Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2197(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2014

Συζήτηση :

PV 22/10/2014 - 19
CRE 22/10/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2014 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0044

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

19. Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες - Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση επί:

- της έκθεσης του Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, rapporteur. - Mr President, in April this year 30 agencies were granted discharge for the implementation of 2012. Parliament, however, postponed the discharge for the director of BEREC, the Body of European Regulators for Electronic Communications. The problem with BEREC last spring was not one major thing, but several smaller issues that when taken together showed significant shortcomings in the office’s administrative culture. Budgetary planning, recruitment, internal controls and procurement were all issues that Parliament demanded be addressed.

The key arguments for postponing the granting of the discharge until now were the following: the committed appropriations carried over did not correspond to legal commitments; and difficulties in the planning and/or implementation of the body’s activities, as the carryovers for 2012 were mostly related to delayed recruitment and the absence of an effective policy to ensure the timely presentation and reimbursement of mission costs.

There was considerable room for improvement regarding the preparation, execution and documentation of procurement procedures. Recruitment procedures examined showed significant shortcomings and a number of outstanding issues as regards the internal controls were also found. But since April, the BEREC office got a new administrative manager and during the summer the agency took action to solve the remaining problems. The Court of Auditors evaluated the measures taken in its report published during the summer. Normally the Court reports would only be available in September, but since BEREC specifically requested early publication the report was published in July. I can tell you that it was very positive reading. Most of the issues were addressed and have been solved. In fact out of the 13 comments that the European Court of Auditors had in both, four of them in 2011 and nine in 2012, 10 have been completed, one is partly completed and two are ongoing. In the case of the two issues that are still ongoing, the office has taken measures and the Court points out that there is significant improvement in both areas, so we can expect swift correction to this as well.

All in all I can say that postponing the discharge last spring was indeed called for, it was necessary, it was justified, because the number of problems was so high, but BEREC has now acted and has acted swiftly and in a thorough manner to make up for its shortcomings.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, előadó. - Tisztelt Elnök úr, kedves Kollégák! Először is szeretném megköszönni a Számvevőszéknek, a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságnak és nem utolsó sorban Bogusław Soniknak, a jelentés eredeti felelősének a munkáját. Közel egy éves folyamatot zárunk le a holnapi szavazáson azzal, hogy ha az előterjesztői javaslatomat, illetve a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság javaslatát elfogadva a Tanács zárszámadásának megadását az egymást követő negyedik évben is elutasítjuk. Új képviselőtársaim nem biztos, hogy tudják, de a tanácsi mentesítés elutasítása nem újdonság, ugyanis az Európai Parlament az előző három évben is elutasította a tanácsi mentesítés megadását. Ezt a döntést alapvetően amiatt hoztuk meg a szakbizottságban, illetve a plenáris ülésen, mert a Tanács megtagadta a Parlamenttel való együttműködést a mentesítési eljárás során.

Az Európai Tanács egy az 1970-es években megszületett „gentlemen's agreementre” hivatkozva nem vesz részt a szakbizottsági meghallgatáson és megtagadja az illetékes szakbizottsággal való együttműködést. Az alapvető probléma az, hogy a Tanács nem ismeri el azt, hogy a Parlamentnek joga lenne vele szemben, őt illetően is a zárszámadás lefolytatására, ugyanolyan módon, ahogyan ezt teszi minden más uniós intézmény esetében, holott a Parlament ezen joga már többször is igazolásra került. Legutóbb az Európai Bizottság 2014. január 23-i levelében, melyben egyértelműen kimondja, hogy minden intézmény ugyanolyan módon esik a zárszámadási eljárás alá, és ez természetesen vonatkozik a Tanácsra is.

A szakbizottságunk több kérdéses ügyben is tájékoztatást kért, de az alábbi ügyek egyikével kapcsolatban sem juttatta el a Tanács a szükséges dokumentumokat a Parlament részére, így a mentesítési eljárást nem tudtuk érdemben lefolytatni. Komoly hiányosságokról lehet hallani a Tanács úgynevezett „Európa épületének” építésével kapcsolatban. A Schuman téri épület 2008. óta épül. A Tanács a szakbizottság többszöri kérése ellenére sem adott információt a projekt eddigi költségeiről, valamint a beruházás teljes összegéről, annak finanszírozási módjáról sem. Az építkezéshez kapcsolódik a korábban részben ugyanazon a telken elhelyezkedő úgynevezett „Résidence Palace” épületének megvásárlása és bontása, az ezzel kapcsolatos költségekről szintén megtagadta a tájékoztatást a Tanács hivatala.

A tanácsi adminisztráció átalakításával kapcsolatos stratégiára vonatkozóan, az elért megtakarításokkal kapcsolatban is több alkalommal megkereste a Költségvetési Ellenőrző Bizottság a Tanácsot, de mindhiába. Anélkül, hogy ezekre a nyitott kérdésekre válaszokat kapjunk, nem tudjuk a mentesítés megadását javasolni. Mindezek alapján, kedves Képviselőtársaim, előterjesztőként az a javaslatom, amely javaslatot a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság is támogatott, hogy ne adja meg a Parlament a Tanácsnak a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítést.

 
  
MPphoto
 

  Benedetto Della Vedova, Presidente in carica del Consiglio. - Signor presidente, onorevoli deputati, vorrei provare a dissipare alcune incomprensioni che sussistono tra le nostre due istituzioni sulla questione del discarico e del bilancio del Consiglio e del Consiglio europeo.

Prima di tutto vorrei sottolineare quello che ci unisce: il Parlamento europeo ed il Consiglio danno entrambi molta importanza al principio di una sana gestione finanziaria delle istituzioni europee. Ma naturalmente è il bilancio della Commissione ad essere sotto i riflettori per la dimensione e la valenza in termini politici e operativi.

Sia Parlamento che Consiglio vogliono che tutte le operazioni finanziarie di tutte le istituzioni europee siano improntate a una gestione corretta, regolare e sana. Ed entrambe le nostre istituzioni dovrebbero essere particolarmente attente a ricercare elevati standard qualitativi nella gestione delle rispettive sezioni di bilancio dell'Unione europea.

L'articolo 319 del trattato chiaramente definisce un'unica procedura di discarico per l'intero bilancio dell'Unione europea. Dopo la presentazione della relazione annuale della Corte dei conti europea, il Consiglio approva una raccomandazione per il Parlamento ai fini del discarico da concedere o meno alla Commissione in merito dell'esecuzione del bilancio. Il Parlamento infine adotta tale decisione di discarico.

Il Parlamento ha inoltre sviluppato una prassi che prevede l'adozione di singole decisioni di discarico relativo al bilancio delle altre istituzioni europee. Trattasi di una prassi come già detto non prescritta dal trattato e quindi non di portata vincolante. Dal punto di vista del Consiglio, la procedura di discarico è solo quella relativa alla gestione finanziaria e di bilancio, e non si estende alle singole iniziative o alle politiche in generale. Ultimamente, da un certo numero di anni il Consiglio ha evidenziato un forte squilibrio tra quello che il Parlamento ritiene di dover esaminare rispetto al bilancio del Consiglio e ciò che il Parlamento stesso permette di far conoscere rispetto alla propria gestione. La vostra relazione odierna riflette questi due punti che permangono tra le nostre istituzioni ed è su questa base che oggi siete chiamati a votare per la quarta volta una decisione che rifiuta di concedere il discarico per l'esecuzione della sezione di bilancio dell'Unione europea relativa al Consiglio e al Consiglio europeo.

Tuttavia considero in tutta sincerità che una via d'uscita da questa situazione ci potrebbe essere. Ho notato con interesse il paragrafo 21 della bozza di relazione che stiamo discutendo oggi, cito testualmente un passaggio della relazione: "Il Parlamento e il Consiglio potrebbero far qualche progresso stabilendo insieme una procedura di modus vivendi con un elenco di documenti da scambiarsi al fine di adempiere ai loro rispettivi ruoli nel processo di discarico."

In effetti questa soluzione non è molto lontana da quello che il Consiglio ha proposto a varie riprese nel passato, ad esempio nella bozza di memorandum d'intesa trasmesso nel 2011. Se il Parlamento è ora interessato a discutere una lista di documenti da scambiare, potremmo evidentemente sederci a un tavolo e confrontarci apertamente sui dettagli di tale lista.

Personalmente potrei anche immaginare di andare al di là di questo. Invece di una procedura bilaterale complessa, il Consiglio potrebbe mettere a disposizione unilateralmente informazioni finanziarie addizionali sui siti web del Parlamento e del Consiglio. Chiamerei tale proposta una "competizione amichevole" tra le nostre due istituzioni per rendere ancora più trasparente la nostra gestione finanziaria.

La Presidenza italiana è pronta a esplorare ogni possibile soluzione per un "modus vivendi" sulla procedura di discarico, anche in comune accordo con le altre due Presidenze del nostro trio: Lettonia e Lussemburgo. Naturalmente tale modus vivendi dovrebbe avere il placet di entrambe le nostre istituzioni: Parlamento e Consiglio. Una minoranza di volenterosi in entrambe le nostre istituzioni non sarebbe sufficiente.

Dopo queste osservazioni più concettuali e generali, consentitemi di tornare per un attimo al processo di discarico specifico per l'anno 2012, che in linea di principio sarà concluso con il voto di oggi.

Vorrei anche sottolineare che l'audit della Corte per l'esecuzione 2012 del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio non ha riscontrato gravi carenze o errori. Nella sua relazione annuale la Corte ha fatto esclusivamente riferimento a due punti di debolezza marginale nella progettazione di una procedura. Oltre a questo problema, la Corte non ha fatto alcuna osservazione riguardante i conti del Consiglio europeo e del Consiglio o alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Si tratta quindi di un buon risultato di cui dovreste tenere conto quando voterete.

Grazie molto per l'attenzione.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte mich bei unserem Berichterstatter Tamás Deutsch ausdrücklich für seine klaren Worte bedanken. Ich möchte mich aber auch beim Rat bedanken für den neuen Modus, der vorgeschlagen wurde. Es hört sich ja ziemlich dramatisch an, wenn wir jetzt das vierte Jahr hintereinander nicht entlasten. Dabei unterstellen wir doch gar nicht, dass die Gelder in hohem Maße falsch verwendet wurden, dass sie missbräuchlich eingesetzt wurden oder dass gar betrogen wurde. Das ist doch gar nicht unser Anliegen. Nein, geehrte Vertreter vom Rat, es geht um Transparenz.

Ich finde es in hohem Maße unbefriedigend, wenn der Rat in der Vergangenheit unserer Bitte nach Informationen eben schlichtweg nicht nachgekommen ist. Wer kann denn jetzt überhaupt nachvollziehen, wie die Gelder beim Bau und der Sanierung des Ratsgebäudes verwendet wurden und ob es bei den Ausschreibungen wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist? Immerhin hat der Rechnungshof gerade beim Thema Ausschreibung ja auch etwas gefunden.

Ich finde, es ist Aufgabe eines demokratisch gewählten Parlaments, des Europäischen Parlaments, hier hinterher zu sein. Es wäre wirklich ein gutes Zeichen im Umgang miteinander, wenn der Rat dies anerkennt und bei der Haushaltsentlastung mit uns zusammenarbeitet. Ja, Sie haben Recht: Es gibt keine bindende Verpflichtung – im Moment noch nicht. Deswegen möchte ich auch auf Ihr Angebot noch einmal zu sprechen kommen, im Sinne der Transparenz Dokumentationspflichten, die wir uns vielleicht gegenseitig dann auferlegen können, wirklich umzusetzen. Ich finde, dass wir hier im Parlament auch nicht auf stur stellen können. Wir werden – das ist jedenfalls auch Anliegen meiner Fraktion – den Dialog anbieten und vielleicht unsere Ansprüche bei der Informationstiefe auch etwas zurücknehmen.

Ich finde, das sind wir dem europäischen Steuerzahler und dem Bürger schuldig, denn es geht hier wirklich um den sinnvollen Einsatz, um den vertrauenswürdigen Einsatz europäischer Gelder. Ich möchte noch einmal unserem Berichterstatter, Herrn Deutsch, ausdrücklich danken, dass er so klare Worte gefunden hat. Ich bin aber unter dem Strich guter Hoffnung, dass wir da auf einem guten Weg sind.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, en primer lugar quiero transmitirle a usted la queja sobre el horario en el que estamos llevando a cabo este debate, no diría que con nocturnidad y alevosía, pero al menos sí con nocturnidad; y, desde luego, que el voto será mañana en vez de haber sido hoy acompañando al del presupuesto, lo que seguramente nos hubiera dado un poco más la visibilidad de cómo el presupuesto de la Unión Europea es preparado y también bien gestionado.

Quiero agradecer, por otra parte, a la Presidencia italiana su presencia. Yo creo que históricamente nos hemos quejado siempre de que, en el momento de la aprobación de la gestión del Consejo, la Presidencia no estaba aquí presente, y le agradezco también al señor Della Vedova sus palabras y su ofrecimiento, que espero podamos utilizar para mejorar no solamente las relaciones sino sobre todo la transparencia.

Quiero decir —y agradecer— a los dos ponentes, al señor Sarvamaa y al señor Deutsch, que nos han presentado hoy aquí dos ejemplos de cómo el Parlamento controla y fiscaliza el presupuesto y protege también los recursos financieros de la Unión Europea.

En el primer caso, el caso del ORECE, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, se han identificado no grandes problemas —como muy bien ha dicho el señor Sarvamaa—, pero sí pequeños que, en su conjunto, generaban una impresión de no buena gestión y, sobre todo, que podían provocar el crecimiento de mayores problemas.

Creo que se ha hecho muy bien, en diálogo franco con el Tribunal de Cuentas, con la Comisión y con los gestores del ORECE, el conseguir mejorar la contratación pública, la selección del personal, la prevención y gestión de conflictos y, sobre todo, una mayor visibilidad como organismo de la Unión Europea, algo que también le interesa al ORECE y que, precisamente, entiendo —y felicito por ello tanto al señor Sarvamaa por su buena gestión y a los ponentes alternativos, como a los propios gestores del ORECE—, se ha conseguido mejorar. Una buena práctica de cómo con pequeños pasos y con un buen diálogo se consigue mejorar la transparencia.

Y en el lado opuesto, una mala práctica del Consejo, que sigue empecinándose en no reconocer el derecho democrático y saludable de que el Parlamento Europeo fiscalice las cuentas, sobre todo en aquellos ámbitos en los que, es verdad, no se ha planteado ninguna ilegalidad, y así lo reconocemos, pero hay pequeños errores que ha señalado el Tribunal de Cuentas en procedimientos o en concepción en cuanto a la contratación pública y la política de construcción de edificios.

Son pequeñas cosas, pero igual que en el ORECE se ha conseguido un gran paso en cuanto a transparencia, en el caso del Consejo también sería esperable. Por lo tanto, señor Della Vedova, yo le tomo también la palabra y, desde este Grupo, intentaremos mejorar esa visibilidad y esa transparencia.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Policzyłem, że na sali Parlamentu Europejskiego jest dwunastu posłów niczym dwunastu apostołów. Nie wnikam, kto z nas jest Judaszem, ale ta frekwencja rzeczywiście nie jest specjalnie miła, choć z drugiej strony rzeczywiście moja szacowna poprzedniczka ma rację: powinniśmy tę debatę przeprowadzić znacznie wcześniej. Dziękuję przedstawicielom Rady, że są obecni! Jest ich aż dziewięciu – to silna reprezentacja.

Chciałem podkreślić, że moja grupa parlamentarna – Konserwatystów i Reformatorów – stoi na stanowisku, że należy głosować przeciwko absolutorium z wykonania budżetu Unii Europejskiej, dopóki Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu nie wyda poświadczenia wiarygodności za wykonanie budżetu Unii jako całości. Oznacza to, że grupa ECR będzie głosowała za przyjęciem projektu sprawozdania, które zawiera odmowę udzielenia absolutorium. Przyczyną odmowy udzielenia absolutorium są – i wiemy o tym, zwłaszcza posłowie, którzy są od dawna w Parlamencie Europejskim – powtarzające się trudności napotykane dotychczas przy procedurach udzielenia absolutorium. Wynikały one z braku współpracy z Radą. Jeżeli to się ma teraz zmienić – wspaniale! Parlament odmówił udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu za lata 2009, 2010 i 2011 oraz odroczył je w przypadku roku 2012. Podkreślam, że Rada nie udzieliła żadnej odpowiedzi na pytania Parlamentu, stąd nasza decyzja.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst den Berichterstattern für ihre Arbeit danken und dann ein Kompliment an die italienische Ratspräsidentschaft aussprechen. Dass Sie heute Abend hier anwesend sind, ist ein positives Signal. In meiner Funktion als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses hat der Haushaltskontrollausschuss eine Anhörung organisiert über die Frage, welche rechtliche Position das Europäische Parlament im Rahmen der Ratsentlastung hat. Und wenn wir in die Verträge hineinschauen, dann ist dort klar geregelt, dass im Haushaltsentlastungsverfahren der Rat eine Empfehlung abgibt, aber die Entlastung ganz eindeutig beim Europäischen Parlament, den direkt gewählten Abgeordneten, verortet ist. Das ist keine Reziprozität, sondern das ist eine Asymmetrie. Und wie das Europäische Parlament in eigener Zuständigkeit das Entlastungsverfahren gestaltet, wie wir es aufteilen, wie wir darüber beraten, ist ganz eindeutig die Kompetenz des Europäischen Parlaments. Deshalb verstehe ich auch die Vorbehalte nicht, die der Rat gegen ein anderes Verfahren bei der Entlastung hat, und ich verstehe auch nicht, warum die Ratspräsidentschaft und der Rat dem Parlament die geforderten Informationen nicht übermitteln.

Tamás Deutsch als Berichterstatter hat darauf hingewiesen: Das gentlemen‘s agreement, sofern es das überhaupt gegeben hat, stammt ja aus einer Zeit, in der das Europäische Parlament nicht direkt gewählt war. Wir haben seit 1979 ganz andere Verhältnisse. Wir haben seit 2009 den Vertrag von Lissabon mit einer deutlichen Stärkung des Europäischen Parlaments, und vor dem Hintergrund möchte ich an den Rat appellieren: Bitte lassen Sie sich auf ein vernünftiges, auf ein richtiges Entlastungsverfahren ein! Es kann nicht sein, dass ministerialbürokratische Beamte den Europäischen Parlamentshaushalt kontrollieren wollen. Im Gegenteil: Jede öffentliche Ausgabe des Steuerzahlers muss durch direkt gewählte Abgeordnete, durch demokratisch legitimierte Vertreter kontrolliert werden, und dazu gehört auch der Ratshaushalt, das Ratsbudget. Dafür kämpfen wir als Europäisches Parlament im Sinne der demokratischen Kontrolle der Transparenz und der Rechenschaftslegung.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE. – Spoštovani gospod predsedujoči, cenjene kolegice in kolegi, nekaj besed o poročilu o razrešnici Sveta, ki je ta večerna tema.

Devet let sem bil predsednik slovenskega računskega sodišča in ko sem prebral odlično poročilo kolega Deutscha, nisem mogel verjeti svojim očem in resnično sem bil presenečen.

Svet torej noče sodelovati s Parlamentom pri svoji razrešnici, noče obrazložiti, kako porablja davkoplačevalski denar in gradi mnoge stavbe, ogromno jajčasto stavbo, ki naj bi menda stala do sedaj že 330 milijonov EUR. Toda od sebe ne da nobene natančne razčlenitve končnih oziroma dejanskih stroškov in vprašanje je, ali ne bi ravno Svet moral biti tudi svetu zgled finančne preglednosti in prvi v odprtosti, vzor tudi vsem drugim institucijam pri dobrem finančnem poslovodenju in odgovornosti, ne samo seveda Parlamentu, ampak tudi širši javnosti. In kaj se skriva v tisti stavbi, v tistem jajcu, seveda okna na vse strani, mi pa še vedno tavamo v temi glede jasnosti stroškov, ki so bili porabljeni.

Razumem, kar smo že slišali, da je ta zgodba dolga in zapletena in da za njo tiči ta stari džentlemenski dogovor, vendar seveda je treba reči, da se je svet od tedaj strašansko spremenil, vsaj pričakovanja glede finančne odgovornosti in preglednosti so dosti večja in tudi javnost seveda zahteva čim večjo preglednost.

Osrednje institucije Evropske unije pa morajo biti drugim za zgled in se potruditi, da bodo v očeh davkoplačevalcev in volivcev seveda verodostojne. In zato, seveda, dokler bo tako in dokler bo Svet ravnal tako, bo vsa naša skupina glasovala proti podelitvi razrešnice Svetu za proračunsko leto 2012, pa tudi naslednje leto in leto zatem, če Svet ne bo spremenil taktike in tukaj mislim, da ima Italija zgodovinsko priložnost, da torej naredi korak naprej. In mislim, da se lahko najde pot iz tega in seveda, kjer je volja, tam je tudi pot. Hvala.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto, come i miei colleghi hanno detto prima, rimarco la tristezza nel dover parlare a un'Aula così vuota e non è la prima volta che mi capita.

Io sono qua da pochi mesi e apprendo che per il sesto anno consecutivo il Parlamento europeo ha proposto in prima istanza di rinviare la concessione del discarico del bilancio del Consiglio. Fondamentalmente il Consiglio non riconosce il ruolo del Parlamento come referente ultimo per il discarico e si è acceso tutto un processo con vari relatori o esperti di diritto per cercare di capire chi ha ragione tra le parti.

Non voglio schierarmi apertamente in questo gioco di potere, perché lo ritengo un insulto per i contribuenti cittadini europei, che auspicano estrema collaborazione tra gli attori delle istituzioni. Ritengo che, come in una squadra, tutti si debba cooperare al meglio per ottenere il massimo e quindi il Parlamento in un certo senso ha ragione di protestare, non concedendo il discarico, visto che la richiesta fatta al Consiglio non mi sembra qualcosa di così utopico.

Purtroppo noto, che questo gioco tra gli attori istituzionali durante ogni discussione viene a porsi. In questo caso e nei triloghi si evidenzia come il progetto europeo forse sia un po' troppo ambizioso e lento nel procedere. Da una parte abbiamo i capi di Stato che in campagna elettorale sono fortemente europeisti e spingono affinché tutto ciò esista, affinché ci si uniformi in una sola bandiera, ma poi i processi di unificazione incontrano problemi e contrasti non di poco conto.

Forse siamo vicini come confini ma abbiamo troppe differenze economiche, troppe differenze culturali che pongono le loro radici nei secoli e nella storia e interessi nazionali più o meno giusti da difendere e tutelare. E poi ci sono di mezzo quei poteri di interessi, le lobby varie e la globalizzazione con la sua avidità che penetra così facilmente i cuori di chi dovrebbe far politica in modo più giusto, tutelando i deboli e la solidarietà, delegato da un così alto onore di rappresentanza di eletto dal popolo.

Insomma in questa piccola battaglia di principio tra il Parlamento e il Consiglio, si nasconde il motivo dell'insuccesso di questa Istituzione, le troppe differenze e la forzatura applicata senza tener conto del danno che provoca verso chi da fuori sogna una vera Unione dei popoli, nel nome della fratellanza, della solidarietà e della sostenibilità.

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). - Predsedujoči, hvala za besedo. Novi časi sicer postavljajo pred nas nove izzive, vendar zahtevajo predpisane pristope pri potrjevanju razrešnice. Transparentnost našega delovanja je zelo pomembna, kajti le tako bomo pridobili večje zaupanje državljanov v Evropsko unijo.

Evropski parlament, Svet in Komisija so sklenili tudi medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovanju. Sporazum je tako zavezujoč za vse institucije. Sedaj pa smo pred problemom, ko Računsko sodišče že več let zapored ugotavlja, da Svet ne podaja dodatnih odgovorov na priporočila Računskega sodišča. Ponovno smo pred situacijo, ko nas Svet še vedno ni obvestil in pripravil pisnega pojasnila o porabi proračunskih sredstev za nakup stavbe “Residence Palace”. Prav tako ni pojasnil, kakšni bodo ukrepi, ki se bodo izvajali med gradnjo stavbe Evropa, ter ni pripravil podrobnejšega prikazila doslej nastalih stroškov in drugih finančnih izkazov v zvezi s tem.

To so le nekateri primeri, ki nazorno dokazujejo, da Svet ne sodeluje in ne upošteva mnenj in zahtev Računskega sodišča in Evropskega parlamenta. Zaradi te situacije državljanom Unije ne dajemo dobrega signala. Parlament je zavrnil razrešnico že za leto 2009, 2010 in 2011 ter sedaj ponovno zaradi več ali manj istih vzrokov, ki so bili tukaj večkrat pojasnjeni, zavračamo podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Sveta za proračunsko leto 2012.

Svet mora s sredstvi ravnati v duhu dobrega gospodarja in mogoče tudi tako ravna, toda nad porabo teh sredstev se mora izvrševati nadzor. Tega se Svet mora zavedati in zato mora začeti sodelovati. Dolžni smo ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem pravilne odločitve v zvezi z razrešnico, zato moramo pred tem z enako skrbnostjo ugotoviti, ali Svet sredstva res pravilno porablja, Svet pa nam mora dajati resnične, pravilne in popolne podatke. Vendar Svet pri tem ne sodeluje. Kot kaže, nimamo v rokah pravih instrumentov, s katerimi bi Svet spodbudili k sodelovanju, da nam vse, kar zahtevamo, predloži in pojasni. Delovanje vseh institucij, ponovno poudarjam, mora biti pregledno, toda med njimi mora potekati tudi nemoteno sodelovanje.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident, Herr Vorsitzender! Ich möchte jetzt wieder zu den Agenturen zurückkehren. Die Agenturen sind von den EU-Institutionen rechtlich getrennte, eigenständige Rechtspersonen, die eingerichtet wurden, um bestimmte Aufgaben im Rahmen des EU-Rechts wahrzunehmen. GEREK, das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation, gehört zu den dezentralen Agenturen, die die Aufgaben im Bereich Technik, Wissenschaft und Verwaltung wahrnehmen und die EU-Institutionen bei der Durchführung politischer Maßnahmen unterstützen. Dadurch fördern sie die Bündelung des in EU-Institutionen und nationalen Behörden vorhandenen Fach- und Expertenwissens, die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Regierungen der EU-Länder. Die dezentralen Agenturen werden auf unbestimmte Zeit in den verschiedenen Ländern eingerichtet.

Der Großteil der Agenturen wurde von uns im Frühjahr dieses Jahres entlastet – bis auf GEREK. Wie heute schon ausgeführt wurde, lag es nicht daran, dass es hier grobe Fehler gegeben hätte, sondern es gab eine Reihe von kleinen Ungereimtheiten bzw. von Versäumnissen, deren Klärung Zeit in Anspruch genommen hat. Ich glaube, das gilt es einmal festzuhalten: Ungenauigkeiten bei der Budgetüberwachung, Verbesserungsbedarf bei der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Vergabeverfahren, mangelnde Information über die Politik bei Interessenskonflikten, fehlende Transparenz bei Erklärungen der finanziellen Interessen etc..

GEREK hat natürlich die Möglichkeit bekommen, zu all diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Das haben sie getan, und wir haben im Juli einen Officebericht erhalten, und der zeigt, dass der Großteil dieser Vorwürfe behoben wurde und es hier in Zukunft Verbesserungen geben wird. Wir sind daher der Meinung, dass nach dem vorliegenden Bericht GEREK die Entlastung erteilt werden müsste.

Ich muss heute auch sagen, ich möchte mich für die Zusammenarbeit mit den Agenturen, aber auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof, den Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken. Ich glaube, auf diese Art und Weise können wir sicherstellen, dass die Steuermittel der europäischen Steuerzahler hier sinnvoll und effizient und nutzbringend eingesetzt werden.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). - Hr. formand! For en gangs skyld er det jo en fornøjelse at stå her i salen og skulle tale om åbenhed og transparens! Fordi når det kommer til de andre EU-institutioner, kan dette parlament åbenbart godt finde ud at stille krav, være hårde i filten og kræve handling nu. Og jeg er da sådan set glad og støtter mine kollegaers bestræbelser på at få Rådet til at fremlægge de oplysninger, som de bør. Jeg synes bare, man skal være lidt mere gennemgående i sin holdning til åbenhed og transparens. Derfor vil jeg som medlem af en gruppe, der går ind for en gennemgående reform af den måde, vi kan håndtere Den Europæiske Union på, kæmpe for, at vi også vil huske transparens og åbenhed, når det kommer til centrale lobbyistregistre, når det kommer til at sikre, at der f.eks. er dissens ved EU-domstolen, og når det kommer til at sikre større åbenhed om afstemningerne her i Parlamentet. Men det har da været en opløftende oplevelse at høre de få kollegaer, der er til stede her i dag, – vi er vel kun en ti stykker tilbage i salen – og jeg vil holde jer oppe på disse ting, når vi kommer til Parlamentet selv. Når man peger en finger mod andre, vender der typisk fem tilbage mod en selv her i Parlamentet!

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte mich auch beim Rat sehr herzlich bedanken, weil das konstruktive Angebot, gemeinsam eine Entlastung zu erreichen, für uns alle sehr wichtig ist. In der europäischen Öffentlichkeit geht es heute nicht mehr an, dass eine Entlastung nicht erteilt wird. Deshalb geht es darum, Alternativen zu entwickeln, wie man diese Entlastung tatsächlich erreichen kann. Wir erkennen auch das Prinzip der Gewaltenteilung an, und wir wissen, dass der Europäische Rechnungshof sehr wohl sehr gründlich prüft. Deshalb steht die Verwendung der Mittel für uns im Mittelpunkt, um gegenüber dem Bürger dementsprechend transparent zu sein.

Wir haben bei GEREK natürlich auch gesehen, dass das Europäische Parlament sich auch um Probleme kümmert und hier nicht als Strafbehörde auftreten will, sondern uns geht es darum, dass man gemeinsam lernt, dass man verbessert und dass man Anreize schafft, damit die europäische Öffentlichkeit erkennt, dass hier gut gearbeitet wird, dass transparent gearbeitet wird und dass nachvollzogen werden kann, was entschieden wurde.

Deshalb geht es auch darum, dass man bei der Gebäudepolitik langfristig strategisch versucht, Fehler, die früher gemacht wurden, zu vermeiden. Hier steht das Parlament natürlich gerne zur Verfügung, im Bereich Gebäudepolitik in Zusammenarbeit zwischen den Institutionen neue Schritte zu setzen. Wir nehmen gerne den Vorschlag des Rates auf, ernsthaft zu versuchen, so wie es bei GEREK gelungen ist, auch dem Rat die Entlastung zu erteilen.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Panie Przewodniczący! Chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że debatujemy nad bardzo dobrym sprawozdaniem przygotowanym przez bardzo dobrego posła – Panie Deutsch, bardzo dziękuję za to.

W sprawozdaniu możemy wyczytać, jakie są podstawy prawne, w oparciu o które Parlament Europejski ma prawo, a nawet obowiązek, zwracać się do Rady o dostarczenie stosownych dokumentów do debaty i ewentualnie udzielenia absolutorium. W sprawozdaniu wyraźnie pokazano, czego zabrakło, i dlatego z jednej strony z zadowoleniem przyjmuję złożoną dzisiaj deklarację prezydencji włoskiej, ale ja nie tak dawno słyszałem to od prezydencji greckiej. To znaczy, że Wy jako prezydencja Panowie nie macie tam dużo do powiedzenia, tam ktoś inny rządzi. Natomiast popatrzmy na to, co jest ważne z naszego punktu widzenia, mianowicie mówimy o pieniądzach publicznych. Obywatele, podatnicy, ludzie mają prawo wiedzieć, w jaki sposób wydaje się pieniądze i tu w Parlamencie, i w Komisji, i w Radzie i z tego tytułu Rada nie może być wyjęta spod tej ogólnej zasady. To jest kwestia jakości naszej Unii i na tej podstawie zgodnie z wnioskiem posła sprawozdawcy odmowa udzielenia absolutorium jest uzasadniona, choć jaka jest wartość prawna tego, to jest już zupełnie osobna sprawa i być może to powinno być tematem do naszych rozważań na przyszłość.

 
  
 

Διαδικασία "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κύριε Πρόεδρε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν στους πολίτες. Αυτό ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, που νομίζουν ότι είναι υπεράνω ελέγχων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία χορήγησης απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην έκθεσή του ο συνάδελφος Tamás Deutsch καταγράφει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και αναφέρεται στην τεκμηριωμένη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις παραλείψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που με κάθε ευκαιρία κουνάει το δάχτυλο στους λαούς και τους επιπλήττει. Νομίζει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αρνείται τον έλεγχο για τον πακτωλό των χρημάτων που δαπανήθηκαν στο κτήριο 'Ευρώπη' και στο 'Residence Palace'. Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν είναι υπεράνω ελέγχου. Διαφάνεια παντού και σε όλα. Καμία απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2012.

 
  
 

Τέλος διαδικασίας "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Benedetto Della Vedova, Presidente in carica del Consiglio. - Signor Presidente, onorevoli deputati, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi. Se c'è una volontà politica di trovare un "modus vivendi" tra il Parlamento e il Consiglio, allora saremo in grado di trovare le soluzioni. In quest'ottica le nostre due istituzioni dovrebbero evitare di contrastarsi. Il Consiglio agisce in buona fede e non ha dubbi che il Parlamento stia facendo lo stesso.

Contrasti interistituzionali non sono utili per obiettivi comuni e per l'agenda europea in generale. Siamo tutti interessati alla sana gestione finanziaria e alla responsabilità pubblica delle istituzioni dell'Unione europea. Questo, credo, è ciò che i cittadini si aspettano da noi.

Vi ringrazio ancora per l'opportunità di intervenire in questa discussione.

Grazie per l'attenzione.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, rapporteur. - Mr President, while not in any way overlooking the importance of the Council discharge, I will still concentrate on the agencies because that was my role in the procedure this time.

The European Union agencies have an extremely important role to play. They impact directly on the daily lives of our citizens and they perform important tasks. They perform technical, scientific and supervisory tasks helping the Union institutions.

But even more important, from the budgetary control perspective, is that these agencies, which now number over thirty, function properly and efficiently. In order for this to happen the agencies should seek and deploy best practices. The combined budgetary impact of the decentralised EU agencies is almost EUR 1 billion per year. So the efficient and prudent operation of these agencies is not irrelevant at all to EU taxpayers.

And it is not just budgetary discipline and solid planning that we in the Committee on Budgetary Control are interested in. It is about potential conflicts of interest; it is about procurement and contract management; it is about lack of transparency and rigour in recruitment. It is also about excessively high carry-overs and troubles in verifying grant transactions.

To sum it up, this is about looking after the EU taxpayers’ money, seeing too that our common resources are used wisely. It is all this that makes the discharge process really important for all of us. And it is that which makes me so happy tonight to conclude this debate on my behalf by noting that this particular agency, BEREC, now deserves our discharge.

Last, but certainly not least, I am really happy and satisfied to see the Council here in this Chamber tonight.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, előadó. - Tisztelt Elnök úr, kedves Képviselőtársaim! Mindenekelőtt szeretném megköszönni kollégáim támogatását, értékes gondolatait most a plenáris ülésen elhangzottak szempontjából, illetve korábban a költségvetési szakbizottságban végzett közös munkát illetően is. Azt gondolom, az a meggyőződésem, hogy a jelenlegi állapot, az, hogy az Európai Unió két alapvető intézménye, az Európai Parlament, illetve a Tanács, az Európai Tanács nem tud megállapodni a zárszámadási eljárás menetéről, ez szegénységi bizonyítvány mindkét intézmény szempontjából, és ahogy sokszor szoktunk fogalmazni, rendkívül rossz üzenet az európai polgárok felé. A jelenlegi állapot kimozdítása erről a holtpontról a párbeszéd elindítása, illetve egy olyan megállapodás kidolgozása, amely végre megoldhatja ezt a helyzetet, ez azt gondolom, az előttünk álló parlamenti ciklus egyik legfontosabb feladata számunkra, európai parlamenti képviselők számára.

Ahogy ezt Liberadzki képviselő úr is mondta, többször hangzott már el a Tanács képviselőitől bizakodásra okot adó javaslat, most is ilyennek tekintjük az olasz soros elnökség mai ülésén elhangzott javaslatát, ennek a hitelességét az előttünk álló hetek, hónapok érdemi tárgyalásai és reményeink szerint a megállapodás fogja megadni. A jelenlegi helyzetben azonban egyetlen eszközünk van, egyetlen eszköze van a Parlamentnek, mégpedig az, hogy a mentesítést most véglegesen elutasítjuk, azaz a vonatkozó második zárszámadási jelentésben a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó tanácsi mentesítés megadásának elutasítását javaslom a holnapi zárószavazáskor.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος.- Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014.

Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 από τις 10.00 έως τις 14.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemnĕ. Vážení kolegové, dle mého názoru bylo absolutorium pro BEREC na jaře 2014 odloženo oprávněně, jelikož zde byly jasné výhrady vůči špatné implementaci projektů, střetu zájmů a transparentnosti a vůči nedostatkům v oblasti tendrů a náboru. Nicméně, BEREC jasně prokázal, že je ochotný naše výtky přijmout a transformovat je v pozitivní výsledky. Díky tomu mohu doporučit, aby mu bylo absolutorium uděleno. Je potřeba pokračovat v tlaku na tuto agenturu, aby dále vylepšovala kritizované oblasti (finanční převody, nízká transparentnost, vysoký střet zájmů). Rada je naopak nejméně transparentním orgánem, který setrvale odmítá kooperaci s Parlamentem. Parlament musí dát jasně najevo svou nespokojenost se stavem spolupráce a komunikace s tímto orgánem a musí odmítnout udělení absolutoria. Zástupci Rady se neúčastní jednání výboru CONT a neodpovídají na naše otázky. To je nepřípustné a naprosto to podkopává legitimitu tohoto orgánu! Nelze trpět netransparentní výdaje unijních prostředků, nad kterými není dozor. Rada soustavně dělá chyby v oblasti veřejných zakázek a Parlament nemá nad tímto kontrolu. Každý evropský orgán je zodpovědný svým občanům a podléhá jejich kontrole a Rada není v žádném případě výjimkou a neměla by sama sebe stavět do nadřazené role! Proto má povinnost spolupracovat v duchu transparentnosti s reprezentantem občanů EU, s Evropským parlamentem.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου