Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0214(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0211/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0211/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 20
CRE 16/04/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.4
CRE 17/04/2014 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0448

Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

20. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Rodi Kratsa-Tsagaropoulou im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische langfristige Investmentfonds (COM(2013)0462[nbsp ]-[nbsp ]C7-0209/2013[nbsp ]-[nbsp ]2013/0214(COD)) (A7-0211/2014).

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. - Mr President, today I am the expert on many files! I am learning a lot as well.

Since the Commission adopted the first Single Market Act in April 2011 we have taken important steps forwards towards a goal of revitalising the competitiveness of companies, in particular SMEs. We are now discussing measures set out in the second Single Market Act. This shows not only how far we have come in achieving our goals but also our deep commitment to continuing to revitalise the European economy.

It also demonstrates that financial regulation is not only about repairing financial systems. It can also be used to help create new opportunities for investment and growth in Europe. We need capital to finance development activity across European economies. This is a huge need. We know the difficulties SMEs have in getting money to finance their growth. We understand this is a particular problem for companies who are not listed on stock markets and so are entirely dependent on banks for their finance.

Infrastructure is an extremely important player when it comes to reviving growth in Europe. Each year between EUR[nbsp ]100 and 150 billion is invested in European infrastructure projects. As Member States alone cannot provide the financing they need, there is an important role for investment funds to play. The real estate sector is also one of the prime employers in Europe. Real estate funds with some EUR[nbsp ]300 billion invested in them are vital sources of funding for the construction industry.

But the long-term financing of the real economy in Europe is currently fragmented and so, often, European businesses are unable to get the capital they need to grow. We have one of the highest savings ratios in the world. The money needed to finance the real economy is there. We just need to unlock it. This is why we have this proposal for long-term investment funds that we are debating tonight.

The legislative framework proposed aims to create a structure that will allow capital owned by investors with long-term needs to flow across Europe with no extra requirements from the business and projects that need it. Currently fewer than ten Member States have legislation in place which allows long-term funds to operate in them. Where long-term funds are already available, there are sometimes more than fifty different versions of them to choose from. This fragmentation makes it very hard for investors to make informed choices.

The new European long-term investment funds, with this clear rule and recognisable brand will facilitate the movement of savings into the long-term projects that we so badly need.

On behalf of Michel Barnier, the Commission is very grateful for all the hard work that rapporteur Rodi Kratsa and the shadow rapporteurs have put into this proposal so far. Many technical issues have been resolved very rapidly and we are broadly happy with the text that is in front of you today as it reflects the spirit of the Commission’s proposal – to boost long-term investment. This has only been possible because of the spirit of cooperation and compromise. We have the same objectives – to relaunch growth in Europe.

Parliament has come to the same conclusions as the Commission when it comes to mobilising the maximum amount of savings possible: to open the funds to the widest range of investors possible; to have the broadest base of investors, and that includes retail investors and that is key to the success of this proposal. The reason for the overwhelming success of UCITS funds over the last 25 years is clear. They are based on a single, coherent set of rules which allow them to function as efficient European investment funds.

The amendments by the Committee on Economic and Monetary Affairs enlarging the scope of eligible long-term investors go in the right direction. We fully share your analysis that small and medium-sized firms listed on stock markets still have difficulties getting finance. We are sympathetic to broadening the scope of assets to help them. But we must make sure that we do not lose sight of this objective while setting the definition of which companies can be long-term investors. We do not want to end up helping multinational companies when we are trying to help small companies.

So the report by the Economic Affairs Committee proposes a minimum percentage of companies and projects that must be domiciled in Europe for the fund. Given that the aim is to boost investment in the European economy it is reasonable to pursue this objective. We have, of course, an overriding obligation to ensure that all of our laws comply with the Treaty and international committees so, for this, the Commission’s Legal Service is examining whether such a requirement is in fact possible.

But the most important thing today – or tonight – is that Parliament moves speedily to adopt the text. The ultimate aim is to help the financing of the European economy and delay will only hold back our growth. Discussions in the Council are progressing well and I think it is reasonable to imagine that trialogues could begin when the new Parliament starts its session later this autumn. So today we send a strong signal to all those engaged in the real economy of Europe that we understand their problems and we stand ready to bring forward solutions to them.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин, докладчик по становището на комисията по бюджети. - Уважаеми г-н Председател, г-жо Комисар, бюджетната комисия счита, че предложението за Европейски фондове за дългосрочни инвестиции е изключително добро. Комисията действително прави едно предложение, което ще помогне на реалната икономика в ЕС, особено във време, когато публичните финанси са отслабени и те не могат да компенсират икономическия растеж.

Няколко препоръки, които се дават от бюджетната комисия. На първо място, по възможност страните членки да не въвеждат допълнителни изисквания за използването и за насочването на тези средства.

На второ място, по възможност Европейските фондове за дългосрочни инвестиции да не участват в деривати и спекулативни инструменти на пазарите.

На следващо място, по възможност да се упоменава участие в инструменти, които включват бюджетни средства, за да е ясно тогава, когато те се използват с публични средства (било европейски, било национални).

И на последно място, също така е добре да се вземат мерки те да не участват в инструменти, които са свързани със зони, които избягват данъци.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Vielen Dank, Herr Kollege Kalfin!

Es folgen nun die Redner im Namen der Fraktionen. Es beginnt Frau Kollegin Lulling, die bis zum letzten Tag hier anwesend ist und bei der Zahl der durchgearbeiteten Papiere sich ein enges Rennen mit Frau Kollegin Gräßle und Herrn Landsbergis liefert. Bitte sehr, Frau Kollegin Lulling!

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, je suis enchantée de la proposition de la Commission et du rapport de Mme[nbsp ]Kratsa.

J'ai déposé un tout petit amendement, au nom de mon groupe. Je crois que c'est sans hésitation que le Parlement européen pourra y donner son consentement. Il concerne la possibilité pour ces fonds d'être des compartiments ou des sous-fonds d'autres fonds d'investissement alternatifs.

Comme Mme[nbsp ]la[nbsp ]commissaire l'a rappelé, l'objectif des fonds européens d'investissement à long terme est de proposer un véhicule d'investissement à long terme, d'une part, et d'encourager le financement de l'économie réelle, d'autre part.

Toutefois, ne soyons pas dupes: ces fonds n'auront pas les effets escomptés s'ils ne sont pas accompagnés d'un minimum de souplesse et d'attractivité. C'est ce que je propose de faire par mon amendement, qui prévoit qu'ils pourront être des compartiments d'autres fonds d'investissement alternatifs.

J'insiste sur ce point tout simplement parce qu'une telle possibilité apporte les flexibilités et les réductions de coûts nécessaires pour les rendre suffisamment intéressants.

Parmi les flexibilités, il y a notamment la possibilité, pour un investisseur dans un AIF, de transférer sans frais d'entrée ou de sortie des liquidités d'un compartiment vers un compartiment alternatif du même fonds. Ceci a l'avantage, pour la société de gestion, de fidéliser les investisseurs et, pour ces derniers, d'économiser les frais d'entrée et de sortie. Par ailleurs, la possibilité que les fonds alternatifs soient des compartiments de fonds évite également les frais qui sont liés à la création d'un tout nouveau fonds.

Cet amendement a l'avantage d'être prometteur, sans être révolutionnaire. En effet, les compartiments sont prévus dans d'autres directives clés, comme les AIFMD, qui datent de 2011, et comme la directive OPCVM de 2009, notamment ses articles[nbsp ]1, 2 et 49. Tout ceci ne change rien à la supervision par les autorités ni à la protection des investisseurs. Il suffit, par exemple, de jeter un coup d'œil sur l'article[nbsp ]49 de la directive[nbsp ]OPCVM, qui spécifie que les compartiments sont traités par les autorités de supervision comme de vrais fonds en ce qui concerne les obligations.

Concernant les politiques d'investissement, le sérieux et l'atout de cet amendement sont attestés par le fait que le ministre des finances grec le soutient également. Il soutient donc la possibilité d'introduire des compartiments, comme le prouve le dernier texte de la présidence grecque. Soyons donc pragmatiques et concrets.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Eerst en vooral dank aan mevrouw de rapporteur en de collega’s schaduwrapporteurs voor de goede samenwerking. Wij geloven met de S&D-Fractie dat het bereikte akkoord goed is, omdat hiermee de deur wordt geopend voor de oprichting van een Europees investeringsvehikel dat een financiering beoogt van langetermijninfrastructuurprojecten.

Deze investeringen zijn dringend nodig. Europa heeft maar liefst duizend miljard euro nodig om de doelstellingen van Europa 2020, onder meer inzake transport, telecom, energie en infrastructuur te realiseren en wij weten allemaal hoe moeilijk het is om vandaag bankfinanciering te krijgen. Overheden zitten ook in moeilijkheden. Dus deze financieringskloof de komende jaren dichten wordt de grote uitdaging van de volgende zittingsperiode.

De waarde van gefinancierde infrastructuurprojecten in de Europese Unie daalde met meer dan 50% van ruim 70 miljard euro in 2010 tot ongeveer 34 miljard in 2012. In Europa, en dat is een verschil met de Verenigde Staten, is de financiering van Europese infrastructuurprojecten voor maar liefst 75% afhankelijk van bankkredieten. En wij weten dat de banken de vingers op de knip houden, onder meer om te voldoen aan allerlei kapitaalvereisten en dergelijke meer.

Kmo's ondervinden dus moeilijkheden om gefinancierd te worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Griekse, Spaanse, Italiaanse kmo's die bij een bank aankloppen maar 33% tot 50% kans maken om daadwerkelijk een lening te krijgen. In Duitsland loopt dat percentage op tot 87%. Dat betekent dus dat de landen die het zwaarst getroffen zijn, het ook moeilijker hebben om hun economische relance te organiseren.

Wat op tafel ligt is een belangrijke stap voorwaarts, op voorwaarde dat aan een aantal kwalitatieve vereisten wordt voldaan. De nieuwe regels laten toe dat zowel kleine beleggers als institutionele investeerders in een infrastructuurproject kunnen stappen, maar dat kan niet werken als beleggers op elk moment hun geld kunnen terugtrekken. Dus het was belangrijk om dat goed georganiseerd te krijgen. Beleggers zullen pas op een gespecifieerde einddatum van hun belegging in staat zijn hun geld terug te trekken, ofwel vroegtijdig, maar dan onder zeer strikte voorwaarden en dat moet ook heel duidelijk van tevoren worden meegedeeld.

Daarnaast moeten ELTIF’s aan bepaalde vereisten voldoen die vastgelegd zijn in de regelgeving, met name in welke soorten langetermijnactiva geïnvesteerd kan worden, welke ondernemingen, bijvoorbeeld projecten op het gebied van infrastructuur, vervoer, duurzame energie, hoe hun geld gespreid moet worden om de risico's te verkleinen en dergelijke meer. Het moet goed omschreven worden wat infrastructuurprojecten zijn zodat wordt vermeden dat wij meewerken aan investeringen in zaken die eigenlijk nu al voldoende middelen krijgen.

Ten slotte is het belangrijk dat er ook geen banden zijn met belastingparadijzen. Wij als Parlement hebben ons werk gedaan, het is nu aan de Raad om snel zijn standpunt vast te leggen.

 
  
MPphoto
 

  Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie. – Wij hebben hier een heel belangrijk voorstel voorliggen, een voorstel dat het heel duidelijk maakt dat het voor bedrijven tijdens de crisis bijzonder moeilijk was om adequate financiering te krijgen. Ik heb als rapporteur een aantal maanden geleden een eigen initiatiefverslag geschreven, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven, om te proberen daar de financiering weer op gang te krijgen en dit kan daartoe bijdragen.

Tijdens de crisis was de financiering grotendeels afhankelijk van de banken, banken die in de problemen waren gekomen. Een van de zaken die worden bepleit is om na te gaan hoe wij een meer gediversifieerde vorm van financiering voor kleine bedrijven en ook voor langetermijninfrastructuurprojecten mogelijk kunnen maken. Dat is heel noodzakelijk op dit moment in de wetenschap dat ook overheden enorm veel problemen hebben om de noodzakelijke middelen vrij te maken om dat soort projecten nog tot een goed einde te brengen.

Dit voorstel komt naar mijn mening zeer gelegen. Op een moment dat de economie voor een stuk opnieuw begint aan te trekken zou het zou een extra boost kunnen geven om dat soort investeringen zowel voor bedrijven als voor langetermijninfrastructuurprojecten aan te trekken.

Wij hebben dan ook heel duidelijk omschreven waarvoor deze gelden kunnen worden aangewend. Wij hebben ervoor gezorgd dat het tegelijkertijd mogelijk wordt dat spaargeld retail geactiveerd wordt via institutionele investeerders, die het nu gemakkelijker krijgen om via die fondsen effectief langetermijnverbintenissen aan te gaan zodat bijvoorbeeld weginfrastructuur, spoorinfrastructuur, maar ook scholenbouw en dergelijke meer, meer stimulansen kunnen krijgen dan vandaag het geval is.

Tegelijkertijd stellen wij ook vast dat wij voor bedrijven ook een aantal voorzieningen hebben getroffen die het hun gemakkelijker moeten maken om het kapitaal op te halen en zo niet alleen afhankelijk te zijn van bankenfinanciering, maar ook meer en meer afhankelijk te worden van de kapitaalmarkten. Dat moet volgens mij leiden tot een meer gediversifieerde vorm van financiering.

Natuurlijk hebben wij daarvoor ook de private sector nodig. Wij hebben het ook mogelijk moeten maken dat privaat initiatief opnieuw ruimte krijgt, dat het mogelijk wordt om door een goed investeringsklimaat, maar ook door de juiste investeringsvehikels te creëren, de private investeerders de private projecten kunnen vinden om effectief opnieuw die economische groei te kunnen genereren.

Dus het wetgevend kader dat hier voor ons ligt, biedt op al die vragen voor een groot gedeelte een oplossing. Wij hebben ervoor gezorgd dat er effectief voldoende flexibiliteit is voor de fund managers. Wij hebben gezorgd voor toegang tot een langetermijninvesteringsfonds voor verschillende soorten van investeerders en tegelijkertijd voor stabiliteit terwijl die langetermijnvisie voor ogen hebben gehouden.

Het wetgevend kader moet er nu voor zorgen dat die financiering voor een groot gedeelte weer op gang komt. Tegelijkertijd moeten wij ook vaststellen dat het gedeeltelijk ook een lapmiddel is. Door de verschillende types van regelgeving waarover wij hier in dit Parlement de afgelopen vijf jaar hebben gestemd, die nodig waren om de stabiliteit van het financieel systeem te garanderen, is het soms ook moeilijker geworden voor institutionele investeerders om effectief tussen te komen.

Wij moeten de volgende Commissie de opdracht meegeven om na te gaan hoe je opnieuw een goed investeringsklimaat kunt creëren, hoe je opnieuw de institutionele investeerders de ruimte kunt geven om hun echte taak te vervullen, namelijk het financieren van de reële economie. Dat zou mijn opdracht ...

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

Just one more sentence to the Commission. I think that for the next Commission it is really important to really take a look at how this legislation is affecting institutional investors in coming into the market and finding the right projects to be financed. I think this is one of the core things I would give to the next Commission, to take a good look at this after we finish this proposal. I think then that we will really start stimulating the real economy again and hopefully see the growth and jobs that we need.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Domnule Președinte, acest proiect de reglementare europeană răspunde unei cerințe reale, atât a economiei, cât și a pieței financiare, și anume formarea de fonduri europene de investiții pe termen lung. În Europa, băncile, care domină piețele financiare, au reținerea de a se implica în finanțarea unor investiții pe termen lung, deoarece ele mobilizează resurse de creditare, de regulă, pe termen scurt. Avem nevoie de asemenea fonduri de investiții care să permită mobilizarea resurselor nu numai de la investitorii profesionali, dar și de la micii investitori care, de regulă, investesc economiile lor, iar pentru ca acești mici investitori să aibă încrederea să-și depună economiile pe termen lung în asemenea fonduri europene de investiții, dânșii trebuie să aibă credința că aceste fonduri sunt gestionate corect, aplică reguli prudențiale, atât în ceea ce privește distribuirea portofoliului de investiții, cât și în ceea ce privește modul în care se respectă regulile privind evitarea conflictelor de interese. Raportul conține asemenea reguli de prudență și consider că este un pas foarte bun înainte, așa că voi vota pentru acest raport.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, europski dugoročni investicijski fondovi u prvi plan stavljaju ono što nacionalne vlade često zaboravljaju, dugoročne projekte s ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta.

U političkoj utakmici kratkoročno nažalost često ima prednost pred dugoročnim jer lakše donosi političke bodove. Takav način razmišljanja uz posljedični nedostatak bilo kakve nacionalne strategije doveo je neke države članice na rub ekonomske propasti. Dok građani čekaju na osvješćivanje političkih elita i pojavu odgovornosti u njihovom političkom radu, ovi će fondovi doprinijeti lakšem ostvarivanju bitnih infrastrukturnih i gospodarskih ciljeva koji garantiraju održivost nacionalnih ekonomija u budućnosti.

Svejedno, smatram kako bez osiguravanja stabilnosti za ulagače ovi fondovi neće biti od prevelike pomoći. Reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i promicanje transparentnosti s jedne strane te stabilna fiskalna politika uz minimalnu regulativu s druge strane jedino su istinsko jamstvo povrata europskog gospodarstva na prave staze.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. - Mr President, I would like to thank honourable Members for this important debate. I will of course pass all their comments to Commissioner Barnier.

This is a long-awaited proposal because, in practice, European long-term investment funds will give investors – such as pension funds, life insurers and others with long-term horizons – access to assets that reflect the long-term investment needs and that will be invested in three types of assets: infrastructure programmes, projects that require a significant amount of investment for a long period of time, unlisted companies such as start-ups and SMEs, and real estate, which has historically been a very important asset class for investment funds.

This is something that is vital to reinforce the financial health of the economic sectors and which ultimately will bring growth and jobs. That is why this tool is so important and I hope that we can make it available to our companies as soon as possible. As has been said here tonight, this is a first step, but it is a very important step. I hope that by your vote tomorrow we will send a very important signal that we are working with this and that we hope that we can reach an agreement at the beginning of next autumn.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 17.[nbsp ]April 2014, um 12.00[nbsp ]Uhr statt.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου