Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Revidované vydanie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (B8-0325/2014)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Cieľom nariadenia (ES č.1071/2009) malo byť dobudovanie vnútorného trhu v cestnej doprave, ktorý by sa vyznačoval spravodlivými podmienkami hospodárskej súťaže. To si vyžaduje jednotné uplatňovanie spoločných pravidiel udeľovania povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy. Tieto spoločné pravidlá majú prispieť k dosiahnutiu vyššej úrovne odbornej kvalifikácie prevádzkovateľov cestnej dopravy, racionalizácii trhu a zlepšeniu kvality služieb v záujme prevádzkovateľov cestnej dopravy, ich zákazníkov ako aj väčšej bezpečnosti cestnej premávky. Predložené nariadenie Európskej komisie však nie je zlučiteľné s cieľom ani obsahom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου