Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 4.100 lat od pierwszej wojny światowej - wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz przyszłość Europy (debata)
 5.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy (debata)
 6.Zmiana porządku obrad
 7.Głosowanie
  7.1.Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (głosowanie)
  7.2.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (głosowanie)
  7.3.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Komorami (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (głosowanie)
  7.4.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Madagaskaru (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (głosowanie)
  7.5.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (głosowanie)
  7.6.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (głosowanie)
  7.7.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (głosowanie)
  7.8.Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (głosowanie)
  7.9.Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  7.10.Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  7.11.Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  7.12.Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (głosowanie)
  7.13.Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych (A7-0253/2014 - David Martin) (głosowanie)
  7.14.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (głosowanie)
  7.15.Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (głosowanie)
  7.16.Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (głosowanie)
  7.17.Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (głosowanie)
  7.18.Przypadkowe odłowy waleni (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (głosowanie)
  7.19.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (głosowanie)
  7.20.Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (głosowanie)
  7.21.Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (głosowanie)
  7.22.Ochrona zewnętrznych granic morskich (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (głosowanie)
  7.23.Przenoszenie pojazdów silnikowych (A7-0278/2013 - Toine Manders) (głosowanie)
  7.24.Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (głosowanie)
  7.25.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  7.26.Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (głosowanie)
  7.27.Finansowanie europejskich partii politycznych (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  7.29.Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (głosowanie)
  7.30.Inwazyjne gatunki obce (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (głosowanie)
  7.31.Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (głosowanie)
  7.32.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
  7.33.Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (głosowanie końcowe)
  7.34.Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (A7-0352/2011 - David Martin) (głosowanie)
  7.35.Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Zwiększenie mobilności pracowników dzięki lepszemu przenoszeniu lub zachowaniu uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Prawo żywnościowe i paszowe oraz zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Zdrowie zwierząt (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Nadzór rynku w odniesieniu do produktów (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Dane statystyczne odnoszące się do handlu (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Rozrachunek papierów wartościowych i centralne depozyty papierów wartościowych (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Wyposażenie morskie (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Urządzenia ciśnieniowe (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych i handlowych (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Badanie losowe dotyczące siły roboczej we Wspólnocie (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i reagowanie na zanieczyszczenia (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Warunki sprzyjające działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Nowe technologie i otwarte zasoby edukacyjne (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Komorami (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Republiką Madagaskaru (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących tury pytań (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Przypadkowe odłowy waleni (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Ochrona zewnętrznych granic morskich (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Finansowanie europejskich partii politycznych (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Inwazyjne gatunki obce (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych - System zasobów własnych - Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (debata)
 12.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (debata)
 13.Alarmujący niedobór środków na płatności w celu finansowania pomocy zewnętrznej UE (debata)
 14.Głosowanie
  14.1.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (głosowanie)
  14.2.System zasobów własnych (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (głosowanie)
  14.3.Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (głosowanie)
  14.4.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (głosowanie)
  14.5.Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (głosowanie)
  14.6.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (głosowanie)
  14.7.Podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (głosowanie)
  14.8.Europejska Agencja Leków (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (głosowanie)
  14.9.Pomoc makrofinansowa dla Republiki Tunezji (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (głosowanie)
  14.10.Plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (głosowanie)
  14.11.Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (głosowanie)
  14.12.Miód (A7-0440/2013 - Julie Girling) (głosowanie końcowe)
  14.13.Europejski Fundusz Morski i Rybacki (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (głosowanie końcowe)
  14.14.Europejskie Kolegium Policyjne (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  15.1.Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentami państw członkowskich (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.System zasobów własnych (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT oraz DNB a także środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Europejska Agencja Leków (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Pomoc makrofinansowa dla Republiki Tunezji (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Miód (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Europejski Fundusz Morski i Rybacki (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Europejskie Kolegium Policyjne (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 17.Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia w sprawie zatrzymywania danych (C 293/12 i C 594/12) (debata)
 18.Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (debata)
 19.Naruszenia prawa konkurencji (debata)
 20.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3407 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (10285 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności