relevant certificates in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, considerando que as convenções internacionais relativas à segurança marítima obrigam os Estados de bandeira a garantir o respeito de normas em matéria de conceção, construção e desempenho no que se refere a determinados equipamentos instalados a bordo dos navios. O objetivo é garantir a segurança do navio e da sua tripulação, prevenindo simultaneamente os acidentes marítimos e a poluição do meio marinho. Entre os produtos abrangidos encontram-se, nomeadamente, os instrumentos de navegação, os equipamentos salva-vidas ou ainda os dispositivos de combate a incêndios. A aplicação harmonizada dessas normas por parte dos Estados-Membros da União Europeia depende, atualmente, da Diretiva 96/98/CE relativa aos equipamentos marítimos. Graças à definição de exigências precisas e de procedimentos de certificação uniformes, as disparidades que podiam existir entre os Estados-Membros diminuíram e penso que será importante que continuem a diminuir progressivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho sostenuto con il mio voto questo testo che chiede, giustamente, garanzie di efficienza e sicurezza per l'equipaggiamento delle navi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes svarbu užtikrinti laivų ir jų įgulų saugumą, taip pat išvengti nelaimių jūroje ir jūrų aplinkos taršos. Tai apima tokius gaminius, kaip, pavyzdžiui, navigacijos priemonės, įranga gyvybei gelbėti ar priešgaisrinės sistemos. Taigi, naująja direktyva siekiama stiprinti laivų saugos taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo mechanizmus, taip užtikrinant tinkamą laivų įrenginių vidaus rinkos veiklą ir kartu aukštą saugos jūroje ir jūrų taršos prevencijos lygį. Taip pat ketinama supaprastinti reglamentavimo aplinką užtikrinant, kad visoje Sąjungoje būtų suderintai taikomi ir įgyvendinami Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) reikalavimai. Laivų įrenginių pramonė yra pirmaujantis pramonės sektorius, turintis didelę papildomą naudą ir pritraukiantis dideles investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Atitinkamos suinteresuotosios šalys apima ne tik Europos laivų įrenginių gamintojus, iš kurių nemažai yra mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), ir laivų statyklas, bet ir keleivius, laivų įgulas ir viešojo administravimo įstaigas. Taigi, remiantis šiuo pasiūlymu dėl direktyvos turėtų būti užtikrintas didesnis laivų ir jų įgulų saugumas, kartu skatinant laivų įrenginių pramonę ir kuriant daugiau darbo vietų.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. - Međunarodne pomorske konvencije zahtijevaju da pomorska oprema ispunjava konstrukcijske, dizajnerske i izvedbene standarde. Ovaj prijedlog ima za cilj poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta pomorske opreme čime će se povećati sigurnost brodova i njihovih posada te spriječiti pomorske nesreće i onečišćenja morskog okoliša.

Industriju pomorske opreme u EU-u čini oko 6 000 poduzeća s otprilike 300 000 zaposlenih. Viši sigurnosni standardi će također stvoriti nova radna mjesta. Ova direktiva primjenjuje se na opremu koja se ugrađuje na brod EU-a i za koju je potrebno odobrenje uprave države čiju brod nosi zastavu, bez obzira na to nalazi li se brod u Uniji u vrijeme opremanja. Ne primjenjuje se na opremu koja je već na brodu u vrijeme stupanja na snagu ove direktive. Kad nadzorna tijela države članice smatraju da bi pomorska oprema mogla predstavljati rizik za pomorsku sigurnost, okoliš ili zdravlje, trebala bi provesti testiranja navedene opreme.

U slučajevima kad je rizik otkriven, država članica bi trebala pozvati proizvođača da poduzme odgovarajuće popravke, ili da navedenu opremu povuče. Zahvaljujući preciznom definiranju zahtjeva i standardnih procedura certificiranja, postupno je smanjen broj potencijalnih razlika među zemljama članicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte fixe des exigences pour les équipements marins afin qu'ils soient alignés sur les normes internationales de sécurité, en implantant par exemple des mécanismes de contrôle renforcés. Il prête notamment une attention particulière aux essais préalables à la mise à l'eau. Je salue en particulier la mise en place d'une déclaration de conformité qui doit être conservée pendant dix ans. C'est un pas nécessaire pour une sécurité accrue des navires européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frigo (S&D), per iscritto. - L'industria dell'equipaggiamento marittimo è un settore di punta, che beneficia di importanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo.

Ho votato a favore della proposta della Commissione, che dovrebbe tradursi in maggiori condizioni di sicurezza per le navi e i loro equipaggi, dando impulso all'industria dell'equipaggiamento marittimo e promuovendo la creazione di posti di lavoro.

Abbiamo proposto, tuttavia, una serie di emendamenti atti a migliorare la proposta. Alcuni di questi sono volti a rafforzare la certezza del diritto per gli Stati membri e le imprese. Riteniamo che la possibilità di integrare o di sostituire il marchio di conformità con piastrine elettroniche andrebbe ulteriormente incoraggiata e che sia opportuno garantire che le misure di sorveglianza del mercato restino proporzionate allo scopo perseguito.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport vise à généraliser l'usage d'instruments marins respectant les normes de sécurité internationales dans les navires battant pavillon d'un des États de l'Union européenne. C'est positif. Il fixe à l'Etat du pavillon la responsabilité de veiller à ce que soient mis à bord des navires battant son pavillon uniquement des instruments dûment agréés. Cette mesure respectueuse de la souveraineté des États paraît logique.

Mais pour être efficace, elle devrait s'accompagner d'une lutte drastique contre les mesures prises par certains États membres de l'Union qui offrent des pavillons de complaisance (comme Malte) ou de mesures de protection contre cette concurrence déloyale qui met en danger la sécurité maritime et l'environnement marin. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - In order for Central Securities Depositaries (CSDs), a vital part of EU’s financial markets, to be traded effectively and transparently, the right monitoring and supervisory tools are needed. The aim of the report is to provide these tools and this is the reason why I voted in favour. (debate)

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - An important report which I support completely.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. - Manau, kad atėjo laikas didesnį dėmesį skirti piliečių ryšiams su Europa bei nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento santykių stiprinimui. Pažymėtina, kad Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai turi būti pagrįsti ne konkuravimu ar priešprieša, bet abipusiu bendradarbiavimu. Todėl labai svarbu, kad politinis dialogas būtų paremtas europietišku mąstymu. Visų pirma, nacionaliniams parlamentams reikia suteikti galimybę aktyviau dalyvauti formuojant politiką ES lygmeniu. Mes turime sukurti naujus mechanizmus, kuriais būtų sustiprintas ir intensyvinamas nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimas, atsižvelgiant į jų specifinius vaidmenis. Konkrečiomis priemonėmis reikia stiprinti teisėtumą ir atskaitomybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté pour cette directive qui vise à renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle de son application, de manière à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des équipements marins, ainsi qu’à renforcer les mesures de sécurité maritime. Il tend à simplifier l’environnement règlementaire en garantissant l’application et la mise en œuvre harmonisées des exigences de l’Organisation maritime internationale (OMI) dans l’ensemble de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (PPE), par écrit. – Plusieurs catastrophes (Erika, Concordia...) nous ont récemment rappelé l'importance de mettre en place des mesures de prévention en matière de sécurité maritime. Or, c'est à l'échelon européen que ces mesures seront les plus efficaces.

Je me félicite donc de l'adoption de cette directive qui devrait à la fois simplifier les procédures d'approbation des équipements marins et rendre les contrôles de ces équipements plus efficaces. Le Parlement a en effet obtenu le maintien de la référence aux étiquettes électroniques, qui faciliteront la lutte contre la contrefaçon. Ces nouvelles dispositions sont le gage de navires plus sûrs et plus respectueux de l'environnement et d'une réduction des coûts administratifs pour nos entreprises et nos administrations.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - L'armonizzazione dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza degli equipaggiamenti marittimi conosce ancora una serie di ritardi nella trasposizione a livello nazionale e nella verifica degli organismi competenti.

L'approccio della commissione è dunque apprezzabile, in quanto mira proprio a semplificare il quadro giuridico e migliorare le condizioni di sicurezza per le navi e i loro equipaggi, dando impulso all'industria dell'equipaggiamento marittimo e promuovendo la creazione di posti di lavoro. Tuttavia occorre fare alcune precisazioni, in special modo in merito agli atti delegati relativi alla modifica dell'elenco delle convenzioni internazionali che richiedono il consenso dello Stato di bandiera per l'equipaggiamento da installare a bordo delle navi che battono la bandiera di tale Stato e per aggiornare i riferimenti alle norme europee e internazionali di cui all'allegato III della direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Industrija brodske opreme je jedan od vodećih sektora EU-a koji privlači znatna ulaganja u istraživanje i razvoj. Sektor uključuje oko 5000 do 6000 poduzeća sa ukupnom radnom snagom u Europi od otprilike 300.000.

U Hrvatskoj Zajednica proizvođača brodske opreme ima oko 180 članica – proizvođača komponenti, sklopova, uređaja, opreme te usluga. Ovi proizvođači zapošljavaju 26.000 djelatnika, a prosječno 20% njihove proizvodnje namijenjeno je isključivo ugradnji u brodove.

Sukladno tome podržavam prijedlog Komisije koji ima za cilj poboljšati primjenu i provedbu mehanizama Direktive 96/98/EC o brodskoj opremi čime se jamči pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta za brodsku opremu te se osigurava visoka razina sigurnosti brodova i članova posade na moru te sprječavanje onečišćavanja mora. Slažem se s izvjestiteljem kako bi ovaj prijedlog trebao rezultirati stimulacijom industrije brodske opreme i poticati otvaranje novih radnih mjesta, a pravovremeno transponiranje IMO standarda u pravo EU-a trebalo bi imati učinak na smanjenje troškova čime će sektor postati konkurentniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this report, which deals with the safety regulation and approval standards for equipment carried on board ships, and is based on conventions adopted by the International Maritime Organization (IMO). To provide a harmonised interpretation and implementation of the IMO approval standards for marine equipment across Member States and to ensure the free movement of equipment within the EU, a Directive on marine equipment was introduced in 1996, and this recast deals with certain weaknesses in the area of implementation and enforcement of the current Directive. Any concerns related to the number of delegated acts have been satisfied in the final agreement, as the scope for the Commission to act regarding technical specifications for marine equipment is now limited. Sufficient safeguards are in place to ensure that Member State experts are placed in the driving seat and that the Commission may only adopt delegated acts in exceptional circumstances.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La possibilité de compléter ou de remplacer la marque de la roue de gouvernail par des étiquettes électroniques devrait être davantage encouragée en ce qu'elle facilite les inspections des navires faisant escale dans les ports de l'Union et permet de lutter plus efficacement contre la contrefaçon (article[nbsp ]11).

Par ailleurs, il convient de faire en sorte que les mesures de surveillance de marché restent proportionnelles au but recherché, en particulier en ce qui concerne les échantillonnages exigés par les États membres pour procéder à des contrôles (article[nbsp ]27).

Enfin, il est proposé d'encadrer davantage la procédure relative aux actes délégués (article[nbsp ]37) à laquelle la Commission peut avoir recours pour modifier la liste des conventions internationales requérant l'agrément de l'État du pavillon pour les équipements à mettre à bord de navires battant son pavillon et pour mettre à jour les références aux normes européennes et internationales indiquées dans l'annexe III de la directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru raportul referitor la relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Parlamentul European (PE) a acordat o atenție specială rolului parlamentelor naționale (PN), pentru a răspunde acuzației de „deficit democratic” în UE și de a-și găsi aliați valoroși în edificarea unei conștiințe europene.

Salutăm dispozițiile din tratat care le conferă parlamentelor naționale o serie de drepturi și obligații care le permit să contribuie în mod activ la buna funcționare a Uniunii. Aceste drepturi și îndatoriri se referă la: (a) participarea activă la afacerile UE (puterea de a ratifica tratate, participarea la convenția menționată la articolul 48 din TUE, controlul guvernelor naționale, controlul subsidiarității, posibilitatea excepțională de opoziție, transferul dreptului european în legislația națională); (b) dialogul politic (cooperarea interparlamentară și schimbul reciproc de informații cu instituțiile europene, în special cu Parlamentul European).

Consider că, pentru ca statele membre să fie reprezentate în mod unitar și pe deplin democratic în UE, poziția adoptată de guvernele naționale în Consiliu ar trebui să țină seama de opiniile parlamentelor naționale, consolidând astfel natura democratică a Consiliului. Solicităm Comisiei să răspundă prompt și integral la avizele motivate și la contribuțiile transmise de parlamentele naționale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - 28 stycznia 2014 r. uchwalono ostateczną wersję nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Większe środki na badania naukowe oraz na monitoring i kontrolę rybołówstwa to zdaniem organizacji ekologicznych największe osiągnięcia Funduszu Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE. Niepokój budzą natomiast zapisy umożliwiające wymianę silników statków rybackich. O ile na Bałtyku monitoring rybołówstwa funkcjonuje bez większych zarzutów, o tyle na innych morzach europejskich kontrola powinna być usprawniona. Zdaniem ekologów głównymi wyzwaniami na Bałtyku będzie badanie stanu populacji dorsza, głównej obok śledzia ryby poławianej przez polskich rybaków.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności