Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 4433k
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Решения относно някои документи: вж. протокола
 3. Внесени документи: вж. протокола
 4. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5. Насоки на Комисията за оценка на въздействието (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6. Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)
 7. Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  7.1. Пакистан: закони относно богохулството
  7.2. Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел
  7.3. Ирак: отвличане и малтретиране на жени
 8. Време за гласуване
  8.1. Предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0249/2014) (гласуване)
 9. Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и помощник надзорен орган: вж. протокола
 10. Време за гласуване (продължение)
  10.1. Пакистан: закони относно богохулството (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (гласуване)
  10.2. Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (гласуване)
  10.3. Ирак: отвличане и малтретиране на жени (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (гласуване)
  10.4. Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (B8-0246/2014) (гласуване)
  10.5. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (гласуване)
  10.6. Насоки на Комисията за оценка на въздействието (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (гласуване)
  10.7. Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (B8-0285/2014) (гласуване)
  10.8. Единен цифров пазар (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (гласуване)
  10.9. Недохранване при децата в развиващите се страни (B8-0253/2014) (гласуване)
 11. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12. Обяснение на вот
  12.1. Предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0249/2014)
  12.2. Решение за неповдигане на възражения срещу делегиран акт: временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период
  12.3. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
  12.4. Насоки на Комисията за оценка на въздействието (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014)
  12.5. Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (B8-0285/2014)
  12.6. Единен цифров пазар (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014)
  12.7. Недохранване при децата в развиващите се страни (B8-0253/2014)
 13. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 15. График на следващите заседания: вж. протокола
 16. Прекъсване на сесията


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

 

2. Решения относно някои документи: вж. протокола

3. Внесени документи: вж. протокола

4. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

5. Насоки на Комисията за оценка на въздействието (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

6. Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξης αφορά την συζήτηση επί της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή, σχετικά με τον υποσιτισμό των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, της Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης (Ο-000083/2014 - 2014/2853(RSP) - Β6-0041/2014).

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, author. - Mr President, the Millennium Development Goals set clear objectives that include the eradication of extreme poverty and hunger and the drastic reduction of child mortality. Looking at progress in this area, we have made progress, but despite that, the number of children dying or suffering from undernutrition remains unacceptably high. This oral question and resolution seeks to ensure this issue is given the priority it deserves by the Commission in our collective action towards the post-2015 global development framework.

Undernutrition represents an enormous development challenge. The World Health Organisation says that undernutrition is the biggest contributor to child mortality, causing 35% of the disease burden in children under five. It can create a vicious cycle of poverty, can reduce productivity and impede social and economic development. That is why the fight against child undernutrition and the provision of universal access to adequate nutritious food should remain as one of the major goals in the post-2015 agenda. We voted on Tuesday on that issue, and it is something we do feel is very important.

In the draft document by the Own Working Group of the United Nations, goal 2 of the draft SDGs has a target to end all forms of malnutrition by 2030 and by 2025 achieve the internationally-agreed targets on stunting and wasting in children under five. The World Health Organisation Assembly endorses the global target for a 40% reduction of the global number of children under five who are stunted by 2025. That means reducing the number of stunted children by more than 70 million – 70 million, colleagues – by 2025.

In the Stier report on Tuesday, our Parliament voted with a huge majority to support this objective and goes further, calling for the zero hunger goal to end the scandal of hunger by 2025. It calls for promoting sustainable agriculture and recognising the specific needs of women farmers related to food security. These are vital efforts in our fight against child malnutrition. So what we are asking the Commission for this morning, and why we have asked for this debate, is because we now need a concrete action plan from the Commission on how we, as the European Union, can contribute to the child undernutrition targets, and how we can work with our international partners to achieve this. I understand that the Commission services have been working on an action plan on nutrition, and I wonder, Commissioner, could you update us on this and tell us what is happening and when we can expect something concrete? And how can the Commission ensure coordination, both in its different policies and with our international partners, in speeding up progress towards the WHO targets?

Reduced and ending child undernutrition is possible but, like our other development policies, it requires resources, coordination and political will. This week we have had a debate marking the 25th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. Tackling undernutrition in the next 15 to 20 years would be a key contribution to make sure that every child could have the basic right that gives them the opportunity for a decent life.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, I am here with you today on behalf of Commissioner Mimica. I would like to thank Ms McAvan for this pertinent question. It reminds us all that undernutrition is not only a real human tragedy but also an economic issue which can be in the way of sustainable development.

Let me underline that the Commission is fully engaged to improve the current situation, since in the last few years the European Union has indeed emerged as a key actor in the area of nutrition and has put nutrition at the heart of its development policy. The 2013 Commission Communication ‘Enhancing Maternal and Child Nutrition in External Assistance: an EU Policy Framework’ set a strategy on nutrition with two objectives: reducing wasting as well as stunting of children under the age of five.

The Commission has also developed two action plans: one which addresses undernutrition in emergencies and mainly targets wasting. The second one sets out how the Commission will implement the EUR 3.5 billion it has pledged to reduce the number of stunted children under the age of five by seven million. Although these action plans do not foresee any mid-term evaluation, accountability to track financial resources and monitor the impact of nutrition intervention represents an important horizontal pillar of our nutrition action plan.

We are fully aware that nutrition-specific intervention which addresses the immediate causes of undernutrition will not be sufficient. There is a need to address the basic and immediate causes of undernutrition. Therefore nutrition has to be mainstreamed in other relevant sectors like agriculture, education and water, and nutrition-sensitive intervention implemented. This is one of the reasons why the Commission has earmarked EUR 3.1 billion for nutrition-sensitive intervention, mainly through agriculture.

Unfortunately there is not enough evidence on the effectiveness of nutrition-sensitive intervention. To address this challenge the Commission will promote applied research to identify the cost-effectiveness and monitor the impact of nutrition-sensitive actions. Based on the results of these efforts, the Commission may decide, during the mid-term review in 2017, to redirect some funds to possibly better-performing actions in order to attain the set objectives by 2025.

In front of the challenges ahead, the Commission cannot work alone. The Commission intends to continue raising awareness of undernutrition issues in international forums like the Scaling Up Nutrition (SUN) movement, which has now been joined by 54 countries in the Committee on World Food Security. Second, the Commission will also strengthen its strategic partnership with FAO and WHO for nutrition and use events like the International Conference on Nutrition to keep the political momentum on nutrition. Third, at country level, the Commission has applied the principle of aid effectiveness through the joint programming within the 2014-2020 programming exercise. Last but not least, the Commission will continue its collaboration with NGOs through regular information- and experience-sharing lessons.

In conclusion, I am fully aware that tackling undernutrition effectively will require combined efforts at all levels. I welcome Parliament’s interest in this matter and I thank you for your continued support.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, za skupinu PPE. – V prvom rade chcem poďakovať predsedníčke Výboru pre rozvojovú politiku, pani Linde McAvan, že zobrala na seba úlohu spravodajkyne k dokumentu, ktorý vlastne výbor schválil už v minulom volebnom období. Rovnako ďakujem za spoluprácu pri podávaní pozmeňujúcich návrhov kolegom, ktorí mali na starosti túto tematiku v jednotlivých politických skupinách.

Bolo tu už spomínané, že tento týždeň sme hlasovali o dokumente, čo bude po roku 2015 s miléniovými cieľmi. Nedostatočná výživa je skutočne komplexný problém, ktorý leží ako ťarcha na celej spoločnosti. Leží ako ťarcha, pretože pri nedostatočnej výžive sa nedodržiavajú základné ľudské práva, a to je právo na dôstojný život tých najmenších, tých detí, ktoré žijú v hlade. Keď si zoberieme, že každú minútu zomiera niekoľko detí, nie pretože v ich krajinách je vojna a nie pretože sú choré, ale pretože sú hladné. A to nie sú len tie deti, ktoré zomierajú, to sú ďalšie deti, tisíce a tisíce detí, ktoré si nesú z tejto nedostatočnej výživy dôsledky na celý život. Hovoríme tu o číslach – myslím, že tie čísla už poznáme takmer naspamäť, ale je dôležitá spolupráca, je dôležitá spolupráca jednak s inštitúciami Európskej únie, ale aj s inými organizáciami, ktoré sa venujú výžive, a to hlavne s FAO.

Treba, aby tento týždeň bolo zasadnutie, a myslím si, že tá spolupráca by mala byť užšia. A už iba jednu vetu: ja verím, že to čo povedal pán komisár pri hearingu, že viacej budeme pozerať na chudobu, viacej budeme pozerať na hlad ako na klimatické zmeny.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, caro Commissario, le do il benvenuto e vorrei dirle che questo nostro primo incontro in quest'Aula avviene su un tema particolarmente significativo, perché ci sono realtà così drammatiche alle quali finiamo quasi per assuefarci, come se fossero inevitabili. Ma poi, guardandole un po' più da vicino, ci accorgiamo che non sono affatto inevitabili o inesorabili, che sono realtà tragiche ma perfettamente risolvibili.

Sappiamo come si dovrebbe fare, conosciamo quali sarebbero gli strumenti da mettere in campo, conosciamo le cause di questi fenomeni e ne vediamo gli effetti. E quindi penso che proprio il fatto – come diceva anche la collega – che non siano inevitabili ci dovrebbe davvero far assumere una grande responsabilità e capire che se è possibile farlo, dobbiamo farlo.

Il problema è se siamo in grado, se vogliamo mettere in campo gli strumenti e soprattutto farlo in misura adeguata. Oggi questo fenomeno della malnutrizione, della denutrizione infantile, assume forme anche più subdole, più nascoste: è la cosiddetta fame nascosta, che è meno evidente, meno impattante anche come immagini che arrivano ai nostri occhi, alla conoscenza attraverso le ONG e gli operatori della cooperazione internazionale, ma che sono altrettanto negative e pregiudizievoli per lo sviluppo dei bambini e delle bambine. E quindi anche questo fenomeno della fame nascosta rientra tra quelli che noi vogliamo affrontare.

Noi ci stiamo mobilitando in questi giorni con rinnovato vigore proprio in coincidenza con i 25 anni della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. E io ringrazio davvero la nostra presidente Linda McAvan e tutte le colleghe e colleghi shadow perché attorno alla riproposizione di questa risoluzione noi vogliamo dirle che il nostro impegno come Parlamento c'è, non solo della commissione DEVE, ma dell'intero Parlamento.

Chiediamo alla Commissione di fare con altrettanta efficacia, con altrettanta convinzione, questo passo avanti. Io penso davvero che non dovremmo avere – lo dico prima di tutto a me stessa – il diritto di commemorare e di celebrare se non accompagniamo a questo diritto un impegno serio, un impegno misurabile (lei ha parlato di numeri, di cifre e di date, e lo abbiamo apprezzato) e un impegno anche che guardi all'efficacia nel suo impiego.

Sappiamo che non sempre le risorse destinate allo sviluppo internazionale, come altre risorse anche all'interno dell'Unione, sono impiegate in modo efficace, ma qui non possiamo permetterci di perdere niente. Quindi anche questa dimensione del controllo dell'efficacia, del capire cosa succede dei nostri piani diventa assolutamente essenziale. Allora credo che dobbiamo prendere questi impegni con rinnovato vigore. Lei ha parlato di questi piani, ha parlato anche della necessità di fare una valutazione dell'efficacia per vedere come riprogrammare gli interventi.

Ecco, io le chiedo che tenga in tutto questo percorso un rapporto molto collaborativo e molto coinvolgente con il Parlamento perché lei troverà, come ha visto, nella commissione grandi competenze e grande passione e quindi grande voglia di collaborare nella messa a punto delle misure più efficaci.

Molte cose sono state fatte – alcuni risultati li ha citati Linda McAvan, li ha citati lei – e io penso che l'Europa dovrebbe essere orgogliosa di aver concorso a questi risultati. Però il fenomeno sta ritornando in certe aree geografiche e luoghi dove non c'era per effetto della crisi economica, per effetto della speculazione sui prezzi del cibo, dei prodotti essenziali di cibo. Quindi le chiediamo anche di coinvolgere i suoi colleghi per una visione di una politica un po' più orizzontale e a tutto campo per risalire alle cause di alcuni di questi fenomeni che sono affrontabili magari in altri settori, con una politica agricola diversa, per esempio, con una politica commerciale diversa, con una politica finanziaria. Questo fenomeno della speculazione delle commodities sui cibi è qualcosa – io credo – di intollerabile per l'opinione comune di questo Parlamento.

Infine un'ultima osservazione: abbiamo visto tutti noi, leggendo e documentandoci, non solo per questa occasione ma per il nostro lavoro, come il ruolo della donna sia fondamentale. Ci sono dati che fanno rabbrividire: le donne concorrono per l'80% a produrre cibo nei paesi in via di sviluppo e sono il 60% delle malnutrite; concorrono a produrre e ad essere i veri agricoltori, le agricoltrici, e hanno il 2% della titolarità. Ecco facciamo politica anche verso le donne, che sono un elemento di sviluppo in molti paesi, non solo nell'occidente che conosciamo.

 
  
MPphoto
 

  Dawid Bohdan Jackiewicz, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Zaledwie przedwczoraj na tej sali papież Franciszek powiedział: „Nie można się godzić, by miliony ludzi na całym świecie umierały z głodu, podczas gdy codziennie tony artykułów żywnościowych wyrzuca się z naszych stołów”. Według badań przeprowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych każdego roku 1,3 mln ton żywności jest niszczona.

Szanowni Państwo! Żadne działania Komisji, żadne dotacje wydane na walkę z problemem niedożywienia nie przyniosą rezultatu, jeśli wcześniej nie dokonamy kompleksowej zmiany regulacji prawnych i praktyk producentów żywności. Po co nam debata nad tym ogólnikowym dokumentem, jeśli nadal zgodnie z unijnym prawem można będzie spekulować cenami artykułów poprzez wyrzucanie ton produktów żywnościowych, po to aby nie dopuszczać do spadku ich cen. A tych, którzy dzielą się swoimi nadwyżkami żywności, karać podatkami.

W tym kontekście propozycje Komisji, aby rozwiązać problem głodu wśród dzieci poprzez promowanie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet we wszystkich dziedzinach związanych z żywieniem wydają się jakimiś ponurym żartem. Musimy mieć odwagę powiedzieć sobie tutaj dzisiaj na tej sali brutalną prawdę. To właśnie unijne prawodawstwo w dużej mierze pozwala na nieetyczne praktyki producentów żywności. Jeśli chcemy przeciwdziałać największej hańbie dzisiejszych czasów – pladze głodu wśród dzieci – musimy podjąć naprawdę zdecydowane działania i rozpocząć je od zmiany regulacji, które niweczą dotąd wiele spośród naszych starań o poprawę bytu tych najsłabszych spośród nas.

Panie Komisarzu! Proszę o podanie konkretnych planowanych przez Was działań zmierzających do zmian regulacji prawnych, które rozwiązałyby ten problem.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le monde vit une crise silencieuse qui dévaste des communautés entières du monde en développement. L'examen de cette problématique au Parlement européen nous oblige donc à mettre l'accent sur un fléau humanitaire, politique, économique et développemental qui demande une réponse coordonnée et cohérente. Il s'agit évidemment d'un impératif éthique qui génère en outre des effets économiques collatéraux.

Nous savons tous – cela a été dit et répété ici – que plus de 165 millions d'enfants de moins de cinq ans sont sous-alimentés et que les mille premiers jours de la vie sont d'une importance capitale pour le développement de l'enfant.

Nous connaissons tous les crises nutritionnelles qui frappent de façon récurrente le Sahel et l'Afrique subsaharienne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous allons nous attaquer aux causes de ce mal? Nous ne pouvons dissocier cette question de celle de l'autosuffisance alimentaire. J'aimerais bien – j'ai une grande confiance en vous, j'ai eu l'occasion d'assister à votre prestation au moment de votre audition, je pense donc que vous êtes certainement conscient de ces questions-là – que, dans votre plan et dans votre approche, il soit d'abord tenu compte de la nécessité de politiques transversales qui ne soient pas axées seulement sur la sous-nutrition mais aussi sur la question de l'autosuffisance alimentaire.

Je n'ai pas encore entendu parler du sujet de l'accaparement des terres; je vois qu'en Afrique, il y a une vraie tendance du monde économique à s'accaparer des terres, tendance aux conséquences évidemment dramatiques.

Il a été question de l'eau, il y a aussi l'éducation et le transfert technique, de notre part peut-être, qui pourront améliorer la productivité et le rendement de ces terres.

Je suis d'accord avec l'intervenant qui met en exergue le fait qu'il est assez scandaleux de permettre la spéculation financière sur l'alimentation. Quant à la question des femmes, je suis évidemment d'accord car je suis un témoin privilégié du rôle majeur des femmes, notamment en Afrique et dans le monde économique.

Monsieur le Commissaire, nous vous faisons confiance et nous attendons que vous reveniez devant nous avec un plan assez large qui englobe toute la problématique.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, a fome mata pessoas, e milhões de crianças sofrem de malnutrição no sul. Mas também no sul da Europa crianças sofrem de malnutrição. No meu país, na Galiza, há mais de 20 % de crianças abaixo do nível de pobreza. No Estado espanhol, hoje, 60 % mais de pessoas estão em risco de pobreza e exclusão social que em 2007.

A causa desta situação está nas políticas da União Europeia, que tornam possível que as multinacionais roubem as riquezas dos povos, que impedem de desenvolver as suas agriculturas, que ocupam as suas terras, que impõem acordos de livre comércio ruinosos para os povos.

Sem questionar estas políticas não haverá solução para a fome e a malnutrição no sul, sem pôr fim às políticas da troica continuará a avançar a fome e a malnutrição no norte.

Sr. Comissário, cumpre mudar radicalmente as políticas neoliberais da União Europeia, com medidas urgentes como pôr fim às políticas de rapina das multinacionais, pôr fim aos acordos de livre comércio, atuar, adequar, mudar as políticas agrícolas e alimentares no quadro da soberania alimentar.

Tudo o que não seja avançar com medidas deste tipo serão palavras vazias, e no próximo ano continuaremos aqui a contar números de pessoas malnutridas, números de pessoas mortas de fome.

 
  
MPphoto
 

  Maria Heubuch, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Wir stimmen heute über einen bedeutenden Bericht ab. Denn es ist beschämend, dass immer noch Millionen von Kindern Hunger leiden müssen und dass alle paar Minuten ein Kind an Hunger stirbt. Ich bin auch sehr froh darüber – hier ein herzliches Dankeschön an Frau McAvan –, dass wir in diesem Bericht nicht nur von Unterernährung sprechen, sondern auch von Mangelernährung, denn es genügt eben nicht, dass die Kinder ausreichend Kalorien bekommen. Für ein gesundes Wachstum und für eine altersentsprechende Entwicklung benötigen sie eine ausgewogene Ernährung mit Vitaminen, mit Spurenelementen, um nur Einiges zu nennen.

Das erreichen wir jedoch nicht, wenn wir weiterhin die üblichen Monokulturen fördern. Sie verdrängen diversifizierte Anbausysteme mit unterschiedlichen Getreide- und Gemüsesorten und somit auch die Produktion der benötigten Mikronährstoffe. Ich fordere die EU hier auf, den Empfehlungen des EU-Sonderberichterstatters für das Recht auf Nahrung zu folgen, der ausdrücklich eine ökologischere Landwirtschaft als Weg für diese Länder benennt, um sich selber zu ernähren, und der auch auf die Rolle der Landwirtschaft bei Klimawandel und Armutsbekämpfung hinweist. Daher gilt es, Kleinbäuerinnen und -bauern zu fördern und zu unterstützen, denn sie haben das Potenzial, vielfältige klimafreundliche Anbausysteme zu verbreiten, sie haben das Potenzial, gerechte Nahrungsmittel, die den Ernährungsgewohnheiten vor Ort entsprechen, zu produzieren, sie haben das Potenzial, Wirtschaft aufzubauen. Denn mit der Urproduktion sind auch die Verarbeitung, der Transport und der Handel in der Region verbunden. Dort liegt das Potenzial für Arbeitskräfte und somit der erste Schritt aus der Armut.

Doch ohne Land können keine Lebensmittel angebaut werden. Das bedeutet, dass traditionelle Landrechte geschützt werden müssen, dass der Zugang zu Land für die örtliche Bevölkerung, insbesondere für Frauen, sichergestellt werden muss. Hier darf nicht derjenige Sieger sein, der mehr Geld auf den Tisch legt. Hier muss die örtliche Bevölkerung der Sieger sein, und weiterem Landgrabbing dürfen wir auf keinen Fall Vorschub leisten.

Investitionen in Landwirtschaft sind absolut notwendig. Sie sind notwendig, wenn wir in den Entwicklungsländern Hunger und Armut bekämpfen wollen. Aber nicht jede Art der Investition in Landwirtschaft ist hier hilfreich. Wenn private Investoren die lokale Bevölkerung am Ende von ihren eigenen Ressourcen mehr oder weniger vertreiben und sie dieser berauben, um diese unentbehrliche Lebensmittelproduktion selbst zu betreiben, um selber große Margen für den Weltmarkt, für internationale Märkte zu produzieren, dann wird davon kein Kind satt. Handelsabkommen müssen auch das in Zukunft berücksichtigen, sie müssen auch dem gerecht werden. Diese Länder werden ansonsten immer abhängiger von den internationalen Rohstoffmärkten und von den Schwankungen der Preise auf diesen Märkten. Sie werden abhängig von Lebensmittelspekulation, und Börsenentwicklungen werden somit entscheidend dafür, ob am Ende des Tages ein Kind hungrig oder satt zu Bett gehen kann. Das ist höchst unmoralisch, dagegen müssen wir kämpfen.

Armut und Hunger lassen sich durch ausreichende Unterstützung von Bäuerinnen und Bauern vor Ort verhindern. Das ist der einzige Weg für diese Länder, eine Ernährungssouveränität zu erlangen. Wir brauchen eine weitere Ökologisierung der Anbausysteme, um sie an den Klimawandel anzupassen, denn es sind genau diese Länder, die als erste vom Klimawandel betroffen sein werden. Beides sind Grundelemente der Bekämpfung von Armut und Hunger.

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, I remember 30 years ago, back in 1985, Bob Geldof and others organised Live Aid to raise relief funds for the ongoing Ethiopian famine. We now risk a new famine in Ethiopia because of water control of the Nile. Unlike democratic Ethiopia, the Egyptian military ruler in the neighbouring country is causing problems by trying to enforce an old colonial right over the Nile. I think this is not sustainable; I think that Ethiopia, which contributes over 80% of the waters of the Nile, should have access to the Nile, not just for generating electricity but also for agriculture, and for feeding and providing water for its citizens. I think that we should look at the water rights of all the countries of that region.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (NI). - Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Über 165 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt. 2,6 Millionen Kinder sterben auf unserer Welt jährlich an Unterernährung, das ist zutiefst traurig und gleichzeitig auch zutiefst beschämend für uns. Unterernährung führt zu Konflikten, Armut und sozialer Unsicherheit. Durch die Milleniumsziele der Vereinten Nationen wurde schon einiges erreicht. 1990 lag die Unterernährung noch bei 18,7 %, derzeit liegen wir bei 11,2 %. Es wurde viel erreicht, trotzdem bleibt die Zahl der unterernährten Kinder auf einem für uns inakzeptabel hohen Niveau.

Der Hauptgrund für Hunger ist Armut. Große Bedeutung messen die Experten auch der Bildung von Frauen bei, gerade was die Mangelernährung betrifft, die zu einer erhöhten Kindersterblichkeit führt. Armutsbekämpfung in den von Hunger betroffenen Regionen heißt, dass Mittel der Entwicklungszusammenarbeit besser und effizienter eingesetzt und europäische Mittel auf nationaler und EU-Ebene optimiert werden müssen.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). - Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, unatoč postignućima Milenijskih ciljeva, činjenica jest da u svijetu imamo i dalje gotovo milijardu ljudi koji gladuju. Od toga 225 milijuna djece koja su mlađa od 5 godina, a kronično su pothranjena. Tehnološki napredak je omogućio između ostaloga da bude hrane za sve, ali unatoč tome djeca i dalje umiru od gladi i dalje su pothranjena.

To je skandal, kako ga je nazvao Papa Franjo, čije poruke nadam se nismo samo slušali i brzo zaboravili, već smo našim dugačkim pljeskom u ovom Domu prihvatili i podržali. Dakle, ima hrane za sve, ali nema pravde za sve. Zato smo ovog tjedna donijeli Rezoluciju o novom globalnom okviru za razvoj i zatražili smo da se Europska unija i međunarodna zajednica usredotoče na uzroke siromaštva i gladi. A jasno se i u ovoj Rezoluciji kolegice McAvan spominje koji su to uzroci, a njih je više.

No, ukratko ako ćemo rezonirati slijedeći Papine poruke, onda moramo zaključiti da su glavni uzroci siromaštva i gladi zapravo sebična ljudska ponašanja i politike koje u svom središtu imaju samo materijalne interese i to onih najjačih, a zanemaruju dostojanstvo ljudskoga života u cijelom svom trajanju. Da, kao kršćanski demokrat naglasit ću da pitanje pothranjenosti djece pokazuje da se dostojanstvo ljudskoga života mora štititi od samog početka. Evo kao što se kaže u paragrafu 3. ove Rezolucije za ispunjavanje nutritivnih potreba, najvažniji su prvih 1000 dana života djeteta, dakle uključujući i period trudnoće.

Međutim nije dovoljno reći da želimo zaštititi život od početka, potrebno je također kroz učinkovitu koherentnu razvojnu politiku omogućiti da to dijete kada se i rodi da ima kvalitetnu prehranu, pristup zdravstvu, obrazovanju i na tome svi zajedno moramo raditi puno više. U tom pogledu pozdravljam Komisijinu namjeru ulaganja 3,5 milijardi EUR, kao i intenciju povjerenika koji je rekao da želi stroge monitoringe za implementaciju i procjenu učinkovitosti tih programa. A isto tako očekujem da će i Vijeće u prosincu podržati cilj ovog Parlamenta za potpuno iskorjenjivanje gladi, takozvani Zero Hunger Goal.

 
  
MPphoto
 

  Enrico Gasbarra (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, proprio in quest'Aula, come hanno ricordato i colleghi, Papa Francesco ci ha ricordato che l'Europa ha una responsabilità particolare nella lotta alla povertà e alla fame nel mondo.

Il diritto all'alimentazione sarà garantito solo se ci preoccupiamo del suo soggetto reale, della persona che patisce gli effetti della fame e della denutrizione, e questo significa sul piano politico e legislativo garantire al massimo la coerenza tra le politiche interne e quelle esterne dell'Unione europea, tra l'impegno per la riduzione della povertà e la realizzazione delle scelte europee in politiche quali l'agricoltura, l'ambiente, la pesca e l'energia.

Signor Commissario, è con questo approccio globale che l'Europa potrà marcare veramente una svolta nelle politiche di lotta alla povertà e alla malnutrizione infantile e questa risoluzione ribadisce che l'Europa non potrà più tollerare che in alcuni paesi poveri, anche con la nostra complicità, ci siano serbatoi pieni e pance vuote a causa degli effetti perversi dell'aumento dei prezzi alimentari su scala globale e dello sfruttamento dei terreni.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). - Monsieur le Président, la malnutrition infantile est un fléau. Elle tue et crée des dommages irréversibles chez l'enfant. On luttera contre ce fléau en agissant bien sûr sur le fond et sur le long terme avec une bonne politique de développement. Tout le monde a parlé des questions de l'eau, de l'école, de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire et de la gestion des terres, cela est évident. Mais si nous voulons des résultats immédiats, si nous voulons sauver des enfants aujourd'hui, il faut changer de paradigme et permettre à la politique de développement de s'approprier les résultats de l'humanitaire.

Nous savons comment faire baisser la mortalité infantile. Cela a été fait au Sahel dans le cadre d'actions humanitaires grâce, d'ailleurs, au soutien d'ECHO: un million d'enfants soignés depuis 2006 avec 50 dollars par an. On donne des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi sous forme de sachets à un enfant et on le sauve! La Banque mondiale, vous le savez, a d'ailleurs largement validé cette approche.

Je vous le dis, nous devons tous réfléchir et veiller à ce que le onzième FED prenne en compte cette approche, tire les leçons de la pratique humanitaire, l'organise à une grande échelle pour que les enfants qui souffrent aujourd'hui dans le monde de malnutrition soient demain sauvés.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL). - Wereldwijd wordt er voldoende voedsel geproduceerd om iedereen te voeden. En toch gaan er vanavond één miljard mensen met honger naar bed, waaronder 250 miljoen kinderen. De Partij voor de Dieren vindt dat onacceptabel. De belangrijkste oorzaken van honger en ondervoeding blijven echter onderbelicht. Dat zijn ons eigen landbouwbeleid en ons eigen consumptiepatroon. Wij kunnen met het huidige areaal aan akkerbouwgebieden 10 miljard mensen voeden, onder de voorwaarde dat wij stoppen om het grootste deel van onze granen en gewassen aan veevoer te besteden, aan biobrandstof. 70% van het akkerbouwareaal wordt gebruikt om dieren te voeden in plaats van mensen.

Om dat te bereiken moet het Brusselse landbouwbeleid drastisch worden hervormd en moeten wij stoppen met het spekken van onze eigen boeren met 363 miljard euro aan landbouwsubsidies, moeten wij stoppen met het dumpen van overschotten van de landbouw in ontwikkelingslanden. De beste maatregel is echter eenvoudig en goedkoop: ons consumptiepatroon. Wij moeten minder vlees gaan eten! Elke vijf seconden sterft een kind van de honger. Tijdens mijn spreektijd hier van anderhalve minuut waren dat 18 kinderen! Dat is onacceptabel en daar moeten en kunnen wij iets aan doen.

Daarom steunen wij de maatregelen zoals die zijn voorgesteld door de rapporteur; voorts zijn wij van mening dat de landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). - Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että komissio kiinnittää huomiota lasten riittämättömään ravitsemukseen, joka on paitsi aliravitsemusta, myös mikroravinteiden puutetta. Tiedämme tosiaan, että alle 5-vuotiaan lapsen henkinenkin kehitys estyy, ellei hän saa tarpeeksi tärkeitä mikroravinteita ruuan mukana. Esimerkiksi UNICEF on ottanut tämän asian hyvin vakavasti ja ryhtynyt siinä toimiin. Todellakin kuten komissaari sanoo, EU voi toimia myös YK:n järjestöjen kautta tämän asian edistämiseksi.

Kysymys on paljolti siitä, että on siirrytty myös yksipuolisempaan viljelyyn. Tämän takia vihreät ovat esittäneet tarkistuksen, jossa korostetaan agroekologisen lähestymistavan merkitystä. Se on ollut myös YK:n erityisraportoijan viesti. Se nimittäin antaa mahdollisuudet monipuolisempaan viljelyyn, mikä tarkoittaa taas puolestaan sitä, että nimenomaan äidit, jotka ovat maanviljelijöitä Afrikassa, voivat tarjota monipuolisempaa ravintoa lapsille, mikä on heidän kehityksensä kannalta aivan välttämätöntä.

Haluan myös kiinnittää huomiota asiaan, johon myös kollega Michel puuttui, eli maananastukseen. Meidän tulisi pystyä tutkimaan sitä, miten Euroopan unionin vapaakauppasopimukset kehitysmaiden kanssa itse asiassa vaikuttavat siihen, että suuryritykset saavat yhä enemmän kehitysmaiden hallituksilta haltuunsa suuria viljelyalueita, jotka puolestaan vähentävät pienviljelijöiden mahdollisuuksia. Haluaisimme, että tästä tehdään selvitys.

Maailman maatalousjärjestö FAO on tähän asiaan laatinut hyvät käytännesäännöt, Voluntary Guidelines, ja toivon, että niistä tulee vähitellen myös sitovia, jotta köyhien ihmisten eli maailman enemmistön tarpeet todellakin otetaan huomioon eikä uhrata niitä suuryrityksille.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'UNICEF, l'OMS, la Banca mondiale e l'ONU recentemente hanno indicato che i tassi di mortalità infantile tra zero e cinque anni sono scesi del 49% nell'ultimo ventennio. In questo periodo quindi si sono salvati ben 100 milioni di bambini anche se, dati alla mano, nel 2013 sono morti 6,3 milioni di bambini sotto i 5 anni.

La malnutrizione resta sempre purtroppo la prima malattia del mondo e circa l'80% dei bambini malnutriti vivono in Africa subsahariana o in Asia meridionale. Sebbene ci tenga a sottolineare il buon lavoro che è stato effettuato in commissione per lo sviluppo dalla relatrice del report, si dovrà necessariamente far meglio e puntare con convinzione al raggiungimento di risultati migliori.

In tal senso invito i colleghi deputati di questo Parlamento ad accogliere il nostro emendamento che prevede di assicurare acqua ed energia elettrica sostenibile come conditio sine qua non per consentire ai popoli dei paesi sottosviluppati di vivere in autonomia. Ogni giorno, colleghi, muoiono 17 000 bambini. Occorre non perdere tempo in sterili discussioni, perché nel minuto che è trascorso mentre effettuavo questo intervento sono già morti altri 12 bambini.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η διατροφική κατάσταση των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι ένας από τους δείκτες της οικογενειακής ευημερίας και ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της επιβίωσης των παιδιών. Ο υποσιτισμός των παιδιών είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας. Μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού και, κατά συνέπεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στη μετέπειτα ζωή του. Είναι επίσης ένα από τα κριτήρια που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά για την αξιολόγηση της ισότητας στην υγεία. Δυστυχώς για την Ευρώπη θα πρέπει να εντάξει και νέες περιοχές υποσιτισμού που υφίστανται τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Αυτή την στιγμή που μιλούμε, στην Ελλάδα, παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία την ώρα του μαθήματος, λόγω υποσιτισμού. Χιλιάδες Ελληνικές οικογένειες, με μηδενικό εισόδημα λόγω ανεργίας, δεν έχουν να δώσουν στα παιδιά τους τα απαραίτητα. Τα παιδιά πηγαίνουν νηστικά στα σχολεία. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, από τον πενιχρό μισθό τους λόγω μνημονιακών περικοπών, δίνουν χρήματα στα κυλικεία για να προσφέρουν διακριτικά κολατσιό σε παιδιά που γνωρίζουν πως δεν έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν. Αυτά όμως, από περηφάνια ή και από ντροπή, αρνούνται να το δεχτούν.

Αντί να δώσουμε την ποιότητα ζωής που αξίζει στα παιδιά μας, με λάθος πολιτικές και λάθος οικονομικά μέτρα φέρνουμε χώρες της Ευρώπης στις συνθήκες ζωής της υποσαχάριας Αφρικής.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Świat ma problem żywnościowy, który dotyczy szczególnie dzieci. Osiągnięto wprawdzie wielki postęp na drodze do realizacji jednego z milenijnych celów rozwoju, czyli zmniejszenie o połowę wskaźnika ludzi niedożywionych w krajach rozwijających się. Problem jednak nie zniknął, jest wszechobecny i skomplikowany. Dlatego popieram treść projektu rezolucji.

Główną przyczyną niedożywienia wśród dzieci we wszystkich regionach świata jest ubóstwo. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej. Z danych UNICEF-u można dowiedzieć się, że na niedożywienie na całym świecie cierpi około 100 mln dzieci, wyniszczonych z powodu głodu jest ponad 50 mln dzieci poniżej piątego roku życia. Natomiast na niedobór wzrostu cierpi aż 160 mln dzieci na całym świecie.

Niedożywienie hamuje fizyczny rozwój dziecka, osłabia jego intelekt, możliwość koncentracji i nauki, a w konsekwencji odbiera mu szansę na samodzielność w przyszłości, znalezienie dobrej pracy i przerwanie kręgu ubóstwa, w którym dorasta.

Dlatego w sprawozdaniu na temat globalnych ram rozwoju po roku 2015, który przegłosowano wczoraj dużą większością, jako najważniejszy cel poseł Davor Stier wymienił zwalczanie ubóstwa, a co się z tym wiąże – głodu, niedożywienia wśród dzieci.

Jako członek komisji DEVE chcę podkreślić szczególną potrzebę pomocy krajom rozwijającym się, polegającej na wsparciu ich faktycznego rozwoju, który w przyszłości umożliwi samowystarczalność.

Nie możemy odmówić pomocy doraźnej, zwłaszcza w skrajnych przypadkach, gdzie z powodu głodu cierpią nie tylko dzieci, ale ich całe rodziny. Niedożywienie jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, gdyż może wyrządzić znaczne szkody lub utrudnić rozwój płodu.

Dobrze odżywione dzieci są nadzieją dla przyszłych pokoleń, są zdrowsze i lepiej się uczą. Dzięki temu w przyszłości mają szansę zapewnić sobie i innym godne warunki życia. Tymczasem dzisiaj na świecie co 5/6 sekund – jak już wiemy – umiera jedno dziecko. Razem możemy to zmienić.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). - Sur President, Sur Kummissarju, fid-diskors tiegħu f'din il-Kamra, il-Qdusija Tiegħu l-Papa qal hekk "Mhux aċċettabbli li miljuni ta' nies imutu bil-ġuħ waqt li aħna narmu tant ikel minn fuq l-imwejjed tagħna!".

M'għandi l-ebda dubju li kulħadd jaqbel ma' stqarrija bħal din, imma x'se nagħmlu biex dan ma jsirx? Żewġ biljuni nies fid-dinja jbatu minn ġuħ moħbi; miljuni ta' tfal ibatu minn ġuħ estrem li jwassal għall-mewt. Aktar minn qatt qabel irridu nkunu konxji li hemm bżonn issir xi ħaġa fuq skala globali biex it-tfal ikollhom mhux biss ikel biżżejjed imma dieta bilanċjata.

Hemm ukoll nisa tqal, li qed ibatu l-ġuħ, bil-konsegwenzi koroh, u permanenti, li dan iġib fuq it-trabi tagħhom. Għalhekk irridu niffokaw ukoll fuq dawn in-nisa u fuq it-trabi – speċjalment fl-ewwel 1 000 ġurnata fejn l-iżvilupp tagħhom hu tant kruċjali.

Waħda mis-soluzzjonijiet għal dan hi l-edukazjoni. L-edukazjoni tagħti potenzjal ta' xogħol u tkabbir ekonomiku importanti biex jirribatti l-ġuħ u l-faqar, biex ikun hemm żvilupp sostenibbli u titjib fil-qagħda soċjali. It-tagħlim fuq l-ikel u n-nutrizzjoni għandu jkun parti integrali mill-edukazzjoni formali, biex b'hekk inkabbru ġenerazzjoni b'saħħitha li kapaċi tgħix b'mod dinjituż. Investiment f'dan is-sens hu investiment fil-futur; investiment f'nies li kapaċi jsibu xogħol biex jgħixu huma u jgħajxu l-familji tagħhom.

U għalhekk nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni: xi pjani hemm biex ngħinu lill-pajjizi li għadhom qed jiżviluppaw, biex nedukaw lin-nisa u t-tfal biex b'hekk jaħarbu min-nassa qerrieda tal-ġuħ u tal-faqar?

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE). - Señor Presidente. Muchísimas gracias, señora McAvan, por su excelente documento.

Hablar de malnutrición infantil ha dejado de ser privativo de los países en desarrollo. Las cifras de pobreza infantil en países grandes, en países europeos como el mío, España, provocan vergüenza y escándalo. Hablamos de tres millones y medio de niños que no tienen garantizado el aporte nutricional cotidiano suficiente para su oportuno desarrollo, el desarrollo físico e intelectual que es imprescindible para convertirse en ciudadanos de primera, como todos perseguimos.

¿Cómo vamos a ser capaces de trabajar, de abordar y de acabar con el hambre en los países en desarrollo si somos capaces de permitir que en 2015 esté ocurriendo esto en los países de la Unión Europea?

Señor Comisario, usted ha mencionado agricultura, agua y educación para los países en desarrollo. Déjeme proponerle acompasar estos temas con empleo digno y seguridad nutricional y educativa, con prestación universal por hijo en los países de la Unión Europea. La sociedad debe pensar en el futuro de los niños, pero es nuestra obligación actuar sobre su presente. Ellos tienen derechos reconocidos, pero no tienen la capacidad de exigirlos, así que nos toca a los adultos defenderlos.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, pues sí, proclamamos y reivindicamos el derecho a la alimentación como un compromiso moral. Más de 165 millones de niños menores de cinco años están desnutridos y aproximadamente 52 millones padecen desnutrición aguda. Nos encontramos ante un desafío urgente y una imperiosa necesidad a los que debemos hacer frente rápidamente.

La iniciativa que hoy debatimos es absolutamente oportuna, muy oportuna, y tanto más cuanto que este martes, en el seno de esta misma Cámara, votamos con una amplísima mayoría —541 votos— una Resolución sobre la Unión y el marco mundial para el desarrollo posterior al 2015.

La posición del Parlamento, Señorías, es inequívocamente clara. Literalmente consideramos que los alimentos son un derecho humano básico, con el fin de establecer un objetivo claro de «hambre cero» y poner fin al escándalo del hambre a más tardar en el año 2025. Resaltamos aquí que los esfuerzos por erradicar el hambre, la malnutrición y el fenómeno del hambre oculta deben centrarse especialmente en los niños y en las mujeres lactantes.

Me alegro mucho al observar que en la propuesta de las Naciones Unidas para la nueva Agenda de Desarrollo post 2015 una de las metas es poner fin a todas las formas de malnutrición para el año 2030 centrando el interés en los niños.

Pero debemos abrir más el campo de mira para conseguir nuestro objetivo y erradicar la desnutrición infantil. Hay que esforzarse por ayudar a mejorar a los países en desarrollo en otros campos, como la provisión de agua potable y saneamiento, la higiene, la agricultura sostenible, la pesca, la gestión de los recursos naturales, la obtención de un medio ambiente saludable, medidas de apoyo a las mujeres que garanticen una vida sana para ellas y para todos los miembros de su hogar. Además, se debe promover la agricultura familiar y su coherencia con los marcos globales de gobernanza y tenencia de la tierra.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que membre de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres de ce Parlement, permettez-moi de souligner que, dans l'injustice que constitue la malnutrition infantile, il y a une injustice interne, à savoir la discrimination des petites filles par rapport aux petits garçons. Ainsi, avant l'âge de cinq ans, les petites filles ont trois fois plus de risques que les petits garçons de souffrir de malnutrition grave. Privées de bonnes conditions alimentaires et donc encore plus vulnérables face aux problèmes de croissance, les filles sont plus susceptibles de mourir quand elles sont encore très jeunes. Il convient donc de repérer les obstacles culturels et religieux dans les pratiques et attitudes discriminatoires préjudiciables aux filles, et d'essayer évidemment d'y remédier.

Par ailleurs, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, si les agricultrices avaient accès aux mêmes moyens de production que les agriculteurs, elles pourraient accroître dans le monde les rendements de 20 à 30 % et faire augmenter la production agricole à des fins alimentaires. En d'autres termes, ces avancées éviteraient à 100 millions de personnes, voire à 150 millions, de souffrir de la faim.

Par conséquent, lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes et entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge, mettre fin au traitement défavorable des petites filles, améliorer les perspectives des agricultrices, voilà des axes concrets permettant de lutter contre la malnutrition des enfants dans les pays en développement. C'est une priorité, me semble-t-il.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Takmer jedna miliarda ľudí vo svete trpí hladom a 2,6 milióna detí v rozvojových krajinách každý rok zomrie na podvýživu. V Mali sa odhaduje, že do konca roka 2014 bude v tejto krajine trpieť akútnou podvýživou asi 500 tisíc detí. Príčiny detskej podvýživy sú rôznorodé a za drvivou väčšinou z nich je ľudský faktor. To znamená, že sa im dá vyhnúť. Často je to práve konflikt a politická nestabilita, ktoré sú hlavnými príčinami detskej podvýživy. Potrebujeme preto viac metód, štatistík a monitorovania dôsledkov rôznych typov konfliktov na deti a na ich výživu. Vlády rozvojových krajín musia vytvoriť prostredie pre lepšiu detskú výživu a starostlivosť. Práve preto treba lepšie koordinovať národné plány a stratégie. Z našej strany by Komisia a členské štáty mali mobilizovať dlhodobé finančné zdroje a investície v oblasti výživy a efektívne spolupracovať s medzinárodnými organizáciami. Finančná pomoc, investície a finančné zdroje sú nesmierne dôležité v boji proti hrozbe akútnej podvýživy v rozvojových krajinách. Avšak v mnohých prípadoch – ako príklady možno uviesť Mali alebo Sýriu – zastavenie konfliktu, zabránenie násiliu a vytvorenie politickej stability prostredníctvom diplomatických a politických rokovaní je určite rovnako podstatné ako zahraničná finančná pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la malnutrizione dei bambini e la fame nel mondo devono essere la vera priorità per l'Unione europea e la Commissione deve elaborare serie politiche contro gli sprechi alimentari. Per troppi bambini l'infanzia non è una fase gioiosa: sono oltre 225 milioni quelli sotto i 5 anni che soffrono di denutrizione o di ritardi nella crescita per sua conseguenza. Nei paesi in via di sviluppo essa è causa di morte per 2,6 milioni di bambini ogni anno ed è di gran lunga la principale causa di mortalità infantile.

L'Unione europea è dunque chiamata ad una significativa intensificazione dei suoi sforzi sul tema. La complessità degli approcci necessiterebbe di una cabina di regia superiore con il coinvolgimento di più settori strategici (sanità, istruzione, agricoltura e risorse idriche) per mezzo di azioni integrate con le quali combattere e definitivamente eradicare il dramma. Per questo compito cui l'Unione europea è chiamata, essa deve pressare, coinvolgendo Nazioni Unite, G8, G20 e paesi emergenti, i governi di paesi a rischio di emergenza nutrizionale affinché promuovano riforme che mettano meno egoisticamente le grandi filiere di produzione agroalimentare così come più efficacemente i piccoli agricoltori nelle condizioni di produrre in modo sostenibile un'alimentazione sufficiente per se stessi e le proprie famiglie.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, Gabriela Mistral, čileanska dobitnica Nobelove nagrade je još prije 70 godina napisala: „Krivi smo za mnoge greške, no naš najveći zločin je napuštanje djece i zanemarivanje izvora života. Mnoge stvari koje trebamo možemo čekati, no dijete ne može čekati.”

Upravo sada je vrijeme kad se njegove kosti formiraju, njegova krv stvara, a njegovi osjećaji razvijaju. Njemu ne možemo odgovoriti sutra, njegovo vrijeme, odnosno njegovo ime je danas. Što smo napravili od tog vremena, možemo se zapitati. Svi smo mi odgovorni. Europa je odgovorna. Gospodine hvala Vam lijepa na Vašem izlaganju i vjerujem da ste predani ovom zadatku i ovom poslu. Posebno zahvaljujem što kanite koordinirati ovaj posao, što kanite, ja vjerujem, koordinirati unutarnju i vanjsku politiku Europske unije i to je jedini način kako bismo bili balansirani.

Isto tako, pozdravljam što planirate imati ocjenu učinkovitosti i uvjerena sam da ćete dobro surađivati s ovim Parlamentom. Gospođi McAvan želim zahvaliti što ovu temu drži važnom i živom, a posebno što dolazi u tjednu nakon što smo u utorak usvojili globalni okvir za razvoj nakon 2015. godine i vjerujem da ovo treba biti usuglašeno, usklađeno i da ćemo dobro djelovati.

Ne treba zanemariti ni ovotjedni posjet Pape Franje koji je u ovom Parlamentu rekao i ne možemo ostati hladni na te riječi: „Ne možemo stajati mirno, ne samo u Europi nego i u svijetu, dok se tolike količine hrane bacaju.” Znači, na nama je djelovati, moramo vidjeti što možemo napraviti. U svakom slučaju su Milenijski ciljevi djelomično ispunili svoju ulogu. Ja vjerujem da ima puno posla za nas i zaista ne smijemo ostati samo na riječima. Moramo svi zajedno djelovati.

 
  
MPphoto
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D). - Señor Presidente, en primer lugar quiero comenzar reconociendo el papel de la Unión Europea en la ayuda al desarrollo y el combate contra la malnutrición infantil. Sin embargo, las crisis alimentarias y financieras desde 2008 han hecho que, de nuevo, estas cifras hayan aumentado y peligre la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ello, aunque son positivos los 3 500 millones de euros anunciados por la Comisión para combatir esta situación, se necesita un mayor esfuerzo. Para ello es necesario revisar las actuaciones que tenemos emprendidas y enmarcarlas dentro de un plan que recoja los ejes principales que ha marcado como hoja de ruta la propia Unicef.

En este plan multisectorial yo me atrevería a resaltar tres grandes objetivos: el primer objetivo, un programa de los mil primeros días del niño, considerados críticos para su posterior desarrollo; el segundo, el fomento de la agricultura a pequeña escala; y, en tercer lugar y de forma no menos importante, estimular y fomentar la participación de la mujer en el reparto de los recursos, porque está claro y reconocido que, cuando la mujer reparte los recursos dentro de la familia y los controla, la malnutrición en el seno familiar es bastante menor. Por lo tanto, empoderemos a la mujer, démosle la titularidad de las tierras y eduquemos a las mujeres y niñas.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, con 3,1 millones de muertes infantiles cada año en los países en desarrollo, la desnutrición es el mayor factor de mortalidad en menores de cinco años. La lucha contra la desnutrición infantil es y sigue siendo uno de los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

Cuando hablamos de desnutrición infantil, lo vinculamos siempre a inseguridad alimentaria y a pobreza, pero también a entornos domésticos poco saludables y a un acceso inadecuado a los servicios de salud.

Actualmente 805 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para poder llevar una vida saludable, la mayor parte en África Subsahariana y también en Asia. Una de cada nueve personas en el mundo está en esta situación.

En el mundo también hay 66 millones de niños en edad escolar que van al colegio pasando hambre. Son fundamentales —se ha dicho aquí— los primeros mil días de vida del niño para que pueda tener un crecimiento íntegro y pueda respetarse su dignidad. Es el período que se considera, por tanto, más crítico para poder prevenir la desnutrición y sus consecuencias en la edad adulta.

Es verdad que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo importante en todos los temas de cooperación al desarrollo, pero aún debemos hacer más para poder paliar este problema, con financiación innovadora, pero también con financiación a largo plazo. Lo que se pretende es que se pueda hablar de disponibilidad de alimentos, de accesibilidad de estos alimentos y también de que estos alimentos se puedan adecuar a las necesidades de los propios niños.

Hay que invertir más en salud, en educación, pero también en igualdad de oportunidades. Una gran parte de las mujeres y los niños que trabajan en la agricultura, si tuvieran los mismos derechos y si tuvieran las mismas oportunidades y el mismo acceso a los servicios que los hombres, no estarían en esta situación. Por lo tanto, deseo animar a la Comisión y al Comisario a trabajar en esta línea. Se necesita, sobre todo, voluntad política para invertir en estos ámbitos.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). - Senhor Presidente, eu gostaria, mais do que falar de malnutrição em países em desenvolvimento, de falar literalmente de fome. Portanto, eu gostaria de trazer para este debate a expressão fome das crianças dentro da União Europeia. Particularmente nos países intervencionados pela troica é urgente falarmos sobre a fome criada pelo desemprego, pelas falências e por um Estado ausente.

No meu país, Portugal, são as escolas que garantem uma refeição quente às crianças. São essas mesmas escolas que abrem portas aos sábados e domingos para garantirem que as crianças não ficarão sem comer. E sabem porquê? Porque num país de desemprego, onde a migração é forçada, os pais não têm como alimentar e sustentar os seus filhos.

Em 2011 – estamos a falar a meio da crise – cerca de 29 % das crianças portuguesas estavam em risco de pobreza. Com a miséria imposta pela austeridade, estima-se que 35 mil crianças tenham fome no meu país. Há fome na Europa, há fome na Grécia, na Espanha, em Portugal, na Irlanda.

O que é que a Comissão pensa fazer em relação à pobreza e à fome dentro da União Europeia?

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). - Mr President, I want to welcome this resolution – this report – and to congratulate Mrs McAvan for this work. I think it is important to recognise that we have seen significant progress in the area of malnutrition in the course of the last number of years and, as we go into next year – 2015 – not just in terms of the Millennium Goals but also in terms of the focus in the European Union for the European Year of Development, we need to prioritise this issue to make sure that there is a strong focus within the Commission, within Parliament, on making sure we make progress.

As other colleagues have said, every single day, 22 000 children die of malnutrition, and 90% of those deaths are within Asia and Africa. Every single death is preventable, and I think we need to ensure that the political will is in place to resolve this issue once and for all.

Colleagues have spoken about the need to support farmers in the developing world, to make sure that they have the right equipment, the right technology, to make sure they have support. We have also spoken about the need to improve diet, to make sure that there is a sustainable food supply. We have also spoken about the need to ensure that discrimination, especially discrimination against women, is tackled within the developing world, and the position of women in terms of education at home and in the workplace also needs to be tackled.

We also have to encourage greater use of breastfeeding to avoid contaminated water; and I think, crucially, a plan needs to be built around a child’s first 1 000 days, which other people have spoken about. The first two years are crucial in terms of getting on top of the problem of malnutrition. I think tackling food price volatility and food price security is another issue that we need to address. Even though progress has been made, much more can be done, and if we resolve to do this together, working with other partners throughout the world, I believe that we can address this even further.

 
  
 

Παρεμβάσεις με τη διαδικασία “catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, ο τίτλος του θέματος, ο υποσιτισμός των παιδιών, αποτελεί μια αποκαλυπτική ομολογία. Παραδεχόμαστε δηλαδή όλοι μας ότι υπάρχουν παιδιά που υποσιτίζονται. Όλα όσα ακούστηκαν, όλες οι διαπιστώσεις είναι σωστές. Όμως δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Πρέπει να φτάσουμε στην αιτία. Για ποιο λόγο δημιουργείται το φαινόμενο του υποσιτισμού και ιδίως στα παιδιά;

Αιτία είναι το σύστημα που έχει Θεό του το χρήμα. Ας μην εθελοτυφλούμε. Το σύστημα είναι το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς, είναι το παγκόσμιο αυταρχικό καθεστώς, είναι οι G8-20, είναι το καθεστώς των πολέμων εναντίον λαών, εθνών, πολιτών, είναι το καθεστώς κατασκευής όπλων και του εμπορίου των όπλων. Μου έκανε εντύπωση που ο Ποντίφικας εχθές δεν ξεκίνησε μια εκστρατεία εναντίον της κατάργησης των όπλων. Ο ενεργός πληθυσμός, αναφέρουν οι επιστήμονες, εάν δεν υπήρχε το παραπάνω καθεστώς, δεν θα χρειαζόταν παρά να δουλεύει ένα λεπτό την ημέρα για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και να βάλει τέρμα σε αυτή τη κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Elnök Úr! Naponta 25000 gyermek válik az éhínség áldozatává a Földön, több mint 800 millió ember éhezik vagy alultáplált. Pár napja került sor Rómában a II. Táplálkozási Világkonferenciára, melynek során elfogadtak egy cselekvési tervet az egészséges táplálkozás elősegítésére, az alultápláltság leküzdésére.

A fenntartható fejlesztési célok megalkotásán dolgozó ENSZ-munkacsoport jelentésében konkrét célként fogalmazza meg azt – ahogy itt ma már reggel hallottuk –, hogy 2025-ig az öt év alatti éhező és alultáplált gyermekek számát 40%-kal kell csökkenteni. Ez mindnyájunkra feladatot ró, és konkrét javaslatokat jelent az Európai Bizottság részéről is.

Arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt, az Unióban azért számtalan jó civil kezdeményezés van étkezési programokra, az alultápláltság, éhezés leküzdésére, s ezekre oda kellene figyelnünk. Gondolok itt a „Minden gyerek lakjon jól” magyar kezdeményezésre. Úgy gondolom, hogy ha ezeket a kezdeményezéseket ismertetni lehetne nemzetközi szinten, a jól bevált gyakorlatot alkalmazni, akkor ez segíthet EU-n kívül és belül egyaránt. Köszönöm!

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). - Köszönöm szépen a lehetőséget, Elnök Úr! Itt a mai megbeszélésünk során nagyon sok szám hangzott el, bár én egyetlen egy számot tudok istenigazából támogatni, ez konkrétan a nulla. Nincs olyan, hogy 40, meg 20, meg 30, meg nem tudom hány %-kal kellett csökkenteni. Egyetlen célkitűzés lehet: nulla legyen az éhező gyerekek száma. És Biztos Urat is arra kérem, ha annyira fontos mindannyiunknak a gyermekek első 1000 napja, akkor ennek a Bizottságnak is legyen az első 1000 napjában az a feladata, hogy oldja meg azt a problémát, hogy Európában ne legyen éhező gyermek.

Csak az én hazámban, Magyarországon már szinte a ma megszületett gyerekek közül minden második azzal a perspektívával néz szembe, hogy éhezni fog gyerekkorában. Ez tűrhetetlen a gazdag Európában! Én azt javaslom, hogy akkor kezdjünk el másoknak tanácsokat adni, ha a saját házunk táján rendet raktunk. Köszönöm szépen!

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Jaz bi rad opozoril v tej izredno pomembni razpravi na nek specifičen problem otrok v begunskih taboriščih.

Vedno več imamo begunskih taborišč, vedno bolj različni so razlogi zanje, največkrat tudi naša nesposobnost, nesposobnost mednarodne skupnosti, da bi pravočasno reševala probleme. In položaj otrok v begunskih taboriščih se iz dneva v dan poslabšuje, sredstev je vedno manj.

Jaz bi plediral na to, da Evropska unija ne samo kaže to, kar vedno kažemo, širokosrčnost, ko gre za podporo ljudem v stiski, ampak tudi, da prispevamo k mednarodni koordinaciji pomoči in ugotavljanju, kakšno stanje pravzaprav imamo danes po vseh katastrofah, ki se dogajajo širom po svetu, in da se najbolj izpostavljenim otrokom pomaga, dokler je še čas, da ne bodo travmatizirani stopili v življenje.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κύριε Πρόεδρε, ο υποσιτισμός των παιδιών εξαπλώνεται ραγδαία καθώς αυξάνεται η παγκόσμια φτώχεια. Ο υποσιτισμός, λόγω της Μερκελικής λιτότητας, πλήττει πλέον και τα παιδιά του ευρωπαϊκού Νότου. Στην Ελλάδα, η τρόικα και τα μνημόνια έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Το 40% του πληθυσμού ζητεί κάτω από τα όρια της φτώχειας και οι άνεργοι έχουν φτάσει το 1,5 εκατομμύριο. Σύμφωνα με τη UNICEF πάνω από 439000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η παιδική φτώχεια έφτασε το 2012 στο 40,5% και η κατάσταση είναι τραγική, ιδιαίτερα στις πολύτεκνες οικογένειες. Τα περιστατικά λιποθυμιών των παιδιών στα ελληνικά σχολεία, λόγω πείνας, είναι συχνά. Μόνη λύση, κύριε Επίτροπε, είναι η κατάργηση των μνημονίων και η ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). - Já bych chtěl poukázat na to, z čeho vychází podvýživa dětí v rozvojových zemích.

Byla zde zmíněna spousta příčin. Jeden z nesporných útoků na děti jsou samozřejmě válečné konflikty, zločinecké skupiny. I v Evropě najdeme dnes oblasti podvýživy. Musím zmínit východ Ukrajiny, kde děti trpí způsobem v civilizované Evropě dosud nevídaným.

Jsem proto hrdý na to, co dokázala Evropská unie, za svou již téměř sedm desítek let trvající existenci. Mír mezi jejími členskými zeměmi, spolupráci.

Samozřejmě, že podporuji opatření navržená paní zpravodajkou, ale chtěl jsem poukázat, že kdyby mezi národy světa zavládl skutečný mír a spolupráce, byl by tento problém nepoměrně menší.

Naše Unie by měla působit i svým příkladem, jak ostatně poukázal Svatý otec a včera držitel Sacharovovy ceny, pan Mukwege.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a fome e a malnutrição infantil têm uma dimensão estrutural e causas muito concretas, como o favorecimento do modelo agroindustrial de cariz exportador e o consequente empobrecimento qualitativo do setor agrícola mundial. Anos e anos de investimentos insuficientes na agricultura, de promoção do abandono agrícola, de liquidação da agricultura familiar e das pequenas e médias explorações agrícolas, setor que assegura a subsistência a 70 % das populações pobres do planeta. O fundamentalismo de mercado, as políticas de privatização e de liberalização, o livre comércio, tiveram e têm como consequência o abandono da terra, a concentração da sua propriedade, o domínio da produção por alguns poucos e a dependência alimentar de muitos.

A fome e a malnutrição são um vivo libelo acusatório que pesa sobre um sistema injusto, explorador, opressor – por isso mesmo historicamente condenado. É lamentável, mas elucidativo, que se aborde na pergunta que lança este debate, que se aborde a malnutrição infantil como um investimento rentável para os doadores. A luta contra a malnutrição é, sim, um dever ético, indeclinável, e antes de tudo o mais uma questão de justiça.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma on tärkeä, ja pienikin edistysaskel aliravitsemuksen poistamiseksi on todellakin tärkeää.

Minä kysyisin vähän samaa kuin edustaja Glezos, että miksi näin tapahtuu? Ja täällä on paljon ollut analyysiä siitä, mutta haluan itse lisätä yhden syyn, että yksi huolestuttava ongelma esimerkiksi Afrikassa on niin sanottu land grabbing –ilmiö, eli rikkaat arabimaat ja monikansalliset yhtiöt ostavat maanviljelysmaata, koska he tietävät sen, että maapallo ei kasva, mutta viljelyalaa tarvitaan yhä enemmän, ja kun he saavat omistukseensa näitä maita, he myös määräävät siitä, mitä tuotetaan, millä tavalla tuotetaan, ja tällä tavalla pienet tilat kärsivät ja se johtaa osittain siihen maataloussektorin alas painumiseen Afrikassa.

Eikö tämä ole kolonialismia, oikeastaan uuskolonialismia pahimmasta päästä? Minusta komission pitää ottaa Afrikka-politiikassaan tämä land grabbing todella vakavasti esille.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία “catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. - Mr President, thank you very much for this in-depth debate and for the very interesting viewpoints, for example on the role of women, the role of local farmers and, of course, the problem of land governance. There were very crucial issues in this debate. I think the acceleration of initiatives and the commitment to nutrition confirms that the Commission was right to focus on nutrition in its development agenda. EU Member States have shown a strong interest in the Commission’s nutrition action plan, and the Italian Presidency is preparing Council conclusions. This will increase commitment and improve coordination with Member States and reaffirm the EU’s leadership in this area.

Last week the International Conference on Nutrition showed the intention of more than 170 representatives of states to eradicate malnutrition and led to the adoption of the Rome Declaration on Nutrition. In this context I highly welcome, of course, the motion for a resolution of the European Parliament on nutrition and the initiative of Ms McAvan as chairwoman of the Committee on Development (DEVE). I sincerely hope that with our joint efforts we will be able to relegate under-nutrition to history, once and for all, and pave the way to sustainable development. Thank you once again for this in-depth debate on this very crucial issue.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έχω λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5 του Κανονισμού μια πρόταση ψηφίσματος.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), parašyta. Nors atrodo, kad dabartiniais laikais net nereikia priminti, kad kiekvienas žmogus privalo turėti teisę į maistą ir tinkamą mitybą, tačiau kai kuriose pasaulio šalyse dar reikia ne tik tai priminti, bet ir įgyvendinti. O užtikrinti teisę į maistą ir mitybą galima tik per skurdo mažinimą, per pakankamų pajamų šeimoms užtikrinimą, didžiulės socialinės nelygybės naikinimą. Deja, nuo bado ir neprievalgio daugiausia kenčia vaikai besivystančiose šalyse. Kaip ir minėjau, vaikų neprievalgis susijęs su maisto stygiumi ir šeimų skurdu, atskirtimi, netinkama priežiūra ir maitinimosi praktika, netinkamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Besivystančiose šalyse vaikų neprievalgis atsiranda ne tik dėl maisto trūkumo ir nepakankamos infrastruktūros, bet ir dėl maisto paskirstymo problemų, nevisavertės prieigos prie maisto ir nepakakamos perkamosios galios, ypač turint galvoje dideles maisto kainas, kurios dar labiau išpučiamos spekuliuojant. Skaudu, kad šių dienų realybė tokia, jog vienose šalyse kalbame, kaip mažinti maisto švaistymą, o kitose skaičiuojame iš alkio mirštančius vaikus. Norėčiau paraginti Komisiją imtis konkrečių priemonių dėl paramos ir pagalbos maisto produktais besivystančių šalių vaikams, nėščioms moterims ir vaikus maitinančioms motinoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Wałęsa, Jarosław (PPE), in writing. – Child malnutrition and undernutrition continue to be of great concern. Therefore, I will continue to support the measures taken by this House and this Union in the efforts to eliminate child malnutrition. It is evident that there is not a one-solution-fits-all scenario in which to implement, thus we must remain open and diligent in our approach.

One important factor that can make a tremendous amount of difference is nutrition for the unborn child while the mother is providing for them both. The crucial point for child nutrition is the first 1 000 days which is when the nutritional needs of the child may vary but good nutrition during this time is vital. In addition child nutrition can be linked to the education, or lack thereof, of the mother and also needs to be addressed in future policy.

While the Commission has in fact earmarked EUR 3.5 billion between 2014 and 2020 to improving nutrition in some of the world’s poorest countries, I would encourage the Commission to scale up its commitments as regards nutrition-specific interventions in order to meet its objective of reducing by 7 million the number of stunted children under the age of five by 2025.

 

7. Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)

7.1. Пакистан: закони относно богохулството
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την συζήτηση σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν (2014/2696(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. - Mr President, Pakistan’s blasphemy law prescribes life imprisonment or even a death sentence for any individual who expresses disparaging remarks about Islam. Such laws have been invoked in order to target minorities and disproportionately, in particular, have been targeting Shia Muslims, Ahmadi Muslims, Christians and Hindus.

Sadly, the vast majority of cases are fabricated. Death and prison sentences are administered by the lower first instance courts, and whilst Pakistan has, to its credit, never actually carried out an execution for blasphemy, significant numbers of those accused and their families are forced to endure threats of – if not actual – mob violence and possibly even public lynchings.

Whilst Pakistan has taken steps in recent years to ensure that renewed respect for fundamental human rights remains a top priority on its political agenda, we must continue to urge the authorities to go further, to adhere to the Constitution of Pakistan and modern international standards by fully guaranteeing the human rights of all people and citizens in Pakistan, particularly the most vulnerable citizens, minority groups, women and children. Therefore my group, the ECR, urges Pakistan to repeal these laws, which incite profound intimidation and fear.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, autore. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel suo discorso all'Assemblea costituente del Pakistan l'11 agosto 1947, Ali Jinnah, padre fondatore della nazione, ha sancito il principio dell'uguaglianza fra i cittadini. Jinnah sosteneva che i pakistani fossero liberi, liberi di andare nei loro templi, liberi di andare nelle loro moschee e in ogni altro luogo di culto nello Stato del Pakistan. I pakistani potevano appartenere ad ogni religione o casta o credo, perché ciò non aveva a che fare in nessun modo con gli affari di Stato.

Shahzad Masih e sua moglie Shama incinta e Aisha Bibi sono solo le ultime delle tante vittime che miete la legge sulla blasfemia pakistana. Questa legge rappresenta il più importante strumento di oppressione delle minoranze religiose e nega gli stessi valori sui quali è stato fondato il Pakistan. Ogni episodio di presunta blasfemia forma una catena di ingiustizie, in cui le violenze aumentano esponenzialmente ad ogni passaggio.

L'Unione europea deve fare quanto in suo potere affinché il governo pakistano garantisca ai suoi cittadini il pieno rispetto dei diritti umani sanciti nella Convenzione internazionale di cui è parte, anche attraverso la minaccia di sospensione del sistema di preferenze generalizzate.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. - Herr Präsident! Für Europa ist Pakistan ein wichtiger Partner. Es ist daher von besonderem Interesse, dass gerade hier auch die Menschenrechte uneingeschränkte Beachtung finden. Leider kommt es immer wieder zu Besorgnis erregenden Menschenrechtsverletzungen. Im Besonderen beunruhigt uns die Vollziehung des Blasphemiegesetzes. Menschen werden zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt und in vielen Fällen auch zum Tod, weil sie angeblich den Propheten Mohammed beleidigt haben.

Diese Blasphemiegesetze sind ebenso abzulehnen wie die damit verbundene Todesstrafe. Es darf nicht sein, dass das Menschenrecht auf freie Religionsausübung in Pakistan systematisch verletzt wird und diese sogenannten Gesetze dabei eine tragende Rolle einnehmen. Vor allem muss Pakistan daran erinnert werden, dass es die in diesem Zusammenhang immer mehr um sich greifende Selbstjustiz stoppen muss. Wir brauchen kein mob law, wir brauchen die rule of law in Pakistan.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. - Monsieur le Président, le relativisme culturel sévit de plus en plus dans ce Parlement, je le regrette. Les chrétiens sont effectivement victimes de discriminations au Pakistan, mais ils ne sont pas les seuls, hindous, ahmadis, soufis, chiites ou même sunnites, pour peu qu'ils prônent la tolérance religieuse, le sont aussi.

Les lois pakistanaises érigent le blasphème et l'apostasie en infraction. Elles restreignent la liberté d'expression et sont employées à des fins de persécution, de mauvais traitements et d'intimidation. Elles sont utilisées de façon abusive et doivent donc être abolies et pas seulement revues comme le demande la résolution. Il faut que les violences cessent et que ceux qui les orchestrent soient traduits en justice et condamnés. La peine de mort doit être abolie, et une réelle séparation entre politique et religion doit être mise en œuvre.

Les violences religieuses sont insupportables, notamment quand elles sont instrumentalisées à des fins politiques, et ce n'est pas en composant avec des intégristes qui réclament l'application de la charia que l'on ramènera la paix civile au Pakistan.

Pour nous, cette résolution n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est pourquoi nous ne la voterons pas.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, author. – Mr President, not one year has passed since this House adopted a resolution on this topic, and we are once again faced with various horrific incidents resulting from these laws. This is a tragedy. How can Pakistanis have faith in the rule of law when claims that are near impossible to prove can mean life imprisonment or the death penalty? How can those acquitted on blasphemy charges return to an environment that breeds hostility? How can religious minorities feel safe in their homes, having seen a couple beaten and burnt alive?

Even lawyers who are courageous enough to defend those charged are at risk of mob violence and murder. This is the situation we are dealing with repeatedly, and we have seen no improvement. It is time for Pakistan to embrace the human rights obligations and the constitutional duty it owes its citizens to protect them, whether they are Christian, Muslim, Hindu or atheist.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, author. - Mr President, I appreciate very much the fact that we have this opportunity to discuss this, with the resolution, after the debate we had in the last plenary about Asia Bibi, because we also, like our colleagues, are deeply concerned about the controversial blasphemy laws in Pakistan, blasphemy laws that are used to make freedom of expression, freedom of religion for all faiths, increasingly difficult.

Several wild accusations have already led to death sentences. One of the most famous, which we discussed last month, was that of Asia Bibi, a Christian woman who was sentenced to death. We need to call strongly on the authorities of Pakistan to repeal these laws, to have a thorough review and to repeal these laws.

To achieve that, a strong signal from the European Union is also necessary. I call on the Commission and the EEAS to use all the tools at their disposal to put pressure on the Pakistani authorities to actually introduce some change.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, za skupinu PPE. – Naše rezoluce na ochranu náboženské svobody mají občas i konkrétní pozitivní výsledky.

V červenci jsme schvalovali rezoluci o súdánské křesťance Meriam Ibrahimové odsouzené na smrt. Tato žena byla týden po přijetí naší rezoluce osvobozena. Dnes se zastáváme Pákistánky Asii Bibiové, také odsouzené na smrt, a dalších obětí pákistánského zákona proti rouhání.

Vyzývám nejvyšší představitele Evropské unie, aby požádali prezidenta Pákistánu o udělění milosti Asii Bibiové, protože to je nejrychlejší právní cesta k jejímu osvobození.

Pokud nebude Asia Bibiová a další oběti osvobozeny, vyzývám představitele Evropské unie, aby zrevidovali rozvojovou pomoc a obchodní preference, které Evropská unie Pákistánu poskytuje. To proto, že dodržování základních práv je jednou z podmínek, za kterých Evropská unie rozvojovou pomoc a obchodní preference poskytuje. V súdánském případu tato hrozba zapůsobila.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
  

PREȘEDINTE: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir (EFDD), blue-card question. – My question is: are we in this House discussing Christian rights as opposed to Muslim rights? Let us not make this debate Christianity versus Islam. Let us defend all people that are targeted under these blasphemy laws. You, sir, and others have mentioned a lot of Christian people that have been persecuted throughout the world. We are here to defend all people of all faiths, not just Christians.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Ze statistik vyplývá, že zákonem proti rouhání jsou postiženi nejvíce muslimové, i za ně tady v tomto domě bojujeme.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari, S&D-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, Pakistan on Euroopalle tärkeä kumppani, kuten edustaja Weidenholzer sanoi, ja siksi kumppaneille ja ystäville täytyy sanoa suoraan. Ja nyt sanomme Pakistanille suoraan, että kumotkaa nämä jumalanpilkkalait, ne ovat selvästi johtaneet sortoon, syrjintään ja julkisiin nöyryytyksiin. Ja ne koskettavat kristittyjä, monia muita uskonnollisia vähemmistöjä, varmasti myös muslimeja.

Pakistanin viranomaiset ovat epäonnistuneet tässä työssä, vaikka kansainvälinen yhteisö, YK, Euroopan parlamentti ja muut kansainväliset toimijat ovat monta kertaa tästä huomauttaneet ja vaatineet korjausta. Pakistanin pitää näihin perusasioihin nyt puuttua. Mistä syntyy tällainen vääryys, ja pyydämme todella sitä, että Euroopan unioni keskustelee näistä ongelmista, joita jumalanpilkkalait ovat aiheuttaneet Pakistanin viranomaisten kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, nuestra formación defiende el laicismo, es decir, la separación de la religión y el Estado. De esta manera, protegemos a todas las religiones. Repito: protegemos a todas las religiones.

Por eso, no podemos más que manifestarnos en contra de esas leyes contra la blasfemia, porque vulneran las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por eso, solicitamos, instamos al Gobierno de Pakistán a abolirlas para cumplir todo el Derecho internacional. Y ellos han firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura e incluso una moratoria de la pena de muerte.

Pero, aun así, no podemos olvidar que el crecimiento de los extremistas religiosos tiene mucho que ver con la injerencia de Occidente: con la utilización de esos grupos extremistas, la desestabilización del Baluchistán o la utilización, por nuestro querido premio Nobel de la Paz, del asesinato extrajudicial por medio de los vehículos aéreos no tripulados.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I speak in my role as Chair of Parliament’s Delegation for Relations with the Countries of South Asia, which includes Pakistan. I want once again to reassure Members that these issues are raised by the delegation with the highest authorities when we travel there. I think there are many people in Pakistan who recognise that there is a need for change, not just for minorities but for all Pakistanis, whatever their belief.

People should not be facing arbitrary accusation; they should not be in a situation where evidence is presented against them which they cannot hear and which they cannot test. But we also have to realise that to argue for change is really literally putting your life on the line, and I do wonder sometimes how brave many of us would be in those situations. Part of what we are trying to do in Pakistan is to change the situation on the ground, to make change possible, so that is why we need to support universal education which does not undermine Islam but undermines the power of those who would use it for their own purposes.

(The speaker agreed to take one blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR), blue-card question. – Ms Lambert, you are, of course, Chair of the relevant delegation, and there have been calls for a review of aid and trade preferences. Would it not be right for us to maintain the reviews that we are carrying out under the scorecard mechanism and, in particular, to keep an eye on who would be most affected by any actions we would wish to take? It is, of course, also very indicative that the Pakistani authorities are now beginning to take a certain view on such things, with over 40 arrests having been carried out in the most recent episode. Would you regard that as a positive development? Would you also agree with me that, in fact, Pakistan requires our assistance to deal with this issue, rather than simply receiving resolution after resolution?

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), blue-card answer. – Thank you for the question. I do believe that we should, obviously, be sticking to the European Union’s rules about the way we review aid and trade policy. It is something that I have certainly asked for, as a consistency of approach in the way in which we do that. I think the scorecard mechanism is really important. The arrests are welcome as part of a signal from government to people that they should stop the manipulation of these laws. I think we need to be working with the Pakistanis to enable change, which is not to say we should step back from the rules we have in place on human rights.

(The speaker agreed to take one blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR), blue-card question. – Mrs Lambert, I too would like to support the point made by my colleague here, Sajjad Karim, on the scorecard and on the arrests and the investigations. But I would like to ask you as an expert to take up the point made by Mr Bashir earlier, where he tried to make this out to be something about protecting Christians versus Muslims. In my reading of the statistics, there is a disproportionate – vastly disproportionate – targeting of minorities, including Muslim minorities – the Ahmadi Muslims in particular, the Shia Muslim communities, as well as Christians and Hindus – and statistics would suggest that it is nothing to do with Christianity versus Islam, it is about targeting minorities. Would you agree with that statement?

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), blue-card answer. – I would not call myself an expert in this, but in terms of the targeting that we are seeing, yes, I think quite a degree of it is against a range of Muslims and, indeed, a range of minorities. Some of it, I think you can see, is politically manipulated and some of it is much more to settle local scores, but I do think that when we are talking about the issue, we have to be very careful that we are not presenting this in a way which can be interpreted as an anti-Islam agenda, because that plays into the hands of those who actually do not want to see any reform.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello della condizionalità è un concetto tanto importante quanto abusato. Infatti il Pakistan, nostro partner importante, rappresenta un buon esempio di come la coerenza sia spesso merce rara nelle relazioni esterne dell'UE. Dal 1° gennaio 2014 gli è stato concesso il regime SGP+, un accesso preferenziale al mercato unico dato a paesi in via di sviluppo che si impegnino a ratificare 27 convenzioni relative ai diritti umani, lavorativi, all'ambiente e al buon governo.

Io mi chiedo come questo obbligo e come la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del '66 si concilino con le cosiddette leggi contro la blasfemia, che in alcuni casi prevedono la pena di morte o la prigione a vita e in altri l'impossibilità di poter predicare o propagare la propria fede, qualunque essa sia. Che la concessione dello status sia dovuta ad un'improvvisa crisi di cecità della Commissione? Sono crisi frequenti, quando in ballo ci sono interessi commerciali da far primeggiare sui diritti. Scelte incredibili che ci rendono poco credibili e che non aiutano i nostri amici pakistani. Il non indignarsi per questo, per me, è la vera blasfemia.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir (EFDD), blue-card question. – Does my colleague Mr Castaldo accept that a lot of the crimes that are being committed, especially in the Third World and in Pakistan, are due to poverty? Is it right that we penalise a nation, and therefore further impoverish people that many a time try and abscond or try and take land, dispossess neighbours, etc? I think it is wrong to penalise a nation on that basis and then cause it to become poorer.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), risposta a una domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, collega, come tu ben sai io sono uno di quelli che lo denuncia sempre, però mi chiedo anche: cosa ha a che vedere questo con la libertà di religione e con la libertà di pensiero?

Io credo sinceramente che l'Unione europea possa sviluppare un importante e un sano rapporto commerciale e politico con il Pakistan. E proprio per questo da amici dobbiamo ricordare ai nostri amici che, come noi dobbiamo sforzarci di più per permettere lo sviluppo nei paesi che attualmente sono ancora più indietro rispetto ai nostri, anche loro devono cercare di dare una maggiore libertà di espressione e di religione. L'approccio giusto è il "più per più" e noi dobbiamo perseguirlo con coerenza.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione del Pakistan mi sembra evidente: l'Europa aiuta il Pakistan e il Pakistan sta distruggendo le nostre piccole e medie imprese a livello europeo e a livello italiano. Hanno bruciato due cristiani e qui si fa finta praticamente di nulla, però appena Putin dice una cosa siete contro la Russia e contro Putin. Siete dei codardi, dovete svegliarvi. Io faccio una proposta, la soluzione per migliorare l'Europa e far più felice il Pakistan: prendete Katainen e Juncker, portateli in Pakistan, che stiano là, e che così l'Europa riprenda. Perché è una presa per i fondelli! Come Juncker, che dice che muove 315 miliardi quando ne ha 21, è una presa per i fondelli! È come dire che l'Europa può svegliarsi e, come diciamo noi in Italia, la beata minchia! Altro che si svegliano qua, non funziona niente. Qua non funziona niente e voi non vi svegliate, altro che Pakistan.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. - Mă abțin de la orice comentariu.

 
  
MPphoto
 

  Lars Adaktusson (PPE). - Herr talman! Pakistan är ett av världens farligaste länder för kristna. I decennier har landets blasfemilagar haft förödande konsekvenser för olika religiösa minoriteter. En anklagelse om blasfemi räcker för att dömas, för att livet ska ta slut. Det som inträffade i östra Pakistan den 7 november är ett dystert exempel på precis detta. En grundlös anklagelse mot det kristna paret Shama Bibi och Shahzad Masih ledde till att de misshandlades av en gigantisk folkmobb innan de brändes till döds.

Inför behandlingen av den här resolutionen har företrädare för Pakistan försäkrat mig och andra ledamöter att Pakistan respekterar alla medborgares rättigheter. Vi är många som tvivlar på den försäkran. Därför är den allvarliga uppmaningen till Pakistans ansvariga: Avskaffa blasfemilagarna. Respektera religionsfriheten. Det avskyvärda som hände den 7 november får inte upprepas.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Senhor Presidente, quando em 2013 integrei uma delegação deste Parlamento ao Paquistão, o governo de Nawaz Sharif comprometeu-se a aplicar uma moratória do uso da pena de morte e a melhorar os direitos humanos. Isso foi condição fundamental para que este Parlamento considerasse conceder o estatuto GSP Plus ao Paquistão. Mas estamos a regredir e, como vemos, a coberto da reacionária lei da blasfémia que serve para espalhar medo e intolerância religiosa e étnica e anula quaisquer progressos legislativos que tenham sido feitos entretanto.

A lei da blasfémia impede a liberdade religiosa, oprime minorias, cristãs e muçulmanas, xiitas e sunitas, e oprime cidadãos. Retém o Paquistão no fundo da escala civilizacional. Pior: propagandeada como instrumento antiterrorismo, faz o jogo dos terroristas, esmaga a sociedade civil, que quer viver num Paquistão livre e democrático.

Nós temos que exigir, temos que passar uma mensagem clara a Nawaz Sharif e temos que apoiar todos aqueles que no Paquistão se batem por liberdade e democracia e direitos humanos.

(O orador aceita responder a uma pergunta formulada ao abrigo do procedimento "cartão azul" (artigo 162.º, n.º 8, do Regimento))

 
  
MPphoto
 

  Afzal Khan (S&D), blue-card question. – The question I want to ask is: would she agree with me that some in this House have asked for suspension of the GSP+ agreement? Whilst we all agree on the need for a change, if we want to see change and help the victims, do we need to work with Pakistan or to threaten Pakistan?

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D), blue-card answer. – In my opinion, what is necessary is the abolishment of the blasphemy laws, because these blasphemy laws clearly contradict basic human rights, which were a condition for GSP+, so that message must be sent to Pakistan. I do not think that withdrawing from GSP+ would be positive at this point, but that must definitely be on the horizon if Pakistan does not take the necessary measures and continues to obey, for instance, reactionary forces from Saudi Arabia and to put forward these laws that basically violate the human rights of Christians, as well as Muslims, in Pakistan.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). - Dámy a páni, pokúste sa predstaviť si, že vaša sestra je odsúdená na smrť v Pakistane a nedokážete jej pomôcť. Alebo je tam zavretá občianka našej krajiny, čo urobíme? Napríklad Asia Bibi je obeťou náboženskej nevraživosti a my Európania ako ochrancovia ľudských práv sme povinní jej pomôcť. Je to kresťanka, ktorá chcela uhasiť smäd moslimkám, tie ju na základe bohorúhačských zákonov udali a išla do väzenia. Je na samotke často bitá, hladná aj smädná. Naša spoločnosť si zakladá na pomoci tým, ktorý ju potrebujú. Zachrániť matku piatich detí, ktorá je potrestaná za pomoc blížnemu iba preto, že je kresťanka, si zaslúži extrémne úsilie o jej záchranu. Obyvatelia východnej Európy toto poznajú, zažili sme prenasledovanie pre vieru komunistickým režimom a kresťania trpeli. Po 25 rokov od režimu musím konštatovať, že v mnohých krajinách je sloboda vierovyznania luxusom. Viaceré krajiny ako Pakistan, Irak či Sýria nedovoľujú slobodne vyznávať vieru v boha, to nie je správne. Šírenie strachu cez náboženstvo nie je hodné týchto čias. Za milosrdenstvo sa neodpláca smrťou. V civilizovanom svete je pomoc odmeňovaná. Iracionálne zákony o rúhaní vytvárajú príležitosť na prenasledovanie, perzekúciu, kriminalizáciu ľudí inej viery.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). - Senhor Presidente, senhores Deputados, nenhuma religião pode justificar a barbárie e a selvajaria. Nenhuma religião pode justificar que uma multidão em fúria agrida até à morte um casal cristão e queime os seus corpos nos fornos da fábrica onde trabalhava. Nenhuma religião pode justificar que se mate a tiro um governador na província do Punjab e um ministro cristão das minorias apenas porque criticavam a lei da blasfémia e eram a favor dos direitos das minorias religiosas. Nenhuma lei pode justificar que se mantenham na prisão, com a possibilidade de serem condenados à morte, mais de mil pessoas cujo caso mais conhecido e emblemático é o de Asia Bibi. Nenhuma religião pode justificar que se mate a tiro um advogado, Rashid Rehman, no pleno exercício do seu mandato, por defender em tribunal um constituinte acusado de blasfémia.

Basta de barbárie! É preciso trazer o Paquistão à comunidade das nações civilizadas.

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir (EFDD). - Mr President, I strongly condemn the brutal killings of Shama Bibi and Shahzad Masih, Pakistani Christians, by a violent mob and other abuses committed in the name of blasphemy. These barbaric acts cannot be acceptable to this Parliament, the international community and the Pakistani nation. I know the Pakistani nation is in a state of deep shock and outrage.

It is important to understand that these laws have existed in Pakistan since colonial times and that the majority of cases registered under this law have been against Muslims.

I have been assured by the Pakistani authorities that they are taking adequate steps to prevent possible misuse and abuse of the laws. It is also important to remember that no one has so far been punished under these laws. Cases instituted under the law have normally failed to withstand judicial scrutiny at the various levels. It has been made compulsory that no police officer below the rank of superintendent of police can investigate the charges.

 
  
MPphoto
 

  Aymeric Chauprade (NI). - Monsieur le Président, chers collègues, en novembre 2010, Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise, a été condamnée à la peine de mort par les autorités de son pays au motif qu'elle aurait insulté Mahomet. Depuis, toutes les tentatives de faire appel de cette décision ont été rejetées. Elle attend actuellement dans le couloir de la mort la décision de la Cour suprême pakistanaise, son ultime recours pour sauver sa vie.

Chers collègues, j'aimerais rappeler que, selon Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, entre 120 et 200 millions de chrétiens subissent chaque année une persécution. Autrement dit, des millions de personnes risquent chaque jour leur vie pour le seul fait de croire au Christ.

Néanmoins, une fois de plus, l'idéologie arrogante des droits de l'homme fonde cette résolution, et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai de la soutenir. Je ne soutiendrai pas une nouvelle ingérence de l'Union européenne qui n'a qu'un seul but: abattre la souveraineté des États pour réaliser les ambitions géopolitiques d'une puissance globale et des oligarchies qui la servent.

Que nos gouvernements occidentaux commencent à s'opposer à l'islamisation de l'Europe et à l'extension du fondamentalisme islamique dans nos propres sociétés avant de donner des leçons à la terre entière! Asia Bibi ne sera pas sauvée par le droit-de-l'hommisme occidental, elle sera sauvée par une Europe qui assumera sa civilisation chrétienne et qui, par le fait de sa puissance, offrira une protection naturelle aux chrétiens dans leur propre pays.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Mr President, as is the case with other minority communities in the country, such as Christians, the Baloch people have been targeted through the blasphemy laws in Pakistan. Mentally ill people have also been victims of these laws, which demonstrates how the Pakistani State fails to protect and mistreats the vulnerable groups in its society. The blasphemy laws are in violation of the International Covenant on Civil and Political Rights, which Pakistan needs to adhere to if it wants to benefit from the GSP with the EU. We should not overlook the fact that many secular parties in Pakistan have been advocating amending or abolishing the blasphemy laws. This is something for the European External Action Service to pay attention to when dealing with Pakistan.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Pakistan è l'unico paese musulmano che ha una legge sulla blasfemia. Dal 1990, anno in cui è stata introdotta questa norma, ci sono state circa 60 esecuzioni. La violenza della Sharia non tocca soltanto i cristiani ma anche altre minoranze. In quest'Aula abbiamo protestato contro la decisione dell'Alta corte di Lahore di confermare la condanna a morte per blasfemia di Aisha Bibi, così come abbiamo manifestato il nostro orrore per l'uccisione di due giovani, sposi cristiani, genitori di quattro figli, bruciati vivi in Pakistan da una folla inferocita perché ingiustamente accusati di blasfemia.

Ma l'indignazione non basta. L'Europa deve esortare il Pakistan a promuovere i passi necessari per arrivare all'abrogazione dell'odiosa legge sulla blasfemia. L'Unione europea ha il dovere di sollecitare il governo di Islamabad affinché prenda in considerazione una moratoria sulle esecuzioni capitali. Non bastano più le condanne formali. L'Europa deve utilizzare tutti gli strumenti di pressione che ha a disposizione sul governo pakistano per aiutare le comunità religiose. L'Europa può e deve intervenire affinché il Pakistan rispetti i suoi obblighi nei confronti della libertà di espressione e della libertà di religione e di credo.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Terecht vraagt het Europees Parlement vandaag aandacht voor de blasfemiewetgeving, die moet worden ingetrokken. Terecht, omdat Asia Bibi al vele jaren onschuldig in een dodencel zit. Zij moet vrij! En dat kan door een presidentieel decreet of door een snelle behandeling voor het Hooggerechtshof in Lahore.

Terecht behandelen wij nu deze zaak, omdat er honderden Asia Bibi's zijn. De blasfemiewetten zijn een deken van angst over de hele Pakistaanse samenleving en worden daar misbruikt door extremisten. De blasfemiewetten moeten weg. Terecht bespreken wij dit nu vandaag omdat de wetten in strijd zijn met de mensenrechtenverdragen die Pakistan heeft ondertekend en in strijd zijn met de GSP+-relatie die het met de Europese Unie heeft.

Mevrouw Malmström, de Europese Commissie, moet dus snel onderzoeken of de verplichtingen die zijn nagekomen in het kader van het GSP+, wel terecht zijn. Geen handelsvoordelen als er geloofsvervolging is.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati (PPE). - Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites et je m'associe à l'ensemble des propos de mes collègues. Avec cette résolution, nous voulons à la fois envoyer un message clair de soutien à Asia Bibi et exhorter les autorités pakistanaises à sauver cette femme, notamment en abrogeant les lois sur le blasphème.

Cette résolution reprend toutes les persécutions subies par des personnes qui ne font rien d'autre que de croire en Dieu. Notre Parlement et l'Union européenne ont une responsabilité très claire qui est de défendre la liberté religieuse, quelle que soit la religion; cela s'adresse à M. Chauprade mais je le rejoins sur un point: notre responsabilité consiste aussi à défendre les chrétiens puisque notre histoire et notre identité profonde sont profondément ancrées dans le christianisme.

Si nous ne défendons pas les plus de 150 millions de chrétiens persécutés dans le monde, qui le fera à notre place?

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). - Panie Przewodniczący! Wielu naszych kolegów mówiło już o sprawie Asii Bibi – mówili panowie Škripek, van Dalen, Svoboda, Chauprade, Caputo. Ja chcę zaproponować i domagać się działań bardziej pragmatycznych, bo Asia Bibi nie może już dłużej znosić tej tortury psychicznej, jaką jest przetrzymywanie od wielu lat w celi śmierci. Władze województwa podkarpackiego w Polsce zaproponowały władzom Pakistanu przyjęcie Asii Bibi na leczenie. To samo proponuje mer Paryża. Te konkretne propozycje społeczne muszą być wspierane przez dyplomację Unii Europejskiej. To jest konkretny apel do pani minister Mogherini, żeby inicjatywy podejmowane przez konkretne władze samorządowe w naszych państwach były wspierane. Tę kobietę trzeba już wydostać z więzienia. I oczywiście naszym partnerom w świecie islamu musimy powtarzać jedno: żaden muzułmanin w Europie nie jest prześladowany w ten sposób z powodu swojej religii. Powinniśmy się więc domagać tych zasad, tych praw, które sami stosujemy.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). - Gospodine predsjedniče, ja tražim da se poništi presuda o smrtnoj kazni Asiji Bibi, kršćanki te majci petero djece, koja je uhićena 2009. godine pod lažnom optužbom za bogohuljenje i tražim da je se pusti na slobodu. Tražim da se otkriju počinitelji ubojstva kršćanskog para Shama Bibi i Shahzad Masih koje je pretukla skupina muslimana, optužujući ih za spaljivanje stranica Kurana i žive ih spalila u ciglani u kojoj su radili.

Tražim da se ukine zakon o bogohuljenju u Pakistanu, jer se njegovom primjenom krše ljudska prava te pravo na slobodu izražavanja vjere. Činjenica je da Pakistan ima važnu ulogu u promicanju stabilnosti u jugoistočnoj Aziji, stoga pozivam pakistanske vlasti da budu primjer u jačanju zakona i ljudskih prava, a ne u njihovom kršenju.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR). - Mr President, I stand here actually feeling very proud of the fact that we are having the type of debate that we are, in this Chamber. Once again, his Holiness the Pope took the floor just the day before yesterday and made it clear that when Europe does not hold firmly to its values, we are set adrift, and that I see being demonstrated here today. So many of our colleagues may be unaware, but actually this House and the European Union have already been instrumental in securing the release of a European citizen from death row in Pakistan. It is something that we achieved some years ago. There is no reason why our dialogue should not allow us to pursue that sort of constructive dialogue again.

To the Commission, I can simply repeat: we have, of course, a variety of calls in terms of the trade relationship that we have with Pakistan. After a considerable and very vigorous exercise, we granted the GSP+ to Pakistan. We have the scorecard mechanism. Let us please apply that as vigorously as we possibly can. This is a time for every colleague in this House to come together and work with Pakistan in order to achieve the ultimate end of saving that life.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, nema te religije koja može opravdati ovakve postupke. Mi danas ovdje koristimo instrumente koji nam stoje na raspolaganju, instrument je i ova Rezolucija i pohvalno je da imamo Rezoluciju. Međutim, činjenica je da je 150 milijuna kršćana diljem svijeta progonjeno.

Činjenica je da je zakon o blasfemiji u Pakistanu vrlo represivan i netolerantan i zaista ne možemo hladno promatrati da nakon ubojstva u pećnici dvaju građana Pakistana, Asia Bibi biva osuđena na smrt. Samo zato što je bila kršćanka i samo zato što je koristila pravo na vodu za svoju djecu. Dakle, ugrožena su ljudska prava po više osnova. Imam jedan prijedlog, dakle mi danas šaljemo poruku ako je moguće. Međutim, nisam sigurna da će ta poruka imati pozitivan učinak.

Imam prijedlog prema gospodinu Stylianidesu, obzirom da razvojna pomoć ide iz Unije i prema Pakistanu, da razmotrimo način na koji se ta razvojna pomoć šalje Pakistanu, i to bi možda mogao biti jedan konstruktivan prijedlog.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). - Monsieur le Président, c'est au nom des valeurs universelles fondatrices que sont le respect des droits fondamentaux des individus, la liberté d'opinion, la liberté de pensée, la liberté de conscience, la liberté de culte, la tolérance religieuse que nous exhortons les autorités pakistanaises à abroger les lois sur le blasphème.

Je rappelle que c'est la constitution pakistanaise elle-même qui est censée garantir les droits des minorités et la liberté religieuse, les droits de toutes les minorités et, avant tout, de toutes les minorités religieuses. Nous devons donc vraiment, nous, Union européenne, exiger de notre partenaire pakistanais qu'il respecte ses propres engagements, qu'il respecte les droits de l'homme.

Mais pourquoi nous cacher derrière notre petit doigt? Nous savons que ce sont les chrétiens qui, aujourd'hui de par le monde, dans de trop nombreux pays du monde, sont parmi les minorités religieuses les plus persécutées. Le cas d'Asia Bibi, cette jeune femme, que nous devons réussir à sortir du couloir de la mort, émeut particulièrement l'opinion. Il faut tout faire pour libérer Asia Bibi.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, on behalf of the High Representative/Vice-President, Federica Mogherini, we welcome the adoption of your resolution on the blasphemy laws in Pakistan. As recalled in the European Union guidelines on freedom of religion or belief and the European Union guidelines on freedom of expression, laws that criminalise blasphemy can have serious inhibiting effects on the exercise of these human rights. As a general principle, the European Union recommends the decriminalisation of blasphemy offences.

In Pakistan the blasphemy laws are frequently used to settle personal conflicts or to stoke up secretarian and interfaith tensions. The application of blasphemy laws is an issue of considerable concern for the European Union, not least because they carry the death penalty. In our human rights dialogue with Pakistan in June we discussed the blasphemy laws. We reminded the Government of Pakistan of its obligation to enforce the provision of the International Covenant on Civil and Political Rights concerning freedom of religion or belief.

During his official visit to Pakistan in October 2014, the EU Special Representative for Human Rights, Mr Stavros Lambrinidis, specifically raised the misuse of blasphemy laws with several ministers as well as with religious leaders. He also expressed deep concern at the decision of the High Court to uphold the conviction of Mrs Asia Bibi, despite blasphemy legislation being a sensitive issue within Pakistani society. The EU message is that leaders, whether political or religious, must find the courage to address this. Threats and violence against judges, lawyers and human rights defenders involved with these cases are common. Some of them have even been killed. It must be clear that any form of immunity for such crimes would undermine the justice system and the rule of law.

The European Union will continue to use any appropriate opportunity to raise this issue with our Pakistani counterparts. In this regard, the GSP+ trade preferences are a major milestone in our relations with Pakistan. GSP+ offers a clear framework for assessing and promoting progress in implementing the 27 co-international conventions on human rights, labour rights, environment and good governance – a process we are following closely. The European Union, and notably our delegation in Islamabad, will continue to follow the case of Asia Bibi closely and to advocate for the verdict to be overturned and for Mrs Bibi to be released. The European Union will use any opportunity to raise this case, and the wider issues of the death penalty and the blasphemy law, with our Pakistani counterparts.

I have taken note of and welcome your strong interest in this issue. Let me assure you that the European Union remains fully committed to engage with Pakistan – with the government, human rights defenders and other stakeholders – to promote and defend human rights. The forthcoming visit to Europe by the Chair of the Pakistani Senate early next year may be a useful opportunity to discuss our concerns.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. - Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterilor.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Cesa (PPE), per iscritto. Voglio intervenire oggi per ricordare a tutti noi l`importanza di continuare a batterci senza sosta in difesa dei diritti umani in tutti quei luoghi dove sono costantemente minacciati. Mi riferisco adesso, in particolare, alla situazione in atto in Pakistan. Sappiamo tutti la storia di Asia Bibi, la madre cristiana di 5 figli condannata a morte solo perché ha bevuto dell`acqua da un pozzo destinato ai musulmani. La faccenda è ancora più sconvolgente se pensiamo che l`Alta Corte di Giustizia del Pakistan ha ratificato la sentenza di morte, che dovrà essere eseguita da qui a breve. Quindi in Pakistan non esiste proprio lo stato di diritto e i cristiani continuano ad essere perseguitati impunemente. E `importante che le autorità pakistane si rendano conto che se continuano a violare i diritti umani così barbaramente il dialogo con l`Unione europea diventerà impossibile, visto che una conditio sine qua non di dialogo è proprio relativa al buon governo e al rispetto dei diritti umani. E il caso di Asia Bibi non è l´unico della storia recente, poiché solo due settimane fa, il 7 novembre, una coppia cristiana è stata picchiata a morte, accusata di aver bruciato pagine del Corano.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR) , in writing. Under blasphemy laws in Pakistan, defiling the Koran or insulting the Prophet Muhammed can result in life imprisonment or the death penalty. Under these provisions, which are part of the Pakistani Penal Code, dozens of people are persecuted every year, although the vast majority of cases are actually fabricated and part of land or workplace disputes. While no one has been executed by the state for blasphemy, those accused of breaking these laws often spend years in prison and along with their family are at all times in danger of mob violence. Even advocates for reform in Pakistan run the risk of being targeted by extremists. It is abundantly clear that the blasphemy laws have been used to instil fear into religious minority communities, and in particular Christians. While minority rights are guaranteed by Pakistan’s constitution, the government must actively address religious hostility within society. Pakistan has a duty to respect, and provide adequate protection to, people of all faiths. Freedom of thought, conscience and religion are fundamental human rights. These rights belong to all Pakistanis, irrespective of their faith.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schrifftlicht Wir sind heute dabei, Pakistan zu einer Überarbeitung seiner Blasphemiegesetze aufzufordern. Bereits im Vorfeld wurde uns von pakistanischer Seite unter anderem mitgeteilt, dass diese Gesetze dem Schutz jedweder Religion dienten und Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit ohnehin gewahrt würden. Tatsache ist aber, dass zwischen 1986 und 2007 647 Personen auf Grundlage dieser Gesetze angeklagt wurden und die Hälfte der Angeklagten keine Moslems waren. Allerdings bekennen sich 95 % der Einwohner Pakistans zum moslemischen Glauben! Faktisch treffen die Gesetze also, allen Behauptungen der pakistanischen Regierung zum Trotz, in erster Linie Nicht-Mosleme. Weiterhin zeigen Fälle wie derjenige von Muhammad Asghar, dass Menschen aufgrund dieser Gesetze zum Tode verurteilt werden, die nach westlicher Jurisdiktion für schuldunfähig befunden würden. Eine Aufforderung zur Überarbeitung dieser Gesetze mag ein öffentlichkeitswirksamer erster Schritt sein. Wir müssen aber schon heute weitere Schritte andenken, um dieser Aufforderung Taten folgen zu lassen, falls Pakistan an seiner rigorosen Linie der Anwendung dieses Unrechts festhält.

 

7.2. Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Preşedintele. - Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea a șapte propuneri de rezoluție referitoare la cazul lui Šešelj, acuzat de crime de război (2014/2970(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, autore. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il leader ultranazionalista serbo, Vojislav Šešelj, sotto processo al tribunale penale internazionale per crimini di guerra e rimesso in libertà temporanea per motivi di salute, è tornato a Belgrado e ad accoglierlo all'aeroporto c'erano familiari e numerosi sostenitori che hanno intonato canti cetnici e scandito slogan contro il governo.

Šešelj è accusato di crimini commessi contro musulmani e croati durante la guerra nella ex Jugoslavia. I politici e i media serbi nel commentare il ritorno in patria di Šešelj non hanno fatto cenno alcuno alla guerra e ai crimini. Il tema cruciale trattato dai media serbi è stato la funzione e l'effettiva legittimità del tribunale dell'Aia: se questo è un tribunale che opera secondo equità, se ha violato i diritti di Šešelj e se l'Aia processa esclusivamente i serbi. Tra la folla Šešelj si è mosso molto bene e senza l'aiuto di nessuno, anzi si è intrattenuto con la folla tenendo dei discorsi da leader politico.

L'Unione europea non può rimanere a guardare l'adorazione del mito di chi si è presumibilmente macchiato di orrendi crimini contro l'umanità. In casi come questi sarebbe auspicabile un più rapido e certo decorso dei tempi della giustizia, perché si rischiano inaccettabili delegittimazioni.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, autor. - Gospodine predsjedniče, u potpunosti podržavam ovu rezoluciju i njezin kritičan pristup, ne samo prema Šešelju, nego i onima koji mu svakodnevno omogućavaju da nastavi sa širenjem mržnje povijesnim revizionizmom i propagiranjem velikosrpskog ekspanzionizma.

Međutim, ništa od ovog njegovog cirkusa ne bi došlo do izražaja da su se srpske vlasti odmah ogradile i osudile bolesne izjave i ponašanje Šešelja. Meni je jasno da su oni nekada bili kolege i najbliži suradnici, ali kao današnji lideri Srbije upravo bi njima trebalo biti u interesu zatvaranje ratnog i otvaranje novog, europskog poglavlja.

Još bih dodala na kraju da me iznenađuje i razočarava nevjerojatna neučinkovitost i pristranost Haškog tribunala koji nije ispunio svoju povijesnu zadaću nego samo unio dodatan nemir u prostor država bivše države.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec, autor. - Gospodine predsjedniče, prekjučer je Sveti Otac, upravo iz ovog Parlamenta, poslao poruku nade narodima Balkana sa željom uspostave trajnog mira u regiji koja je svjedok i žrtva ratnih sukoba.

Govor mržnje Vojislava Šešelja ponovno otvara rane ratnih sukoba i vrijeđa kolektivno sjećanje građana Hrvatske. Svjestan rizika, Međunarodni sud u Haagu neodgovorno je otvorio prostor za potencijalnu destabilizaciju regije, što dodatno narušava vjerodostojnost i povjerenje građana ukazano međunarodnoj instituciji.

Očekujem od institucija Srbije da pokažu odgovorno ponašanje države koja je kandidat za članstvo u Europskoj uniji i poštivanje temeljnih načela Europske unije. Zaštita prava manjina i općenito ljudskih prava te poštivanje različitosti i promicanje dobrih odnosa u regiji nužni su preduvjeti suradnje. Snažno podržavam političke stranke i organizacije civilnog društva u Srbiji čije je djelovanje usmjereno na trajni mir u regiji i konstruktivnu suradnju. Vjerujem kako će Srbija na svom putu u Europsku uniju ispuniti očekivanja izrečena u ovoj rezoluciji Europskog parlamenta.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. - Herr Präsident! Wie ein dunkler Schatten liegt die Vergangenheit über Ex-Jugoslawien. Man kann ihr nicht entfliehen, und daher dürfen die Verbrechen weder verharmlost noch unter den Tisch gekehrt werden. Man muss sie aufarbeiten, Schuld und Verantwortlichkeit klären. Dafür gibt es ordentliche Gerichtsverfahren. Wahrheitsfindung benötigt Zeit, oft unerträglich viel Zeit, wie im Fall von Vojislav Šešelj. Das Gericht hat den Angeklagten jetzt aus humanitären Gründen vorübergehend auf freien Fuß gesetzt, wie in Rechtsstaaten üblich.

Dieser Sachverhalt berechtigt niemanden, daraus irgendwelche Schlüsse über ein künftiges Urteil zu ziehen. So einfach könnte man das sehen, wenn nicht der Schatten der Vergangenheit über der Region läge. Ihm kann man nur entkommen, wenn man die Institutionen der Rechtsstaatlichkeit respektiert und mit ihnen vorbehaltlos zusammenarbeitet. Die gegenwärtige serbische Regierung hat sich dazu verpflichtet, und wir sollten daher diesen Fall nicht zum Gegenstand einer nicht funktionierenden Vergangenheitsbewältigung machen.

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš, autor. - Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, važno je u ovoj Rezoluciji izreći stav o neprihvatljivosti odluke Haškoga suda o puštanju Šešelja na slobodu i jednako tako osuditi njegove napade na suverene države Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i veličanje ratnih zločina.

Ali, Šešelj je bolestan, neki kažu i lud, ratni zločinac kojega nećemo promijeniti, a Haški sud je pri kraju svoga rada i nije sud Europske unije, nego je sud Ujedinjenih naroda. Srbija je najvažnija tema ove Rezolucije, jer je to zemlja o kojoj u velikoj mjeri ovisi sudbina i ostalih zemalja zapadnog Balkana i ona na njih može utjecati i dobro i loše.

Zato je važno pozvati srpsko političko vodstvo da osudi Šešeljov govor mržnje i njegove napade na susjedne države, a naravno još je i važnije da oni to doista i učine. I ono na čemu je ALDE osobito inzistirao, da se osnaže i primjenjuju zakoni koji zabranjuju govor mržnje i potiču na nasilje.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. - Monsieur le Président, nul n'est besoin de faire la liste des crimes dont est accusé Vojislav Šešelj. Slobodan Milošević le considérait comme la personnification de la violence primitive, c'est dire!

Le chef historique de l'extrême droite serbe se perçoit comme l'héritier des tchetniks, milices qui ont collaboré avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a comparu devant le Tribunal de la Haye, n'y a été condamné qu'à quinze mois de prison ferme pour des broutilles et n'a pas encore été jugé sur l'essentiel. Libéré pour des raisons sanitaires, à peine rentré dans son pays, il a repris ses discours de haine. Son procès n'a que trop traîné, ses victimes ont droit à la justice. Ce bourreau, malade ou pas, doit être condamné, c'est le meilleur moyen de l'empêcher de nuire à la réconciliation dont la Serbie a tant besoin.

Mais cette résolution, demandée par le PPE, risque au final de le servir. Déjà, il l'instrumentalise pour se faire de la publicité. Sans désaccord sur le fond, je crains donc que cette résolution soit inefficace, voire contreproductive. Je demande donc, une fois encore, un meilleur choix de nos urgences afin qu'elles servent réellement la défense des droits de l'homme partout à travers le monde.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković, autor. - Gospodine potpredsjedniče, rezolucijom snažno osuđujemo ratno huškačku retoriku optuženog ratnog zločinca Šešelja nakon povratka u Beograd. Pozivamo Haag da u novim okolnostima preispita uvjete za njegov ostanak na slobodi i povrati vlastitu vjerodostojnost. Osuđujemo Šešeljevo vrijeđanje žrtava u Hrvatskoj, a osobito na dan sjećanja na žrtve grada heroja, Vukovara. Njegove su izjave otvorile psihološke rane rata žrtava u Bosni i Hercegovini, ali i kreirale novu bojazan za manjine u Vojvodini. Protivimo se i zagovaranju projekta Velike Srbije s teritorijalnim pretenzijama na susjedne države.

Rezolucija je jasna poruka vlastima u Srbiji koje na Šešeljev govor mržnje nisu adekvatno reagirale ni u političkom ni u pravnom smislu. Tražimo od srpskih institucija da istraže da li je Šešelj već prekršio srpske zakone te da zaštite prava manjina. Odgovorna demokracija znači prihvaćanje europskih vrijednosti. Stoga Srbiju koja želi pristupiti u Europsku uniju pozivamo da jasno osudi Šešeljeve postupke.

U čemu je problem predsjedniče Nikoliću, premijeru Vučiću, ministre Dačiću? Da li je ignoriranje politička taktika ili je šutnja strah od Šešelja? Vaša šutnja ostavlja dvojbe o stavu aktualnih vlasti u Srbiji o procesuiranju odgovornih za ratne zločine. U interesu europske budućnosti Srbije reagirajte.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I fully understand the evil of wartime rhetoric and hate speeches against neighbouring countries and minorities, especially in the Western Balkans. Therefore, I will always fight for policies of peace and reconciliation. Šešelj’s public appearances go precisely against these principles. Our response, however, should not create more tensions, and especially not by giving this accused war criminal more attention than he deserves.

I think it is unfortunate that Šešelj’s radical statements have been given such unnecessary publicity and attention by the media and some politicians. I only hope that they are not going to be used as an instrument for further political tension in the region. I am also convinced that this resolution is not a good place to give instructions to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). It is an independent international body created by the United Nations and has a clear mandate. For these reasons, I hesitate to support this resolution.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula, u ime kluba S&D. – Gospodine predsjedniče, događa se izvanredna situacija, imamo izvanrednu rezoluciju. To je indikator da se neko redovno stanje možda mijenja na gore.

Nažalost na zapadnom Balkan stabilnost i mir još uvijek nisu redovno stanje. Zato slučaj optuženog za ratne zločine, Vojislava Šešelja, ima dimenziju hitnosti s obzirom na prostor i vrijeme. Zapadni će Balkan dugo osjećati posljedice agresije, smrti, razaranja počinjenih u ime projekta u kojemu je Šešelj bio aktivni sudionik. Nije za to osuđen, nije se za to pokajao, dapače. Njegovo, nadam se privremeno, puštanje na slobodu oslobodilo je i strahove žrtava koje opet moraju proživljavati traume jer on nastupa kao da je vrijeme stalo početkom devedesetih.

Rezoluciju vidim i kao poticaj srpskim vlastima da provjere krši li Šešelj govorom mržnje domaće zakone i podršku demokratskim snagama u Srbiji da pruže otpor idejama koje su još nedavno toliko koštale srpske susjede i samu Srbiju, a Europski parlament koji je jučer nagradio doktora Mukwegea treba uporno reagirati na poticanje mržnje i na svom kontinentu.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, напълно споделям мнението на вносителя на този проект за резолюция. Името на Шешел се превърна в символ на военни престъпления, превърна се в символ на разруха, на гражданска война, водена на територията на бивша Югославия повече от петнадесет години, отнела стотици хиляди човешки животи, разрушила съдби, разрушила домове, разрушила инфраструктура, разрушила отношения на Балканите.

Тази великодържавна, тази шовинистична политика на Шешел доведе до това, милиони хора да са напуснали родните си места и все още да не са се прибрали по тях. И тази политика все още продължава като ехо от неговите действия в Цариброд, в Босилеград, в Сурдулица и т.н. Това не може да бъде подминато без коментар. Мястото на военнопрестъпниците е в затвора, а не на свобода.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE. – Šešelj je na prostorih bivše Jugoslavije metafora za zločin. Metafora za najhujše stvari, ki so se dogajale, in on je svojo podobo za vedno vtisnil pod strahote Vukovarja.

Šešelj je človek, o katerem bo zgodovina pisala z enakimi črkami kot o največjih zločincih fašizma, nacizma in drugih -izmov. Šešelj ne bi smel dobiti javne tribune, da v današnjem času, v drugačnih okoliščinah razglaša svoje stare, svoje zavržene ideje.

Ne bi rad kritiziral haaškega sodišča, vendar pa zaradi njegovih odločitev, vendar pa ta gotovo ni bila najbolj briljantna, bila je zgrešena.

Kar zadeva oblasti Srbije, so se ogradile od prihoda Šešlja, nimajo zaslug za to, da je Šešelj prišel. Pozivam pa jih, in to jih poziva tudi ta resolucija, da mu stopijo na prste s sredstvi pravne države.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE. – Zakaj sem podpisal resolucijo o Šešlju? Seveda ne zato, ker bi želel soditi o njegovi odgovornosti za vojne zločine, o tem lahko presodi le haaško sodišče, in upam, da bo to storilo čim prej, ker če bi, se o teh zadevah danes ne bi pogovarjali.

Drugič: pod resolucijo se nisem podpisal, ker bi želel deliti lekcije Srbiji in njenemu vodstvu. Ta je Šešlju že odgovorila s spremembami, ki so Srbijo v osmih letih od njegovega odhoda v Haag spremenile v popolnoma drugačno državo in družbo, kot si jo je predstavljal Šešelj in njegovi podporniki.

Vendar pa dejstvo, da sodba še ni izrečena, ne daje pravico Šešlju, da širi laži, ki blatijo žrtve zločinov, ki so se zgodili, in širi sovraštvo, ki lahko povzroči novo nasilje, nove napetosti.

Takšen govor je treba obsoditi tudi tukaj v Evropskem parlamentu, v katerem bodo nekoč sedeli tudi naši kolegi iz Srbije. In moja podpora je namenjena predvsem tistim, ki se v Srbiji borijo za to, da bo njihova družba odprta, tolerantna, moderna in demokratična, torej ne moremo biti tiho niti tu, niti v Srbiji.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). - Κύριε Πρόεδρε, σε λίγη ώρα θα κληθούμε να αποφασίσουμε για την τύχη του Δρα Šešelj, ενός ανθρώπου ο οποίος παρέμεινε στην φυλακή για δώδεκα χρόνια ως πολιτικός κρατούμενος, όχι για όσα έπραξε αλλά για όσα είπε, δηλαδή για τις ιδέες του.

Έχετε ποτέ διανοηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ενδεχόμενο να καταδικαστεί ο πρόεδρος του κόμματος με το οποίο έχετε εκλεγεί, χωρίς να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα;

Θα μου απαντήσετε "όχι, διότι αυτό δεν είναι δημοκρατία".

Εμείς οι Έλληνες εθνικιστές όμως, δυστυχώς θα σας απαντήσουμε "ναι".

Ναι, διότι εδώ και δεκατέσσερεις μήνες ο αρχηγός, έξι βουλευτές και αριθμός στελεχών του κόμματος μας, βρίσκονται άδικα και παράνομα στη φυλακή, όχι διότι διέπραξαν κάτι κακό, όχι διότι είπαν κάτι κακό, αλλά απλώς διότι οι πολιτικοί τους αντίπαλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με πολιτικά επιχειρήματα τα δικά τους επιχειρήματα.

"Δικαστική αυθαιρεσία κατόπιν κυβερνητικής πολιτικής εντολής" θα μου πείτε και θα συμφωνήσω μαζί σας.

Δυστυχώς, τα δημοκρατικά κράτη, όταν το επιβάλλουν πολιτικές σκοπιμότητες, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο, ίσως και χειρότερο, από τα ολοκληρωτικά κράτη, τα οποία εμείς καλώς καταδικάζουμε.

 
  
MPphoto
 

  David McAllister (PPE). - Mr President, the main message of our resolution is to strongly condemn the appalling hate speeches and wartime rhetoric of Mr Šešelj. This kind of incitement to hatred and the encouragement of territorial claims have no place at all in the Europe of the 21st century. Today we encourage all authorities in Serbia, the government and the opposition, the political parties, non-governmental organisations and all individuals to fight against hate speech. I would like to outline that the European Parliament stands by Serbia on its European path. Serbia itself has declared EU accession as its key strategic goal, and we can all acknowledge the progress this country is making towards this goal. Serbia clearly belongs to our European family and has the capacity and ability to deliver and to get closer to the European Union in the near future. We should support our partners in their efforts. This also needs to be the message of today’s debate.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR). - Potępienie zbrodni Szeszela jest oczywistym wymogiem sprawiedliwości, to jest przede wszystkim apel do Międzynarodowego Trybunału w Hadze o to, by konsekwentnie osądził tę zbrodnię.

To jest, jak powiada projekt rezolucji, zbrodnia o podłożu nienawiści narodowej, ale by sprawiedliwość była sprawiedliwością, trzeba pamiętać o wszystkich zbrodniach, także tych, które zostały dokonane na podłożu ideologii komunistycznej. Wiele z nich nie zostało osądzonych. Dotyczy to Europy Środkowej, dotyczy to Polski.

I wreszcie ostatnia uwaga: potępienie sprawiedliwe, konieczne potępienie pana Szeszela i jego zbrodni nie może zamykać drzwi dla dzielnego narodu serbskiego, który ma prawo do uczestnictwa we Wspólnocie Europejskiej, tak jak wszystkie narody bałkańskie. Powinniśmy czynić jedno i drugie.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). - Gospodine predsjedniče, (početak govora se ne čuje) je u tome što je Haški sud koji je osnovan za to da bi osudio zločince na području bivše Jugoslavije, donio odluku kojom ponovno potencijalno raspiruje mržnju na području bivše Jugoslavije. U tom kontekstu koliko god je možda i neprimjereno govoriti o sudskim odlukama, moramo upozoriti sud i javnost da ta odluka sigurno neće doprinijeti miru i stabilnosti.

Osuda zločinca Šešelja je ovdje u ovoj kući definitivna i potpuno jasna i jednoglasna. Također želim istaknuti i pozitivnu činjenicu, što poziv na mržnju i na nove sukobe od strane Šešelja nije naišlo na nikakvu ozbiljnu prođu u Srbiji i građani Srbije su uglavnom ignorirali njegove stavove.

I pogotovo je važno to što danas imamo situaciju u kojoj Vlada Srbije želi europski put, posjeta gospodina Rame Beogradu i posjeta u Sarajevu je nešto što je pokazatelj dobrih namjera u ovom trenutku od strane Srbije.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). - Vreau să condamn, la rândul meu, în termeni foarte fermi acțiunile recente ale lui Šešelj, acuzat în fața Tribunalului Internațional Penal pentru fosta Iugoslavie de grave crime comise pe teritoriul Croației și al Bosniei și Herțegovinei. Suntem cu toții revoltați, cum s-a văzut, de retorica folosită de Šešelj în jurul temei „Serbiei mari”, de incitarea la ură, ca și de primirea sa ca un erou în Serbia după eliberarea provizorie din motive umanitare.

Ca raportor al Parlamentului pentru Bosnia și Herțegovina, am urmărit reacțiile din această țară, sentimentul de revoltă al victimelor pentru care acțiunile recente ale lui Šešelj nu fac decât să redeschidă răni încă necicatrizate. Pe lângă această încărcătură emoțională, acțiunile lui Šešelj riscă să compromită eforturile depuse pentru reconciliere în Balcani, iar încrederea publică în Tribunalul de la Haga, care este un instrument important pentru a realiza această reconciliere, riscă să fie afectată.

În fine, aș vrea să încurajez clasa politică din Serbia să se unească în respingerea declarațiilor de acest tip, belicoase și care incită la ură.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. - Avem procedura „catch the eye”, avem mai mulți colegi care s-au înscris însă, datorită faptului că mai avem de dezbătut un subiect și am vrea să începem totuși voturile la ora 12.00, ținând seama de orarul plecărilor din Strasbourg, vă cer îngăduință și înțelegere ca să dau cuvântul unei singure persoane care nu a luat cuvântul și care nu va lua cuvântul. Ceilalți fie au luat cuvântul la procedura „catch the eye”, fie au vorbit în dezbateri, fie vor vorbi în dezbatere. De aceea, am să îi dau cuvântul unei singure persoane, domnului Khan, la această procedură, după care am să îl rog pe domnul comisar să ia cuvântul. Domnule Khan, aveți cuvântul pentru un minut.

Domnul Khan a ieșit din sală înainte de acest anunț, așa că îl rog pe domnul comisar Stylianides să ia cuvântul.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. - Mr President, I am presenting this point on behalf of High Representative and Vice-President Federica Mogherini. I note that a number of honourable Members called for an urgency debate on the decision by the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia regarding Šešelj. I also note the important resolution adopted by Parliament today.

As you are aware, the Tribunal took this decision on health grounds. We have noted this decision by the Tribunal. We do not have further views on that decision. The Tribunal is an independent international court created by the United Nations and responsible for determining individual responsibility for war crimes in former Yugoslavia. The European Union respects the Tribunal’s decision.

As far as Šešelj is concerned, his statements belong to an epoch which is long gone. We note that the case against him is still ongoing and that he will have to return to the Tribunal when so requested by the Tribunal – very important.

With regard to Serbia, we welcome the country’s commitment to work towards its European future and towards regional cooperation and reconciliation. Cooperation with the Tribunal is an important element in this context.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. - Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterilor.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. Sunkiais karo nusikaltimais įtariamas V. Šešeljo paleistas į laisvę anksčiau laiko, nors kaltinimai tenkantys jam apima nusikaltimų žmoniškumui sritį, neapykantos kurstymą ar kalbas apie galimas kaimyninių valstybių okupacijas. Todėl, pritardamas šiai rezoliucijai, pabrėžiu, kad bet koks tokių ir panašių karo nusikaltimais kaltinamų veikėjų paleidimas į laisvę turi būti itin gerai apsvarstytas, o elgesys ir veiksmai nukreipti tiek prieš savo valstybę, tiek ir prieš ES valstybę narę ar bet kurią tarptautinės bendruomenės narę – griežtai įvertinti, laikantis pačių aukščiausių politinių, moralinių ir teisinių standartų. Ypač atsižvelgiant į Serbijos valstybės kaip ES kandidatės statusą ir jai tenkančias pareigas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tanja Fajon (S&D), pisno. Naj povem, da sem v svojem dosedanjem delu veliko krat opozorila na nevarnost sovražnega govora, radikalizem, nacionalizem in grozljive posledice, ki jih ti pojavi imajo. Vedno si bom prizadevala za obsodbo tistih, ki z manipulacijo in z vojno povezano retoriko želijo uresničiti politične cilje. Še zlasti tistih, ki so obtoženi vojnih zločinov in so v preteklosti že dokazali, da namesto spravljivega izberejo konfliktno obnašanje. A vendar, spoštovani plenum, želim pozvati k previdnosti in politični modrosti, ki jo zahteva današnja odločitev o resoluciji, ki se nanaša na začasno izpustitev Vojislava Šešelja, obtoženega vojnega zločina. Menim, da je sprejetje resolucije dolivanje olja na ogenj, ki je ta hip popolnoma nepotrebno, še več, nezaželeno. Jasno je, da gre za politične provokacije, ki jih želimo v EP spregledati, ne pa se nanje odzvati. S sprejetjem resolucije namreč obtoženemu dajemo točno to, kar si želi: pozornost in pomen. Rada bi opozorila tudi na dejstvo, da sprejetje tako personaliziranih resolucij ni v praksi EP. Še enkrat ponavljam, da EP ne sme biti izkoriščen kot poligon za reševanje ali promocijo notranjepolitičnih tematik. Kar potrebujemo ta trenutek je trdna volja: za čim prejšnjo preseganje konflikta, ki je pripeljal do krvavih balkanskih vojn in trezno odločenostjo ZB držav do skupne prihodnosti znotraj EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. Tolerancija koja krasi instituciju Europskog parlamenta ne može ostati nijema na ratnohuškačku retoriku optuženog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Potrebne su hitne reakcije na govor mržnje i osuda ponašanja koje je uvredljivo u povijesnom kontekstu i u kontekstu europskih integracija, prihvaćanja i dijeljenja europskih vrijednosti, demokratizacije i napretka Srbije.

Rijetke su prilike i teme na kojima cijele države, u demokratskom svijetu gdje je rasprava očekivana, stoje sa svim svojim političkim opcijama nepodijeljeno na nekoj poziciji. Ponosna sam što su hrvatski zastupnici svih političkih opcija u Europskom parlamentu prepoznali važnost trenutka i stali zajedno na stranu razuma i dostojanstva. Ovakvoj retorici u Srbiji, koja želi ići putem europskih integracija, ne smije biti mjesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (PPE), in writing. I join my colleagues in deploring the recent public statements and incitement to hate of Vojislav Šešelj which represent clear attempts to destabilise South-East Europe and derail Serbia from its European path. He represents a threat to the progress in regional cooperation and reconciliation in the Balkans and we must not ignore his influence. The final order of the International Criminal Court for the Former Yugoslavia, published on 6 November, stipulates only that Šešelj should refrain from witness and victim intimidation and return promptly to The Hague when summoned. No restraints were put on Šešelj in terms of political activity. Šešelj told his supporters upon his return: ‘I won the battle against The Hague and that was my goal.’ This statement and his actions after his release represent a provocative attitude which requires a firm and adequate political reaction and legal response. I echo this resolution’s call on the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia to undertake measures to re-examine the existence of requirements for provisional release under new circumstances. I urge the Serbian authorities to respect their obligations under the framework on cooperation with the ICTY and their obligations as an EU candidate country.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Poštovani gospodine predsjedniče, u ime ubijenih i raseljenih, onih čiji su domovi porušeni, onih koji su zlostavljani u logorima, u ime svih stradalih s područja Vukovara i Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Vojvodine, tražim da se ratnog zločinca Vojislava Šešelja vrati nazad u haški zatvor. Tražim to i u ime svih hrvatskih branitelja, a posebno hrvatskog branitelja Veljka Marića kojeg srpske vlasti protuzakonito drže u zatvoru i ne osiguravaju mu potrebnu zdravstvenu skrb.

Puštanje Vojislava Šešelja na slobodu je nedopustivo, posebno zato što je presuda protiv njega već napisana. Vojislav Šešelj je dao niz javnih izjava u kojima je više puta pozvao na rat, poticao na mržnju prema ne-srpskom narodu i izražavao teritorijalne pretenzije, što sve vodi destabilizaciji jugoistočne Europe. Povrijedio je oba uvjeta pod kojima je pušten iz zatvora, a u potpunosti je izostala reakcija srpske vlade kao i reakcija Haaškog suda.

Tražim od Haaškog suda da Šešelja vrati u zatvor, a od Srbije da se počne ponašati u skladu s europskom politikom ukoliko želi biti članica EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. PODEMOS votará en contra de esta Resolución por cuestiones de forma y fondo.

La Resolución se enmarca dentro del artículo 135 del Reglamento del Parlamento Europeo acerca de declaraciones «sobre casos urgentes de violación de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho». Las declaraciones de Šešelj sobre el 23° aniversario de Vukovar, por incendiarias que hayan podido parecer a alguno, no pueden ser consideradas como un caso urgente al que aplicar el artículo 135. Consideramos que este artículo del Reglamento no debe tampoco utilizarse por el interés particular de un Estado miembro, como podría haber sucedido en este caso.

Además, la Resolución es parcial y obvia la responsabilidad de otros bandos en la contienda al no mencionar la responsabilidad de Gotovina, de Markač (también han sido acusados por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia por crímenes de guerra) o de grupos paramilitares croatas en los enfrentamientos en Krajina o Vukovar. La Resolución también obvia condenar las declaraciones ultranacionalistas y de odio que se han venido realizando en Croacia. PODEMOS condena cualquier retórica ultranacionalista que pretenda influir en la agenda política de la región y dificulte la reconciliación de la gente de la antigua Yugoslavia.

 

7.3. Ирак: отвличане и малтретиране на жени
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Preşedinte. - Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea a șapte propuneri de rezoluție referitoare la Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (2014/2971(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman, author. - Mr President, as Chair of the Delegation for Relations with Iraq, I welcome the creation of the new unity government in Iraq and offer my delegation’s unwavering support in helping it to build a fairer, more inclusive society, including one which protects and promotes the rights of women. I condemn without reservation the barbaric killings, kidnappings, rapes, sexual violence and torture committed by ISIS fighters in Iraq.

Such actions arguably constitute war crimes and crimes against humanity. These terror attacks against women and girls, committed by the so-called Islamic State and associated groups, are inhuman. They also include targeted attacks against members of the ethnic and religious minorities such as Kurds, Syrians, Christians, Yazidis and Turkmen. The utterly abhorrent use of forced religious conversions, forced marriage, sexual enslavement and gender-based violence by ISIS against women and girls in Iraq is evidence of this. Further steps need be taken to ensure the safety of women and girls ...

(The President cut of the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, autore. - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ISIS ha creato in questi anni un modello di sistematica violazione di ogni diritto umano, funzionale alla realizzazione del suo progetto perverso. In questa ottica, violenza e atrocità sono strumento di propaganda e di conquista. Ne fanno le spese più di 5 000 donne, prigioniere destinate al ruolo di schiave e di concubine, ne hanno fatto le spese oggi due ex candidate al Parlamento iracheno di Mosul. Non c'è alcuna remora neanche di fronte alle bambine. Che mondo è quello in cui essere stuprata a 12 anni è la normalità quotidiana?

Il nostro Premio Sacharov ci ha ricordato che la comunità internazionale ha tracciato una linea rossa per armi chimiche, nucleari e biologiche, ma lo stupro è più economico, più accessibile e forse pure più distruttivo: distrugge l'anima e il corpo in un colpo solo. Se come Unione non sanzioniamo veramente chi finanzia e sostiene coloro che lo utilizzano come arma, siamo anche noi colpevoli. Colpevoli, colpevoli di pronunciare soltanto belle parole.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, author. - Mr President, in the minute available I will do my best to take stock of the dreadful situation in Iraq. It is important that we remember that the intervention in Iraq was a catastrophic failure of judgement and politics on the part of the Western community, and those in favour of intervention should hang their heads in shame. We have tipped Iraq into the abyss and women are suffering, men are suffering, children are suffering, but it is right that in this resolution we take stock of the dreadful situation of women in particular.

We have a couple of ideas in the text. There is much in the text to admire: paragraph 12 in particular raises the plight of the LGBT community within Iraq. Paragraph 13 urges Iraq to implement UN Security Council resolution 1325 on women, peace and security. We do have a few ideas within this resolution about how to improve the situation of women in Iraq, but we have a historic responsibility to the women, men and children of Iraq to not walk away and to remain engaged to make their lives better.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. - Herr Präsident! Wenn man vom Nordirak hört, von den Tausenden Frauen und Kindern, die in Lagern festgehalten werden, fühlt man sich um Jahrhunderte zurückversetzt, als hätte es nie eine Erklärung der Menschenrechte, eine Haager Kriegskonvention oder die Aufhebung der Sklaverei gegeben. Eine verrückt gewordene Truppe von ideologisch verblendeten Extremisten setzt sich über alles hinweg, was die Menschheit an zivilisatorischem Fortschritt erreicht hat.

Die Opfer sind unvorstellbar. Am meisten leiden die Mädchen und Frauen der jesidischen Glaubensgemeinschaft. Tausende werden festgehalten, ihrer persönlichen Integrität beraubt und erniedrigt, sie werden sexuell missbraucht, viele von ihnen werden zwangsverheiratet und auf Sklavenmärkten verkauft.

Wir dürfen das nicht hinnehmen! Wir müssen diesen Menschen helfen. Wir haben diesen Dringlichkeitsantrag vorgeschlagen, weil wir hoffen, dazu beizutragen, dass die Völkergemeinschaft sich mit mehr Nachdruck dafür einsetzt, diesem barbarischen Treiben endlich ein Ende zu setzen.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, auteur. - Monsieur le Président, chers collègues, en deux jours, nous venons de parcourir deux des principaux champs d'horreur qui défigurent en ce moment l'humanité de notre monde.

Hier, le Docteur Mukwege nous a tous émus en décrivant le calvaire des femmes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en traitant des violences à l'égard des femmes et des enfants en Iraq, nous ouvrons une autre fenêtre sur l'inacceptable. Enlèvements, esclavages, viols, sévices sexuels et physiques contre les femmes et les enfants, sans parler – c'est à peine croyable – de la vente des femmes yézidies sur le marché de Mossoul.

Devant de telles atrocités, c'est bien le moins que, dans notre résolution, nous condamnions fermement ces attaques et que nous demandions à la Commission et aux États membres de prendre des mesures spécifiques afin de remédier à la tragique situation vécue par les femmes et les enfants en Iraq et en Syrie.

Mais, surtout, ce qui est pour moi essentiel, nous demandons au gouvernement iraquien de ratifier le statut de Rome afin que la Cour pénale internationale puisse poursuivre les crimes commis par l'État islamique.

(Le Président coupe le micro de l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, Autor. - Señor Presidente, algunos están sufriendo un auténtico calvario, pero no solo ahora, cuando tenemos al espantajo del Estado mal llamado ISIS, crecido tras la desestabilización de Irak y de Siria.

Echo de menos que se señale lo que pasó en el año 2004, cuando la autoridad de la coalición derogó el Código Civil de 1959, el estatuto de la familia laico —el más avanzado de todo Oriente Medio— surgido de la revolución republicana, que otorgaba derechos a todas las mujeres, independientemente de su confesión, y que fue sustituido por otro que da a los líderes religiosos o tribales potestad para regular los asuntos familiares por medio de las leyes religiosas.

Echo en falta la condena a todos los actores, no solo al ISIS: Gobierno iraquí, fuerzas multinacionales, empresas militares y de seguridad; así como echo en falta la exigencia de suprimir en las leyes toda discriminación hacia la mujer o hacia la comunidad LGTB. Y, por lo tanto, yo creo que solo vamos a abstenernos sobre esta Resolución.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, author. - Mr President, Dr Mukwege concluded yesterday that women and their bodies have become battlegrounds and instruments of war, sadly not only in Africa. In Iraq, Islamic terrorists have caused in half a year a catastrophic humanitarian crisis and the displacement of hundreds of thousands of people. UN estimates show that, in October, between 5 000 to 7 000 women were held in makeshift centres and sold by Jihadists as sex slaves.

We call on the European Commission to take specific action to contribute to guaranteeing women in Iraq the respect of their fundamental rights, safety and freedom from slavery. A special mechanism to assist traumatised women, notably Yazidi women, is needed to offer them medical and psychological assistance. Lastly, that is why the US and the international community’s initiative to fight the Islamic State is to be welcomed.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, on behalf of the PPE Group. – Mr President, it is hard to read this resolution without becoming disgusted and indeed nauseated to think that in the 21st century we have, as reported here, physical and sexual assault, sexual slavery, trafficking, enforced marriage, women and girls sold in open markets, women and girls bought with price tags for the buyers to choose and negotiate the sale, and then self-appointed courts which condemn women to death on spurious grounds and shoot them in the back of the head.

It is time, I think, for a new order at international level. When red lines are crossed as clearly as they are here, there has to be some way of intervening to save the lives and dignity of women and young girls in particular. Also of immediate concern are the winter needs for the recently displaced, and hopefully at European level we can do something about that immediately.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Martin, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, la situation que vivent les femmes iraquiennes au sein de l'autoproclamé "État islamique" est dramatique. Il faut donc une action forte du Parlement car il y a violation grave des droits de l'homme.

Les femmes subissent les mariages forcés et les viols – cela a été dit –, la mise en esclavage ainsi que la vente sur les marchés de Mossoul à un prix fixé. Si elles ont les yeux clairs, elles coûtent plus cher, si elles ont moins de quinze ans, elles coûtent encore plus cher. Aujourd'hui, par exemple, plus de 6 500 femmes yézidies sont portées disparues.

À l'origine, les membres de Daïch ciblaient les femmes issues des minorités religieuses. À présent, ce sont toutes les femmes qui sont visées, au-delà des confessions. Les femmes sont toujours les premières victimes de la guerre, elles sont une monnaie d'échange.

Par cette résolution, le Parlement européen envoie un message fort de condamnation. Cette résolution sera envoyée à tous les parlements nationaux, au Conseil, à la Commission européenne, aux ministères nationaux concernés et à la haute représentante.

Permettez-moi de conclure avec quelques mots sur la situation en Europe...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Nie mówmy o czerwonych liniach, bo te czerwone linie zostały dawno wielokrotnie przekroczone w kontekście tzw. Państwa Islamskiego. Ale też mówmy jako politycy o istotnych błędach, jakie zostały popełnione przez władze Iraku, a także być może przez nas, przez Zachód, ponieważ ta bezczynność władz w Bagdadzie uruchomiła to, co w tej chwili dzieje się i w dużej części Iraku, i w części Syrii. Oczywiście musimy protestować, ale na proteście werbalnym nie może się skończyć. Musimy podjąć bardzo realne działania jako Unia Europejska, bo to co się dzieje to są obrazy sprzed może kilkuset czy tysiąca lat, a nie z XXI wieku. Myślę, że Parlament Europejski powinien wymusić na Radzie bardzo zdecydowane działania.

 
  
MPphoto
 

  Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να μου διαθέσετε το ένα λεπτό και δέκα δευτερόλεπτα, όπως συνέβη με όλους τους συναδέλφους, ακριβώς διότι δεν υπάρχουν δύο ταχυτήτων συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα. Μηδενίστε μου σας παρακαλώ τον χρόνο κύριε Πρόεδρε.

Είμαι πέντε μήνες σε αυτό το Κοινοβούλιο και σε αυτό το διάστημα έχουμε εκδώσει ψηφίσματα που καταδικάζουν την βία και τις δολοφονίες αμάχων, παιδιών, γυναικών, θρησκευτικών μειονοτήτων. Έχουμε εγκρίνει ψηφίσματα που καταδικάζουν μόνο τα αποτελέσματα και όχι τα αίτια και τις πολιτικές που τα προκαλούν.

Το σημερινό ψήφισμα αναφέρεται στο Ιράκ. Κύριοι συνάδελφοι, το βομβαρδίσαμε, κάναμε εισβολή, το διαλύσαμε και τώρα ζητούμε από το χάος που δημιουργήσαμε να σεβαστεί ανθρώπινες ζωές και δικαιώματα. Θα φύγουμε με ήσυχη τη συνείδηση μας ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας.

Μόνο όταν αποφασίσουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους! Ένα λίτρο πετρέλαιο: πόσες ζωές; Μια ουγκιά χρυσού: πόσες ζωές; Ένα κυβικό μέτρο αερίου: πόσες ζωές; Μια μονάδα στο Χρηματιστήριο: πόσες ζωές;

Μόνο όταν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα με ειλικρίνεια, μόνο τότε θα αξίζει ίσως να ελπίζουν σε εμάς οι γυναίκες και ο λαός του Ιράκ, της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Αφγανιστάν, της Λιβύης και της Ουκρανίας.

Κύριοι συνάδελφοι είναι μεγάλος ο κατάλογος. Και θα μεγαλώνει για όσο συνεχίζουμε να νιώθουμε μικροί και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Gestern hörten wir von Dr. Mukwege eindrückliche Schilderungen von brutalster sexualisierter Gewalt im Kongo. Er hat mehrfach unterstrichen, dass diese systematischen Vergewaltigungen im Krieg als Methode der Kriegsführung zu sehen sind.

Heute wenden wir uns gegen eine andere Form der Kriegsführung, die aber ebenso auf die Entwürdigung und Zerstörung von Frauen und Mädchen setzt. Bereits im September erreichten uns Berichte über systematisches Vorgehen gegen jesidische Familien. Die Frauen und Mädchen werden von den Familien getrennt, teilweise gezwungen, IS-Kämpfer zu heiraten, sind sexueller Gewalt ausgesetzt und werden auf Sklavenmärkten gehandelt. Diese sexualisierte Gewalt ist Teil der IS-Strategie, die wiederum Teil einer brutalen Kampagne zur Auslöschung aller Spuren von Nicht-Arabern und nicht-sunnitischen Muslimen ist.

Besonders hervorheben möchte ich, dass sich der internationale Strafgerichtshof bereits überlegt, gegen ausländische IS-Kämpfer zu ermitteln, deren Herkunftsländer das Statut des Gerichtshofs ratifiziert haben. Das genügt aber nicht. Deshalb fordern wir die irakische Regierung auf, das römische Statut unverzüglich zu ratifizieren.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo un recente rapporto di Amnesty International, da quando lo Stato islamico ha lanciato la propria campagna di sistematica pulizia etnica del nord dell'Iraq, centinaia se non migliaia di donne e bambini della minoranza yazida sono stati rapiti. Le milizie dello Stato islamico continuano a spadroneggiare su parte del territorio infliggendo alla popolazione terribili torture. Un modo per evitarle esiste: convertirsi. Ma a volte, soprattutto per quanto riguarda le donne, nemmeno questo basta. Schiave del sesso regalate al migliore emiro o abusate ad uso e consumo delle truppe estremiste, moltissime di loro per sfuggire alla ferocia decidono di porre fine alla propria vita. La sorte della maggior parte delle donne rapite e tenute in prigionia dallo Stato islamico rimane sconosciuta. Questi orrori a fatica riescono a varcare i confini dei territori controllati dai miliziani islamici. Questi atti di violenza sessuale integrano gravissime violazioni dei diritti umani e possono essere considerati sia crimini di guerra che crimini contro l'umanità. Signori non possiamo rimanere a guardare! Cerchiamo e troviamo il modo per intervenire nel modo più efficace subito.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand (NI). - Monsieur le Président, l'Iraq est aujourd'hui au centre de nos débats, mais c'est avant tout la responsabilité de nombre d'entre vous et de vos amis.

Il y a vingt-cinq ans, George Bush, au nom du pétrole, prenait la décision funeste d'engager des hostilités démesurées contre un pays laïc, uni, en dépit de sa diversité communautaire et confessionnelle. Bâti sur une idéologie de développement économique et social partagée par la plus grande partie du peuple, l'Iraq, pays d'une civilisation plurimillénaire, glissait sur la voie du chaos le plus total. La conséquence, c'est qu'il est devenu la proie de la pire des idéologies totalitaires jamais rencontrées.

Nombre de ceux qui siègent aujourd'hui parmi nous ont participé à la scandaleuse opération de 2003 menée, cette fois, par l'héritier Bush. Aujourd'hui, vous vous cachez derrière une condamnation qui ressemble bien, hélas, à un État islamique implanté en Iraq et en Syrie grâce à une politique américaine de soutien ouvert, implicite ou dérivé et avec une collusion turque. Vous continuez néanmoins de vouloir soutenir des groupes qui portent l'idéologie islamiste en Syrie, en Libye et ailleurs...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - Panie Przewodniczący! Jesteśmy świadkami wzmożonych ataków przedstawicieli samozwańczego Państwa Islamskiego na ludność cywilną w Iraku. Masowe zabójstwa, przemoc, szczególnie wobec mniejszości religijnych, uprowadzenia, gwałty doprowadziły do kryzysu humanitarnego w tym regionie. Najczęstszymi ofiarami są kobiety i dziewczęta, traktowane jak towar, sprzedawane na lokalnych targach czy zmuszane do małżeństw.

Rozwój wydarzeń w Iraku i ponadnarodowy charakter tzw. Państwa Islamskiego budzą ogromny niepokój społeczności międzynarodowej. Należy stanowczo potępić wszelkie akty agresji i jawnego łamania praw podstawowych wobec mniejszości religijnych, a zwłaszcza kobiet, przez islamskich bojowników.

Jak powiedział Denis Mukwege, który otrzymał w tym tygodniu Nagrodę Saharowa, „gwałt to tania, dostępna i szalenie niszcząca broń, mająca upokorzyć i zdehumanizować kobiety, wyjątkowo okrutna forma zniszczenia człowieka.”

Winni muszą zostać ukarani, w tym kontekście wzywamy władze Iraku do przystąpienia do Międzynarodowego Trybunału Karnego, co umożliwi skuteczne ściganie osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludzkości.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR). - Voor een drietal aspecten van onuitsprekelijk vrouwelijk leed wil ik uw aandacht vragen:

1. Ontwikkeling van psychologische hulpprogramma´s voor de talloze meisjes en vrouwen die door ISIS-strijders zijn verkracht;

2. De schrijnende noodsituatie van meer dan twee miljoen weduwen, religieuze "oplossingen" zoals "Mutaa´a" (een "tijdelijk huwelijk") of polygamie moeten echt met Iraakse mensenrechtenorganisaties worden bestreden;

3. Tenslotte, zeer verontrustend is een recente Iraakse wetgeving waarbij geen minimumleeftijd meer geldt voor huwelijken, maar die wel regels stelt voor meisjes van slechts negen (!) jaar die willen scheiden. Ook hier is bestrijding samen met Iraakse mensenrechtenorganisaties door de EU gewenst.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Monsieur le Président, cette résolution porte théoriquement sur le kidnapping et les mauvais traitements des femmes en Iraq. Il y a de quoi dire tant les femmes y sont victimes de mauvais traitements – le mot est faible –, et ce non seulement par Daïch, même si ce groupe terroriste qui se prétend un État atteint des sommets dans l'horreur: viols, mutilations sexuelles, mariages forcés, esclavage et même, effectivement, vente de femmes à des prix variant selon les religions. Les femmes chrétiennes et yézidies sont les premières victimes de cette barbarie. Plus les femmes sont jeunes, plus elles sont chères. Mais d'autres résolutions n'y consacrent qu'une faible part pour parler une fois encore de la situation générale en Iraq et, en prime, on se félicite de l'intervention des États-Unis alors qu'ils ont, pour le moins, une certaine responsabilité dans la désorganisation de ce pays.

Je le redis, la façon dont les urgences liées aux droits de l'homme sont traitées dans cet hémicycle est de plus en plus incompréhensible et inefficace. Lisez vraiment cette résolution, vous n'y trouverez pas tout ce que vous venez de dire pour l'essentiel. Les femmes iraquiennes...

(Le Président coupe le micro de l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Giulia Moi (EFDD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso 25 novembre abbiamo celebrato la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma questo evento è solo una vuota ricorrenza visto ciò che sta succedendo in Iraq a causa dei terroristi dello Stato islamico. Le donne yazide subiscono quotidianamente atroci violenze, rapimenti, maltrattamenti, abusi sessuali, matrimoni forzati, conversioni ed esecuzioni sommarie.

Condanno fermamente queste violenze e chiedo alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure concrete per garantire il rispetto dei diritti fondamentali di queste donne. Spero inoltre che il governo iracheno diventi al più presto membro della Corte penale internazionale al fine di consentire la persecuzione dei crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dallo Stato islamico.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. - Mr President, honourable Members, I am honoured to be here today, on behalf of High Representative/Vice-President Federica Mogherini, to address an issue of the greatest concern.

We are dismayed, like all of you, by the daily reports of atrocities specifically targeting women and girls by ISIS and associated armed groups in Iraq. In particular, there are reports of kidnappings, forced marriage, slavery, sexual abuse and forced conversion which are targeting in particular the most vulnerable people belonging to ethnic and religious minorities. The EU, in a formal conclusion of the Foreign Affairs Council and the European Council, has repeatedly condemned in the strongest terms these brutal acts and calls for the perpetrators of these gross abuses to be held accountable. We therefore strongly support the work of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, who has launched an investigation on ISIS human rights abuses in Iraq, and the gathering of strong evidence of violations of international human rights and humanitarian law.

The Iraqi Government should now ensure the investigation of all human rights abuses to avoid immunity on all sides and send a strong message on the importance of respecting the rule of law. This will require reform of the criminal justice system and the steady consolidation of a culture of respect for human rights. An independent judiciary giving a sense of equality to all citizens before the law will be a crucial element in the process of national reconciliation, which is a matter of urgency. Many human rights violations currently committed in Iraq qualify as crimes against humanity. We therefore strongly recommend to the government to accede to the Rome Statute or at least accept the jurisdiction of the International Criminal Court over the current situation and Article 12(3) of the Rome Statute.

The EU stands ready to continue supporting the major reforms needed in the area of the rule of law and governance in Iraq. A new programme for an amount of EUR 10 million was started in early September. In addition, the EU is financing a number of assistance programmes more directly related to the protection of women and children, including an ongoing project on establishing a strategy for the protection of women and assisting victims of trafficking and sexual and gender-based violence.

On the humanitarian side, the protection of vulnerable groups, including women and children, is a priority for the European Union. The needs of the 2.1 million displaced people and refugees are huge. As the number increased, the EU scaled up its relief efforts. The European Union humanitarian action will include medical and psychosocial assistance to victims of all kinds of violence, including sexual and gender-based violence.

Let me conclude by underlining that the EU will continue to support the Government of Iraq in such challenging times and will increase its efforts to alleviate the suffering of innocent civilian victims of a horrific wave of violence.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. - Dezbaterea a fost închisă.

Votul are loc acum.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. Il gruppo armato del cosiddetto Stato islamico (Isis) si è reso responsabile in questi mesi di crimini di guerra tra cui uccisioni sommarie e rapimenti di massa contro appartenenti a minoranze etniche e religiose, che hanno visto le donne come le principali vittime di queste barbarie. Esse sono rapite a migliaia dai miliziani dell'Isis per essere vendute o costrette a sposarsi con i jihadisti.

Queste attività terroristiche sono del tutto inaccettabili. Un rapporto di Amnesty International parla apertamente di "pulizia etnica di dimensioni storiche". La situazione in Iraq supera ampiamente la soglia della mera preoccupazione e richiede un intervento decisivo dell'Europa e di tutta la comunità internazionale. Quest'ultima deve agire subito: basta con i proclami di condanna delle uccisioni, dei rapimenti, degli stupri commessi dai combattenti. Servono azioni concrete, occorre prendere misure adeguate per garantire la sicurezza delle donne e delle ragazze in Iraq, così come dei membri delle minoranze religiose ed etniche.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL) , písemně. Budeme hlasovat o návrhu rezoluce, kterou i já podporuji. Rád bych upozornil na všem známou skutečnost, o které ale neradi hovoříme veřejně: na počátku dnešního masového strádání žen a dětí v Iráku je protiprávní vojenská intervence některých západních států před více než deseti lety, na níž se různou formou podílely i některé státy Evropské unie. Nechci se nikterak zastávat diktátorů. Jen bych chtěl položit otázku, zda tato intervence nepřinesla více utrpení iráckému lidu než svržený režim.

Nechci moralizovat, ani porovnávat počty mrtvých, běženců či mučených před intervencí a po ní. Jen bych chtěl připomenout nadšení některých politiků, a to i v Unii, v době oné intervence. Fikce a nadšení, které doprovázejí i mnohé dnešní aktivity některých našich států například na Ukrajině. Aktivity podporující násilí a beroucí budoucnost ženám a dětem v dalších regionech světa.

Je správné odsoudit tzv. Islámský stát za brutalitu, náboženskou nesnášenlivost a terorismus. Je ale též nutné připomenout, kdo kreslil současné hranice na Středním východě a „zapomněl“ při tom na velký kurdský národ. Kdo vyzbrojoval, cvičil a povzbuzoval nejrůznější šíitské i sunnitské milice v Iráku či v boji proti vládě v Sýrii. Kdo stále a stále opakuje stejné chyby.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. Condanno senza riserve le uccisioni barbariche e le violenze sessuali perpetrate dai combattenti dell´ISIS in Iraq e utilizzate come strumento di propaganda e di conquista. La violazione dei diritti delle donne nel paese risulta insostenibile ed è necessario denunciare questi maltrattamenti. Le donne e il loro corpo sono strumento di guerra, la violenza sessuale è un´arma di devastazione volta a diffondere un clima di terrore. Le donne private della loro integrità riportano gravi danni fisici e piscologici. E´ necessario fare tutto ciò che è in nostro potere per combattere questa sistematica delazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. Dobbiamo promuovere una società più giusta ed inclusiva che protegga e promuova i diritti delle donne. L´ISIS ha estremizzato la sharia ed ha imposto una visione totalitaria della religione musulmana opponendosi al progresso e alla civiltà. Dobbiamo fare in modo che, attraverso la ratifica dello statuto di Roma da parte del governo iracheno, i responsabili di gravi crimini di guerra e contro l´umanità non restino impuniti e rispondano delle loro azioni dinanzi al Tribunale Penale Internazionale. Solo attraverso la riforma del sistema di giustizia e la diffusione della cultura del rispetto si potranno ottenere risultati concreti.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. Podpořím usnesení Evropského parlamentu o Iráku, protože odsuzuji brutální činy Islámského státu vůči všem osobám, a zejména ženám a dětem jiného náboženského přesvědčení nebo etnického či národnostního původu. Jednání Islámského státu vyvolalo humanitární krizi a vysídlení velkého množství obyvatel dotčeného regionu. Zejména bezbranné ženy a děti jsou nezranitelnější skupinou a je zcela nepřípustné jejich zneužívání, převýchova, indoktrinace a prodávání do otroctví.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. 25. novembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách a som rada, že sme túto tému mohli v uplynulých dňoch prediskutovať s Komisiou aj tu na pôde Európskeho parlamentu. Hoci štatistiky o násilí na ženách páchanom na európskom kontinente vyrážajú dych, stále majú menej hrozivú podobu ako za hranicami Európskej únie. O brutálnom násilí, ktorému sú vystavené ženy v Kongu, hovoril včera laureát Sacharovovej ceny, gynekológ Denis Mukwege. Obdobné zverstvá sú však čoraz častejšie aj v Iraku. Sexuálne zotročovanie, nútené sobáše, obchodovanie s dievčatami, ktoré sú častokrát len vo veku 12 rokov, a teda ponižovanie a zbavovanie ľudskej dôstojnosti musí odsúdiť celý svet. Ako čoraz častejšie zaznieva, samozvaný Islamský štát nemá s islamom nič spoločné, a preto by bolo nesmierne dôležité, aby najvyšší predstavitelia a autority islamského náboženstva odsúdili nielen násilie páchané na ženách, ale najmä jeho aktérov. Svätý otec tu v pléne tento týždeň povedal, že zabudnutie na Boha je to, čo plodí násilie. Ak svet bude mlčať, ak my budeme mlčať, staneme sa spolupáchateľmi tohto brutálneho násilia.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

8. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. - Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

 

8.1. Предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0249/2014) (гласуване)
MPphoto
 

  Der Präsident. - Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zur Abstimmung über den eingereichten Misstrauensantrag gegen die Kommission. Diese Abstimmung findet in namentlicher Abstimmung statt. Erforderlich sind die qualifizierte Mehrheit und zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). - Mr President, under the Rules, people are not supposed to display banners in Parliament, and yet we have a whole array of banners over there. Can you please ask our colleagues to take them down? Otherwise we will all have the same right to display banners.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Gemäß der Geschäftsordnung dürfen hier auch keine Flaggen auf den Tisch gestellt werden. Vielleicht können Sie Ihre Flagge einpacken.

(Beifall)

(Die Abstimmung wird durchgeführt. Danach gibt der Präsident das Abstimmungsergebnis bekannt.)

101 Ja-Stimmen

461 Nein-Stimmen

88 Enthaltungen

Der Antrag ist zurückgewiesen.

(Die Abstimmungsstunde wird unterbrochen.)

 

9. Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и помощник надзорен орган: вж. протокола
Видеозапис на изказванията
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 

10. Време за гласуване (продължение)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. - Wir setzen nun die Abstimmungsstunde fort.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

 

10.1. Пакистан: закони относно богохулството (RC-B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014, B8-0302/2014) (гласуване)

10.2. Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (RC-B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014) (гласуване)

10.3. Ирак: отвличане и малтретиране на жени (RC-B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014) (гласуване)

10.4. Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (B8-0246/2014) (гласуване)

10.5. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014) (гласуване)

10.6. Насоки на Комисията за оценка на въздействието (RC-B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014, B8-0316/2014) (гласуване)
 

- Vor der Abstimmung über Ziffer 11:

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). - Mr President, I have an oral amendment of a minor nature to make, on behalf of the ALDE Group and supported by four political groups. While appreciating the work by my colleagues and also the initiative taken by Mr Pieper, I would like to draw your attention to paragraph 11, where today, as it stands, we would express to Parliament that the proposal should not be adopted by the Commission unless accompanied by a positive opinion.

I do not think that we can impose on the Commission a statement which would in fact give the independent Impact Assessment Board the possibility to assess what is positive and what is negative. So my proposal would be to leave the text as it is, namely ‘reiterates the view’, and then we would continue ‘that proposals should not be adopted by the Commission unless accompanied by an opinion cleared by the Impact Assessment Board’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

10.7. Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (B8-0285/2014) (гласуване)

10.8. Единен цифров пазар (RC-B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014) (гласуване)
 

Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 19:

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - Herr Präsident! Entschuldigen Sie bitte, aber in unserer Abstimmungsliste hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Hier wollten wir zustimmen und nicht ablehnen. Wir sind natürlich dafür, dass die bestmöglichen Konditionen für Behinderte geschaffen werden.

 

10.9. Недохранване при децата в развиващите се страни (B8-0253/2014) (гласуване)
MPphoto
 

  Der Präsident. - Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

11. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

12. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията

12.1. Предложение за вот на недоверие на Комисията (B8-0249/2014)
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). - Já nevyčítám panu Junckerovi, že byl předsedou v zemi, která je daňovým rájem. Sám bych si přál žít v zemi, která je daňovým rájem.

Myslím si, že jeho vlastní daňový poplatníci, jeho vlastní občané by mu měli vyčítat, že vybraným firmám dává daňové úlevy, zatímco mnoho menších firem je nemá. To je to, co já vyčítám naší vládě. V mé zemi je to dokonce ministr financí, kdo dostává na své firmy takovéto daňové výhody, neplatí daně, zatímco stovky nebo tisíce menších firem daně platí.

To, co vyčítám panu Junckerovi, je pokrytectví, že takovéto daňové výhody poskytoval v Lucembursku a nyní je předsedou Evropské komise, která vyčítá ostatním, že takovéto výhody udělují.

Já když jsem hlasoval o důvěře této Komisi, tak pro mě ta otázka stála tak, jestli si moji důvěru získal od začátku, kdy jeho Komise vznikla? Hlasoval jsem proti této Komisi a moji důvěru ... (předsedající řečníkovi odebral slovo)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). - Mr President, it is important that we take a strong line on tax avoidance. It is unacceptable that large corporations are getting away with using facilities paid for by citizens without contributing their fair share in return because certain countries are exploiting loopholes in legislation. President Juncker has serious questions to answer about this and we will make sure he does.

But, instead of bringing down the Commission, we should make it tackle the issue head-on. That would truly be in the interests of our citizens. I strongly doubt that it was the interests of our citizens which guided the instigators of this motion for resolution in the first place. I wonder: might they just be after a prolonged inquiry that is not necessarily the best way to tackle this issue and just keeps them in the news? That is why I voted against this motion.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). - Já jsem hlasoval proti vyslovení nedůvěry. Tento návrh krajní pravice považuji za populistický. Je to návrh, který nepřispěje dobrému pohledu na Evropskou unii a jsem rád, že dostal tak malou podporu. Pan kolega Juncker a jeho tým musí mít šanci ukázat v následujícím období, že Komise bude schopna řešit problémy Evropské unie a že bude také řešit otázky daní.

Já osobně se domnívám, že problém daňových rájů není problémem legislativním, pro někoho to může být problém etický. Jsem přesvědčen, že pokud chceme daňové ráje řešit, pak bychom je měli řešit ne dalším administrativním zpřísněním podmínek, ale naopak tím, že budeme snižovat daně v celé Evropě. Budeme se snažit dělat takové kroky, aby firmy daňové ráje nemusely vyhledávat.

Nízké daně jsou řešením pro to, aby do budoucna daňové ráje v Evropě nevznikaly. Nejsem pro to, aby byla otázka daňové politiky odejmuta členským státům.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Köszönöm szépen! Büntetőjogászként elfantáziáltam azon, hogy lenne egy tolvaj, aki rendszeresen lopni jár, majd amikor lebukik, akkor megsértődik, és azt mondja, hogy tulajdonképpen olyan rosszul van szabályozva a büntetőtörvénykönyvben a lopás. Ugye ott van az, hogy aki idegen dolgot mástól elvesz... Nincs is részletesen megfogalmazva, hogy mi az, hogy idegen dolog, mi az, hogy elvenni, meg egyébként is az emberek nem vigyáznak eléggé a tulajdonukra. Az illetőt megünneplik, és úgy gondolják, hogy ő akkora szakértő a lopásban, hogy érdemes őt kinevezni az országos bűnmegelőzési tanács elnökévé. Azt gondolom, hogy valami ilyesmi történt Juncker úr esetében is, ezért támogattam az indítványt az ő elmozdítására, illetőleg alkalmatlanná nyilvánítására. Erre a szerepre a bizalmatlansági indítvány támogatását javasoltam.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). - Elnök Úr, köszönöm a szót! A Bizottsággal szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány elutasítása a parlamenti többség szégyene. Igen, Juncker úrnak az a vétke, hogy miniszterelnöksége és pénzügyminisztersége alatt adóparadicsommá tette Luxemburgot, és ezáltal milliárd eurókat vont el azoktól az országoktól, azoknak az országoknak a lakosságától, ahol valójában ezek a cégek működnek. Ugyanakkor a szégyen az ezé a többségé. Ezé a többségé, amelyik érdemi érvet nem tudott felhozni Juncker úr mellett. Részben arról beszéltek, személyesen támadták a benyújtókat, részben a szocialisták kijelentették, hogy micsoda bonyodalom lenne, ha új Bizottságot kellene választani. Önök elvesztettek minden erkölcsi alapot ahhoz, hogy a következőkben mind a Parlament, mind a Bizottság az úgynevezett európai értékek védelmezőjeként lépjen föl tagországokkal szemben, és szankciókat hozzon.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL). - Señor Presidente, hoy no hemos visto algo bueno en esta Cámara. Hemos visto cómo presentaban una moción de censura aquellos que defienden los paraísos fiscales, como la City de Londres, o aquellos que mantienen posturas contrarias a los derechos humanos. Pero hemos visto algo todavía más triste: los socialistas en esta Cámara, y en particular los socialistas españoles, tuvieron la oportunidad de apoyar la moción de censura que nosotros queríamos impulsar contra el responsable de que existan paraísos fiscales y contra el responsable de las políticas de austeridad que hacen daño a los ciudadanos europeos.

Hoy los socialistas españoles han demostrado otra vez que les cuesta mucho pasar de las palabras a los hechos. Ellos fueron los que apoyaron que existiera esta Comisión y son los que han demostrado durante esta semana que están con Juncker y con los paraísos fiscales. Una mala noticia para la democracia en nuestro país y en Europa.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand (Verts/ALE). - Monsieur le Président, chers collègues, les eurosceptiques et l'extrême droite, qui ont déposé la motion de censure contre Jean-Claude Juncker, portent en fait exactement les mêmes logiques que celles qu'ils prétendent combattre. Ce sont celles du mépris d'un intérêt général européen au profit des égoïsmes nationaux et des choix de la lutte et de la concurrence entre les États.

Comme d'autres, Jean-Claude Juncker a effectivement été l'artisan d'un système scandaleux où l'on organise, au sein même de l'Union, des paradis fiscaux qui consistent à détourner des recettes au seul profit de quelques actionnaires ou de quelques grands groupes et établissements financiers. Cela justifie ensuite les politiques d'austérité, la baisse des programmes sociaux dans les pays les plus pauvres et le refus des investissements d'intérêt général. Mais il faut refuser de tenir la main au nationalisme d'un côté et à l'injustice de l'autre. Alors, de fait, l'abstention s'impose.

Ce système, mis en place au Luxembourg et ailleurs, qui peut paraître légal aux yeux de certains est en fait un système illégitime et inique. Nous n'en sortirons que par plus d'Europe et par moins de concurrence pour défendre l'intérêt général européen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, I voted against Mr Juncker’s appointment and I voted against his Commission. I was unusual, I think, only in being open in voting against him; you could not find anyone who was privately in favour of him. His views are out of step with Europe. It was like a shade, a spectre from the 1950s rattling its chain, still talking about the harmonisation of minimum wages and fiscal policy and all the rest of it.

Nonetheless he is entitled, as anyone else, to the presumption of innocence. An investigation has just been launched and has not concluded. This motion is badly timed, badly conceived, and badly drafted. I was not able to support it because, of all the reasons that I could give for wanting to get rid of Mr Juncker, the fact that he presided over a low tax regime is not one of them, unless he has been found to have done something illegal.

And this is a point that my colleagues on the left seem to have missed completely. It is not a crime to cut your taxes, and the solution to a country having lower taxes than yours is not to try and legislate, to export your costs to them – it is to cut your own taxes.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστόν έχω καταψηφίσει την υποψηφιότητα Juncker για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής διότι, ως εκπρόσωπος του παλαιού πολιτικού κόσμου της Ευρώπης και επί χρόνια Πρόεδρος του Eurogroup, είναι υπεύθυνος για τα μνημόνια, για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και για το επονείδιστο χρέος που φορτώθηκε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Η αποκάλυψη του Junckergate καθιστά πλέον διπλά επιβεβλημένη την απομάκρυνση του κ. Juncker. Υπερψήφισα λοιπόν την πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής που υπέβαλε ο κ. Zanni και το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, προκειμένου να απαλλαγούμε από τον Juncker και την παρέα του. Το γεγονός ότι η πρόταση μομφής υπογράφτηκε και από βουλευτές της Άκρας Δεξιάς, με τους οποίους, ως γνωστόν, είμαστε απέναντι και μας χωρίζει άβυσσος σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι προκειμένου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση μομφής, δεδομένου ότι το μείζον διακύβευμα είναι η αποπομπή του Juncker. Άλλωστε, η πολιτική διαδρομή του καθενός είναι γνωστή και καταγεγραμμένη και ως εκ τούτου δεν χωρούν παρερμηνείες. Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές και εδραιώνουν τον Juncker στην Προεδρία της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Politik beginnt bei der Betrachtung der Realität. Wenn uns die Realität nicht gefällt, sollten wir diese durch politische Gesetzgebung verändern. Was zurzeit mit der nationalen Steuerpolitik passiert, gefällt uns nicht, da sind wir uns hoffentlich einig. Wir müssen dann natürlich die Steuerpolitik harmonisieren. Deshalb möchte ich, dass die Kommission sehr schnell und unverzüglich genau an dieser Problematik arbeitet. Deshalb muss die Kommission arbeitsfähig bleiben, weshalb ich gegen den Misstrauensantrag gestimmt habe.

Im Übrigen bin ich gespannt, wie die Mitgliedstaaten sich verhalten. Ich hoffe, wir nutzen den Schwung, der jetzt in Europa entstanden ist – Harmonisierung der Steuerpolitik –, damit auch die Mitgliedstaaten endlich ihren Widerstand aufgeben und wir die Steuerpolitik harmonisieren können. Ich wiederhole noch einmal: Damit muss die Kommission schnell anfangen, sie muss arbeitsfähig bleiben. Deshalb ist ein Misstrauensantrag weder hilfreich noch zielführend. Er ist schlicht und ergreifend nur populistisch.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). - Herr Präsident! Auch ich habe heute für den Misstrauensantrag gestimmt und damit gegen Herrn Juncker und seine Kommission. Ich hätte gerne für eine weitere und unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gestimmt, aber das ist offensichtlich nicht im Interesse der Mehrheit dieses Hauses, die eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe vornehmen möchte. Deswegen stand jetzt nur zur Abstimmung: Misstrauensantrag ja oder nein.

Das ist eine reine Sachfrage, das ist unideologisch und nicht rechts/links zu beurteilen: Unterstützt man diese Kommission oder unterstützt man diese Kommission nicht? Wir von der Alternative für Deutschland haben uns schon zwei Mal sehr deutlich dagegen ausgesprochen. Wir haben nicht für Herrn Juncker als Kommissionspräsidenten gestimmt und wir haben nicht für die Kommission im Ganzen gestimmt. Deswegen ist es ausschließlich konsequent, hier auch ganz unideologisch in dieser Sachfrage noch einmal ebenso zu entscheiden, das heißt für den Misstrauensantrag. Das ist, wie gesagt, nicht rechts oder links, sondern einfach ganz klarer Sachverstand.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (EFDD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io oggi ho votato la sfiducia alla Commissione Juncker per tutte le ragioni esposte nella mozione di censura da me sottoscritta con i portavoce del Movimento 5 Stelle e con altri 75 deputati, ma anche per la mia diretta esperienza nella commissione per l'ambiente di questo Parlamento. In questa sede rappresento come coordinatore il gruppo dell'Europa per la libertà e per la democrazia diretta e lì si discutono tutte le politiche relative all'ambiente, alla salute e alla sicurezza alimentare. Ebbene su questi temi i Commissari nominati non intendono abbandonare il ricorso alle fonti fossili e alle fonti fissili, con l'appoggio di chi in Italia vuole raddoppiare queste estrazioni di petrolio e il relativo impatto nocivo sulla salute dei cittadini. Pertanto non si impegnano a ridurre realmente le emissioni nocive prodotte dalle imprese dell'Europa unita.

D'altro canto il nuovo collegio presieduto da Juncker intende anche azzerare quelle poche iniziative legislative promettenti, come quella che vieta l'uso di buste di plastica non riciclabili o quelle che vanno nella direzione di penalizzare.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, j'ai naturellement voté la motion de censure contre M. Juncker, non pas par animosité personnelle contre lui, mais pour toutes les raisons qui justifient la méfiance que l'on peut avoir à son égard.

Je voudrais juste donner un aperçu de la rhétorique de M. Juncker. Lors du débat sur l'évasion fiscale qu'il a encouragée au Luxembourg, je l'ai présenté comme ministre chargé de l'économie et des finances et j'ai aussi rappelé qu'à l'occasion d'un scandale dont il n'était peut-être pas personnellement responsable, celui des services secrets luxembourgeois, il avait été contraint à la démission.

M. Juncker a repoussé ces deux affirmations, il m'a dit: "Je n'ai jamais été chargé de l'économie" – jouant sur les mots – "et je n'ai jamais démissionné, vous feriez mieux de vous informer avant de parler". Alors, je me suis informé et je vois que M. Juncker a été vingt ans ministre du travail, de l'emploi, du trésor et des finances, cela a quand même trait à l'économie, et qu'il a été dix-huit ans premier ministre. En ce qui concerne sa démission, après le scandale, il a été obligé de provoquer des élections anticipées et M. Xavier Bettel lui a succédé. Je suppose quand même qu'il a dû entre-temps présenter sa démission au Grand-Duc.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – Oggi, 27 Novembre 2014, i miei colleghi hanno rinnovato la fiducia nei confronti della Commissione tutta e del suo Presidente Jean-Claude Juncker. Noi del Movimento 5 stelle avevamo avanzato la mozione di censura perché non riteniamo né Juncker né la Commissione nella sua interezza idonei a perseguire l'interesse dei cittadini europei.

Lo scandalo Lux Leaks ha solo dato maggiore diffusione a notizie che erano già note. Non è infatti una novità che Stati quali il Lussemburgo, l'Austria, il Belgio e l'Irlanda, esercitando la loro sovranità fiscale, abbiano praticato forme di concorrenza fiscale che hanno favorito le grandi multinazionali e creato un danno stimato a 1 000 miliardi di euro. Questi atteggiamenti sono agli antipodi dell'interesse dell'UE e dei suoi cittadini e dello spirito di solidarietà europeo.

Al di là delle parole pronunciate da Juncker, quello che conta sono i fatti e questi non depongono a suo favore, così come il suo passato e quello di Commissari quali Hill e Cañete. I cittadini europei sono stanchi di belle parole e promesse e chiedono un cambiamento radicale!

Per tutti questi motivi io e i miei colleghi del Movimento 5 stelle abbiamo convintamente votato questa mozione di censura.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. - Hemos votado en contra de la moción de censura de los eurófobos y de los extremistas, aunque los socialistas no apoyamos al señor Juncker para ser Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, fuimos los primeros que le pedimos comparecer en el Parlamento Europeo y presentar un plan de actuación contra la evasión y la elusión fiscal en toda Europa. Además, hay abierta una investigación sobre la política fiscal en Luxemburgo.

Ahora bien, lo que no vamos a hacer los socialistas es caer en la trampa de los eurófobos y de los extremistas de aprovechar cualquier oportunidad para generar el caos. No les vamos a dar alas, ni nos vamos a alinear con Marine Le Pen y los extremistas en sus fines.

Pedimos explicaciones y se han dado. Pedimos medidas de reacción y se han puesto en marcha. Y pedimos una investigación y se está desarrollando. Los ciudadanos hoy se sienten defraudados y engañados al conocer que las grandes empresas eluden impuestos mientras que a ellos se les siguen exigiendo sacrificios. Los socialistas españoles seguiremos trabajando para terminar con ambas cosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. — Juncker y su Comisión deben ser censurados. Nuestro Grupo, GUE/NGL, propuso una moción de censura que, desafortunadamente, no prosperó, ya que ni los Verdes ni el Grupo S&D aceptaron firmarla, apoyando a Juncker implícitamente. No podemos firmar a favor de esta moción de censura que se nos presenta porque la ha propuesto la extrema derecha, que solo busca aprovecharse del clima que se ha creado a raíz del escándalo LuxLeaks, sin formular crítica alguna al sistema que representa Juncker. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (NI), par écrit. — J'ai voté en faveur de la motion de censure visant la Commission européenne.

M. Juncker, président de la Commission, est directement mis en cause aujourd’hui dans l'affaire des "LuxLeaks".

Pendant que M. Juncker dirigeait son pays entre 1995 et 2013, Le Luxembourg est devenu un véritable refuge fiscal. Plus de 300 multinationales ont ainsi pu échapper à la fiscalité des pays de production de la richesse via des contrats fiscaux, des techniques basées sur la localisation artificielle de brevets, des prix de transfert faussés entre filiales, et autres artifices financiers.

De richissimes multinationales ont pu économiser devant le regard complaisant de M. Juncker des sommes colossales en faisant transiter par le Grand-Duché des centaines de milliards de dollars au détriment des contribuables des autres pays européens, citoyens français en tête, qui eux, doivent payer plus d'impôts pour compenser les fuites de recettes fiscales organisées par le Luxembourg.

J'estime ainsi qu'il est impératif d'agir et de renverser la Commission et M. Juncker en votant pour la motion de censure.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. - Die Europäische Kommission ist seit lediglich einem Monat im Amt. Der vorliegende Misstrauensantrag der antieuropäischen und rechtsradikalen Abgeordneten ist in diesem Zusammenhang als ein destruktives Manöver zu verstehen, das darauf abzielt, die europäischen Institutionen zu beschädigen.

Die Aktualität in Bezug auf die Steueraffäre in Luxemburg hat allerdings die Notwendigkeit einer europäischen Antwort auf das von vielen Mitgliedstaaten praktizierte „Tax Ruling“ erneut verdeutlicht.

Die luxemburgische Gesetzgebung, die im Brennpunkt des Interesses steht, ist zwar legal, aber nicht legitim. Die Schaffung von Steuergerechtigkeit muss eine Priorität auf europäischer Ebene darstellen, in die sich die Kommission ehrlich und vorbehaltlos hineinknien muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. - It was important to vote in the public interest, rather than in the interests of the political establishment. Luxleaks must not be swept under the carpet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. — J'ai logiquement voté en faveur de cette motion de censure dont j'étais cosignataire. L'écrasante responsabilité de Jean-Claude Juncker dans l'affaire baptisée "LuxLeaks" aurait dû conduire le président de la Commission européenne à démissionner. Puisqu'il n'a pas eu ce courage, nous avons proposé à nos collègues de l'y contraindre. En effet, M. Juncker, président d'une institution dont nous contestons par ailleurs la légitimité, prétend désormais lutter contre l'évasion fiscale alors qu'il l'a savamment encouragée pendant des années au profit du Luxembourg et des multinationales... et au détriment des autres États membres, à commencer par la France.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. - J'ai voté contre la motion de censure visant la Commission européenne qui avait été déposée par les europhobes et l'extrême droite dans le prolongement du dossier dit du "Luxleaks".

Plutôt qu'une démission, je préfère en effet des résultats rapides et concrets en matière d'emploi et de fiscalité.

La démission de la Commission aurait reporté de plusieurs mois l'effort dont nous avons tant besoin en matière de relance économique et d'emploi.

Elle aurait également retardé l'action déterminée que la Commission doit mener immédiatement en matière de transparence et d'harmonisation fiscales au niveau européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. — He votado en contra de la moción de censura porque hacerlo a favor supone apoyar a los grupos que, desde la propia institución, trabajan por la no-Europa. Con esta moción su objetivo no es mejorar el proyecto europeo, sino contribuir a acabar con él. Por otra parte, nuestro Grupo ha optado por la necesidad de una investigación lo más independiente posible que nos aclare si los beneficios fiscales son legales o no y si Juncker tiene algún tipo de responsabilidad en relación con este asunto. En el supuesto de que tuviera alguna responsabilidad, exigiremos, tal y como hemos anunciado, las correspondientes consecuencias políticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – L'affaire LuxLeaks a montré que de puissants dispositifs d'évasion fiscale des sociétés, comme la pratique dite du tax ruling, passent par la création d'une filiale ou d'une holding (une société elle-même actionnaire d'autres sociétés) au Luxembourg. Généralement, il s'agit d'un simple bureau avec peu ou pas d'effectifs. Puis, des arrangements sont opérés en matière d'impôts: cela va de la simple ristourne sur le taux de TVA aux montages les plus compliquées comme celui de la "niche à brevets". Dans certains cas, la société échappe totalement à l'impôt, c'est le cas, par exemple, d'Ikea. Tout cela pour permettre à 340 multinationales d'échapper à une grande partie de leurs impôts, notamment en France et Europe.

Durant cette période de recherche (2002-2010), M. Juncker était premier ministre du Luxembourg. Aujourd'hui, M. Juncker est président de la Commission européenne, soutenu par une grande coalition gauche-droite-centre-écologiste, et il n'est pas acceptable qu'une personne responsable de la mise en place de ce système soit maintenue à ce poste.

C'est pourquoi j'ai apporté ma signature à cette motion de censure et que, évidemment, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. — Ho sostenuto in ogni modo questa mozione di sfiducia prima con la mia firma per la sua presentazione e poi con un voto favorevole. Se oggi, da Presidente della nuova Commissione Europea, Jean-Claude Juncker predica etica e moralità nella finanza europea, non dimentichiamo che quando era Primo Ministro del Lussemburgo gestiva un sistema che, agevolando banche e multinazionali, ha sottratto milioni di euro di tasse destinate alle casse degli Stati membri. Questi sono i fatti, tutta la retorica che verrà usata per coprirli, non li cancellerà. La nuova Commissione europea non ha più alcuna credibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. - Jag har lagt ner rösten.

Jean Claude Junckers roll i Luxleaks handlar inte främst om huruvida Luxemburgs systematiserade system för skatteflykt är olagligt eller inte. Den stora frågan är om en av de ytterst ansvariga för denna typ av politik bör få förtroendet att inneha en av EU:s mäktigaste politiska poster. Det anser inte jag.

GUE/NGL tog initiativ till den första misstroendeförklaringen mot Juncker. Den tog sin utgångspunkt i en politisk kritik mot åtstramningspolitik, påtvingade privatiseringar och skatteflyktspolitik för storbolagen. Tyvärr tackade ledamöter i både Gröna gruppen och S&D nej till att skriva under, därmed uppnåddes inte de erforderliga 76 namnen.

Därmed lämnade de demokratiska partierna också ”walk over” till extremhögern, som utnyttjade situationen och la fram sin egen misstroendeförklaring. Frånvaron av politiskt ansvarsutkrävande, och trängsel i mitten av det politiska landskapet, ger högerpopulismen grogrund.

Extremhögerns misstroendeförklaring utgår från helt andra premisser. De kräver ingen politisk kursändring vad gäller skatteflyktspolitiken eller andra grundläggande punkter i den marknadsliberala strategin. Dessutom är deras grundläggande hållningar i synen på mänskliga rättigheter förfärliga.

Därför väljer jag att lägga ner rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. — Hemos votado en contra de la moción de censura de los eurófobos y de los extremistas, aunque los socialistas no apoyamos al señor Juncker para ser Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, fuimos los primeros que le pedimos comparecer en el Parlamento Europeo y presentar un plan de actuación contra la evasión y la elusión fiscal en toda Europa. Además, hay abierta una investigación sobre la política fiscal en Luxemburgo.

Ahora bien, lo que no vamos a hacer los socialistas es caer en la trampa de los eurófobos y de los extremistas de aprovechar cualquier oportunidad para generar el caos. No les vamos a dar alas, ni nos vamos a alinear con Marine Le Pen y los extremistas en sus fines.

Pedimos explicaciones y se han dado. Pedimos medidas de reacción y se han puesto en marcha. Y pedimos una investigación y se está desarrollando. Los ciudadanos hoy se sienten defraudados y engañados al conocer que las grandes empresas eluden impuestos mientras que a ellos se les siguen exigiendo sacrificios. Los socialistas españoles seguiremos trabajando para terminar con ambas cosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (NI), par écrit. — Les auditions des commissaires désignés ne pouvaient que susciter l'inquiétude. Certains membres de la Commission, de compétence ou probité douteuse, ne doivent leur portefeuille qu'à des petits arrangements entre socialistes et conservateurs.

M. Juncker a affirmé ne pas être "l'ami des multinationales", alors qu'il était le chef d'un gouvernement dont l'administration encourageait a minima une optimisation fiscale, en partie au détriment du contribuable français. Certains observateurs relèvent même que le Luxembourg pourrait n'être qu'un maillon d'une chaîne d'évasion fiscale à plus grande échelle.

Les pratiques couvertes par le gouvernement luxembourgeois dirigé par M. Juncker sont au moins éthiquement condamnables. Il ose arguer de leur légalité. Mais où est la morale?

Je vote donc pour la motion de censure visant la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), par écrit. — J'ai rejeté la motion de censure contre la Commission car je considère que le président de la Commission doit d'abord se défendre avant d'être présumé coupable.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. - Președintele Juncker a trecut cu succes testul neîncrederii ridicat prin moțiunea de cenzură asupra cabinetului său, în urma unor presupuse acuzații de concesii la plata taxelor oferite anumitor corporații în perioada în care conducea executivul din Luxembourg.

M-am exprimat împotriva moțiunii de cenzură în primul rând, deoarece, prin profesia mea de jurist, înțeleg că orice posibilă acuzație trebuie înainte de toate să fie argumentată solid și investigată ca atare de organismele abilitate.

În al doilea rând, am votat împotrivă, pentru că sunt convins de necesitatea unui cadru de funcționare stabil al instituțiilor comunitare. Încrederea în instituțiile UE este esențială, orice efect contrar poate fi dezastruos în plan economic, bulversând piețele financiare și sporind nesiguranța în rândul cetățenilor europeni.

Probleme curente precum conflictul din Ucraina, amenințările Statului Islamic, precum și provocările în plan intern privind implementarea pachetului pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții au nevoie de un climat stabil la nivel european.

Votul covârșitor împotrivă, cu peste 61%, confirmă nivelul ridicat de încredere acordat Comisiei Juncker în Parlamentul European.

Și, nu în ultimul rând, respingerea moțiunii de cenzură a demonstrat încă odată că Parlamentul rămâne unit în fața intențiilor destructive promovate constant de partidele eurosceptice.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. – Ho espresso voto favorevole. Juncker non è credibile; i meccanismi finalizzati all'evasione fiscale quando era primo ministro miravano ad accrescere il guadagno di gruppi industriali e istituti bancari. Con che coraggio ora si propone come paladino contro la crisi della crescita in Europa?

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. - La moción de censura presentada por el Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD) contra el señor Juncker responde a las noticias reveladas hace dos semanas sobre un controvertido marco fiscal que permite a cientos de multinacionales afincarse en Luxemburgo y reducir a niveles testimoniales su tributación durante la etapa en la que Juncker era Primer Ministro.

No habiendo apoyado al Sr. Juncker para que fuese el Presidente de la Comisión y condenando estas actuaciones tan injustas socialmente, no se justifica el apoyo de esta moción presentada por quienes no tienen como interés prioritario trabajar definitivamente por la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, así como armonizar la fiscalidad en Europa, sino todo lo contrario, cuestionar la propia UE y la necesidad de avanzar hacia más UE.

No obstante, es reprobable toda actuación en este sentido por cualquier persona, pero especialmente por quienes han tenido altas responsabilidades, especialmente cuando se aplicaron grandes ajustes económicos a la ciudadanía «de a pie». Por ello, sería conveniente que más allá incluso de la posible legalidad de estas actuaciones, la falta de justificación ética exige explicaciones y una investigación.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. — Une majorité écrasante des eurodéputés ont voté contre la motion de censure déposée à l'encontre de la nouvelle Commission européenne par les europhobes de cette assemblée. J'ai voté contre ce texte. Les eurosceptiques enlisent le travail législatif. Leur tentative a toutefois été contreproductive. En effet, la Commission de Jean-Claude Juncker a reçu un plus grand soutien que lors de son investiture.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Oggi ho votato contro questa mozione di censura.

Ritengo che non sia utile mostrare alcun tentennamento, neppure iniziale, alla dimostrazione della piena tenuta, affidabilità, efficienza e riferibilità alle comunità della UE della Commissione a guida Juncker e, pertanto, non mi farò artefice di alcun ostacolo all'avvio del prossimo piano di investimenti che dovrebbe mobilitare 315 miliardi.

Non posso concedere alcunché all'euroscetticismo e all'eurofobia.

Ho fiducia che Jean Claude Juncker saprà dimostrare, oltre ogni aspettativa, una visione pienamente europeista, arginando in prima persona, con interventi normativi seri, il fenomeno delle società che fanno profitti e non pagano le tasse e delle multinazionali che fanno accordi privati con alcuni paesi.

Saprà intraprendere, con fermezza, come da più parte gli si chiede, una lotta decisa all'evasione fiscale e avviare, con immediatezza, una vera armonizzazione fiscale dei paesi membri, in grado di rafforzare l'unità economica e aumentare la trasparenza, anche attraverso la pubblicazione dei bilanci delle multinazionali.

Mi associo infine a quanti, per trasparenza ed uguaglianza, attendono da parte della Commissione europea, per voce del Commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager, indipendenza, rapidità di indagine e concretezza di risposte sul Granducato.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. - J'ai voté pour cette motion de censure visant la Commission européenne car je considère comme inacceptable qu'un organe déjà non élu démocratiquement puisse en plus se permettre de rester au-dessus des lois qu'il impose aux citoyens des États membres de l'UE.

M. Junker, parce qu'il est suspecté d'avoir favorisé l'évasion fiscale, est désormais entaché par cette affaire et ne peut donc rester légitimement à la tête d'une institution qui continue ainsi de dire aux citoyens "faites ce que je dis, pas ce que je fais!".

Je me félicite par ailleurs de cette initiative qui a rassemblé tous les patriotes du Parlement, au-delà des divergences politiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. — I have decided not to lend my support to a motion spearheaded by the far-right, and have instead co-signed a proposal to set up a committee of inquiry to investigate breaches of EU law in relation to tax rulings issued by Member States.

Aggressive tax planning by multinational corporations has reached such a scale that its impact on EU Member States’ public finances is not just a matter of fairness and justice. It actually jeopardises our very ability to fund and pursue public policy necessary to meet our citizens’ needs.

Schemes that allow big companies to get away with paying fractions of 1% in tax are unacceptable and insulting to everyone who works for a salary and pays income tax.

Member States increasingly coordinate budgetary discipline and pro-market structural reforms with their EU partners, yet tackling extreme forms of tax competition remains taboo.

In this context, the very least we can do is shed light on these practices and make sure that the rules we have are enforced in the first place.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. — The European Commission has faced a censure motion in the European Parliament after right-wing, and far-right Eurosceptic lawmakers united to put this motion on the table for plenary.

A lack of support for the censure motion from most other parties always made it unlikely that a two-third majority required to force the Commission from office would be achieved.

Instead we had nothing more than the populist parties trying to do what is popular rather than what is right. They have proven once again that they are more interested in being celebrates than lawmakers, looking to make headlines not laws. A headline does not provide help to the unemployed youth of Europe who are seeking jobs, action does, and initiatives do.

So I say to those populist parties who cherish headlines, why not walk the walk, rather than talk the talk.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. — Anch' io ho sostenuto con il mio voto la fiducia a Juncker. Una tale mozione di censura a inizio mandato e con le ragione addotte rappresenta un vero e proprio atto irresponsabile verso i cittadini e le imprese europee. Auspico davvero che si utilizzi questa vicenda in una opportunità per fare un grande passo verso l'armonizzazione dei sistemi fiscali dei 28 Paesi. Nessuno mai prima di Juncker aveva mostrato una tale determinazione nell'affermare l'esigenza di sviluppo di un'unione fiscale. La situazione, così come si presenta oggi, con 28 sistemi fiscali che si fanno una spietata concorrenza tra loro, oltre che essere controproducente, non può funzionare a lungo termine perché danneggia alcuni stati membri a favore di altri. Ho chiesto a Consiglio e Commissione di prendere subito azioni concrete che vadano - ognuno nell'ambito delle proprie competenze - verso un'armonizzazione dei sistemi fiscali dei 28 sulla strada indicata proprio da Juncker. E' il momento di essere ambiziosi e coraggiosi. Non dobbiamo perdere l'occasione di trasformare queste idee presentate dal Presidente della Commissione in proposte politiche nell'interesse di tutti i 500 milioni di cittadini europei. In questo modo faremo un altro importante passo verso quell'integrazione politica, non più procrastinabile, per uscire dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. - The Commission should be allowed to do its job and not be made a player in a partisan political game. Furthermore, one cannot forget that tax issues are exclusively within the competence of the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. – Non posso che sottoscrivere e votare a favore della presente risoluzione sulla mozione di sfiducia nei confronti della Commissione europea.

Occorre precisare che l'elusione fiscale aggressiva è stata approvata dall'autorità fiscale del Lussemburgo in un periodo in cui il nuovo Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ricopriva la carica di primo ministro del Granducato. Gli accordi di elusione fiscale conclusi tra società e il Granducato del Lussemburgo possono sollevare questioni morali ed etiche per i milioni di cittadini che sono attualmente confrontati alla peggiore crisi economica dei tempi moderni.

Credo che una persona responsabile della creazione, dell'attuazione, della governance e del monitoraggio di queste politiche di evasione fiscale aggressiva non abbia la credibilità per servire i cittadini in qualità di Presidente della Commissione europea.

Per tutti i motivi sopra esposti e per molti altri non posso accordare la mia fiducia a Jean-Claude Juncker.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. — Juncker y su Comisión deben ser censurados. Nuestro Grupo, GUE/NGL, propuso una moción de censura que, desafortunadamente, no prosperó, ya que ni los Verdes ni el Grupo S&D aceptaron firmarla, apoyando a Juncker implícitamente. No podemos firmar a favor de esta moción de censura que se nos presenta porque la ha propuesto la extrema derecha, que solo busca aprovecharse del clima que se ha creado a raíz del escándalo LuxLeaks, sin formular crítica alguna al sistema que representa Juncker. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), in writing. – Today I voted for the Juncker-led Commission, because political stability should be maintained. However I do not agree with Mr Juncker’s view expressed during the Monday plenary debate that we could avoid the reoccurrence of the current situation only if we introduce tax harmonisation in the EU. I am of the view that tax harmonisation would not solve the problem. What is more, it would only worsen the overall situation. In my opinion, the key is not to provide exceptions and to prevent the possibility of trickery, which is not by any means equal to tax harmonisation.

Introducing EU tax harmonisation would lead to the end of internal competition, which would encumber the situation of those Member States behind the EU average. It would significantly reduce their ability to contribute to their own economic development and in the end it would create new burdens for the EU. If Member States are not able to self-develop because their advantages from lower tax rates are eliminated by tax harmonisation, sooner or later it will be the EU who will finance their development through its funds.

We should also bear in mind that in those Member States that apply lower tax rates wages and the standard of living are often also lower.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. — Ho votato contro la mozione di censura nei confronti della Commissione Juncker presentata da alcuni colleghi.

Ho votato contro perché sarebbe stato irresponsabile affondare la nuova Commissione europea il giorno dopo la presentazione del piano Juncker sugli investimenti.

Con tutti i suoi limiti, ritengo che l'annuncio di questo piano costituisca un primo ma significativo e simbolico cambio di direzione dell'Europa nelle politiche economiche con il superamento della sola austerità e verso una nuova politica di crescita e di occupazione, così come richiesto a gran voce dalla delegazione del Partito democratico e dal Gruppo S&D.

E' di tutta evidenza che la scelta di votare contro la mozione di censura non comporterà in alcun modo un abbassamento del livello di guardia nei confronti del caso "LuxLeak": attendiamo i risultati delle indagini annunciate dallo stesso Juncker in aula, che vogliamo rigorose ed approfondite.

Inoltre, al di là degli eventuali profili di illegalità, continueremo a chiedere a gran voce una vera svolta nelle politiche fiscali europee per superare definitivamente una situazione di dumping fiscale de facto all'interno del mercato europeo che non è più tollerabile in un'Europa che vuole recuperare credibilità e competitività internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. - Le Président de la Commission européenne M. Jean-Claude Juncker et le Collège des Commissaires, nouvellement constitué, ont été élus sur un programme clair. Ils doivent être en pleine mesure de travailler pour répondre au mieux aux attentes des citoyens européens touchés par la crise. À ce titre, M. Juncker vient de présenter un plan d’investissement pour l’Europe permettant, à terme, de mobiliser 315 milliards d'euros pour financer des projets de croissance stratégiques, créer des emplois et adapter nos économies aux défis du XXIe siècle.

Il y a moins d'un mois, j'avais sur cette base apporté mon soutien au collège des Commissaires. Ce soutien reste intact. J'ai voté par conséquent contre cette motion de censure.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai rejeté cette motion de censure visant la Commission européenne proposée par le groupe EFDD présidé par Nigel Farage et soutenue par des députés non inscrits. Par le dépôt de cette motion de censure, ces députés ont souhaité sanctionner Jean-Claude Juncker après les révélations sur le système d'évasion fiscale mis en place au Luxembourg lorsqu'il était premier ministre. La Commission européenne a lancé une enquête sur les pratiques fiscales de plusieurs pays, dont le Luxembourg. Attendons les résultats de l'enquête.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. — Alors que nous traversons une crise économique et politique, que nous avons besoin, plus que jamais, d'être en ordre de marche, de lancer les réformes nécessaires et d'avoir une Commission européenne innovante, les députés européens populistes et eurosceptiques du Parlement européen n'ont rien trouvé de mieux que d'essayer de déstabiliser la Commission européenne nouvellement élue par une motion de censure pour des raisons purement politiques et de recherche de visibilité médiatique. J'ai donc voté contre cette motion de censure.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. – La compromission du président de la Commission dans l'opacité fiscale luxembourgeoise suffit largement à justifier cette motion de censure qui soulagera les peuples d'Europe. En effet, il apparaît scandaleux que des pays ne participent pas de la même manière que les autres à l'effort imposé aux États membres. Cette inégalité est injuste et indécente. L'Union européenne est bien une héritière soviétique où "tous les hommes sont égaux mais certains le sont plus que d'autres", comme l'avait écrit Georges Orwell.

Quelle confiance pourrions-nous avoir en M. Juncker à la tête de l'Union européenne, alors qu'il ne fait preuve d'aucune transparence sur son bilan politique au Luxembourg? C'est aussi la question du bilan de M. Moscovici qui appuie cette motion de censure. L'ancien ministre français a participé à la ruine de ma patrie, la France, et s'enfuit désormais à Bruxelles pour échapper aux colères de mes compatriotes. Nous le disons à cette Commission, vous ne pouvez échapper au devoir de responsabilité devant les peuples.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. — Υπερψηφίζουμε διότι οι αποκαλύψεις ήρθαν απλά να επιβεβαιώσουν όσα ήδη πιστεύαμε, δηλαδή ότι ο Juncker είναι ακατάλληλος για Πρόεδρος της Επιτροπής. Ειδικά τώρα, υπό το βάρος του σκανδάλου και των δισεκατομμυρίων ευρώ που εμμέσως χάθηκαν από το εισόδημα των υπολοίπων κρατών μελών, θεωρούμε πως ο κ. Juncker θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί από μόνος του.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. – I voted against the motion of censure on Thursday 27 November. The motion was an attempt by the far-right groups in the European Parliament to oust Juncker with no regard to a possible change in practices or a call for a thorough investigation. My group in the parliament have outlined a comprehensive plan to tackle the pervasive problem of large-scale tax avoidance, rather than looking for a scapegoat. I believe this approach is most productive, and in the best interests of my constituents in Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. — Hemos votado en contra de la moción de censura de los eurófobos y de los extremistas, aunque los socialistas no apoyamos al señor Juncker para ser Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, fuimos los primeros que le pedimos comparecer en el Parlamento Europeo y presentar un plan de actuación contra la evasión y la elusión fiscal en toda Europa. Además, hay abierta una investigación sobre la política fiscal en Luxemburgo.

Ahora bien, lo que no vamos a hacer los socialistas es caer en la trampa de los eurófobos y de los extremistas de aprovechar cualquier oportunidad para generar el caos. No les vamos a dar alas, ni nos vamos a alinear con Marine Le Pen y los extremistas en sus fines.

Pedimos explicaciones y se han dado. Pedimos medidas de reacción y se han puesto en marcha. Y pedimos una investigación y se está desarrollando. Los ciudadanos hoy se sienten defraudados y engañados al conocer que las grandes empresas eluden impuestos mientras que a ellos se les siguen exigiendo sacrificios. Los socialistas españoles seguiremos trabajando para terminar con ambas cosas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - O PCP e o seu grupo, o GUE/NGL, tudo fizeram para dar expressão política e institucional, no Parlamento Europeu, à justa indignação e censura social suscitadas pela revelação do escândalo, envolvendo o atual presidente da Comissão Europeia, de fuga ao pagamento de impostos por parte de centenas de multinacionais.

Para tal, o GUE/NGL preparou uma moção de censura, que acabou por não reunir o número mínimo de assinaturas para ser discutida. Foi opção dos grupos dos verdes, dos sociais-democratas e dos liberais não subscreverem a moção do GUE/NGL, assim inviabilizando a sua discussão e votação.

É inquestionável que a Comissão Europeia e o seu presidente merecem ser alvo de uma censura.

Mas não podemos apoiar nem branquear o oportunismo da extrema-direita neste processo. Tendo reunido o número suficiente de assinaturas, apresentaram a moção de censura agora votada. Fizeram-no, porém, em termos tais que, apontando o dedo a Juncker e à Comissão, branqueiam o sistema em que ambos se inserem e que representam.

Nem uma palavra é dita sobre os paraísos fiscais ou sobre a desregulação do sistema financeiro – peças essenciais da engrenagem montada para isentar as multinacionais das suas obrigações fiscais. Aliás, vários dos subscritores desta moção são conhecidos defensores desta mesma engrenagem.

Razões que justificam a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. - Novozvolený predseda Európskej komisie bol premiérom Luxemburského veľkovojvodstva počas obrovského škandálu, keď členské štáty prišli o miliardy EUR prostredníctvom daňových únikov, prostredníctvom vyhýbania sa daňovým povinnostiam v Luxembursku, čo ho robí priamo zodpovedným za vzniknutú situáciu. Na mieste je preto otázka, či je spôsobilý zastupovať obyvateľov Európskej únie a aká je jeho dôvera u občanov. Je potrebné zriadiť nezávislú komisiu na dôkladné prešetrenie kauzy „Lux Leaks“, ktorá vrhá na novú Európsku komisiu nepriaznivé podozrenia už pri jej vzniku.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. — Il mio voto è sicuramente a favore della mozione di censura nei confronti della Commissione. Come dichiarato più volte, questa Commissione rappresenta il proseguo di una politica europea fallimentare sfortunatamente supportata dalla stragrande maggioranza dei parlamentari.

 
  
MPphoto
 
 

  Lampros Fountoulis (NI), γραπτώς. - Υπερψηφίζω την πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής. Οι αποκαλύψεις ήρθαν απλά να επιβεβαιώσουν όσα ήδη πίστευα, ότι ο Juncker είναι ακατάλληλος για Πρόεδρος της Επιτροπής. Ειδικά τώρα, υπό το βάρος του σκανδάλου και των δισεκατομμυρίων ευρώ που εμμέσως χάθηκαν από το εισόδημα των υπολοίπων κρατών-μελών, θεωρούμε πως ο κ. Juncker θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί από μόνος του.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. - He votado en contra de la moción de censura presentada por los diputados al PE de extrema derecha en contra de la Comisión Europea presidida por el Presidente Juncker. Nunca me encontrarán votando al lado de aquellos que lo único que pretenden es destruir el proyecto político que ha dado a Europa su mayor tiempo de paz y prosperidad. Tengo completa confianza en el equipo que forma el actual Colegio de Comisarios y su Presidente. La Unión Europea debe mejorar las practicas fiscales de sus Estados miembros, avanzar con prontitud hacia una mayor armonización y convergencia fiscal. No obstante, creo que la moción de censura presentada tiene un único objetivo: desprestigiar y destruir las instituciones de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. — J'ai voté pour cette motion de censure déposée suite au scandale du Luxembourg leaks, vaste système d'évasion fiscale mis en place par le Luxembourg à son profit et à celui des multinationales, au détriment des États européens, dont la France.

M. Junker, premier ministre du Luxembourg de 1995 à 2013, ne pouvait ignorer l'existence de ce système déloyal et inique.

Il est impensable que l'Union européenne puisse lutter efficacement contre la fraude fiscale avec M. Junker comme président de la Commission.

Cette motion avait également pour objectif de mettre chacun des députés en face de ses responsabilités, en dénombrant ceux qui sont réellement opposés aux pratiques financières et fiscales douteuses et ceux qui ne sont que dans la posture. Mission accomplie.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. — We need urgent action to tackle tax fraud, tax evasion and tax avoidance but this motion is not the way forward.

Commission President Juncker still has questions to answer on how he will bring forward and enact proposals to crack down on tax avoidance across Europe. People are angry about legal loopholes and a lack of cooperation between European countries which mean that some people and corporations are still not paying their fair share in tax.

We need urgent action to tackle these problems, but this resolution does nothing to tackle tax avoidance.

We need to agree that all multinational companies should be compelled to report what they earn, where they earn it and how much tax they pay. We need a common approach to tackle the use of tax havens once and for all and a blacklist of those companies that are engaging in tax fraud.

This resolution does not address these issues and I cannot support such a motion.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. - Hemos votado en contra de la moción de censura de los eurófobos y de los extremistas, aunque los socialistas no apoyamos al señor Juncker para ser Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, fuimos los primeros que le pedimos comparecer en el Parlamento Europeo y presentar un plan de actuación contra la evasión y la elusión fiscal en toda Europa. Además, hay abierta una investigación sobre la política fiscal en Luxemburgo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté contre cette motion de censure déposée par un groupement d'élus que rien ne réunit si ce n'est leur haine de la construction européenne. Il s'agissait d'une manœuvre qui n'avait pour objectif que de donner de la publicité aux europhobes de tous poils et qui nous fait perdre un temps précieux que nous gagnerions à utiliser davantage sur des sujets bien plus cruciaux que sont l'emploi et la croissance.

Si l'objectif de ces élus est véritablement de lutter contre la fraude fiscale, cette stratégie est ici complètement stérile. Il nous faut bien plus défendre une coopération accrue pour un échange automatique des informations en matière de décision fiscale anticipée et exiger une harmonisation fiscale plutôt que la concurrence fiscale qui s'exerce aujourd'hui. Mais il est clair que telle n'est certainement pas l'intention des auteurs de cette motion. Cette motion de censure est donc sans intérêt.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. — Hemos votado en contra de la moción de censura de los eurófobos y de los extremistas, aunque los socialistas no apoyamos al señor Juncker para ser Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, fuimos los primeros que le pedimos comparecer en el Parlamento Europeo y presentar un plan de actuación contra la evasión y la elusión fiscal en toda Europa. Además, hay abierta una investigación sobre la política fiscal en Luxemburgo.

Ahora bien, lo que no vamos a hacer los socialistas es caer en la trampa de los eurófobos y de los extremistas de aprovechar cualquier oportunidad para generar el caos. No les vamos a dar alas, ni nos vamos a alinear con Marine Le Pen y los extremistas en sus fines.

Pedimos explicaciones y se han dado. Pedimos medidas de reacción y se han puesto en marcha. Y pedimos una investigación y se está desarrollando. Los ciudadanos hoy se sienten defraudados y engañados al conocer que las grandes empresas eluden impuestos mientras que a ellos se les siguen exigiendo sacrificios. Los socialistas españoles seguiremos trabajando para terminar con ambas cosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. — Ich stimmte dem Misstrauensvotum nur mit „langen Zähnen“ zu, weil ich grundsätzlich Gemeinsamkeiten mit den Rechtsaußen des Parlaments ablehne. Hier die Gründe:

1. Dem Misstrauensantrag zuzustimmen ist konsequent, denn ich hatte schon vorher gegen die Kommission gestimmt wegen der nach meiner Meinung ungeeigneten Personen Moscovici, Katainen und Juncker!

2. Niemals hätte der sogenannte „Spitzenkandidat Juncker“ von der EVP von den Wählern eine solche Zustimmung bekommen, wenn sie rechtzeitig vor der Europawahl und nicht erst unmittelbar nach Bestätigung der Kommission von den skandalösen Steuervorfällen in Luxemburg informiert worden wären.

3. Die EKR-Fraktion hatte auf Vorschlag der AfD einen angemesseneren Entschließungsantrag eingebracht, als es der nun von „rechtsaußen“ vorgelegte Misstrauensantrag ist. Nicht einmal diesen wollten die dem Kommissionspräsidenten („Wenn es ernst wird, muss man lügen!“) Jean-Claude Juncker in unverbrüchlicher Treue ergebene große Koalition aus Sozialisten und EVP (CDU/CSU) unterstützen.

4. In Berlin verwahrt sich die Große Koalition laut gegen die schmarotzerhafte Steuerpolitik ihres Kommissionspräsidenten aus seiner Luxemburger Zeit, in Straßburg lässt sie ihm leise alles durchgehen.

Dass dieses Votum kein Zeichen einer sich anbahnenden Zusammenarbeit mit den Rechtsaußen des Parlaments ist, versteht sich von selbst. Es ist vielmehr eine Notwehrmaßnahme gegen die schizophrene Politik der euromantischen Mehrheit des Parlaments.

 
  
MPphoto
 
 

  Hölvényi György (PPE), írásban. — A mai nap folyamán nagy többséggel egyértelműen jeleztük, az Európai Parlament kiáll az Európai Bizottság és az általuk elindítani kívánt reformprogram mellett. Az euroszkeptikusok uniós intézményeket destabilizáló kísérlete kudarcot vallott. Az általuk beterjesztett bizalmatlansági indítvány nem pusztán az Európai Bizottság, hanem az egész Európai Unió ellen intézett támadás volt, melyet több nagy frakció – köztük az Európai Néppárt – összefogásával sikerült elhárítanunk. Ahhoz, hogy az unió az előtte álló kihívásokra megfelelő válaszokat tudjon adni, hatékony és erős európai intézményrendszerre van szükség. Ennek az intézményrendszernek elengedhetetlen eleme egy erős, a problémákat eredményesen megoldó Bizottság.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. — Cette motion de censure est à mon sens la démonstration de la pire démagogie qui existe.

Ressortir de vieux dossiers alors que le président Juncker s'en est déjà expliqué et qu'il s'est engagé à lutter contre l'évasion fiscale, pour laquelle nous attendons d'ailleurs des propositions concrètes, c'est vouloir nuire au fonctionnement de l'Europe et marquer un coup politique pour satisfaire son électorat.

C'est aussi nuire aux citoyens européens fatigués de la politique de caniveau et manquer de vision pour l'Europe et pour son pays.

Aujourd'hui, la priorité c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est redonner confiance aux citoyens et aux entreprises, c'est proposer un avenir pour le continent et pour la France.

Alors mettons-nous au travail et ne perdons plus de temps car le reste du monde ne nous attend pas.

Vous pouvez compter sur ma détermination à juger la Commission sur ses actes et ses actions, mais ne vous attendez pas à ce que je prenne part à ces petites manipulations qui ne font pas honneur à ceux qui les exercent.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. — Glasao sam protiv prijedloga za izglasavanje nepovjerenja Komisiji g. Junckera, jer smatram da će istražno povjerenstvo, koje je imenovano u ovom slučaju, utvrditi je li zaista bilo nepravilnosti u takozvanom "Lux Leaks slučaju", te će se sukladno tome i postupiti.

Europska komisija, na čelu s g. Junckerom, ima zaista važnu i ambicioznu ulogu, što bi značilo da u narednih pet godina treba naći odgovor trenutnoj krizi i podignuti vjerodostojnost Europske unije. Stoga je novoj Komisiji potrebno dati priliku i potporu pri rješavanju ozbiljnih problema s kojima s cijela EU trenutno suočava.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemnĕ. - Dne 12. 11. 2014 vystoupil předseda Evropské komise Juncker na plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, aby podal vysvětlení v souvislosti s kauzou „LuxLeaks“ týkající se možných daňových úniků několika stovek společností. Politická skupina ALDE, jejímž jsem členem, reagovala na kauzu i Junckerovo vystoupení výzvou k podrobnému prošetření celého případu do konce tohoto roku. Navrhla i vytvoření zvláštního výboru EP ke sledování kauzy a jejího vyšetřování.

Tento týden Parlament hlasoval o návrhu na vyslovení nedůvěry Komisi. Návrh jsem nepodpořil, protože postrádá logiku. Vyšetřování kauzy teprve probíhá a jeho výsledky nejsou známy. A pokud by Komise byla odvolána, nepřispělo by to vyšetřování, ani ničemu jinému.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Joly (Verts/ALE), par écrit. - Pourquoi je n’ai pas pris part au vote sur la motion de censure.

La situation européenne est extrêmement critique. L’Europe perd du terrain dans les cœurs. En particulier, la défiance des peuples à l’égard des politiques conduites par les gouvernements alimente la montée en puissance de forces politiques anti-européennes, souvent national-populistes et xénophobes.

Dans le même temps, le manque de courage des dirigeants européens, le déficit démocratique dans nos institutions et les politiques libérales discréditent la construction européenne. Une autre Europe doit voir le jour.

Depuis toujours, les écologistes se battent pour l’harmonisation fiscale, loin des pratiques scandaleuses dévoilées au grand jour par le Luxleaks. La lutte contre la fraude fiscale et la pseudo-optimisation est une priorité non négociable.

La motion de censure présentée ce jour, portée par des forces anti-européennes, loin de faire avancer l’Europe visait un autre objet que celui qu’elle prétendait porter. Elle n’était qu’une manœuvre destinée à montrer la force des extrêmes au Parlement

Parce qu’il n’était pas souhaitable ni de mêler ma voix à celle des anti-européens patentés, ni de donner quitus à Jean-Claude Juncker et sembler l’absoudre de ses comportements passés, j’ai refusé de prendre part à un vote qui avait tout d’un piège.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. — J'ai voté contre la motion de censure à l'encontre de la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker. Le prétexte utilisé est fallacieux dans la mesure où il établit un lien de responsabilité entre les pratiques fiscales du Luxembourg, qui sont légales et trouvent leur équivalent dans beaucoup d'autres États membres, et les responsabilités nationales passées de Jean-Claude Juncker, alors qu'il n'a eu aucun contrôle direct sur cette pratique.

Les groupes d'extrême droite et d'extrême gauche omettent également de préciser que c'est Jean-Claude Juncker qui a été à l'origine dans le passé d'initiatives en faveur de l'harmonisation de la fiscalité et de son encadrement.

Les garanties données par Jean-Claude Juncker sur sa non-implication dans l'enquête européenne qui a été lancée ainsi que son engagement en faveur d'une harmonisation fiscale européenne, dont l'absence est la vraie responsable des pratiques d'ingénierie fiscale, m'ont convaincu de maintenir la confiance que je lui avais accordée par le passé.

La motion de censure a été rejetée à une majorité de 461 votes contre, 101 voix pour et 88 abstentions. Je me réjouis du maintien de Jean-Claude Juncker dans ses fonctions à la tête de la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), por escrito. - Jean-Claude Juncker y su Comisión deberían ser censurados. GUE/NGL propuso desde el primer día una moción de censura en el Pleno que desafortunadamente no prosperó. En aquel momento dijimos claramente que no aceptaríamos apoyos de grupos de extrema derecha y lamentamos la decisión de Verts/ALE y S&D de no firmar nuestra moción, dando cobertura así a Juncker. No podemos votar a favor de la moción de censura presentada hoy a votación porque ha sido presentada por fuerzas de la extrema derecha que solo quieren sacar rédito político del clima creado en torno al escándalo fiscal de Luxemburgo sin criticar el sistema que Juncker representa. Por ello hemos optado por la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. — La motion de censure déposée par les populistes du Parlement européen n'était qu'un pétard mouillé. Elle a été largement repoussée par les eurodéputés sérieux de tous bords politiques. Les populistes feraient mieux de s'atteler, enfin, aux questions de fond: l'emploi, la croissance, l'immigration en Europe. M. Farage et Mme Le Pen voulaient qu'on parle d'eux. C'est fait. Mais que d'énergie et de temps passés à organiser un vulgaire coup politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. - I voted against this motion. Mr Juncker still has questions to answer, both about his own conduct in the past and on how he will bring forward and enact proposals to crack down on tax avoidance across Europe. People are angry that legal loopholes and a lack of cooperation between European countries mean that some are not paying their fair share in tax. We need urgent action. This resolution however does nothing to tackle tax avoidance. It merely represents the hypocrisy of the Members who initiated it, as they have voted against tax transparency measures in the past.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. - Als EKR-Fraktion haben wir Jean-Claude Juncker schon immer abgelehnt. Er ist der falsche Mann, um als Kommissionspräsident glaubwürdig zu wirken. Die EKR-Fraktion hatte bereits einen eigenen Antrag auf Sachverhaltsklärung eingebracht. Dieser hatte das Ziel, die Verantwortung von Jean-Claude Juncker festzustellen und ihn zum Rücktritt aufzufordern. Der Antrag wurde jedoch von anderen Fraktionen abgelehnt. Aus Sorge um die Zukunft der Europäischen Union sehen wir uns daher verpflichtet, den vorliegenden Antrag zu unterstützen. Das gedeihliche Miteinander der europäischen Staaten hängt maßgeblich davon ab, dass sowohl das Spitzenpersonal als auch die Verfahren der EU glaubwürdig sind und breite Anerkennung finden können.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. - Již při hlasování o důvěře Komisi jsem hlasovala proti. Nikoli však proto, že bych považovala všechny členy Komise za špatné. Ovšem od samotného počátku předseda nevhodně nastavil strukturu Komise pospojováním nesouvisejících portfolií, navíc zmateným způsobem přesouval jednotlivé komisaře mezi různými portfolii a vytvořil čtyři místopředsedy, kteří jsou dnes nadřazeni ostatním komisařům, což zcela popřelo smysl fungování Komise. To vše nebudilo důvěru v pana Junckera. Vrcholem je pak skandál propíraný poslední týdny. Ukázalo se, že jedna z priorit Komise, podporovaná i naším klubem, omezení úniku příjmů firem do daňových rájů, je v rukou člověka, který byl předsedou vlády Lucemburska v době, kdy Lucembursko bylo daňovým rájem s minimálním zdaněním některých nadnárodních firem. Lucembursko tak de facto okrádalo rozpočty ostatních členských států EU. Vláda pod vedením pana Junckera tak jednala přímo v rozporu se zájmy EU. Do předsedy Komise tak nelze vkládat důvěru, že nebude opět upřednostňovat zájmy nadnárodních korporací. Měli by si to uvědomit i socialisté a lidovci, kteří pana Junckera podporují a vzali tak na sebe odpovědnost za jeho možné budoucí skandály. Pan Juncker říká, že nemůže převzít politickou odpovědnost, protože již není předsedou vlády Lucemburska, určitě však odpovědnost může převzít tím, že rezignuje na funkci předsedy Komise, neboť politická odpovědnost je jen jedna.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL), γραπτώς. — Κατά την ψηφοφορία της 27ης Νοεμβρίου 2014 επέλεξα την αποχή. Ήθελα έτσι να εκφράσω την αντίθεσή μου στις δυο βασικές γραμμές που διαμορφώθηκαν στην Ολομέλεια: Aπό την μία πλευρά, δεν ήθελα να ταυτιστώ με τη συγκεκριμένη ομάδα ευρωβουλευτών που υποκριτικά προώθησαν την πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή την ακροδεξιά του Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας σε συμμαχία με εθνικιστές-ευρωσκεπτικιστές από τους Μη Εγγεγραμμένους. Από την άλλη πλευρά, ήθελα να εκφράσω την ριζική αντίθεσή μου στην συγκάλυψη του σκανδάλου φοροαποφυγής LuxLeaks που βαρύνει τον πρόεδρο της Κομισιόν με την καταψήφιση της πρότασης από την πλειοψηφία που συγκροτούν οι μεγαλύτερες ομάδες του Ε.Κ. Όπως όλοι οι ευρωβουλευτές της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, GUE/NGL, τάσσομαι υπέρ της εις βάθος διερεύνησης του σκανδάλου με εξεταστική επιτροπή και υπέρ της θέσπισης νομοθεσίας που θα αποτρέπει τον φορολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη και θα τιμωρεί αυστηρά τα σκάνδαλα φοροαποφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Merja Kyllönen (GUE/NGL), kirjallinen. - Jäsenvaltiot menettävät epäterveessä verokilpailussa ja verojen välttelyssä biljoonan eli tuhat miljardia euroa vuodessa. Ei tarvitse enää kysellä, minne tänä rikkaimpana aikana rahat katoavat: ne ovat kirjaimellisesti herrojen persauksissa.

Samaan aikaan julkisten talouksien velka kasvaa, palveluita ajetaan alas, kansalaisten taakkaa kasvatetaan ja veronmaksukykyä vaaditaan eniten heiltä, joilla sitä vähiten on. Tämä johtaa koko Eurooppaa vakavaan sosiaaliseen kriisiin.

Vaatimukset pitää kohdistaa nimenomaan heihin, joilla veronmaksukykyä on. Nyt kysytään, pystyykö tämä komissio kohdentamaan kuritoimensa heihin, joihin se todella pitää kohdistaa. Vai kyykytetäänkö kansaa edelleen sumeilematta lotkauttamatta korvaakaan todellisille roistoille tässä maailmassa.

Jokainen teistä tietää, ettei vasemmisto Euroopassa tukenut Junckeria komission puheenjohtajaksi. Yksi painavimmista syistä oli hänen taustansa Euroopan suurimman veroparatiisin Luxemburgin pääministerinä. Ajetaan vahvaa kuripolitiikkaa muille, kun oman maan toimintatavat ja moraali eivät kestä päivänvaloa.

Lux Leaks -tietojen tultua julki esitimme Junckerille epäluottamuslausetta, jonka allekirjoittamisesta S&D ja vihreät kieltäytyivät ja ilmoittivat taistelevansa Junckerin systeemiä vastaan hänen johdollaan. Äärioikeisto on nyt saanut kerättyä oman nimilistansa, mutta heidän kohteenaan on kaataa pelkästään Juncker. Sairaalle verojärjestelmälle ei ole tarkoitus tehdä mitään. Verojen välttely ja veroparatiisitoiminta ei ole ongelma pelkästään Luxembourgissa, mutta äärioikeisto ei halua muistaa ongelmia esimerkiksi Englannissa, koska suuri joukko heistä tulee juuri sieltä. Koska epäluottamuslauseen sisältö oli tyhjä, äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Ho confermato il mio sostegno alla Commissione europea, guidata dal Presidente Juncker, perché credo sia una ottima squadra, con competenze e abilità necessarie alla ripresa dell'Europa. Il Programma che ci è stato presentato punta sulla crescita, sullo sviluppo e sulla creazione di posti di lavoro, priorità che condivido in pieno. Ne è prova il nuovo Piano Juncker, che dimostra le potenzialità di investimento a brevissimo termine per accelerare l'uscita dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. — La Commission européenne a dû essuyer une première motion de censure concoctée par un conglomérat de députés, composé des troupes de Mme Le Pen et de celles du député britannique eurosceptique, Nigel Farage. Mais le Parlement européen a estimé qu'il n'était pas question de se laisser dicter son comportement par des personnes aux intentions démagogiques et populistes, en repoussant, à une large majorité, cette motion de censure. Ce vote a souligné la confiance de la grande majorité des eurodéputés en la toute nouvellement installée Commission européenne, qui nous semble avoir le courage politique nécessaire pour "réveiller l'Europe", relancer la croissance et l'emploi, et sortir l'Europe de son atonie.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. — J'ai décidé de ne pas participer au vote de la motion de censure car je refuse de m'associer à une initiative de l'extrême droite polluant le débat.

La question de la compétition et de la fraude fiscale privant les États de ressources considérables, au moment où l'Union européenne leur demande toujours plus d'efforts budgétaire, est fondamentale pour l'avenir de l'État providence.

Elle fait l'objet de propositions claires de notre part sur la lutte contre l'évasion fiscale, l'harmonisation fiscale, et des systèmes de taxation qui prennent l'argent où il est: au capital, à la spéculation, non au travail.

Une censure de la Commission Juncker avait été envisagée avec les socialistes et les verts sur base d'un projet commun visant à une refondation du projet européen sur des bases de progrès social et écologique. À défaut de leur soutien sur notre proposition, je soutiens la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les pratiques de fraudes fiscales.

Pas sur une initiative de groupuscules qui ont toujours combattu le progrès social et humain, qui défendent les intérêts établis, qui n'ont jamais rien proposé sur ces questions, refusent l'harmonisation fiscale et font de l'agitation, confirmant qu'ils font davantage partie du problème que de la solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. — J'ai voté pour la motion de censure car je considère que Jean-Claude Juncker n'est pas digne de présider la Commission européenne.

Comme premier ministre du Luxembourg, il a organisé l'évasion fiscale, au profit de 340 sociétés multinationales, de plusieurs centaines de milliards d'euros. Ce manque à gagner pèse lourdement sur les budgets nationaux, et sur les peuples européens qu'on accule aujourd'hui à l'austérité.

Avec cynisme, Juncker devenu président de la Commission veut leur faire payer la note de ses propres exactions!

Voter pour le renverser n'est pas seulement une décision politique: c'est un devoir moral. Le peuple français se souviendra que les députés socialistes et UMP ont manqué à ce devoir. Soutenir un tel homme, c'est faire le choix de la ploutocratie contre la démocratie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sander Loones (ECR), schriftelijk. - De N-VA heeft vandaag tegen de motie van afkeuring jegens de Commissie-Juncker gestemd. De uitdagingen waarvoor de lidstaten en de EU staan, zijn immens en verdragen geen politieke spelletjes. Betekent dit een blanco cheque voor Juncker? Allesbehalve.

Het is onethisch dat lidstaten schimmige belastingdeals sluiten met postbusbedrijven die er geen reële economische activiteit uitoefenen, enkel om multinationals de mogelijkheid te geven weinig tot geen belastingen te betalen. Als we de belastingdruk voor iedereen willen laten dalen, moeten we ervoor zorgen dat iedereen zijn deel eerlijk betaalt. En dan moeten we er ook voor zorgen dat bedrijven belastingen betalen in het land waar ze effectief actief zijn.

Samen moeten we belastingfraude en deloyale concurrentie bestrijden. Het onderzoek van commissaris Vestager naar de Luxleaks moet grondig, transparant en volstrekt onpartijdig gebeuren en moet zo snel mogelijk worden afgerond. Als uit het onderzoek blijkt dat er onwettige daden werden gesteld, dan zijn passende acties noodzakelijk. Enkel zo kunnen we de geloofwaardigheid van de EU veiligstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. - No he dado mi apoyo a una moción de censura propuesta por aquellos que quieren destruir el proyecto europeo. Me presenté a las elecciones al Parlamento Europeo en mayo con el deseo y el propósito de trabajar para hacer realidad otra Europa. Una Europa que, entre otras cosas, elimine los paraísos fiscales y se abra a una armonización fiscal y a una política económica nueva.

Hay que seguir realizando esfuerzos para luchar por una Europa alternativa, pero sin dar aliento a aquellas voces que pretenden acabar con la Unión Europea. Mi objetivo esta legislatura es el de conseguir recuperar el alma de Europa, un proyecto que estaba basado en la solidaridad y la justicia social, y que hoy parece abonado únicamente a un frío proyecto económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. — Hemos votado en contra de la moción de censura de los eurófobos y de los extremistas, aunque los socialistas no apoyamos al señor Juncker para ser Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, fuimos los primeros que le pedimos comparecer en el Parlamento Europeo y presentar un plan de actuación contra la evasión y la elusión fiscal en toda Europa. Además, hay abierta una investigación sobre la política fiscal en Luxemburgo.

Ahora bien, lo que no vamos a hacer los socialistas es caer en la trampa de los eurófobos y de los extremistas de aprovechar cualquier oportunidad para generar el caos. No les vamos a dar alas, ni nos vamos a alinear con Marine Le Pen y los extremistas en sus fines.

Pedimos explicaciones y se han dado. Pedimos medidas de reacción y se han puesto en marcha. Y pedimos una investigación y se está desarrollando. Los ciudadanos hoy se sienten defraudados y engañados al conocer que las grandes empresas eluden impuestos mientras que a ellos se les siguen exigiendo sacrificios. Los socialistas españoles seguiremos trabajando para terminar con ambas cosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. — Juncker y su Comisión deben ser censurados. Nuestro Grupo, GUE/NGL, propuso una moción de censura que, desafortunadamente, no prosperó, ya que ni los Verdes ni el Grupo S&D aceptaron firmarla, apoyando a Juncker implícitamente. No podemos firmar a favor de esta moción de censura que se nos presenta porque la ha propuesto la extrema derecha, que solo busca aprovecharse del clima que se ha creado a raíz del escándalo LuxLeaks, sin formular crítica alguna al sistema que representa Juncker. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL), schriftlich. - Juncker und die Kommission haben das heutige Misstrauensvotum verdient. Wir haben alles versucht, um als GUE/NGL selbst einen Misstrauensantrag in die Plenarsitzung einzubringen. Leider waren wir nicht erfolgreich, da die Grünen und die Sozialdemokratische Fraktion ihre Unterstützung verweigerten und damit Juncker stützen. Aus diesem Grund kann ich nicht gegen den Misstrauensantrag stimmen. Ich kann aber auch nicht für diesen von den Faschisten/rechter Block, wie Front National, Jobbik und anderen eingebrachten opportunistischen Misstrauensantrag stimmen. Sie wollen nur die Stimmung um diesen Skandal nutzen und Juncker anklagen, aber nicht das gesamte System der Steueroasen und der Deregulierung, welches dahinter steckt. Deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. — Ich habe dem Misstrauensantrag zugestimmt, weil der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht mein Vertrauen genießt. Sein Fehlverhalten, die Steueroasenpolitik Luxemburgs über Jahrzehnte nicht nur zu dulden, sondern aktiv zu befördern, raubt ihm jede Glaubwürdigkeit für die Führung der Europäischen Kommission. Als Kommissionspräsident ist er zur Förderung des Gemeinwohls verpflichtet. Er hat aber als Finanzminister und Ministerpräsident von Luxemburg dieses Gemeinwohl systematisch hintertrieben, indem er geheime Absprachen mit Firmen getroffen und diesen eine günstige Besteuerung in Luxemburg ermöglicht hat, obwohl ihre Produktion und Wertschöpfung ganz überwiegend nicht in Luxemburg stattfand. Auch wenn dies legal gewesen sein sollte, so war es doch nicht legitim. Es war eindeutig gegen die Interessen der Partnerländer gerichtet, die wichtige Steuereinnahmen verloren haben. Staaten sind auf Steuereinnahmen angewiesen, um öffentliche Leistungen zu finanzieren. Staaten stehen mit ihrem Angebot an öffentlichen Leistungen und den sie finanzierenden Steuern im Wettbewerb zueinander. Diesen Wettbewerb halte ich für wichtig und richtig. Herr Juncker hat diesen Wettbewerb massiv gestört, indem er es ermöglicht hat, dass Unternehmen ihre Steuern nicht da zahlen, wo sie von den öffentlichen Leistungen ihres Sitzstaates profitieren. Das war antieuropäisch, antisolidarisch und zutiefst ungerecht. Herr Juncker hat deshalb nicht mein Vertrauen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. - Ne podržavam ovaj prijedlog s obzirom na to da smatram kako ovakva mjera nije u interesu Europske unije kao cjelovite zajednice 28 država. Nadalje, ovakav čin jasan je pokušaj slabljenja Europske unije od strane eurofoba.

Umjesto ovakvih ekstremnih mjera potreban je konstruktivan pristup u obliku plana reformi koji će osigurati realizaciju gospodarskog rasta i razvoja te otvaranja novih radnih mjesta u Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. — Днешният вот на недоверие срещу Комисията Юнкер очаквано се провали с подкрепата на едва 101 колеги от Европейския парламент. Сериозното мнозинство от 461 представители в ЕП "против" показа, че цялостният вот е несъстоятелен и не успя да мобилизира по-сериозна подкрепа от страна на политическите групи. Не беше постигнат търсеният ефект. Напротив, очакванията за разклащане на доверието към Европейската комисия и лично към нейния председател срещна точно обратната реакция – на този вот Юнкер беше подкрепен от повече евродепутати, отколкото при избирането му за председател през месец октомври.

Нещо повече, процедурата по това гласуване беше показателна и за ролята и възможностите на крайнодесните и антиевропейските партии в Европейския парламент, а именно: ниска подкрепа, невъзможност за провеждането на качествен дебат и представяне на преобладаващо популистки аргументи. Реалният ефект беше единната позиция на мнозинството партии от целия политически спектър в Парламента, както и допълнителното стабилизиране на позициите на Жан-Клод Юнкер.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. - Es biju to 88 deputātu vidū, kuri atturējās balsojumā. Jautājums par Junkera nodokļu paradīzēm ir vairāk nekā aktuāls un svarīgs. Tas arī ir jautājums par Junkera principiem. Un es esmu par to, lai visi šie gadījumi tiktu izmeklēti rūpīgi un sabiedrība saņemtu atbildes. Tomēr šo jautājumu pacēla EFDD politiskā grupa, kuras mērķis ir iznīcināt Eiropas Savienību. Tas nav mans mērķis. Tāpēc ka pareizo jautājumu uzdeva nepareizie politiķi, es nolēmu atturēties. Bet Junkeram jādod atbildes un jātiek skaidrībā.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. — Ho votato contro la mozione di censura nei confronti della nuova Commissione Junker per coerenza rispetto al mio voto del mese precedente ma soprattutto per rinnovare il mio sostegno e quello di tutto il PPE al programma che la nuova Commissione intende attuare. Una Commissione democraticamente eletta con un'ampia maggioranza, che ha ricevuto nuovamente l'appoggio di questo Parlamento per affrontare e risolvere i problemi della crescita e dell'occupazione attraverso il confronto politico e la programmazione economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - La presentazione di una mozione di sfiducia contro la Commissione presieduta da Jean Claude Juncker, appena insediatasi, ha rappresentato, ai miei occhi, un atto di mera provocazione da parte di una frangia del Parlamento europeo profondamente populista.

Quello della mozione di censura rappresenta, certamente, uno strumento di natura democratica. Tuttavia, esso non dovrebbe essere strumentalizzato a scopo propagandistico, come in questo caso.

È per queste ragioni che ho espresso voto contrario nei confronti di un documento privo di contenuti politici, mirato esclusivamente a colpire la stimabilissima figura del Presidente Juncker.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. — Entendo que Jean Claude Juncker e a sua Comissão deveriam ser censurados. Por essa mesma razão, o GUE/NGL propõe uma moção de censura que, não tendo obtido apoio dos grupos parlamentares dos verdes e dos socialistas e democratas, não atingiu o número de assinaturas necessárias.

Não posso, no entanto, apoiar uma moção de censura apoiada pela extrema-direita, que iliba o sistema politico que permite que a fraude, evasão e elisão fiscais possam existir no espaço europeu, direcionando-a apenas ao Presidente da Comissão. Por essa razão, abstive-me.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. — Dem Misstrauensantrag gegen die Kommission habe ich aus vollster Überzeugung zugestimmt. Präsident Juncker war in seiner Zeit als Premierminister des Großherzogtums Luxemburg nicht an einer Zusammenarbeit mit der Kommission interessiert. Dies, und der Umstand, dass während seiner Amtszeit in Luxemburg die Steueraffäre rund um die multinationalen Klienten von „PricewaterhouseCoopers“ ihren Höhepunkt erfahren hat, veranlassten mich dazu, diesem Antrag zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. - Mon groupe a été précurseur dans la volonté de censurer la Commission Juncker en tentant de déposer une motion lors de la dernière session. Les Verts et le PS ayant refusé de signer notre motion, nous n'avons pas pu le présenter devant l'Assemblée, laissant ainsi toutes marges de manœuvre à l'extrême droite pour s'emparer hypocritement de ce thème. L'extrême droite a donc pu s'emparer de la volonté de censure. Je refuse de vouloir faire tomber Juncker par la droite, de mêler mon suffrage à ceux de l'extrême droite qui s'oppose en France à l'impôt et à l'harmonisation fiscale en Europe. Mais je dénonce aussi le refus d'agir du PS européen et des Verts qui nous condamne à l'abstention

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. — Votei contra a presente moção de censura, por considerar que esta aparece pelos piores motivos. Os seus subscritores não estão interessados em discutir a bondade desta nova Comissão, mas apenas em pôr em causa a própria UE. Quando se unem a Frente Nacional e o EFD para proporem em conjunto uma moção de censura a esta Comissão, eles não a estão a censurar, estão a censurar a própria UE como ela hoje existe. Assim, em circunstância alguma poderia estar de acordo com a mesma.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted against this motion because the claims have already been addressed by the Commission. It is a thinly veiled attempt by Euro-sceptics to discredit and weaken the Commission and the EU. I strongly support the establishment of new initiatives for more transparency in regards to Member States’ tax regimes and look forward to the Commission’s proposals on this issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me suis opposé à la motion visant à censurer la Commission et son président, Jean Claude Juncker. Il s'agit d'un acte relevant d'un populisme instrumentalisé par les europhobes et les élus du Front National de notre Assemblée. Face aux nombreux défis que nous rencontrons, il serait irresponsable que nous mettions en péril la Commission au lendemain même de son entrée en fonction.

Les projets à mettre en œuvre sont nombreux. Je pense qu'il serait particulièrement judicieux d'avancer sur le dossier de l'harmonisation fiscale, notamment en débloquant la proposition de directive, toujours au Conseil, de mars 2011 relative à "un système commun destiné à calculer l'assiette de l'impôt des sociétés actives dans l'Union européenne (ACCIS)". N'oublions pas qu'en matière fiscale, ce sont les États membres – donc le Conseil des ministres – qui ont le pouvoir du dernier mot.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – I voted against the motion of censure on the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. - The motion of censure was a gift for the Juncker Commission: it allowed it to be reconfirmed and re-legitimised politically. Its rejection by an overwhelming vote by all the mainstream political parties was natural: it would have been irresponsible to plunge Europe into a major crisis at the behest of populist parties. That said, my vote was one for reason more than for persons, and I hope clarity will be brought on all the matters that may cast a shadow over the mandate of this Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (NI), par écrit. - Quelques jours à peine après son entrée en fonction, le Président de la Commission européenne, M Jean-Claude Juncker, se trouve au cœur du scandale des LuxLeaks, ces documents révélant la politique délibérée de dumping fiscal qu'il a mis en place pendant 18 ans en tant que premier ministre luxembourgeois.

La crédibilité de la Commission toute entière est ainsi remise en cause, alors que ses objectifs proclamés s'appellent transparence et lutte contre l'évasion fiscale, réduction des déficits des États membres ou encore lutte contre la concurrence déloyale.

A l'initiative des députés euro-réalistes, une motion de censure a été déposée. J'ai voté en faveur de cette motion, qui a recueilli 101 votes favorables mais n'a pas été adoptée. Les membres du PPE et du S&D ont en effet à nouveau soutenu M Juncker, cautionnant par là même ses pratiques et le double langage face aux logiques de l'argent. Ils sont en cela fidèles aux discours hypocrites qu'ils tiennent en France depuis des décennies, s'indignant contre les conséquences de la libre circulation sauvage et de la concurrence débridée, après en avoir été les seuls instigateurs et donc en porter l'entière responsabilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – L'Union européenne est gouvernée par une grande coalition réunissant la droite, la gauche et leurs alliés libéraux et Verts. Chaque décision est donc le résultat du consensus et du compromis, au détriment des peuples et bien entendu au bénéfice des multinationales et de la haute finance. M. Juncker, président de la Commission est aussi un ancien dirigeant du Luxembourg, État qui a instauré un système facilitant l'évasion fiscale (quelques 300 sociétés ont ainsi pu passer un accord avec cet État en ce sens). La France, a dès lors, subi une véritable fuite de ses recettes fiscales, un manque à gagner qui a bien entendu été comblé par une plus forte pression fiscale sur les ménages et les classes moyennes françaises. Cette technique d'évasion fiscale a été mise en place sous l'ère de M. Juncker. Aujourd'hui, la Commission nous dit qu'elle veut mener une enquête approfondie sur les pratiques du Luxembourg (LuxLeaks). Saura-t-elle se montrer impartiale? Ou les clés du poulailler seront-elles confiées au renard? Rejetant cette Europe de la Magouille et des arrangements, j'ai voté pour cette motion de censure.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. — J'ai voté contre la motion de censure qui visait la Commission européenne. Le collège des commissaires a été investi il y a moins d'un mois, après un long processus de désignation puis d'audition qui s'est déroulé dans la transparence et a débouché sur un consensus. Nous avons besoin que la nouvelle Commission européenne soit rapidement au travail pour sortir l'Europe de la crise. Cette motion, signée principalement par le groupe de M. Farage et le Front national, prouve une fois de plus que leur action au Parlement européen ne fait que ralentir le processus de décision et qu'ils sont bien loin des préoccupations des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. — J'ai évidemment voté contre cette motion de censure qui n'avait d'autre but que le blocage de l'Union européenne. Nous avons besoin aujourd'hui de la nouvelle Commission "Juncker" pour travailler à l'amélioration du quotidien des citoyens européens. Censurer la Commission, ce serait bloquer toutes les réformes dont nous avons besoin pour relancer la croissance; à ce titre, les soutiens de cette motion de censure ont voté contre les peuples.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. — Präsident Juncker war in seiner Zeit als Premierminister des Großherzogtums Luxemburg nicht an einer Zusammenarbeit mit der Kommission interessiert. Dies und der Umstand, dass er als Verantwortlicher für die Schaffung, Umsetzung, Durchführung und Überwachung dieser aggressiven Politik der Steuerumgehung verantwortlich ist, nimmt ihm die Glaubwürdigkeit, den Bürgern der Union als Kommissionspräsident zu dienen. Dem Misstrauensantrag habe ich daher aus innerster Überzeugung zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. - Ma ei toetanud Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri vastu esitatud umbusaldusavaldust, sest see nõrgestaks Euroopat ega ole põhjendatud. Alles tööle hakanud Euroopa Komisjoni juhi vastu esitasid umbusaldusavalduse Euroopa Parlamendi liikmed neist poliitilistest jõududest, kes on vastu Euroopa Liidu edasisele arengule ja tugevnemisele. Nn Luxleaksi uurimine pole veel lõppenud, kuid juba soovitakse hukkamõistvat otsust teha. Praeguses rahvusvahelises olukorras vajab Euroopa Liit ühtsust ja tugevnemist, samas kui uue Euroopa Komisjoni umbusaldamiskatse töötab sellele vastu ning pole tugeva ELi huvides.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη φοροδιαφυγή μονοπωλίων στο Λουξεμβούργο επί πρωθυπουργίας Juncker, ανέδειξε από την πρώτη στιγμή όχι μόνο τις ευθύνες Juncker, αλλά συνολικά της ΕΕ που υπηρετεί την με κάθε τρόπο κερδοφορία του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ καταψήφισε την Επιτροπή και τον πρόεδρό της κατά την εκλογή τους, όπως έκανε και με όλες τις προηγούμενες Επιτροπές της ΕΕ, δηλώνοντας ότι καταψηφίζει ταυτόχρονα το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ και αντιπαλεύει συνολικά αυτή τη διακρατική ιμπεριαλιστική ένωση.

Με δεδομένη αυτήν την κατεύθυνση, το ΚΚΕ δεν συμμετείχε στη αποπροσανατολιστική διαδικασία ψηφοφορίας ενός ψηφίσματος που κατέθεσαν κατά κύριο λόγο εθνικιστικές, ρατσιστικές και φασιστικές πολιτικές δυνάμεις του αστικού τόξου. Αυτές οι δυνάμεις από τη μία εμφανίζονται, προκλητικά, ότι δήθεν διαμαρτύρονται για τις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη βγάζουν λάδι την ΕΕ και την αντεργατική στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στις οποίες υποκλίνονται και οι εμπνευστές του ψηφίσματος, ζητώντας ταυτόσημα μέτρα υπέρ του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Piernicola Pedicini (EFDD), per iscritto. - Esprimo voto favorevole alla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Juncker. La profonda crisi che attraversa l'Europa richiede un radicale cambiamento di rotta. Questo cambiamento potrà realizzarsi soltanto se costruito su integerrime qualità etiche e un´acuta lungimiranza politica degli individui che ricoprono ruoli apicali all´interno della Commissione. Lo scandalo LuxLeaks ha dimostrato che Juncker è completamente inadatto a ricoprire il ruolo di Presidente dell'esecutivo europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. - Glasoval sem proti nezaupnici Junckerju, a kljub temu menim, da bi bilo treba dolgoročno poenotiti davčno politiko v Evropski zvezi. Juncker je oseba, ki te zadeve dobro pozna in lahko pripravi predlog rešitve. Me pa zanima, kdo bo te rešitve podprl, saj je nekaterim večjim državam v interesu, da se ne spremeni nič. Smo pred resno težavo, saj davčno ugodnejša okolja pomenijo diskriminacijo na eni strani in privilegij na drugi strani, saj nekateri ne plačujejo enakih davkov kot večina. To pa je težava.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Uzimajući u obzir da sve države članice u svom poreznom sustavu imaju akte koji daju porezne olakšice multinacionalnim tvrtkama, moramo prepoznati razliku između olakšica i porezne evazije koja je nelegalna. Porezni sustavi u članicama EU-a nisu harmonizirani, te je razvidno da u poreznom sustavu Luksemburga nema elemenata koji bi bili protuzakoniti. Ostaje pitanje o pravičnosti postojećeg konteksta.

Jean-Claude Juncker preuzeo je dužnost predsjednika Europske komisije s 423 glasa za u Europskom parlamentu u vrijeme kad se Europska unija našla u teškoj situaciji. Jasnim smjernicama i angažiranim početkom rada Juncker je pokazao svoju spremnost da se uhvati u koštac sa svim problemima u Uniji. Stoga sam bio protiv prijedloga o izglasavanju nepovjerenja Komisiji predsjednika Junckera.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. — Ho votato no alla mozione di censura alla Commissione europea e al suo Presidente Jean-Claude Junker perché il fatto accusatorio non sussiste, ma credo che siano ormai maturi i tempi per armonizzare i sistemi fiscali di tutti gli Stati membri e mi auguro che la nuova Commissione Junker possa intestarsi questa battaglia di grande valenza economica e sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcus Pretzell (ECR), schriftlich. — Die jüngsten Enthüllungen zur Erschaffung eines Systems gezielter Steuervermeidung in Luxemburg unter dem damaligen Regierungschef Juncker sind nur die Spitze des Eisberges. Zudem überraschen diese Erkenntnisse wohl kaum. Obwohl diese Kommission auch einzelne Lichtblicke aufzuweisen hat, ist sie in vielen Bereichen durch Inkompetenz und Selbstgerechtigkeit gekennzeichnet. Dieser Kommission als Ganzes und ihrem Präsidenten im Besonderen das Vertrauen auszusprechen, wäre ein Schlag in das Gesicht des Steuerzahlers! Als Repräsentant der deutschen Wähler ist es meine Pflicht, mit meiner Stimme dieser ziellos mit Milliarden um sich werfenden Kommission das Misstrauen auszusprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. — L'audace de certains groupes politiques ne me surprend plus. La Commission européenne vient juste de renter en fonction qu'ils veulent déjà la dissoudre. Cette motion de censure n'était rien d'autre qu'un coup de communication. À l'instar d'une écrasante majorité, je vote donc à l'encontre de cette motion qui, comble de l'ironie, renforce la légitimité de la Commission qu'une frange europhobe pensait pouvoir compromettre.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. — Votei contra a presente moção de censura por ela constituir um puro instrumento de aproveitamento político das forças partidárias contrárias à integração europeia. Registo a ambiguidade da esquerda radical em face desta iniciativa da direita radical. Congratulo-me com a vontade política manifestada pelo Presidente da Comissão e pela Comissão de procederem a um esforço consistente de convergência fiscal que ponha termo aos atuais desequilíbrios e injustiças relativos que, apesar de legais, distorcem os principais objetivos da União Económica e Monetária.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. - Ich habe mich heute gegen den Misstrauensantrag gegen die Europäische Kommission entschieden. Dies ist kein Freibrief, sondern ein klarer Arbeitsauftrag des Europäischen Parlaments an die Europäische Kommission. Juncker muss nun Nägel mit Köpfen beim Thema Steuerbetrug machen und rasch die Tricksereien der Konzerne auf Kosten der europäischen BürgerInnen beenden.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. - Hemos votado en contra de la moción de censura de los eurófobos y de los extremistas, aunque los socialistas no apoyamos al señor Juncker para ser Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, fuimos los primeros que le pedimos comparecer en el Parlamento Europeo y presentar un plan de actuación contra la evasión y la elusión fiscal en toda Europa. Además, hay abierta una investigación sobre la política fiscal en Luxemburgo.

Ahora bien, lo que no vamos a hacer los socialistas es caer en la trampa de los eurófobos y de los extremistas de aprovechar cualquier oportunidad para generar el caos. No les vamos a dar alas, ni nos vamos a alinear con Marine Le Pen y los extremistas en sus fines.

Pedimos explicaciones y se han dado. Pedimos medidas de reacción y se han puesto en marcha. Y pedimos una investigación y se está desarrollando. Los ciudadanos hoy se sienten defraudados y engañados al conocer que las grandes empresas eluden impuestos mientras que a ellos se les siguen exigiendo sacrificios. Los socialistas españoles seguiremos trabajando para terminar con ambas cosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. — Balsavau prieš, nes negalima suplakti dviejų klausimų – Komisijos darbo ir mokesčių vengimo skandalo. Suprantu, kad kilęs skandalas nuvylė daugelį žmonių ir sustiprino nepasitikėjimą Europos institucijomis. Tačiau išreiškus nepasitikėjimą visiškai neseniai pradėjusia dirti Komisiją, mes įneštume daugiau nestabilumo ir sumaišties. Kita vertus, balsavimas prieš nepasitikėjimą Komisija dar nereiškia, kad ji neturi imtis svarbių darbų pažabojant mokesčių vengimą. Priešingai – žalieji nori suteikti šansą Europos Komisijai atgauti piliečių pasitikėjimą ir įrodyti, kad Europos Komisija supranta problemos svarbą, bei yra pasirengusi neatidėliotiniems pokyčiams. Jei Komisija nesiims veiksmų, tuomet neliks nieko kito, kaip tik pareikšti jai nepasitikėjimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. — O expressivo resultado da votação contra esta moção de censura à Comissão com apenas 15,5 % de votos a favor- basicamente dos Grupos situados na extrema mais à direita no Parlamento Europeu e por parte de deputados não inscritos, denota bem a extemporaneidade, impertinência e improcedência desta iniciativa.

Registo igualmente que todos os deputados portugueses (presentes na votação) votaram contra esta moção, excetuando os deputados que pertencem ao Grupo Parlamentar do GUE/NGL, que se abstiveram.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. — J'ai voté contre la motion de censure qui avait été déposée à l'encontre de la nouvelle Commission européenne de Jean-Claude Juncker.

La nouvelle Commission est entrée en fonction le 1er novembre dernier, et Jean-Claude Juncker est déjà venu nous présenter son plan destiné à mobiliser 315 milliards d'euros pour lutter contre le chômage, permettre la création d'emplois et relancer la croissance en Europe.

Je maintiens mon soutien à la Commission de Jean-Claude Juncker et tiens à souligner que le vote de cette motion de censure a renforcé la confiance accordée à la Commission par le Parlement européen, avec l'obtention de voix supplémentaires par rapport au vote de la session d'octobre (vote d'approbation de la Commission par le Parlement).

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Sakorafa (GUE/NGL), γραπτώς. - H GUE / NGL ήταν η πρώτη πολιτική ομάδα που είχε προτείνει πρόταση μομφής στην Ολομέλεια κατά του Juncker για τους φορολογικούς παραδείσους του Λουξεμβούργου.

Η πρόταση αυτή δεν περιοριζόταν μονάχα σε όσα αποκαλύφθηκαν για το Λουξεμβούργο, αλλά εστίαζε στις αιτίες που γεννούν τέτοια φαινόμενα και δεν είναι άλλες από το ίδιο το νεοφιλελεύθερο σύστημα που, ενώ τις παράγει και στηρίζεται σε αυτές, υποκριτικά τις "αποκαλύπτει".

Είναι γνωστό ότι ακριβώς την ίδια τακτική με το Λουξεμβούργο ακολουθούν και άλλες χώρες του σκληρού νεοφιλελεύθερου πυρήνα της ΕΕ. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, Πράσινοι και S&D αρνήθηκαν να συνυπογράψουν την πρόταση, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τον Juncker και τις πολιτικές αυτές, όσο και το σύστημα που υπηρετούν.

Η πρόταση που κατατέθηκε προς ψήφιση και που στηρίζεται από ακροδεξιούς βουλευτές, εξυπηρεί ακριβώς τον ίδιο σκοπό: να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του Λουξεμβούργου σαν μεμονωμένο και "αυτοφυές" φαινόμενο και όχι σαν κυρίαρχο παράγωγο και πυλώνας του νεοφιλελεύθερου συστήματος και αυτών που το υπηρετούν.

Αρνούμαι να πάρω θέση σε τέτοια ψεύτικα διλήμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jordi Sebastià (Verts/ALE), por escrito. - Mi abstención manifiesta la voluntad de la coalición a la que represento de lanzar un toque de atención al Presidente Juncker por su implicación en el llamado «LuxLeaks». No podemos apoyar una moción de censura procedente de la extrema derecha y los eurófobos, con muchas connotaciones antieuropeístas, pero sí vemos indicios claros de una actuación por parte del señor Juncker que hace dudar de su idoneidad como Presidente de la Comisión Europea. Esta abstención es una llamada a que actúe, a que dé más explicaciones, a que el Parlamento investigue a fondo, hasta sus últimas consecuencias (dimisión incluida), para limpiar de toda sombra de duda la actuación de cualquier miembro de la Comisión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. — Juncker y su Comisión deben ser censurados. Nuestro Grupo ya votó en contra de la elección de Juncker como Presidente y también de la Comisión, porque es una Comisión

diseñada para seguir profundizando en las políticas neoliberales y de austeridad que tanto sufrimiento están causando a nuestros pueblos. Nuestro Grupo, GUE/NGL, propuso una moción de censura que, desafortunadamente, no prosperó, ya que ni los Verdes ni el Grupo S&D aceptaron firmarla, apoyando a Juncker implícitamente. No puedo votar a favor de esta moción de censura que se nos presenta porque esconde la hipocresía de la extrema derecha, que solo busca aprovecharse del clima que se ha creado a raíz del escándalo LuxLeaks, sin cuestionar ni criticar el sistema que representa Juncker. Por ese motivo me

he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. — Today I voted against the motion of censure on the Commission.

Aggressive corporate tax avoidance schemes in EU Member States, particularly the one applied in the Grand Duchy of Luxembourg, have caused the loss of billions of euros in potential tax revenues to other EU Member States.

Corporate tax avoidance schemes are contradictory to the values of ensuring a fair share of contributions by all sectors of society, including business. However, a motion of censure on the Commission is not an effective way of addressing the issue of the tax avoidance scheme in Luxembourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. — Dnes som hlasoval za odvolanie pána Junckera z pozície predsedu Európskej komisie. Politik má byť konzistentný v svojej práci a aj v svojich vyhláseniach. Jean-Claude Juncker na jednej strane vyhlasuje to, že bude aktívne bojovať proti daňovým únikom, avšak jeho minulé skutky hovoria o opaku.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE), γραπτώς. — Είναι απαραίτητο, έστω και τώρα, να αντιδράσουμε, να ερευνήσουμε όλες τις περιπτώσεις και να κλείσουμε άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα παράθυρα φοροαποφυγής στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τη φορολογία είναι απαραίτητη.

Είναι σαφέστατα απαράδεκτο να ζητούμε από τους πολίτες που ζουν σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση όπως η Ελλάδα να πληρώνουν δυσβάσταχτους φόρους, όταν την ίδια ώρα, σε χώρες που ευημερούν, επιχειρήσεις κολοσσοί δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν.

Όλοι πρέπει να συμμορφωθούν και να πληρώσουν, εφόσον παρανόμησαν.

Γιατί όμως ξεκινά τώρα η επιχείρηση πολιτικής αποδυνάμωσης του Juncker, όταν όλα ήταν γνωστά πολύ πριν την εκλογή του; Λίγες μέρες πριν την ψηφοφορία που τον εξέλεξε πρόεδρο της Επιτροπής, οι Financial Times είχαν δημοσιεύσει όλες τις πληροφορίες που επαναλαμβάνονται σήμερα.

Ο Juncker είναι ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής που εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ετυμηγορία των Ευρωπαίων ψηφοφόρων.

Ο Juncker παρουσιάζει σχέδιο μόχλευσης 315 δις ευρώ, προσθέτει τη διάσταση της ανάπτυξης στη δημοσιονομική πειθαρχία και θέτει ανοιχτά την ανάγκη για γρήγορη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής μηχανής.

Σαφώς και καταψήφισα την πρόταση δυσπιστίας αλλά ήδη από πριν θεωρούσα βέβαιο ότι οι ακραίες φωνές του EFDD και της κ. Le Pen δεν είχαν τη δύναμη να οδηγήσουν την Επιτροπή Juncker στην έξοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. — Európska komisia má pred sebou jasné ciele, najmä v oblasti podpory rastu a zlepšenia situácie v zamestnanosti. Súvisí to aj s daňovou politikou, kde musíme jasne rozlišovať neakceptovateľné daňové úniky a potrebné stimulovanie rastu cez daňovú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. — Glasujem protiv ovoga prijedloga jer je neutemeljen. Smatram da Europska komisija, kao i njen predsjednik gospodin Jean-Claude Juncker, rade dobar posao. Stavili su prioritet na stvaranje rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Zalažu se za jedinstveno digitalno tržište gdje prvenstveno žele razbiti nacionalne barijere u regulacijama teleoperatera, za bolje zakonodavstvo, za autorska prava i zaštitu podataka, za upravljanje radio valovima i za bolja prava tržišnih natjecanja.

Žele ispregovarati razuman i uravnotežen trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, međutim žele biti vrlo jasni da neće žrtvovati europsku sigurnost, socijalne norme i zaštitu podataka u Europi za cijenu slobodnog trgovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. - Podporil som odvolanie aktuálnej Európskej komisie, aj na základe škandálu predsedu Junckera. Je mimoriadne pokrytecké, že zvýhodnené daňové režimy pre firmy podporoval z pozície luxemburského premiéra práve Jean-Claude Juncker, ktorý dnes ako predseda Európskej komisie horlivo bojuje proti daňovým rajom a daňovej optimalizácii. Nesúhlasím tiež s Junckerovou reakciou na tento škandál – v snahe vyhnúť sa takýmto prípadom do budúcnosti rovno harmonizovať dane v celej Európskej únii. Harmonizácia daní je škodlivá a vedie k nižšej ekonomickej slobode, a tak aj k nižšej prosperite. Nielen pre tieto dôvody som presvedčený o tom, že aktuálna Európska komisia pod vedením Jean-Claude Junckera by nemala ďalej pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), in writing. - Juncker and his Commission should be censured. GUE/NGL had proposed a motion of censure to the plenary which unfortunately did not succeed, as the Greens and S&D refused to co-sign it, covering in this way Juncker. We cannot vote in favour of the existing motion because it has been proposed by extreme right-wing forces which only want to take advantage of the climate that has been created around the scandal, without criticising the system Junker represents. For this reason we ABSTAIN.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. — Οι αποκαλύψεις ήρθαν απλά να επιβεβαιώσουν όσα ήδη πιστεύαμε, δηλαδή ότι ο Juncker είναι ακατάλληλος για Πρόεδρος της Επιτροπής. Ειδικά τώρα, υπό το βάρος του σκανδάλου και των δισεκατομμυρίων ευρώ που εμμέσως χάθηκαν από το εισόδημα των υπολοίπων κρατών μελών, θεωρούμε πως ο κ. Juncker θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί από μόνος του.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - J'ai refusé la motion. Les europhobes et partis d’extrême droite se sont unis pour la première fois, pour tenter de rendre l’Europe ingouvernable et de refaire vivre une crise profonde aux citoyens européens. Luxleaks est un alibi. En effet, cela fait déjà plusieurs semaines que les partis d’extrême droite européens se contactent pour déposer ladite motion de censure, bien avant donc les révélations mettant en cause l’ex-gouvernement Juncker. Cependant, il est vrai que les multinationales ne peuvent pas être au-dessus des lois en matière d’impôt.

Mais il serait également injuste de faire revivre une crise profonde aux citoyens européens. Nous exigeons que soit mise en place une harmonisation fiscale, et que chaque État membre propose la même fiscalité pour les entreprises pour éviter le dumping fiscal. Selon l’adage, les braconniers font les meilleurs gardes-chasses. Le président joue sa propre crédibilité sur ce dossier et chaque erreur fera le jeu des anti-Europe

 
  
MPphoto
 
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), por escrito. - La moción de censura presentada contra el Presidente de la Comisión está liderada por la extrema derecha europea. Desde nuestro Grupo también criticamos a Jean-Claude Juncker y tenemos otra manera de entender lo que deberían ser la política y la economía en la UE, especialmente en lo relacionado con el sistema fiscal. Pero, nosotros —que el mes pasado votamos contra su candidatura— no podemos apoyar esta moción de censura por el gran abismo que nos separa de aquello que quiere la ultraderecha y porque le damos cierto tiempo al Presidente de la Comisión para cumplir algunos de sus compromisos y de nuestras exigencias.

Sí creo necesaria una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso «LuxLeaks» que saque a la luz toda la información disponible y que señale a los responsables políticos del caso, depurando responsabilidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. — J'ai voté la censure de cette Commission car elle est illégitime dans le gouvernement du peuple français.

Cette commission est dirigée en plus par M. Juncker, un homme qui a été si longtemps à la tête du plus grand paradis fiscal européen. Son insolent aplomb lorsqu'il évoque cette fraude massive rend l'adoption de cette motion de censure obligatoire.

Son rejet par le PE condamne un peu plus ces institutions, qui ont perdu tout sens du bien commun, de la dignité et de l'honneur, aux abîmes dans lesquels les peuples européens et le peuple français en tête les jetteront bientôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. - Ho cofirmato e votato la mozione di censura perché ritengo inaccettabile che questa Commissione, l’istituzione che per definizione rappresenta l’interesse generale europeo, sia stata scelta e venga guidata da chi per oltre vent'anni quell’interesse non ha fatto altro che calpestarlo, trasformando il Granducato del Lussemburgo nel più grande paradiso fiscale e nel più grande protettorato dei mega evasori fiscali d’Europa, con danni giganteschi per gli altri partner europei.

In Lussemburgo, i colossi multinazionali hanno infatti trovato un rifugio sicuro per miliardi di capitali che avrebbero invece potuto finanziare investimenti e servizi pubblici nei Paesi partner invece di arricchire il Granducato.

Oggi purtroppo la maggioranza di questo Parlamento, compatta, ha voluto ribadire il proprio sostegno a Juncker e alla sua Commissione. Una parte ha votato contro la censura, non perché non condivida le nostre ragioni, ma perché preferisce non venire politicamente associata a partiti di cui non condivide l’impostazione ideologica. L’altra perché, “nell’interesse di tutti”, non vuole rimandare l’inizio dei lavori della Commissione. Tuttavia, rigettando la censura, ha solo dimostrato di fare un altro tipo di interessi: quelli delle multinazionali e dei poteri forti, certo non quelli dell’Europa e dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. — Juncker y su Comisión deben ser censurados. Nuestro Grupo, GUE/NGL, propuso una moción de censura que, desafortunadamente, no prosperó, ya que ni los Verdes ni el Grupo S&D aceptaron firmarla, apoyando a Juncker implícitamente. No podemos firmar a favor de esta moción de censura que se nos presenta porque la ha propuesto la extrema derecha, que solo busca aprovecharse del clima que se ha creado a raíz del escándalo LuxLeaks, sin formular crítica alguna al sistema que representa Juncker. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), in writing. - I believe that a national government should be free to create an advantageous tax regime in its own country. However, I do not approve of Mr Juncker’s appointment as Commission President and there seems to be a basic incompatibility between his present and previous roles. I await the outcome of the inquiry before passing judgement. In accordance with my ECR political group, I therefore abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. — I voted against the motion of censure against Commission President Jean-Claude Juncker’s team in Thursday’s vote. The damage that would have ensured had this vote been successful would have undermined not only the Commission, but also the wider Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. — Je me suis abstenue sur la motion de censure de la Commission européenne, présentée par l'extrême droite européenne et la droite extrême britannique.

La responsabilité de l'ancien ministre des finances et ex-premier ministre luxembourgeois devenu président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans la fraude fiscale institutionnalisée, organisée sous le vocable d'"optimisation fiscale" et érigée en moteur économique de son pays, ne fait aucun doute à mon sens.

Mon groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique a donc organisé une action en plénière. Ni Juncker, ni Le Pen.

Pour autant, voter en faveur d'une telle résolution est inacceptable, car il n'est pas question pour moi de mélanger ma voix avec celle de l'extrême droite tant pour des raisons de forme que de fond, mais pour de véritables mesures pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales tout comme les paradis fiscaux, pour une véritable taxation des transactions financières, enfin!

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - Juncker e a Comissão merecem amplamente ser censurados. Pela parte do Grupo GUE/NGL foi feito o possível para trazer uma moção ao plenário. Infelizmente, não foi possível porque os Verdes e S&D se recusaram a assiná-la, apoiando Juncker e a sua política.

No entanto, não podemos também votar a favor de um ato oportunista da extrema-direita. Com efeito, estes querem aproveitar o clima criado em torno deste escândalo para culpar Juncker sem culpar o sistema que ele representa – um sistema a partir do qual os paraísos fiscais, designadamente na City, os offshores e desregulamentação do sistema financeiro são partes constitutivas.

É por isso que vamos abster-nos, deixando claro quais são as nossas razões.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. — Nicht nur, dass Kommissionspräsident Juncker in seiner Zeit als Premierminister Luxemburgs auf Kosten anderer Mitgliedstaaten ein Steuerparadies für Multis und Konzerne geschaffen hat, sondern etliche von ihm ausgesuchte Kommissare sind meiner Ansicht nach in zweifelhafte Verwebungen mit Industrie und Kapital verwickelt. Er ist somit verantwortlich für die Schaffung und Durchführung einer aggressiven Politik der Steuerumgehung. In Zeiten, in der die Bürger der EU sich mit zunehmender Armut, Steuerbelastung und Arbeitslosigkeit konfrontiert sehen, ist diese Kommission weder Vorbild noch erfüllt sie jene Maßstäbe, die sie den Bürgen immer wieder vorgibt. Aus diesem Grunde habe ich mit vollster Überzeugung für den Misstrauensantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (ECR), písemnĕ. — Pan Juncker byl premiérem jednoho z daňových rájů, a proto nemůže být tím, kdo bude bojovat proti daňovým rájům, jak si to napsal do programu Evropské komise. A zároveň nemůže tento svůj osobní problém zneužívat ke snaze k prosazení daňové harmonizace a daňové unifikace uvnitř Evropské unie. Jeho spolupracovníci nebo ti, kdo ho podporují, nemohou naznačovat, že kritika pana Junckera je něčím, co oslabuje Evropskou unii a co nahrává Moskvě. Je to přesně naopak, Evropskou unii oslabuje právě pan Juncker, to, že je nedůvěryhodný, a to, že se drží svého místa a nehodlá svoji zodpovědnost nějak řešit. Je proto zcela na místě se pokusit mu vyslovit nedůvěru.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. – Possiamo ritenerci soddisfatti per avere smascherato definitivamente coloro che qua dentro sostengono a parole di essere contro elusione, evasione e paradisi fiscali, ma che poi nei fatti confermano la fiducia ad uno dei massimi esperti e fautori di queste politiche, ovvero l'ex premier lussemburghese Juncker.

Probabilmente sono gli stessi che credono anche che Juncker abbia poteri divini, per trasformare venti miliardi in oltre trecento: magari hanno confuso Bruxelles con il lago di Tiberiade.

Di sicuro nei suoi trascorsi lussemburghesi Juncker di miliardi ne ha sottratti parecchi, a tutti i cittadini europei, attraverso accordi con grandi multinazionali che hanno privato parecchi paesi di enormi entrate fiscali.

Ma, come ho già detto lunedì, qua siamo nel tempio dell'ipocrisia europea, come hanno dimostrato anche oggi i compagni del GUE, brandendo in Aula cartelli contro i paradisi fiscali, ma non votando poi la nostra mozione.

In ogni caso continueremo la nostra battaglia su questo fronte, e da oggi credo sia chiaro a tutti che siamo rimasti i soli veramente credibili, anche in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τη φοροδιαφυγή μονοπωλίων στο Λουξεμβούργο επί πρωθυπουργίας Juncker, ανέδειξε από την πρώτη στιγμή όχι μόνο τις ευθύνες Juncker, αλλά συνολικά της ΕΕ που υπηρετεί την με κάθε τρόπο κερδοφορία του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ καταψήφισε την Επιτροπή και τον πρόεδρό της κατά την εκλογή τους, όπως έκανε και με όλες τις προηγούμενες Επιτροπές της ΕΕ, δηλώνοντας ότι καταψηφίζει ταυτόχρονα το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ και αντιπαλεύει συνολικά αυτή τη διακρατική ιμπεριαλιστική ένωση.

Με δεδομένη αυτήν την κατεύθυνση, το ΚΚΕ δεν συμμετείχε στη αποπροσανατολιστική διαδικασία ψηφοφορίας ενός ψηφίσματος που κατέθεσαν κατά κύριο λόγο εθνικιστικές, ρατσιστικές και φασιστικές πολιτικές δυνάμεις του αστικού τόξου. Αυτές οι δυνάμεις από τη μία εμφανίζονται, προκλητικά, ότι δήθεν διαμαρτύρονται για τις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη βγάζουν λάδι την ΕΕ και την αντεργατική στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στις οποίες υποκλίνονται και οι εμπνευστές του ψηφίσματος, ζητώντας ταυτόσημα μέτρα υπέρ του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. - Ņemot vērā to, ka nupat uzsāktais izmeklēšanas process attiecībā uz informāciju par negodīgu Luksemburgas valdības nodokļu iekasēšanas politiku laikā, kad pašreizējais Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers bija šīs valsts premjerministrs, vēl nav noslēdzies, Eiropas Parlamenta balsojumā par neuzticības izteikšanu Eiropas Komisijai es atturējos. Lai arī pastāv nopietnas bažas, ka ilgu laiku Junkera vadītā Luksemburgas valdība ir veidojusi negodīgas nodokļu optimizācijas shēmas, atbilstoši atņemot iespēju godīgi iekasēt nodokļus citām Eiropas Savienības valstīm, es, kā arī ievērojama daļa manis pārstāvētās ECR grupas deputātu, tomēr uzskatu, ka jāsaglabā korektums un jāsagaida izmeklēšanas procesa rezultāti. Tomēr, neraugoties uz savu nostāju šodienas balsojumā, uzskatu, ka Junkeram būs ļoti grūti pierādīt, ka nesen klajā nākusī skandalozā informācija par nodokļu iekasēšanas shēmām neatbilst patiesībai vai ka viņš kā tā laika valdības vadītājs nenes atbildību par valsts nodokļu politiku, tādējādi uzveļot vainu uz nodokļu administratoriem. Līdz ar to, uzticoties godīgai izmeklēšanas procedūrai saistībā ar šo jautājumu, pieļauju, ka pierādoties Eiropas Komisijas prezidenta Junkera līdzdalībai negodīgā Luksemburgas nodokļu optimizācijā, turpmākajos balsojumos saistībā ar šo jautājumu ne tikai mana un manis pārstāvētās grupas, bet arī citu Eiropas Parlamentā pārstāvēto politisko grupu deputātu nostāja varētu būt atšķirīga no tās, kādu paudām šodienas balsojumā.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. — O PCP e o seu grupo, o GUE/NGL, tudo fizeram para dar expressão política e institucional, no Parlamento Europeu, à justa indignação e censura social suscitadas pela revelação do escândalo, envolvendo o atual presidente da Comissão Europeia, de fuga ao pagamento de impostos por parte de centenas de multinacionais.

Assim, o GUE/NGL preparou uma moção de censura, que acabou por não reunir o número mínimo de assinaturas para ser discutida. Foi opção dos grupos dos verdes, dos sociais-democratas e dos liberais não subscreverem a moção do GUE/NGL, assim inviabilizando a sua discussão e votação.

É inquestionável que a Comissão Europeia e o seu presidente merecem ser alvo de uma censura.

Mas não podemos apoiar nem branquear o oportunismo da extrema-direita neste processo. Tendo reunido o número suficiente de assinaturas, apresentaram a moção de censura agora votada. Fizeram-no, porém, em termos tais que, apontando o dedo a Juncker e à Comissão, branqueiam o sistema em que ambos se inserem e que representam.

Nem uma palavra é dita sobre os paraísos fiscais ou sobre a desregulação do sistema financeiro – peças essenciais da engrenagem montada para isentar as multinacionais das suas obrigações fiscais. Aliás, vários dos subscritores desta moção são conhecidos defensores desta mesma engrenagem.

Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. - Zavedam se svoje odgovornosti, zato sem glasoval proti nezaupnici Evropski komisiji. Želim si, da bi mnogo izmed dobrih projektov Komisije, ki so v nastajanju, v prihodnje tudi uspelo. Predlagatelji že na začetku niso vzbujali zaupanja, saj so s svojim skrajnim in evroskeptičnim nastopom ter vzbujanjem dvomov o Junckerjevem delu, ki so se pojavili z afero Luxleaks, ves čas skušali destabilizirati Evropsko komisijo in EU. To jim ni uspelo, saj smo poslanci zmernih političnih skupin Komisijo podprli, rezultat glasovanja pa je bil celo boljši kot ob potrditvi Komisije prejšnji mesec. Ne glede na mojo podporo Junckerju pa sem že večkrat izpostavil nujnost neodvisne in celovite preiskave afere Luxleaks. Nepravičnih davčnih politik v EU ne smemo tolerirati.

 

12.2. Решение за неповдигане на възражения срещу делегиран акт: временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. — No he podido votar a favor de la presente Resolución. En el Reglamento Delegado se prevé la creación de la Junta Única de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria. Se propone que esta Junta tenga un presupuesto autónomo que no forma parte del presupuesto de la Unión y que debe financiarse mediante contribuciones del sector bancario, en especial contribuciones para los gastos administrativos de la Junta que abonarán las entidades de crédito, las empresas matrices, las empresas de inversión y las entidades financieras cubiertas por el Reglamento MUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. – I do not believe that British banks should foot the bill for such expenditures.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. — Numatyta nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsteigti Bendrą pertvarkymo valdybą, kuri veiks kaip ES agentūra. Tam, kad Valdyba nuo 2015 m. sausio 1 d. veiktų sklandžiai, reikia, kad ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. būtų sukurtos jos finansavimo struktūros. Pritariu reglamentui dėl Valdybos finansavimo struktūros sukūrimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. — Ce Conseil de résolution unique est censé fonctionner à partir du 1er janvier 2015, mais je m'oppose à cette proposition de laisser le champ libre à la Commission quant au système provisoire d'acomptes sur les contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours de la période transitoire. Un vote défavorable s'imposait donc.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Depuis le déclenchement de la crise financière en 2008, la Commission européenne a poursuivi de nombreuses initiatives afin de sauver la monnaie unique qu'est l'euro.

Avec l'aggravation de la crise de la dette dans la zone euro et l'interdépendance des pays partageant l'euro, la Commission européenne et les institutions européennes, dans le cadre de l’Union bancaire, se sont accordées pour établir un mécanisme de surveillance unique (MSU) et un mécanisme de résolution unique (MRU) pour les banques. L’Union bancaire s’applique aux pays de la zone euro, les pays en dehors de cette zone pouvant aussi y participer.

Le Conseil de résolution unique, lui, est doté de vastes pouvoirs lui permettant d’analyser et de définir l’approche à adopter pour la résolution d’une banque: quels instruments utiliser et quelle intervention du Fonds de résolution européen.

On nous demande donc ici de ne pas faire objection au système provisoire d'acomptes sur les contributions visant à couvrir ces dépenses du CRU sur la période transitoire et, ainsi, de soutenir ce système, c'est pourquoi j'ai voté contre cette recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), par écrit. — J'ai voté en faveur de ce texte car je considère qu'il est nécessaire de pouvoir donner des moyens à l'organisme qui supervise le mécanisme de supervision bancaire européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. – Ho votato a favore della risoluzione. Il Comitato deve disporre di un bilancio autonomo da quello della UE e che sia finanziato tramite contributi del settore bancario, in particolare tramite contributi alle spese amministrative del Comitato che devono essere versati da enti creditizi, imprese madri, imprese d'investimento ed enti finanziari oggetto del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. — Lo scorso 14 luglio il Consiglio ha ufficialmente adottato il Regolamento (UE) n. 806/2014, istitutivo del Meccanismo di risoluzione unico delle banche in dissesto, e con esso è stata data vita al Comitato di risoluzione unico e al Fondo di risoluzione unico.

Tale Comitato è un organo decisionale incaricato di avviare e di gestire i procedimenti di risoluzione delle crisi degli enti creditizi. Ovviamente, per rendere pienamente operativo questo Comitato, nonché futura Agenzia dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2015, sarà necessario dotarlo di un bilancio autonomo. Personalmente concordo con l'erogazione di contributi per poter coprire le prime spese amministrative per facilitare il corretto funzionamento di tale organo decisionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. – L'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 prevede l'istituzione di un Comitato di risoluzione unico sotto forma di agenzia dell'Unione europea, il quale deve disporre di un bilancio autonomo, che non faccia parte del bilancio dell'Unione e che sia finanziato tramite contributi del settore bancario, in particolare tramite contributi alle spese amministrative del Comitato che devono essere versati da enti creditizi, imprese madri, imprese d'investimento ed enti finanziari oggetto del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

Ho votato a favore della presente risoluzione in quanto il Comitato dovrà disporre quanto prima dei relativi meccanismi di finanziamento, in modo tale da poter coprire le prime spese amministrative tramite le risorse proprie, evitando di gravare sulle risorse pubbliche.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. — No he podido votar a favor de la presente Resolución. En el Reglamento Delegado se prevé la creación de la Junta Única de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria. Se propone que esta Junta tenga un presupuesto autónomo que no forma parte del presupuesto de la Unión y que debe financiarse mediante contribuciones del sector bancario, en especial contribuciones para los gastos administrativos de la Junta que abonarán las entidades de crédito, las empresas matrices, las empresas de inversión y las entidades financieras cubiertas por el Reglamento MUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. — Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει λεπτομερή διαδικασία σύστασης ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης υπό την μορφή οργανισμού της Ένωσης. Ο Μηχανισμός αυτός θα έχει στόχο την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ορισμένων επιχειρήσεων των κρατών μελών που θα συμμετέχουν, αλλά, κυρίως, θα διαθέτει αυτοτελή προϋπολογισμό, ώστε να μη δαπανώνται χρήματα των φορολογουμένων, διότι έτσι θα προστατεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. - Esta recomendação não formula objeções ao Regulamento delegado da Comissão, relativo ao sistema provisório dos adiantamentos das contribuições para cobrir as despesas administrativas do Conselho Único de Resolução durante o período transitório. Visa portanto tornar operacional este Conselho.

A nossa posição relativamente a esta recomendação é indissociável da nossa posição, mais geral, relativamente ao próprio Conselho Único de Resolução e ao projeto da União Bancária em que o mesmo se insere.

Rejeitamos a opção de centralização dos mecanismos de fiscalização, amputando significativas parcelas de soberania que, até aqui, os Estados preservavam.

Esta crise deveria fazer repensar toda a arquitetura do sistema financeiro, centrando a discussão sobre a necessidade de um controlo público da banca e das instituições financeiras como única forma de garantir um bom funcionamento da economia.

Dado o carácter essencialmente técnico da recomendação, optámos pela abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. — A favore della relazione in quanto crediamo sia giusto che il Comitato disponga di un bilancio autonomo, che non faccia parte del bilancio dell'Unione e che sia finanziato tramite contributi del settore bancario, in particolare tramite contributi alle spese amministrative del Comitato che devono essere versati da enti creditizi, imprese madri, imprese d'investimento ed enti finanziari oggetto del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lampros Fountoulis (NI), γραπτώς. - Υπερψηφίζω τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, διότι θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. — Glasao sam za rezoluciju EP-a o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog sanacijskog odbora tijekom privremenog razdoblja, jer smatram da je potrebno čim prije definirati financiranja kojima bi se pokrili prvi administrativni troškovi Odbora.

Potrebno je provesti privremeni sustav koji će omogućiti Odboru da u početnoj fazi prikupi sredstva za pokrivanje troškova do kraja 2015., što uključuje npr. dio osoblja i infrastrukturu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. — J'ai voté en faveur de la recommandation d'acte délégué de la Commission européenne sur le système provisoire d'acomptes sur les contributions du Conseil de résolution unique. Cet acte délégué institue les fonds alloués au Conseil de résolution unique afin de couvrir ses dépenses administratives. La recommandation donne son soutien à la mise en place de ces fonds.

La recommandation a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. – I have no objections to the delegated regulation. It will allow the Single Resolution Board to operate smoothly.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Voto positivamente la presente raccomandazione in quanto ritengo che il Comitato di risoluzione unico deve disporre necessariamente di un bilancio autonomo estraneo dunque al bilancio dell' Unione. Considerando che il suo funzionamento debba partire dal 1° gennaio 2015 è necessario che esso possa disporre al più presto dei relativi meccanismi di finanziamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. — No he podido votar a favor de la presente Resolución. En el Reglamento Delegado se prevé la creación de la Junta Única de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria. Se propone que esta Junta tenga un presupuesto autónomo que no forma parte del presupuesto de la Unión y que debe financiarse mediante contribuciones del sector bancario, en especial contribuciones para los gastos administrativos de la Junta que abonarán las entidades de crédito, las empresas matrices, las empresas de inversión y las entidades financieras cubiertas por el Reglamento MUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. - Es nobalsoju par, jo atbildīgā komiteja labi un kvalitatīvi sagatavoja doto rezolūciju, kā arī tas pilnībā saskanēja ar manas politiskās grupas nostāju.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. — Καταψηφίζω τον εν λόγω κανονισμό διότι δεν συμφωνώ με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. — Ho votato a favore della risoluzione. Il Comitato deve necessariamente disporre di un bilancio autonomo da quello della UE e che sia finanziato tramite contributi del settore bancario, in particolare tramite contributi alle spese amministrative del Comitato, che devono essere versati da enti creditizi, imprese madri, imprese d'investimento ed enti finanziari oggetto del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - Alla luce del fatto che il Comitato di risoluzione unico deve necessariamente disporre di un bilancio autonomo, estraneo al bilancio dell'Unione, finanziato tramite contributi del settore bancario, e, considerando che, con l´obiettivo di garantire un suo corretto funzionamento a partire dal 1° gennaio 2015, è necessario che esso possa disporre al più presto dei relativi meccanismi di finanziamento, ho ritenuto opportuno esprimermi a favore della raccomandazione, che non pone obiezioni nei confronti del regolamento delegato.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. — Da der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung im Gesamten abzulehnen ist, habe ich auch den Antrag über die Beitragsvorauszahlungen für ebensolchen abgelehnt. Die Gründung eines weiteren Ausschusses, dessen einziger Zweck in der Bevormundung der verschiedenen europäischen Nationalstaaten besteht, ist unnötig und überdies zu vermeiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. - Je m'étais opposé au mécanisme de résolution unique qui instaure la Troïka comme sauveur suprême du secteur bancaire européen. Je m'oppose donc à la mise en place des financements provisoires de ce conseil de résolution unique (CRU) qui l'organise. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. — Partilho da posição da relatora de não formulação de objeções ao Regulamento delegado da Comissão relativo ao sistema provisório dos adiantamentos das contribuições para cobrir as despesas administrativas do Conselho Único de Resolução durante o período transitório.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. – I voted in favour of this resolution as it will allow the Commission greater flexibility and efficiency when assisting banks in the euro area. Taxpayers will therefore be spared unnecessary expenses should banks in their Member States encounter any difficulties.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Depuis le début de la crise financière, économique et bancaire de 2008, la Commission fait tout pour sauver la monnaie unique. L’aggravation spectaculaire de la dette des Etats membres dans la zone euro et l’effet domino et dévastateur observé dans les pays partageant l’euro, ont conduit la Commission et les institutions européennes à mettre en place des outils de contrôle pour maintenir l’Union bancaire. Il s’agit en l’occurrence du Mécanisme de surveillance unique (MSU) et du Mécanisme de résolution unique (MRU). Le Conseil de résolution unique est doté de pouvoirs importants, lui permettant de définir, par exemple, quel instrument utiliser et quel montant du Fonds de résolution européen octroyer à une banque. Il nous est demandé ici d’accepter le système provisoire d’acomptes sur les contributions afin de couvrir les dépenses du CRU. Le sauvetage de l’euro ayant entraîné les plans d’austérité et la paupérisation des peuples européens, j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. — Da der Ausschuss für die einheitliche Abwicklung in seiner Gesamtheit abzulehnen ist, habe ich auch den Antrag über die Beitragsvorauszahlungen abgelehnt. Die Gründung eines weiteren Ausschusses, dessen einziger Zweck in der Bevormundung der verschiedenen europäischen Nationalstaaten besteht, ist vollkommen überflüssig.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. — Ho dato il mio voto favorevole al regolamento delegato della Commissione relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio perché tutto rientra nella procedura ordinaria e il Parlamento e il Consiglio, se fosse stato necessario, avrebbero sollevato obiezioni. Inoltre, per garantire un corretto funzionamento del Comitato, è necessario che esso abbia al più presto i necessari meccanismi di finanziamento per poter svolgere le sue attività.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. — Le fonctionnement du Conseil de résolution unique nécessite indubitablement l'allocation de fonds. Je vote donc en faveur de cet octroi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. — O artigo 42.º do Regulamento MUR prevê a criação de um Conselho Único de Resolução, o qual deverá estar plenamente operacional a partir de 1 de janeiro de 2015. Nos termos das competências que lhe são atribuídas no artigo 65.º, n.º 5, do Regulamento MUR, a Comissão adotou, em 8 de outubro de 2014, um regulamento delegado relativo ao sistema provisório de adiantamentos das contribuições destinadas a cobrir as despesas administrativas do Conselho Único de Resolução durante o período transitório. Ora, tendo em conta que o funcionamento regular do Conselho a partir de 1 de janeiro de 2015 requer que este tenha estabelecido as suas disposições de financiamento o mais rapidamente possível e, em qualquer caso, antes de 1 de janeiro de 2015, por forma a que o mesmo possa cobrir as suas primeiras despesas administrativas (remunerações do pessoal, infraestrutura, despesas administrativas e de funcionamento) com recursos próprios e considerando ademais que o Conselho terá um orçamento autónomo, que não constitui parte do orçamento da União, sendo financiado por contribuições do setor bancário, votei favoravelmente a presente decisão no sentido de não levantar objeções ao referido regulamento delegado da Comissão de 8 de outubro de 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. — — No he podido votar a favor de la presente Resolución. En el Reglamento Delegado se prevé la creación de la Junta Única de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria. Se propone que esta Junta tenga un presupuesto autónomo que no forma parte del presupuesto de la Unión y que debe financiarse mediante contribuciones del sector bancario, en especial contribuciones para los gastos administrativos de la Junta que abonarán las entidades de crédito, las empresas matrices, las empresas de inversión y las entidades financieras cubiertas por el Reglamento MUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. — I voted in support of the draft decision on the provisional system of instalments on contributions to cover the administrative expenditures of the Single Resolution Board during the provisional period.

The Board will have an autonomous budget which is not part of the Union budget and will be financed through contributions from the banking sector. In particular, contributions for the administrative expenditures of the Board are to be paid by the credit institutions, parent undertakings, investment firms and financial institutions that are covered by the SRM Regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. — Podržavam ovu rezoluciju o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. listopada 2014. o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog odbora za sanaciju tijekom privremenog razdoblja, budući da će Odbor imati neovisni proračun koji nije dio proračuna Unije te će se financirati doprinosima iz bankarskog sektora, posebno doprinosima za administrativne rashode Odbora koje će plaćati kreditne institucije, matična društva, investicijska društva i financijske institucije koje su obuhvaćene Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.

Također, važno je naglasti da je za neometano funkcioniranje Odbora do 1. siječnja 2015. potrebno što prije uspostaviti mehanizme financiranja te time omogućiti Odboru da pokrije prve administrativne rashode, odnosno plaće zaposlenika, infrastrukturu i operativne troškove iz vlastitih resura, ali isto tako da Odbor bude u potpunosti operativan od 1. siječnja 2015. što se zahtijeva i člankom 98. Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. — Πρέπει να προστατεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - J'ai voté en faveur du projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 8 octobre 2014 sur le système provisoire d'acomptes sur les contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours de la période transitoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - Compreendemos a necessidade de tornar operacionais as decisões de políticas decididas pela Comissão e pelo Conselho.

Compreendemos que o Conselho Único de Resolução necessita já de meios para poder começar a funcionar já em janeiro de 2015.

Contudo, nós rejeitamos estas políticas de regulação, idealizadas sob o efeito da crise financeira, que centralizam mecanismos de fiscalização em detrimento da soberania dos países. Pensamos assim que esta crise deveria fazer repensar toda a arquitetura do sistema financeiro, centrando a discussão sobre a necessidade de um controlo público da banca e das instituições financeiras como única forma de garantir um bom funcionamento da economia.

Como tal, recusamos ficar associados a este mecanismo único de resolução, optando assim pela abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. — In Anbetracht dessen, dass die Gründung eines weiteren Ausschusses nur jenen Zweck verfolgt, weitere Kompetenzen der Mitgliedstaaten an Brüssel abzugeben und dies schließlich eine Bevormundung im Sinne eines Brüsseler EU-Zentralismus ist, den ich als solches entschieden ablehne, habe ich gegen den Antrag über die Beitragsvorauszahlungen gestimmt.

 

12.3. Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014, B8-0284/2014)
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). - Mr President, I voted in favour of this motion for a resolution, because delays in the programming for cohesion policies mean that in England, European structural investment fund programmes might not be approved this year. One of the key reasons is that the UK Government has, crucially, failed to provide the vehicles responsible for implementing the funds with the appropriate delegated powers. This means that the UK Government is effectively jeopardising the allocation of EUR 909 million in funds to my region, the West Midlands, which could be used to deliver growth in our towns and cities. Partners are ready and willing to act, but it appears that the crucial obstacle is the UK Government’s continued reluctance to delegate the most minimal of powers to get these programmes agreed with the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). - Hlasoval jsem pro, protože musíme zajistit, aby byl schválen maximální počet operačních programů a tím urychlena jejich realizace. Vzhledem ke zpoždění, které již Evropská komise má, se domnívám, že je nutné umožnit dodatečné čerpání prostředků i v roce 2015.

Jinak, pane předsedo, Vám chci složit velikánskou pochvalu za to, jak řídíte tuto schůzi.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). - Já jsem rovněž hlasoval pro tento návrh s tím, že považuji právě význam kohezní politiky za nezpochybnitelný pro ekonomický růst Evropské unie. Proto jsem se rozhodl tento návrh podpořit a zároveň rovněž říci, že jde ruku v ruce s tím, jak pan předseda Juncker podporuje ekonomický růst a jaký balíček představil.

Já za obzvlášť důležité považuji spolupráci místopředsedkyně Komise pro rozpočet a lidské zdroje a komisařky pro regionální rozvoj. Již můj předřečník, pan kolega Zdechovský, upozornil na to zpoždění při provádění politiky soudržnosti na období let 2014 až 2020. Já se obávám, zda by např. otevření víceletého finančního rámce nemohlo představovat i riziko pro příjemce podpor z této politiky, neboť členské státy mohou chtít otevřít otázku výše svých závazků v novém období. Toho bych se chtěl vyvarovat.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). - Já jsem také souhlasil s tímto návrhem usnesení a také jsem jej spolupodepsal. Ten návrh je, podle mého názoru mimořádně důležitý, protože – už to tady bylo také řečeno –, dochází v tuto chvíli ke zpožďování přípravy jednotlivých fondů v rámci politiky soudržnosti, a to zvláště pro rok 2014.

Je zřejmé, že otázka kohezní politiky a otázka oněch fondů je zvláště důležitá pro ekonomicky méně silné státy Evropské unie, kdy se zkrátka jedná o významný investiční počin a významné veřejné peníze, které pomáhají v rozvoji infrastruktury. Já jsem z ČR a mohu říci čísla za ČR. Jenom od vstupu ČR do Evropské unie se takto ČR podařilo získat přes 333 miliard CZK navíc oproti penězům, které do rozpočtu Evropské unie poskytla.

Tedy je zjevné, že i přes problémy s čerpáním těchto peněz mají tyto fondy pozitivní vliv na státy a je třeba pokračovat tak, aby se v roce 2014 alespoň část peněz vyčerpala.

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). - Mr President, I voted in favour of the cohesion funding resolution because my home region, the North-East of England, benefits from millions of pounds in European funding which goes to support projects across the region. These projects have created and continue to create jobs, improve our skills base and grow our regional economy. The current delay in agreeing England’s regional operational programme is jeopardising that crucial investment, and I believe that the UK Government is endangering the funds. Not only did the government unilaterally abolish the established and respected regional development agencies but, to add insult to injury, they have not done enough to ensure that the replacement local economic partnerships are adequately resourced or accountable.

My constituency is caught in the centre of this, and I strongly support the resolution’s call for the Commission and national governments to show responsibility in resolving this situation as quickly as possible. With the highest overall unemployment and youth unemployment in the UK and with GBP 724 million foreseen in the next seven years, we have a lot at stake.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE). - Mr President, I supported the motion on the delays in the start-up of cohesion policy. I want to send a very clear message to the Commission and the national governments that they must get their acts together. Over GBP 400 million in EU funding for the south-east of England risks being delayed if operational programmes are not formally adopted in time. That means local projects to create local jobs, train young people and improve infrastructure, all at risk of being put on hold. The Commission must do all it can to speed up this process to enable those projects to begin on time; procedures must be followed, but there should also be some flexibility in this. They should make sure that implementation can begin as soon as they agree in principle to the programmes. That way, local authorities can begin to apply to get vital projects funded and up and running as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the whole cohesion project must be reckoned one of the most measurable failures since its introduction under the Maastricht Treaty. The idea was to level the poorer areas up by spending more money in them. Well, what was the biggest per capita recipient of EU funds? It was Greece. How did that work out? The truth is that if you tax wealthy countries in order to pay poor countries, you end up with fewer wealthy countries and more poor countries. Whole states – just as individuals – can become dependent on subsidy.

Perverse incentives lead them to construct their affairs around the receipt of the grants. We have heard from some of my British colleagues about how important it is to get money for projects in the UK. But of course, not only are we net contributors in the UK, so that they are seeing and counting only the gains rather than the tax; these are not projects that create jobs; these are jobs primarily designed to advertise and aggrandise the European Union rather than to stimulate local growth.

If you really want to help the stricken areas of Europe, we should be doing the opposite of cohesion. We should be encouraging diversity, pluralism and, specifically, allowing them to leave the euro, price themselves back into the market and export their way back to growth.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich habe für die Entschließung gestimmt und möchte nur noch drei Anmerkungen machen. Die erste Anmerkung ist die: Kohäsionspolitik ist wichtig und sollte auch zur Annäherung der Lebensverhältnisse führen. Wir müssen natürlich unter der Überschrift better spending schauen, dass das Geld ordentlich eingesetzt wird. Aber ich möchte Mut machen und auch äußern, dass sich in meiner Region die Kohäsionspolitik nicht nur bewährt hat, sondern dass da auch Bewegung im Gang ist. Die neuen Bundesländer in Deutschland, die ostdeutschen Länder, entwachsen zunehmend dem sogenannten Zielgebietstatus. Sie werden besser, und das liegt nicht zuletzt an der europäischen Kohäsionspolitik.

Zweitens: Es ist alle sieben Jahre wieder dasselbe Spiel, es geht nicht richtig los. Deshalb sollten wir auch politisch Übergangsvorschriften in Gang bringen, damit die Programme wirklich durchlaufen, damit es nicht immer zu diesem Verfahrensstopp kommt.

Drittens: Ich bitte die Mitgliedstaaten nochmals, endlich ihre ausstehenden Mitgliedsbeiträge zu überweisen, damit wir für diese Kohäsionspolitik genügend Geld in der Kasse haben.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – La politica di coesione per il periodo 2007-2013 non ha raggiunto l'obiettivo di sviluppo armonico, per responsabilità tanto dell'UE quanto delle regioni di molti Stati membri. Le gravi lacune riscontrate, quali l'impiego insufficiente e distorto delle risorse stanziate rispetto agli ambiziosi obiettivi fissati e strumenti di controllo e programmatici di scarsa qualità rivelatisi automaticamente inefficaci, sembrano riproporsi identiche sin dall'avvio della nuova fase. L'aggravante di rilevare un ingente ritardo nei pagamenti pregressi, ed addirittura nella semplice presentazione dei programmi operativi da parte di molte regioni, rafforza la consapevolezza di dover adottare interventi capillari di contrasto per scongiurare pro-futuro il riproporsi di tali dinamiche degenerative.

Il mio voto si esprime favorevolmente per questa mozione continuando nell'esercizio delle mie funzioni l'azione istituzionale di stimolo al miglioramento, continua vigilanza e denuncia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. — He votado a favor de la Resolución porque el Consejo y la Comisión pueden entrar, como han entrado, en una batalla acerca de quién tiene la responsabilidad del retraso en la puesta en marcha de la política de cohesión, pero lo cierto es que lo que ha fracasado hasta ahora es el propio diseño de esta y su gestión.

La aplicación de la nueva política regional debiera ser más eficiente y más sencilla, todo lo contrario a lo que está sucediendo en la realidad: facturas aprobadas pero impagadas, programas operativos pendientes de poner en marcha, municipios que no pueden participar de partenariados… Estamos asistiendo a un aumento de las desigualdades entre las diferentes regiones de la UE. Y urge, por tanto, que la UE actúe para revertir esta tendencia porque, como siempre, quienes están pagando el pato son los ciudadanos y las ciudadanas europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. - Bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014-2020 ist es zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Nur ein Fünftel aller operationellen Programme wird vor Ende des Jahres angenommen werden können, obschon die Einreichung und Annahme eigentlich bis Ende Januar 2015 hätte geschehen müssen.

Die Kohäsionspolitik stellt eine der wichtigsten Strategien für Investitionen in die Realwirtschaft dar: Mit über 350 Milliarden Euro bis 2020 trägt sie wesentlich dazu bei, Wachstum und Beschäftigung in der EU zu schaffen. Es ist daher fahrlässig, wichtige Zeit verstreichen zu lassen. Die Umsetzung der Programme muss so rasch wie möglich beginnen, damit Investitionen in Arbeitsplätze, Wachstum, erneuerbare Energien und grenzüberschreitende Projekte nicht behindert werden. Die Regierung und die Kommission müssen Nägel mit Köpfen machen und das Verfahren wirksam beschleunigen, damit weiterer Schaden abgewendet wird.

Ebenso brauchen wir dringend eine Lösung für die immer noch ausstehenden Zahlungen in Höhe von 23 Milliarden Euro aus der Förderperiode 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. - The policy itself is misguided, and will not achieve its intended effect.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. — I express my sincere concern regarding the delay in adoption of the operational programmes and delays in implementation of cohesion policy for the period of 2014-2020. It is expected that only about half of the total programmes will actually be adopted by the end of this year and the rest will face a long delay in the start of implementation because of the appeared requirement of technical revision of the Multiannual Financial Framework (MFF).

In 2015 Europe might face a significant downturn in growth, a missed opportunity for investments and creation of jobs. This is a risk which must be avoided. Thus I call upon the Commission and the Member States to streamline internal procedures in order to ensure that as many programmes as possible are ready for adoption by 31 December 2014.

Furthermore, the adoption of the MFF revision must be conducted as early as feasible and the solutions for limiting the damage must be envisaged very clearly. This scenario cannot happen again in the future. The price is too high and the lessons must be learned.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. — Balsavau už šią rezoliuciją, kurios tikslas skatinti Komisiją ir valstybes nares kuo skubiau parengti ir patvirtinti 2014–2020 m. sanglaudos politikos programas. Sanglaudos politika yra pagrindinė ES investicijų į realiąją ekonomiką politika ir augimą bei darbo vietų kūrimą ES skatinanti priemonė, kuriai iki 2020 m. skirtas daugiau kaip 350 mlrd. eurų biudžetas. Šiandien ne tik vėluojama įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politiką, bet ir vėluojama vykdyti 2007–2013 m. programavimo laikotarpio mokėjimus – abi šios aplinkybės kenkia sanglaudos politikos patikimumui. Pritariu raginimams Komisijai ir valstybėms narėms patvirtinti kuo daugiau veiksmų programų dar 2014 m. Būtina, kad Komisija stengtųsi supaprastinti savo vidaus procedūras, kurios leistų greičiau patvirtinti programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. — Je me suis abstenu sur ce texte car il ne pose pas le problème fondamental qu'est le manque de transparence dans la gestion de ces fonds alloués par l'Union européenne, notamment parce que leur gestion a été transférée de l'État aux régions.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. — La politique de cohésion pour 2014-2020 est évidemment un programme majeur en ce qui concerne le développement socio-économique et la solidarité au sein de l'Union européenne.

La plus-value des Fonds structurels pour les régions en difficulté des États membres est évidemment indéniable. Ils permettent d'agir en profondeur afin de soutenir le redéploiement de ces régions.

Ils ont ainsi permis d'y créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois.

Il est donc primordial que le lancement de la nouvelle période de programmation ne connaisse pas de retard sensible et que les crédits de 2014 soient reportés en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Alors même que l'Union Européenne entend lancer un vaste plan d'investissement de plus de 315 000 000 000 EUR et que la politique de cohésion est dotée de plus de 350 000 000 000 EUR d'ici 2020, l'Union européenne se trouve aujourd'hui confrontée à un très grave problème d'impayés (23 milliards d'euros au titre de la période 2007-2013 et sans doute près de 28 milliards d'ici la fin 2014). Il est totalement inconcevable que Bruxelles enjoigne les États membres à plus de rigueur et de discipline budgétaire alors même que ces impayés grandissent d'année en année.

De plus, il devient urgent que l'Union européenne contrôle plus rigoureusement ses dépenses en matière de politique de cohésion dont le taux "d'erreur" atteint 6,9 %, de l'aveu même de la Cour des comptes européenne dans son rapport 2013.

C'est pourquoi je me suis abstenue sur ce rapport afin d'éviter de bâcler les programmes opérationnels avec un risque de fraude supplémentaire possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. — Ho votato a favore di questa risoluzione che, non solo denuncia i ritardi dell'attuazione della politica di coesione 2014-2020 ma sottolinea altresì la gravità della circostanza per la quale esiste ancora un arretrato nei pagamenti di circa 23 miliardi di Euro per il periodo di programmazione 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. — Han pasado sólo veintiún días de la toma de posesión de la nueva Comisaria de Política Regional. Es muy poco tiempo para poder hacerle ningún tipo de reproche por el ejercicio de sus funciones. Es verdad, sin embargo, que la solidaridad europea representada por la política de cohesión no dispone de los cien días de gracia que en democracia concedemos a quien asume una nueva función de gobierno.

A pesar del retraso acumulado desde enero de este año, confío, como lo hace mi Grupo, en la capacidad de la nueva Comisaria para dotar a la programación de la política europea de cohesión del impulso que necesita. Es necesario acelerar al máximo el proceso de adopción de los programas operativos a fin de evitar nuevas dilaciones en su puesta en marcha.

El Colegio de Comisarios debe encontrar soluciones urgentes y compromisos claros respecto de los problemas vinculados a la falta de cofinanciación y a los impagos en que incurre la propia Comisión y que afectan también de manera substancial al normal desarrollo de la política de cohesión, en detrimento, precisamente, de aquellos ciudadanos y de aquellas regiones y países más azotados por la crisis y por el paro y más necesitados de la solidaridad europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Balsavau už šią rezoliuciją, nes sanglaudos politika yra esminė Europos Sąjungos (ES) strategijos priemonė, padedanti sumažinti regionų skirtumus ir nelygybę, prisidedanti prie įvairovės didinimo ir prisitaikymo prie pramonės pokyčių, padedanti pasiekti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Ši politika yra pagrindinė ES masto investicijų priemonė į ekonomiką, augimą bei darbo vietų kūrimą, kuriai iki 2020 m. skirtas daugiau kaip 350 mlrd. eurų biudžetas. Europos Parlamentas yra itin susirūpinęs dėl to, kad smarkiai vėluojama įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiui numatytą sanglaudos politiką. Be to, primena, kad dėl dabartinio vėlavimo nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms kyla sunkumų, susijusių su gebėjimais veiksmingai planuoti ir įgyvendinti 2014–2020 m. Europos struktūrinius investicijų fondus. Taigi, Europos Parlamentas ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis atsakingai ir imtis visų įmanomų priemonių, kad kuo daugiau programų būtų parengta ir patvirtinta dar iki šių metų pabaigos.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. — Razionalizzare e semplificare la politica di coesione è una priorità non rinviabile al fine di utilizzare i fondi in modo efficiente e veloce.

I fondi di coesione rappresentano un fondamentale e provato catalizzatore di crescita e occupazione nei paesi dell´Unione Europea. Un fattore che in questa fase può essere ulteriormente potenziato se coordinato con il pacchetto di investimenti straordinari messi in campo dalla Commissione. Nonostante l´enorme potenziale delle risorse a disposizione però, assistiamo ad un forte ritardo nell´adozione dei piani operativi e nell´attuazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020, dovuto ai limiti del quadro finanziario pluriennale e al lento processo di programmazione. Poco più di 100 sono i programmi che verranno adottati entro la fine dell´anno. Una revisione del quadro finanziario pluriennale per facilitare l´attuazione dei programmi operativi è dunque necessaria. Per questo sostengo questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), par écrit. — J'ai voté pour ce rapport car j’estime que nous devons rappeler la Commission à son devoir qui est de prévoir et d'organiser effectivement les programmes et le financement pour la politique de cohésion pour l'actuelle période de programmation.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. – Ho espresso voto favorevole. Condivido la denuncia dei ritardi nell'attuazione della politica di coesione 2014-2020. Condivido la sottolineatura dell'esistenza di un arretrato nei pagamenti di circa 23 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013. Condivido l'osservazione secondo cui questi ritardi stanno causando problemi alle autorità nazionali e regionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. - La puesta en marcha de la política de cohesión para el período 2014-2020 debería haber comenzado en el mes de enero de este año, pero el período de programación está lejos de haberse finalizado. Se calcula que solo cien programas estarán operativos para fin de año.

La Comisión REGI se dirige a la Comisión Europea a fin de conocer el estado de los acuerdos de asociación, los programas operativos (PO) y el calendario previsto para su puesta en marcha, así como los problemas encontrados y las medidas que piensa tomar.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. - I ritardi nell'avvio dei nuovi programmi operativi per il periodo 2014-2020 suscitano crescente preoccupazione.

Ho votato a favore della proposta di risoluzione perché i ritardi che si stanno accumulando nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 rischiano di mandare in tilt la macchina comunitaria in numerose regioni nei principali paesi beneficiari, quali Polonia, Spagna e Italia, con il serio pericolo di dover riaprire la discussione sulle Prospettive finanziarie faticosamente approvate un anno fa.

Eppure i programmi per il periodo 2014-2020 rappresentano un investimento sul futuro e un investimento sull'Europa: alla politica di coesione è affidato il compito cruciale della riduzione dei divari di sviluppo territoriale degli Stati membri in riferimento alle priorità e ai target di Europa 2020. Penso che la Commissione debba accelerare la programmazione e dotarsi di strumenti più rigidi di controllo delle performances, per una migliore allocazione delle risorse utili a garantire nuovi investimenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. – I ritardi che hanno accompagnato la definizione del quadro finanziario pluriennale stanno comportando, purtroppo, uno slittamento dell'implementazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020.

In un momento di grave e profonda crisi economica, come quello che stiamo vivendo, è essenziale che la politica di coesione sia attivata al più presto, non solo per far ripartire i finanziamenti pubblici, ma anche perché, per molte regioni, i Fondi strutturali rappresentano le uniche risorse per programmare lo sviluppo locale e innescare processi di ripresa economica.

Lunedì pomeriggio il Commissario Creţu ci ha informato che sta procedendo celermente con l'approvazione dei programmi operativi e mi auguro che si continui in questa direzione.

Con il voto della risoluzione di oggi mi associo alla richiesta di quest'Aula affinché la Commissione incrementi gli sforzi per un rapido avvio della politica di coesione, anche attraverso lo snellimento delle procedure di approvazione dei programmi operativi, ma soprattutto spero vivamente che si esplorino tutte le possibilità per scongiurare i ritardi nei pagamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore del presente testo perché ritengo che i ritardi della politica di coesione 2014-2020 possono rappresentare un grave danno alla già compromessa situazione economica delle regioni europee. La politica di coesione rappresenta oggi il principale strumento di investimento in tutta l'Unione e deve essere considerata un mezzo imprescindibile per il rilancio e la crescita economica.

Posticipare ulteriormente l'adozione dei programmi operativi significherebbe ritardare irresponsabilmente l'avvio della politica di coesione 2014-2020 che, come già detto, rappresenta lo strumento finanziario per eccellenza in grado di assicurare il rilancio delle regioni europee e di conseguenza la crescita dell'occupazione e la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. Ho votato favorevolmente perché penso che i ritardi nell'attuazione della politica di coesione 2014-2020 possono ulteriormente aggravare la già difficile situazione economica europea. Essendo quest'ultima estremamente importante per rilanciare la crescita in Europa, ritardare ulteriormente l'adozione dei programmi sarebbe un errore, ed è per questo che ritengo urgente che la Commissione e gli Stati membri facciano il possibile per accelerare l'adozione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, mettendo da parte ogni possibile ostacolo all'avvio della procedura.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. - Cohesion policy represents the main EU-wide investment policy in the real economy as it forms a major part of the EU strategy to redress regional imbalances and inequalities. In most Member States it forms the principle source of public investment. For this reason Member States have to show responsibility and do their utmost to speed up the adoption of maximum operational programmes in 2014. In the light of the delay in payments at the start of the implementation of the new operational programmes, the Commission must put forward solutions for limiting the damage as far as possible. I therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. – La politica di coesione, con un bilancio di oltre 350 miliardi di euro fino al 2020, rappresenta la principale politica d'investimenti nell'economia reale a livello dell'UE nonché un eccellente motore di crescita in Europa. Ho votato a favore della presente risoluzione al fine di sollecitare la Commissione e gli Stati membri a dimostrare senso di responsabilità e a fare quanto in loro potere per accelerare l'adozione del massimo numero di programmi operativi già nel 2014, nonché per garantire che il maggior numero possibile di programmi siano "pronti per l'adozione" entro il 31 dicembre 2014, al fine di beneficiare della procedura di riporto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 4 delle modalità di applicazione del medesimo. La Commissione dovrebbe ottimizzare le sue procedure interne in modo da garantire che anche i programmi operativi ripresentati dopo la scadenza del 17 novembre 2014 siano presi in considerazione al fine di concludere la consultazione inter-servizi entro la fine dell'anno e siano trattati come pronti per l'adozione se soddisfano i requisiti di qualità.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. — He votado a favor de la Resolución porque el Consejo y la Comisión pueden entrar, como han entrado, en una batalla acerca de quién tiene la responsabilidad del retraso en la puesta en marcha de la política de cohesión, pero lo cierto es que lo que ha fracasado hasta ahora es el propio diseño de esta y su gestión.

La aplicación de la nueva política regional debiera ser más eficiente y más sencilla, todo lo contrario a lo que está sucediendo en la realidad: facturas aprobadas pero impagadas, programas operativos pendientes de poner en marcha, municipios que no pueden participar de partenariados… Estamos asistiendo a un aumento de las desigualdades entre las diferentes regiones de la UE. Y urge, por tanto, que la UE actúe para revertir esta tendencia porque, como siempre, quienes están pagando el pato son los ciudadanos y las ciudadanas europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. – En raison des retards pris dans la validation des programmes opérationnels pour la période 2014-2020, étape nécessaire pour permettre le financement des projets de nos territoires par les Fonds structurels, cette résolution appelle la Commission européenne et les États membres à prendre, avec le concours du Parlement européen, toutes les mesures nécessaires pour permettre le versement des préfinancements prévus pour 2014.

En France, 84 programmes français sont financés au titre des fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER et FEAMP). Il est donc fondamental, pour les porteurs de projets, les collectivités publiques, les entreprises privées et nos territoires concernés, que la programmation pour la période 2014-2020 puisse s’engager sans plus attendre.

Pour ces raisons, j'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Avec un budget de plus de 350 milliards d'euros, la politique de cohésion est un outil d'investissement public important pour nos territoires, et ceci d'autant plus dans un contexte budgétaire tendu. C'est pourquoi il est indispensable de faciliter l'adoption, puis la mise en œuvre, des programmes opérationnels 2014 destinés à mettre en place la politique de cohésion tout en restant vigilant sur la qualité de leur élaboration, d'une part, et la lutte contre la fraude, d'autre part.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. – L'attuazione della politica di coesione avrebbe dovuto avere inizio nel 2014: infatti ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 era prevista l'attuazione e l'adozione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi rispettivamente entro la fine del mese di agosto 2014 e la fine del mese di gennaio 2015. Ad oggi siamo di fronte a un evidente ritardo per cui solo un numero limitato di programmi operativi sarà adottato entro il 2014 e gli altri entreranno in funzione a metà 2015. Ho votato a favore di questa risoluzione perché si possa accelerare il procedimento di adozione dei programmi operativi entro il 2014, al fine di garantirne l'adozione da parte degli Stati membri e delle loro regioni nel più breve tempo possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. — L'Union européenne est confrontée à un retard manifeste dans le processus de programmation des Fonds structurels pour la période 2014-2020. Alors que seule la moitié des programmes opérationnels de la période devrait être adoptée d'ici la fin de l'année, on peut craindre une possible perte des engagements budgétaires 2014.

Cette situation n'est pas acceptable. Ces fonds représentent environ 34 % du budget de l'UE et permettent aux régions d'investir dans de grands projets d'infrastructure qui peuvent créer des emplois et de la croissance économique. Nous devons donc aider et encourager les États à mieux utiliser ces financements. Si l'on veut que ces fonds soient un outil efficace de développement régional, il faut simplifier les procédures, permettre aux autorités locales et régionales de gérer de façon autonome l'utilisation des subventions et assouplir les obstacles pour le cofinancement des projets.

 
  
MPphoto
 
 

  Deutsch Tamás (PPE), írásban. - A kohéziós politika a legfontosabb uniós befektetési politika, az európai növekedés és munkahelyteremtés motorja, több mint 350 milliárd eurós költségvetéssel a 2020-ig terjedő időszakra. Súlyos problémát jelent a kohéziós politika eredményessége szempontjából a programozási folyamatban tapasztalható erős késedelem, hiszen a tervezett operációs programoknak csupán egy kis része kerül elfogadásra 2014 végéig. Természetesen fontos, hogy minőségi operációs programok kerüljenek kidolgozásra és elfogadásra, hiszen ezáltal elkerülhető a későbbi újraprogramozás, de a jelenleg fennálló késedelem megnehezíti a nemzeti, regionális és helyi hatóságok számára, hogy hatékonyan hasznosítsák a 2014–2020-as strukturális alapokat.

Problémát jelent az is, hogy mivel a kohéziós politika (a tagállami társfinanszírozással kiegészítve) adja a növekedéssel kapcsolatos közkiadások legnagyobb részét az Unióban, ezért minden késedelemmel hátráltatjuk a befektetések hatékonyságát. A programozási folyamatban tapasztalható késedelem mellett további gondot jelent a visszatérő kifizetetlen hátralék problémája, mely a 2007–2013-as programozási időszak esetében jelenleg 23 milliárd eurót tesz ki. Ez a hiány jelentős mértékben aláássa a kohéziós politika hitelességét, hatékonyságát és fenntarthatóságát. Fontos és sürgős minél hamarabb megegyezést elérni a hátralék kérdésében az Európai Bizottság új javaslati alapján. Továbbá lényeges, hogy minél több program kerüljön az „elfogadásra kész” kategóriába 2014 végéig.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Echenique (GUE/NGL), por escrito. — La delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo ha votado favorablemente a esta Resolución, entendiendo que la moción plantea una visión coherente y crítica de los retrasos por parte de la Comisión en la política de cohesión. Consideramos muy grave que la Comisión se atrase en la movilización de los fondos de la política de cohesión que constituyen su único gasto en política social.

No obstante, la Resolución hace una ambigua mención del plan Juncker de estímulo que no entendemos y que creemos que no tiene cabida cuando hablamos de política de cohesión. En ningún caso nuestro apoyo a esta Resolución se debe entender como un apoyo al plan Juncker de estímulo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. — Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προωθήσει λύσεις για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων. Η ΕΕ θέλει να λέγεται οικονομική ένωση και άρα θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να το αποδεικνύει δίνοντας εγκαίρως λύσεις επί οικονομικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. — A política de coesão é a principal política de investimento à escala da UE na economia real e um catalisador reconhecido do crescimento e do emprego na UE, com um orçamento de mais de 350 mil milhões de euros até 2020 sendo, por isso, uma parte importante da estratégia da UE para corrigir os desequilíbrios e as desigualdades regionais, promover a diversificação e a adaptação às mutações industriais e alcançar a coesão económica, social e territorial.

Para além do atraso na implementação para o período de programação 2014-2020, a política de coesão defronta-se igualmente com um atraso dos pagamentos que ascende a cerca de 23 mil milhões de euros para o período de programação 2007-2013, o que deve ser motivo de preocupação. Posto isto, é fundamental que a Comissão e os Estados -Membros deem mostras de responsabilidade e envidem todos os esforços para acelerar a adoção de um número máximo de programas operacionais em 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. — Votámos a favor desta resolução por manifestar profunda preocupação com os atrasos significativos na execução da política de coesão para o período 2014-2020. Reconhece ainda que estes atrasos representam um desafio (passe o eufemismo) para as autoridades nacionais, regionais e locais no planeamento eficaz e aplicação dos Fundos Estruturais. Com efeito, não se trata apenas de desafios, quando a realidade mostra as dificuldades objetivas na obtenção de financiamentos. Desta forma, o Parlamento coloca pressão na Comissão e nos Estados-Membros que não pagaram ainda a sua parte para o orçamento, de forma a acelerar a adoção do máximo número de programas operacionais até 31 de Dezembro de 2014.

Os programas operacionais que não estão prontos para adoção até ao final de 2014, implicam um procedimento de revisão do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (QFP) até 1 de maio de 2015, pelo que o Parlamento convida a Comissão a iniciar quanto antes um debate com as três instituições, com vista a definir uma revisão do QFP o mais cedo possível em 2015, aspeto com o qual concordamos por defendermos que o QFP é exíguo para as necessidades, em especial no domínio da coesão económica e social.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. — Politika súdržnosti spolu so spolufinancovaním, ktorého súčasťou sú aj členské štáty, je zdrojom hlavných verejných výdavkov, ktoré sa týkajú rastu Európskej únie. Akékoľvek oneskorenia, ktoré sú spojené s vykonávaním politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020, oslabujú schopnosť vnútroštátnych orgánov účinne plánovať a využívať európske štrukturálne fondy. Je preto veľmi dôležité, aby Európska komisia tlačila a apelovala na čo najskoršie vykonávanie operačných programov a nebrzdila tak prílev európskych prostriedkov do členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. — Voto a favore di questa risoluzione poiché denuncia i ritardi dell'attuazione della politica di coesione 2014-2020 e evidenzia come questi ritardi stiano causando problemi alle autorità nazionali e regionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Lampros Fountoulis (NI), γραπτώς. - Ψηφίζω υπέρ των εκθέσεων με θέμα τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 διότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προωθήσει λύσεις για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων. Η ΕΕ θέλει να λέγεται οικονομική ένωση και άρα θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να το αποδεικνύει δίνοντας εγκαίρως λύσεις επί οικονομικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. — Siamo di fronte a un evidente ritardo per cui solo un numero limitato di programmi operativi sarà adottato entro il 2014 (circa 100 su oltre 300. Per l'Italia, speriamo un buon numero di programmi operativi possa essere pronto entro il termine del 31 dicembre 2014. Sarà molto importante che la Commissione faccia il massimo per accelerare anche le proprie procedure interne di approvazione dei PO affinché l'inevitabile uso della revisione del Quadro finanziario pluriannuale secondo il regolamento 1303/2013 sia avviata celermente e si concluda nei tempi previsti assicurando che l'intera dotazione per l'Italia prevista per il 2014 sia disponibile integralmente e nei tempi previsti. Ho votato a favore perché mi auguro che la Commissione riesca insieme al Parlamento e agli Stati membri a trovare la risposta più adeguata per riuscire a superare le criticità sul lungo periodo, accelerando efficacemente l'attuazione della programmazione. Aspettiamo che la Commissione ci dia maggiori elementi su come intende avviare la task force che ha annunciato ieri, informando il Parlamento sull'agenda futura. In vista della nuova programmazione 2014-2020, sono certa che saranno presi provvedimenti concreti e trasparenti, non decisioni punitive, come ad esempio la riduzione dei co-finanziamenti pubblici, ma piuttosto iniziative volte a creare sinergie costruttive tra i diversi attori che agiscono sul territorio.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution car la politique de cohésion a bien sûr pour objectif l'harmonisation et la cohésion dans le développement des régions européennes mais elle constitue aussi une de nos principales stratégies d’investissement. Dans le contexte actuel de sous-investissement et d’atonie de la croissance, son utilité se voit renforcée.

Or nous sommes confrontés à un retard dans le processus de programmation et seul un nombre très limité de programmes opérationnels devraient être adoptés d'ici la fin 2014. La Commission et les États membres doivent faire tout leur possible pour accélérer le processus d'adoption de ces programmes. Je m'inquiète en outre du niveau des arriérés de paiement, ainsi que du blocage actuel dans l'adoption du projet de budget rectificatif et du budget 2015, ce qui rend la situation concernant les factures impayées encore plus critique.

Quelles incidences auront ces retards de paiement sur le lancement de la mise en œuvre des nouveaux programmes et quelles solutions pourraient limiter l'ampleur du préjudice que cause cette situation? J'espère que la Commission saura trouver des réponses à ces questions. La réputation et la crédibilité des institutions européennes ne pourront supporter longtemps une telle situation sans en souffrir.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. - Negocjacje programów operacyjnych są bez wątpienia procesem trudnym i złożonym, zarówno dla państw członkowskich, jak i Komisji Europejskiej, należy zatem docenić wysiłek obu stron włożony w ten dialog. Niestety jednak wydaje się, że opóźnienia we wdrożeniu polityki spójności będą trudne do uniknięcia. Musimy mieć świadomość, jak dużym wyzwaniem dla władz lokalnych i regionalnych będzie takie przesunięcie. W związku z tym uważam, że szczególnie istotne jest, by jak największa część programów operacyjnych uzyskała statut gotowej do przyjęcia do końca tego roku. Wiem na podstawie swojego kraju, Polski, jak zdeterminowane są nasze władze i jak ciężko pracują by ten cel osiągnąć. Wierzę, że podobna determinacja jest po stronie Komisji Europejskiej i uda się nam uniknąć konieczności przeprowadzania trudnej procedury rewizji wieloletnich ram finansowych, a przynajmniej ją zminimalizować. Dlatego zagłosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. — La delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo ha votado favorablemente a esta Resolución, entendiendo que la moción plantea una visión coherente y crítica de los retrasos por parte de la Comisión en la política de cohesión. Consideramos muy grave que la Comisión se atrase en la movilización de los fondos de la política de cohesión que constituyen su único gasto en política social. No obstante, la Resolución hace una ambigua mención del plan Juncker de estímulo que no entendemos y que creemos que no tiene cabida cuando hablamos de política de cohesión. En ningún caso nuestro apoyo a esta Resolución se debe entender como un apoyo al plan Juncker de estímulo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. — Glasao sam za rezoluciju o kašnjenju provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020., jer se trenutno kohezijska politika nalazi u krizi, što konkretno pokazuju zaostajanja u neplaćenim računima, te veliko kašnjenje operativnih programa.

Potrebno je da implementacija novih programa počne čim prije, te da se pojednostave interne procedure, kako bi se potaknulo povećanje rasta i radnih mjesta. Držim da bi kohezijska politika trebala biti jedna od ključnih EU politika, a da u istoj relevantnu ulogu imaju lokalne i regionalne vlasti, odnosno da je princip supsidijarnosti najbolje rješenje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. — J'ai voté en faveur de cette résolution sur les retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020. Ce texte souligne l'inquiétant retard pris par la Commission dans la validation des programmes opérationnels, étape indispensable pour mettre en œuvre la nouvelle politique de cohésion. La Commission n'aura en effet validé que la moitié des programmes avant la fin de l'année alors qu'elle devait les avoir tous validés à l'automne 2014.

Ce retard va créer d'importantes difficultés pour les projets demandant des préfinancements en 2014, puisque la validation s'étendra jusqu'en 2015 et pourra demander potentiellement une révision du cadre financier pluriannuel (CFP).

La résolution demande donc à la Commission et aux États membres de prendre toutes les mesures pour valider le plus de programmes possibles avant fin 2014, et de préparer le plus en amont possible avec le Parlement les procédures pour réviser le CFP avant la date fatidique du 1er mai 2015.

Cette résolution a été adoptée à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. — Je me félicite de l'adoption de cette résolution qui alerte sur les retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020, alors que celle-ci constitue, dans la période de crise, un catalyseur de croissance majeur pour les territoires de l'Union et la principale stratégie d'investissement dans l'économie réelle à l'échelle européenne.

Tout d'abord, il est urgent qu'une solution soit trouvée au problème d'arriérés de paiement relatifs aux programmes opérationnels 2007-2013 car cela remet en cause la crédibilité et l'efficacité même de la politique de cohésion. Par ailleurs, concernant la période de programmation 2014-2020, la Commission et les États membres doivent accélérer l'adoption d'un maximum de programmes opérationnels d'ici fin 2014, car les retards constatés remettent en question la capacité des autorités régionales et locales à planifier et à mettre en œuvre de manière adéquate les Fonds européens structurels et d'investissement (FESI).

Il est donc important que la Commission présente au Parlement un calendrier d'action et les mesures qu'elle compte prendre, dans les meilleurs délais, pour faciliter la mise en œuvre des programmes opérationnels dans tous les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. - I voted in favour of this resolution. I am extremely concerned about the significant delay in implementation of the cohesion policy for 2014-2020. Cohesion policy represents the main EU-wide investment policy in the real economy and is a catalyst for growth and jobs in Europe. It forms a major part of the EUʼs strategy to redress regional imbalances and inequalities, to assist diversification and the adaptation to industrial change, and to achieve economic, social and territorial cohesion.

It is imperative to start the implementation of the new programmes as soon as possible in order to maximise the results of the investments, boost job creation and raise productivity growth. We must not lose time and must put forward solutions for limiting the damage of delays as much as possible. The EU bureaucracy should focus more on the real needs of the European people, regions and industrial sector and start to act in an efficient and proper manner.

The overall goal should be building an innovative and competitive Europe which is functioning to fulfil the needs of European people.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. - I strongly support this motion. European funding is crucial to the North-West region and brings lots of benefits to the people. Any delay in the Council agreeing the programme with the Commission could jeopardise a lot of projects. Many regions, many small businesses and many non-governmental organisations rely on EU funds to invest and act on the ground. We therefore urge the Council to face up its responsibilities. We need the jobs and we need the investment.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale giocato dalla politica di coesione UE per lo sviluppo dei nostri territori. Purtroppo, non sempre le autorità nazionali o regionali sono in grado di sfruttare al meglio le risorse che l'Europa mette a disposizione per ridurre i gap di sviluppo tra i diversi Stati membri. Con l'avvio della nuova programmazione, per il periodo 2014-2020, che prevede alcuni ritardi, tale circostanza si rende più evidente. Supporto, pertanto, il testo della presente relazione, per invitare gli Stati membri ad accelerare i tempi della programmazione delle nuove risorse.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. — Sanglaudos politika – pagrindinė ES masto investicijų į realiąją ekonomiką politika ir augimą bei darbo vietų kūrimą ES skatinanti priemonė, kuriai iki 2020 m. skirtas daugiau kaip 350 mlrd. eurų biudžetas.

Tokiu sakiniu pradedamas dokumentas, dėl kurio balsavome šiandien.

Pabrėžtina ir tai, kad kai kuriose valstybėse narėse sanglaudos politika yra pagrindinis investicijų šaltinis.

Naujasis Europos Komisijos pirmininkas yra labai susirūpinęs dėl vėluojančio svarbaus ES politikos instrumento įgyvendinimo, tačiau laikantis aukštos kokybės veiksmų programos įgyvendinimo pradžioje galima lengvai išvengti klaidų ateityje, sukčiavimo ir neskaidraus lėšų tvarkymo valstybėse narėse.

Todėl sveikintinas siekis dar iki 2014 m. pabaigos pasiekti susitarimą dėl priemonių įgyvendinimo tvarkaraščio ir papildyti sanglaudos politikos fondą 315 mlrd. eurų finansavimu investicijoms, kurį yra numačiusi naujos sudėties Europos Komisija.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. - Estoy preocupado por la puesta en marcha de la política de cohesión para el período 2014-2020, que debería haber comenzado en enero de este año y acumula un retraso importante. El Parlamento ha aprobado una resolución que muestra su preocupación no solo por la programación actual, sino por los posibles impagos que puede haber respecto al período anterior. Esperamos poder acelerar el proceso y evitar más dilaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. — He votado a favor de la Resolución porque el Consejo y la Comisión pueden entrar, como han entrado, en una batalla acerca de quién tiene la responsabilidad del retraso en la puesta en marcha de la política de cohesión, pero lo cierto es que lo que ha fracasado hasta ahora es el propio diseño de esta y su gestión.

La aplicación de la nueva política regional debiera ser más eficiente y más sencilla, todo lo contrario a lo que está sucediendo en la realidad: facturas aprobadas pero impagadas, programas operativos pendientes de poner en marcha, municipios que no pueden participar de partenariados… Estamos asistiendo a un aumento de las desigualdades entre las diferentes regiones de la UE. Y urge, por tanto, que la UE actúe para revertir esta tendencia porque, como siempre, quienes están pagando el pato son los ciudadanos y las ciudadanas europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. - Mēs nevaram kavēties ar tik vitāli svarīgu ES nozari kā kohēzijas politika. Es kopā ar mūsu grupu nobalsoju par.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. — Υπερψηφίζω την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος διότι ασκεί κριτική στην καθυστέρηση εκκίνησης της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014 - 2020, καθώς, πέραν των άλλων, τα επιχειρησιακά προγράμματα θα μπορούσαν έστω και τώρα να απαλύνουν τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν προκληθεί στην Ελλάδα από τις εντολές της τρόικας και τα συνακόλουθα μέτρα της μνημονιακής συγκυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. — I ritardi della politica di coesione 2014-2020 rappresentano un grave danno alla già compromessa situazione economica delle regioni europee.

Posticipare ulteriormente l'adozione dei programmi operativi significherebbe ritardare irresponsabilmente l'avvio della politica di coesione 2014-2020. Per tali motivi ho votato a favore del presente testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - La politica di coesione mobilita finanziamenti per un importo totale di 351 miliardi di euro. I fondi ad essa afferenti rappresentano circa un terzo del bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020.

Essa offre un contributo netto alla crescita, e alla creazione di posti di lavoro, in molti Stati membri.

È per questo motivo che ho espresso il mio consenso nei confronti della risoluzione, che auspica un'accelerazione della politica di coesione per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. — Generell wäre dem Entwurf der Kohäsionspolitik von 2014-2020 die Zustimmung zu erteilen. Jedoch muss vor der Umsetzung für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 der Zahlungsrückstand in der Höhe von 23 Mrd. Euro für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 beglichen werden. Ansonsten ist eine Finanzierung des neuen Projektes, bevor das Vorangegangene überhaupt abgeschlossen ist, nicht zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. - La politique de cohésion également nommée "Politique régionale" a pour objectif de contribuer à renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union européenne. Elle représente une part importante du budget européen, puisqu'il s'agit du deuxième poste de dépenses après la politique agricole commune (PAC). Cette résolution condamne le retard dans la mise en œuvre de la programmation 2014-2020, mais également les arriérés de paiement s'élevant à quelque 23 milliards d’euros au titre de la période 2007-2013. Elle demande que le programme d'investissement annoncé par la Commission vienne intégralement s'ajouter aux dotations de la politique de cohésion pour 2014-2020. Je vote pour car je ne peux que souscrire à ces belles intentions. Mais je déplore que leurs auteurs soient aussi ceux qui au Parlement votent les budgets d’austérité qui les contredisent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. — A política de coesão é a principal política de investimento à escala da UE na economia real e um catalisador reconhecido do crescimento e do emprego na UE, com um orçamento de mais de 350 mil milhões de euros até 2020. A política de coesão é uma parte importante da estratégia da UE para corrigir os desequilíbrios e as desigualdades regionais, promover a diversificação e a adaptação às mutações industriais e alcançar a coesão económica, social e territorial. Em alguns Estados-Membros, esta política constitui a principal fonte de investimento público.

Assim temos que condenar os atrasos existentes na execução da política de coesão para o período 2014-2020.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. - I voted in favour of this motion because of the serious need to begin the implementation of the cohesion policy. The delay is impeding national, regional and local authorities’ capacity to strategise the effective use of public expenditure intended to boost growth in the EU. Since the cohesion policy and the funds allocated to it are the main investment tool of the EU, it is crucial that cohesion policy moves forward in order to begin delivering the Europe 2020 goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. - Vyjadrujem hlboké znepokojenie nad oneskoreným začiatkom vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020, ktoré sa malo zahájiť ihneď v roku 2014, avšak tento rok už takmer uplynul a nedočkali sme sa pokroku v prijímaní operačných programov v členských štátoch. Ako už vieme zo skúseností z predchádzajúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013, takéto výrazné ročné oneskorenie bude spôsobovať značné prieťahy počas celého nadchádzajúceho obdobia a narúšať kredibilitu a funkčnosť kohéznej politiky. Trpieť budú predovšetkým regióny, ktoré majú legitímne očakávania a do ktorých sa však konkrétne investície nedostanú kvôli prieťahom v programovaní pravdepodobne ani v roku 2015. Netreba zabúdať na fakt, že oslabená dynamika investícií má vplyv aj na tvorbu pracovných miest, hospodárky rast a konkurencieschopnosť. Vyzývam preto Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri prijímaní operačných programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le retard dans la mise en œuvre de la politique de cohésion m'inquiète. Ces retards fragilisent les autorités régionales et locales et leur capacité à gérer efficacement les Fonds structurels. Ces Fonds sont un catalyseur de croissance en Europe et doivent donc faire l'objet d'une attention particulière dans ces temps difficiles. Il est indispensable que la Commission vienne expliquer devant le Parlement l'action qu'elle souhaite entreprendre pour y remédier. Il en va de notre croissance et de notre bien-être.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – I voted in favour of the motion for a resolution on delays in the start-up of cohesion policy for 2014-2020 calling for swifter adoption of operational programmes for the Structural Funds 2014-2020. The resolution calls on the Commission to ‘show responsibility’ and do all it can to ensure that as many programmes as possible are ‘ready for adoption’ by the end of 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – L'Union européenne est confrontée à un très grave problème d'impayés (23 milliards d'euros fin 2013 et sans doute près de 30 d'ici fin 2014). Sans compter les quelques 220 milliards de RAL (reste à liquider)... Cette année, compte tenu de cette situation budgétaire plus que tendue, des retards de paiement apparaissent au niveau des programmes cofinancés avec les fonds structurels.

Le dernier plan de cohésion 2007/2013 connaît d'ailleurs déjà d'innombrables retards de paiement sur des programmes et projets pourtant réalisés. Les collectivités territoriales et les entreprises se retrouvent, dès lors, lourdement pénalisées financièrement puisqu'elles ont réglé la facture et sont, à ce jour, toujours en attente du cofinancement de l'UE.

En outre, il est à craindre que le récent et précipité transfert de gestion des fonds européens vers les régions génère un retard important dans le montage des prochains programmes. Enfin, certains États membres sont aujourd'hui dans une situation particulièrement délicate, et ce du seul fait de leur incapacité économique et financière à suivre la politique de cohésion mise en place par l'UE. Dans un tel contexte, comment croire que l'UE cherche à améliorer la qualité de vie des peuples... Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. — J'ai voté en faveur de cette résolution qui décrit le retard pris au niveau européen et régional dans la mise en place de la nouvelle programmation financière.

Cette résolution fait écho à l'incapacité des régions françaises socialistes à mettre en œuvre les fonds européens au niveau local. Alors que la France a déjà un grand retard dans l'utilisation des fonds européens, la réforme territoriale brouillonne et menée sans concertation n'est pas de nature à résorber ce retard.

Un an après le début de la nouvelle programmation, la nouvelle carte des régions françaises va probablement aboutir à une renégociation de la répartition des fonds européens à partir de zéro, ce qui nous fera perdre encore un an. Les premières victimes seront les citoyens, les entreprises et les associations qui ont plus que jamais besoin des investissements européens dans une période de croissance atone et de dégradation sans précédent du marché de l'emploi, à laquelle s'ajoute une réduction drastique des dotations versées par l'État français aux collectivités territoriales.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. — J'ai soutenu ce texte car la mise en place rapide des Fonds structurels pour la période 2014-2020 doit être une priorité des institutions européennes. La réponse se trouve dans la simplification des procédures: nous sommes en crise, il est indispensable de mobiliser ces fonds qui seront facteurs de croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), in writing. – The Cohesion Fund lies at the heart of the EU’s growth agenda, and as such is the largest instrument available to the EU to drive investment and to promote growth and jobs. A streamlined cohesion policy has real potential for addressing economic disparities among Member States and regions, reducing unemployment and encouraging growth.

Northern Ireland has benefited immensely from European Structural and Investment Funds, and it was hoped that the Cohesion Fund would simplify the funding process.

It was expected that Operational Programmes would be up and running by the end of 2014. However, we are facing a clear delay at the level of the programming process, and it estimated that only a small number of OPs will be adopted by the end of this year.

It is vital that there are no further delays. Many organisations in Northern Ireland depend on this funding, and the onus is on the Commission and Member States to do their utmost to encourage the adoption of a maximum number of Operational Programmes, and on the Commission to present the measures it intends to undertake to proceed with the implementation of the Operational Programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. — Generell wäre dem Entwurf der Kohäsionspolitik von 2014-2020 die Zustimmung zu erteilen. Jedoch muss vor der Umsetzung für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 der bislang bestehende Zahlungsrückstand in Höhe von 23 Milliarden Euro für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 beglichen werden. Ich bin strikt dagegen, den Bürgern ein A für ein O vorzumachen und spreche mich seit Jahren für Klarheit in der Finanzpolitik der EU aus. Diese Klarheit und Transparenz sehe ich hier gerade nicht gewahrt. Ich habe daher gegen den Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. - Toetasin ettepanekut, kuna ühtekuuluvuspoliitika on oma 350 miljardi euroga kogu Euroopa Liitu puudutav investeerimispoliitika ja jõuline majanduskasvu hoogustaja. Olen mures, et ühtekuuluvuspoliitika rakendamine hilineb märkimisväärselt. Komisjon ja liikmesriigid peavad näitama vastutustunnet ning tegema endast kõik, et rakenduskavad võimalikult kiirelt vastu võetaks. Komisjonil tuleb esitada konkreetne kava, mida ette võtta, et olukorda päästa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. — La politica di coesione è la principale forma d'investimento che l’UE attua a supporto della crescita e dell’occupazione. In un periodo di forte crisi come quello che stiamo attraversando, diventa a maggior ragione strategica per far ripartire il motore dell’economia reale.

In linea con gli obiettivi di Europa 2020, gli oltre 350 miliardi di risorse in dotazione sono stati programmati per l’attuazione mirata di un numero limitato di obiettivi strategici quali innovazione e ricerca, formazione e istruzione, agenda digitale, sostegno alle PMI, economia ecosostenibile e infrastrutture. Visto l’alto potenziale di questi obiettivi, ogni rallentamento nel processo di programmazione rappresenta una minaccia per la ripresa. I ritardi già ci sono: saranno solo poco più di 100 i programmi operativi adottati entro il 2014. Situazione già appesantita da un ritardo nei pagamenti di circa 23 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Considerando che il pacchetto da 315 miliardi lanciato dal Presidente Junker dovrà inserirsi in Europa 2020, la Commissione deve accelerare l’iter di attuazione dei programmi, garantendo da un lato la qualità degli stessi e dall’altro la tutela dalle frodi, al fine di restituire al più presto credibilità ed efficacia alla politica di coesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. - Podržao sam inicijativu zastupnice Iskre Mihaylove na temu kašnjenja početka provedbe kohezijske politike za 2014. – 2020. Upoznati smo s činjenicom da je provedba kohezijske politike trebala početi 2014., no pri kraju godine programska faza je daleko od završetka. Tek je mali broj operativnih programa odobren, a obveze predviđene za 2014. mogu se sačuvati samo prijenosom iznosa neiskorištenog u 2014., u skladu s člankom 19. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru.

Problemi s kojima se suočavamo su problemi nedostatka koordinacije i slabe makroekonomske izvedbe te u kapacitetima programa kroz nedostatak strateškog razvoja i lošu financijsku reviziju. Izravna posljedica će biti znatna kašnjenja početka provedbe projekata. Naglasio bih i veliku fluktuacija osoblja, nedostatak resursa te preklapanje programa.

Smatram da je nužno da se pravila harmoniziraju te da se pojača profesionalna i administrativna potpora kroz racionalizaciju posrednih tijela i jasniju podjelu odgovornosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. — Ho dato anche in questo caso il mio voto favorevole perché credo che il ritardo nell'attuazione della politica di coesione 2014-2020 sia eccessivo e comporti un notevole rallentamento nell'attuazione dei nuovi programmi. Capisco la volontà di voler adottare programmi operativi di alto livello per evitare una successiva riprogrammazione che creerebbe ulteriori ritardi ma, in un periodo complesso e difficile come quello che stiamo vivendo, è assolutamente necessario attuare al più presto i nuovi programmi per dare un nuovo impulso agli investimenti, far crescere la produttività e creare nuovi posti di lavoro. La Commissione e tutti gli Stati membri hanno una grande responsabilità nei confronti dei cittadini europei e devono impegnarsi a far si che ci sia l'adozione del massimo numero possibile di programmi operativi in tempi brevi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), par écrit. — J'ai cosigné, et voté pour, la résolution relative aux retards dans le lancement de la politique de cohésion pour la période 2014-2020.

En effet, il est essentiel que les autorités locales et régionales, et notamment celles des régions ultrapériphériques, puissent lancer au plus vite leur programme opérationnel.

La politique de cohésion joue un rôle important de soutien du développement économique et social de nos régions ultrapériphériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcus Pretzell (ECR), schriftlich. — Während die Juncker-Kommission bereits ihr vorgebliches 315-Milliarden-Konjunkturpaket ankündigt, hinkt sie bei der Kohäsionspolitik hinterher. Mit der von mir unterstützten Resolution fordern wir die Kommission auf, entschlossen und mit Bedacht die eigentlichen Konjunkturmaßnahmen der EU in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten anzugehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. — Les retards pris par la Commission et les États membres, dont la France, dans l'adoption des programmes opérationnels mettent en attente, parfois même en péril, de nombreux projets de nos territoires. J'insiste pour que tous les efforts soient faits afin d'accélérer leur mise en œuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. — A política de coesão representa uma grande proporção das despesas públicas ligadas ao crescimento na UE, com um orçamento de mais de 350 mil milhões de euros até 2020, sendo, nesta medida, imperativo dar início à execução dos novos programas operacionais o mais rapidamente possível, a fim de maximizar os resultados dos investimentos, estimular a criação de emprego e promover o aumento da produtividade. Considero, por isso, muito preocupantes os consideráveis atrasos que se verificam ao nível da programação e execução da política de coesão para o período de 2014-2020, bem como a situação dos pagamentos em atraso no âmbito da política de coesão para os programas operacionais do período 2007-2013. Por esta razão, votei favoravelmente a presente resolução, associando-me desta forma ao apelo para que sejam envidados todos os esforços no sentido de garantir que o maior número possível de programas operacionais esteja pronto para adoção até 31 de dezembro de 2014 e para que a Comissão apresente soluções para minorar os prejuízos resultantes do referido atraso nos pagamentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. — Han pasado sólo veintiún días de la toma de posesión de la nueva Comisaria de Política Regional. Es muy poco tiempo para poder hacerle ningún tipo de reproche por el ejercicio de sus funciones. Es verdad, sin embargo, que la solidaridad europea representada por la política de cohesión no dispone de los cien días de gracia que en democracia concedemos a quien asume una nueva función de gobierno.

A pesar del retraso acumulado desde enero de este año, confío, como lo hace mi Grupo, en la capacidad de la nueva Comisaria para dotar a la programación de la política europea de cohesión del impulso que necesita. Es necesario acelerar al máximo el proceso de adopción de los programas operativos a fin de evitar nuevas dilaciones en su puesta en marcha.

El Colegio de Comisarios debe encontrar soluciones urgentes y compromisos claros respecto de los problemas vinculados a la falta de cofinanciación y a los impagos en que incurre la propia Comisión y que afectan también de manera substancial al normal desarrollo de la política de cohesión, en detrimento, precisamente, de aquellos ciudadanos y de aquellas regiones y países más azotados por la crisis y por el paro y más necesitados de la solidaridad europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. - Ce 24 novembre 2014, j'ai voté en faveur du projet de proposition de résolution sur les retards dans la phase de démarrage de la politique de cohésion 2014-2020. L'Europe, et je le regrette, peine à sortir de la crise économique, comme sont venues le rappeler les dernières prévisions économiques de la Commission européenne. Les faibles prévisions de croissance à venir, couplées à un taux de chômage élevé et à une inflation faible sont autant d'indicateurs qui nous rappellent que nous manquons d'investissements en Europe. La politique de cohésion a pour objectif de renforcer la croissance et l'emploi et de réduire les disparités de niveaux de développement entre les régions d'Europe. Tout retard pris dans la phase de démarrage de la politique de cohésion 2014-2020 empêche donc un peu plus la reprise économique et la création d'emplois notamment dans les régions les moins avancées. Les citoyens, de moins en moins enthousiastes vis-à-vis du projet européen, attendent de l'Europe des perspectives pour leur avenir mais aussi celui de leurs enfants. C'est pourquoi j'ai décidé de soutenir pleinement cette proposition de résolution qui invite notamment la Commission et les États membres à accélérer l'adoption des accords de partenariat et des programmes opérationnels.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. — Balsavau už, nes visiškai pritariu Parlamento susirūpinimui dėl sanglaudos programų patvirtinimo vėlavimų. Nepaisant to, kad sanglaudos politikos programos turėjo būti pradėtos įgyvendinti šių metų pradžioje, kyla reali grėsmė, kad didelė dalis jų nebus pradėtos įgyvendinti ir 2015 m. Reikia pripažinti, kad Europos Komisijos patiekta informacija, kad valstybės narės gali nelaukti programų patvirtinimo ir jas įgyventi, jei jos nekelia EK jokių abejonių – nėra priimtina. Valstybės narės negali rizikuoti lėšomis, kurios vėliau gali būti pripažintos netinkamomis.

Visiems žinoma, kad pagal sanglaudos politiką, suderintą su bendru valstybių narių finansavimu, dengiama didelė dalis su augimu susijusių viešųjų išlaidų Europos Sąjungoje. Kaip mes galime skatinti darbo vietų kūrimą, kovoti su krize, kai tuo pačiu metu kertame šaką ant kurios sėdime. Sanglaudos politikos programų patvirtinimo, 2007–2013 m. sanglaudos politiką veiksmų programų mokėjimų vėlavimai prisideda prie ekonomikos stagnacijos Europoje. Nemanau, kad to norime. Atsižvelgiant į tai, raginu tiek Europos Komisiją, tiek Tarybą imtis spręsti šias problemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. — No seguimento da pergunta oral à Comissão sobre os atrasos no lançamento da política de coesão para o período de 2014-2020, votámos uma Moção de Resolução Conjunta sobre o mesmo assunto, subscrita pelos 7 grupos parlamentares do Parlamento Europeu e votada favoravelmente por 608 dos 666 Membros do Parlamento Europeu presentes no momento da votação.

Com esta tomada de posição tão evidente, quisemos enviar um sinal à Comissão e ao Conselho de que deverão resolver o mais rapidamente possível esta incompreensível e embaraçosa situação, que juntamente com o atraso nos pagamentos relativos aos compromissos assumidos durante o período de programação 2007-2013 são, de momento, a maior preocupação para uma grande maioria dos deputados eleitos, nos quais me incluo.

Na resolução hoje votada são apontadas algumas soluções não só para estas questões, como também para o paralelo debate orçamental entre as 3 instituições.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. — Les retards encourus par les programmes opérationnels de la période 2014-2020 de la politique de cohésion européenne engendrent des conséquences importantes pour le financement des projets dans le cadre des Fonds structurels. Cette situation requiert la mise en place de procédures spéciales pouvant aller jusqu'à une révision du cadre financier pluriannuel à effectuer avant le 1er mai 2015, pour permettre le versement des préfinancements prévus pour 2014.

Il était donc indispensable de rappeler à la Commission et aux États membres l'importance de valider le plus rapidement possible les programmes opérationnels en cours. Il fallait également demander au Conseil de préparer en avance les négociations avec le Parlement sur la révision du cadre financier afin d'aboutir à un accord d'ici le 1er mai 2015.

C'est en ce sens que j'ai soutenu ce texte, pour pouvoir apporter rapidement des solutions aux retards dans le lancement de la politique de cohésion 2014-2020, politique de l'Union européenne qui concerne directement les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. - Ho deciso per un voto favorevole poiché questa risoluzione: - Denuncia i ritardi dell'attuazione della politica di coesione 2014-2020; - Sottolinea come sia grave che vi sia ancora un arretrato nei pagamenti di circa 23 miliardi di Euro per il periodo di programmazione 2007-2013; - Ricorda come questi ritardi stanno causando problemi alle autorità nazionali e regionali; - Chiede che il piano di investimenti da 300 miliardi di Euro proposto da Juncker sia complementare alla politica di coesione 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. — La delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo ha votado favorablemente a esta Resolución, entendiendo que la moción plantea una visión coherente y crítica de los retrasos por parte de la Comisión en la política de cohesión. Consideramos muy grave que la Comisión se atrase en la movilización de los fondos de la política de cohesión que constituyen su único gasto en política social.

No obstante, la Resolución hace una ambigua mención del plan Juncker de estímulo que no entendemos y que creemos que no tiene cabida cuando hablamos de política de cohesión. En ningún caso nuestro apoyo a esta Resolución se debe entender como un apoyo al plan Juncker de estímulo.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemnĕ. - Podpořila jsem společné usnesení k problému odkladu v zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020, kterým požadujeme po Komisi, aby přezkoumala všechny možnosti, které by vedly k urychlení příprav čerpání prostředků v rámci nového víceletého finančního rámce. Politiku soudržnosti považuji za jeden z nejvýznamnějších společných nástrojů Evropské unie, který je výrazem její solidarity s méně rozvinutými regiony. Princip soudržnosti musí být také nedílnou součástí připravovaného investičního balíčku nové Komise. Tento balíček nesmí ve svém důsledku vést k potenciálnímu odlivu finančních prostředků od projektů, které kvůli odkladu v zahájení provádění politiky soudržnosti nebude možno včas předložit a závazkovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. — He votado a favor de la Resolución porque el Consejo y la Comisión pueden entrar, como han entrado, en una batalla acerca de quién tiene la responsabilidad del retraso en la puesta en marcha de la política de cohesión, pero lo cierto es que lo que ha fracasado hasta ahora es el propio diseño de esta y su gestión.

La aplicación de la nueva política regional debiera ser más eficiente y más sencilla, todo lo contrario a lo que está sucediendo en la realidad: facturas aprobadas pero impagadas, programas operativos pendientes de poner en marcha, municipios que no pueden participar de partenariados… Estamos asistiendo a un aumento de las desigualdades entre las diferentes regiones de la UE. Y urge, por tanto, que la UE actúe para revertir esta tendencia porque, como siempre, quienes están pagando el pato son los ciudadanos y las ciudadanas europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. — I supported the motion for a resolution on delays in the start-up of cohesion policy for 2014-2020. Cohesion policy represents the main EU-wide investment policy in the real economy and is an established catalyst for growth and jobs in the EU, with a budget of over EUR 350 billion until 2020.

The delay in implementation for the 2014-2020 programming period is challenging national, regional and local authorities’ capacity to plan effectively and implement the European Structural and Investment Funds for the 2014-2020 period.

Cohesion policy forms a major part of the EU’s strategy to redress regional imbalances and inequalities, to assist diversification and adaptation to industrial change and to achieve economic, social and territorial cohesion.

I support the request that the EUR 315 billion investment package should be fully complementary with the 2014-2020 cohesion policy. In addition, the Commission should present the measures it envisages taking and the planned timeline to Parliament, as soon as possible, to facilitate the implementation of the Operational Programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. - Podporila som spoločný návrh uznesenia a plne sa s ním stotožňujem, pretože považujem oneskorenie začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 za veľmi vážne. Určite k tomu prispel aj koniec funkčného obdobia Komisie a voľba novej, ale to nemôže byť ospravedlnením. Pred rokom sme schvaľovali výnimky pre Rumunsko a Slovensko, aby mohli použiť pravidlo pre čerpanie eurofondov n + 3. Ak začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 posunieme až do budúceho roka a operačné programy sa budú schvaľovať tak ako doteraz, obávam sa, že pred rokom 2020 budeme opäť schvaľovať výnimky pre všetky štáty, ktoré nebudú môcť investovať do rastu, rozvoja a zamestnanosti finančné prostriedky z jednotlivých štrukturálnych fondov. Komisia by preto mala čo najskôr Parlamentu predložiť opatrenia, ktoré zamýšľa prijať s cieľom uľahčiť čo najskoršie vykonávanie operačných programov s predpokladaným harmonogramom.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE), γραπτώς. — Βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και της νέας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής. Παράλληλα με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές για την περίοδο που κλείνει, σημειώνονται, δυστυχώς, σημαντικές καθυστερήσεις και στη διαδικασία έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν την Πολιτική Συνοχής σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη, πρωτίστως για τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση και δεν διαθέτουν επαρκείς εθνικούς πόρους για την εφαρμογή μίας αναπτυξιακής πολιτικής. Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Απασχόλησης ανακοίνωσε ότι προκειμένου η Ελλάδα να ανακτήσει κάποιο από το χαμένο έδαφος θα πρέπει να τονώσει την απασχόληση μέσα από εμπροσθοβαρείς συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Η πρόβλεψη για το πότε η Ελλάδα θα ανακτήσει το επίπεδο απασχόλησης σε προ κρίσεως επίπεδα είναι για το 2034. Προβληματίζομαι λοιπόν ιδιαίτερα από την καθυστέρηση στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής, καθώς, όπως είναι προφανές, αυτή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δύσκολη προσπάθεια ανάτασης των Ευρωπαϊκών οικονομιών. Για το λόγο αυτό υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. — Politika súdržnosti na roky 2014 – 2020 je hlavným investičným nástrojom Európskej únie na splnenie cieľov Európa 2020. Keďže v rámci tejto stratégie sú vytváranie rastu a pracovných miest a podpora malých a stredných podnikov hlavnými prioritami, je nevyhnutné, aby Európska únia zabezpečila včasnú implementáciu politiky súdržnosti. Iba tak bude schopná naplniť svoje ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. — Zabrinuta sam zbog značajnog kašnjenja u provedbi kohezijske politike 2014.-2020., no priznajem važnost usvajanja kvalitetnih operativnih programa na početku programskog razdoblja kako bi se izbjegle kasnije izmjene.

Smatram da bi Komisija i države članice trebale pokazati ozbiljnost i napraviti sve što je u njihovoj moći kako bi ubrzali usvajanje maksimalnog broja operativnih programa još u 2014. Godini, te isto tako se pobrinuti da što više programa budu spremno za usvajanje do kraja godine.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. - I voted in favour of this resolution which evaluates the current state of play in the implementation of cohesion policy and highlights concerns regarding the delays in adoption by the European Commission of Operational Programmes (OPs). In Wales last week, we secured the approval of our European Regional Development Fund programmes and formal approval of our European Social Fund programmes is expected in the next few weeks. Whilst I am pleased to know that these additional funds are on their way to Wales, it is clear that overall we are facing a delay at the level of the programming process, with just a limited number of OPs foreseen to be adopted by the end of 2014. These delays cause uncertainty and project planning problems for actors at local, regional and national level and I was therefore pleased to support this resolution’s request for the Commission to outline clearly how it intends to facilitate, as soon as possible, the implementation of the Operational Programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. — Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προωθήσει λύσεις για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων. Η ΕΕ θέλει να λέγεται οικονομική ένωση και άρα θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να το αποδεικνύει δίνοντας εγκαίρως λύσεις επί οικονομικών θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. - S návrhom nesúhlasím, pretože oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 nevnímam ako problém. Rovnako nesúhlasím s textom návrhu, ktorý má v úmysle túto politiku použiť na maximalizáciu výsledkov „investícií, podpory vytvárania pracovných miest a zvýšenia rastu produktivity“. Keďže všetky tieto prostriedky sú použité na úkor daňovníkov, o podpore investícií, zamestnanosti a produktivity rozhodne nemožno hovoriť. Rovnako nesúhlasím s tým, aby program kohéznej politiky dopĺňal investičný balík oznámený Európskou komisiou vo výške 315 miliárd EUR. Tento investičný balík, rovnako ako aj projekty politiky súdržnosti, len naďalej odčerpáva zdroje z produktívnej ekonomiky a naďalej zväčšuje centrálne plánované prerozdeľovanie na úkor trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. - Il faut garder en tête que la rebudgétisation, de l'exercice 2014 à l'exercice 2015, des montants non engagés au titre de l'article 19 du CFP implique une révision du CFP au 1er mai 2015 qui, même si elle est de nature technique, doit respecter la procédure budgétaire pluriannuelle: une proposition de révision du CFP présentée par la Commission, l'approbation du Parlement et l'adoption par le Conseil à l'unanimité. Je souligne par ailleurs que l'adoption des programmes opérationnels passe également par l'approbation d'un projet de budget rectificatif correspondant englobant, au titre de 2015, les crédits d'engagement concernés, ce qui sous-entend, dans le meilleur des cas, un report à la mi-2015 du lancement effectif de la mise en œuvre desdits programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. — Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką reiškia, kad gali būti nepatvirtintos iš struktūrinių fondų finansuojamos programos. Mes turime užtikrinti, kad turėtume kuo daugiau veiklos programų ir galėtume paspartinti jų įgyvendinimą. Toliau vėluojant įgyvendinti sanglaudos politiką gali iškilti grėsmė darbo vietoms ir infrastruktūros gerinimui, o to prielaida ir yra iš struktūrinių fondų finansuojamos programos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. — He votado a favor de la Resolución porque el Consejo y la Comisión pueden entrar, como han entrado, en una batalla acerca de quién tiene la responsabilidad del retraso en la puesta en marcha de la política de cohesión, pero lo cierto es que lo que ha fracasado hasta ahora es el propio diseño de esta y su gestión.

La aplicación de la nueva política regional debiera ser más eficiente y más sencilla, todo lo contrario a lo que está sucediendo en la realidad: facturas aprobadas pero impagadas, programas operativos pendientes de poner en marcha, municipios que no pueden participar de partenariados… Estamos asistiendo a un aumento de las desigualdades entre las diferentes regiones de la UE. Y urge, por tanto, que la UE actúe para revertir esta tendencia porque, como siempre, quienes están pagando el pato son los ciudadanos y las ciudadanas europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. - As a co-signatory of this resolution, I fully supported todayʼs vote which raises concerns about the delays in starting up the next round of cohesion policy. Significant delays in agreeing operational programmes will cause problems for national, regional and local authorities across the EU. I am particularly concerned about the effect this will have on English regions and their ability to get projects up and running. I wholeheartedly agree that both the Commission and the Member States should work together to speed up the process of agreeing the operational programmes and that the Commission in particular should put forward solutions to limit damage caused by late implementation. I am concerned by the budgetary impact that these delays will cause, but above all, I am extremely worried about the impact the late approval of operational programmes will have on English regions and the ability to deliver EU-funded projects within an acceptable timeframe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. - O atraso na aplicação dos fundos de coesão previstos para o horizonte 2014-2020 é já uma realidade.

O atraso na aprovação dos acordos de parceria foi, no caso português, dramático e está a condicionar a finalização e aprovação dos programas operacionais.

O impasse sobre o orçamento comunitário poderá de forma idêntica comprometer de fo