Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 4.100 gadi pēc Pirmā pasaules kara - pieredze, no kuras būtu jāmācās, un Eiropas nākotne (debates)
 5.Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (debates)
 6.Darba kārtības grozījumi
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (balsošana)
  7.2.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts EK un Seišelu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (balsošana)
  7.3.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kuri paredzēti ES un Komoru Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (balsošana)
  7.4.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Madagaskaras Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (balsošana)
  7.5.ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (balsošana)
  7.6.ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (balsošana)
  7.7.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalnes Republiku (Protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (balsošana)
  7.8.Eiropas Savienības un Gruzijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (balsošana)
  7.9.Atļaujas piešķiršana Portugālei piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi noteiktiem alkoholiskajiem dzērieniem Madeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  7.10.Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  7.11.Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas ilgumu (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  7.12.Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (balsošana)
  7.13.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 90. pantā "Starptautiski nolīgumi" (A7-0253/2014 - David Martin) (balsošana)
  7.14.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā, lai paredzētu iespēju izmantot elektronisko parakstu (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (balsošana)
  7.15.Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail” (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (balsošana)
  7.16.Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (balsošana)
  7.17.Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.[nbsp ]gadam (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (balsošana)
  7.18.Vaļveidīgo nejauša nozveja (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (balsošana)
  7.19.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (balsošana)
  7.20.No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (balsošana)
  7.21.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (balsošana)
  7.22.Ārējo jūras robežu uzraudzība (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (balsošana)
  7.23.Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošana (A7-0278/2013 - Toine Manders) (balsošana)
  7.24.Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (balsošana)
  7.25.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (balsošana)
  7.26.Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (balsošana)
  7.27.Eiropas politisko partiju finansēšana (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  7.29.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (balsošana)
  7.30.Invazīvas svešzemju sugas (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (balsošana)
  7.31.Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehniskā īstenošanā (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (balsošana)
  7.32.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
  7.33.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (galīgais balsojums)
  7.34.Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (A7-0352/2011 - David Martin) (balsošana)
  7.35.Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Darba ņēmēju mobilitātes veicināšana, uzlabojot papildu pensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti un noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Dzīvnieku veselība (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Patēriņa preču drošums (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Ražojumu tirgus uzraudzība (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Finanšu instrumentu tirgi un grozījumi Regulā [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Finanšu instrumentu tirgi un Direktīvas[nbsp ]2004/39/EK atcelšana (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Statistika tirdzniecības jomā (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Vērtspapīru norēķini un centrālie vērtspapīru depozitāriji (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Kuģu aprīkojums (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Spiediena iekārtas (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Spriedumi civillietās un komerclietās (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Darbaspēka izlases veida apsekojums (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Eiropas Jūras drošības aģentūra un reaģēšana uz piesārņojumu (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Labvēlīga vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Jaunās tehnoloģijas un brīvpieejas mācību resursi (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts EK un Seišelu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kuri paredzēti ES un Komoru Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Madagaskaras Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalnes Republiku (Protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Eiropas Savienības un Gruzijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Atļaujas piešķiršana Portugālei piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi noteiktiem alkoholiskajiem dzērieniem Madeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas ilgumu (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 90. pantā "Starptautiski nolīgumi" (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā, lai paredzētu iespēju izmantot elektronisko parakstu (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail” (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.[nbsp ]gadam (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Vaļveidīgo nejauša nozveja (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Ārējo jūras robežu uzraudzība (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Eiropas politisko partiju finansēšana (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Invazīvas svešzemju sugas (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehniskā īstenošanā (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Tradicionālie PVN un NKI pašu resursi un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības - Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi - Pašu resursu sistēma - Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi (debates)
 12.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (debates)
 13.Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējās palīdzības finansēšanai (debates)
 14.Balsošanas laiks
  14.1.Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (balsošana)
  14.2.Pašu resursu sistēma (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (balsošana)
  14.3.Tradicionālie PVN un NKI pašu resursi un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (balsošana)
  14.4.Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (balsošana)
  14.5.Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (balsošana)
  14.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (balsošana)
  14.7.Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšana (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (balsošana)
  14.8.Eiropas Zāļu aģentūra (farmakovigilances darbību veikšana attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (balsošana)
  14.9.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijas Republikai (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (balsošana)
  14.10.Plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (balsošana)
  14.11.Euro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (balsošana)
  14.12.Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling) (galīgais balsojums)
  14.13.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (galīgais balsojums)
  14.14.Eiropas Policijas akadēmija (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (balsošana)
 15.Balsojumu skaidrojumi
  15.1.Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Pašu resursu sistēma (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Tradicionālie PVN un NKI pašu resursi un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšana (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Eiropas Zāļu aģentūra (farmakovigilances darbību veikšana attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijas Republikai (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Euro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Eiropas Policijas akadēmija (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 17.Eiropas Savienības Tiesas 8. aprīļa spriedums attiecībā uz datu saglabāšanu (lietas C 293/12 un C 594/12) (debates)
 18.Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (debates)
 19.Konkurences tiesību pārkāpumi (debates)
 20.Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3407 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (10285 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika