Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 16. apríla 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.100 rokov od prvej svetovej vojny: získané poznatky a budúcnosť Európy (rozprava)
 5.Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny (rozprava)
 6.Zmena programu schôdze
 7.Hlasovanie
  7.1.Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a[nbsp ]rastlín (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (hlasovanie)
  7.2.Rybolovné možnosti a[nbsp ]finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi ES a Seychelskou republikou (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (hlasovanie)
  7.3.Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasovanie)
  7.4.Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Madagaskarom (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (hlasovanie)
  7.5.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (hlasovanie)
  7.6.Rámcová dohoda medzi EÚ a[nbsp ]Kórejskou republikou s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  7.7.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernohorskou republikou (protokol s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (hlasovanie)
  7.8.Rámcová dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (hlasovanie)
  7.9.Povolenie Portugalsku uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane v[nbsp ]autonómnych oblastiach Madeira a Azory na niektoré alkoholické nápoje (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  7.10.Daň AIEM uplatniteľná na Kanárskych ostrovoch (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  7.11.Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o[nbsp ]systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  7.12.Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (hlasovanie)
  7.13.Zmena článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách (A7-0253/2014 - David Martin) (hlasovanie)
  7.14.Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom umožniť používanie elektronických podpisov (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (hlasovanie)
  7.15.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkajúce sa Európskeho investičného fondu, programu Horizont 2020 a spoločného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (hlasovanie)
  7.16.Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (hlasovanie)
  7.17.Činnosť Únie na podporu akcie Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (hlasovanie)
  7.18.Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hlasovanie)
  7.19.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (hlasovanie)
  7.20.Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (hlasovanie)
  7.21.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (hlasovanie)
  7.22.Dozor nad vonkajšími morskými hranicami (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (hlasovanie)
  7.23.Prevoz motorových vozidiel (A7-0278/2013 - Toine Manders) (hlasovanie)
  7.24.Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (hlasovanie)
  7.25.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  7.26.Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (hlasovanie)
  7.27.Financovanie európskych politických strán (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  7.29.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (hlasovanie)
  7.30.Cudzie invázne druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (hlasovanie)
  7.31.Technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (hlasovanie)
  7.32.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
  7.33.Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (záverečné hlasovanie)
  7.34.Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin) (hlasovanie)
  7.35.Vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Zdravie zvierat (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Dohľad nad trhom s výrobkami (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Trhy s[nbsp ]finančnými nástrojmi a[nbsp ]zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Štatistika o obchodovaní (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Zúčtovanie cenných papierov a centrálne depozitáre cenných papierov (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Vybavenie námorných lodí (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Tlakové zariadenia (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Rozsudky v občianskych a obchodných veciach (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Výberové zisťovanie pracovných síl (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Európska námorná bezpečnostná agentúra a boj proti znečisťovaniu životného prostredia (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a[nbsp ]rastlín (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Rybolovné možnosti a[nbsp ]finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi ES a Seychelskou republikou (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Madagaskarom (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Rámcová dohoda medzi EÚ a[nbsp ]Kórejskou republikou s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernohorskou republikou (protokol s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Rámcová dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Povolenie Portugalsku uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane v[nbsp ]autonómnych oblastiach Madeira a Azory na niektoré alkoholické nápoje (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Daň AIEM uplatniteľná na Kanárskych ostrovoch (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o[nbsp ]systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Zmena článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom umožniť používanie elektronických podpisov (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkajúce sa Európskeho investičného fondu, programu Horizont 2020 a spoločného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej únie (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Činnosť Únie na podporu akcie Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Dozor nad vonkajšími morskými hranicami (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Financovanie európskych politických strán (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Cudzie invázne druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov - Systém vlastných zdrojov - Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (rozprava)
 12.Fond solidarity Európskej únie (rozprava)
 13.Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ (rozprava)
 14.Hlasovanie
  14.1.Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasovanie)
  14.2.Systém vlastných zdrojov (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasovanie)
  14.3.Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasovanie)
  14.4.Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (hlasovanie)
  14.5.Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (hlasovanie)
  14.6.Fond solidarity Európskej únie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (hlasovanie)
  14.7.Zvýšenie kapitálu Európskeho investičného fondu (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (hlasovanie)
  14.8.Európska agentúra pre lieky (vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (hlasovanie)
  14.9.Makrofinančná pomoc Tuniskej republike (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  14.10.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (hlasovanie)
  14.11.Trestnoprávna ochrana eura a ostatných mien proti falšovaniu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (hlasovanie)
  14.12.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling) (záverečné hlasovanie)
  14.13.Európsky námorný a rybársky fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (záverečné hlasovanie)
  14.14.Európska policajná akadémia (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (hlasovanie)
 15.Vysvetlenia hlasovania
  15.1.Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Systém vlastných zdrojov (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Fond solidarity Európskej únie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Zvýšenie kapitálu Európskeho investičného fondu (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Európska agentúra pre lieky (vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makrofinančná pomoc Tuniskej republike (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Trestnoprávna ochrana eura a ostatných mien proti falšovaniu (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Európsky námorný a rybársky fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Európska policajná akadémia (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 17.Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 8. apríla týkajúci sa uchovávania údajov (C 293/12 a C 594/12) (rozprava)
 18.Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (rozprava)
 19.Porušenia práva hospodárskej súťaže (rozprava)
 20.Európske dlhodobé investičné fondy (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3407 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (10285 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia