Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 16. travnja 2014. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata: vidi zapisnik
 3.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika): vidi zapisnik
 4.100 godina nakon Prvog svjetskog rata: pouke koje treba izvući i budućnost Europe (rasprava)
 5.Ruski pritisak na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno destabilizacija istočne Ukrajine (rasprava)
 6.Promjena dnevnog reda
 7.Glasovanje
  7.1.Zaštita vrsta divlje faune i flore (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (glasovanje)
  7.2.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Sejšela (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (glasovanje)
  7.3.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Komora (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (glasovanje)
  7.4.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Madagaskara (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  7.5.Okvirni sporazum između EU-a i Koreje u pogledu pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (glasovanje)
  7.6.Okvirni sporazum između EU-a i Koreje uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (glasovanje)
  7.7.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EZ-a i Crne Gore (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (glasovanje)
  7.8.Okvirni sporazum između EU-a i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (glasovanje)
  7.9.Ovlašćivanje Portugala za primjenu snižene stope trošarine u autonomnim regijama Madeiri i Azorima na određena alkoholna pića (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.10.Porez AIEM primjenjiv na Kanarskim otocima (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.11.Izmjena Odluke 2004/162/EZ o porezu „octroi de mer” u francuskim prekomorskim departmanima u pogledu razdoblja njezine primjene (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.12.Izmjene Poslovnika Parlamenta koje se odnose na parlamentarna pitanja (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (glasovanje)
  7.13.Izmjena članka 90. Poslovnika Europskog parlamenta o međunarodnim sporazumima (A7-0253/2014 - David Martin) (glasovanje)
  7.14.Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (glasovanje)
  7.15.Nacrt izmjene proračuna br. 1/2014.: tehničke prilagodbe u vezi s Europskim investicijskim fondom, programom Obzor 2020. i zajedničkim poduzećem Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (glasovanje)
  7.16.Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  7.17.Inicijativa Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (glasovanje)
  7.18.Slučajni ulov kitova i dupina (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (glasovanje)
  7.19.Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (glasovanje)
  7.20.Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (glasovanje)
  7.21.Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (glasovanje)
  7.22.Nadzor vanjskih morskih granica (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  7.23.Prijevoz motornih vozila (A7-0278/2013 - Toine Manders) (glasovanje)
  7.24.Financijska odgovornost povezana sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (glasovanje)
  7.25.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  7.26.Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (glasovanje)
  7.27.Financiranje europskih političkih stranaka (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  7.29.Emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (glasovanje)
  7.30.Invazivne strane vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (glasovanje)
  7.31.Tehnička provedba Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (glasovanje)
  7.32.Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  7.33.Razrješnica za 2012.: Europski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  7.34.Pravo Europskog parlamenta na istragu (A7-0352/2011 - David Martin) (glasovanje)
  7.35.Odnosi Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
  8.1.Poboljšanje mobilnosti radnika unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Zdravlje životinja (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Sigurnost potrošačkih proizvoda (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Tržišni nadzor proizvoda (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Tržišta financijskih instrumenata i izmjena Uredbe [EMIR] o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Tržišta financijskih instrumenata i stavljanje izvan snage Direktive 2004/39/EZ (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Statistika robne razmjene (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Namira vrijednosnih papira i središnji depozitorij vrijednosnih papira (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Pomorska oprema (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Tlačna oprema (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Provedba ankete o radnoj snazi na uzorku (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Europska agencija za sigurnost pomorskog prometa i djelovanje u vezi s onečišćenjem (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Pogodno okruženje za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Nove tehnologije i otvoreni obrazovni resursi (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Zaštita vrsta divlje faune i flore (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Sejšela (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Komora (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Madagaskara (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Okvirni sporazum između EU-a i Koreje u pogledu pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Okvirni sporazum između EU-a i Koreje uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EZ-a i Crne Gore (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Okvirni sporazum između EU-a i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Ovlašćivanje Portugala za primjenu snižene stope trošarine u autonomnim regijama Madeiri i Azorima na određena alkoholna pića (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Porez AIEM primjenjiv na Kanarskim otocima (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Izmjena Odluke 2004/162/EZ o porezu „octroi de mer” u francuskim prekomorskim departmanima u pogledu razdoblja njezine primjene (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Izmjene Poslovnika Parlamenta koje se odnose na parlamentarna pitanja (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Izmjena članka 90. Poslovnika Europskog parlamenta o međunarodnim sporazumima (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Nacrt izmjene proračuna br. 1/2014.: tehničke prilagodbe u vezi s Europskim investicijskim fondom, programom Obzor 2020. i zajedničkim poduzećem Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Inicijativa Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Slučajni ulov kitova i dupina (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Nadzor vanjskih morskih granica (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Financijska odgovornost povezana sa sudovima nadležnima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenima međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija ugovorna strana (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Financiranje europskih političkih stranaka (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Invazivne strane vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Tehnička provedba Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Razrješnica za 2012.: Europski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnikЍЍ
 11.Tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom - Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava - Sustav vlastitih sredstava - Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (rasprava)
 12.Fond solidarnosti Europske unije (rasprava)
 13.Zabrinjavajući nedostatak plaćanja za financiranje vanjske pomoći EU-a (rasprava)
 14.Glasovanje
  14.1.Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.2.Sustav vlastitih sredstava (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.3.Tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.4.Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.5.Poboljšana suradnja između javnih službi za zapošljavanje (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (glasovanje)
  14.6.Fond solidarnosti Europske unije (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (glasovanje)
  14.7.Povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (glasovanje)
  14.8.Europska agencija za lijekove (provođenje aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za ljudsku uporabu) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (glasovanje)
  14.9.Makrofinancijska pomoć Republici Tunisu (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (glasovanje)
  14.10.Plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (glasovanje)
  14.11.Kaznenopravna zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (glasovanje)
  14.12.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  14.13.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.14.Europska policijska akademija (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (glasovanje)
 15.Obrazloženja glasovanja
  15.1.Pravo Europskog parlamenta na istragu (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Odnosi Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Sustav vlastitih sredstava (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Tradicionalna vlastita sredstva i vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Poboljšana suradnja između javnih službi za zapošljavanje (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Fond solidarnosti Europske unije (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Europska agencija za lijekove (provođenje aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za ljudsku uporabu) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makrofinancijska pomoć Republici Tunisu (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Kaznenopravna zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Europska policijska akademija (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 17.Presuda Suda Europske unije od 8. travnja o čuvanju podataka (C-293/12 i C-594/12) (rasprava)
 18.Vjerske slobode i kulturna raznolikost (rasprava)
 19.Povreda propisa o tržišnom natjecanju (rasprava)
 20.Europski fondovi za dugoročna ulaganja (rasprava)
 21.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 22.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje (3407 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (10285 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti