Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 16. april 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.100 let po prvi svetovni vojni: poglavitna spoznanja in prihodnost Evrope (razprava)
 5.Ruski pritisk na države vzhodnega partnerstva, zlasti na destabilizacijo vzhodne Ukrajine (razprava)
 6.Sprememba dnevnega reda
 7.Čas glasovanja
  7.1.Varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (A7-0087/2014 - Matthias Groote) (glasovanje)
  7.2.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Sejšeli (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves) (glasovanje)
  7.3.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa) (glasovanje)
  7.4.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Madagaskar (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini) (glasovanje)
  7.5.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0267/2014 - Hubert Pirker) (glasovanje)
  7.6.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0265/2014 - Norica Nicolai) (glasovanje)
  7.7.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Republiko Črno goro (zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške) (A7-0192/2014 - Charles Tannock) (glasovanje)
  7.8.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek) (glasovanje)
  7.9.Dovoljenje Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomnih pokrajinah Madeira ter Azori za nekatere alkoholne pijače (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.10.Davek AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.11.Sprememba obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.12.Sprememba določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (A7-0123/2014 - Zita Gurmai) (glasovanje)
  7.13.Sprememba člena 90 Poslovnika Evropskega parlamenta o mednarodnih sporazumih (A7-0253/2014 - David Martin) (glasovanje)
  7.14.Sprememba Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi (A7-0175/2014 - György Schöpflin) (glasovanje)
  7.15.Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen) (glasovanje)
  7.16.Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  7.17.Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria) (glasovanje)
  7.18.Naključni ulovi kitov in delfinov (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda) (glasovanje)
  7.19.Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka) (glasovanje)
  7.20.Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat) (glasovanje)
  7.21.Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (A7-0174/2014 - Margrete Auken) (glasovanje)
  7.22.Varovanje zunanjih meja na morju (A7-0461/2013 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  7.23.Selitev motornih vozil (A7-0278/2013 - Toine Manders) (glasovanje)
  7.24.Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (glasovanje)
  7.25.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner) (glasovanje)
  7.26.Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou) (glasovanje)
  7.27.Financiranje evropskih političnih strank (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  7.28.Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  7.29.Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis) (glasovanje)
  7.30.Invazivne tujerodne vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc) (glasovanje)
  7.31.Tehnično izvajanje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev) (glasovanje)
  7.32.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  7.33.Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (končno glasovanje)
  7.34.Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (A7-0352/2011 - David Martin) (glasovanje)
  7.35.Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti (A7-0255/2014 - Carlo Casini) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Povečanje mobilnosti delavcev z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (A7-0188/2014 - Ria Oomen-Ruijten)
  8.2.Zakonodaja o živilih in krmi ter pravila o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih (A7-0162/2014 - Mario Pirillo)
  8.3.Zdravje živali (A7-0129/2014 - Marit Paulsen)
  8.4.Zaščitni ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
  8.5.Varnost potrošniških proizvodov (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)
  8.6.Nadzor trga proizvodov (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  8.7.Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (A7-0303/2012 - Markus Ferber)
  8.8.Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES (A7-0306/2012 - Markus Ferber)
  8.9.Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo (A7-0457/2013 - Hans-Peter Martin)
  8.10.Poravnave vrednostnih papirjev in centralne depotne družbe (A7-0039/2013 - Kay Swinburne)
  8.11.Pomorska oprema (A7-0255/2013 - Dominique Riquet)
  8.12.Tlačna oprema (A7-0008/2014 - Zuzana Roithová)
  8.13.Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
  8.14.Vzorčna raziskava delovne sile (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)
  8.15.Evropska agencija za pomorsko varnost in odzivanje na onesnaženje (A7-0300/2013 - Keith Taylor)
  8.16.Ugodno okolje za podjetja, poslovne dejavnosti in zagonska podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)
  8.17.Nove tehnologije in odprti izobraževalni viri (A7-0249/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
  8.18.Varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
  8.19.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Sejšeli (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
  8.20.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  8.21.Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Madagaskar (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
  8.22.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
  8.23.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
  8.24.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Republiko Črno goro (zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
  8.25.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
  8.26.Dovoljenje Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomnih pokrajinah Madeira ter Azori za nekatere alkoholne pijače (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.27.Davek AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.28.Sprememba obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
  8.29.Sprememba določb Poslovnika o parlamentarnih vprašanjih (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
  8.30.Sprememba člena 90 Poslovnika Evropskega parlamenta o mednarodnih sporazumih (A7-0253/2014 - David Martin)
  8.31.Sprememba Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
  8.32.Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
  8.33.Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
  8.34.Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
  8.35.Naključni ulovi kitov in delfinov (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  8.36.Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
  8.37.Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
  8.38.Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
  8.39.Varovanje zunanjih meja na morju (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
  8.40.Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  8.41.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
  8.42.Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
  8.43.Financiranje evropskih političnih strank (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
  8.44.Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
  8.45.Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
  8.46.Invazivne tujerodne vrste (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
  8.47.Tehnično izvajanje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
  8.48.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  8.49.Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev - Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev - Sistem virov lastnih sredstev - Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (razprava)
 12.Solidarnostni sklad Evropske unije (razprava)
 13.Zaskrbljujoče pomanjkanje plačil za financiranje zunanje pomoči EU (razprava)
 14.Čas glasovanja
  14.1.Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.2.Sistem virov lastnih sredstev (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.3.Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.4.Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene) (glasovanje)
  14.5.Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden) (glasovanje)
  14.6.Solidarnostni sklad Evropske unije (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut) (glasovanje)
  14.7.Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial) (glasovanje)
  14.8.Evropska agencija za zdravila (izvajanje dejavnosti na področju farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini) (A7-0476/2013 - Linda McAvan) (glasovanje)
  14.9.Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji (A7-0110/2014 - Vital Moreira) (glasovanje)
  14.10.Načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda) (glasovanje)
  14.11.Kazenskopravna zaščita eura in drugih valut pred ponarejanjem (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre) (glasovanje)
  14.12.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling) (končno glasovanje)
  14.13.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (končno glasovanje)
  14.14.Evropska policijska akademija (A7-0146/2014 - Kinga Gál) (glasovanje)
 15.Obrazložitev glasovanja
  15.1.Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (A7-0352/2011 - David Martin)
  15.2.Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
  15.3.Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.4.Sistem virov lastnih sredstev (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.5.Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslovov DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.6.Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
  15.7.Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
  15.8.Solidarnostni sklad Evropske unije (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
  15.9.Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
  15.10.Evropska agencija za zdravila (izvajanje dejavnosti na področju farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
  15.11.Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
  15.12.Načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
  15.13.Kazenskopravna zaščita eura in drugih valut pred ponarejanjem (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
  15.14.Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
  15.15.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  15.16.Evropska policijska akademija (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
 16.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 17.Sodba Sodišča Evropske unije z dne 8. aprila o hrambi podatkov (zadevi C-293/12 in C-594/12) (razprava)
 18.Verska svoboda in kulturna raznolikost (razprava)
 19.Kršitve zakonodaje o konkurenci (razprava)
 20.Evropski dolgoročni investicijski skladi (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3407 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (10285 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov