Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2859(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0325/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0325/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0101

Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.17. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (B8-0325/2014) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου