Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2182(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0249/2014

Ingediende teksten :

A7-0249/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/04/2014 - 17.17
CRE 15/04/2014 - 17.17
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0395

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

8.17. Nieuwe technologieën en open leermiddelen (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. - Ħafna mill-problemi li qegħdin inħabbtu wiċċna magħhom huma riżultat ta' nuqqas ta' edukazzjoni. Jien nemmen li kull investiment fl-edukazzjoni huwa investiment fit-tul. Għalhekk huwa importanti li naraw, anzi jien ngħid niżguraw, li kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea jagħti importanza ewlenija lill-qasam tal-edukazzjoni billi jinvesti f'dak kollu li llum huwa meħtieġ, mhux lanqas fl-ICT. Hemm bżonn ukoll li nħajru aktar tfajliet jidħlu fid-dinja tal-ICT. Huwa minnu li ż-żminijiet jinbidlu, imma min-naħa l-oħra jkun żball kbir jekk inwarrbu għal kollox il-modi tradizzjonali tat-tagħlim. U hawn nixtieq nagħmel referenza għall-ktieb stampat. Għall-ktieb f'idejna. Il-ktieb li fl-opinjoni tiegħi, isir kemm isir progress, xejn ma jista'.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. - Aprovo o presente Relatório, pois considero que a disponibilidade desigual de infraestruturas digitais a nível da União constitui um segundo desafio. Julgo que a solução para este problema reside na utilização de programas da União Europeia e na cooperação entre os Estados-Membros e as regiões. Além disso, receio que a União possa ficar atrasada em relação aos Estados Unidos e à Ásia em matéria de competências digitais da sua mão-de-obra. Os sistemas europeus de ensino e formação ainda são incapazes de integrar as TIC nas suas práticas correntes. Existe uma enorme diferença entre a utilização quotidiana das tecnologias digitais e a sua utilização nas instituições de ensino e formação. Defendo que deve existir uma maior cooperação entre as instituições europeias de ensino e que a formação deveria ser encorajada, a fim de facilitar o desenvolvimento de REA.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Ho sostenuto col mio voto questo testo che analizza l'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di insegnamento nella didattica dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. - Balsavau dėl šio pranešimo, nes, atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos krizę ir didelį jaunimo nedarbą, vienas iš vis svarbesnių valstybėms narėms tenkančių uždavinių yra suteikti jaunimui galimybę įgyti kokybišką išsilavinimą. Kalbant apie naujas technologijas, Europos Sąjungoje vis dar yra nevienodos galimybės naudotis skaitmenine infrastruktūra. Be to, vertinant darbo jėgos skaitmeninio raštingumo požiūriu, ES vis dar atsilieka nuo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Azijos. Vis dar nėra galimybės integruoti informacines ir ryšių technologijas į pagrindinę Europos švietimo ir mokymo sistemų praktiką, nes yra didelis skirtumas tarp kasdienio naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis ir jų naudojimo švietimo ir mokymo įstaigose. Siekiant palengvinti atvirųjų švietimo išteklių plėtrą reikėtų skatinti Europos švietimo ir mokymo įstaigas bendradarbiauti. Dažnesnis naudojimasis skaitmeninėmis technologijomis suteikia švietimo ir mokymo įstaigoms, mokytojams, studentams ir moksleiviams galimybių mokyti ir mokytis naujoviškais būdais. Taigi, švietimo ir mokymo srityje labai svarbu toliau tobulinti esamus ir skatinti naujoviškus mokymo ir mokymosi metodus. Atvirieji švietimo ištekliai gali labai padėti pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus ir mokymąsi visą gyvenimą paversti tikrove.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. - Naši se životi u sve većoj mjeri digitaliziraju i tako su nam pružene nove mogućnosti i to predstavlja izazov za obrazovni sektor. Svjesna sam prednosti novih tehnologija koje se moraju iskoristiti, ali se pritom ne treba zanemariti vrijednost tradicionalnih metoda.

Smatram da bi Europska unija trebala podupirati obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika u pogledu IKT-a te promicati uporabu OER-a. S obzirom na trenutačnu gospodarsku krizu te visoku stopu nezaposlenosti mladih, među sve važnijim izazovima s kojima se suočavaju države članice jest pružanje kvalitetnog obrazovanja mladim osobama.

Sa sve većim rastom digitalne sfere, današnji nastavnici moraju biti adekvatno osposobljeni kako bi uključili IKT u svoje pedagoške prakse. Potrebno je smanjiti razliku između svakodnevne uporabe digitalnih tehnologija te njihove uporabe u institucijama za obrazovanje i osposobljavanje.

Dobro je poticati suradnju između europskih institucija za obrazovanje i osposobljavanje kako bi se omogućio razvoj OER-a. Na području obrazovanja i osposobljavanja ključno je da se nastave unapređivati postojeće i promicati inovativne metode učenja i podučavanja. OER može snažno pridonijeti postizanju ciljeva Entrepreneurship Strategy 2020 te učiniti cjeloživotno učenje stvarnošću.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – À l'heure actuelle, 18[nbsp ]% à 28[nbsp ]% des étudiants de l'Union ont peu de possibilités d'accéder à l'internet et de l'utiliser, que ce soit à l'école ou à la maison. Ces dispositions pour le développement de nouvelles techniques et ressources didactiques serviraient non seulement aux élèves et étudiants mais également aux adultes en apprentissage dans le cadre de toute formation professionnelle. C'est enfin un moyen utile de faciliter notamment l'apprentissage des langues étrangères. La modernisation des outils pédagogiques est nécessaire, tant qu'elle laisse une place première aux enseignements dits fondamentaux. C'est justement ce qui est encouragé dans ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. - A jelentés a Bizottság : „Megnyíló oktatás : mindenki számára elérhető innovatív oktatás és tanulás az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok révén” című közleményéhez kapcsolódik.

A minőségi oktatás különös fontosságot kap a gazdasági válság és a fiatalkori munkanélküliség magas szintjének fényében. A digitális kompetenciák integrálása az európai oktatási és képzési rendszerekbe igen fontos aspektusa az oktatás fejlesztésének, innovatívabb tanítási és tanulási módszereket tesz lehetővé, és elősegíti a munkaerőpiacon szükséges digitális kompetenciák fejlesztését.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. - El informe se plantea dos objetivos: proporcionar a los jóvenes una educación de calidad y a la vez solucionar la disponibilidad de infraestructuras digitales en toda la Unión Europea. Para ello el informe aboga por el uso de programas de la UE y la cooperación entre los Estados miembros y las regiones, destacando como medidas concretas el aumento del reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en línea y el respaldo de la adquisición de las cibercompetencias de los profesores, el fomento del acceso abierto a materiales educativos financiados con fondos públicos, la mejora de la conectividad de banda ancha y los equipos TIC en el aula.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. - UKIP’s position is to vote against, as the report wants the Commission to organise a European planning conference. It wants to use European structural and investment funds to improve ICT infrastructure and for EU-wide surveys and the massive expansion of the Erasmus programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – À quoi doivent servir les technologies de l'information et de communication dans l'enseignement? Selon ce rapport, à permettre de réduire encore les "coûts" du système public et doter des futurs travailleurs de "compétences adaptées au futur marché de l'emploi". Je m'oppose à cette vision bornée, utilitariste et restrictive de ce rapporteur social-démocrate. Le numérique, et notamment les ressources éducatives libres, ne sont pas que des compétences mais peuvent et doivent être un outil global de formation de futurs citoyens et d'élévation du niveau de qualification des travailleurs. Il est également primordial d'expliquer comment utiliser cet outil pour comprendre les débats de société qu'il suscite. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - Educating Europe’s youth is of fundamental importance for the future prosperity of the continent. In order to do this, a balanced approach between the introduction of new educational methods and the use of existing traditional modes of teaching is required. The report aims to provide such a balance, and this is why I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - This report from the Culture and Education Committee is an important step forward in developing new technologies and educational resources and that is why I have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. - Balsavau už šią rezoliuciją.

Visų pirma, patobulintos darbuotojų komandiravimo į kitą ES valstybę taisyklės palengvins kovą su fiktyviu komandiravimu bei užkirs kelią darbo teisės pažeidimams. Aiškesnės taisyklės pagerins darbuotojų teises.

Sveikintina, kad pavyko pasiekti tinkamą balansą tarp laisvo paslaugų teikimo ir komandiruotų darbuotojų apsaugos. Naujosiose taisyklėse numatyti kriterijai padės valstybėms užkirsti kelią fiktyviam komandiravimui bei užtikrinti, kad komandiruojant darbuotojus nebūtų fiktyviai naudojamasi savarankiškai dirbančiojo statusu, kuris darbuotojui suteikia mažesnę socialinę apsaugą.

Pritariu pasiūlymams, jog turėtų būti taikomas griežtesnis kontrolės mechanizmas ir nustatoma aiški bendrosios ir individualios atsakomybės sistema. Pažymėtina, kad didesnis dėmesys turi būti skiriamas pasienio regionams, kuriems tenka ypatingas vaidmuo užtikrinant, kad komandiravimas vyktų laikantis žmogaus teisių ir orumo ir užtikrinant keitimąsi gerąja patirtimi. Todėl jiems turėtų būti suteiktos reikiamos priemonės savo uždaviniams įvykdyti. Be to, nuolatos turi būti keičiamasi gerąja patirtimi ir nemokamai, aiškiai, skaidriai bei išsamiai pateikiama informaciją įmonėms ir komandiruotiems darbuotojams apie jų teritorijoje taikomus darbo sutarties reikalavimus, socialines sąlygas bei sveikatą ir saugą darbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Моника Панайотова (PPE), в писмена форма. - Колеги, подкрепих доклада относно новите технологии и отворените образователни ресурси, защото вярвам, че именно уменията, свързани с новите технологии, са от изключителна важност за развитието на днешното дигитално общество на знанието и от ключово значение за успешната реализация на пазара на труда, предвид че до 2020[nbsp ]г. за 90% от работните места ще са необходими дигитални умения.

За да увеличим възможностите на хората за намиране на работа, трябва да поставим акцент върху повишаване на дигиталната грамотност, но не само за учащите. Статистиката показва, че 70% от учителите в ЕС не се чувстват уверени при работа с цифровите технологии и желаят да развият допълнителни умения в областта на ИКТ. Затова въвеждането на висококачествено обучение за тях е от първостепенно значение.

Употребата на нови технологии ще подобри достъпа до образование, като същевременно следва достъпността и гъвкавостта на образованието да не бъдат за сметка на качеството. Качественото образование, отворените образователни ресурси, непрекъснатото актуализиране на знанията и уменията допринасят и за обучението през целия живот, необходимо за запазване конкурентоспособността на пазара на труда.

Новите технологии ще спомогнат също за подобряване на конкурентоспособността на европейското образование в световен мащаб чрез възможности за интернационализация на европейското висше образование. В резултат Европа ще стане по-привлекателна образователна дестинация.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. - Esprimo voto favorevole riguardo alla proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle nuove tecnologie e risorse educative aperte. La modernizzazione dei sistemi di educazione e formazione rappresenta una priorità nell'agenda europea. La strategia Europa 2020 riconosce l'importanza di tale dimensione e include questo obiettivo tra le misure da adottare per favorire una crescita intelligente dell'Unione. In particolare, è di fondamentale importanza sfruttare il potenziale innovativo del settore digitale, integrando le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito dell'attuale metodo didattico. Per questo motivo occorre incentivare il ricorso alle risorse didattiche aperte (RDA). Le RDA rivestono un ruolo strategico in termini di accesso all'informazione, facilità dell'apprendimento e diversificazione ed equità dell'istruzione. Le conoscenze e le competenze digitali acquisite grazie all'inserimento delle RDA nel campo dell'insegnamento, inoltre, permetteranno ai giovani di sviluppare capacità essenziali nel mercato del lavoro. È pertanto necessario investire in strutture d'insegnamento adeguate e ampliare la diffusione dell'accesso alla banda larga. Per tali ragioni considero questa proposta di risoluzione indispensabile affinché le istituzioni didattiche e della formazione dell'Unione europea diventino più efficienti e all'avanguardia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport d’initiative qui répond aux suggestions formulées par la Commission européenne. Ce rapport soutient les propositions de la Commission européenne qui visent à: améliorer la reconnaissance des compétences acquises en ligne et soutenir l'acquisition de compétences numériques par les enseignants, encourager le libre accès aux matériels didactiques financés par des fonds publics et améliorer la connectivité à large bande et l'équipement en TIC au niveau des salles de classe.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. - Otvoreni obrazovni resursi korisni su i za učenike i za predavače - dok učenici imaju direktnu korist od slobodnog pristupa besplatnim ili jeftinim stručnim seminarima ili čak cijelim studijskim programima na internetu, predavači mogu koristiti tuđe materijale i tehnike kako bi unaprijedili vlastitu nastavu.

U doba kada je preko pola zemalja članica Unije smanjilo ulaganje u obrazovanje i stručno osposobljavanje iz razdoblja prije krize, otvoreni obrazovni resursi pokazali su se kao dobar način na koji građani ipak mogu dobiti pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju. Stoga podržavam ovo izvješće u svojem podcrtavanju važne uloge učenja putem interneta, a pogotovo u pozivu zemljama članicama da iskoriste sredstva strukturnih fondova Unije kako bi poboljšali svoju digitalnu infrastrukturu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Certaines compétences sont essentielles sur le marché du travail et, pourtant, ne sont pas suffisamment ou pas convenablement enseignées. C'est par exemple le cas des compétences numériques: on estime que 90[nbsp ]% des emplois nécessiteront des compétences numériques d'ici à 2020. Mais aujourd'hui, 40[nbsp ]% des Européens âgés de 16 à 74 ans disent n'avoir que des compétences limitées voire inexistantes en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC). Les possibilités de formation en ligne, ouvertes et gratuites, sont des moyens efficaces de réponse, car ils permettent une formation "à la carte". Et en effet, ces nouvelles techniques ont permis aux établissements d'enseignement et de formation d'atteindre des milliers d'apprenants dans l'Union, y compris dans les régions ultrapériphériques, et dans le monde.

J'ai soutenu ce rapport car il avance des propositions concrètes pour développer ce nouveau type d'enseignement à l'échelle européenne, ce qui me semble être une conséquence positive des évolutions récentes en matière d'harmonisation des qualifications professionnelles, mais aussi de l'approfondissement du marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. - La Commissione ha individuato una serie di sfide nei tre settori dell'innovazione nelle istituzioni didattiche e della formazione, l'utilizzo delle risorse didattiche aperte e la disponibilità di infrastrutture e apparecchiature legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Offrire un'istruzione di qualità ai giovani è una sfida sempre maggiore per le autorità nazionali, a causa dell'eterogeneità dell'infrastruttura digitale e di scarse competenze digitali della forza lavoro. Eppure il maggior utilizzo delle tecnologie digitali dà vita a opportunità di insegnamento e di apprendimento in modalità innovative per le istituzioni didattiche e della formazione, per i docenti, gli studenti e gli allievi, motivo per cui gli istituti di istruzione dovrebbero destinare parte delle risorse al soddisfacimento delle proprie specifiche esigenze in questo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Podržavam program Unije na području otvorenih obrazovnih resursa, u čijem se središtu nalazi potencijal koji će omogućiti lakši pristup i razvoj koji može omogućiti poboljšanje obrazovnih sustava. Otvoreni obrazovni resursi stvaraju mogućnosti učenja i podučavanja na nove i zanimljive načine i za pojedince, poput nastavnika, studenata i učenika svih dobi.

Moramo naglasiti da su osnovna razina pismenosti i matematičke vještine, komunikacijske vještine, kao i generičke vještine poput kritičkog razmišljanja te savjetovanja kako učiti, preduvjet za uspješan razvoj digitalnih vještina i uporabu internetskih obrazovnih materijala, poput otvorenih obrazovnih resursa. Pokretanje novog portala Open Education Europa na svim jezicima EU-a, koji će pružiti jedinstven pristup europskim otvorenim obrazovnim resursima, doprinijeti će snažnom razvoju.

Države članice trebaju koristiti raspoloživa financijska sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i tako smanjiti digitalnu podjelu područja unapređenjem infrastruktura i mreža te poduprijeti osposobljavanje u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uputiti na ispravno korištenje, uzimajući u obzir potrebe obrazovnih institucija. Posebno pažnju treba posvetiti ruralnim i udaljenim područjima. Uporaba financijskih sredstava EU-a zahtijeva povezanost između različitih programa i alata u svrhu napretka, uključujući program Erasmus+, program Obzor 2020. te strukturne i investicijske fondove.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this report which focuses on innovation in education and training institutions, use of open educational resources and availability of information and communication technology (ICT) infrastructures and equipment. Further, it proposes increasing recognition of skills acquired online and supporting teachers’ acquisition of digital competences, promoting open access to publicly-funded educational materials, and improving broadband connectivity and ICT equipment in the classroom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Dans le domaine de l'éducation et de la formation, il est essentiel de continuer d'améliorer les méthodes d'apprentissage et d'enseignement existantes et de promouvoir des méthodes innovantes. Les REL peuvent apporter une solide contribution pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. - Am votat pentru propunerea de rezoluție privind noile tehnologii și resursele educaționale deschise. În 2012, 15,8[nbsp ]% dintre tinerii din UE nu au fost încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, fiind astfel expuși riscului de a fi excluși de pe piața muncii, ca urmare a creșterii neconcordanței dintre competențe. De asemenea, până în 2020, 90[nbsp ]% dintre locurile de muncă vor necesita competențe digitale, iar până în 2015 vor exista aproximativ 900[nbsp ]000 de posturi vacante neocupate în domeniul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC) în UE.

Invităm statele membre să asigure educația coordonată și progresivă cu privire la utilizarea în siguranță a internetului în școli. Subliniem rolul Comisiei de a încuraja schimbul de bune practici între statele membre și între instituțiile de învățământ, bazându-se pe proiectele și experiențele existente și îi solicităm Comisiei să promoveze și să lărgească rețeaua și acțiunile European Schoolnet. De asemenea, salutăm inițiativa Comisiei de a elabora indicatori pentru monitorizarea atentă a integrării TIC în instituțiile de învățământ și formare profesională.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. - Pozdravljam komunikaciju Komisije kojom se utvrđuje program Unije na području otvorenih obrazovnih resursa u čijem se središtu nalazi potencijal tih resursa za omogućavanje lakšeg pristupa obrazovanju i jednakog sudjelovanja u obrazovanju te za njihovu daljnju diversifikaciju.

Radi ostvarivanja koristi od otvorenih obrazovnih resursa trebalo bi poduprijeti djelovanje koje vodi prema univerzalnom digitalnom obrazovanju, usmjerenu na dobre prakse i njihovo promicanje u raznim okruženjima. Otvoreni obrazovni resursi stvaraju mogućnosti učenja i podučavanja na inovativan način kako za pojedince, poput nastavnika, studenata i učenika svih dobi, tako i za obrazovne ustanove i ustanove za osposobljavanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - I voted in favour of this report which comes in response to the Commission Communication on ‘Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resourcesʼ. This report aims to improve the quality of European education by promoting innovation in schools and training institutions, increasing the availability of ICT infrastructure and equipment, supporting the use of OER (open access to publicly-funded educational material) and exploiting the potential of MOOCs (massive open online courses). Such measures will also be applied in primary and secondary education and will also be made available to disadvantaged groups, people currently not in education, employment or training and older generations. This will result in filling in the digital skills gap (90[nbsp ]% of jobs will require digital skills by 2020), as well as ICT-related vacancies in the EU (up to 900[nbsp ]000 vacancies in the field are expected by 2015) in the near future.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) to publikacje edukacyjne objęte prawną i techniczną swobodą dostępu. Korzystanie z nich jest możliwe na podstawie wolnych licencji (Creative Commons – „uznanie autorstwa”), co oznacza, że OZE można się dzielić czy kopiować je, odpowiednio zaznaczając, kto był ich pierwotnym autorem. Model Otwartych Zasobów Edukacyjnych pozwala w pełni wykorzystywać możliwości, jakie obecnie dają nauczycielom internet i technologie cyfrowe. Dziś bowiem każdy nauczyciel może być współautorem podręczników – przekształcać je i udoskonalać na swoje potrzeby, ale też i potrzeby innych osób. Takie modyfikacje są znacznie trudniejsze w przypadku książek lub materiałów objętych zamkniętymi licencjami.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid