Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 16 април 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.100 години от Първата световна война: Поуки за бъдещето на Европа (разискване)
 5.Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (разискване)
 6.Промяна в дневния ред
 7.Време за гласуване
  7.1.Защита на видовете от дивата флора и фауна (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (гласуване)
  7.2.Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (гласуване)
  7.3.Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (гласуване)
  7.4.Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Мадагаскар (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (гласуване)
  7.5.Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Корея по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (гласуване)
  7.6.Рамковото споразумение между Европейския съюз и Република Корея, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (гласуване)
  7.7.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Черна гора (Протокол, отчитащ присъединяването на Република Хърватия) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (гласуване)
  7.8.Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (гласуване)
  7.9.Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  7.10.Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  7.11.Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  7.12.Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (гласуване)
  7.13.Изменение на член 90 от Правилника за дейността на ЕП относно международните споразумения (A7-0253/2014 - David Martin) (гласуване)
  7.14.Изменение на Правилника за дейността на ЕП с цел да се предвиди възможността за използване на електронни подписи (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (гласуване)
  7.15.Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. - технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд, Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (гласуване)
  7.16.Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (гласуване)
  7.17.Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033[nbsp ]г. (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (гласуване)
  7.18.Приуловите на представители на разред китообразни (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (гласуване)
  7.19.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (гласуване)
  7.20.Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (гласуване)
  7.21.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (гласуване)
  7.22.Наблюдение на морските външни граници (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (гласуване)
  7.23.Прехвърляне на МПС (A7-0278/2013 - Toine Manders) (гласуване)
  7.24.Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (гласуване)
  7.25.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (гласуване)
  7.26.Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (гласуване)
  7.27.Финансирането на европейските политически партии (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  7.29.Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (гласуване)
  7.30.Инвазивни чужди видове (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (гласуване)
  7.31.Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (гласуване)
  7.32.Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
  7.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (окончателен вот)
  7.34.Правото на разследване на Европейския парламент (A7-0352/2011 - David Martin) (гласуване)
  7.35.Отношенията между Европейския парламент и националните парламенти (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Здравеопазване на животните (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Защитни мерки срещу вредителите по растенията (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Безопасността на потребителските продукти (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Надзора на пазара на продукти (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива[nbsp ]2004/39/ЕО (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Статистика, свързана с търговията (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Морско оборудване (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Съоръжения под налягане (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Съдебни решения по граждански и търговски дела (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Извадково изследване на работната сила (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Нови технологии и общодостъпни образователни ресурси (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Защита на видовете от дивата флора и фауна (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Мадагаскар (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Корея по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Рамковото споразумение между Европейския съюз и Република Корея, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Черна гора (Протокол, отчитащ присъединяването на Република Хърватия) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Изменение на член 90 от Правилника за дейността на ЕП относно международните споразумения (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Изменение на Правилника за дейността на ЕП с цел да се предвиди възможността за използване на електронни подписи (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. - технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд, Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033[nbsp ]г. (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Приуловите на представители на разред китообразни (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Наблюдение на морските външни граници (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Финансирането на европейските политически партии (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Инвазивни чужди видове (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси - Система на собствените ресурси - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
 12.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (разискване)
 13.Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС (разискване)
 14.Време за гласуване
  14.1.Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (гласуване)
  14.2.Система на собствените ресурси (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (гласуване)
  14.3.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (гласуване)
  14.4.Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (гласуване)
  14.5.Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (гласуване)
  14.6.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (гласуване)
  14.7.Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (гласуване)
  14.8.Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (гласуване)
  14.9.Макрофинансова помощ за Република Тунис (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (гласуване)
  14.10.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (гласуване)
  14.11.Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (гласуване)
  14.12.Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling) (окончателен вот)
  14.13.Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (окончателен вот)
  14.14.Европейски полицейски колеж (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (гласуване)
 15.Обяснение на вот
  15.1.Правото на разследване на Европейския парламент (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Отношенията между Европейския парламент и националните парламенти (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Система на собствените ресурси (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Макрофинансова помощ за Република Тунис (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Европейски полицейски колеж (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 17.Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април относно запазването на данни (C 293/12 и C 594/12) (разискване)
 18.Културни и религиозни различия по света (разискване)
 19.Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията (разискване)
 20.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3407 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (10285 kb)
Правна информация - Политика за поверителност