Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 16 april 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 4.100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: te trekken lering en toekomst van Europa (debat)
 5.Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne (debat)
 6.Wijziging agenda
 7.Stemmingen
  7.1.Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (stemming)
  7.2.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Seychellen (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (stemming)
  7.3.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (stemming)
  7.4.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Madagaskar (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (stemming)
  7.5.Kaderovereenkomst EU-Korea wat overnameaangelegenheden betreft (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (stemming)
  7.6.Kaderovereenkomst EU-Korea met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (stemming)
  7.7.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG-Montenegro (Protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (stemming)
  7.8.Kaderovereenkomst EU-Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (stemming)
  7.9.Machtiging van Portugal tot een verlaging van de accijns in de autonome regio's Madeira en de Azoren op bepaalde alcoholische dranken (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  7.10.AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  7.11.Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  7.12.Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (stemming)
  7.13.Wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Parlement betreffende internationale overeenkomsten (A7-0253/2014 - David Martin) (stemming)
  7.14.Wijziging van het Reglement van het Parlement om elektronische handtekeningen toe te staan (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (stemming)
  7.15.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 - het Europees Investeringsfonds, Horizon 2020 en de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (stemming)
  7.16.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (stemming)
  7.17.Actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (stemming)
  7.18.Incidentele vangsten van walvisachtigen (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (stemming)
  7.19.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (stemming)
  7.20.Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (stemming)
  7.21.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (stemming)
  7.22.Bewaking van de zeebuitengrenzen (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (stemming)
  7.23.Overbrenging van motorvoertuigen (A7-0278/2013 - Toine Manders) (stemming)
  7.24.Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (stemming)
  7.25.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (stemming)
  7.26.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (stemming)
  7.27.Financiering van Europese politieke partijen (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  7.29.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (stemming)
  7.30.Invasieve uitheemse soorten (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (stemming)
  7.31.Technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (stemming)
  7.32.Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
  7.33.Kwijting 2012: Europees Parlement (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (eindstemming)
  7.34.Enquêterecht van het Europees Parlement (A7-0352/2011 - David Martin) (stemming)
  7.35.De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Vergroting van de mobiliteit van werknemers door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Diergezondheid (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Veiligheid van consumentenproducten (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Markttoezicht op producten (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn[nbsp ]2004/39/EG (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Statistieken van het goederenverkeer (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Effectenafwikkeling in de EU en centrale effectenbewaarinstellingen (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Uitrusting van zeeschepen (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Drukapparatuur (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Beslissingen in burgerlijke en handelszaken (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Steekproefenquête inzake arbeidskrachten (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en bestrijding van verontreiniging (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Nieuwe technologieën en open leermiddelen (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Seychellen (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Madagaskar (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Kaderovereenkomst EU-Korea wat overnameaangelegenheden betreft (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Kaderovereenkomst EU-Korea met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG-Montenegro (Protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Kaderovereenkomst EU-Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Machtiging van Portugal tot een verlaging van de accijns in de autonome regio's Madeira en de Azoren op bepaalde alcoholische dranken (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Parlement betreffende internationale overeenkomsten (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Wijziging van het Reglement van het Parlement om elektronische handtekeningen toe te staan (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 - het Europees Investeringsfonds, Horizon 2020 en de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Incidentele vangsten van walvisachtigen (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Bewaking van de zeebuitengrenzen (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Financiering van Europese politieke partijen (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Invasieve uitheemse soorten (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Kwijting 2012: Europees Parlement (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien - Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen - Stelsel van eigen middelen - Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (debat)
 12.Solidariteitsfonds van de Europese Unie (debat)
 13.Alarmerend tekort aan betalingen voor de financiering van externe steun van de EU (debat)
 14.Stemmingen
  14.1.Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (stemming)
  14.2.Stelsel van eigen middelen (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (stemming)
  14.3.Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (stemming)
  14.4.Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (stemming)
  14.5.Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (stemming)
  14.6.Solidariteitsfonds van de Europese Unie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (stemming)
  14.7.Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (stemming)
  14.8.Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (stemming)
  14.9.Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (stemming)
  14.10.Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (stemming)
  14.11.Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (stemming)
  14.12.Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling) (eindstemming)
  14.13.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (eindstemming)
  14.14.Europese Politieacademie (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (stemming)
 15.Stemverklaringen
  15.1.Enquêterecht van het Europees Parlement (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Stelsel van eigen middelen (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Solidariteitsfonds van de Europese Unie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Europees Geneesmiddelenbureau (uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Europese Politieacademie (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 17.Arrest van het Hof van Justitie van 8 april inzake het bewaren van gegevens (C-293/12 en C-594/12) (debat)
 18.Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (debat)
 19.Inbreuken op het mededingingsrecht (debat)
 20.Europese langetermijninvesteringsfondsen (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (3407 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (10285 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid