Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2862(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000074/2014

Předložené texty :

O-000074/2014 (B8-0033/2014)

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 19
CRE 25/11/2014 - 19

Hlasování :

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 25. listopadu 2014 - Štrasburk Revidované vydání

19. Provádění směrnice o rovnosti v zaměstnání (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Talmannen. - Nästa punkt på föredragningslistan är en muntlig fråga till kommissionen om genomförande av direktivet om likabehandling i arbetslivet. Jag ger ordet till frågeställaren Marita Ulvskog för utskottet för sysselsättning och sociala frågor (O-000074/2014) (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014).

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, frågeställare. - Herr talman! Redan i Romfördraget slogs likabehandling fast som en avgörande grundprincip i det europeiska samarbetet. Detta likabehandlingsskydd har senare utökats och fördjupats. EU-domstolen har också agerat som försvarare av medborgarnas rättigheter, samtidigt som flera direktiv har antagits för att främja likabehandling.

Arbetet med detta är dock dessvärre inte över. Det fortsätter. Det måste fortsätta för att bekämpa all direkt eller indirekt diskriminering på grund av nationalitet, kön, härkomst, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det är en central uppgift.

Alla medlemsstater har nu också införlivat direktiven. Enligt kommissionen finns det dock en rad problemområden. Det handlar om hinder i tillgång till rättslig prövning, otillräckliga sanktioner, bristande medvetenhet om vilka rättigheter man som medborgare har genom EU:s lagstiftning, underrapportering om saker, brist på data och så vidare.

Många är alltså omedvetna om sina rättigheter. Här vilar ju ett ansvar på oss alla, men särskilt på kommissionen att sprida information, helt enkelt, om vad man som medborgare kan göra och bör göra om han har utsatts för diskriminering.

Ett centralt diskrimineringsområde handlar just om arbetsmarknaden. Alla arbetstagare i Europa ska ges rätt till skydd mot diskriminering. Det är också därför som jag har lagt fram denna muntliga fråga för diskussion här idag. Vi vill att detta ska finnas med och lösas och stärkas under den mandatperiod vi har framför oss.

Det är också därför vi idag har aktualiserat problemen med underrapportering, som måste lösas, och bristande tillgång till rättslig prövning. Vi måste stärka vårt förebyggande arbete också. Vi måste bekämpa fördomar och underliggande strukturer som leder till diskriminering och som i sin tur ytterst kan manifesteras i förlorade livschanser eller till och med fysiskt våld.

Alltså: Vad kan vi göra för att det som började nedtecknas redan i Romfördraget ska bli verklighet för fler av alla som lever i detta Europa i dag?

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. - Mr President, I want to thank the Committee of Employment and Social Affairs for giving me the opportunity to stress the importance that the Commission attaches to effectively fighting any form of discrimination in the labour market and beyond. This engagement is not new. The Union adopted in the past a comprehensive framework for tackling discrimination and ensuring respect for fundamental rights to equal treatment throughout the Union. This framework includes the Employment Equality Directive, the Directive on Racial Equality and the directives on gender equality. But to provide full effect, directives must be properly implemented in all Member States.

The implementation report issued in January this year highlights, indeed, that more needs to be done to ensure effective implementation of the directives on employment equality. Member States have put in place implementing legislation, but effective protection to victims of this discrimination on the ground still has to be improved. Easy access to justice, availability of remedies and effective sanctions are not yet sufficiently secured everywhere in the Union and, on top of this, the report makes clear that today many victims of discrimination simply ignore their rights.


The Commission will on a continuous basis carefully monitor the national developments, including any new legislation and the development of national case law. We will also pay more attention to what happens at regional and local level, and I am ready to use all available means, including the use of infringement proceedings, to ensure correct application in all Member States.

But the Commission will also act itself to address the problems identified. We have a booklet which is currently under preparation, with practical guidance for victims of discrimination. The Commission is also providing funding for both awareness-raising and for training on equality law. In order to address the lack of information on discrimination, the Commission is assessing the means to promote collection of such data in cooperation with other players, such as the Fundamental Rights Agency.

The disadvantages faced by women in employment, including the gender pay gap, are not specifically covered by the Employment and Equality Directive itself, which deals with discrimination on grounds of religion or belief, disability, age and sexual orientation. But there is a legal framework on equal pay, which includes the Employment Gender Equality Directive, clearly prohibiting any pay discrimination. It is reinforced by a recommendation on equal pay adopted earlier this year, and from now on I will strongly focus on the correct application and enforcement of the EU legal framework at national level and on the measures taken on the transparency of pay.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, intentaré no pasarme del tiempo. Señora Comisaria, la normativa existente ofrece una buena base jurídica, pero el principal problema es que no siempre se aplica de forma correcta y, para que la igualdad de trato sea una realidad, hay que implicar más a los Estados miembros y a la sociedad civil.

Mi intervención la quisiera centrar en dos colectivos. En primer lugar, en las personas con discapacidad. Para que puedan trabajar en igualdad de condiciones, en muchas ocasiones, solo es necesario que se realicen unas pequeñas adaptaciones en el lugar de trabajo, adoptando unos mecanismos que no supongan un coste desproporcionado o indebido para las empresas, pero que garanticen su plena participación.

Y, en segundo lugar, querría referirme a las minorías étnicas y, de forma particular, a la comunidad romaní. La tasa de exclusión de empleo es superior al 78 %. El problema es estructural y requiere una actuación rápida y a largo plazo, mediante campañas de sensibilización dirigidas no solo al conjunto de la sociedad, sino, y de forma particular, al empresariado y a los sindicatos para eliminar de una vez por todas el estigma social que sufre esta minoría.

Pero, fundamentalmente, son necesarias medidas que prevengan el absentismo y el abandono escolar, ya que, tal y como reza una campaña de sensibilización de mi país, «Gitanos con estudios, gitanos con futuro». Y, para conseguirlo, sería necesario reforzar el papel de las ONG, que son las que están más próximas y las que pueden proporcionar la asistencia necesaria.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Die Richtlinie ist ja jetzt schon seit über einem Jahrzehnt in Kraft, und trotzdem gibt es noch Probleme bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Ich danke Ihnen, dass Sie sich des Themas aktiv annehmen wollen. Denn gerade die Diskriminierung am Arbeitsplatz ist gravierend. Die Dunkelziffer ist noch sehr hoch. Jüngste Daten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zeigen, dass 82 % der Befragten, die von Diskriminierung betroffen waren, den Fall nicht zur Anzeige gebracht haben. Entweder, weil sie nicht über ihre Rechte informiert waren, oder weil sie Angst vor einer Auseinandersetzung mit ihrem Arbeitgeber hatten, oder weil sie auch Angst vor den Kosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung hatten.

Diskriminierung darf nicht stattfinden. Es ist unsere Pflicht, alles zu tun, dass das in Europa verhindert wird! Deswegen brauchen wir klare gemeinsame Definitionen, wann Diskriminierung vorliegt. Und gerade indirekte Diskriminierung ist ja oft auch schwierig nachzuweisen. Wir brauchen Aufklärung, Informationen und angemessene Strafen. Da müssen die Mitgliedstaaten ehrgeiziger werden. Gerade Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die nur zum Teil oder nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen können, müssen da besser berücksichtigt werden.

Ich hoffe, wir kommen ein ganzes Stück weiter mit Ihnen, Frau Thyssen. Ich zähle auf Ihr Wort!

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, za skupinu ECR. – Už viac ako 10 rokov je ochrana pred diskrimináciou jednou z oblastí, kde sa európske právo snaží pozitívne ovplyvňovať každodenný život ľudí v Európskej únii, aj napriek tomu sa však aj v súčasnosti dennodenne s diskrimináciou stretáva množstvo detí, žien a mužov.

Keďže sa dlhšie venujem pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením či osobám zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj vzdelávaniu, vidím ako jednu z hlavných oblastí diskriminácie na Slovensku nerovnaký prístup k vzdelávaniu. Hoci naša legislatíva hovorí o integrácii, v praxi sa takmer vôbec nedeje. Obdobná je situácia pri zamestnávaní, mnohí zamestnávatelia radšej zaplatia sankčné odvody, než by mali prijať do práce osobu so zdravotným postihnutím. Podľa nedávneho prieskumu inštitútu pre finančnú politiku Ministerstva financií Slovenskej republiky, ak žiadateľ o prácu má meno, ktoré napovedá, že patrí k rómskej národnostnej menšine, má podstatne nižšiu šancu byť vôbec pozvaný na pohovor. Naša spoločnosť však na takúto segregáciu dopláca a bude doplácať, nielen v obrovských ekonomických stratách z nevyužitého potenciálu týchto ľudí, ale aj v dôsledkoch upierania sebarealizácie a ľudskej dôstojnosti tejto širokej skupiny ľudí.

Preto vyzývam členské štáty, aby vytvorili nielen legislatívny rámec na pomoc diskriminovaným skupinám ľudí, ale aby tiež vytvorili podmienky na jeho reálne uplatňovanie, aby jednotlivé vlády zabezpečili, že ak bude niekomu takéto právo upreté, bude sa mať na koho obrátiť so žiadosťou o účinnú pomoc a nápravu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I should like to thank the Commissioner for her response, and I note her concern about the implementation of these anti-discrimination directives. What I would say to you, Commissioner, is that there is a paradox with regard to anti-discrimination legislation at EU level, and it is this: I believe many Europeans are generally aware that we have anti-discrimination legislation, and indeed that we have equality in the area of employment. Yet, reading your own reports, all available information suggests that there are very low levels of reporting, and indeed, in your report which was published last January, you gave the commonest reasons for this. These include: the belief that nothing will happen as a result of reporting; a lack of knowledge on how to go about reporting an incident; and also negative experiences in relation to inconvenience, bureaucracy and, crucially, the length of the process. So again, your report goes on to say that there is a need to make further efforts at awareness-raising and reporting, and a need to make the complaint system more consumer-friendly, as it were, or customer-friendly.

I think we need proposals on how to deal with these barriers on access to justice. We could look, for example, at the length of time during which a complaint could be made, getting rid of the short time limits that are there. We could also look at the cost of proceedings, and I think in all of that we need to link in with national actors on the ground.

I think the issue of remedies – and one of our colleagues said a few moments ago that some employers would prefer to pay the costs rather than comply with the legislation – is a very important one, and the practice seems in most Member States to be that national authorities apply the lower scale of the sanctions available. I know the Commission perhaps cannot intervene directly, but it is an important issue and it is one that makes a difference, because if sanctions are not dissuasive then they are meaningless.

On the whole issue of the shift in the burden-of-proof argument, where it is up to the respondent to prove there has been no discrimination, is that working satisfactorily and do you feel that any further action is needed?

Finally, in the context of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, we have ratified that and, of course, that has certain implications for our legislation, particularly in the area of reasonable accommodation for disabled persons. Do you believe that the ratification of the UN Convention will be meaningful – that was the second question we asked you – without any further action to make the non-provision of reasonable accommodation a discriminatory action? As Ms Lope Fontagné has already said, it does not need to be costly.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, este informe habla del acceso a una justicia rápida y eficaz como mecanismo de vital importancia para las víctimas de la discriminación.

Pero en mi país, España, desde 2012, se ha dicho adiós a la justicia pública, desde que entró en vigor la Ley 10/2012, que supone una subida de las tasas judiciales de hasta 750 euros. Estas tasas también se aplican a los juicios laborales. Esto supone una situación de desigualdad e indefensión de los ciudadanos, y especialmente de los que tienen menos recursos: inmigrantes, jóvenes que viven en un estado de precariedad permanente y mujeres que siguen padeciendo una brecha salarial absolutamente inmoral.

No se puede hablar de acceso a una justicia rápida y eficaz mientras existan leyes en los Estados miembros que ponen en la balanza, de un lado, el derecho fundamental a la defensa y, del otro, el pago de una tasa muchas veces inasumible. No podemos hablar de igualdad cuando la justicia se convierte en un objeto de lujo. Lo que ha hecho el Gobierno de mi país es una vergüenza y me gustaría saber si la Comisión va a hacer algo al respecto.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would certainly welcome the opportunity to look at the way in which the anti-discrimination directive is working. It was a ground-breaking piece of legislation at the time, but I do not think it has had all the results we would have hoped for. When we look at the breakdown of unemployment figures, it is still very clear that there are still groups that are really suffering discrimination, whether they are people with disabilities, older workers, people from ethnic minorities, or whatever. So we are not, as our colleague said, using the skills and the talents that are there, and a lot of the time we are not developing them in training either.

People have talked about the awareness of rights; the Fundamental Rights Agency said that maybe about one in four people in the EU were aware of their rights under the legislation. So this begs a question about whether we can put in practice a strategy to improve that figure, measure the outcome and, hopefully, improve the results. Others have spoken a bit as well about the way in which we apply rights. We are aware that many national equality bodies have actually had their funding cut over the last few years. In the UK that has been about 60% and has included a lot of local project funding. Yet these are the clear contact points for people to report and to develop cases. So we really need to be doing a lot more here to make sure that this legislation is really working to help people develop their talents and their future.

 
  
MPphoto
 

  Jane Collins, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, we have already got anti-discrimination laws in the UK, and meddling bureaucrats in Brussels complicating our laws without any accountability do not help the situation. Of course, there should be no discrimination against people in the workplace: full stop. It is already illegal in the UK, obviously. We are all human beings and should have the same rights and protection. Employment should be solely based on merit, skills and enthusiasm that individuals have for a particular job – which brings me to the other side of the debate, which is positive discrimination.

It is the EU that promotes discrimination, with all its targets and quotas for employment. The EU wants the employer to choose the person with arbitrary characteristics that could be something like gender or ethnic origin. So before you can all take the moral high ground and sit there and say everything is perfect about the EU, you really need to get your own house in order; and you do not fight discrimination with more discrimination ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, najprije se želim zahvaliti gospođi Thyssen, našoj novoj povjerenici što je pokazala ambiciju da se pozabavi ovim pitanjem i naravno zahvaliti Odboru za zapošljavanje koji je potaknuo ovo pitanje.

Ja vjerujem da ćete se vi zaista zabaviti provedbom europskog prava na nacionalnoj razini i ustvari da je najvažniji problem i najveći problem ove Direktive, ona je donesena kao što znamo prije 10 godina, ali nažalost njena implementacija ili provedba zaostaje. To je ono oko čega se mi svi skupa moramo pozabaviti. Znamo da je tržište rada plodan teren za diskriminaciju. Isto tako znamo da je slaba informiranost također plodan teren za diskriminaciju i da diskriminacija kao što smo već ovdje čuli može eskalirati u nasilje.

I zato je na nama da se pozabavimo najranjivijim skupinama, ženama, osobama s invaliditetom i manjinama. Ja vjerujem da ćete se Vi gospođo Thyssen zauzeti, poznavajući Vaš dosadašnji rad, i da ćemo zajedno uspjeti provesti kampanju za podizanje razine svijesti. To je mislim ono što nedostaje.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Iš tikrųjų užtikrinti lygias galimybes visiems užimtumo srityje ir valstybėms narėms apsaugoti piliečius nuo diskriminacijos vis dar yra didžiulis iššūkis. Lygių galimybių direktyva turi įtakos kiekvieno žmogaus kasdieniniam gyvenimui: tiek jaunuoliams, tiek neįgaliesiems, moterims, vyresnio amžiaus žmonėms. Noriu pabrėžti, kad dėl Europoje vykstančių demografinių pokyčių, taip pat dėl pensinio amžiaus ilginimo vyresnio amžiaus žmonių diskriminacijos dėl amžiaus užimtumo srityje klausimas tampa vis aktualesnis. Todėl, jeigu jau ilginame pensinį amžių, tai privalome tiems asmenims užtikrinti ir galimybes likti darbo rinkoje kaip visaverčiams darbuotojams. Antra, su daugybe nelygybės atvejų susiduria ir moterys užimtumo, socialinės apsaugos srityse. Vis dar egzistuoja didžiuliai darbo užmokesčio skirtumai už tą patį darbą, ir moterys žymiai dažniau nei vyrai dirba laikinus, socialiai nesaugius darbus, o visa tai įtakoja ir mažesnes moterų pensijas, ir vis dažniau moterys senatvėje atsiduria skurde. Ir dar trečia, noriu pabrėžti, kad vis dar nesugebame nuo diskriminacijos apsaugoti labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių – žmonių su negalia. Skaudu girdėti, kad kai kurios valstybės narės pažeidžia šią direktyvą, nes nesugeba pritaikyti neįgaliesiems darbo vietų, nesuteikia jiems tinkamų darbo sąlygų, neužtikrina lygių galimybių į švietimą ir profesinį mokymą. Todėl labai prašau Komisijos nelikti abejinga jautriausioms mūsų visuomenės grupėms, nes direktyvos neturėtų nugulti tiesiog institucijų stalčiuose. Jos valstybėms narėms turėtų tapti kasdieninio gyvenimo įrankiu, apsaugant ir gerinant visų žmonių gyvenimą.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). - Mr President, I am afraid this is more than usually Kafkaesque that we are sitting here, discussing this more than ten-year-old piece of legislation about anti-racial discrimination in the workplace, in an almost entirely white Parliament serviced by an almost entirely white Secretariat, being dealt with by a European Commission that has 35 000 employees, almost every single one of whom is white, and a European Council with 3 500 employees, almost every single one of whom is white.

In the last few months I have tabled dozens of parliamentary questions, none of which have yet been answered, asking questions like: how many of your employees are of BAME heritage? No answer does there come. No answer do I expect.

Surely you people – surely all of us – rather than sitting here in liberal pomposity discussing a piece of nonsense legislation like this, should be looking at our own houses and asking: where are the black, Asian and minority ethnic employees in the European Commission and in the European Parliament in these tens of thousands of well-paid jobs?

 
  
MPphoto
 

  Jan Keller (S&D). - Proti ČR probíhá v současnosti řízení o nesplnění povinností.Týká se toho, že určitá část romských dětí je zařazována do tzv. zvláštních škol, ve kterých se kumulují žáci s horšími studijními výsledky.

Chtěl bych upozornit na to, že ten problém je mnohem, mnohem hlubší. Zvláštní školy existovaly u nás i před rokem 1989. Přesto u nás před rokem 1989 neexistovala nezaměstnanost Romů, neexistovala ghetta pro Romy, Romové nebyli ohrožováni fašizujícími ultrapravicovými bojůvkami a romské děti nefungovaly od svých 12 let jako drogový dealeři.

Pouhým zařazením romských dětí do jiného typu škol se problém neřeší. Velká část práce, kterou dříve Romové dělali, je dnes vykonávána ilegálními migranty. pekulanti s nemovitostmi vzali Romům jejich byty.

Za těchto okolností je skutečnost, že romské děti navštěvují zvláštní školy, nikoli příčinou, ale důsledkem poměrů.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). - Señor Presidente, la democracia se basa en la igualdad entre sus miembros y, lamentablemente, hoy en la Unión Europea es evidente que tenemos desigualdades brutales y discriminaciones por origen, por raza, por orientación sexual, y también entre hombres y mujeres.

Hemos ido creando una legislación durante la última década para paliar este problema, pero estamos muy lejos de solucionarlo, algo bastante evidente. La UGT, la Unión General de Trabajadores, el sindicato de España más importante, hace poco recordó que las mujeres tienen que trabajar ochenta y cuatro días más en el mismo puesto de trabajo para conseguir el mismo salario.

Y sabemos, por el estudio reciente que hoy tenemos aquí, que no tenemos datos suficientes —eso lo sabemos—; sabemos que la gente no conoce los derechos que tiene; sabemos que las sanciones a los Estados no son aún suficientemente potentes y que para mucha gente es muy difícil el acceso a la justicia. Así que, con todo lo que sabemos, tomemos medidas y mejoremos nuestra legislación.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Elnök úr, az egyenlőség és diszkriminációellenesség elve az Európai Unió működésről szóló szerződésbe és az Ember Jogok Chartájába is bele van foglalva. A foglalkoztatási egyenlőségre vonatkozó direktívát az összes tagállam átültette a törvénykezésbe, mégis a fogyatékkal élő emberek az EU-ban még mindig szociális és gazdasági megkülönböztetésben részesülnek. Fogyatékkal élő személyek munkanélkülisége, aránya kétszerese az általános lakosságnak. Ennek az oka az, hogy csak kevés munkahely kínál akadálymentesítési, illetve más ésszerű alkalmazkodási megoldásokat ezen személyek számára. Tovább kell lépnünk. Az ésszerű alkalmazkodás nem csupán pozitív diszkrimináció tárgya kell legyen, hanem jogi előírás is. Ugyanakkor küzdenünk kell a fogyatékossági támogatáskultúra csapdája ellen, és aktív munkapiaci politikákat kell kidolgoznunk. De előbb tisztáznunk kell azt, hogy hol tartunk, és hogy mik a célkitűzéseink. A tagállamok fogyatékosságra, illetve egyenlőségre vonatkozó statisztikai adatokat kell gyűjtsenek és jó gyakorlatra alapuló stratégiákat dolgozzanak ki.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, jednaki tretman za zaposlenike pri zapošljavanju i unapređivanju, neovisno o spolu, dobi, rasnoj ili vjerskoj pripadnosti, temeljna je pretpostavka za kvalitetno poslovanje, stabilno gospodarstvo i pravedno društvo.

U svakoj prilici kad raspravljam o ovoj ili sličnim temama, kao što su recimo kvote za žene u upravnim tijelima poduzeća, osjećam gorčinu, jer se i dalje moramo baviti nejednakošću pri zapošljavanju, iako smo dobrano zagazili u novo tisućljeće. Teško mi je pojmiti da i danas postoje poslodavci koji diskriminiraju na osnovi spola, dobi, rase ili vjere. Umjesto da prije svega obraćaju pozornost na znanje i sposobnost, nažalost takvi doista postoje i nisu dobri za sebe i svoje poduzeće, ali ni za europsko gospodarstvo u cjelini.

Šteta koju sami sebe nanose u smislu poslovanja, birajući podobne a ne sposobne kadrove, ipak nije dovoljna, već smatram da ih moramo strogo kažnjavati, jer predstavljaju udar na vladavinu prava i vrijednosnu štetu za naša društva.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. - Ik zou u willen bedanken voor deze vruchtbare discussie. Sommigen onder u zullen zich herinneren dat ik tijdens mijn hoorzitting duidelijk onderstreept heb dat het promoten van gelijkheid en het vechten tegen discriminatie, vooral ook op de arbeidsmarkt, een van mijn prioriteiten is en dat kan ik alleen nog maar eens herhalen.

Het is daarom nu ook mijn engagement om ervoor te zorgen dat er betere implementatie komt van de gelijke kansen-richtlijnen en dat er een betere bescherming van de burgers komt tegen discriminatie. Wij kunnen daaraan verschillende dingen doen: goede wetten hebben is één, zorgen dat zij toegepast worden is twee. Maar wij moeten natuurlijk ook - en dat is in het debat terecht aan bod gekomen - zorgen dat wij over meer data beschikken. Want als wij gegevens hebben dan worden problemen transparant, dan maken wij ze zichtbaar, dan brengen wij ze naar boven, dan gaan wij ze kwalificeren en dan zal ook het bewustzijn van het feit dat er een problematiek is, toenemen.

De richtlijn zelf voorziet niet in verplichte datacollectie door de lidstaten. Daarom zijn wij aan het onderzoeken of wij zélf iets kunnen doen door, zoals ik in mijn inleiding al zei, andere spelers in te schakelen, onder meer het Europees Bureau voor de grondrechten.

Bewustmakingscampagnes is een ander instrument dat wij kunnen gebruiken en ik mag u misschien nogmaals daarop wijzen. U heeft daarnet al naar voorbeelden gevraagd van de besrijding - in het kader van de equal pay - van de pay gap, die er nog altijd tussen mannen en vrouwen is. Voor diegenen die eraan mochten twijfelen: wij organiseren elk jaar een equal pay-day, die nog eens duidelijk de aandacht vestigt op deze problematiek. Ook wordt er in het kader van een aanbeveling die recent is goedgekeurd gezorgd voor meer transparantie, zodat de bewustwording groter wordt en men ook aan de onderkant iets doet om die pay gap af te bouwen en uiteindelijk weg te werken.

Wat het VN-Verdrag en de gehandicapten betreft, in deze wetgeving is er een verbod op discriminatie van gehandicapten en is er een verplichting voor werkgevers om ervoor te zorgen dat gehandicapte mensen een aangepaste werkplek krijgen. Er is echter ook een beperking aan die verplichting: het mag de werkgever niet te veel kosten. Dat is dus een stuk geven en nemen, men houdt namelijk ook rekening met het kosteneffect voor de werkgever. Ik denk echter dat de ratificatie van de VN-Verdrag ons extra zal motiveren om erop toe te zien dat ook dat aspect van onze richtlijn uiteindelijk goed wordt uitgevoerd.

Wat de Roma en andere punten betreft die hier zijn aangehaald en die een beetje buiten deze richtlijn vallen, kan ik u alleen beloven dat ik heel goed ga samenwerken met mijn collega Jourová en dat wij samen zullen waken over antidiscriminatie en gelijke kansen voor iedereen.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Mr President, I just want to ask why you and your colleagues pretend to give catch-the-eye opportunities to people, and you keep them here at 10 o’clock in the evening. This is absolutely not fair. Out of 751 people, there are 12 who are taking part in this important debate, and even they are not allowed to have catch-the-eye opportunities. Yet you let the Commission representative talk on and on and on ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  President. - Ms Morvai, as I said, the debate has been closed and we now move on to the next debate. We are seriously running over time because of earlier delays. We have to be rigorous with the speaking time, and I divide the speaking time as equally as humanly possible.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. – Para las personas con discapacidad, un acceso insuficiente al mercado laboral puede significar que se encuentren en situaciones socialmente vulnerables y expuestas a serios riesgos de discriminación, pobreza y exclusión social. En los países de la UE, el 49 % de las mujeres con discapacidad y el 61 % de los hombres con discapacidad tienen empleo, en comparación con el 64 % de las mujeres sin discapacidad y el 89 % de los hombres. Todo ello provoca como terrible consecuencia que la ratio de pobreza para personas con discapacidad sea un 70 % superior a la media, debido al acceso limitado al empleo. Ante estos datos, es necesaria una especial atención para eliminar, o al menos reducir, la desigualdad laboral en el ámbito de la discapacidad, y para adoptar los denominados «ajustes razonables». En este sentido, la UE ha proclamado en diferentes disposiciones que la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidad implica la adopción de ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. A képviselők többek között azt kérdezik, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja érvényesíteni a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségét akkor, amikor az ésszerű alkalmazkodást megtagadják tőlük. A róluk szóló ENSZ-egyezmény szerint ugyanis ez diszkriminációnak minősül. Ez a kérdés különösen aktuális, mert jövőre fogja az ENSZ-egyezmény végrehajtását ellenőrző szakértői testület megvizsgálni az EU ez irányú elköteleződését és eddig megtett lépéseit, mivel az EU az Egyezmény részese. Konkrét intézkedési tervről szeretnék hallani ennek kapcsán, ugyanis meggyőződésem, hogy az ésszerű alkalmazkodás elvének biztosítása kulcskérdés!

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí