Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

18. 25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. - Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 25. rocznicy Konwencji ONZ o prawach dziecka (2014/2019(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. - Mr President, I would like to start by remembering that today in this hemicycle the Sakharov Prize was given to a man who is fighting for freedom of thought, democracy and peace in his country just the day after the International Day against Violence towards Women. Last year’s prize went to Malala Yousafzai, who this year won the Nobel Peace Prize together with Kailash Satyarthi, who worked on the right to education and children’s rights. I believe that this means Parliament is keeping a very open and effective eye on the protection and promotion of human rights.

Last week we celebrated the 25th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child, and I welcome the unprecedented global support for the Convention. You know that the European Union has a treaty objective to promote the protection of the rights of the child. The UN Convention on the Rights of the Child guides the EU at the moment throughout its actions in realising the rights of the child, as included in the Charter of Fundamental Rights. You know too that it is the most ratified human rights convention worldwide. All the European Union Member States have ratified it, which means that, indirectly, the rights are binding not just for the Member States but for the action of the European Union as such.

Let me refer here to a letter that I have received from some Members of this Parliament asking for a ratification of the Convention by the European Union. That would turn respect for the rights of the child from an objective to a legal obligation. Let me say at the outset that I am ready to work with Commissioner Jourová to look at and examine the possibilities of proceeding in this direction and explore them. Let me also say that I very much welcome Parliament’s initiative to adopt a resolution on this issue, and I appreciate the efforts of the Italian Presidency to have the Council adopt conclusions on the promotion and protection of children’s rights in early December.

Within the European Union we have done a lot. I am sure that you are all aware of the progress that has been made on internal policies in this area. But I know very well that under my responsibility lie, in particular, the steps that we still need to take on implementation and the work that we can do outside the European Union, especially when we see how many children in the world are victims of violence, war and rights violations, how many children are mostly affected by poverty, and how many children flee from their countries for different reasons.

I really believe that we have a responsibility to take in our external action. I was looking at the figures, and I was satisfied to see that today, children’s rights are a priority in 86 of the EU delegations in the world and 116 have prioritised gender-related issues. We also know very well that the two elements are sometimes are interlinked, especially in the work that we do around the world.

We have been working very closely with UNICEF, especially in developing a child rights toolkit which, to mark the 25th anniversary of the UN Convention, all the EU delegations, together with UNICEF country offices, presented around the world last week. In the spirit of the same cooperation we have actively supported the UN campaign ‘Children, Not Soldiers’, jointly initiated by the UN Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, and UNICEF. More than 108 000 children affected by armed conflict have already benefited from the EU decision in late 2012 to use the Nobel Peace Prize to assist children in conflict situations. This EU Children of Peace initiative has been turned into a multiannual assisted programme on education in emergencies with more than EUR 12 million committed since 2012.

On child labour, it is encouraging to me – even if only partially – that, according to the International Labour Organisation (ILO), the global number of children in labour has declined in the last 14 years. However, 85 million child labourers aged from 5 to 17 years old are involved in hazardous work, which is one of the worst forms of child labour. We are using our human rights dialogues to encourage countries to sign, ratify and implement – mainly implement – the ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labour.

Let me also refer to the need that we have to make targeted efforts to protect children from female genital mutilation and early and forced marriage. Again here, I refer to what happens inside the European Union and globally, because we tend too often to think that these are problems that happen only far away from us, while we are also responsible for what happens within our European Union.

In July there was an important girls’ summit in London, where the EU announced its commitment to allocate more than EUR 100 million for the next seven years to gender equality and children’s well-being. I am personally committed to sticking to that engagement by the European Union and mainly to working on the follow-up to this commitment.

We will continue to work in close relation with the UN: with the UN system, with the UN special representatives and envoys, and with other organisations like the Council of Europe. But let me stress mostly the work we can do with civil society organisations, with NGOs, which I value very much as a great possibility for partnership for fruitful cooperation, in particular as we work towards one of the main challenges that we will have for 2015, which is the work on the post-2015 Development Agenda. It is important that children’s rights are completely and fully included in that Agenda and that we find active and effective ways of working on that.

I will close here, because I know that the President is worried about the fact that we are running very late. I thank you very much for this initiative. I believe it is extremely important as a resolution. I will conclude by mentioning a paragraph in the resolution, if you will allow me.

It is paragraph 28 that calls on the Vice-President/High Representative – again I would invite you, if possible, to refer to my title as it is referred to in the Treaties, i.e. High Representative/Vice-President; nothing personal, nothing political (I will be always be sitting on this side of the hemicycle; I am, and I will be, Vice-President of the Commission, but we have to refer to the Treaties in the right way) – anyway, it calls on me to prioritise children’s rights in all EU external action so as to ensure the effective mainstreaming of children’s rights, including in the context of human rights dialogues, trade agreements, the accession process and the European Neighbourhood Policy and in relations with the African, Caribbean and Pacific Group of States, in particular countries in conflict.

I am fully committed to doing that and extremely happy that you asked me to commit to that, because for me, cooperation with you in this field, together with the partners I mentioned, is going to be extremely helpful. I look forward to effective and useful work on this topic in the near future.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, f'isem il-grupp PPE. – Sur President, Rappreżentant Għoli/Viċi President, huwa ta' pjaċir kbir għalija li kważi 25 sena minn meta ġiet iffirmata l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, qed nippreżenta din il-mozzjoni.

Qed nitkellem hawnhekk bħala waħda mill-instigaturi ta' din ir-riżoluzzjoni, flimkien ma' Anna Maria Corazza Bildt.

Qed inressqu din il-proposta biex infakkru dan l-anniversarju b'dikjarazzjoni ċara b'sensiela ta' rakkomandazzjonijiet konkreti sabiex jitjiebu d-drittijiet tat-tfal kollha.

Għandna ħafna sfidi li rridu niffaċċjaw għaliex id-drittijiet tat-tfal qed ikomplu jinkisru f'ħafna partijiet tad-dinja, inkluż fl-Unjoni Ewropea.

L-għan ewlieni tar-riżoluzzjoni huwa li tindirizza dawn il-kwistjonijiet u titlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tippreżenta Strateġija għad-Drittijiet tat-Tfal, inkluż Pjan ta' Azzjoni konkret għall-ħames snin li ġejjin.

Jeħtieġ ukoll li nkunu ċari u nitkellmu meta l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jonqsu milli jittrasponu leġiżlazzjoni bażika li tipproteġi d-drittijiet u d-dinjità tat-tfal.

Pajjiżi stess, Malta, huwa wieħed mill-Istati Membri li qegħdin jiffaċċjaw proċeduri għax għadhom ma implimentawx id-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-abbuż tat-tfal. Hi verament tal-mistħija li għad hawn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għadhom daqshekk lura fuq xi ħaġa fundamentali bħal din. Nappella lill-Istati Membri kollha biex jimplimentaw il-liġijiet li huma ftiehmu dwarhom u biex jipproteġu d-drittijiet tat-tfal kullimkien.

Fl-aħħar nett, Sur President, nixtieq nirringrazzja lill-Gruppi kollha u l-Membri għall-abbozz tar-riżoluzzjoni u għall-appoġġ tagħhom. Kien proċess verament mibni fuq kooperazzjoni bejn il-Gruppi kollha għaliex minn hawn aħna nistgħu nibagħtu messaġġ qawwi, u għalhekk għandna ningħaqdu lkoll flimkien f'dan l-isforz u l-messaġġ li se nibagħtu.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sie werden wohl alle dem Satz zustimmen, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Mit der Zukunft sollten wir behutsam umgehen. Die Realität sieht leider anders aus, nicht nur in Europa, wo viele Kinder und Jugendliche ohne Perspektive aufwachsen. Vor allem in unterentwickelten Ländern sterben Kinder noch immer an Hunger, und in vielen Regionen werden Kinder als Soldaten missbraucht.

Das alles sollten wir vor Augen haben, wenn wir heute das Jubiläum der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention feiern. Die Konvention enthält weltweite Standards zum Schutz der Kinder und hält die Grundrechte auf eine gewaltfreie Erziehung sowie auf elterliche Fürsorge fest. Auch der Lissabon-Vertrag und die EU-Charta schreiben den Schutz von Kinderrechten vor. Dennoch ist in zehn Mitgliedstaaten in der Kindererziehung noch immer Gewalt erlaubt. Eine Ohrfeige kann niemals gesund sein. Gewalt an Kindern ist nicht zu akzeptieren. Sie ist ein Verbrechen an wehrlosen Menschen und erschüttert deren Urvertrauen. Sie ist ein Verbrechen an unserer Zukunft.

Ja, wir brauchen gesetzliche Regelungen, die im Einklang mit der UN-Konvention stehen, und vor allem brauchen wir auch begleitende Kampagnen in der Öffentlichkeit. Kinder brauchen das Gefühl, dass sie uns willkommen sind und dass wir sie als gleichwertig erachten. Dazu gehört auch die Bereitschaft, in das Bildungssystem zu investieren. Gerade in Zeiten der Austerität wird dies auf die Probe gestellt. Die negativen Folgen sind nur schwer aufzuholen. Jeder nicht für Kinder ausgegebene Euro ist eine Hypothek auf die Zukunft.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, there are certain fundamental values and principles which we should all agree about. This is one of those issues where our political affiliations, ideologies, genders and nationalities should be put aside to focus on how we can really protect and provide for the generations which will follow us. How we treat our children, and those of the most vulnerable, is how we should be judged as a society and as democracies. How well we protect those that do not always have the ability to protect themselves is also how we should be judged as legislators.

This Parliament has done a lot of work in the area of children’s rights, but we need to do more. More needs to be done to protect children in the online world, and to protect them from exploitation and bring to justice those who commit the most despicable of crimes. More also needs to be done in our relationship with third countries to see how we can better harness the influence and resources of the EU to protect children in conflict zones.

We must end the devastating effects of children being used as soldiers, being trafficked and being torn away from their homes, their families and their childhoods. We must also do more to battle the most basic but serious of challenges such as hunger and poverty, and to make sure children no longer needlessly die around the world from a lack of access to health care. Every child should have the right not to be trapped by their own circumstances, but for their life to be full of potential and opportunities, regardless of their gender, their background, their financial situation, disabilities, ethnicities and religions. I trust that, at least on this issue, we can all be in agreement.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Vice-président, il y a vingt-cinq ans, le monde a fait une promesse aux enfants, celle de faire tout notre possible pour les protéger, pour promouvoir leurs droits fondamentaux, leur droit de vivre, leur droit de survivre, leur droit de grandir et de s'épanouir ainsi que leur droit de s'exprimer et de faire entendre leur voix.

Cette année, à l'approche du vingt-cinquième anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, beaucoup d'éléments nous permettent de nous réjouir et de constater des progrès mais beaucoup d'éléments nous donnent aussi des raisons de nous alarmer et d'être inquiets. Des milliers d'enfants restent à la traîne, des milliers d'enfants voient chaque jour leurs droits fondamentaux violés. Je ne parle pas de ce qui se passe ailleurs, dans le monde confronté à la guerre et à la violence, je parle de ce qui se passe en Europe, dans les vingt-huit États membres de l'Union. Or, en acceptant d'honorer les obligations de la Convention, les gouvernants se sont engagés à défendre et à garantir ces droits et Mme la Vice-présidente, qui vient de nous quitter, a marqué une avancée très intéressante en acceptant de nous aider à faire en sorte que l'Union signe elle-même, en tant qu'Union, la Convention.

Deux problèmes se posent quand même. Tout d'abord, celui de la détention des enfants. L'article 37 de la Convention dispose qu'aucun enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Pourtant, de nombreux enfants, des mineurs, sont placés en détention, en détention provisoire ou en rétention, et je pense tout particulièrement aux enfants migrants. Il est inadmissible que ces mineurs ne soient pas considérés avant tout comme des êtres vulnérables.

Le deuxième problème concerne la pauvreté. Comme le souligne le rapport de l'Unicef, 6,5 millions d'enfants en Europe ont sombré dans la pauvreté en l'espace de quatre ans.

Pour conclure, les enfants sont bien sûr notre avenir, nous sommes tous d'accord sur ce point, mais nous devons les mettre au cœur de nos priorités et au cœur de notre projet européen. Nous comptons sur la Commission car les collègues sont tous unanimes pour avancer dans ce sens.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, I welcome the opportunity to put children and young people’s rights to the front of the EU agenda. A lot has changed since the original UN Convention on the Rights of the Child, both for better and worse, and I am happy that the resolution takes note of the new challenges facing children and young people today.

We must put young people at the heart of policy and encourage their involvement in the decision-making process. We must encourage young adults to vote and make their voice heard, and use their expertise to help to educate, to inform and to make, for example, the internet a safer place.

A Spotlight programme recently exposed Facebook photos of schoolchildren in the North of Ireland being exploited. We need to empower young children and young people to preserve their internet integrity, and we need to ensure their privacy is protected. We must continue to push children’s rights globally and ensure all children have the right to a childhood free from war and all the atrocities that accompany it, and I am mindful of the children in Palestine whom we spoke about here earlier today.

Within the EU we must put a renewed focus on children and young people, as many of them have paid the awful price for the reckless bankers who created the economic crisis and the subsequent relentless austerity policies that followed, and the lack of investment in our young people, our tomorrow’s world, is absolutely appalling.

 
  
  

PREȘEDINTE: IOAN MIRCEA PAȘCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, that is another Francophone gender identity crisis! I too want very much to welcome the cross-party initiative in this House and the substantial resolution that has been tabled. The Convention has been an extremely important initiative and, as we look to children’s futures, we can see that many of them face a very uncertain future across this globe – whether that be the impact of climate change, experience of conflict or the gross inequalities that exist both within and between countries. That is why a revised Children’s Rights Strategy is important for us in this Parliament.

We have yet to deliver, for example, on real gender equality throughout the world, which is having such a major impact on so many girls’ lives, as we have clearly seen from the Sakharov Prize winners of last year and this. They clearly demonstrate also the need for every child to be able to live in peace, free from violence. We trust that the Millennium Development Goals and the post-2015 framework will also help move things forward.

Yesterday’s EU 2020 Strategy resolution and today’s resolution both make reference to the Commission’s recommendation on investing in children, breaking the cycle and enabling all children to fulfil their potential. I trust that we can bring that perspective into the investment package that was introduced to us today. We need to address the inequality of opportunity faced by many, even in the European Union and even in the richest areas, such as London, which has the highest rate of child poverty in the UK. So there is a lot in which we can invest to help give our children better lives – whether that be housing, better health care or the opportunity to play in a healthy environment. We need to be mainstreaming that way of thinking across all our policy areas.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una neonata è morta dissanguata poche ore dopo essere stata partorita ed abbandonata dalla madre in un cassonetto. È successo a Palermo, in Europa, poco più di 48 ore fa. Questo è l'ennesimo caso di disumana violenza su un minore e accade proprio a pochi giorni dal 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

Nel mondo è impossibile contare i casi di sfruttamento lavorativo di minori, di violenze fisiche e delle incresciose pratiche di abusi sessuali, come raccontava il dottor Mukwege stamattina nel suo bellissimo discorso. E queste violenze lasciano sui minori che le subiscono delle enormi cicatrici, che oltre a sfregiare esteticamente il corpo segnano in modo irreversibile l'anima.

Ecco, io mi chiedo, Presidente, e volevo chiedere all'Alto rappresentante Mogherini che è andata via, cosa possiamo concretamente fare al di là dei convegni, delle risoluzioni e dei trattati. Forse, essendo il "dio mercato" il dogma irrinunciabile di questa Europa, si potrebbe provare a costruire un sistema economico regolamentato sull'etica prima del profitto, iniziando a sanzionare, ostacolare e boicottare quelle multinazionali che si rendono complici di abusi su minori, e sono tante per non dire quasi tutte quelle che operano sul nostro mercato.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Köszönöm szépen! A gyermeki jogok kapcsán olyan kérdésben szeretném a Bizottság képviselőjének és képviselőtársaimnak az ötleteit, segítségét kérni, amellyel mindnyájan mindennap találkozunk magánemberként is és jogászként is, és mégsem szoktuk valahogy gyermeki jogi problémaként definiálni. Ez pedig azoknak a gyermekeknek a helyzete, akiknek a szülei sokszor elkeseredettségükben, reményt vesztettségükben éveken át húzódó válóperekben, házassági bontóperekben, gyermekelhelyezési perekben – hogy ilyen hétköznapian fejezzem ki magam – ölik egymást, és a gyermek sokszor teljesen magára maradva, depresszióban, kiszolgáltatva éli meg ezt a szituációt.

Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy sokszor jogász kollégák is ügyvédként nem hogy az egyezséget igyekeznének előmozdítani, hanem még szítják is a feszültséget. Milyen tapasztalataik, milyen ötleteik vannak? Önök is gyermekjogi kérdésként látják-e ezt? Lehetne-e valamiféle európai akciót a legjobb tapasztalatok felhasználásával indítani ezeknek az elfeledett gyerekeknek a védelmében és megsegítése érdekében? Sőt, sokszor a szülők is segítséget igényelnének ezekben a helyzetekben. Köszönöm szépen!

 
  
MPphoto
 

  eΕλισσάβετ Βόζεμπεργκ (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, η 25η επέτειος από τη σύναψη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί ορόσημο στην διεξαγωγή ενός συνεχιζόμενου, πολυετούς αγώνα που έχει να επιδείξει σημαντικές κατακτήσεις στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Αποτελεί όμως και χρονικό σημείο έντονου προβληματισμού διότι δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί απέναντι στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, 25 χρόνια μετά, υπάρχουν πάντα παιδιά, σε κάθε γωνιά του πλανήτη αλλά δυστυχώς και στην Ευρώπη, τα οποία στερούνται των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και γίνονται αντικείμενο σεξουαλικής παρενόχλησης, εμπορίας, παράνομης απασχόλησης αλλά και θύματα κάθε είδους ρατσιστικών διακρίσεων.

Στο τοπίο αυτό έρχεται να προστεθεί και η οικονομική κρίση. Σε χώρες όπως η δική μου, η Ελλάδα, η κρίση έχει βυθίσει εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη φτώχεια με δραματικές συνέπειες: στέρηση τροφής, ένδυσης αλλά και πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση, αν λάβουμε υπόψη την πλέον πρόσφατη έκθεση της UNICEF που δημοσιοποιήθηκε πριν από ένα μήνα. Μιλούμε για παιδιά που ωριμάζουν πριν την ηλικία τους με αφύσικο τρόπο. Κανείς δεν αμφιβάλει, νομίζω, ότι η Ευρώπη είναι χώρος δημοκρατίας, ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, αρχών, αξιών αλλά διερωτώμαι πως μπορούμε να υπερηφανευόμαστε, όταν δεν έχουμε καταφέρει ακόμη, κάνοντας χρήση των νομοθετικών μας όπλων, να παράσχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη νομική προστασία στην πιο ευαίσθητη και στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, στους συνεχιστές του έργου μας, στα παιδιά, στα παιδιά εκείνα που επιτρέπουμε να πέφτουν θύματα κακουργηματικών αξιόποινων πράξεων, εγκληματικών ενεργειών αλλά και κοινωνικού αποκλεισμού. Συνάδελφοι, ας σκεφτούμε, όπως έχουμε υποχρέωση και καθήκον και ας ενεργήσουμε, έχοντας τούτο κατά νου: αν μπορούσαμε να τα ρωτήσουμε, θα διάλεγαν ποτέ αυτά τα παιδιά να γεννηθούν αν ήξεραν ότι θα ζήσουν κάτω από τέτοιες τραγικές συνθήκες;

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione sui diritti dell'infanzia è il trattato sui diritti umani che ha ottenuto il maggior numero di ratifiche della storia, ma nonostante il quadro completo di strumenti, norme e impegni sui diritti dei minori ed i primi sviluppi nella realizzazione degli obiettivi concordati, per milioni di bambini in tutto il mondo la realtà quotidiana è ancora in netto contrasto con questi impegni e obiettivi.

I bambini devono ancora affrontare serie minacce per la sopravvivenza, la mancanza di opportunità di un'istruzione di qualità e di un'adeguata assistenza sanitaria e sociale. Sono vittime delle peggiori forme di lavoro minorile, subiscono lo sfruttamento e l'abuso sessuale, le malattie, i conflitti armati e varie forme di violenza. Sono costretti a matrimoni precoci e devono sopportare pratiche tradizionali dannose. I bambini appartenenti a gruppi vulnerabili e i bambini che si trovano in situazioni particolarmente difficili affrontano rischi particolari e sono esposti alla discriminazione, all'emarginazione e all'esclusione, e le bambine affrontano specifici rischi e necessitano quindi di particolare attenzione.

Per quanto riguarda l'Unione europea, quindi, sono necessarie linee guida in materia di diritti umani per costruire un solido quadro regionale per il lavoro nell'Unione europea di promozione e protezione dei diritti umani nella politica esterna globale dell'Europa, in materia di diritti umani e in particolare per i diritti dei minori. E per realizzare questo abbiamo bisogno innanzitutto di linee guida in materia di promozione e tutela dei diritti del fanciullo, di linee guida dell'Unione europea sui bambini e sui conflitti armati, abbiamo bisogno di integrare la protezione e la promozione dei diritti dei minori in tutte le politiche nelle relazioni esterne dell'Unione europea e nei programmi e attività della stessa. E infine è indispensabile che nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea e il consenso europeo allo sviluppo si dia costante attuazione ai diritti del bambino tra gli Stati membri dell'Unione europea attraverso il riferimento ai principali quadri internazionali sui diritti umani e agli obiettivi di sviluppo del Millennio.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). - Herr Präsident! Heute feiern wir 25 Jahre UN-Kinderrechte. Aber die allgemeinen Menschenrechte von 1948 gelten für alle, unabhängig vom Alter, also auch für Kinder. Was sollen dann ausdrückliche Kinderrechte? Nicht Menschenrechte, sondern Kinderrechte! Das Neue sind nicht die Rechte, sondern das Neue ist der Adressat der Rechte. Denn wer nimmt die Rechte der Kinder wahr? Das sind doch die Eltern, Vater und Mutter. Und Vater und Mutter, Eltern, kommen in der UN-Kinderrechtecharta gar nicht vor. Den Kindern werden Rechte gegen die Eltern eingeräumt, und die setzt der Staat dann durch. Es ist auf jeden Fall der Anfang davon. Davor sollten wir uns hüten.

Die staatliche Lufthoheit über die Kinderbetten, das ist genau das, was wir zurückweisen müssen. Der Papst hat gestern gesagt: Ohne eine unauflösliche Familie bauen wir unsere Gesellschaft auf Sand. Halten wir den Staat von unseren Kindern fern und stärken wir die Elternrechte!

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). - Monsieur le Président, chers collègues, à l'occasion de la célébration de ce vingt-cinquième anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, je voudrais attirer l'attention de notre Assemblée sur une préoccupation qui me semble essentielle mais fort négligée. Je veux parler de la protection des enfants sur l'internet. Vous le savez, la Convention sur les droits de l'enfant stipule que l'enfant a besoin d'une protection spéciale, de soins spéciaux et notamment d'une protection juridique appropriée.

Dans le monde réel, il est relativement facile de savoir quand il s'agit d'un enfant, d'abord visuellement; en revanche, dans le cyberespace, la virtualité et l'anonymat ne permettent pas aussi aisément l'identification d'un enfant ou d'un mineur. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut mettre en place des mécanismes plus spécialisés de protection.

D'où une première proposition: vu que la cybercriminalité contre les enfants se développe, il me paraît urgent de réfléchir à une meilleure codification du statut du mineur sur l'internet. Il faudrait, selon moi, envisager une collaboration plus active et plus énergique avec les fournisseurs d'internet, afin que les comptes d'utilisateurs des mineurs puissent être identifiés comme tels partout sur l'internet. Ce n'est pas très difficile à faire et cela permettrait de poursuivre beaucoup d'adultes qui abusent des enfants sous couvert d'anonymat.

Deuxième proposition: la cyberprédation recouvre l'utilisation de l'internet dans le but de communiquer en ligne avec des enfants d'âge mineur et de les manipuler dans un but criminel, et ce non seulement pour commettre des abus sexuels – il existe d'autres formes d'abus.

C'est pourquoi, comme l'ont déjà fait le Canada, les États-Unis et la Belgique, il serait opportun que l'Union européenne adopte une directive s'appliquant à tous les États membres et permettant de prendre les mesures nécessaires pour que toute forme de cyberprédation soit punissable.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). - 20. listopadu uplynulo právě 25 let od doby, kdy byla přijata Úmluva o právech dítěte, která stanovila standard v ochraně práv dětí.

Je více než důležité, abychom udělali vše proto, aby i členské státy urychleně zaplnily mezery v uplatňování a upřednostňování dětských práv v legislativě a hlavně v praxi, protože ta nám stále nemilosrdně ukazuje, že je na čem pracovat a co napravovat.

Jako jasný příklad mohu uvést případ přebujelého systému sociálněprávní ochrany dětí v Norsku, kdy byli dva chlapci, kteří jsou občany České republiky a žijí s matkou v Norsku, na základě anonymního udání matce odebráni, a i přesto, že tato obvinění se ukázala jako nepravdivá, tito chlapci stále nebyli matce vráceni a uvízli v norském systému. Takových případů je ovšem mnoho.

Jako poslanci Evropského parlamentu bychom také měli apelovat na zřízení pozice ombudsmana pro dětská práva ve všech členských státech, proto aby byla zajištěna dětská práva ještě efektivněji.

Děti nemají tu volbu jako dospělí, ale jsou odkázány pouze na tu právní ochranu, kterou jim poskytujeme. Rezoluce je silná a odvážná, je na nás, zda ji budeme umět naplnit.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kinder in Europa und auf der ganzen Welt! Die UN-Kinderrechtskonvention markiert einen Meilenstein in der Geschichte für die Rechte und den Schutz von Kindern. Wir leben allerdings auch 25 Jahre nach der Annahme der Kinderrechtskonvention in einer Welt, in der Kinderrechte jeden Tag mit Füßen getreten werden. Jährlich sterben immer noch 2,9 Millionen Kinder an Hunger, 72 Millionen Kinder haben immer noch keinen Zugang zu Bildung. Und auch in der EU wachsen immer noch 20 % aller Kinder in Armut auf. Diese Situation hat sich gerade in der Krise dramatisch zugespitzt. Es bedarf also unser aller Anstrengung, diese unhaltbare Situation zu verändern.

Am 25. Jahrestag der Kinderrechtskonvention sind wir nicht nur aufgefordert, die sozioökonomische Situation von Kindern zu verbessern. Dieser Jahrestag, der 20. November, ist für mich auch ein Anlass, Fragen zu den demokratischen Rechten von Kindern zu stellen. Wie können Kinder eigentlich die demokratischen Entscheidungen hier in diesem Parlament und anderen politischen Institutionen beeinflussen? Wir, die Abgeordneten, sind nicht von Kindern gewählt worden. Kindern in allen unseren Gesellschaften wird ein zentrales Beteiligungsinstrument, das Wahlrecht, vorenthalten.

Ich finde, der Tag der Kinderrechte sollte jedes Jahr wieder ein Datum sein, an dem wir über diese Situation sprechen und das auf den Prüfstand stellen, und vor allem mit Kindern darüber diskutieren, wie sie an den demokratischen Entscheidungen von Parlamenten beteiligt werden können.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI). - Monsieur le Président, chers collègues, nous fêtons aujourd'hui les vingt-cinq ans de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Toutefois, beaucoup de choses restent à faire. Je veux parler tout d'abord du droit de l'enfant à une famille traditionnelle, indissoluble, faite d'un homme et d'une femme car c'est de ce droit que dépend, d'après toutes les études psychologiques, le plein épanouissement de l'enfant.

Par ailleurs, je voudrais vous parler d'une expérience. Je suis allé récemment dans le Donbass et j'ai constaté la conception particulière que le gouvernement de Kiev a de la protection des enfants. En effet, le droit à la vie de l'enfant (article 6), le droit à l'identité (article 8), le droit à l'éducation (article 28) sont-ils compatibles avec le fait de prendre systématiquement des écoles pour cibles à l'arme lourde? Sont-ils de mauvais enfants?

Alors, chers collègues, célébrons les droits de l'enfant mais mettons en œuvre, par nos actes, le soutien à ceux qui cherchent véritablement le droit des enfants.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano Martínez-Orozco (S&D), pregunta de tarjeta azul. – ¿Qué entiende por familia tradicional e indisoluble? ¿No cree que los niños y las niñas lo que necesitan es el amor de sus padres, de sus madres, y que eso es mucho más importante que defender cada uno aquí su concepto de familia, usted el suyo y yo el mío? ¿No cree que lo que necesitan los niños y las niñas es el amor y el cuidado de sus padres?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI), Réponse "carton bleu". – Monsieur le Président, chère Madame Valenciano Martínez-Orozco, je ne crois pas qu'on puisse opposer la famille traditionnelle et l'amour des enfants. Au contraire, c'est le lieu où s'expriment totalement cet amour fidèle et loyal ainsi que ce respect, dans la continuité, de l'enfant, qui a des repères, à savoir un père et une mère.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE). - Señor Presidente, gracias, Vicepresidente Dombrovskis por estar aquí con nosotros hoy. El doctor congoleño que esta mañana ha sido galardonado con el Premio Sájarov nos comentaba que en la República Democrática del Congo, desgraciadamente, la gente ya se ha habituado a ver las imágenes de violencia y todos los crímenes que están ocurriendo allí como lo normal en los medios de comunicación.

Desgraciadamente, hay que admitir hoy aquí que en Europa nos pasa lo mismo. Semanalmente se abandonan bebés y niños en los hospitales, en las calles, como en la antigua Roma en el foro imperial. Se abandonan y se los deja a su suerte. También muchos niños están muriendo cruzando el Estrecho, cruzando el Mediterráneo. Y todo ello está relacionado con políticas que, desde luego, la Unión Europea tiene que afrontar ya de una manera decisiva.

Celebro las declaraciones que ha hecho anteriormente la Vicepresidenta de la Comisión sobre el asunto, porque también queremos una mayor coordinación en las legislaciones no solo nacionales, sino también en la europea para que, cada vez que estemos inaugurando algún episodio legislativo, tanto este Parlamento Europeo como la Comisión y todas las instituciones europeas tengan en cuenta los derechos de los niños vulnerables, que están sin defensa y, efectivamente, como reconocía alguna compañera, sin el apoyo político necesario.

Creo que aquí hoy, en este Parlamento, estamos, por fin, debatiendo un tema que es prioritario para todos, pero sobre todo para esos niños que son abandonados y que no tienen la defensa de nadie. Tenemos soluciones. Tenemos que integrar mejor las políticas y las acciones judiciales, ayudar a Europol para que haya una mayor acción coordinada entre todos, y también para que exijamos que la ayuda de la Unión Europea que, por ejemplo, va a terceros países, cubra sobre todo a los niños en estos países, que no cuentan con esa ayuda, y que no les llega porque se pierde por el camino.

Como han dicho muchos de mis colegas también, es necesaria la defensa de los derechos de los niños en el mundo de internet, este nuevo mundo, en el que muchas veces no se cuenta con ellos. Y, sobre todo, quería mencionar específicamente las líneas de ayuda telefónica donde los niños pueden llamar. Hay veintiún países que las tienen, pero todavía faltan países europeos por adoptarlas.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'adozione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della quale ricorre oggi il 25° anniversario, ha rappresentato su scala globale un grande avanzamento culturale e giuridico. Ma i problemi relativi alla tutela dei minori sono molti ancora oggi sia in Europa che fuori. Occorre quindi un forte rilancio dell'impegno dell'Unione europea su questo fronte, e la risoluzione proposta a questo Parlamento va proprio in questa direzione, toccando questioni che le istituzioni comunitarie e nazionali dovranno affrontare esercitando fino in fondo le loro competenze.

Sono tanti gli aspetti sui quali vorrei poter soffermarmi, ma per ragioni di tempo mi limito a taluni che considero particolarmente importanti. Fra questi, il problema dei minori immigrati non accompagnati. In proposito la risoluzione afferma con chiarezza che il dovere di tutelare il minore ha la precedenza rispetto a qualsiasi politica migratoria, esplicitando così un obbligo giuridico già ricavabile dal diritto primario dell'Unione. Ma è fondamentale che questo venga riaffermato nettamente perché quell'obbligo è spesso violato o ignorato. Anche l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha recentemente ribadito la necessità che si individuino alternative alla sistemazione in strutture detentive dei tantissimi minori immigrati.

Occorre poi trovare misure idonee ad evitare o a limitare i traumi psicologici sofferti dai figli di detenuti o da quei bambini costretti a vivere in carcere con la propria madre detenuta.

È necessario infine che nel territorio dell'Unione i sistemi giudiziari siano adeguati alle speciali e delicate funzioni della giustizia minorile, che riguarda in Europa oltre un milione di ragazzi ogni anno. E a tal proposito, come relatrice del progetto di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o sottoposti a procedimento penale, auspico che il Parlamento europeo sia presto chiamato a votare un provvedimento che potrà servire per la costruzione di un modello condiviso di giusto processo minorile.

Un'ultima considerazione è l'auspicio che l'Europa in quanto tale, l'Unione europea possa sottoscrivere la Convenzione dei diritti dei minori.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). - Máme 25 rokov od prijatia dohovoru o právach detí, čím sa začala nová éra pohľadu na dieťa ako na nositeľa ľudských práv. Pre implementáciu detských práv sa za tieto roky urobilo veľa. Avšak je tu veľká skupina detí, ktoré sú diskriminované kvôli veku a ktorých práva sú prehliadané. Sú to počaté deti pred narodením. Na Slovensku vyhlásili pred 15 rokmi štyri mimovládne organizácie Deklaráciu práv počatého dieťaťa, aby upozornili spoločnosť na potrebu uplatňovať aj práva nenarodených detí. Podľa platnej legislatívy viacerých európskych krajín majú počaté deti právo dediť, byť obdarované, majú právo na dôstojný pohreb. Napriek tomu sa im legálne upiera právo narodiť sa. Preto je nutné zdôrazniť, že každé počaté dieťa má nezadateľné a nescudziteľné právo narodiť sa, ako to tu včera zdôraznil pápež. Má právo na život, ktoré má byť chránené zákonom od počatia po prirodzenú smrť. Som presvedčený, že je v najlepšom záujme dieťaťa, aby bolo počaté a splodené v manželstve jedného muža a jednej ženy, a má právo byť počaté a nosené v lone svojej matky.

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek (ALDE). - Za 25 let, kdy máme Úmluvu, se mnohé vykonalo, ale stále ještě velké množství dětí, jak již bylo řečeno, ve světě žije ve velmi špatných podmínkách.

Již zmíněný doktor Mukwege dnes dopoledne popsal jen zlomek případů, kdy je na dětech pácháno velmi kruté násilí.

Vedle toho, v Jižním Súdánu jsou desetitisíce dětí, které trpí podvýživou a mnohé z nich umírají. Tato země sužovaná ozbrojeným konfliktem ani k Úmluvě o právech dítěte nepřistoupila.

Nejsem příznivcem toho, aby Evropská unie jako celek přistupovala k mezinárodním úmluvám, ale v případě Úmluvy o právech dítěte bych byl velmi pro, aby Unie přistoupila. Vítám proto, že vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise přislíbila, že na tom bude pracovat.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL). - Herr Präsident! Leider hat bisher kein Land die Bedingungen geschaffen, damit die Forderungen der Kinderrechtskonvention vollständig erfüllt werden. Die USA haben sie gar nicht erst unterzeichnet, aber auch in Europa gibt es viele Defizite bei der Verwirklichung. Über 20 % der Kinder in der EU sind von Armut betroffen.

Die Austeritätspolitik begrenzt den Zugang zu grundlegender Versorgung. Tausende Flüchtlinge ertrinken im Meer, darunter sind unerträglich viele Kinder. Zu den eklatantesten kinderrechtlichen Missständen gehört die Situation von Kinderflüchtlingen. Trotz Artikel 22 der Konvention bekommen Kinder nicht in angemessenem Umfang Schutz und humanitäre Hilfe. Das betrifft unter anderem das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Dies ist besonders dramatisch, wenn schwer traumatisierte Kindersoldaten kein Anrecht auf psychologische Behandlung haben wie etwa in Deutschland.

Leider schließt die Kinderrechtskonvention nicht aus, dass Menschen unter 18 Jahren zum Militär eingezogen werden. Hier werden militärische Interessen über die Interessen und den Schutz von Minderjährigen gestellt. Und als Antwort auf die reaktionären Vorstellungen von Familie möchte ich hier nur noch sagen: Keine Liebe von Vater und Mutter oder von Vater und Vater kann ein funktionierendes Gesundheitssystem ersetzen.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand (NI). - Monsieur le Président, si elle contient nombre d'objectifs louables, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York il y a vingt-cinq ans, laisse nombre de questions en suspens qui mériteraient d'être abordées.

Tout d'abord, en prenant le pas sur le droit de l'enfant, le droit à l'enfant matérialisé par la possible adoption par des couples homosexuels met en danger les droits de l'enfant pour ce qui est de son éducation, de son épanouissement et de sa stabilité.

Dans cette enceinte, nous n'entendons pas beaucoup dénoncer des pays qui ont recours, à grande échelle, au travail des enfants, y compris des plus jeunes, et qui profitent d'accords d'association avec l'Union européenne. Mais il est vrai que le mondialisme débridé, qui règne sur la majorité de ces bancs, semble plus soucieux de faire de l'Europe une plateforme peu regardante sur les conditions de production de nombre de pays associés.

Enfin, on ne saurait évoquer les droits de l'enfant sans oublier la défense du droit à la vie. Depuis vingt-cinq ans, rien n'a été fait pour prévenir l'accélération de l'avortement et pour la mise en avant de la politique de la défense de la vie.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Elnök Úr! A 25 éve elfogadott ENSZ gyermekjogi egyezmény új megvilágításba helyezte a gyermekek jogainak védelmét. Remélem, a tolmácsok segítségével hallani fogják, amit mondani szeretnék, annak ellenére, hogy elvesztettem a hangom ma délutánra.

Az évforduló mentén az EU tagállamainak meg kell újítaniuk elkötelezettségüket, hogy tiszteletben tartsák és a gyakorlatban is megvédjék a gyermekek jogait. Ezért kezdeményeztük többen Corazza Bildt képviselőtársammal ezt a határozattervezetet a témában. Hiszen az eltűnt gyermekek, az alultápláltság, a gyermekek ellen elkövetett erőszak, valamint a gyermekpornográfia mind olyan problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell legmagasabb szinten.

Van különben más is, amire felhívnám a figyelmüket: gondolok itt az online zaklatásra, mely ijesztő méreteket ölt a fiatalok körében, hiszen az internet világa révén behatol a legvédettebbnek hitt gyerekszobákba is. A statisztikák szerint a tinédzserek fele vált már áldozatává ilyen zaklatásnak.

Magyarország példát mutat egy csomó területen a gyermekvédelem területén, gondolok itt a gyermekbarát igazságszolgáltatásra, az új magyar büntetőtörvénykönyv gyermekeket védő elemeire, vagy az olyan civil kezdeményezésekre, mint például a „Minden gyerek lakjon jól”, amelynek köszönhetően naponta több ezer gyermek számára válik elérhetővé a meleg étkezés. Meg kell osztanunk egymással azokat a jó példákat és gyakorlatokat, amelyeket alkalmazni lehet ezek orvoslására, úgy az Unió határain belül, mint azokon kívül. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano Martínez-Orozco (S&D). - Señor Presidente, hace veinticinco años les dijimos a los niños que los protegeríamos, que nos ocuparíamos de ellos. Se lo dijimos a los niños; no sé si hablábamos también de las niñas, porque la realidad de las niñas en este vigesimoquinto aniversario de la Convención sigue siendo muy dura y hay algunas cifras que tenemos que conocer.

Más de 700 millones de mujeres en el mundo fueron casadas cuando eran menores de edad. Más de un tercio de ellas no habían cumplido los quince años. Casi una cuarta parte de las adolescentes entre quince y diecinueve años —que son setenta millones en el mundo— han sido víctimas de alguna forma de violencia física. Ciento veinte millones de niñas menores de veinte años —una de cada diez— han sufrido relaciones sexuales forzadas. Y un tercio de esas víctimas no tenían ni siquiera idea de que lo que les sucedía era un acto de violencia. La mitad de las adolescentes del mundo creen justificado que un hombre golpee a su mujer bajo determinadas condiciones.

Esa es la realidad de las niñas, y tal vez de las niñas deberíamos hablar más, porque necesitan aún más el apoyo de la comunidad internacional. Ellas representan en gran medida las posibilidades de muchísimos países para salir adelante. Ellas serán las mujeres y las madres del futuro, las que darán la vida y las que podrán educar a sus hijos y a sus hijas. Pero, mientras no conectemos la discriminación de las niñas con la defensa de los derechos de los niños y de las niñas, no vamos a resolver la enorme brecha que existe entre ellos y ellas.

Es de las niñas de las que tenemos que hablar en este vigesimoquinto aniversario de la Convención, porque yo creo que son las grandes olvidadas. El doctor Mukwege ha dado hoy también un ejemplo de lo importante que es trabajar con las mujeres y con las niñas.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). - Ćwierć wieku po uchwaleniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka pierwsze z tych praw – prawo do życia – jest systematycznie gwałcone przez większość państw świata zachodniego. I pamiętajmy, że zło ma straszną dynamikę: zgoda na tzw. aborcję coraz częściej skutkuje dzieciobójstwem neonatalnym, uśmiercaniem dzieci, którym udało się przeżyć próbę aborcji. Czas przerwać ten horror.

Dziś w Parlamencie ogłosiliśmy utworzenie Europejskiej Federacji kontynuującej dzieło europejskiej inicjatywy „Jeden z Nas”. W imię pracy i poświęcenia setek tysięcy uczestników tej petycji wzywam Unię Europejską, by stanęła po stronie prawa do życia należnego każdemu dziecku od momentu poczęcia. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). - Gospodine predsjedniče, poštovani kolegice i kolege, pozivam Vas da u godini u kojoj obilježavamo 25 godina od donošenja Konvencije o dječjim pravima učinimo sve kako bi djeca osjetila našu brigu i zaštitu te kako bi se u svijetu u kojem mi donosimo odluke osjećali sigurno.

Kao osoba koja se zalaže za zaštitu ljudskih prava, želim upozoriti da se prava mnogobrojne djece krše, a posebno do izražaja dolazi kršenje osnovnog ljudskog prava – prava na život.

Mnoga djeca su gladna, nemaju svoj dom i nemaju pristup obrazovanju, što predstavlja diskriminaciju. Djecu kršćana u Siriji i Iraku su oteta od strane ISIS-a, ISIS ih prodaje na tržnicama, siluje djevojčice i novači ih, a u nekim dijelovima svijeta djeca se koriste kao živi štit u oružanim sukobima , što je nedopustivo.

U tome kakvi ćemo biti ljudi presudnu ulogu imaju naši očevi i majke koji nas odgajaju i uče što je dobro, a što nije. Stoga pozivam predlagatelje ove rezolucije da u njoj istaknu važnu ulogu obitelji u odgoju i formaciji djece kao što to eksplicitno navodi i Konvencija o pravima djeteta.

Moram izraziti i ozbiljnu rezervu prema jednom segmentu rezolucije u kojem se uvodi termin „seksualnog identiteta“ djeteta za koji ne postoji međunarodna definicija što može izazvati mnogobrojne probleme u provedbi i dovesti do nepotrebnih pravnih procesa pri Europskom sudu za ljudska prava ili pri UN-ovom Odboru za prava djeteta.

Ako dijete prijavi slučaj diskriminacije jer mu se ne dozvoljava promjena spola koju traži na osnovi svog seksualnog identiteta, mnogo europskih zemalja bit će optuženo za diskriminaciju jer ne dozvoljavaju svojim zakonima, sasvim opravdano, maloljetnicima promjenu spola.

Stoga Vas još jednom pozivam na promjene u rezoluciji koje bi isključile dio vezan uz diskriminaciju na osnovi „spolnog identiteta“ djeteta, ali pozivam i na promjene koje će staviti naglasak na pravo djeteta da odraste u okrilju obitelji s majkom i ocem.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). - Herr talman! Barnkonventionen är en av de absolut viktigaste människorättsdokument som finns. I dag har vi pratat mycket om den externa dimensionen – dvs. vad EU kan göra för barns rättigheter utanför EU – men EU kan aldrig med trovärdighet sätta press på länder utanför unionen om vi inte själva behandlar alla barn på vårt territorium i enlighet med barnkonventionen.

Dagligen förekommer det brott mot konventionen i EU:s medlemsstater. Det rör sig om allt från flyktingbarn som låsts in och förvägras rätt till skola och vård, till olika former av fysiskt våld såsom barnaga, vilket för övrigt fortfarande är tillåtet i en rad av EU:s medlemsländer.

Kommissionen antog 2011 ett meddelande om en EU-agenda för barns rättigheter. Nu är det hög tid att vi tar nästa steg: att anta en fullfjädrad barnrättsstrategi och en medföljande handlingsplan. Den bör omfatta all EU:s verksamhet både inom unionen och utanför. Barn och ungdomars välbefinnande ska tas i beaktande i alla åtgärder som påverkar dem. Till detta kommer det också att krävas koordinering och resurser.

Eftersom barnperspektivet ofta glöms bort när framtidsfrågorna ska stakas ut, så föreslog vi socialdemokrater inför den nya mandatperioden en kommissionär med särskilt ansvar för barnrättsfrågor. Men utan resultat. Här har kommissionen en möjlighet att tänka om. Dessutom ställde jag under förra mandatperioden en fråga till kommissionen om huruvida de planerar att ratificera barnkonventionen från EU:s sida. Att EU ensidigt skulle förbinda sig att följa konventionen. Tyvärr var svaret jag fick undermåligt under all kritik. Jag hoppas att kommissionen löser detta.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, djeca su naša budućnost pa me čini sretnom što postoji visoka razina svijesti o potrebi za zaštitom njihovih prava i sloboda.

Činjenica jest da su djeca posebno ranjiva i da će uvijek postojati oni koji će pokušati zlorabiti njihovu dobrotu i naivnost. Baš zato moraju postojati konkretne politike, ali i represivne mjere koje će takvom ponašanju stati na kraj. Rezolucija poziva na odlučne korake u pravom smjeru i preporučuje široki spektar mjera za zaštitu dječjih prava i sloboda te ju s te strane podržavam.

Osobno bih voljela da je jače istaknuta važna uloga obitelji kao glavnog zaštitnika djece koji ih priprema za život i prati kroz sve ono dobro i loše što on nosi. Iako duh rezolucije smatram pozitivnim, žao mi je što se u nekoliko navrata koriste termini koji se vezuju uz rodnu ideologiju jer takve formulacije izazivaju nepotrebne prijepore u stvarima oko kojih bismo morali biti jedinstveni.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE). - Panie Przewodniczący! Szczerze mówiąc, lektura omawianej dzisiaj rezolucji jest dla mnie dość przykrym doświadczeniem. Podkreślamy, że konwencja o prawach dziecka jest najszerzej ratyfikowaną konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. I co z tego, skoro każdego dnia otrzymujemy nowe informacje o przemocy wobec dzieci, o ich biciu, maltretowaniu, zmuszaniu do pracy, wykorzystywaniu seksualnym itd., itd., itd.? Co z tego, skoro lista zagrożeń jest wciąż tak samo długa, a postęp cywilizacyjny przynosi nowe zagrożenia? Czy naprawdę potrzebujemy każdorazowo impulsu informacyjnego, aby pomyśleć, że dzieci potrzebują naszej ochrony i opieki, że to jest nasze największe dobro? Nasze najmłodsze pokolenie stanowi nasze największe bogactwo.

Dlatego chciałbym, byśmy w Parlamencie Europejskim nie tylko nawoływali do podejmowania działań, ale rzetelnie wykonując swoją pracę, wykonując pracę w naszych komisjach parlamentarnych i na sesji plenarnej, przygotowywali takie rozwiązania prawne, które dzieci rzeczywiście będą chronić. W naszych pracach przygotowujemy przecież takie rozwiązania, które pomagają walczyć z przemocą wobec dzieci, ich wykorzystywaniem seksualnym czy przymusową pracą. Pamiętajmy, że za to wszystko odpowiedzialni są dorośli, a zatem ściganie osób, które dopuszczają się tych ohydnych przestępstw jest naszym podstawowym obowiązkiem.

Stąd wszystkie kraje Unii Europejskiej, wszystkie organy ścigania, prokuratury w krajach członkowskich powinny ze sobą ściśle współpracować. Także na polu prawa cywilnego dysponujemy możliwościami tworzenia przepisów, które w trudnych sytuacjach, jak na przykład rozwód rodziców czy uprowadzenie dzieci z ich kraju do innego kraju, pozwolą przynajmniej zminimalizować szkodliwe skutki tej sytuacji dla dziecka. Warto tutaj wskazać, że instytucje państwa mają nie tylko kierować się literą prawa, ale także duchem prawa. Mają być nie tylko takim mechanicznym wykonaniem, ale osobą, która myśli.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Przewodniczący! Panie Pośle! Jedenaście lat temu pana partia wpisała do swojego programu piękne słowa, że prawo do życia nienarodzonych powinno być chronione tak, jak czyni to polskie ustawodawstwo. Szkoda, że Pan nie powtórzył dzisiaj tego tutaj w Parlamencie Europejskim. A właściwie dlaczego?

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Pośle! Dobrze, że Pan powiedział, co dobrego zrobiła moja partia – więc ja nie muszę tego przypominać, bo to funkcjonuje. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). - Mr President, I think it is an important debate we are having today, and I want to firstly put on record my thanks to organisations like UNICEF which work very hard to promote children’s rights in very difficult situations all over the world.

We have had 25 years of some progress, but, as colleagues here have said, also some difficult situations. Elena Valenciano talked in particular about the problems facing girls, and this is something I hope the new Commission will address, particularly in our external policies as well as our internal and development policies, because we know that girls are getting left behind with all the problems that were outlined.

Dr Mukwege told us this lunchtime about appalling abuse: sexual abuse of children and babies that he has seen and had to deal with, and I think this shows us that there is still a long way to go. In my own country, though, we are unearthing many scandals of children having been exploited in the past and being exploited now today, and abused; many in the state’s care. So in our own countries we have work to do.

The question is: what are we going to do about it? Next year we have an opportunity, because world leaders will gather at the United Nations in September and they will agree a successor programme to the Millennium Development Goals. We know those MDGs delivered for children in some areas, and now we need to make sure the new Sustainable Development Goals (SDGs) really deliver for children, and I hope the new Commission will put its focus on making sure that happens and that they will deliver a programme for us on children for that negotiation.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská (ECR). - Minulý týždeň sme si pripomínali 25. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri tejto príležitosti vystúpil na pôde Európskej komisie 17–ročný Dominik Drdúl zo Slovenska, ktorý sa narodil so zdravotným znevýhodnením. Vo svojom prejave upozornil okrem iného na to, že počet detí v inštitucionálnej starostlivosti narastá a že citujem „Pre deti je to hrozné miesto a ja som veľmi nahnevaný, že sa to stále deje v Európskej únii, nakoľko sa to deje v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.“ Je pre mňa šokujúce a neprijateľné, že ešte stále existujú miesta, kde deti so zdravotným znevýhodnením žijú v neľudských a nedôstojných podmienkach, akým je napríklad detský domov v gréckom meste Lechaina. Podľa medializovaných informácií sú v tejto inštitúcii deti s mentálnym znevýhodnením utlmované liekmi a doslova zamknuté v klietkach, ich osobný pohyb je obmedzený na minimum. Takéto zaobchádzanie nemôžeme akceptovať. Vyzývam preto nielen Grécko, ale aj ostatné členské štáty, v ktorých sa vyskytujú obdobné praktiky, aby v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a Dohovorom o právach osôb so zdravotným znevýhodnením zabezpečili týmto deťom dôstojné podmienky pre život v komunitných zariadeniach.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). - Já jsem velmi ráda, že Úmluvu o právech dítěte projednáváme po včerejší promluvě papeže Františka. On nám připomenul, že Evropa stárne, přestává být plodná, protože člověk a lidská důstojnost přestali být v centru naší pozornosti.

Úmluva zdůrazňuje právo dítěte na důstojný život, na jeho rozvoj a na péči obou rodičů. Trendy ukazují, že přestože si většina lidí stále ještě myslí, že úplná rodina s oběma rodiči je ten nejlepší model pro výchovu dětí, stále více dětí se rodí mimo manželství. V některých vyspělých zemích je to dokonce 40 %.

Úmluva staví jasně do popředí zájem dítěte. Není jejím záměrem zasahovat do práv rodičů. Zdůrazňuje naopak to, že rodina vytváří to nejlepší prostředí pro rozvoj dětí a každé dítě má právo na péči obou rodičů. Podle této zásady se také má řídit rozhodování o náhradní rodinné péči, ale neřídí.

V této souvislosti vyzývám norské orgány, aby přestaly omezovat právo dvou sourozenců Michalakových, kteří byli odebráni své rodině přesto, že mají matku i širší rodinu, která je schopna se o ně postarat. Bohužel toto je smutná zkušenost a já chci poděkovat občanům v ČR, poslancům i tohoto Parlamentu, že podporují tlak na orgány v Norsku, aby přestaly omezovat práva dětí na jejich péči v rodině.

Proto také podporuji návrh usnesení, který zde byl předložen, přestože není dokonalý a budu určitě podporovat i pozměňovací návrhy, které zde byly zmíněny. Toto usnesení upozorňuje na to, že práva dětí nejsou stále ještě dodržována i ve vyspělých zemích Evropské unie. Já věřím, že naše činnost bude zde ve prospěch dětí a jejich práv.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Ob obletnici konvencije o otrokovih pravicah bi – spoštovani kolegi – rada opozorila na pisno izjavo, ki sem jo vložila že pred dvema letoma. Nanašala se je na ustanovitev evropskega dneva za boj proti spolnim zlorabam otrok.

Spolno nasilje je nedopustno in je tudi predmet konvencije. Moja pisna izjava je, kljub intenzivni kampanji in veliki želji, da pokažemo svoj odnos do resnično težkih problemov, s katerimi se soočajo otroci, od 750 poslancev prejela 130 glasov podpore.

Sočasno je podpora kolegu, ki je vložil pisno izjavo za evropski dan doma narejenega sladoleda, prejela skoraj 400 glasov. Kolega je na parlamentarnih hodnikih organiziral brezplačno pokušino sladoledov.

Tudi jaz imam rada sladoled. Še raje pa bi videla, da bi ga imeli priložnost poskusiti otroci, ki bi bili srečni, svobodni in bi jim bilo spoštovanje izkazovano vsak dan, ne le ob obletnici konvencije. Razmišljajmo o dejanjih, kajti tudi otroci imajo dovolj praznih besed.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). - Herr Präsident, liebe Kollegen! Wir erinnern heute an ein Vierteljahrhundert der Kinderrechte, in dem wir als Politiker viel mehr hätten tun können, um Kindern weltweit wirklich ein gutes, fröhliches Leben zu ermöglichen. Ich möchte uns, vor allen Dingen all die fehlenden Kolleginnen und Kollegen, warnen: Schwelgen wir hier nicht in Selbstzufriedenheit und Selbstbestätigung! Bei uns in Europa gibt es noch viel zu viele Kinder, die in Armut, mit Leid oder in zerstörten familiären Verhältnissen leben müssen.

Gar nichts lese ich in dieser Entschließung vom Recht der Kinder, eine Familie zu haben. Der Begriff kommt in den vielen Seiten gerade zwei Mal vor, und das nur indirekt. Ich weiß, es gibt Fraktionen, die würden den Begriff am liebsten ganz aus dem politischen Wortschatz streichen. Ihnen allen sage ich: Worte verändern keine Realität, Kinder brauchen Eltern, unsere Gesellschaft braucht Kinder, und Europa braucht Familien! Wir alle haben gestern Papst Franziskus applaudiert, viele sogar in standing ovations. Angesichts dessen ist es schlicht beschämend, wenn wir in dieser Entschließung die Familien vergessen.

Ich möchte mich nochmal einer Kollegin anschließen: Elternwahlrecht in ganz Europa, das brauchen wir. Kinder und Eltern müssen in all unseren Entscheidungen im Parlament eine Rolle spielen.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - 25 anos da Convenção das Nações Unidas do Direito da Criança. É, claramente, um bom momento para voltar a colocar na ordem do dia as crianças e a defesa dos seus interesses e direitos.

Apesar da importância de todos os temas discutidos neste Parlamento, creio que todos concordarão que esta será uma das prioridades que mais consenso pode gerar.

A ação da União neste domínio não é uma novidade. Mas temos de ser ainda mais ambiciosos. Não nos podemos satisfazer com o facto de todos os Estados-Membros da União Europeia terem já ratificado a Convenção da ONU e os demais protocolos adicionais. Temos de assegurar que, na prática, se executa o que legalmente subscrevemos.

Entre os vários flagelos que temos de combater, quero destacar o cyberbullying, a violência infantil, a pornografia infantil e a mutilação genital. Nenhuma tradição, cultura ou religião deve poder servir de justificação para a violência contra as crianças.

Temos de ajudar e promover melhores condições para as crianças mais desfavorecidas, inseridas em famílias com menos recursos ou em comunidades mais pobres.

Mas também temos de assegurar que os nossos sistemas de justiça estão preparados para tratar de crianças e que os nossos sistemas de educação são inclusivos e combatem o abandono escolar precoce.

Não esquecemos que quase sete milhões de crianças com menos de cinco anos morreram em 2012 de causas que podiam ter sido prevenidas e evitadas; que cerca de 170 milhões de crianças são sujeitas a trabalho infantil; que um quarto de milhão são crianças soldados.

Não podemos deixar de condenar de forma vigorosa a doutrinação e a utilização de crianças para atividades terroristas ou de índole militar.

É por isso que apoio esta resolução, que adota uma visão global, abordando todas as questões necessárias para melhor proteger as nossas crianças.

Uma Europa que não se preocupasse com as nossas crianças, seria uma Europa de costas voltadas para o futuro.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). - Os 25 anos da Convenção dos Direitos da Criança constituem uma efeméride digna da nossa evocação e deve conduzir-nos a uma profunda reflexão sobre a atual situação das crianças no mundo. E devemos, desde logo, começar pelo nosso espaço político: o espaço político europeu.

Infelizmente, somos levados a perceber que as situações de pobreza infantil na Europa estão longe de pertencerem ao passado. Nos últimos anos, verificaram-se mesmo retrocessos significativos em países onde foram aplicadas violentíssimas políticas de austeridade. Um relatório recente da UNICEF aponta justamente nesse sentido: aumentou nalguns países europeus o número de crianças que sofrem privações materiais graves, tal como aumentou a percentagem de pessoas que afirmam não dispor de dinheiro suficiente para comprar alimentos para si e para as suas famílias.

E esta situação europeia é até paradoxal, se virmos a que se está a passar felizmente noutras zonas do mundo. Bons exemplos chegam-nos, por exemplo, da América Latina, de países como o Chile, a Argentina ou o Brasil, onde se deram passos muito significativos no sentido da promoção dos direitos das crianças.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel (PPE). - Monsieur le Président, nous célébrons les vingt-cinq années de cette convention mais, il y a quelques mois, nous avons dû nous mobiliser pour les filles enlevées par Boko Haram et, il y a un an, nous avions attribué le Prix Sakharov à Malala Yousafzai. Cela montre bien que rien n'est encore gagné.

J'aimerais insister sur cinq points. Deux cent cinquante mille enfants soldats, ce sont deux cent cinquante mille enfants qui risquent de ne jamais retrouver de place dans la société et qui reproduiront les cycles de violence dans lesquels ils ont grandi. L'Union européenne doit faire tout son possible pour les enfants dans les situations de conflit avec des initiatives comme celle des Enfants de la Paix.

Ceci m'amène à mon deuxième point, l'accès à l'éducation. Il faut garantir l'accès à l'éducation dans les situations de conflit pour éviter l'enrôlement des enfants dans les groupes armés mais aussi pour qu'après, dans la reconstruction, les jeunes qui auront reçu une éducation soient ceux qui portent les espoirs d'un pays.

Troisièmement, j'aimerais souligner que les droits des enfants vont de pair avec les droits des femmes, notamment dans le domaine de la santé, parce qu'il existe un lien fort entre la santé des femmes, la santé des nouveaux-nés et le développement des enfants.

Quatrièmement, je crois que nous devons davantage prendre la mesure du rôle de l'internet. L'internet rend des millions d'enfants vulnérables aux abus. Les défenseurs des droits des enfants, y compris les États membres de l'Union, doivent se saisir de cet outil que constitue l'internet et améliorer leur coopération.

Enfin, c'est par le prisme de la protection de l'enfant, avant celui de la politique migratoire, qu'il faut considérer la situation des enfants migrants et réfugiés tout en nous prémunissant contre les réseaux criminels qui voudraient profiter de cette priorité que nous donnons aux droits des enfants.

Chers collègues, les défis sont effectivement nombreux mais je crois enfin que, si nous joignons nos actes au document ratifié, les résultats ne tarderont pas.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D). - Señor Presidente, el artículo 27, apartado 3, de la Convención reza así: «Los Estados Partes, [...], en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respeto a la nutrición, el vestuario y la vivienda».

Si hay una imagen que representa como ninguna otra en qué grado la crisis económica se está cebando con los más débiles, es la del incremento de la pobreza infantil. Según Cáritas, el 28 % de los niños en Europa —sus familias— no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas.

Y evitar esto no solo es un compromiso adquirido en la Convención, es el deber moral que tenemos con la generación actual de europeos. Podemos, debemos y exijo que, a través del Fondo Social Europeo, introduzcamos una renta mínima de inserción, al menos para las familias sin ingresos con menores a su cargo.

No encuentro política más loable ni objetivo más honroso que evitar que haya niños en Europa, a día de hoy, que busquen en las basuras, en los contenedores, para poder comer algo. Garantizar a través de una renta mínima de inserción ingresos para cubrir sus necesidades más básicas, a los niños y a sus familias, darles dignidad, es el mejor homenaje que podemos hacer en este vigesimoquinto aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). - Sur President, id-drittijiet tat-tfal qed jiġu mżebilħa f'ħafna pajjiżi fid-dinja. Issa, waqt li qed nitkellmu, hemm tfal li qed jiġu abbużati u mċaħħda minn drittijiet fundamentali, suġġetti għal qtil, traffikar, abbuż sesswali, diskrimimazzjoni, u sfruttament ta' kull tip. Issa, waqt li qed nitkellmu, 57 miljun tifel u tifla huma mċaħħda mid-dritt bażiku għall-edukazzjoni.

Għalhekk nemmen li rridu naħdmu aktar biex il-viżjoni tal-Konvenzjoni għad-Drittijiet tat-Tfal, issir realtà. Irridu niġġieldu kull tip ta' vjolenza kontra t-tfal, inkluż vjolenza fuq l-internet, is-cyber bullying, u kull vjolenza fiżika u psikoloġika, biex b'hekk niżguraw li dawn it-tfal verament igawdu t-tfulija tagħhom.

Issa hu l-ħin li l-potenzi politiċi jqumu u jaħdmu għal futur xieraq għat-tfal tagħna. Qed nitlob lill-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli biex tiffirma l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, għan-nom tal-Unjoni Ewropea, biex b'hekk ikun hemm dokument u leħen sod, li jkun gwida għal kull bniedem, għal kull nazzjon.

It-tfal huma l-futur. Però ma ninsewx li huma wkoll il-preżent li għandna ngħożżu u nikkuraw. U għaldaqstant irridu naġixxu issa.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, este mes celebramos el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por toda la Unión Europea, por 194 Estados. Es, sin duda, la declaración más completa de los derechos del niño que jamás se haya realizado. Demuestra un compromiso mundial con la protección de los derechos del niño.

Desde su aprobación en el año 1989, sin duda las condiciones han mejorado, pero, efectivamente, todavía hay mucho camino por hacer, porque existen muchos niños olvidados e invisibles. Son aquellos niños —millones de niños en todo el mundo— que son vulnerables, aquellos niños que participan en conflictos armados, niños huérfanos, niños soldados.

Más de la mitad de víctimas del tráfico de personas en todo el mundo son niños y hoy se podrían evitar muchísimas muertes de niños que mueren por dificultades con el agua potable en los países en desarrollo. Doscientos millones de niños menores de cinco años no pueden alcanzar su desarrollo por culpa de la pobreza y casi la mitad de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema son niños.

Esos datos nos dan a entender que tenemos muchísimo trabajo por hacer —también en la Unión Europea— porque el 27 % de los niños está en riesgo de pobreza. Además, los abusos sexuales siguen siendo desgraciadamente un verdadero problema.

Las vidas de miles de niños están en juego y, por lo tanto, la aplicación de la Convención y el apoyo de la Unión, de la Comisión, de todas las instituciones y de la sociedad en su conjunto haría que miles de vidas de niños y niñas dejaran de sufrir. Por eso, la petición es a la Unión Europea: promover decididamente los derechos de la infancia e impulsarlos en la escena internacional.

La Unión Europea ha suscrito la Declaración del Milenio, que incluye los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que se encuentra reducir la mortalidad infantil. Es cumplir la Convención de los Derechos del Niño.

Para acabar, un recuerdo para los niños más vulnerables, especialmente las niñas, las niñas discapacitadas, las niñas inmigrantes. A estos colectivos hay que dedicar todo el esfuerzo prioritariamente.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Prieš 25-erius metus pažadėjome vaikams, kad juos saugosime, kovosime už jų teises augti sveikai ir saugiai, suteiksime galimybes mokytis ir tobulėti, kad jie išaugtų pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais. Tačiau naujausia UNICEF ataskaita pateikia šokiruojančius skaičius – kiek vaikų skursta Europoje, kiek vaikų skursta visame pasaulyje. Kalbėsiu apie Europos Sąjungą – didžiausią poveikį skurdo pokyčiui padarė tas beatodairiškas taupymas, ir pirmiausia – vaikų sąskaita. Todėl manau, kad mums reikalingos naujos priemonės. Pavyzdžiui, Vaikų garantijų iniciatyva, pagal kurią būtų galima taikyti konkrečias, finansiškai pagrįstas priemones, kurios padėtų skurstantiems vaikams mūsų Europos Sąjungoje. Be to, būtina kuo skubiau ir efektyviau įgyvendinti ES rekomendaciją dėl investicijų į vaikus ir kovos su vaikų skurdu. Ir čia pirmiausia turime kalbėti apie pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus.

 
  
MPphoto
 

  Therese Comodini Cachia (PPE). - Sur President, it-tfal huma l-futur u l-preżent tagħna. Individwi bid-drittijiet u b'dinjità inerenti. Li ninvestu fit-tfal ifisser li ninvestu f'infrastruttura li tassigura żvilupp intellettwali, psikoloġiku u emozzjonali b'mod olistiku.

Din tirrikjedi politika komprensiva u strateġika. Investiment f'infrastruttura soċjali għandu jassigura li fl-Ewropa jkollna sistema li mill-ewwel tidentifika t-tfal f'riskju u tipprovdilhom is-servizzi meħtieġa. L-aħjar interess tat-tfal jibqa' ħrafa sakemm ningaġġaw l-istakeholders kollha rilevanti, social welfare officers, pulizija, leġiżlaturi, ġudikanti u edukaturi. Viżjoni f'liema t-tfal huma individwi bid-drittijiet anke fil-parteċipazzjoni tagħhom fil-familja. F'xi Stati Membri din titlob bidliet leġiżlattivi u soċjali u l-Unjoni għandha tkun il-katalista li ġġib din il-bidla.

It-tfal għandhom vuċi u l-aħjar interess tagħhom jitlob li kull deċiżjoni ġudizzjarja li taffettwahom għandha tikkunsidra l-opinjoni tagħhom, speċjalment fil-proċeduri tal-familja b'element cross-border. Mhux l-Istati Membri kollha jirrikonoxxu dan b'mod ugwali, u ħafna drabi l-vuċi tat-tfal hija lanqas mismugħa. Dan mhuwiex aċċettabbli.

Tfal b'diffikultajiet ta' saħħa mentali huma esposti għal livell ogħla ta' abbuż. L-Unjoni għandha tassigura li jirċievu l-ogħla livell ta' kura ġo faċilitajiet li jirrispettaw id-dinjità tagħhom u li l-iżvilupp edukattiv u soċjali tagħhom jiġi faċilitat. Għat-tfal f'kura l-ewwel prijorità tal-Unjoni għandha tkun li tiffaċilita u tgħin strutturi li jsaħħu family-based care billi tinvesti f'servizzi ta' social welfare li jingħataw lill-familji f'diffikultà. Fejn family-based care ma tkunx possibbli għandna nassiguraw li l-miżura ta' kura alternattiva tipprovdi l-ogħla livell ta' kura li tassigura żvilupp sħiħ tat-tfal. Insejjaħ lill-Gvern Malti sabiex juri impenn veritier u reali fir-rigward tat-tfal billi jgħaddi liġi li tirrikonoxxi u tipproteġi d-drittijiet tat-tfal, jipprovdi fondi suffiċjenti lil social institutions li joffru kenn lil dawn it-tfal f'periklu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Podľa článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa majú štáty pri zabezpečovaní ochrany dieťaťa rešpektovať práva a povinnosti rodičov. Podľa článku 14 majú štáty rešpektovať práva a povinnosti rodičov pri usmerňovaní dieťaťa vo vzťahu k výkonu jeho práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Podľa článku 18 majú rodičia prednostné právo vychovávať svoje dieťa. Podľa článku 29 majú zabezpečiť, aby vzdelávanie dieťaťa rozvíjalo aj rešpekt voči jeho rodičom, jeho kultúrnej identite a hodnotám. Podľa článku 35 majú všetkými prostriedkami zabrániť obchodovaniu s deťmi.

Dnes sú v Európe tieto ustanovenia pravidelne ignorované. Mnohé členské štáty nerešpektujú práva a povinnosti rodičov vo vzťahu k vlastným deťom. Očividné je to najmä v situáciách, keď rodičia nesúhlasia s agresívnou sexuálnou výchovou, vtedy štáty neváhajú použiť ani násilie, len aby porušili jedno z práv dieťaťa garantovaných aj týmto dohovorom. A legalizácia náhradného materstva je len privieraním očí nad obchodovaním s deťmi. Nič z toho však v tomto uznesení nenájdeme. Rodina je tu spomenutá len dvakrát. Raz v súvislosti s rodinnými prídavkami a potom ešte v bode 23, ktorý hovorí o spájaní rodín. Namiesto odsúdenia hrubého porušovania práv detí v Európskej únii sa návrh pokúša problematizovať ich rodovú a sexuálnu identitu. Dohovor pritom definuje dieťa ako osobu vo veku od 0 do 18 rokov a sexuálna identita nie je v medzinárodnom práve vôbec definovaná.

Uznesenie sa snaží chrániť detí v rôznych situáciách a v rôznom veku, ale ani jednou vetou nechráni právo dieťaťa narodiť sa. Aj z týchto dôvodov sa domnievam, že uznesenie v predloženom znení nie je dôstojnou pripomienkou prijatia Dohovoru o právach dieťaťa.

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев (PPE). - Дами и господа, 25-тата годишнина от приемането Конвенцията на ООН за правата на детето е като всяка една подобна годишнина – изминало е достатъчно време, за да оценим постигнатия напредък, но и недостатъчно, за да сме спазили изцяло всички зададени правила в Конвенцията.

Документът съдържа универсални принципи за правата на всички деца независимо от техния произход и култура, валидни по всяко време и без изключение, съществуващи по простата причина, че децата са родени.

Въпреки че редица държави съобразяват своето законодателство с Конвенцията, за съжаление идеята, че децата имат свои права, не е широко приета. Все още твърде много деца са считани за собственост, подлагани на експлоатация и насилие или въвличани против тяхната воля в директно участие в конфликти.

Като обединение на демократични държави Европейският съюз има моралното задължение да бъде пример в прилагането на Конвенцията за правата на детето. Той трябва да развива политики, представляващи днешните деца и бъдещите активни европейски граждани на първо място. Всички предприемани действия, независимо дали по отношение на икономическо възстановяване или гарантиране дългосрочната сигурност, трябва да са в името на по-доброто бъдеще на нашите деца.

Надявам се скоро да обсъждаме не как да преодолеем, а как сме преодолели предизвикателствата пред гарантиране правата на детето.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). - 25. obletnica konvencije o otrokovih pravicah je plod naše odgovornosti in obveza za prizadevanje, da države članice sprejmejo vse zakonske okvire za spodbujanje in zaščito otrokovih pravic.

Poleg vsega, kar je bilo danes povedano, bi želela poudariti, da moramo spodbujati tudi to, da otroci vedo, kakšne so njihove pravice, ter da vedo, da je nasilje nezakonito, tudi v primerih, ko ga izvajajo ljudje, ki jim zaupajo.

Obvezani smo, da tudi v prihodnje skrbimo za otrokove pravice in da si prizadevamo, da države članice sprejmejo vse zakonske okvire in druge ukrepe za odpravo nasilja nad otroki.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). - Köszönöm szépen a szót, Elnök Úr! Bár nagyon sok aggódó szó elhangzott itt ma ebben az ülésteremben, én azt gondolom, hogy a gyermekek nem bírnak azzal a képességgel, hogy a saját jogaikért fellépjenek, ezért itt nekünk különös felelősségünk van. És ez nem csak az eddig felsoroltakra terjed ki, hanem bizony itt egy kollégámnak a korábbi felszólalásához is csatlakoznék: nagyon sok gyermek Európában egyszerűen éhezik. Majdnem az európai gyerekek negyede szinte az éhezés küszöbén van. Ezenközben bizonyos tagországok horribilis adókat szednek az élelmiszeren. Csak az én hazámban, Magyarországon 27%-kal terheli a kormány az élelmiszereket, forgalmi adóval. Ezeket a dolgokat is számba kell venni, amikor azt mondjuk, hogy a gyermekek sorsáról gondoskodunk. Köszönöm szépen!

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κύριε Πρόεδρε, ο ΟΗΕ έχει υιοθετήσει από το 1989 τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αλλά η κατάσταση παραμένει δραματική σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα και εξαιτίας των μνημονίων που επέβαλε η Τρόικα, σύμφωνα με έκθεση της Unicef, το μέσο οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με παιδιά έχει βυθιστεί στα επίπεδα του 1998. Η παιδική φτώχεια έχει επιδεινωθεί, καθώς από 23% το 2008 το ποσοστό της έφτασε στο 40% το 2012 και η χώρα κατατάσσεται πλέον στην προτελευταία θέση των κρατών του ΟΟΣΑ, με κριτήριο το ποσοστό των νέων που δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται.

Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυξήθηκαν δραματικά κατά την πενταετία 2009 - 2013 τα ποσοστά των νοικοκυριών της χώρας που αδυνατούν να προσφέρουν βασικά αγαθά στα παιδιά τους. Ιδιαιτέρως έντονα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες. Φτωχοποιήθηκε λοιπόν με τα μνημόνια ο ελληνικός λαός και παρατηρούνται πλέον και στην Ελλάδα εκτεταμένα φαινόμενα καταπάτησης των δικαιωμάτων του παιδιού.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet (ALDE). - President, head kolleegid! Lapse õiguste konventsioon on hetkel kõige suurema ühinenud riikide arvuga konventsioon maailmas. Ometi seda järjekindlalt rikutakse. See tähendab seda, et tunnustatud õigus ei ole veel paraku rakendatud õigus ja konventsiooni põhimõtete elluviimisega tuleb tegelda praegu samavõrd tõsiselt, nagu sellega tegeldi kümme või kakskümmend aastat tagasi.

150 miljonit last tänases maailmas ei oska lugeda ega kirjutada, iga kümnes laps kannatab seksuaalse ahistamise all, suur hulk lapsi sureb ikka haigustesse, mille ravimise ja piiramisega maailm juba ammu hakkama saab. Eelmisel aastal suri maailmas 6,5 miljonit last. Probleem on muu hulgas ka selles, et edu hindame me peamiselt statistiliste keskmiste kaudu, kuid see tekitab nihkes edukusetunde.

Endiselt rikutakse miljonite laste õiguseid iga päev, kõige rohkem just vaesema 20% õiguseid. Konfliktides Süürias, Iraagis, Ukrainas ja mujal kannatavad miljonit lapsed. Oluline on, et selle probleemi lahendamiseks teeksid koostööd nii ... (Sõnavõtt katkestati.)

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi festeggiamo il 25° anniversario della Convenzione ONU sui diritti del bambino. È purtroppo un compleanno triste.

Il dottor Mukwege, in uno dei discorsi più crudi, più veri e più toccanti mai pronunciati in quest'Aula, ha scosso le nostre coscienze, ricordandoci che ancora oggi in molti paesi lo stupro anche di bambini e bambine è un'arma di umiliazione e sottomissione. In Uzbekistan e in tanti altri paesi in via di sviluppo milioni di minorenni sono sfruttati per garantire alle multinazionali europee maggiori profitti. La lista è lunghissima e anche in Europa siamo venuti meno al nostro dovere. Andate a vedere cosa è accaduto all'istruzione e all'assistenza sociale in Grecia. Andate a vedere il prezzo indegno pagato all'austerity.

È giusta la proposta dell'Alto rappresentante, ma senza relazioni commerciali coerenti con i nostri principi. Finché permetteremo politiche economiche contrarie ai diritti dell'infanzia, i sogni di molti bambini in Europa e in tutto il mondo saranno incubi senza fine.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. - Mr President, I would like to say to the honourable Members of the European Parliament that upholding the rights of children and preventing and responding to any kind of violence against children will remain a top priority for the EU.

This is also witnessed by the fact that, together with our Latin American and Caribbean friends, we table every year at the UN in New York a resolution addressing specific challenges for children. This year it was discrimination and inequality. Many challenges remain when it comes to complete fulfilment of the rights of children worldwide and ensuring that the post-2015 world will be a better place for children. Nevertheless, we are encouraged by this 25th anniversary, and the almost universal ratification of the UN Convention on the Rights of the Child proves that there is an abundance of political will to make a lasting difference. We are also encouraged by the staunch support shown by this House with its resolution on the rights of the child.

The Commission and the European External Action Service look forward to close cooperation with Parliament in ensuring that the rights of the child are effectively mainstreamed in legislation and policy, as requested by this House.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. - Am primit o propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2).

Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc joi, 27 noiembrie 2014.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE) , írásban. – Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 25 éve lépett hatályba. Ennek keretében hatévente vizsgálják az Egyezményben foglaltak teljesítését az egyes tagországokban. A 2014 februárjában megküldött civil jelentés hangsúlyozza, hogy 2006–2012 között a gyermekek helyzete Magyarországon jelentősen romlott, mára elfogadhatatlanná vált. Rosszabb, mint azt akár az ország gazdasági helyzete indokolná, vagy azt a kormány láttatni szeretné. Krízishelyzet van.

Magyarországon az Eurostat frissen publikált kutatása szerint az emberek harmadát (33,5%) veszélyezteti szegénységi vagy társadalmi kirekesztettség, ami 5 százalékpontos emelkedést jelent az egy évvel korábbiakhoz képest (!). A Gyerekesély Közhasznú Egyesület legújabb adatai szerint a kiskorúak 43 százalékát érinti a szegénység.

A szegénységi csapdából való kitörést elsősorban az oktatás és a szociális ellátórendszer feladata segíteni. Ezt a rendszert az elmúlt 5 évben folyamatosan leépítették: az iskolakötelezettségi korhatár 18-ról 16 éves korra való leszállításával, az iskolai rendszer államosításával, az állam által immár nyíltan és direkt módon támogatott iskolai szegregációval illetve a munkanélküli segély jelentős korlátozásával és közmunkává konvertálásával, a lakhatási támogatás és a legrászorulóbb gyermekeknek adott ingyenes étkeztetés ellehetetlenítésével.

Magyarország végletesen leszakadt, sok kistérségben olyan állapotok uralkodnak, melyet eddig csak a harmadik világban láthattunk.

Kötelességünk a gyermekszegénység ellen az Unión belül is fellépni.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomný Dvadsiate piate výročie prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa nech je aj príležitosťou na upozornenie, že aj v súčasnosti je mnoho detí diskriminovaných, trpia hladom a chudobou a nedostáva sa im vzdelávania, ani zdravotnej starostlivosti, mnohé sú bez domova. Deti sú najzraniteľnejšie v každom štáte, v každom zriadení, preto ich ochrana je veľmi dôležitá. Vieme pomenovať problémy detí v málo rozvinutých krajinách a v krajinách, kde je násilie a vojny, ale aj vyspelá Európa sa dodnes nevysporiadala s problémami diskriminácie detí podľa pohlavia, so sexuálnym vykorisťovaním, detskou prácou, chudobou a nedostatočným prístupom detí k vzdelaniu. Aj výdobytky súčasnej doby, ako je internetizácia, agresívne reklamy či kybernetická šikana, prispievajú k ohrozeniu nielen výchovy detí, ale aj ich samých. Aj preto je dôležité hovoriť o problémoch detí, nielen pri výročiach dohovoru OSN, ale pri prijímaní rôznych politík v súvislostí so vzdelávaním, zdravotnou starostlivosťou, chudobou, podporou rodín, náhradných rodín, ale aj detí bez domova. Uznesenie podporím a verím, že pri ďalšom výročí budeme môcť hovoriť o zlepšení uplatňovania Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. – Die Kinderrechte sind im Jahr 2000 ausdrücklich in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufgenommen worden. Das ist wichtig und im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland sehr fortschrittlich. In Deutschland sind Kinderrechte immer noch nicht Teil der Verfassung, was ich sehr bedaure. Aber aus dieser Aufnahme resultieren für mich zahlreiche Verpflichtungen für die EU. Da ist zum einen die unakzeptabel hohe Zahl an Kindern, die in Armut leben und die keinen ausreichenden Zugang zu Bildung und Teilhabe an der Gesellschaft bekommen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern haben besondere Bedürfnisse, die im europäischen Recht festgeschrieben werden müssen: Wir müssen dafür sorgen, dass bei Bebauungsvorgaben, bei Sozial- und Raumplanung auf die Belange der Kinder in besonderer Weise Rücksicht genommen wird. Dazu gehört auch die Beteiligung von Kindern an allen Planungsprozessen, die sie betreffen. Daran müssen wir intensiv arbeiten, um Kinderrechte zu mehr als schönen Worten zu machen.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), in writting. –We are currently celebrating the 25th anniversary of the adoption of the UN Convention on the Rights of the Child. In the context of economic, social and cultural rights, States Parties to the Convention should undertake necessary measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international cooperation. Poverty and social exclusion is a challenge to all Member States. The UN Convention recommends international cooperation to better protect the economic, social and cultural rights of children. European treaties also provide a framework for such cooperation. We cannot ignore gloomy statistics that in new Member States every third child lives at risk of poverty and social exclusion: for example, 9.5 % of Estonian children lived in absolute poverty in 2012. I call on my colleagues in Parliament to intensify political pressure on the Commission and on their Member States to start real and substantial cooperation to fight child poverty in the European Union. The first and the most important result of this cooperation might be the introduction, in the interests of children, of minimum social standards to be met by all Member States, if necessary with the assistance of the EU and other Member States.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου