Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (arutelu)
 5.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (arutelu)
 6.Päevakorra muutmine
 7.Hääletused
  7.1.Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (hääletus)
  7.2.ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (hääletus)
  7.3.ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hääletus)
  7.4.ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  7.5.ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (hääletus)
  7.6.ELi ja Korea vaheline raamleping, milles käsitletakse kõiki küsimusi peale tagasivõtmise (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (hääletus)
  7.7.ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (hääletus)
  7.8.ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (hääletus)
  7.9.Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.10.Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.11.Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.12.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (hääletus)
  7.13.Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine (A7-0253/2014 - David Martin) (hääletus)
  7.14.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (hääletus)
  7.15.Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (hääletus)
  7.16.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (hääletus)
  7.17.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (hääletus)
  7.18.Vaalaliste juhuslik püük (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  7.19.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (hääletus)
  7.20.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (hääletus)
  7.21.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (hääletus)
  7.22.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (hääletus)
  7.23.Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine (A7-0278/2013 - Toine Manders) (hääletus)
  7.24.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (hääletus)
  7.25.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  7.26.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (hääletus)
  7.27.Euroopa tasandi erakondade rahastamine (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  7.29.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (hääletus)
  7.30.Invasiivsed võõrliigid (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (hääletus)
  7.31.ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (hääletus)
  7.32.Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  7.33.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (lõpphääletus)
  7.34.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (A7-0352/2011 - David Martin) (hääletus)
  7.35.Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Loomatervis (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Tarbijatele mõeldud toodete ohutus (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Toodete turujärelevalve (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Finantsinstrumentide turud ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmine börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate osas (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Finantsinstrumentide turud ja direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Kaubavahetusstatistika (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Väärtpaberiarveldus ja väärtpaberite keskdepositooriumid (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Laevavarustus (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Surveseadmed (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Tsiviil- ja kaubandusvaldkonna kohtuotsused (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Tööjõu[nbsp ]valikvaatlus (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja merereostuse tõrje (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Uued tehnoloogiad ja avatud õppematerjalid (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.ELi ja Korea vaheline raamleping, milles käsitletakse kõiki küsimusi peale tagasivõtmise (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Vaalaliste juhuslik püük (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Euroopa tasandi erakondade rahastamine (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Invasiivsed võõrliigid (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed - Omavahendite süsteem - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (arutelu)
 12.Euroopa Liidu Solidaarsusfond (arutelu)
 13.Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (arutelu)
 14.Hääletused
  14.1.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.2.Omavahendite süsteem (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.3.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.4.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.5.Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (hääletus)
  14.6.Euroopa Liidu Solidaarsusfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (hääletus)
  14.7.Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (hääletus)
  14.8.Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (hääletus)
  14.9.Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (hääletus)
  14.10.Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  14.11.Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (hääletus)
  14.12.Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling) (lõpphääletus)
  14.13.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (lõpphääletus)
  14.14.Euroopa Politseikolledž (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (hääletus)
 15.Selgitused hääletuse kohta
  15.1.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Omavahendite süsteem (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Euroopa Liidu Solidaarsusfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Euroopa Politseikolledž (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 17.Euroopa Kohtu 8. aprilli otsus andmete säilitamist käsitlevas kohtuasjas (C 293/12 ja C 594/12) (arutelu)
 18.Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (arutelu)
 19.Konkurentsiõiguse rikkumised (arutelu)
 20.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3407 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (10285 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika