Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (arutelu)
 5.Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (arutelu)
 6.Päevakorra muutmine
 7.Hääletused
  7.1.Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (hääletus)
  7.2.ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (hääletus)
  7.3.ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hääletus)
  7.4.ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (hääletus)
  7.5.ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (hääletus)
  7.6.ELi ja Korea vaheline raamleping, milles käsitletakse kõiki küsimusi peale tagasivõtmise (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (hääletus)
  7.7.ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (hääletus)
  7.8.ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (hääletus)
  7.9.Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.10.Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.11.Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.12.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (hääletus)
  7.13.Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine (A7-0253/2014 - David Martin) (hääletus)
  7.14.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (hääletus)
  7.15.Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (hääletus)
  7.16.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (hääletus)
  7.17.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (hääletus)
  7.18.Vaalaliste juhuslik püük (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  7.19.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (hääletus)
  7.20.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (hääletus)
  7.21.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (hääletus)
  7.22.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (hääletus)
  7.23.Mootorsõidukite teise liikmesriiki viimine (A7-0278/2013 - Toine Manders) (hääletus)
  7.24.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (hääletus)
  7.25.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  7.26.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (hääletus)
  7.27.Euroopa tasandi erakondade rahastamine (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  7.29.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (hääletus)
  7.30.Invasiivsed võõrliigid (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (hääletus)
  7.31.ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (hääletus)
  7.32.Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  7.33.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (lõpphääletus)
  7.34.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (A7-0352/2011 - David Martin) (hääletus)
  7.35.Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Loomatervis (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Tarbijatele mõeldud toodete ohutus (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Toodete turujärelevalve (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Finantsinstrumentide turud ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmine börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate osas (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Finantsinstrumentide turud ja direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Kaubavahetusstatistika (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Väärtpaberiarveldus ja väärtpaberite keskdepositooriumid (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Laevavarustus (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Surveseadmed (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Tsiviil- ja kaubandusvaldkonna kohtuotsused (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Tööjõu[nbsp ]valikvaatlus (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja merereostuse tõrje (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Uued tehnoloogiad ja avatud õppematerjalid (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.ELi ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.ELi ja Komooride vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.ELi ja Madagaskari vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.ELi ja Korea vaheline raamleping, milles käsitletakse kõiki küsimusi peale tagasivõtmise (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.ELi ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.ELi ja Gruusia vaheline raamleping Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Loa andmine Portugalile kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades teatavatele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Euroopa Parlamendi kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 muutmine (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine elektroonilise allkirjastamise võimaldamiseks (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine liidu lennuväljadel (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Vaalaliste juhuslik püük (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Euroopa tasandi erakondade rahastamine (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Invasiivsed võõrliigid (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli tehniline rakendamine (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed - Omavahendite süsteem - Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (arutelu)
 12.Euroopa Liidu Solidaarsusfond (arutelu)
 13.Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas (arutelu)
 14.Hääletused
  14.1.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.2.Omavahendite süsteem (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.3.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.4.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hääletus)
  14.5.Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (hääletus)
  14.6.Euroopa Liidu Solidaarsusfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (hääletus)
  14.7.Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (hääletus)
  14.8.Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (hääletus)
  14.9.Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (hääletus)
  14.10.Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  14.11.Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (hääletus)
  14.12.Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling) (lõpphääletus)
  14.13.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (lõpphääletus)
  14.14.Euroopa Politseikolledž (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (hääletus)
 15.Selgitused hääletuse kohta
  15.1.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelised suhted (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Omavahendite süsteem (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid ning muud sularahanõudluse rahuldamiseks vajalikud meetmed (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Euroopa Liidu Solidaarsusfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Euroopa Ravimiamet (inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingud) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makromajanduslik finantsabi Tuneesia Vabariigile (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Euro ja muude vääringute kriminaalõiguslik kaitse võltsimise vastu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Euroopa Politseikolledž (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 17.Euroopa Kohtu 8. aprilli otsus andmete säilitamist käsitlevas kohtuasjas (C 293/12 ja C 594/12) (arutelu)
 18.Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (arutelu)
 19.Konkurentsiõiguse rikkumised (arutelu)
 20.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3407 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (10285 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika