Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2241(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2014

Συζήτηση :

PV 22/10/2014 - 19
CRE 22/10/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2014 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0043

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.2. Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (A8-0011/2014 - Petri Sarvamaa)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. - Mit diesem Bericht erteilt das Europäische Parlament die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Büros des Gremiums Europäischer Regierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) für das Haushaltsjahr 2012. Dazu kommt es erst nach einer Verzögerung, da die Entlastung durch die Feststellung von Mängeln in der Verwaltung aufgeschoben werden musste.

Zur Vermeidung der Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit der Rechtmäßigkeit bestimmter Vorgänge wurden auf Empfehlung des Parlaments innerhalb der Organisation mehrere Schritte unternommen. Dazu gehören u. a. Initiativen im Bereich der Haushaltsführung und des Finanzmanagements, eine ausführliche Checkliste für die Auftragsvergabe, Personalschulungen sowie Maßnahmen für mehr Transparenz und die Vermeidung von Interessenkonflikten.

Das Europäische Parlament hat seine Kontrollfunktion wahrgenommen und zu einem besseren Funktionieren der betroffenen Organisation beigetragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. - I am sorry to be unable to attend this vote, and therefore wish to communicate my belief that discharge should not be granted to BEREC. Improvements may have been made to BEREC in 2013, but that would be an argument to grant discharge in 2013 – not 2012. I therefore remain opposed to discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport qui nous est présenté a pour but de donner une décharge au comité de gestion de l'Office de l'organe des régulateurs européens des télécommunications électroniques sur l'exécution du Budget pour l'exercice 2012.

Au vu des observations qui font partie intégrante de cette décharge, je me suis prononcée défavorablement sur ce vote.

En effet, il est demandé, dans ces observations, que l'Office contrôle mieux son budget à venir compte tenu des taux d'exécution budgétaires de 89,55% et des taux de crédits de paiement de 76,57%. Comme pour le budget général de l'UE, le taux des crédits engagés annulés et reportés à 2013 est préoccupant : 28% (contre tout de même 45% lors de l'exercice budgétaire précédent!). De même, les crédits inutilisés s'élèvent toujours à 14,6% en 2013 (17% en 2012).

Enfin, je tiens aussi à déplorer le manque de transparence de l'Office et je constate qu'il vient tout juste d'inclure dans son manuel financier une liste de contrôle détaillée et contraignante pour la passation des marchés ainsi que la nomination d'un responsable des marchés...

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. - Ho votato contro il Testo e quindi a favore della concessione del Discarico per l'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas patvirtina, kad 2012 m. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras įvykdė jam skirtą biudžetą. Patvirtindamas 2012 m. biudžeto įvykdymą, Parlamentas taip pat išdėstė pastabas dėl skaidresnio biudžeto valdymo ateičiai dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūrų, interesų konfliktų prevencijos ir valdymo bei vidaus audito.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. - Ho votato per la concessione del discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. - Chaque agence de l’Union européenne se voit octroyer un budget afin d’assurer son bon fonctionnement. Le Parlement européen et le Conseil sont co-décisionnaires de ce budget. Il revient donc au Parlement de contrôler les dépenses des agences européennes. L’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) avait montré quelques difficultés de mise en œuvre de ses activités notamment en matière de procédures de recrutement et de passation des marchés publics. Le Parlement avait donc voté en faveur d’un report de la décision de décharge à une date ultérieure. À présent, l’ORECE s’est employé à corriger ces déficiences. Le Parlement a donc décidé d’octroyer la décharge à l’organe en question. J’ai voté en faveur de la décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. - Ho votato a favore della proposta di decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012 e ritengo opportuno fare alcune considerazioni:

Dal punto di vista procedurale mi compiaccio che l'Ufficio abbia introdotto nei suoi manuali finanziario e di contabilità procedure chiare e fasi e flussi di lavoro dettagliati ad uso di tutti gli attori finanziari;

Ritengo, invece, che dal punto di vista della gestione finanziaria e di bilancio, vi sia ancora margine per un miglioramento e invito l'Ufficio a intensificare, in futuro, gli sforzi in materia di controllo del bilancio;

Sulla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e sulla trasparenza, constato che le dichiarazioni annuali di interesse rese dal comitato dei regolatori, dal comitato di gestione e dal direttore amministrativo dell'Ufficio sono state messe a disposizione attraverso sezioni speciali del registro pubblico di documenti dell'Ufficio, ma anche che l'Ufficio non ha previsto un riesame della sua attuale politica in materia di conflitti di interesse;

Apprezzabili, infine, le iniziative prese recentemente dall'Ufficio per il miglioramento della comunicazione con i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Appoggio la relazione del collega Sarvamaa improntata sull'importanza della sana, corretta e trasparente gestione finanziaria delle Istituzioni europee e in questo caso del BEREC. Finalmente sono state colmate le lacune connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni di questo Ufficio, con l'introduzione di provvedimenti volti a migliorare i tassi di esecuzione, controllo e monitoraggio di bilancio, a rivolvere le questioni relative agli impegni e riporti e all'assunzione e formazione del personale. Pertanto, mi compiaccio dei risultati raggiunti anche in riferimento al miglioramento della comunicazione con i cittadini europei riguardo all'impatto dell'attività di questo ufficio su di essi.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. - BEREC has continued to show a commitment towards keeping standards of independence, consistency and high quality regulation of electronic communications which benefits European citizens and consequently I have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. - Voto contro la relazione relativa al discarico del BEREC. In prima istanza, ad aprile, il discarico era stato rinviato sia a causa del livello dei riporti di stanziamenti impegnati al 2013 pari a 611.000 di euro, indicativo delle difficoltà nella pianificazione delle attività finanziarie, le procedure di assunzione esaminate avevano rivelato carenze significative che riguardavano la trasparenza. Vi erano anche dubbi riguardo a informazioni limitate sulla politica in materia di conflitti di interessi, senza una conferma dell'eventuale attuazione di un codice di condotta appropriato. Il BEREC ha cercato quindi, in questi mesi, di soddisfare le richieste del Parlamento, tuttavia il tasso di annullamento degli stanziamenti impegnati riportati all'esercizio 2013 si attesta al 28%, sebbene sia stata registrata una diminuzione rispetto al tasso dell'esercizio precedente, che era pari al 45%. E' opportuno evidenziare come sia necessario un assoluto rigore nei confronti delle agenzie decentrate dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. - Tras la decisión del Parlamento Europeo en abril de posponer la aprobación de la gestión de 2012 del OEREC, éste tomo diversas medidas para mejorar la situación, como mejor planificación financiera o el monitoreo mensual estricto. Por ese motivo he votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. - I voted in favour of supporting the 2012 discharge for the Body of European Regulators for Electronic Communications. However I believe that other measures should be put in place to ensure the full visibility of the EUʼs budget. Other aspects of their performance have improved significantly.

The decision on granting discharge to BEREC was postponed in the spring as there had been concerns about poor performance in 2012. However this was due, in part, to the organisation having been newly established.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. - Le report du vote de la décharge en avril dernier pour l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a porté ses fruits. En effet, cette agence a pris les mesures répondant aux problèmes identifiés tels que les déficiences dans le cadre des procédures de recrutement et la marge d'amélioration importante concernant les procédures de passation de marchés publics. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de l'octroi de la décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - A evolução e correção de procedimentos e normas de funcionamento e gestão de recursos verificadas no Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas vêm demonstrar a pertinência e importância do controlo democrático das instituições e do bom relacionamento interinstitucional, enquanto fatores de credibilidade e valorização do serviço público a prestar a todos os cidadãos da União Europeia. As práticas de boa gestão e eficiência administrativa são perfeitamente enquadráveis e até estimuladas pelo respeito e cumprimento integral da legislação e das normas regulamentares.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Na sessão plenária de abril deste ano, o Parlamento adotou o relatório da Comissão do Controlo Orçamental que propunha adiar a quitação ao orçamento 2012 do Gabinete do Organismo de Reguladores das Comunicações Eletrónicas.

A razão para este adiamento deveu-se a problemas na administração do Gabinete relacionados com o orçamento e gestão financeira, com dotações de autorizações e pagamentos, com os procedimentos de adjudicação e contratação e com as contas anuais finais.

O relatório afirma que o Gabinete está a fazer um esforço para resolver os problemas anteriormente detetados, principalmente no que toca às dotações de autorizações e pagamentos, tal como uma melhor planificação orçamental e uma rigorosa fiscalização dos pagamentos mensais e anuais.

Por essa razão, a Comissão de Controlo Orçamental propõe, desta feita, dar a quitação para o exercício de 2012 ao Gabinete.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne - Existovala obava, že úrad vykazoval zlú výkonnosť počas roka 2012, hlavne v dôsledku toho, že táto organizácia bola v tom čase len nedávno vytvorená. Treba však uznať, že mnohé aspekty výkonu sa signifikantne zlepšili, ako napríklad miera plnenia rozpočtu, ale aj plnenie platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s predošlým obdobím. Úrad podnikol viaceré kroky s cieľom riešiť otázky týkajúce sa záväzkov a prenosov, ale aj v oblasti monitorovania mesačných a koncoročných platieb. Treba však aj kriticky podotknúť, že miera zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2013 vo výške 28 % je stále vysoká.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. - Esprimo parere favorevole alla concessione del discarico per l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

 
  
MPphoto
 
 

  Lampros Fountoulis (NI), γραπτώς. - Ψηφίζω υπέρ της Απαλλαγής 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, διότι εκτιμώ ως θετικό το γεγονός ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες έπραξαν το έργο τους για την ομαλή οικονομική λειτουργία των θεσμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. - Given that we were able to establish a sufficient degree of improvement in its performance compared with the situation in 2012, I voted in favour of granting discharge to the Body of European Regulators for Electronic Communications.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. - Glasao sam za davanje razrješnice za izvršenja proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2012., jer su se poduzele mjere kako bi postupci, koraci i procesi rada, kojima se financijski korisnici koriste, bili jasniji i bolje strukturirani.

Iako se upravljanje proračunom blago poboljšalo, ima još uvijek prostora za bolje planiranje istoga, te za unaprjeđenje kontrole postupaka javnih nabava i zapošljavanja. Podržavam također postignuto poboljšanje vezano uz komunikaciju Ureda s građanima.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Petri Sarvamaa sur la décharge pour l'année 2012 du budget de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques. L'ORECE a adopté pendant l'été les mesures demandées par le Parlement européen en matière de procédures de recrutement et de passation de marchés publics, levant les derniers obstacles pour l'octroi de cette décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. - I supported granting discharge to the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) for the financial year 2012. BEREC has improved its performance significantly and satisfied Parliamentʼs concerns.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. - Tras la decisión del Parlamento Europeo en abril de posponer la aprobación de la gestión de 2012 del OEREC, éste tomo diversas medidas para mejorar la situación, como mejor planificación financiera o el monitoreo mensual estricto. Por ese motivo he votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - U travnju ove godine 30 agencija je dobilo razrješnicu za provedbu proračuna 2012. godine. Parlament je ipak odgodio razrješnicu za ravnatelja Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, odnosno BEREC-a.

Ključni argumenti za odgađanje odobravanja razrješnice do listopada bile su poteškoće u provedbi aktivnosti samog Tijela, nedostaci u postupcima zapošljavanja i uočen značajan prostor za poboljšanje u vezi s postupcima javne nabave.

Agencija je imala cijelo ljeto na raspolaganju u svrhu pronalaženja rješenja za ove probleme i Odbor za proračunski nadzor usvojio je novi prijedlog. Podržala sam izvješće i pozdravljam poduzete mjere koje su provedene tijekom ljeta, a sve u svrhu rješavanja spomenutih problema.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. - I voted for this Report which takes note that in order to address the shortcomings related to the legality and regularity of transactions, the Office has included in its Financial and Accounting Manuals clear procedures, detailed steps and workflows to be used by all financial actors. The report also welcomes the fact that processes related to the carry forward exercise were under particular focus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore della proposta di decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012. Complimentandomi dei risultati raggiunti recentemente dall'Ufficio competente in riferimento al miglioramento della comunicazione con i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - Lo scorso marzo, la Commissione per il Controllo dei bilanci evidenziava l'esistenza di alcune lacune nei documenti presentati dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche come giustificazione alla gestione dei fondi ad esso in dotazione per il 2012.

In quell'occasione, l'Osservatorio veniva invitato a migliorare le proprie capacità gestionali e di programmazione, attraverso un perfezionamento dell'attività relativa al controllo di bilancio, e un'ottimizzazione delle procedure di appalto e di assunzione del personale.

Oggi, a distanza di qualche mese, ritengo che tale Agenzia abbia sopperito alle precedenti mancanze, presentando una documentazione di bilancio abbastanza soddisfacente.

E' per queste ragioni che ho deciso di esprimermi a favore della relazione Sarvamaa, un testo che riporta nel dettaglio i miglioramenti prodotti da parte dell'Osservatorio, con l'obiettivo di ampliare i margini di trasparenza della propria attività contabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. - Ich habe gegen die Entlastung des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen gestimmt, da durch eine diesbezügliche „Zusammenarbeit“ mit dem Rat dem Parlament seine Kernkompetenz genommen wird. Die Kompetenz der Mittelverteilung und vor allem die Überprüfung der sachgerechten Verwendung haben beim Parlament zu verbleiben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Il s'agit ici de donner quitus à l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2013. Ce quitus a été refusé par le Parlement en avril 2013 pour cause de manquement dans le: budget et la gestion financière, les engagements et les reports, les procédures de passation des marchés et de recrutement et les comptes annuels définitifs. Des mesures ont été prises par l'ORECE pour améliorer la situation des engagements et des reports, ainsi qu'une meilleure planification budgétaire et un contrôle strict de mois et de fin d'année de versements. Néanmoins le budget 2013 ayant été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. - Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir os objetivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras exceções, a avaliar pelas fiscalizações conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correta os fundos disponibilizados e a cumprir os objetivos propostos.

Parece ser o caso do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas, pelo que voto favoravelmente a quitação referente às contas de 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - The report has welcomed the measures taken by the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) to address the issues that were at hand, including the inclusion of a mandatory and detailed procurement checklist in the Office’s Financial Manual, as well as the changes and improvements made to the existing recruitment procedures such as increased transparency in the recruitment process. I therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. - I supported Parliament in granting discharge to the Body of European Regulators for Electronic Communications. Despite the fact that the initial discharge was postponed, I acknowledge that there has been some improvement in the EUʼs visibility on the organisationʼs website. Nevertheless, close monitoring is needed to ensure that the presence of the EU budget in this organisation is made fully visible.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. - J’ai voté en faveur de ce texte qui donne la décharge financière à l’ORECE après un ajournement décidé au printemps dernier. Ce nouvel organe a été créé, en parallèle des discussions sur l’avenir des télécoms, afin d’harmoniser les différentes règlementations dans les États membres. Le lancement de cet organe a connu des difficultés et l’ORECE a mis en place des mesures importantes pour y remédier cet été. La décharge financière est maintenant justifiée puisque des garanties suffisantes ont été apportées.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Bei der Abstimmung ging es um die Entlastung des Büros des Gremiums Europäischer Regierungsstellen für elektronische Kommunikation für das Haushaltsjahr 2012. Bereits in den Vorjahren äußerte der Rechnungshof Kritik an diesbezüglichen Ausschreibungen und der Vergabepraxis. Für mich stellt die Budgethoheit eines der zentralen Rechte jeder demokratisch legitimierten Volksvertretung dar – für das Europäische Parlament darf nichts anderes gelten. Das Vertrauen der Bürger zu den europäischen Institutionen hängt ganz wesentlich von der Transparenz und Nachvollziehbarkeit ihrer Entscheidungen ab. Und bedauerlicherweise halten wir bestimmte Vergabepraktiken nach wie vor für undurchsichtig.

Ein zweites Kernproblem hängt mit der Stellung und dem Selbstverständnis unseres Parlaments zusammen. Für mich kann es nicht angehen, dass eine Entlastung dergestalt „modernisiert“ wird, dass sie zusammen mit dem Rat erfolgt. Sie hat dem Parlament vorbehalten zu bleiben. Insofern bleibe ich bei meiner Forderung, die Finanzen und die Überprüfung ihrer sachgemäßen Verwendung einzig dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu unterstellen. Das sind wir den Bürgern gerade vor dem Hintergrund der nach wie vor nicht ausgestandenen Finanzkrise schuldig.

Daher habe ich gegen die Entlastung des Büros des Gremiums Europäischer Regierungsstellen für elektronische Kommunikation für das Haushaltsjahr 2012 gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. - A seguito della relazione del collega Sarvamaa, ho dato il mio voto favorevole sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2012, anche basandomi sulla relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'ufficio. Si nota, infatti, che l'Ufficio ha introdotto nella sua contabilità procedure chiare e flussi di lavoro dettagliati e che il tasso di esecuzione del bilancio ed il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'anno precedente.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. - L'économie digitale est l'un des fers de lance de l'Union européenne au sein de laquelle l'office de l'Organe des régulateurs européens des communications œuvre à la bonne règlementation des marchés des nouvelles technologies.

En cela, il convient de redoubler de vigilance sur des défauts de l'emploi des comptes de cet organe, mais également de prendre compte de leur bon rétablissement. Je suis donc favorable à ce rapport, parce que sans l'approbation des comptes par le Parlement, cette jeune institution ne pourrait commencer de pleinement fonctionner.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. - La Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas fue la única agencia de la UE que en abril de 2014 no recibió el visto bueno a sus cuentas del ejercicio 2012 por parte de este Parlamento.

El Tribunal de Cuentas Europeo incluyó en su informe anual de 2012 reservas respecto a la legalidad y regularidad de ciertas operaciones y ciertos aspectos de su gestión. Estas deficiencias, explicables en cierta medida por el reciente establecimiento de esta Agencia, han sido subsanadas.

Por ello he decidido apoyar la aprobación de las cuentas de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. - En avril dernier, le Parlement européen avait pris la décision de reporter la décharge de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), en raison de ses faiblesses en matière de gestion et de planification budgétaires. Il était nécessaire de donner le temps à l'ORECE de convaincre le Parlement de sa capacité à corriger ses points faibles.

Depuis cette décision de report, des vérifications ont eu lieu et des solutions ont été trouvées ; c'est en ce sens que j'ai soutenu ce rapport qui accorde la décharge à l'ORECE pour l'exercice 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. - Il Parlamento, in aprile, aveva rinviato la concessione del discarico del bilancio 2012 dell’ORECE con base a Riga. Fra le cause, la difficoltà di mettere in pratica le attività dell’Organo, le mancanze di procedure di reclutamento e margini di miglioramento per quello che concerne le procedure degli appalti pubblici. L’ORECE si era impegnata a trovare le soluzioni a tutti i problemi e, viste le misure adottate, anche in seguito alla valutazione positiva della commissione controllo bilanci, che ha deciso di concedere il discarico, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. - Tras la decisión del Parlamento Europeo en abril de posponer la aprobación de la gestión de 2012 del OEREC, éste tomo diversas medidas para mejorar la situación, como mejor planificación financiera o el monitoreo mensual estricto. Por ese motivo he votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. - Podržavam prijedlog o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2012., budući da su sada otklonjeni svi nedostaci vezani uz postupke zapošljavanja i javne nabave zbog kojih je prvotno odgođeno davanje razrješnice. Pohvaljujem trud koji je Ured uložio kako bi, uz spomenute nedostatke, otklonio i nedostatke oko zakonitosti i pravilnosti transakcija opisujući jasne postupke, korake i procese rada u svojim priručnicima za financije i računovodstvo.

Detaljan postupak unutarnje kontrole koji je Ured usvojio kako bi pravovremeno evidentirao sve nepravilne aktivnosti i iste otklonio, omogućit će efikasan rad. Budući da je Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije osnovano s ciljem primjene propisa EU-a radi poboljšanja funkcioniranja jedinstvenog tržišta, posebno pozdravljam niz mjera kojima je zabilježen ukupan napredak poslovanja Ureda.

Mjere za bolje planiranje proračuna i stroži nadzor mjesečnih plaćanja i plaćanja na kraju godine, zapošljavanje na ključnim radnim mjestima, jasno definirani postupci nabave, uključivanje mjerljivih ciljeva kako bi se primijenili standardi unutarnje kontrole koji se odnose na ciljeve i pokazatelje uspješnosti, koraci koje je Ured poduzeo kako bi poboljšao komunikaciju s europskim građanima o učinku svog rada na njih, sigurno će pridonijeti lakšem izvršavanju poslovnih zadataka te boljem ocjenjivanju njihovih poslovnih aktivnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - S obzirom na poteškoće koje je Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije imalo u vezi sa zapošljavanjem i nabavom, mogu ustvrditi da je uspješno iskoristiti ljetne mjesece kako bi ih pokušalo otkloniti, te je u vezi s time Odbor CONT usvojio izvješće kojim se predlaže davanje razrješnice Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije.

U izvješću se pozdravljaju mjere koje su poduzete kako bi se ispravili nedostaci (npr. u priručnicima Tijela za financije i računovodstvo opisani su jasni postupci, detaljni koraci i procesi rada kojima se moraju koristiti svi financijski sudionici, s posebnim naglaskom na postupke u vezi s izvršenjem prijenosa sredstava), te u skladu s tim izvješćem podržavam prijedlog davanja razrješnice agenciji Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleftherios Synadinos (NI), γραπτώς. - Υπερψηφίζω τη συγκεκριμένη έκθεση καθόσον έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και διαφάνεια οι απαραίτητες εργασίες των αντίστοιχων υπηρεσιών που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2012

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - J'ai voté en faveur du texte. Les mesures prises récemment par l'Office afin d'améliorer la communication avec les citoyens européens sur les répercussions de ses activités sur ces derniers sont appréciables, notamment de l'accent mis sur les objectifs mesurables et clairement définis qui permettent une meilleure évaluation de ses activités;

L'Office a commencé à mettre davantage en avant sa qualité d'organisme de l'Union européenne en affichant le logo de l'Union sur certaines pages de son site internet. Il est important qu'il en soit fait de même sur la page d'accueil de l'ORECE et systématiquement dans toutes les communications, de façon à bien mettre en évidence la contribution du budget de l'Union à l'Office.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. - Ho votato contro la relazione perché, sebbene sia presente un certo sforzo da parte del BEREC, è necessario un assoluto rigore nei confronti delle agenzie decentrate dell'UE.

Uno dei motivi per i quali il discarico è stato rinviato riguarda le procedure di assunzione che avevano rivelato carenze significative in merito alla trasparenza.

A tale problema, si sono anche aggiunti dubbi riguardo a informazioni limitate sulla politica in materia di conflitti di interessi, senza una conferma dell'eventuale attuazione di un codice di condotta appropriato. Il BEREC ha cercato quindi, in questi mesi, di introdurre miglioramenti a livello delle attuali procedure di assunzione al fine di rispondere alle richieste dell'autorità di discarico per accrescere la trasparenza, ma non ha previsto un riesame della sua attuale politica in materia di conflitti di interessi, ritenendola coerente con gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi nelle agenzie decentrate dell'UE.

Per i motivi di cui sopra, non ho pertanto supportato la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. - Tras la decisión del Parlamento Europeo en abril de posponer la aprobación de la gestión de 2012 del OEREC, éste tomo diversas medidas para mejorar la situación, como mejor planificación financiera o el monitoreo mensual estricto. Por ese motivo he votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - A razão para este adiamento, que propunha adiar a quitação ao orçamento 2012 do Gabinete do Organismo de Reguladores das Comunicações Eletrónicas, deveu-se a problemas na administração do Gabinete relacionados com o orçamento e gestão financeira, com dotações de autorizações e pagamentos, com os procedimentos de adjudicação e contratação e com as contas anuais finais.

O relatório aponta os esforços para resolver os problemas anteriormente detetados e, por isso, a Comissão de Controlo Orçamental dá a quitação para o exercício de 2012 ao Gabinete.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. - Die Entlastung des Büros des Gremiums Europäischer Regierungsstellen für elektronische Kommunikation für das Haushaltsjahr 2012 wurde bezüglich der Ausschreibungen sowie bei der Vergabe schon vom Rechnungshof kritisiert und ist für mich ein weiteres Zeichen verfehlter Budgetpolitik des Europäischen Parlaments. Gerade in Zeiten von Finanzkrisen reagiert das Parlament hierbei durch Intransparenz und unterstreicht diesen Zustand nicht nur durch undurchsichtige Vergabepraktiken, sondern vor allem dadurch, dass diese Entlastung mit dem Europäischen Rat einhergeht. Ich habe in diesem Sinne gegen diesen Bericht gestimmt, da die Finanzen sowie die Prüfung von Vergabe und Anwendung alleine der demokratisch legitimierten Volksvertretung obliegen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), in writing. - I voted in favour of granting discharge to BEREC because the agency actively seeked solutions to the problems for which it was critisezed. BEREC adopted measures addressing some of the key recommendations from the CONT committee in a timely manner. At the same time, the agency was very cooperative.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου