Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 16. dubna 2014 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 4.100 let od první světové války: poučení a budoucnost Evropy (rozprava)
 5.Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny (rozprava)
 6.Změna pořadu jednání
 7.Hlasování
  7.1.Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (hlasování)
  7.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (hlasování)
  7.3.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasování)
  7.4.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o[nbsp ]partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (hlasování)
  7.5.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (hlasování)
  7.6.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (hlasování)
  7.7.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (hlasování)
  7.8.Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (hlasování)
  7.9.Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v[nbsp ]autonomních oblastech Madeira a[nbsp ]Azory (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  7.10.Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  7.11.Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  7.12.Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (hlasování)
  7.13.Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách (A7-0253/2014 - David Martin) (hlasování)
  7.14.Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (hlasování)
  7.15.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (hlasování)
  7.16.Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (hlasování)
  7.17.Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (hlasování)
  7.18.Náhodné úlovky kytovců (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hlasování)
  7.19.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (hlasování)
  7.20.Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z[nbsp ]území členského státu (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (hlasování)
  7.21.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (hlasování)
  7.22.Ostraha vnějších námořních hranic (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (hlasování)
  7.23.Převod motorových vozidel (A7-0278/2013 - Toine Manders) (hlasování)
  7.24.Finanční odpovědnost v[nbsp ]souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (hlasování)
  7.25.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (hlasování)
  7.26.Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (hlasování)
  7.27.Financování evropských politických stra (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  7.29.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (hlasování)
  7.30.Invazní nepůvodní druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (hlasování)
  7.31.Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (hlasování)
  7.32.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
  7.33.Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (závěrečné hlasování)
  7.34.Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin) (hlasování)
  7.35.Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Podpora mobility pracovníků zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Potraviny a krmiva, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Zdraví zvířat (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Bezpečnost spotřebních výrobků (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Dozor nad trhem s výrobky (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Trhy finančních nástrojů a změna nařízení o infrastruktuře evropských trhů o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004/39/ES (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Statistika obchodu (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Obchody s cennými papíry a centrální depozitáře cenných papírů (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Námořní zařízení (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Tlaková zařízení (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Výběrové šetření pracovních sil (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Evropská agentura pro námořní bezpečnost a reakce na znečištění prostředí (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Vstřícné prostředí pro podniky, podnikání a startovací podniky v zájmu vytvoření pracovních míst (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Nové technologie a otevřené zdroje vzdělávání (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o[nbsp ]partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Rámcová dohoda mezi EU a Koreou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v[nbsp ]autonomních oblastech Madeira a[nbsp ]Azory (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Změna jednacího řádu Parlamentu s cílem umožnit používání elektronických podpisů (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Náhodné úlovky kytovců (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z[nbsp ]území členského státu (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Ostraha vnějších námořních hranic (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Finanční odpovědnost v[nbsp ]souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Financování evropských politických stra (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Invazní nepůvodní druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 11.Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků - Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů - Systém vlastních zdrojů - Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (rozprava)
 12.Fond solidarity Evropské unie (rozprava)
 13.Znepokojující nedostatek prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU (rozprava)
 14.Hlasování
  14.1.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasování)
  14.2.Systém vlastních zdrojů (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasování)
  14.3.Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasování)
  14.4.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasování)
  14.5.Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (hlasování)
  14.6.Fond solidarity Evropské unie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (hlasování)
  14.7.Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (hlasování)
  14.8.Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (hlasování)
  14.9.Makrofinanční pomoc Tuniské republice (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (hlasování)
  14.10.Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hlasování)
  14.11.Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (hlasování)
  14.12.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling) (závěrečné hlasování)
  14.13.Evropský námořní a rybářský fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (závěrečné hlasování)
  14.14.Evropská policejní akademie (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (hlasování)
 15.Vysvětlení hlasování
  15.1.Vyšetřovací právo Evropského parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Systém vlastních zdrojů (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Tradiční vlastní zdroje a vlastní zdroje z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Fond solidarity Evropské unie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makrofinanční pomoc Tuniské republice (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Evropský námořní a rybářský fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Evropská policejní akademie (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 17.Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna týkající se uchovávání údajů (C-293/12 a C-594/12) (rozprava)
 18.Náboženské svobody a kulturní rozmanitost (rozprava)
 19.Porušení právních předpisů v[nbsp ]oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 20.Evropské fondy dlouhodobých investic (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (3407 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (10285 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí