Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0418(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2014

Συζήτηση :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0075

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.3. Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). Madam President, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is a major international instrument and this motion allows the EU to become part of that. The primary aim of the Convention is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. This trade and associated levels of exploitation of some animal and plant species is capable of heavily depleting their populations and even bringing some species close to extinction.

Because the trade in wild animals and plants crosses borders between countries, the effort to regulate it requires international cooperation to safeguard certain species from over-exploitation. As well as associated cruelty and loss of national heritage, decreased biodiversity, however it occurs, has a knock-on impact on people and industries around the globe and cannot be taken too seriously. The Sinn Féin MEPs supported this resolution.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). La Convenzione internazionale CITES protegge circa 35.000 specie di flora e di fauna dal rischio di estinzione. L'adesione dell'Unione europea alla CITES segna un passo molto importante, non tanto perché essa diviene membro a pieno titolo della Convenzione, giocando così un ruolo attivo all'interno della stessa, quanto piuttosto perché l'Unione potrà assumere un ruolo guida a livello internazionale sulla politica ambientale, soprattutto per la salvaguardia della biodiversità dove l'Unione europea vanta la legislazione più avanzata.

Il giro di affari del commercio internazionale di specie esotiche è di diversi miliardi di euro all'anno e l'Europa, per alcune specie, come per esempio il boa, è il primo importatore mondiale e il secondo per importazione di felini. La CITES rappresenta lo strumento più importante per combattere il contrabbando e il commercio illegale di numerose specie di flora e di fauna. L'adesione dell'Unione alla Convenzione non potrà che rafforzare questa lotta. Per questi motivi ho votato a favore della raccomandazione.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). Madam President, I support the accession of the EU to the CITES Convention. Currently, all 28 Member States are already signed up, so one might wonder what the EU accession adds. What value do we get out of being signed up altogether, rather than separately? I have never attended a CITES meeting, but I understand that the EU Member States do not always speak with one voice; that they sometimes take quite different positions despite the fact that they are all signed up to the same Convention. This will give us the opportunity to negotiate the EU position first, and we would be in the position then to fight very much at the weight we are, that is, representing all the citizens of Europe in this very important issue. The trade in exotic species is estimated to be the third biggest illegal trade, following those in drugs and humans, and it is therefore vitally important that the EU stand together to fight.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Frau Präsidentin! Ich denke, wir sind uns fast alle einig, dass es gut ist, dass die Europäische Union dem Übereinkommen beigetreten ist.

Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum erst jetzt? Die Wahrheit ist natürlich: Bisher war das nicht möglich. Bisher konnten nur Mitgliedstaaten und keine Vereinigungen beitreten. Seit 29. November 2013 ist das möglich. Ich bin auch froh, dass wir die Chance ergriffen haben, gemeinsam als Europäische Union dort unser Gewicht in die Waagschale zu werfen. Und Frau Girling hat es auch richtig gesagt: Das müssen wir natürlich auch nutzen.

Deshalb, denke ich, ist es auch ein guter Tag für die bedrohte Tierwelt. Immerhin umfasst das Übereinkommen 35 Arten, und es ist richtig gesagt worden: Da wird noch viel Missbrauch bei illegalen Ein- und Ausfuhren getrieben.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Die Europäische Union muss natürlich auch Mitgliedsbeiträge zahlen, aber um diesen Betrag werden die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedstaaten dann gemindert. Also eine gute Nachricht für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die müssen jetzt weniger einzahlen, weil die Beiträge von der Europäischen Union übernommen werden.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). Madam President, I can join my colleagues in welcoming our accession to this Convention for exactly the same reasons, but I have one additional reason. It is a species in my own country which is endangered. It is called pro-European Conservatives. They have many predators in their own party and I think they should be listed as an endangered species and afforded particular protection from their aggressors within their own political party.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Madam President, trade is not necessarily the enemy of conservation. Providing people with an incentive to treat endangered species as a renewable resource can often be a strong ally of the endangered species. I have mentioned in this Chamber before the contrasting stories of what has happened to elephants in Kenya, which banned the hunting of all elephants and then saw a calamitous decline in numbers, as against Zimbabwe, which declared them to be the property of whoever’s land they were on and has seen an explosion in numbers because people were effectively encouraged to farm the elephants or to treat them as a valuable resource.

This is not really about CITES. All 28 Member States are individually signed up to that. This is about the European Union progressively taking on the attributes and trappings of statehood, including what it regards as the necessary right to speak on behalf of its Member States in international forums. Surely this is something that each of the member countries can decide for itself, through its own democratic mechanisms and procedures.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). Voorzitter, collega's, de illegale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten is een mondiaal probleem en vraagt dus om een mondiale aanpak. Het internationale verdrag CITES is het belangrijkste instrument in die strijd. Het gaat om het overleven van zeldzame dier- en plantensoorten maar ook om onze veiligheid, om vrede. Illegale handel in zeldzame dieren en planten en hun afgeleide producten is immers een miljardenbusiness. Met de winsten worden vaak oorlog en terrorisme gefinancierd.

Mijn partij NVA steunt de toetreding van de Europese Unie tot CITES volmondig en we hebben dan ook voor gestemd. Tot nu toe waren alleen de afzonderlijke lidstaten lid en was de EU alleen waarnemer. Met de toetreding is er grotere juridische transparantie over de precieze rol van de EU en verhogen we onze slagkracht zonder dat dit afbreuk doet aan de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten.

 
  
  

Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Today UKIP voted against the Ayuso report on the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). This vote was not about CITES itself. We support the objectives of the CITES convention. This vote was about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure which we are not prepared to support. We are also against the related budgetary implications.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional de esas especies no amenace su supervivencia, principalmente de aquellas que tienen un alto interés comercial. El éxito de la CITES depende de la efectiva aplicación de las recomendaciones acordadas.

La UE mantiene un estatuto de observador en la CITES. El objetivo de este informe es el de aprobar la adhesión de la UE a la CITES con el fin de permitirle participar plenamente en sus trabajos y vincular a la UE y a los Estados miembros a la aplicación y fiscalización de la aplicación, prevista en la propia Convención.

Por todo ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) – seit 1975 in Kraft – ist ein internationales Abkommen, welches zum Ziel hat, den internationalen Handel mit diesen Tier- und Pflanzenarten zu regulieren, sodass ihr Überleben nicht gefährdet wird.

Bislang hatte die EU einen Beobachterstatus, da das ursprüngliche Abkommen nur Staaten zu seinen Vertragsparteien zählte.

Die 2013 in Kraft getretene Änderung des Abkommens ermöglicht nun der EU, vollwertige Vertragspartei zu werden. Dies ermöglicht ihr, bei den CITES-Sitzungen angemessen vertreten zu sein und an den verschiedenen Arbeiten des Übereinkommens in vollem Umfang teilzunehmen.

Ich begrüße daher den Beschluss des Rates, den Beitritt der EU zu ermöglichen, weil die EU somit nun rechtswirksam dieses Übereinkommen anwenden und durchsetzen kann. Darüber hinaus stellt dieser Beitritt auch sicher, dass die EU ihre umweltpolitischen Ziele uneingeschränkt verfolgen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This report called for the spending of taxpayers’ money on the promotion of the European Commission and its policies.

Some of the content of this resolution may well be laudable and my vote should not be taken to construe that I oppose positive steps in terms of protecting endangered species.

I believe that nation states should co-operate in these matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – patvirtinti ES prisijungimą prie CITES. CITES konvencija yra pagrindinė tarptautinė priemonė, kuria siekiama apsaugoti nykstančias faunos ir floros rūšis kontroliuojant tarptautinę prekybą šių rūšių egzemplioriais. Konvencija įsigaliojo 1975 m. ir jai priklauso 178 šalys (įskaitant visas ES valstybes nares). Ji taikoma apie 35 000 rūšių. Šių rūšių importui, eksportui ir įvežimui iš jūros turi būti gautas leidimas taikant licencijavimo sistemą. 2013 m. pabaigoje ES įgijo galimybę tapti CITES šalimi. Pritariu, kad ES prisijungimas prie CITES yra būtinas žingsnis siekiant užtikrinti, kad ES būtų visiškai pajėgi siekti savo aplinkos politikos tikslų. Manau, kad prisijungimas suteiktų Komisijai galimybę ES vardu išreikšti nuoseklią ES poziciją CITES klausimais bei ES suteiktų svaresnį vaidmenį derybose vykstant CITES konferencijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ L'Union européenne n'avait qu'un statut d'observateur à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Grâce à ce vote, l'Union adhérera à la CITES et pourra ainsi être représentée aux réunions et participer pleinement aux travaux de la convention. Elle aura ainsi son mot à dire sur tous les domaines qui la concernent et l'affectent directement.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que la propuesta de Decisión del Consejo tiene por objeto aprobar la adhesión de la Unión Europea a la CITES e instar al presidente del Consejo a que designe a la persona facultada para proceder, en nombre de la Unión, al depósito del instrumento de adhesión previsto en el artículo XXI, apartado 1, de la Convención y de la declaración de competencia prevista en su artículo XXI, apartado 3.

La adhesión de la Unión Europea a la CITES le permitirá estar representada adecuadamente en las reuniones de la Convención y desempeñar un papel pleno en los trabajos de la misma, de conformidad con los Tratados y las prácticas establecidas en materia de representación exterior. Permitirá a la Comisión, en nombre de la Unión Europea, liderar las negociaciones y servir de catalizador de soluciones de compromiso equilibradas entre las posturas de los 28 Estados miembros. Al convertirse en Parte de la CITES, la Unión Europea asumirá obligaciones formales y se verá obligada a rendir cuentas ante las otras Partes respecto a su aplicación de la Convención.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (en anglais, Convention on International Trade of Endangered Species, CITES) est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington. La CITES doit garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.

Cette convention, qui est pourtant imparfaite, est très utile dans son objectif de protéger les espèces menacées. À l'heure actuelle, les États membres siègent individuellement au sein de la CITES. L'adhésion de l'Union européenne à la CITES entrainera une nouvelle perte de souveraineté pour les États puisque désormais l'Union aura le vote de tous les États membres lors des conférences. Je me suis donc prononcée contre l'adhésion de l'Union à la CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho votato per principio contro questo provvedimento: la firma di trattati e convenzioni dovrebbe essere di competenza esclusiva degli Stati membri che ne sono vincolati.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un instrumento internacional de gran relevancia cuyo objetivo consiste en proteger las especies amenazadas de fauna y flora mediante controles del comercio internacional de especímenes de esas especies. En vigor desde 1975, cuenta en la actualidad con 178 Partes, incluidos todos los Estados miembros de la UE. Comprende unas 35 000 especies objeto de protección y vela por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no ponga en peligro su supervivencia. Toda importación, exportación, reexportación e introducción de las especies incluidas en la Convención debe ser autorizada mediante un sistema de licencias. Sin embargo, hasta la entrada en vigor de la decisión tomada en la Conferencia de Botsuana (2013) consistente en permitir que organismos supranacionales se puedan adherir a la Convención, la UE no había podido constituirse en Parte y tan solo tenía el estatuto de observador en la Convención.

He votado a favor de la recomendación de la ponente de aprobar la adhesión de la UE a la CITES, lo que permitirá que la UE participe y negocie con una sola voz en las cumbres, reforzando nuestro papel y capacidad negociadora.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Europos Sąjungos prisijungimui prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES). Ši tarptautinė prekybos nykstančiomis laukinės faunos ir floros rūšimis, priimta dar 1975 m. yra pagrindinė tarptautinė priemonė, kuria siekiama apsaugoti nykstančias faunos ir floros rūšis kontroliuojant tarptautinę prekybą tų rūšių egzemplioriais. Šios konvencijos šalimis yra 178 šalys (įskaitant visas ES valstybes nares) ir ji yra taikoma apie 35 000 floros ir faunos rūšių. Šios rūšys yra suskirstytos pagal joms reikalingos apsaugos lygį, ir konvencija yra siekiama užtikrinti, kad tarptautinė prekyba tų rūšių egzemplioriais nekeltų pavojaus jų išlikimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (NI), par écrit. ‒ Cet instrument international visant à protéger les espèces de faune et de flore menacées d'extinction, même imparfait, peut présenter une certaine utilité.

Je regrette que les débats en commission des affaires juridiques et en plénière aient principalement porté sur la base juridique du texte. Il importe peu que le fondement soit l’article 192 sur l’environnement ou une combinaison avec l’article 207 dont relève la politique commerciale commune.

Il serait plutôt opportun de s’interroger sur la réelle utilité de ce texte. En effet, comme l’a souligné le rapporteur, « la prise de décision sera la même ». Cet acte est-il donc nécessaire, puisque différents États membres sont déjà parties à la convention? Indispensable seulement pour ceux qui continuent de s’acharner vers ce chemin de transfert de souveraineté, dont l’issue ne pourra qu’être fatale. En effet, l’Union européenne aura le droit de vote à la place des États membres. Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I supported this report because I think it is important that we in the European Union and especially the Member States take strong measures to protect fauna and flora diversity on the planet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestei recomandări cu privire la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție. Faptul că Uniunea Europeană poate adera ca membru al CITES după ce a deținut calitatea de observator demonstrează faptul că UE este pe deplin capabilă să-și urmeze propriile obiective, în conformitate cu politica sa de mediu.

Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră (CITES) la care 178 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, sunt parte, este un instrument internațional important care vizează protejarea speciilor de faună și floră pe cale de dispariție prin controale ale comerțului internațional cu exemplare din peste 35 000 de specii.

Având în vedere faptul că Uniunea Europeană reprezintă un parteneriat economic și politic, aderarea sa la Convenție nu reprezintă altceva decât un demers normal, prin care fauna și flora europeană vor fi mult mai bine protejate și conservate.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. – Ho votato contro l'adesione dell'UE alla CITES. Firmare trattati e convenzioni dovrebbe essere competenza esclusiva degli Stati membri che devono avere il diritto di legiferare in materia in maniera autonoma e in base ai loro interessi commerciali.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ Voto simple sobre la recomendación favorable a la Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la UE a la CITES.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un instrumento internacional de gran relevancia cuyo objetivo consiste en proteger las especies amenazadas de fauna y flora mediante controles del comercio internacional de especímenes de esas especies. Entró en vigor en 1975 y cuenta en la actualidad con 178 Partes (incluidos todos los Estados miembros de la UE). Comprende unas 35 000 especies, enumeradas en tres apéndices en función del grado de protección que necesitan, y vela por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no ponga en peligro su supervivencia. Toda importación, exportación, reexportación e introducción procedente de las especies incluidas en la Convención debe ser autorizada mediante un sistema de licencias.

Sin embargo, hasta la entrada en vigor de una decisión tomada en la Conferencia de Botsuana (2013), que consiste en permitir que organismos supranacionales se puedan adherir a la Convención, la UE no había podido constituirse en Parte y era la suma de los Estados miembros la que determinaba la posición europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore del progetto di decisione del Consiglio relativo all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Considerando che l'Unione europea si è impegnata fin dal primo gennaio 1984 ad applicare pienamente la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), pur non aderendovi formalmente, ritengo che la sua adesione rappresenti un'evoluzione naturale di un processo che finalmente consentirà all'Unione europea di essere adeguatamente rappresentata presso i lavori della convenzione e a svolgere in maniera efficace il proprio ruolo. Aderendo alla CITIES l'Unione rafforzerà ulteriormente la sua leadership in materia di tutela animale e di politica ambientale, garantendo che il commercio internazionale di esemplari minacciati di estinzione non ne mini la sopravvivenza a livello comunitario ed internazionale.

Inoltre, ritengo che l'adesione possa aumentare la coerenza e l'unità dell'azione dell'Unione europea su questioni relative alla CITES e portare ad un allineamento maggiore delle posizioni degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – This promotes the European Commission and its policies, which I oppose. Furthermore, it allows for further funding, which is an extra burden on the British taxpayer.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – L'adesione da parte dell'UE alla convenzione CITES entrata in vigore nel 1975 è un passo importante per rafforzare la protezione di flora e fauna in via di estinzione. Il voto è favorevole

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore perché ritengo che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione sia un importante strumento internazionale volto a proteggere le specie in esame. È' opportuno e ragionevole che l'importazione, l'esportazione e la riesportazione e l'introduzione via mare delle specie contemplate dalla convenzione debbano essere autorizzate mediante un sistema di licenze. Ritengo a tal proposito che la CITES sia un passo logico e necessario affinché l'Unione europea possa essere pienamente in grado di perseguire gli obbiettivi che si è prefissata nel quadro della propria politica ambientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Uno dei motivi principali per cui l'esistenza dell'UE ha senso è legata al ruolo che gli Stati medio-piccoli (si pensi all'Italia, che con i suoi 60 milioni di abitanti è su un altro ordine di grandezza rispetto a India, Cina e Stati Uniti) non potrebbero avere altrimenti nelle grandi tematiche mondiali. Ebbene, la CITES è uno di quei tavoli a cui ha senso partecipare come Unione europea, invece che come singoli Stati. Il mio voto è stato dunque a favore di questa proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES), em vigor desde 1975, é um importante instrumento internacional para a proteção das espécies ameaçadas da fauna e da flora através do controlo do comércio internacional de espécimes dessas espécies.

O texto inicial da Convenção limitava a participação na CITES a Estados, sendo a União Europeia apenas observador.

A Alteração de Gaborone, adotada a 30 de abril de 1983, veio possibilitar a adesão a organizações de integração económica e regional constituídas por Estados soberanos e dotadas de competências para negociar, concluir e aplicar acordos internacionais em matérias abrangidas pela Convenção, tendo a alteração entrado em vigor a 29 de novembro de 2013.

Apoio a adesão da UE à CITES, o que tornará o estatuto jurídico da UE mais transparente face às outras partes na Convenção.

Por outro lado, a UE estará adequadamente representada nas reuniões da CITES e participará em pleno nos trabalhos da Convenção, em conformidade com os Tratados.

A adesão é, pois, um passo lógico e necessário para assegurar à União Europeia plenas condições de prossecução dos objetivos da política de ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore di questa raccomandazione che approva l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche, minacciate di estinzione (CITES). È di grande importanza per l'Unione Europea essere adeguatamente rappresentata alle riunioni della CITES e poter svolgere appieno il proprio ruolo, nell'ambito dei lavori della Convenzione. Inoltre, ritengo che l'adesione alla CITES sia un passo logico e necessario affinché l'UE possa perseguire gli obiettivi che si è prefissata nel quadro più generale della propria politica ambientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Accession of the European Union (EU) to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) will enable the EU to be adequately represented at CITES meetings and to play a full role in the work of the convention in line with the Treaties and established practices for external representation.

The Commission will be enabled to lead negations on behalf of the EU and thus serve as a catalyst in achieving a compromise between Member States. Rights and obligations of Member States under CITES will not be affected by the accession of the EU. The move will render the legal status of the EU in CITES more transparent. Accession of the EU to CITES is a logical and necessary step to ensure that the EU is fully able to pursue its objectives under its environmental policy. EU accession to CITES will both reflect the current practice and streamline it.

I have thus voted in favour of the accession of the EU to CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è uno strumento internazionale volto a proteggere le specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie.

Il testo iniziale della convenzione prevedeva che potessero prendervi parte soltanto gli Stati. Finora quindi l'Unione europea ha avuto uno status di osservatore presso la CITES. Voterò favorevolmente alla presente proposta perché finalizzata a consentire l'adesione dell'UE alla CITES, al fine di permettere all'Unione di partecipare a pieno titolo ai lavori della convenzione e di vincolare giuridicamente l'UE e tutti i suoi Stati membri ad attuare tale convenzione e a garantirne il rispetto. L'Unione sarà inoltre investita di responsabilità formali, in virtù delle quali sarà tenuta a rispondere alle altre parti della propria attuazione della convenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional de esas especies no amenace su supervivencia, principalmente de aquellas que tienen un alto interés comercial. El éxito de la CITES depende de la efectiva aplicación de las recomendaciones acordadas.

La UE mantiene un estatuto de observador en la CITES. El objetivo de este informe es el de aprobar la adhesión de la UE a la CITES con el fin de permitirle participar plenamente en sus trabajos y vincular a la UE y a los Estados miembros a la aplicación y fiscalización de la aplicación, prevista en la propia Convención.

Por todo ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. – The report gives its consent to the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). The Convention is a major international instrument aiming at protecting endangered species of fauna and flora through controls on international trade in specimens of those species and ensures that this trade does not threaten their survival. All import, export, re-export and introduction from the sea of species covered by the Convention has to be authorised through a licensing system. Hence I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Salut votul cu privire la comerțul International cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) și consider că aderarea Uniunii Europene la CITES va reflecta practicile actuale și le va optimiza în scopul protejării speciilor de faună și floră pe cale de dispariție și care vizează aproximativ 35 000 de specii.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. Par ce vote, le Parlement européen approuve l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). L'Union européenne est compétente pour traiter des domaines couverts par cette convention. Je soutiens donc cette adhésion, qui permettra à l'Union européenne de jouer le rôle qui lui revient en matière de protection de l'environnement, sans empiéter sur les souverainetés nationales. L'Union pourra ainsi notamment pleinement participer aux travaux pour faire face aux menaces d'extinction d'espèces de faune et de flore.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione – CITES – poiché si tratta di un importante strumento internazionale volto a proteggere oltre 35 mila specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, grazie ad un rafforzato regime di controllo e vigilanza del commercio internazionale di tali specie.

Entrata in vigore nel 1975, la CITES prevedeva che potessero prendervi parte soltanto i singoli Stati. L'emendamento di Gaborone, entrato in vigore alla fine del 2013, permette anche all'Unione europea di diventare parte della CITES, consentendo così all'Europa di parlare con una voce sola in questo foro internazionale e contribuire più efficacemente alla realizzazione dei suoi obiettivi in piena coerenza con i principi generali della nostra politica ambientale.

Ritengo che l'adesione dell'UE alla CITES possa costituire un'importante occasione anche per accrescere il ruolo internazionale della Convenzione, che da anni contribuisce alla salvaguardia della biodiversità nel mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ La convenzione denominata CITES è un importante strumento internazionale volto a proteggere le specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie. La convenzione è entrata in vigore nel 1975 e attualmente vi aderiscono 178 paesi, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE. Un emendamento successivamente apportato permette l'adesione alla convenzione delle organizzazioni regionali di integrazione economica, come l'Unione europea.

Tuttavia, tale emendamento è entrato in vigore solo il 29 novembre 2013, in quanto non ancora ratificato da un numero sufficiente di Stati. Ho deciso di votare a favore dell'adesione a tale convenzione perché ciò consentirà alla Commissione europea di condurre negoziati a nome dell'Unione europea e fungere da catalizzatore delle posizioni dei 28 Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. La convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) est le principal outil mondial permettant d'empêcher la surexploitation des espèces protégées. Les activités de la CITES, dont les 28 États de l'Union sont membres, contribuent déjà à la diminution du commerce illégal lié aux espèces naturelles protégées, mais la chasse de certaines espèces, comme les requins ou les ours polaires, devrait faire l'objet de contrôles encore plus poussés. L’adhésion de l’Union européenne à la convention est une avancée, car elle pourra désormais parler d’une seule voix lors des négociations et participer pleinement aux projets.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Dans leur majorité, les États membres ont déjà adhéré à cette convention. L’adhésion de l’Union européenne n’a donc aucun sens, dans la mesure où cela imposerait aux États membres des interprétations de la convention différentes des leurs et donnerait in fine l’illusion de la légitimité des exécutifs de l’Union européenne et de sa justice. J’ai donc voté contre cette adhésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα τη σύσταση καθώς πρόκειται για σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της προστασίας των απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας μέσω των ελέγχων στο διεθνές εμπόριο δειγμάτων των ειδών αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) é um instrumento internacional importante para a proteção das espécies ameaçadas da fauna e da flora através do controlo do comércio internacional de espécimes dessas espécies. Nesta altura, tem atualmente 178 Partes (incluindo todos os Estados-Membros da UE), abrange cerca de 35 000 espécies e garante que o comércio internacional de espécimes dessas espécies não põe em risco a sua sobrevivência. A adesão da União Europeia torna-se importante para o trabalho que a Convenção vem fazendo, recomendando que se adote a prática corrente quando alguém se torna parte efetiva: a contribuição anual correspondente a 2,5 % do montante total destinado ao Fundo Fiduciário da CITES (cerca de 115 000 euros em 2015) reduzindo, em conformidade, a parte dos Estados-Membros nessas contribuições, situação que mereceu o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção sobre o comércio internacional de espécies de fauna e flora selvagem ameaçadas de extinção (CITES) é um acordo internacional, cujo objetivo é garantir que o comércio internacional de espécies de fauna e flora selvagens não ameace a sobrevivência destas, constituindo, assim, um importante instrumento de conservação de espécies ameaçadas, particularmente das que apresentam interesse comercial, que como tal deverá ser defendido e valorizado. O sucesso da CITES depende da efetiva aplicação das recomendações acordadas.

A União Europeia tinha um estatuto de observador na CITES. Na segunda reunião extraordinária da CITES COP (1983), a alteração de Gaborone à Convenção foi acordada, permitindo que Organizações Regionais de Integração Económica constituídas por Estados soberanos se tornem partes na Convenção CITES.

O objetivo desta recomendação é aprovar a adesão da União Europeia à Convenção CITES, a fim de lhe permitir participar em pleno nos trabalhos da Convenção e vincular juridicamente a UE e os Estados-Membros à aplicação e fiscalização da aplicação previstas na Convenção. É de notar que os direitos e obrigações dos Estados-Membros no âmbito da CITES não serão afetados pela adesão da UE, que passará a pagar uma quota à organização.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami výrazne ohrozuje prežitie a vývoj živočíšnych druhov a exemplárov rastlín po celom svete. Dohovor CITES zabezpečuje ochranu pre vyše 35 000 druhov podľa stupňa ochrany a výrazne tak prispieva ku kontrole nelegálneho medzinárodného obchodu v tejto oblasti. Členmi dohovoru CITES môžu byť podľa pôvodného dohovoru iba štáty, no nastal čas, aby sa zmenil status Európskej únie, ktorá v súčasnosti pôsobí iba ako pozorovateľ, navyše ak zoberieme do úvahy, že pristúpenie k dohovoru CITES neovplyvní práva a povinnosti členských štátov, keďže Európska únia bude hlasovať iba o tých otázkach, ktoré sa týkajú acquis, a jednotlivé členské štáty budú aj naďalej hlasovať o všetkých ostatných veciach.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Ancora una volta l'UE firma l'adesione ad una convenzione. In questo caso alla CITES ma vorrei ribadire che la firma a trattati e convenzioni dovrebbe essere competenza esclusiva degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση CITES, εφόσον αποτελεί σταθερό βήμα για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι απολύτως σε θέση να επιδιώκει τους στόχους που έχει θέσει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της, αφού μέχρι σήμερα είναι απλά παρατηρητής στη Σύμβαση CITES

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I voted against this as the recommendation is that the EU takes partial powers from Member States, and will increase EU regulation giving overall more power to the Commission.

The EU is currently an ‘Observer’ and wishes the Parliament to enable it to become a full member – which is more erosion of nation states’ sovereignty.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ Hasta el 29 de noviembre de 2013 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres solo admitía como Partes a los Estados. Tras esa fecha, también las organizaciones internacionales pueden ser firmantes. Es lógico, por tanto, que la Unión Europea, puntera en la protección de la fauna y la flora silvestres, se adhiera ahora a una Convención que tiene el loable objetivo de mejorar la cooperación internacional en el control del comercio internacional de especies amenazadas. Respetemos la biodiversidad y evitemos que el elevado nivel de explotación de algunas plantas y animales las ponga en riesgo de extinción y destruya sus hábitats naturales.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai souhaité apporter mon soutien à ce texte, qui prévoit l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Entrée en vigueur en 1975, cette convention vise à prévenir le risque d'extinction de nombreuses espèces emblématiques telles que le tigre et l'éléphant, en régulant le commerce des animaux et des plantes menacées ainsi que de leurs produits dérivés. Elle confère aujourd'hui une protection à près de 35 000 espèces sauvages qui appartiennent à notre patrimoine mondial. Tous les États européens sont déjà parties à cette convention, mais il était important que l'Union européenne, en tant qu'institution internationale, montre aussi l'exemple.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (PPE), în scris. ‒ Susțin aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), pentru că această adeziune reprezintă o confirmare la nivel global a preocupărilor UE în materie de mediu. Limitată inițial la nivel de state și deschisă din 2013 și organizațiilor de integrare regională, aderarea nu va afecta drepturile și obligațiile individuale ale statelor membre ale UE, semnatare anterior ale CITES.

Politica europeană de mediu vizează deja protejarea speciilor a căror supraviețuire poate fi pusă în pericol de comerțul internațional și stipulează un sistem de licențe pentru operațiunile de import-export-reexport, precum și norme privitoare la documentele de proveniență în cazul speciilor ce fac obiectul Convenției. De altfel, UE a adoptat o serie de instrumente juridice în materie, cu forță obligatorie pentru statele membre.

În aceste condiții, consider că, odată cu aderarea la CITES și preluarea unei părți din fondul fiduciar al acesteia, UE trebuie să se implice mai ferm, la nivel internațional, pentru intensificarea cooperării vizând protejarea celor aproape 35 000 de specii clasificate în anexele Convenției și respectarea strictă a normelor ce reglementează comerțul în domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény jelentős nemzetközi okmány, amelynek célja a veszélyeztetett állat- és növényfajok védelmének biztosítása e fajok példányai nemzetközi kereskedelmének szabályozása révén.

Az egyezmény szövege eredetileg csak államok számára tette lehetővé a csatlakozást. Emiatt az Európai Unió eddig csak megfigyelőként vett részt az egyezményben. Ez változik meg, hiszen jogilag lehetővé vált, hogy az EU, mint a szerződésben részt vevő fél csatlakozzon az egyezményhez és immáron ne csak a tagállamokon keresztül, indirekt módon képviseltethesse magát. Az Európai Uniónak az egyezményhez való csatlakozása lehetővé teszi, hogy az EU megfelelően képviseltethesse magát az egyezmény által létrehozott szervezet ülésein, és teljes körű szerepet vállaljon az egyezmény munkájában.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora has been an important international tool for approaching four decades. Both the EU and its individual Member States play a role in implementing CITES, and I accordingly voted in favour of the EU acceding to the Convention in its own right.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka jer ona predstavlja međunarodni instrument čija je svrha zaštita životinja i biljaka nadzorom njihove međunarodne trgovine. Podržavam pristupanje Europske unije CITES-u, odnosno konvenciji, jer će europski interesi i potrebe biti zastupani na međunarodnoj sceni kroz EU, balansirajući stajališta pojedinih država članica i predstavljajući veću pregovaračku težinu. Također, politika zaštite okoliša Europske unije, kroz CITES, steći će veću moć ka ostvarivanju zadanih ciljeva, pogotovo u sektoru trgovanja životinjama i biljkama.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. ‒ Today UKIP voted against the Ayuso report on the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). This vote was not about CITES itself. We support the objectives of the CITES convention. This vote was about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure which we are not prepared to support. We are also against the related budgetary implication.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la recommandation de ma collègue Pilar Ayuso sur la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Cette convention est en vigueur depuis 1975 et seuls les États membres y étaient jusqu'ici parties, à titre individuel. Ce rapport vise à autoriser l'Union à devenir elle-même partie à la convention.

Je me félicite de la large adoption de cette recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ Je me félicite de l'adoption de cette proposition concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) suite à l’entrée en vigueur, le 29 novembre 2013, de l’amendement de Gaborone, qui autorise l'adhésion à la CITES de toute organisation d'intégration économique régionale. Au vu de la forte hausse du trafic d'espèces sauvages dans le monde ces dernières années, il est important que l'Union européenne renforce son rôle en matière de lutte contre ce fléau et qu'elle prenne des mesures supplémentaires, notamment en ce qui concerne le commerce en ligne de produits issus d'espèces menacées.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I very much welcome accession, as it will elevate the EU from a simple observer to a full member of the Convention. It will also increase the transparency of the EU’s legal status in CITES vis-à-vis third parties and help ensure that the EU is fully able to pursue its objectives under its environmental policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei complimentarmi con la collega Pilar Ayuso per l'ottimo lavoro svolto su questo dossier. Ho sostenuto la relazione in quanto considero la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) un importante strumento volto a proteggere le specie a rischio di estinzione attraverso un controllo più incisivo sul tema del commercio internazionale degli esemplari di tali specie. Inoltre, l'adesione alla CITES rappresenta un passo necessario per consentire all'UE di perseguire gli obiettivi che si è prefissata nel quadro della propria politica ambientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour deux raisons contre l'adhésion de l'Union à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). D'abord, parce que cette

adhésion est une nouvelle offensive contre la souveraineté des États membres de l'Union qui ont déjà adhéré à cette convention: en la matière, l'Union parlera désormais à leur place. Ensuite, parce que l'Union, étant la proie de toutes sortes de lobbies, défendra les espèces sauvages plus mal que les États.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un instrumento internacional de gran relevancia cuyo objetivo consiste en proteger las especies amenazadas de fauna y flora mediante controles del comercio internacional de especímenes de esas especies. Entró en vigor en 1975 y cuenta en la actualidad con 178 Partes (incluidos todos los Estados miembros de la UE). Sin embargo, hasta la entrada en vigor de una decisión tomada en la Conferencia de Botsuana (2013), que consiste en permitir que organismos supranacionales se puedan adherir a la Convención, la UE no había podido constituirse en Parte y era la suma de los Estados Miembros la que determinaba la posición europea. La recomendación da el visto bueno a la entrada de la UE como Parte en la CITES, lo cual cuenta con mi apoyo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional de esas especies no amenace su supervivencia, principalmente de aquellas que tienen un alto interés comercial. El éxito de la CITES depende de la efectiva aplicación de las recomendaciones acordadas.

La UE mantiene un estatuto de observador en la CITES. El objetivo de este informe es el de aprobar la adhesión de la UE a la CITES con el fin de permitirle participar plenamente en sus trabajos y vincular a la UE y a los Estados miembros a la aplicación y fiscalización de la aplicación, prevista en la propia Convención.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres es un organismo internacional cuyo objetivo es la protección de especies amenazadas mediante el control de su comercio. Todos los países de la Unión Europea forman parte de esta Convención, mientras que la Unión Europea ha mantenido una condición de observador. Debido a la reciente reforma que permite la adhesión a la Convención de organismos internacionales, considero conveniente que la Unión Europea se adhiera.

La adhesión de la Unión Europea supondrá una actuación más coherente y transparente y posibilitará una acción más completa y eficaz para la consecución de sus objetivos en política ambiental, y por ello voto a favor de esta adhesión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženih vrsta divljih životinja i biljaka (CITES) je glavni međunarodni instrument čiji je cilj zaštita ugroženih vrsta životinja i biljaka kontrolirajući međunarodnu trgovinu. Konvencija se odnosi na preko 35.000 vrsta koje su navedene u tri priloga prema stupnju zaštite koja im je potrebna, a osigurava da međunarodna trgovina ne ugrožava njihov opstanak. Sve trgovinske razmjene, uključujući uvoz i izvoz, moraju poštivati sve vrste biljaka i životinja obuhvaćenih Konvencijom, i uvoz, odnosno izvoz zaštićenih vrsta mora biti odobren kroz sustav licenciranja.

Cilj izvješća je podržati konvenciju CITES u okvirima Europske unije i zato se poziva predsjednika Vijeća da odredi osobu koja će biti ovlaštena nastaviti s provođenjem aktivnosti u ime Europske unije.

Podržavam ovo izvješće i smatram da je prihvaćanje konvencije CITES od strane Europske unije logičan i nužan korak kako bi se osiguralo da Europska unija u potpunosti nastavi ispunjavati ciljeve politike zaštite okoliša.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα τη σύσταση Ayuso σχετικά με το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), γιατί η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των υπό εξαφάνιση ειδών θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας και θα περιορίσει το λαθρεμπόριο των άγριων ειδών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this proposal. The accession of the European Union to CITES will enable the EU to be adequately represented at CITES meetings and to play a full role in the work of the Convention, in line with the Treaties and established practices for external representation. It will enable the Commission, on behalf of the European Union, to lead negotiations and to be a catalyst in achieving a balanced compromise between the 28 Member States’ positions. When becoming a party to CITES, the European Union will be granted formal responsibilities and become accountable to other parties for the implementation and enforcement of the Convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, è un importante strumento internazionale con lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. È di fondamentale importanza impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo e limitare il commercio di animali e piante per assicurare la salvaguardia delle biodiversità.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) rappresenta uno strumento chiave nell'ambito dell'attività di protezione ambientale. L'adesione dell'Unione europea alla CITES risulta, ai miei occhi, decisamente auspicabile. Essa favorirà il perseguimento di una serie di obiettivi strategici, perfettamente in linea con la politica ambientale comunitaria.

È per tutte queste ragioni che ho ritenuto necessario offrire il mio sostegno alla relazione a firma della collega Ayuso.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Die Abstimmung über dieses Übereinkommen hat meine Zustimmung erfahren. Zum Einen, weil Tierschutz ein äußerst wichtiges und nobles Anliegen ist und zum Anderen, weil eine gemeinschaftliche Vertretung aller europäischen Staaten diesem Anliegen international noch mehr Gewicht verleihen wird. Trotzdem dürfen einzelne Länder, welche die Tierschutzregelungen weitaus höher ansiedeln als im CITES-Abkommen vorgesehen, nicht in ihren Kompetenzen beschnitten werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES) est un instrument international majeur visant à protéger les espèces de faune et de flore menacées par le commerce international des spécimens de ces espèces. Elle est entrée en vigueur en 1975 et compte aujourd'hui 178 membres (dont tous les États membres de l'Union). Le texte initial de la convention prévoyait que le statut de membre du CITES serait limité aux États seuls. Par conséquent, l'Union européenne n'y avait qu'un statut d'observateur. À la deuxième réunion extraordinaire de la conférence des parties (1983), il a été convenu que les organisations régionales d'intégration économique constituées d’États souverains pourraient devenir membres de la CITES. La proposition vise à permettre l'adhésion de l'Union à cette convention 31 ans plus tard. Je vote pour l'adhésion de l'Union à cette convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Concordo com a adesão da UE à convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES).

O CITES é um instrumento internacional importante para a proteção das espécies ameaçadas da fauna e da flora através do controlo do comércio internacional de espécimes dessas espécies. A CITES entrou em vigor em 1975 e tem atualmente 178 Partes (incluindo todos os Estados-Membros da UE). Abrange cerca de 35 000 espécies, que são enumeradas nos três apêndices em função do grau de proteção de que necessitam, e garante que o comércio internacional de espécimes dessas espécies não põe em risco a sua sobrevivência.

Esta convenção é muito importante na luta ao combate ao comércio ilegal de espécies protegidas ou em vias de extinção, daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ Due to the cross-border nature of the trade in endangered plant and animal species, a truly international effort is required to put an end to this illicit activity. Therefore I voted in favour of this recommendation as it would bind the EU and all its Member States to implement and enforce the CITES convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. Je me réjouis que le Parlement européen ait approuvé l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). En apportant sa signature, l'Union européenne permet de renforcer le contrôle du commerce international de ces 35 000 espèces et de mieux les protéger, en imposant l'instauration d'un système d'autorisations pour leur commercialisation. L'ensemble des États membres ont déjà apporté leur signature. L'Union étant un acteur international majeur sur la scène commerciale, il est était essentiel qu'elle y apporte son soutien, qui lui permettra de participer aux travaux de la convention et de s'engager juridiquement à mettre en œuvre et à faire appliquer la convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne ‒ Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín predstavuje významný medzinárodný nástroj na ochranu 35 000 druhov ohrozených druhov živočíchov a rastlín.

Od nadobudnutia účinnosti dohovoru sa stali zmluvnými stranami všetky členské štáty EÚ, avšak Európska únia mala doteraz len štatút pozorovateľa.

Hlasoval som za pristúpenie EÚ k dohovoru, pretože to považujem za logické vyústenie úsilia EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré patrí do jej právomocí. Pristúpenie navyše umožní zaujímať jednotné stanovisko k otázkam vyplývajúcim z dohovoru a presadzovať spoločnú pozíciu na rokovaniach počas konferencií zmluvných strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of EU accession to CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) with a view to promoting the implementation and enforcement of CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – 178 pays font déjà partie de la CITES, dont tous les États membres de l'Union européenne. Avec cette recommandation, il nous est demandé ici d'autoriser l'adhésion de l'Union. Cette convention, même si elle n'est pas parfaite, demeure utile, à condition toutefois qu'elle se limite à son rôle premier, à savoir la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. On notera par ailleurs que les États participants sont libres juridiquement de voter dans un autre sens que celui proposé par la CITES. Il est évident qu'avec l'adhésion de l'Union européenne, nous assisterons à un transfert du vote, donc à un nouveau transfert de souveraineté des États membres. Enfin, si l'Union venait à adhérer à cette convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, il y a fort à parier qu'elle ne résistera pas longtemps aux sirènes des lobbies. Des lobbies qui feront, par exemple, pression pour restreindre, voire interdire, la pêche de certains poissons consommés par l'homme, alors même qu'il suffirait que l'Union propose des régulations. Refusant de donner blanc—seing à l'Union, j'ai voté contre cette adhésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I believe that this vote is urgently needed and is a long-overdue step that elevates the EU from a simple observer to a full member of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). The decision will serve to increase the transparency of the EU’s legal status in the CITES vis-à-vis third parties and will help to ensure that the European Union is fully able to pursue its objectives under its environmental policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione rappresenta un importante strumento internazionale di protezione attraverso un controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie. Una convenzione entrata in vigore nel 1975 a cui aderiscono oggi 178 paesi (tra cui tutti gli Stati membri dell'UE). Il testo iniziale della convenzione prevedeva che potessero prendervi parte soltanto gli Stati ma oramai l'adesione alla convenzione è stata aperta anche alle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e dotate di competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie ad esse attribuite. Accogliamo, quindi, con favore questa proposta del Consiglio perché, aderendo alla CITES, l'Unione europea potrà essere adeguatamente rappresentata alle sue riunioni e svolgere il proprio ruolo nell'ambito dei lavori della convenzione. L'Unione europea sarà così pienamente in grado di perseguire gli obiettivi che si è prefissata nel quadro della propria politica ambientale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Signor Presidente, onorevoli colleghi, avere la CITES come strumento internazionale volto a proteggere la specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione mediante il controllo del commercio internazionale ritengo sia di fondamentale importanza per l'Unione europea, affinché possa perseguire gli obiettivi prefissati nell'ambito della propria politica ambientale. Ho votato a favore della relazione dell'on. Ayuso in modo che l'UE possa esprimere una posizione coerente su questioni inerenti la CITES e possa svolgere un ruolo essenziale nei negoziati durante le conferenze delle parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Das CITES- Abkommen geht grundsätzlich in die richtige Richtung, obwohl ich stets betone, dass es nur ein erster Schritt in Richtung Erhaltung der Artenvielfalt und Tierschutz sein kann. Dennoch sehe ich es als wichtig an, dass die Union als eigene Rechtspersönlichkeit nunmehr diesem Abkommen beitritt. Daher habe ich für den Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. Il me paraît important que l'Union adhère à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) afin de protéger au mieux et à l'échelle la plus pertinente ces espèces menacées, qui font encore trop souvent l'objet d'un commerce illégal, ainsi que pour permettre à l'Union de poursuivre ses objectifs environnementaux. J'ai évidemment voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin eelnõud, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga, sest pean oluliseks kaitsta ohustatud looma- ja taimeliike ning kontrollida rahvusvahelist kauplemist nende liikide isenditega. ELi ühinemine konventsiooniga lisab kahtlemata kogu tegevusele võimekust juurde.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Οι όποιοι περιορισμοί περιλαμβάνουν τέτοιες διεθνείς συμβάσεις προσκρούουν στην ίδια την καπιταλιστική οικονομία, την απελευθέρωση του κεφαλαίου, την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα και την παράδοση στο κεφάλαιο κάθε φυσικού και κοινωνικού αγαθού. Ως διακρατική ένωση του κεφαλαίου, η ΕΕ προωθεί την εμπορική εκμετάλλευση των ειδών που αφορά η σύμβαση, υπονομεύει ουσιαστικά την προστασία τους, το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, προς όφελος των μονοπωλίων. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή στη σύμβαση της ΕΕ πραγματοποιείται σε αντικατάσταση της ευθύνης των κρατών μελών. Η προστασία όλων των φυσικών και κοινωνικών αγαθών προϋποθέτει εξουσία και οικονομία στα χέρια του λαού. Αυτή μόνο μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, με σεβασμό στο περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίζεται ισόρροπη ανάπτυξη προς όφελος της λαϊκής ευημερίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione è uno strumento importante per la preservazione e la tutela della biodiversità del pianeta e che l'adesione permetterà all'UE di svolgere appieno il proprio ruolo in materia di politica ambientale, intenderei esprimere il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che l'adesione alla CITES sia un passo logico e necessario, affinché l'UE possa perseguire pienamente gli obiettivi che si è prefissata nel quadro della propria politica ambientale. L'adesione consentirà alla Commissione, a nome dell'Unione europea e quindi di tutti e 28 gli Stati membri, di esprimere una posizione coerente dell'UE su questioni relative alla protezione di specie in pericolo e ad avere un ruolo essenziale nei negoziati delle conferenze con terzi.

Credo che questo passo sia un classico esempio di come la cessione di sovranità all'UE possa giovare agli stessi Paesi membri, che sono così rafforzati da una posizione comune presentata a livello internazionale. In particolare, in questo caso, trattandosi di ambiente, è a maggior ragione essenziale che l'UE parli con una voce sola in modo da apportare con più forza il suo contributo alla salvaguardia delle specie in via d'estinzione che, come sappiamo, sono il "termometro" della salute del nostro pianeta.

Spero che con questo voto l'Europa possa portare avanti ancor con più convinzione la sua battaglia per la protezione dell'ambiente in ogni sua forma e che possa diventare leader mondiale in questo dando il buon esempio per gli altri continenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Cilj je Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) da se pobrine da međunarodna trgovina primjercima divljih životinja i biljaka ne ugrožava njihov opstanak.

Iako je prvobitnim tekstom Konvencije bilo predviđeno da samo države mogu biti članice CITES-a, 30. travnja 1983. dogovorena je izmjena Konvencije nakon što ju je ratificiralo dvije trećine od 80 država koje su bile stranke Konvencije u trenutku usvajanja izmjene. Izmjena Konvencije omogućila je Europskoj uniji da postane stranka CITES-a. Očekuje se da će u 2015. godini EU platiti 2,5% od ukupnog iznosa CITES Trust fonda, a u godišnjem iznosu od približno 115.000.00 eura jer je to u skladu s praksom ostalih stranaka koje su pristupile.

Pristupom Europske unije CITES-u bit će joj omogućeno praćenje rada Konvencije, a u skladu s ugovorima i ustaljenom praksom za vanjsko zastupanje. Time će se omogućiti Komisiji da u ime Europske unije vodi buduće pregovore te omogući postizanje kompromisa sa svih 28 država članica. Kada postane strankom CITES-a, Europska unija će odobriti formalne odgovornosti i postati odgovorna drugim strankama za primjenu i provedbu Konvencije.

Iz tih sam razloga podržao usvajanje Preporuke o nacrtu Odluke Vijeća o pristupanju EU-a Konvenciji koju je pripremila kolegica Pilar Ayuso.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Mi rallegro che l'emendamento di Gaborone sia entrato in vigore e che, finalmente, l'Unione europea possa diventare parte della CITES, ritenendola uno strumento fondamentale per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Il controllo esercitato sugli esemplari minacciati di estinzione che rientrano nel commercio internazionale è di grande valore e ne protegge la sopravvivenza.

Con la sua adesione alla CITES, l'UE potrà essere rappresentata alle riunioni e potrà svolgere il proprio ruolo nell'ambito dei lavori della convenzione a pieno titolo e non più solo come osservatore come in passato.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcus Pretzell (ECR), schriftlich. ‒ Die Erhaltung der natürlichen Vielfalt unseres Planeten ist essenziell für die Zukunft der gesamten Menschheit. Raubbau an der Umwelt kann nicht in unserem langfristigen Interesse liegen. Da der Schutz freilebender Tiere und Pflanzen eine Aufgabe ist, welche auf dem internationalen Parkett ein gewisses Gewicht voraussetzt, ist es begrüßenswert, dass sich die Europäische Union hierfür als Ganzes einbringt. Folglich werde ich ihren Beitritt zur CITES-Übereinkunft unterstützen. Dies tue ich umso entschlossener, als ein bewährtes Verfahren weiterhin bestehen bleibt. So streben die Mitgliedstaaten nach keinem Konsens, welchen die EU umzusetzen und zu vertreten hat. Das ist exakt die EU, welche wahrlich wünschenswert ist. Ich wünsche den Vertretern in diesem Bereich die Stärke, um dieses europäische Konsensideal weiterhin zu befördern und die Interessen aller Staaten miteinander in Einklang zu bringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ L'ensemble des États membres de l'Union européenne font partie de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'inclusion de l'Union européenne est donc légitime à ce titre et au titre de la politique commerciale commune et de la politique environnementale de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) entrou em vigor em 1975, com o objetivo de proteger certas espécies ameaçadas da fauna e flora selvagens contra uma exploração excessiva devida ao comércio internacional. Conta atualmente com 178 Partes, incluindo todos os Estados-Membros da UE. Dado que o texto inicial da CITES limitava aos Estados a participação na CITES, até à data, a UE detinha o estatuto de mera observadora. Com a entrada em vigor, em 29 de novembro de 2003, da Alteração de Gaborone, passou a estar prevista a possibilidade de adesão à CITES de organizações de integração económica regional constituídas por Estados soberanos, dotadas de competências para negociar, concluir e aplicar acordos internacionais em matérias abrangidas pela Convenção. Ora, sendo certo que as matérias cobertas pela CITES (proteção ambiental e comércio) se enquadram no âmbito de competências da UE e que a sua adesão à CITES lhe permitirá participar em pleno nos trabalhos da Convenção, assegurando as condições para a prossecução dos seus objetivos em matéria de política do ambiente, votei favoravelmente a presente resolução, que aprova a adesão da UE à CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ This vote should not be taken to imply in any way that I am in favour of the trade in endangered species. Nevertheless, I voted against this report because Member States should be able to introduce tougher measures for themselves, and they themselves should be the signatories to CITES not the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ C'est par une majorité écrasante de 641 voix que le Parlement européen a, ce midi, dit OUI à l'adhésion de l'Union à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Il faut dire que la situation actuelle est gravissime avec cette vague sans précédent d'extinction des espèces. Certains chiffres sont sans appel: 20 000, soit le nombre d'éléphants d'Afrique tués en 2013, 2 000 cornes, soit le nombre de nouvelles cornes de rhinocéros entrées dans le trafic l'an dernier, 9 500, soit le nombre d'annonces recensées sur Internet pour le trafic d’animaux sauvages, dont 54 % pour des animaux vivants. On recense 35 000 espèces protégées dans le monde, parmi lesquelles les plus gros mammifères terrestres, et l'Europe, après le Japon et les États-Unis, constitue la troisième région de destination de l'activité illicite sur les espèces sauvages. C'est dire l'importance, pour l'Union, de parler dorénavant d'une seule voix au sein de la Conférence des Parties, organe décideur de la CITES. L'adhésion de l'Union à la CITES est tout simplement un transfert de souveraineté bienvenu et logique pour protéger au mieux la diversité si fragile de notre planète.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction lie les États signataires à des principes de commerce international visant à mieux protéger les spécimens d'animaux et de plantes sauvages menacés. J'ai voté en faveur de cette résolution, qui donne le feu vert du Parlement européen à la ratification par l'Union européenne de cette convention internationale. Par ce geste, l'Union européenne envoie un signal fort en faveur de la protection de la biodiversité et s'affirme en tant qu'entité juridique à part entière sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un instrumento internacional de gran relevancia cuyo objetivo consiste en proteger las especies amenazadas de fauna y flora mediante controles del comercio internacional de especímenes de esas especies. En vigor desde 1975, cuenta en la actualidad con 178 Partes, incluidos todos los Estados miembros de la UE. Comprende unas 35 000 especies objeto de protección y vela por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no ponga en peligro su supervivencia. Toda importación, exportación, reexportación e introducción de las especies incluidas en la Convención debe ser autorizada mediante un sistema de licencias. Sin embargo, hasta la entrada en vigor de la decisión tomada en la Conferencia de Botsuana (2013) consistente en permitir que organismos supranacionales se puedan adherir a la Convención, la UE no había podido constituirse en Parte y tan solo tenía el estatuto de observador en la Convención.

He votado a favor de la recomendación de la ponente de aprobar la adhesión de la UE a la CITES, lo que permitirá que la UE participe y negocie con una sola voz en las cumbres, reforzando nuestro papel y capacidad negociadora.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) est un instrument international crucial pour la protection des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. La convention est entrée en vigueur en 1975 et compte à présent 178 États parties (dont tous les États membres de l'Union). La CITES porte sur plus de 35 000 espèces et vient garantir que le commerce international des spécimens de ces espèces ne menace pas leur survie (toutes les importations, exportations, réexportations et introductions, en provenance de la mer, d'espèces couvertes par la convention étant soumises à un système d'autorisations). Le texte initial de la convention prévoyait que l'adhésion à la CITES serait limitée aux seuls États. Jusqu'à ce jour, l'Union européenne ne disposait donc que d'un statut d'observateur. La proposition de décision du Conseil que j'ai votée aujourd'hui vise à approuver l'adhésion de l'Union européenne à la CITES. L'adhésion de l'Union à la CITES lui permettra désormais d'être représentée de manière appropriée aux réunions et de participer pleinement aux travaux de la Convention. Je m'en réjouis.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) é uma Convenção Internacional que integra 178 países, incluindo todos os Estados-Membros da UE e abrange cerca de 35 000 espécies, que estão sob a égide de um sistema prévio de licenciamento, relativo à sua comercialização. A CITES é, por isso, um instrumento extremamente relevante para a proteção, controlo e monitorização do comércio dessas espécies.

Inicialmente, a participação na CITES era limitada a Estados, possuindo a União Europeia o estatuto de observador.

Contudo, uma recente alteração no artigo 21.º da Convenção permite a adesão a organizações de integração económica regional constituídas por Estados soberanos e dotadas de competências para negociar, concluir e aplicar acordos internacionais nas matérias abrangidas pela CITES que os respetivos Estados—Membros lhes tenham transferido.

Dado que os domínios de atuação da Convenção dizem respeito à proteção do meio ambiente e ao comércio internacional, sendo o primeiro uma competência partilhada com os Estados-Membros e o segundo uma competência exclusiva da União, considero a adesão da UE à Convenção CITES um passo lógico e muito bem-vindo, pelo que votei favoravelmente esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ Jusqu'en 2013, seuls les États, à titre individuel, pouvaient être parties à la convention CITES sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. J'ai voté en faveur de ce rapport, qui vise à autoriser l'Union européenne à devenir elle-même partie à la convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare in maniera contraria per una questione di principio: la firma di trattati e convenzioni dovrebbe essere competenza esclusiva degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. – La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional de esas especies no amenace su supervivencia, principalmente de aquellas que tienen un alto interés comercial. El éxito de la CITES depende de la efectiva aplicación de las recomendaciones acordadas. La UE mantiene un estatuto de observador en la CITES. El objetivo de este informe es el de aprobar la adhesión de la UE a la CITES con el fin de permitirle participar plenamente en sus trabajos y vincular a la UE y a los Estados miembros a la aplicación y fiscalización de la aplicación, prevista en la propia Convención. Por todo ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ Today UKIP voted against the Ayuso report on the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). This vote was not about CITES itself. We support the objectives of the CITES convention. This vote was about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure which we are not prepared to support. We are also against the related budgetary implication.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). I believe that the accession of the European Union to CITES is a logical and necessary step to ensure that the European Union is fully able to pursue its objectives under its environmental policy.

CITES is a major international instrument aimed at protecting endangered species of fauna and flora through controls on international trade in specimens of those species. Accession of the European Union to CITES will enable the EU to be adequately represented at CITES meetings and to play a full role in the work of the Convention, in line with the Treaties and established practices for external representation.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒

Podržao sam usvajanje Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka jer smatram da trebamo pojačati naša zalaganja s ciljem sprječavanja nekontrolirane međunarodne trgovine ugroženih vrsta.

Međunarodna trgovina ugrožava više od 35 000 vrsta divljih životinja i biljaka, a daljnja komercijalizacija uzrokovat će njihov potpuni nestanak. Zabrinjavajući je podatak kako navedeno tržište akumulira 10 milijardi dolara godišnje. Stoga je potrebno osvijestiti građanke i građane Europske unije jer kupovinom ugroženih bića čine ilegalno i nemoralno djelo. Mnogi nisu svjesni kako kupovina torbe od krokodilske kože ili nakita od slonovače zahtjeva dopuštenje ili propusnicu koja jamči neugrožavanje opstanka te vrste.

Nepromišljena eksploatacija prirodnih resursa u linearnom ekonomskom sustavu, kao i nezakonita trgovina proizvodima napravljenih od ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, dovodi do neravnoteže koja nije održiva.

Iz svega navedenog, osuđujem nekontroliranu trgovinu ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka, a usvajanje konvencije na razini Europske unije odlučan je korak prema zaštiti biološke raznolikosti ne samo Europe, već i svijeta.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovu Preporuku jer je u skladu s ciljevima Europske unije o očuvanju divlje flore i faune. Pitanje zaštite okoliša jedno je od prioriteta Europskog parlamenta. Potrebno je uspostaviti pravodoban nadzor nad ugroženom divljom florom i faunom. Nužno je uspostaviti suradnju između inspekcijskih službi, policije i carine s ciljem učinkovitog provođenja ove Konvencije uzimajući u obzir da je ilegalna trgovina ugroženim biljnim i životinjskim vrstama jedna od najprofitabilnijih načina ilegalne zarade.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam usvajanje CITES konvencije od strane Europske unije jer time potvrđuje svoju opredijeljenost politici zaštite okoliša i ispunjavanju njezinih ciljeva.

Moramo voditi računa o raznolikosti i razvoju, a isto tako i o legalnoj i održivoj međunarodnoj trgovini. Smatram da će primjenjivanje Konvencije smanjiti ilegalnu trgovinu ugroženim životinjskim i biljnim vrstama koja je s 19 milijardi dolara nakon trgovine drogom, krivotvorenim proizvodima i trgovinom ljudima najunosniji oblik ilegalne zarade danas.

Konvencija CITES, stara više od 40 godina, direktno štiti preko 35.000 ugroženih životinjski i biljnih vrsta. Stoga sam zadovoljna da su europarlamentarci podržali ovaj zahtjev jer je ovom problemu potrebno ozbiljno i sustavno pristupiti kako mnoge ugrožene vrste ne bi bile dostupne samo u enciklopedijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση CITΕS θα την οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της όσον αφορά στην περιβαλλοντική της πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az indítványt, mivel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez csatlakozással nagyobb hangsúllyal tudjuk felvenni a harcot a veszélyeztetett fajok illegális kereskedelmével szemben.

Meg kell jegyeznem, hogy eddig csak szuverén államok csatlakozhattak a CITES-hez, mely elv 2013-ban változott meg. Innentől kezdve már államok szövetsége, szuverén államok által alkotott szervezetek is csatlakozhatnak ehhez a komoly jelentőségű nemzetközi okmányhoz, így az Európai Unió előtt is megnyílt ez a lehetőség.

Fontosnak tartom, hogy – mint az az ajánlásban is szerepel – az Európai Unió csatlakozása a CITES-hez logikus és szükséges lépés az uniós környezetvédelmi szakpolitika célkitűzéseinek maradéktalan teljesüléséhez. A csatlakozás lehetővé teszi, hogy a Bizottság az Európai Unió nevében egységes uniós álláspontot képviseljen az egyezménnyel összefüggő ügyekben, és jelentős szerepet játsszon a részes felek konferenciáin zajló tárgyalásokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. ‒ Am susținut recomandarea referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES). Această aderare reprezintă o șansă pentru o implicare deplină a UE în punerea în aplicare a Convenției.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte, qui a pour but d'aider à défendre plus de 35 000 espèces inscrites à l'une des trois annexes de la convention et garantit que le commerce international des spécimens de ces espèces ne menace pas leur survie. Toutes les importations, exportations, réexportations et introductions en provenance de la mer d'espèces couvertes par la convention sont soumises à un système d'autorisations. Un texte qui va dans le bon sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) jer se njome Europskoj uniji i državama članicama omogućava suradnja s brojnim zemljama s ciljem zaštite oko 35 000 različitih ugroženih vrsta biljaka i životinja, što se može postići zabranom i nadgledanjem međunarodne trgovine tih vrsta.

Osobito korisnom držim ulogu CITES-a jer ulaže ogromne napore u suzbijanju međunarodne trgovine ugroženim vrstama uspostavljanjem mehanizama kontrole u cijelom lancu opskrbe divljim vrstama, od države porijekla do konačnog odredišta.

Također, u potpunosti se slažem s navedenim zaključkom da se jedino tijesnom suradnjom svih tijela uključenih u provedbu ove Konvencije na nacionalnom i međunarodnom nivou te kažnjavanjem onih koji krše njezine odredbe može u cijelosti osigurati postizanje ciljeva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ As parliamentarians we are committed to serving society in its global complexity. Nonetheless, we must work to ensure that the future generation has the same opportunities as the generation I belong to. Hence, I have voted in favour of the decision on the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). I expect that by giving approval for the accession of the EU to CITES we will create a better framework to protect our worldwide common heritage.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as its purpose is to provide for international cooperation in order to protect species from overexploitation through international trade. This report is part of an on-going legislative procedure aiming at recasting the regulation whereby the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is implemented by the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) est un instrument international qui vise à protéger les espèces de faune et de flore menacées d'extinction.

Elle concerne quelque 35 000 espèces et garantit que le commerce international de ces espèces ne menace pas leur survie. Ainsi, toutes les importations, exportations, réexportations... d'espèces couvertes par la convention sont soumises à un système d'autorisations.

Entrée en vigueur en 1975, cette convention compte à présent 178 parties, dont tous les États membres de l'Union, mais pas l'Union elle-même, qui n'avait pas jusqu'alors la capacité de signer de telles conventions. C'est désormais chose faite et le Parlement européen a donc ici approuvé l'adhésion de l'Union à la CITES.

Il ne reste qu'à espérer que cette adhésion permettra aux institutions européennes et aux États membres d'exprimer une position cohérente sur ces questions.

La volonté d'aboutir à des résultats concrets dans le cadre des négociations relatives à la lutte pour la biodiversité est très importante pour l'avenir de la planète, sous réserve que ces négociations ne soient pas contredites par d'autres politiques, notamment les politiques commerciales.

J'ai néanmoins voté pour, par principe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Concordamos genericamente com esta decisão de adesão da UE a esta convenção. Está em causa, como foi dito, a preservação de cerca de 3000 espécies animais e 40 000 espécies vegetais. A minha preocupação prende-se com os meios que a UE irá colocar ao serviço desta importante missão. Sem meios, sem uma intervenção eficaz no terreno, esta adesão à CITES não fará grande sentido.

No quadro da UE, foram desmantelados em alguns países serviços públicos de controlo veterinários que tiveram em Portugal um papel decisivo na erradicação de várias zoonoses, como a tuberculose e as pestes suínas.

Por isto, chama-se a atenção para a necessidade de serem reforçados os meios para poder combater o tráfego ilegal destas espécies. É necessário, designadamente, reforçar os postos de inspeção fronteiriços, atribuindo-lhes meios humanos e técnicos; melhorar a formação do corpo veterinário no quadro do Food and Veterinary Office, eventualmente com a federação europeia dos veterinários; e igualmente necessário dar aos Estados-Membros condições para poderem fiscalizar as suas ZEE, o que, em Portugal, dada a austeridade, não tem sido possível, apesar de termos a maior ZEE da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Der Tierschutz ist in Europa ein wichtiges Anliegen, welches es zu stärken gilt. Dabei kann die EU als eine Vertretung aller Mitgliedstaaten fungieren, um diesem Unterfangen auch auf internationalem Paket Gehör zu verschaffen. Dennoch ist zu beachten, dass einzelne Länder, die die Tierschutzregelungen weitaus höher ansiedeln als im CITES-Abkommen vorgesehen, nicht in ihren Kompetenzen beschnitten, wenn nicht sogar eingeschränkt werden. Da mir der Tierschutz jedoch auch ein Herzensanliegen ist, habe ich diesem Antrag zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristina Winberg (EFDD), in writing. ‒ While I agree that the CITES and the protection of endangered species are a worthwhile cause, I voted against this recommendation since I believe it seeks to promote the European Commission and its policies. Sweden ratified the CITES in 1975 and has been an active member ever since. I see no reason why the EU should be involved as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat recomandarea PE referitoare la aderarea UE la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES). Salut faptul că, datorită modificării Convenției, și UE, ca organizație de state suverane, a putut să adere la aceasta. Comerțul internațional nu trebuie să devină un instrument al exploatării nesăbuite a mediului înconjurător care să accelereze fenomenul dăunător al dispariției de noi și noi specii.

Această preocupare este comună pentru mulți cetățeni ai UE și ea este reflectată și prin decizia de azi a PE. Intrată în vigoare din 1975, CITES reprezintă un important instrument la nivel internațional esențial pentru protejarea speciilor ale faunei și florei pe cale de dispariție. Conform dispozițiilor CITES, toate operațiunile de import, export și reexport, precum și de introducere de specii de proveniență marină care fac obiectul convenției trebuie să fie autorizate printr-un sistem de licențe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a adesão da União Europeia à Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES).

A adesão da UE à CITES constituiu um avanço coerente e necessário para assegurar à União Europeia plenas condições de prossecução dos objetivos da sua política ambiental. A adesão permitirá não só à Comissão manifestar, em nome da União Europeia, uma posição coerente da UE relativamente aos assuntos da CITES, mas também participar efetivamente nas negociações das Conferências das Partes.

Esta adesão permitirá à Comissão conduzir negociações em nome da União Europeia e atuar ativamente para se encontrar uma solução de compromisso equilibrado entre as posições dos 28 Estados-Membros. Além disso, ao tornar-se Parte na CITES, a União Europeia terá responsabilidades formais, tendo de responder perante as outras Partes pela aplicação e execução da Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção sobre o comércio internacional de espécies de fauna e flora selvagem ameaçadas de extinção (CITES) é um acordo internacional cujo objetivo é garantir que o comércio internacional de espécies de fauna e flora selvagens não ameace a sobrevivência destas, constituindo, assim, um importante instrumento de conservação de espécies ameaçadas, particularmente das que apresentam interesse comercial, que como tal deverá ser defendido e valorizado.

O objetivo desta recomendação é aprovar a adesão da União Europeia à convenção CITES, a fim de lhe permitir participar em pleno nos trabalhos da convenção e vincular juridicamente a UE e os Estados—Membros à aplicação e fiscalização da aplicação previstos na convenção. É de notar que os direitos e obrigações dos Estados-Membros no âmbito da CITES não serão afetados pela adesão da EU, pelo que estamos de acordo com a recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Ho votato convintamente a favore dell'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione perché credo sia il momento che anche a livello comunitario ci si impegni in questa direzione.

La CITES, il cui scopo è limitare e controllare il commercio di esemplari selvatici al fine di tutelarne la sopravvivenza e la diffusione, è entrata in vigore nel 1975, ed attualmente tra i 178 membri figurano tutti gli Stati membri dell'UE. Grazie ad un emendamento alla convenzione in vigore dal 2013, ora anche le organizzazioni sovranazionali hanno la possibilità di aderirvi. Per l'UE si tratta di un passo logico e quasi obbligato, se intende rimanere coerente con la frequentemente ribadita volontà di proteggere l'ambiente e la salute del pianeta.

Abbiamo certamente bisogno di un quadro normativo più uniforme, che non lasci spiragli a quanti vogliono aggirare le leggi. Far parte della CITES, d'altro canto, permetterà all'Unione di confrontarsi con una voce unica con gli attori internazionali che presentano legislazioni meno avanzate nel settore e far pesare maggiormente il proprio punto di vista a tutela di flora e fauna.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου