Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020 (συζήτηση)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Πρωτόκολλο για θέματα που αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό (A8-0030/2014 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  7.2.Σύμβαση της Χάγης, της 30ής Ιουνίου 2005, για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  7.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki) (ψηφοφορία)
  7.5.Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) από αερομεταφορείς προς το Γραφείο Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά (B8-0265/2014) (ψηφοφορία)
  7.6.Η ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier) (ψηφοφορία)
  7.7.Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020 (B8-0252/2014) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Πρωτόκολλο για θέματα που αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό (A8-0030/2014 - Heidi Hautala)
  8.2.Σύμβαση της Χάγης, της 30ής Ιουνίου 2005, για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας (A8-0034/2014 - Pavel Svoboda)
  8.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/008 FI/STX Rauma (A8-0043/2014 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/005 FR/GAD (A8-0044/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
  8.5.Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) από αερομεταφορείς προς το Γραφείο Συνοριακών Υπηρεσιών του Καναδά (B8-0265/2014)
  8.6.Η ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 (A8-0037/2014 - Davor Ivo Stier)
  8.7.Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020 (B8-0252/2014)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Προϋπολογισμός 2015: Αποτελέσματα της Επιτροπής Συνδιαλλαγής (συζήτηση)
 12.Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
 16.Απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες και η προτεινόμενη νομιμοποίηση των «εξαναγκαστικών επιστροφών» στην Ισπανία (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
 19.Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (συζήτηση)
 20.Αξιολόγηση των δοκιμών αντοχής των τραπεζών (συζήτηση)
 21.Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων - Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1773 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6345 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου