Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0087

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.2. Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. — En este informe hemos votado la prolongación del SPG+ para Ecuador a partir de enero de 2015 con la condición de que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Ecuador sea firmado antes del 31 de diciembre de 2016.

No puedo votar a favor de este informe porque, a pesar de que no estoy en contra de prolongar el SPG+, no puedo aceptar que se condicione a la firma del Acuerdo de Libre Comercio, puesto que estoy en contra del mismo. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. — I wished to abstain on this matter. It concerns the application of tariffs concerning Ecuador. I praise the rapporteur’s concern over too much Commission power.

On the other hand, the demands made on Ecuador may be impractical.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. — Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – nustatyti Ekvadoro kilmės prekėms taikomą muitų tarifų režimą. 2014 m. liepą baigtos derybos su Ekvadoru dėl jo prisijungimo prie prekybos susitarimo, kurį sudarė ES ir Kolumbija bei Peru. Po šių derybų buvo parafuotas protokolas dėl Ekvadoro prisijungimo prie susitarimo. Siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo, kol bus užbaigtos prisijungimo protokolo taikymo procedūros, šiuo siūlymu išlaikomas muitų normų, kurios Ekvadorui buvo taikomos protokolo parafavimo dieną, dydis.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. — Les négociations menées avec l'Équateur en vue de son adhésion à l'accord commercial conclu entre l'Union, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, se sont achevées le 17 juillet 2014. Par ailleurs, le 1er janvier 2015, l'Équateur devrait perdre le statut que lui accordait le SPG+ à la suite d'une modification du règlement européen correspondant. Afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges dans l'attente de l'application de cet accord de libre-échange, la Commission a adopté, le 1er octobre 2014, une proposition garantissant que les droits de douane appliqués à la date de paraphe du protocole d'adhésion de l'Équateur à l'accord de libre-échange liant l'Union à la Colombie et au Pérou n'augmenteront pas et qu'aucun nouveau droit de douane ne frappera les produits en provenance de l'Équateur.

La Commission souhaite que le règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015 et a notamment souhaité appliquer un principe de réciprocité. J'ai approuvé la proposition de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziana Beghin (EFDD), per iscritto. — L'Ecuador ha deciso di aderire all'area di libero scambio tra l'Unione Europea, la Colombia e il Perù. L'accordo entrerà in vigore a breve, mentre per il momento l'Ecuador fa parte di un sistema preferenziale SGP+. Poiché io credo fermamente nel ruolo del commercio per promuovere lo sviluppo dei paesi più poveri, condivido la necessità di approvare una proroga dei dazi di favore ora concessi all'Ecuador per non arrivare ad un'interruzione degli scambi.

Tuttavia, oltre a promuovere lo sviluppo dei Paesi più poveri, dobbiamo anche accertarci che rispettino le Convenzioni sul lavoro e sui diritti umani, ed è altrettanto importante che i trattati che firmiamo possano essere temporaneamente sospesi qualora causino un danno grave ai nostri produttori.

Il relatore aveva inizialmente proposto, proprio a questi scopi, un sistema di controllo da parte del Parlamento europeo, conferendogli la possibilità di sospendere questo regime provvisorio, ma ha inaspettatamente abolito questo fondamentale passaggio nel documento finale.

Per questa ragione ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. — El 17 de julio concluyeron las negociaciones con Ecuador para su adhesión al Acuerdo Comercial celebrado entre la UE y Colombia y Perú. El acuerdo multilateral proporcionará un nuevo marco en las relaciones entre Ecuador y la UE. Se ha establecido un tiempo provisional en el que se garantizará que no se aumentarán los derechos de aduana en la fecha que define el Protocolo para reducir de esta forma la carga para los importadores de la UE de mercancías exportadas por Ecuador. En resumen, que hace falta un tiempo para llevar a cabo todos los procedimientos internos para la UE y también para Ecuador antes de aplicar el Protocolo de Adhesión. Por ello, he votado a favor de esta propuesta relativa al trato arancelario de mercancías originarias de Ecuador.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Les négociations en vue de l'adhésion de l'Équateur à l'accord commercial conclu entre l'UE et la Colombie et le Pérou se sont achevées dernièrement. En attendant l'entrée en vigueur de l'accord, une proposition a été adoptée garantissant que les droits de douane appliqués n'augmenteront pas. Pourtant, après enquête, il est intéressant de constater que l'Équateur pratique des entraves commerciales à son marché intérieur. Pour mon seul pays, la France, le solde commercial pour l'année 2013 avec l'Équateur est déficitaire de plus de 200 Millions d'EUR. Il conviendrait donc plutôt de supprimer immédiatement toute négociation avec l'Équateur qui ne respecte pas les règles en matière de préférences tarifaires et j'ai donc voté contre cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. — Ho votato contro questo provvedimento che ripristina le preferenze commerciali a favore dell'Ecuador. Troppe e insuete sono state le pressioni da parte della Presidenza italiana del Consiglio per giungere a questo voto senza l'approvazione di emendamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. — Jag har röstat för betänkandet som gällde att behålla de handelsregler som gällde under GSP+, tills dess att det nya FTA (Free Trade Agreements) mellan EU och Ecuador träder i kraft.

Men jag vill understryka att jag är mycket kritisk till det FTA som har slutits med Ecuador, samt med Ecuadors grannländer. I princip hade Ecuador inget annat val än att sluta ett eget avtal med EU eftersom landet hamnat i en orättvis situation handelsmässigt jämfört med grannländerna. EU:s handelsavtal skapar ingen rättvis handel, och effekterna av avtalen går emot EU:s grundläggande principer för bistånd och utveckling, samt i många fall miljöhänsyn.

Min ja-röst ska ses i detta kritiska sammanhang, och inte som ett stöd för EU:s handelspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. — El 17 de julio de 2014 concluyeron las negociaciones para la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia/Perú. Sin embargo, la entrada en vigor del Acuerdo UE-Ecuador no será efectiva hasta finales de 2015 o principios de 2016, una vez finalizados los procedimientos de autentificación y ratificación del texto.

Teniendo en cuenta que Ecuador perderá, a partir del 1 de enero de 2015, su estatuto de beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) del que venía disfrutando hasta la fecha, al haber sido declarado por el Banco Mundial como Estado de renta media alta, es necesario congelar los derechos de aduana aplicados en la actualidad y asegurar que no se apliquen nuevos derechos sobre los productos originarios de Ecuador, evitando así perturbaciones comerciales innecesarias hasta la finalización de los procedimientos necesarios para la aplicación del Protocolo de Adhesión.

Por ello, he votado, sin enmendar, la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión para que este se aplique desde el 1 de enero de 2015 y hasta seis meses después de que el Protocolo de Adhesión entre en vigor o hasta el 31 de diciembre de 2016, en función de lo que ocurra primero.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. — Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas dalyvauja teisėkūros procedūroje kartu su Taryba priimant reglamentą dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų režimo. 2014 m. liepos 17 d. baigtos derybos su Ekvadoru dėl jo prisijungimo prie prekybos susitarimo, kurį sudarė ES ir Kolumbija bei Peru. Ekvadoro vyriausybė priėmė šį sprendimą po to, kai patyrė didelį spaudimą, nes kai kurie šalies pagrindiniai eksportuojami produktai buvo labai nepalankioje konkurencinėje padėtyje, palyginti su tokiais pačiais produktais iš Kolumbijos ir Peru. Siekiant išvengti nereikalingo prekybos trikdymo iki ES ir Ekvadoro laisvosios prekybos susitarimo laikinojo taikymo pradžios, taip pat siekiant palengvinti naštą ES importuotojams, importuojantiems Ekvadoro eksportuojamas prekes, Komisija priėmė pasiūlymą, pagal kurį bus užtikrinama, kad muitai, kurie Ekvadoro kilmės produktams buvo taikomi Ekvadoro prisijungimo prie Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru laisvosios prekybos susitarimo sudarymo dieną, nebūtų padidinti ir kad šiems produktams nebūtų taikomi jokie nauji muitai. Siekiama, kad šis reglamentas būtų pradėtas taikyti nuo 2015 m. sausio 1 d.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (NI), par écrit. — J'ai voté contre ce texte. En effet, ce dernier relève de la logique libre-échangiste que je ne peux que condamner. La Commission européenne propose un projet de règlement assurant le maintien à l'Équateur de préférences commerciales dans l'attente de l'adhésion de l'Équateur à l'Accord de libre-échange (ALE).

Ce texte est condamnable dans son principe même, ainsi qu'à l'égard de ses effets, notamment, pour la France d'Outre-mer.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. — I voted in favour of this report because I think that we need to integrate Ecuador into the trade agreements we have with many South-American countries in order to create solid and fair economic relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. — L'Union européenne et l'Équateur viennent de clore les négociations relatives à la conclusion d'un accord d'adhésion de libre-échange déjà effectif avec le Pérou et la Colombie. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de de cet accord, la Commission a adopté le 1er octobre 2014 une proposition garantissant que les droits de douane appliqués n'augmenteront pas. Il convient de souligner que les exportations de la France ont considérablement diminué de près de la moitié en valeur par rapport à l'année 2012, en raison d'entraves d'accès au marché de l'Équateur de plus en plus importantes dans le commerce courant. À ce titre, le solde commercial pour la France est déficitaire de 221 millions d'euros pour l'année 2013. Il apparaît donc inconséquent de mener des accords de libéralisation des échanges alors que les garanties d'ouverture du marché équatorien ne sont pas réunies. Une fois n'est pas coutume, la France et les pays de l'Union sont les dindons de la farce d'une mondialisation débridée. C'est pourquoi j'ai voté contre cet accord relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l'Équateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. — Ho espresso voto contrario, dal momento che il provvedimento danneggia alcuni settori dell'economia italiana.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. — La Delegación Socialista Española ha defendido desde el inicio, en el seno del Grupo S&D, la necesidad de dar una respuesta firme y responsable a nuestro compromiso político con Ecuador y con nuestras empresas, por encima de disputas interinstitucionales, que bien podrían resolverse en otro contexto.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. — Oggi ho votato a favore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador che prevede il mantenimento del livello delle aliquote del dazio applicabili all'Ecuador e applicate dall'Ecuador alla data della sigla del protocollo di adesione. Esso ha la finalità di prolungare le preferenze commerciali concesse all'Ecuador a norma del regolamento SPG+, che altrimenti giungerebbero a scadenza il 1° gennaio 2015, ed è destinato a costituire una misura transitoria per preparare l'Ecuador e l'UE all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio UE-Ecuador. L'accordo di libero scambio multilaterale fornirà un nuovo quadro giuridico per le relazioni commerciali tra l'UE e l'Ecuador.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. — Non è necessario che le merci provenienti dall'Ecuador subiscano aumenti e ulteriori dazi doganali: la presente risoluzione colma un vuoto legislativo che si ripercuoterebbe sui commercianti del luogo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. — In vista dell'accordo commerciale con l'Ecuador, che sarà negoziato a partire dalla seconda metà del prossimo anno, sono lieto di aver votato a favore di questa proposta. Infatti il presupposto è la fuoriuscita del paese dal Sistema di preferenze generalizzato grazie alla mancanza di un requisito: il reddito pro capite inferiore ai 4.000 dollari annui. È proprio questo a rendermi lieto: il vedere che, anche grazie alla politica commerciale europea, un paese fa passi avanti per abbandonare la situazione di povertà in cui versa. Congratulazioni all'Ecuador!

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. - Sono favorevole a tale regolamento destinato a costituire una misura transitoria per preparare l'UE e l'Ecuador all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio multilaterale, che comprende anche la Colombia e il Perù. Mi sembra anche opportuno che la proroga delle attuali preferenze commerciali sia subordinata al rispetto di alcune condizioni da parte dell'Ecuador, quali il rispetto delle norme legate all'origine dei prodotti e all'astensione dalla volontà di imporre nuovi dazi o restrizioni alle importazioni dall'UE, anche per rispetto verso i produttori e gli investitori europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. — The Commission adopted this October a proposal ensuring that no new customs duties are applied on products originating in Ecuador, in order to ease the burden for EU importers of Ecuadorian export goods. This tariff treatment proposal introduces an element of reciprocity as well, because Ecuador would also be obliged to maintain its current level of duties for EU imports. The proposal seems to be advantageous and should Ecuador fail to meet the conditions laid down in the regulation proposal, the EU should have a possibility to object to a measure proposing to suspend the trade preferences. For this reason I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. — En este informe hemos votado la prolongación del SPG+ para Ecuador a partir de enero de 2015 con la condición de que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Ecuador sea firmado antes del 31 de diciembre de 2016.

No puedo votar a favor de este informe porque, a pesar de que no estoy en contra de prolongar el SPG+, no puedo aceptar que se condicione a la firma del Acuerdo de Libre Comercio, puesto que estoy en contra del mismo. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. — This report deals with the accession of Ecuador to the Trade Agreement concluded between the EU and Colombia/Peru. In order to avoid unnecessary trade disruption until the provisional application of this Free Trade Agreement, the Commission adopted a proposal ensuring that customs duties applied on the date of initialling of the Protocol of Accession of Ecuador to the EU-Colombia/Peru Free Trade Agreement are not increased and that no new customs duties are applied on products originating in Ecuador.

The proposed regulation is clearly intended to be a transitional measure preparing Ecuador and the EU for the entry into force of the EU-Ecuador Free Trade Agreement. This is why I voted in favour of this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Au cours des négociations commerciales en vue de l'entrée de l'Équateur dans l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) d'une part et la Colombie et le Pérou d'autre part, ce pays a accompli des efforts qui méritent, à mon sens, les présentes dispositions temporaires dans l'attente de la procédure d'approbation de l'accord commercial UE-Équateur. Ces mesures visent à maintenir les niveaux actuels de droits de douane appliqués aux produits importés d'Équateur. Ce dispositif transitoire permettra à l'économie équatorienne d'être compétitive avec les autres importateurs d'Amérique latine.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. — Le texte soumis au vote est une pièce supplémentaire dans le système de libre-échange sans limite qu'alimente l'Union européenne. J'ai voté contre ce rapport qui préconise de s'aligner sur la position de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Echenique (GUE/NGL), por escrito. — Votamos a favor. No se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de una propuesta de Reglamento por el que se prorrogan las preferencias de exportación de Ecuador a la UE recogidas en el SPG+, que pierde vigencia el 1 de enero de 2015, hasta que entre en vigor el futuro Acuerdo de Libre Comercio. Pese a estar en contra de la condicionalidad impuesta por la Comisión Europea a Ecuador en el articulado del texto (permite la suspensión de las preferencias arancelarias si Ecuador adopta «medidas» que tengan algún tipo de efecto en las importaciones de la UE) y pese a considerar que las posibles decisiones que pueda tomar la Comisión a este respecto deberían hacerse bajo el marco de los actos delegados para que así el Parlamento pueda hacer un uso efectivo de sus funciones de control (ambas cuestiones a las que presentamos enmiendas, tumbadas en la Comisión INTA por la derecha y la extrema derecha), consideramos importante para el pueblo ecuatoriano la prórroga de estas preferencias arancelarias y su urgente implementación.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. — Καταψήφισα την έκθεση, καθώς οι δασμολογικές ατέλειες προς τρίτες χώρες (μη μέλη της ΕΕ) περιορίζουν τις εξαγωγές των κρατών μελών της ΕΕ, πράγμα το οποίο εντείνει την οικονομική ύφεση που βιώνουν οι χώρες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. - As negociações encetadas com o Equador com vista à sua adesão ao Acordo Comercial celebrado entre a UE e a Colômbia e o Peru foram concluídas em 17 de julho de 2014. A Comissão Europeia adotou, em 1 de outubro de 2014, uma proposta que garante que os direitos aduaneiros aplicados na data de rubrica do Protocolo de Adesão do Equador ao acordo de comércio livre entre a UE, a Colômbia e o Peru não sejam aumentados e garante ainda que não sejam aplicados direitos aduaneiros aos produtos originários do Equador. Nesse sentido, a proposta de regulamento prevê a manutenção do nível das taxas dos direitos aplicáveis ao e pelo Equador na data de rubrica do Protocolo de Adesão. A aplicação transitória até, no máximo, 31 de dezembro de 2016, parece ser necessária para conceder à UE e ao Equador tempo suficiente para levarem a cabo todos os procedimentos internos necessários à aplicação do Protocolo de Adesão. As medidas de salvaguarda tomadas pela União Europeia e pelo Equador mantêm-se, independentemente da aplicação do presente regulamento. Esta proposta merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. — O Equador deveria perder o estatuto SPG+ a partir de 1 de Janeiro de 2015. Este regulamento tem como efeito o prolongamento das preferências comerciais concedidas ao Equador nos termos do Regulamento SPG+. No entanto, esta prorrogação está sujeita a duras condições impostas pela UE ao Equador.

Ao aceitar este acordo de prolongamento do estatuto SPG+, o Equador, entre outros condicionalismos, terá de se abster de impor novos direitos ou restrições às importações provenientes da UE e continuar as negociações tendo em vista a assinatura e ratificação do Acordo de Livre Comércio. Caso a Comissão considere que o Equador não cumpre alguma das condições, esta poderá suspender este tratamento pautal.

No quadro de uma pressão crescente para a liberalização do comércio internacional, constata-se que a UE utiliza o fim do SPG+ como forma de chantagem para a aceitação dos ditos Acordos de Livre Comércio, através de uma inaceitável pressão diplomática e económica sobre diversos países.

Para que o SPG+ se torne um instrumento de ajuda ao desenvolvimento exigir-se-ia a sua prorrogação e a sua renegociação, conjuntamente com outras políticas de apoio ao desenvolvimento, dando forma a uma solidariedade efetiva, combatendo a dependência económica e a exploração dos povos e dos seus recursos naturais pelos grupos económicos da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Súčasťou politík Európskej únie sú aj rokovania a obchodné dohody s tretími krajinami, a práve k obchodným dohodám musí Európska únia pristupovať citlivo a politicky korektne. Práve takáto situácia vznikla vo vzťahu k obchodnej dohode uzatvorenej medzi Európskou úniou a Kolumbiou/Peru a následnému pristúpeniu Ekvádoru k tejto obchodnej dohode. Z dôvodu možného zbytočného narušenia obchodu v období do predbežného vykonania tejto dohody o voľnom obchode predložila Európska komisia nariadenie, ktoré by sa uplatňovalo od 1. januára 2015 a končilo najneskôr 31. decembra 2016, čím by sme získali dostatočný čas na uplatnenie všetkých vnútorných postupov v Európskej únii a aj v Ekvádore. Otázkou ostáva delegovanie právomocí na Európsku komisiu, avšak takéto dohody by Európsky parlament po dohode s Radou ministrov mal podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. — Voto contrario a un provvedimento che ripristina nuovamente delle preferenze commerciali per l'Ecuador.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. — Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού, καθώς οι δασμολογικές ατέλειες προς τρίτες χώρες (μη μέλη της ΕΕ) περιορίζουν τις εξαγωγές των κρατών μελών της ΕΕ, πράγμα το οποίο εντείνει την οικονομική ύφεση που βιώνουν οι χώρες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. - Votamos a favor. No se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de una propuesta de Reglamento por el que se prorrogan las preferencias de exportación de Ecuador a la UE recogidas en el SPG+, que pierde vigencia el 1 de enero de 2015, hasta que entre en vigor el futuro Acuerdo de Libre Comercio. Pese a estar en contra de la condicionalidad impuesta por la Comisión Europea a Ecuador en el articulado del texto (permite la suspensión de las preferencias arancelarias si Ecuador adopta «medidas» que tengan algún tipo de efecto en las importaciones de la UE) y pese a considerar que las posibles decisiones que pueda tomar la Comisión a este respecto deberían hacerse bajo el marco de los actos delegados para que así el Parlamento pueda hacer un uso efectivo de sus funciones de control (ambas cuestiones a las que presentamos enmiendas, tumbadas en la Comisión INTA por la derecha y la extrema derecha), consideramos importante para el pueblo ecuatoriano la prórroga de estas preferencias arancelarias y su urgente implementación.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. — I voted in favour for the proposal for a regulation on the tariff treatment for goods originating in Ecuador. I see it as clearly intended to be a transitional measure for Ecuador and the European Union before signing an EU-Ecuador Free Trade Agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL), schriftelijk. — De Europese Unie heeft al vrijhandelsakkoorden afgesloten met Colombia en Peru, de buurlanden van Ecuador. Hierdoor is de handelspositie van Ecuador verslechterd. Door Ecuador nu speciale tariefbehandeling te geven wil Europa de schade voor Ecuador beperken.

De vrijhandelsakkoorden die Europa afsluit kunnen echter niet op mijn steun rekenen. De Europese productie- en veiligheidsstandaarden staan daardoor onder druk, wat onder meer een verlaging van de Europese standaarden voor milieu en dierenwelzijn kan betekenen. Door het huidige voorstel trekt de Europese Commissie bovendien meer macht naar zich toe en wordt de invloed van het Parlement en de lidstaten verkleind. Hoewel ik het kwalijk vind dat Ecuador de dupe wordt van de oneerlijk handelsbetrekkingen tussen Europa en Columbia/Peru, wil ik geen kortetermijnoplossing in de vorm van een tariefbehandeling van producten uit Ecuador, wanneer de gevolgen voor dieren, natuur en milieu niet te overzien zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. - Votamos a favor. No se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de una propuesta de Reglamento por el que se prorrogan las preferencias de exportación de Ecuador a la UE recogidas en el SPG+, que pierde vigencia el 1 de enero de 2015, hasta que entre en vigor el futuro Acuerdo de Libre Comercio. Pese a estar en contra de la condicionalidad impuesta por la Comisión Europea a Ecuador en el articulado del texto (permite la suspensión de las preferencias arancelarias si Ecuador adopta «medidas» que tengan algún tipo de efecto en las importaciones de la UE) y pese a considerar que las posibles decisiones que pueda tomar la Comisión a este respecto deberían hacerse bajo el marco de los actos delegados para que así el Parlamento pueda hacer un uso efectivo de sus funciones de control (ambas cuestiones a las que presentamos enmiendas, tumbadas en la Comisión INTA por la derecha y la extrema derecha), consideramos importante para el pueblo ecuatoriano la prórroga de estas preferencias arancelarias y su urgente implementación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. — Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tarifnom postupanju za robu podrijetlom iz Ekvadora jer se na taj način produljuju trgovinske povlastice dane Ekvadoru unutar općeg sustava povlastica (GSP), koje bi inače istekle 1. siječnja 2015., kako bi se spriječio prekid u trgovanju dok ne stupi na snagu Trgovinski sporazum koji je Ekvador sklopio s Europskom unijom u srpnju 2014. Podržavam stoga ovaj tranzicijski period (u trajanju najduže do 31. prosinca 2016.) kako bi se Ekvador i Europska unija pripremili za stupanje na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini, uz poštivanje obaveza koje proizlaze iz pravnog okvira GSP-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. — J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Helmut Scholz sur le traitement tarifaire des marchandises originaires de l'Équateur. Le rapport vise à mettre en place un processus transitoire permettant la continuité du commerce entre l'Équateur et l'UE entre la fin du régime SPG+ dont il bénéficie et l'entrée en vigueur de l'accord commercial conclu avec l'UE.

Le rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. - Wolny handel jest niezwykle ważnym źródłem wzrostu gospodarczego, dlatego też działania na rzecz liberalizacji handlu światowego stanowią jeden z głównych elementów polityki UE. Doskonałym przykładem tego jest przedłużenie dotychczasowych preferencji handlowych dla Ekwadoru na okres od początku 2015 roku, kiedy to utraci on status GSP+, do daty wejścia w życie porozumienia o wolnym handlu z UE. Brak zmian w traktowaniu taryfowym towarów pochodzących z Ekwadoru zaowocuje obopólnymi korzyściami, gdyż w ramach umowy Ekwador zobowiązuje się utrzymać cła i ograniczenia ilościowe dotyczące przywozów z UE na obecnym poziomie. Rezultatem będzie uniknięcie odwrócenia tendencji wzrostowej, która aktualnie cechuje handel pomiędzy Ekwadorem i UE.

Jednakże, aby zmaterializowały się wspólne korzyści płynące z przedłużenia aktualnie obowiązujących preferencji handlowych, powinny być one uzależnione od kilku warunków, takich jak przestrzeganie przez Ekwador reguł pochodzenia, współpraca z Komisją Europejską w zakresie udostępniania informacji dotyczących przestrzegania przez Ekwador tych konwencji oraz dokładanie ciągłych starań w celu podpisania i ratyfikowania umowy o wolnym handlu z UE. Apeluję, aby spełnienie tych warunków było skrupulatnie monitorowane przez Komisję Europejską.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. — I supported the resolution as it offers a transitional safety net minimising negative effects on economic operators involved in EU-Ecuador trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Voto positivamente la relazione dell'on. Helmut Scholz in quanto considero che tale documento proponga soluzioni condivisibili poiché sostiene l'obiettivo di applicare un regime transitorio in attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'Ecuador. L'implementazione di misure intermedie permetterà, inoltre, di proteggere il regime tariffario attuale sulla base del principio di reciprocità.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. — En este informe hemos votado la prolongación del SPG+ para Ecuador a partir de enero de 2015 con la condición de que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Ecuador sea firmado antes del 31 de diciembre de 2016.

No puedo votar a favor de este informe porque, a pesar de que no estoy en contra de prolongar el SPG+, no puedo aceptar que se condicione a la firma del Acuerdo de Libre Comercio, puesto que estoy en contra del mismo. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. — U srpnju 2014. Europska komisija i Ekvador zaključili su trgovinski ugovor za pristupanje ove zemlje trgovinskom sporazumu između Europske unije i Kolumbije i Perua.

Ekvador je još uvijek zemlja korisnica povlaštene sheme (Generalised Scheme of Preferences, GSP + sheme), ali ta prava će izgubiti od siječnja 2015. jer Ekvador prestaje biti prihvatljiva zemlja u razvoju zbog primanja većih od 4 tisuće dolara po stanovniku tijekom protekle tri godine.

Kako ne bi došlo do prekida ili ometanja trgovinske razmjene između Europske unije i Ekvadora, Ekvadoru će se ovim prijedlogom omogućiti da zadrži slobodan pristup tržištu EU-a u skladu s prethodnim pravila povlaštene sheme, odnosno GSP + sheme.

Podržala sam ovo izvješće jer smatram da su napori uloženi od strane Ekvadora tijekom pregovora svakako dokaz da ova država zaslužuje biti korisnik ove posebne mjere. Ovim ugovorom osigurat će se svi preduvjeti neophodni za jačanje i daljnji napredak gospodarstva Ekvadora, kako bi i nakon povlaštene sheme Ekvador mogao zadržati istu razinu konkurentnosti s drugim državama uvoznicama iz Latinske Amerike.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. — Dienvidamerikas tirgus ir svarīgs Eiropas Savienībai, un šī kontinenta preces (arī no Ekvadoras) ir pelnījušas to attiecīgo tarifu režīmu Eirpas Savienībā, ko šodien Eiropas Parlaments akceptēja. Es arī nobalsoju „par” kopā ar savu grupu, jo tā ir pareiza nostāja.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. — Υπερψήφισα την έκθεση Scholz σχετικά με τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού, γιατί συμβάλλει στην ενίσχυση του αμοιβαίου οφέλους ΕΕ και Ισημερινού, μιας χώρας η οποία τόλμησε και πέτυχε τη διαγραφή του επονείδιστου χρέους που της επιβλήθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. — Ho votato a favore dell'accordo tariffario delle merci originarie dell'Ecuador. Al fine di evitare che l'Ecuador si trovi in una posizione peggiore di quella attuale è necessario che questo paese continui a beneficiare di tali preferenze, senza le quali il suo commercio e la sua economia di tale paese potrebbero avere serie ripercussioni negative. È necessario garantire che i dazi doganali applicati non subiscano aumenti e che ai prodotti originari dell'Ecuador non siano applicati nuovi dazi doganali .

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. — Lo scorso luglio, i negoziati con l'Ecuador, mirati a definire le giuste condizioni di adesione, da parte del paese, all'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia/il Perù, sono giunti al termine.

La relazione Scholz sostiene l'obiettivo di applicare un regime transitorio, in attesa che l'accordo di libero scambio tra l'UE ed il paese sudamericano venga applicato. L'implementazione di misure intermedie permetterà, da una parte, di evitare una deviazione degli scambi tra le parti, a causa di aliquote di dazio più elevate e, dall'altra, di prorogare il regime tariffario attuale sulla base del principio di reciprocità.

Trovo che il documento proponga soluzioni razionali e condivisibili, pertanto ho deciso di sostenerlo con il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. — Ich habe mich der Abstimmung über die Zollbehandlung von Waren mit Ursprung in Ecuador enthalten, da ich nicht der Meinung bin, dass Ecuador in der gegebenen Zeit die geforderten Änderungsmaßnahmen erfüllen bzw. das Einverständnis Perus sowie Kolumbiens zum Freihandelsabkommen EU-Ecuador erhalten kann. Ein wichtiger Punkt hierbei ist die Einhaltung der Ursprungsregeln, welche in Ecuador schwierig umzusetzen sein werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. — Les négociations menées avec l'Équateur en vue de son adhésion à l'accord commercial conclu entre l'Union, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, se sont achevées le 17 juillet 2014. Cependant, à la suite d'une modification du règlement européen correspondant, l'Équateur devrait perdre le statut que lui accordait le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG+) au 1er janvier 2015. Le règlement proposé par la Commission vise à accorder à l'Équateur des préférences commerciales similaires à celles dont il bénéficiait avec le SPG + au cours des deux prochaines années (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016), jusqu'à ce que l'accord de libre-échange entre en vigueur. Je suis fermement opposé à tout accord de libre-échange, d'autant plus que l'Équateur, par sa participation à l'ALBA, promouvait une alternative à l'intégration néolibérale. Dans ce cadre, je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. — Em 17 de julho de 2014, foram concluídas as negociações com o Equador para a sua adesão ao Acordo Comercial celebrado entre a UE e a Colômbia e o Peru, tendo sido assinado, posteriormente, um protocolo.

Para evitar perturbações desnecessárias no comércio, na pendência da conclusão dos procedimentos para a aprovação e aplicação do Protocolo de Adesão, é necessário assegurar que os direitos aduaneiros aplicados na data da rubrica do Protocolo de Adesão não são aumentados e que não são aplicados novos direitos aduaneiros aos produtos originários do Equador. Nesse sentido, a proposta de regulamento prevê a manutenção do nível das taxas dos direitos aplicáveis ao Equador na data da rubrica do Protocolo de Adesão.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. — I voted in favour of this report which would mean that both importers and exporters from both the EU and Ecuador would benefit from this agreement and allow for fair competition between Ecuador and neighbours who already have this form of agreement with the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. — I supported the report on tariff treatment for goods originating from Ecuador. The proposed legislation would effectively prolong the trade preferences granted to Ecuador under the GSP+ regulation, while introducing an element of reciprocity as Ecuador would also be obliged to maintain its current level of duties for EU imports until the FTA is provisionally applied.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Après le Pérou et la Colombie, l'Union européenne vient de clore un accord d'adhésion de libre-échange avec l'Équateur. En attendant l'entrée en vigueur de cet accord, la Commission a entériné le 1er octobre dernier une proposition visant à garantir la non-augmentation des droits de douane en cours. On notera cependant que les exportations de la France vers l'Équateur ont chuté (de près de la moitié en valeur par rapport à 2012) et ce du fait même de l'application par les autorités équatoriennes de restrictions administratives, réglementaires et autres. Le solde commercial pour la France se retrouve déficitaire de 221 millions d'euros pour 2013. Il est donc surréaliste de poursuivre des accords de libéralisation des marchés alors même que nous ne disposons d'aucune garantie d'ouverture du marché équatorien. Cet accord va encore un peu plus dans le sens de la mondialisation la plus sauvage. Pour toutes ces raisons, j'ai évidemment voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. — Accogliamo con favore questa proposta al fine, da una parte, di evitare inutili perturbazioni degli scambi in attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'Ecuador e, dall'altra, di alleviare gli oneri a carico degli importatori europei di prodotti di esportazione ecuadoriani. Intendiamo così garantire che i dazi doganali applicati alla data della sigla del protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo di libero scambio UE-Colombia/Perù non subiscano aumenti e che ai prodotti originari dell'Ecuador non siano applicati nuovi dazi doganali. La proposta, infatti, ha il merito di introdurre un elemento di reciprocità poiché l'Ecuador avrà altresì l'obbligo di mantenere l'attuale livello dei dazi per le importazioni UE fino all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. — Voto a favore della relazione dell'on. Scholz per poter permettere all'Ecuador di godere del sistema tariffario SPG+ nell'ambito del commercio internazionale, al fine di evitare serie ripercussioni negative e di trovarsi in una situazione peggiore di quella attuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. - Zwar habe ich keine grundsätzlichen Bedenken, durch die Gewährung von Zollpräferenzen Entwicklungshilfe zu betreiben und Staaten Raum für Hilfe durch Selbsthilfe zu eröffnen. Allerdings sehe ich in dem vorliegenden Antrag keine Garantien für die Verhinderung von Kinderarbeit oder anderweit ausbeuterischer Produktionspraktiken, die sich meines Erachtens damit hätten verbinden lassen. Daher habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, qui prévoit une période transitoire jusqu'à l'application entière du protocole d'adhésion à l'accord commercial conclu entre l'UE, la Colombie et le Pérou, permettant aux acteurs économiques équatoriens d'éviter des droits de douane désavantageux.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. — Toetasin ettepanekut Ecuadorist pärinevate kaupade tariifse kohtlemise kohta. Kui Ecuador suudab täita kõiki tingimusi, kaovad ka kaubavahetuse häired, mida praegu esineb tänu kõrgetele tollimaksumääradele. Ei ole õige, et Ecuadorist pärit eksporditooted satuvad ELi turul võrreldes Colombiast ja Peruust pärit sarnaste toodetega ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. — Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση και την πρόταση κανονισμού για τη δασμολογική μεταχείριση προϊόντων καταγωγής Ισημερινού, γιατί συνδέεται άμεσα και έχει ως προϋπόθεση την προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών που έχει ήδη υπογράψει η ΕΕ με το Περού και την Κολομβία. Πρόκειται για μια συμφωνία σε βάρος του λαού του Ισημερινού (όπως και των λαών του Περού και της Κολομβίας), που εξασφαλίζει στα ευρωενωσιακά μονοπώλια την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του λαού της, την εξάλειψη κάθε εμποδίου για την επέλαση των μονοπωλίων στις αγορές των χωρών αυτών, που θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς αγρότες.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. — Il 17 luglio 2014 si sono conclusi i negoziati con l'Ecuador per la sua adesione all'accordo commerciale tra l'UE e la Colombia/il Perù. L'accordo di libero scambio multilaterale fornirà un nuovo quadro giuridico per le relazioni commerciali tra l'UE e l'Ecuador. La Commissione propone di rendere la proroga delle attuali preferenze commerciali subordinata al rispetto, da parte dell'Ecuador, dei seguenti cinque requisiti: 1) rispetto delle norme relative all'origine, 2) astensione, da parte dell'Ecuador, dall'imporre nuovi dazi o restrizioni alle importazioni dall'UE, 3) mantenimento della ratifica e dell'effettiva attuazione di una serie di convenzioni rilevanti per l'SPG +, 4) cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda la richiesta di informazioni sul rispetto di tali convenzioni e, da ultimo ma non meno importante, 5) l'impegno continuo dell'Ecuador per la firma e la ratifica dell'accordo di libero scambio con l'UE. Considerato quanto suesposto, esprimerei il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. — L'Union européenne et l'Équateur viennent de clore les négociations relatives à la conclusion d'un accord d'adhésion de libre-échange déjà effectif avec le Pérou et la Colombie. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de de cet accord, la Commission a adopté le 1er octobre 2014 une proposition garantissant que les droits de douane appliqués n'augmenteront pas. Il convient de souligner que les exportations de la France ont considérablement diminué de près de la moitié en valeur par rapport à l'année 2012, en raison d'entraves d'accès au marché de l'Équateur de plus en plus importantes dans le commerce courant. À ce titre, le solde commercial pour la France est déficitaire de 221 millions d'euros pour l'année 2013. Il apparaît donc inconséquent de mener des accords de libéralisation des échanges alors que les garanties d'ouverture du marché équatorien ne sont pas réunies. Une fois n'est pas coutume, la France et les pays de l'Union sont les dindons de la farce d'une mondialisation débridée. C'est pourquoi j'ai voté contre cet accord relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l'Équateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. — Ovaj Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tarifnom postupanju za robu podrijetlom iz Ekvadora je logična poveznica između dva carinska režima u kojem će se naći Ekvador početkom 2015. godine u pogledu izvoza svojih proizvoda u EU. Činjenica da je prihod po glavi stanovnika u Ekvadoru u protekle 3 godine prešao prag od $4.000 odraz je pozitivnih pomaka u ekonomiji te države, no istovremeno je to i uzrok što više nije moguće primjenjivati Opći sustav povlastica Europske unije na robu proizvedenu u Ekvadoru.

S druge strane, tijekom ove godine su zaključeni pregovori kojima bi Ekvador pristupio trgovinskom sporazumu između Europske unije, Kolumbije i Perua. Do trenutka kada će pristupanje biti ratificirano od država članica EU-a te Kolumbije i Perua potreban je upravo ovaj instrument koji će omogućiti nesmetan nastavak trgovinskih odnosa. Ovaj Prijedlog u svakom slučaju zaslužuje podršku jer se Ekvador pokazao kao partner koji je otvoren za pregovore i razvoj suradnje.

Smatram vrlo važnim da kroz primjenu ovog propisa Komisija pažljivo prati da li Ekvador poštuje svoje obveze i to ne samo u smislu eventualnih postupaka koji bi mogli direktno izazvati poteškoće na europskom tržištu tih proizvoda, nego i u pogledu ljudskih i radnih prava i zaštite okoliša.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. — Mi rallegro del nuovo accordo di libero scambio multilaterale tra l'UE e l'Ecuador che amplierà le relazioni commerciali, portando dei sicuri benefici per tutti. Per l'espletamento di tutte le procedure interne necessarie nell'UE, ma anche in Ecuador, per l'applicazione del protocollo di adesione, sono d'accordo con quanto proposto, cioè che i dazi doganali applicati alla data della sigla del protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo di libero scambio non subiscano aumenti e che ai prodotti originari dell'Ecuador non siano applicati nuovi dazi doganali, anche al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove procedure doganali. Sono d'accordo anche che la proroga sia subordinata al rispetto dei cinque requisiti indicati dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcus Pretzell (ECR), schriftlich. — Durch diese Vorlage werden zwei erstrebenswerte Ziele verknüpft: Einerseits wird der auf Gleichberechtigung und staatlicher Souveränität beruhende Freihandel gefördert. Andererseits setzt sich die EU hier für die Durchsetzung internationaler Menschenrechte, mit besonderem Schwerpunkt auf denen der Arbeit, ein. Es ist zu begrüßen, dass in diesem Fall Arbeitnehmerrechte als eine Bedingung für Freihandel gesehen werden. Allerdings stellt sich einem unweigerlich die Frage, wie dieselbe EU im Falle Ecuadors Arbeitnehmerrechte befördern kann, wo sie im Falle von TTIP doch eher als eine Handelsbeschränkung dargestellt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. — O instrumento que permite aos países em vias de desenvolvimento beneficiar de um tratamento comercial diferenciado e mais favorável pelos países desenvolvidos, o Sistema de Preferências Generalizadas (SGP), atualmente em vigor para o Equador, expiraria em janeiro de 2015. Com este, expirariam as preferências comerciais concedidas nos termos do Regulamento. Contudo, o Equador superou entretanto a sua anterior classificação nos termos da OMC, sendo a lista de países vulneráveis e em desenvolvimento, passiveis de beneficiar do instrumento, atualizada nos últimos três anos consecutivos, mas excluindo sempre o Equador. Deste modo, a UE veio a negociar paralelamente com o Equador a adesão ao Acordo Comercial celebrado também entre a UE e a Colômbia e Peru. No interregno em que se levam a cabo os procedimentos internos necessários à aplicação do Protocolo de adesão, parece necessária uma outra aplicação, transitória, de preferências pautais que se estenda até o final de 2016, cuja presente resolução aprova, com o meu voto, a fim de evitar desvios comerciais em virtude do aumento dos diretos aduaneiros aos produtos originários do Equador.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. — El pasado día 17 de julio de 2014 concluyeron las negociaciones para la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia/Perú. Sin embargo, la entrada en vigor del Acuerdo UE-Ecuador no será efectiva hasta finales de 2015 o principios de 2016, una vez finalizados los procedimientos de autentificación y ratificación del texto.

Teniendo en cuenta que Ecuador perderá, a partir del 1 de enero de 2015, su estatuto de beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) del que venía disfrutando hasta la fecha, al haber sido declarado por el Banco Mundial como Estado de renta media alta, es necesario congelar los derechos de aduana aplicados en la actualidad y asegurar que no se apliquen nuevos derechos sobre los productos originarios de Ecuador, evitando así perturbaciones comerciales innecesarias hasta la finalización de los procedimientos necesarios para la aplicación del Protocolo de Adhesión.

Por ello, he votado, sin enmendar, la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión para que este se aplique desde el 1 de enero de 2015 y hasta seis meses después de que el Protocolo de Adhesión entre en vigor o hasta el 31 de diciembre de 2016, en función de lo que ocurra primero.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), por escrito. - Votamos a favor. No se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de una propuesta de Reglamento por el que se prorrogan las preferencias de exportación de Ecuador a la UE recogidas en el SPG+, que pierde vigencia el 1 de enero de 2015, hasta que entre en vigor el futuro Acuerdo de Libre Comercio. Pese a estar en contra de la condicionalidad impuesta por la Comisión Europea a Ecuador en el articulado del texto (permite la suspensión de las preferencias arancelarias si Ecuador adopta «medidas» que tengan algún tipo de efecto en las importaciones de la UE) y pese a considerar que las posibles decisiones que pueda tomar la Comisión a este respecto deberían hacerse bajo el marco de los actos delegados para que así el Parlamento pueda hacer un uso efectivo de sus funciones de control (ambas cuestiones a las que presentamos enmiendas, tumbadas en la Comisión INTA por la derecha y la extrema derecha), consideramos importante para el pueblo ecuatoriano la prórroga de estas preferencias arancelarias y su urgente implementación.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. — O Equador irá perder o seu estatuto SPG+ a partir de 1 de janeiro de 2015. Entretanto, foram iniciadas negociações para a adesão deste país ao Acordo Comercial celebrado entre a UE e a Colômbia e o Peru, concluído em 17 de julho último.

Refira-se que a adesão do Equador ao Acordo Comercial da UE com a Comunidade Andina (inicialmente prevista, mas posteriormente colocada de parte em virtude de o Equador ter abandonado as negociações em 2007) permitirá restabelecer a competitividade que os seus produtos de exportação perderam comparativamente com produtos similares importados da Colômbia e do Peru, conferindo-lhe igualmente um novo quadro jurídico ao nível das relações bilaterais com a UE.

Esta proposta visa assim garantir, de forma harmoniosa e equitativa, que os direitos aduaneiros aplicados na data de rubrica do Protocolo de Adesão do Equador ao Acordo de Comércio Livre entre a UE e a Comunidade Andina não sejam aumentados e ainda que não sejam, transitoriamente, aplicados direitos aduaneiros aos produtos originários do Equador.

Concordo, por isso, com o prolongamento, a título transitório, das preferências comerciais concedidas no âmbito do Regulamento SPG+ ao Equador, até à entrada em vigor do Acordo de Comércio Livre entre a UE e esse país.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. — Les négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Équateur ont été conclues le 14 juillet dernier et l'accord est actuellement en attente de ratification; en parallèle, étant donné l'augmentation du revenu annuel par habitant de l'Équateur, celui-ci ne pourra plus bénéficier du système de préférences généralisées SPG+ à partir du 1er janvier 2015.

J'ai donc soutenu la proposition de la Commission européenne et ce rapport afin que l'Équateur puisse continuer de bénéficier des préférences commerciales dont il bénéficie actuellement, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur à venir de l'accord de libre-échange.

L'objectif est ainsi d'éviter toute perturbation des échanges et de permettre une stabilité juridique pour les entreprises européennes et équatoriennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. — He votado a favor. No se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de una propuesta de Reglamento por el que se prorrogan las preferencias de exportación de Ecuador a la UE recogidas en el SPG+, que pierde vigencia el 1 de enero de 2015, hasta que entre en vigor el futuro Acuerdo de Libre Comercio. Pese a estar en contra de la condicionalidad impuesta por la Comisión Europea a Ecuador en el articulado del texto (permite la suspensión de las preferencias arancelarias si Ecuador adopta «medidas» que tengan algún tipo de efecto en las importaciones de la UE) y pese a considerar que las posibles decisiones que pueda tomar la Comisión a este respecto deberían hacerse bajo el marco de los actos delegados para que así el Parlamento pueda hacer un uso efectivo de sus funciones de control (ambas cuestiones a las que presentamos enmiendas, tumbadas en la Comisión INTA por la derecha y la extrema derecha), consideramos importante para el pueblo ecuatoriano la prórroga de estas preferencias arancelarias y su urgente implementación.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. - En este informe hemos votado la prolongación del SPG+ para Ecuador a partir de enero de 2015 con la condición de que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Ecuador sea firmado antes del 31 de diciembre de 2016. No puedo votar a favor de este informe porque, a pesar de que no estoy en contra de prolongar el SPG+, no puedo aceptar que se condicione a la firma del Acuerdo de Libre Comercio, puesto que estoy en contra del mismo. Por ese motivo me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. — I voted in support of the proposal for a regulation on the tariff treatment for goods originating from Ecuador.

This regulation allows for stable trade flows from 1 January 2015, when Ecuador is due to lose trade preferences it enjoys for accessing the European market through the Generalised System of Preferences (GSP), until the recently concluded free trade agreement between the EU and Ecuador enters into force in 2016. The proposal acts as a desirable step to facilitate a seamless transition from the current trading conditions to the ones established by the trade agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. — U srpnju su ove godine Europska komisija i Ekvador zaključili pregovore o pridruživanju Ekvadora u trgovinski sporazum EU - Kolumbija/Peru. U ovom trenutku Ekvador koristi GSP+ beneficije koje prestaju vrijediti u siječnju 2015. zbog većih prihoda po glavi stanovnika (preko 4 000 dolara u posljednje tri godine).

Stoga pozivam i Vijeće da nakon odobrenja prijedloga u Parlamentu u što kraćem roku odobri prijedlog te da isti stupi na snagu kako ne bi došlo do prekida trgovine i trgovinskih odnosa. Podržavam prijedlog i istakao bih napore koje je napravio Ekvador tijekom pregovora kojima su zaslužili ove posebne mjere uvoza u EU, a koje su važne za razvoj i rast ekvadorske ekonomije i gospodarstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. — Podržala sam pristupanje Ekvadora sporazumu o trgovini koji je sklopljen između Europske unije i Perua, a odnosi se na tarifna i porezna opterećenja za Ekvador na robu i dobra podrijetlom iz te države.

Smatram da će sporazum osigurati konkurentnost i stabilnost gospodarstvu s jedne strane dok bi s druge strane trebao povećati zaštitu ljudskih prava i radničkih prava kao i razinu zaštite okoliša. Sporazum također jamči novi pravni okvir između EU-a i Ekvadora u kontekstu trgovinskih odnosa. Poboljšanje pravnog okvira važno je i s aspekta Hrvatske s obzirom da je RH u 2013. godini izvezla u Ekvador dobara za 234 000 eura, dok je istovremeno uvoz iz te zemlje bio 11 267 000 eura.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. — Η χορήγηση ατελειών σε προϊόντα που παράγονται σε χώρες εκτός ΕΕ δημιουργεί οικονομικό πλήγμα στις χώρες μέλη της ΕΕ που παράγουν αντίστοιχα και συναφή προϊόντα, ως εκ τούτου δεν πρέπει να υφίστανται.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. — J'ai voté en faveur de l'accord commercial multipartite qui établira un nouveau cadre juridique aux relations commerciales entre l'Équateur et l'Union. Nous devons néanmoins rester vigilants à l'aspect humain et veiller à ce que soient garantis les aspects sociaux et environnementaux de tels accords.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. — I strongly believe in free trade agreements and the potential they have for the EU countries and economies. I support the Commission’s attempts to open new markets and reduce tariffs and other regulatory barriers to facilitate the entry into these markets for EU companies. I believe Europe can only grow through exports and not by creating more public debt in the EU with huge infrastructure projects.

In INTA, ALDE decided to vote against the four blocks of Amendments proposed by the rapporteur, as we believed that a lot of these amendments risked delaying the entry into force of this agreement and we do not think this is a positive thing for Ecuador but also for the EU.

The approval of this agreement was important before the end of the year as economic contracts in Ecuador had to be negotiated now for next year. I also believe Ecuador should show a clear commitment that it will open its market to EU companies.

As liberals, we always favoured a smooth adoption of this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. — Soutenir la prolongation des préférences tarifaires accordés par l'UE à un pays comme l'Équateur ne devrait pas poser problème mais:

- pourquoi ne pas le faire pour d'autres pays du sud dont la situation est encore plus difficile?

- comment ne pas y voir une contrepartie de sa signature de l'accord de libre-échange signé par le Chili et le Pérou?

L'Équateur aurait subi de fortes pressions de l'UE et de ses voisins. Il n'est pas forcément le moins bien armé pour résister.

Toutefois, le gouvernement équatorien décide d'exploiter le pétrole du Yasumi au détriment d'une des plus belles zones forestières amazoniennes et des droits des peuples indigènes qui y vivent, et de modifier sa Constitution pour autoriser la culture d'OGM.

Le débat en Équateur est intense et certains y voient un changement de cap économique de Rafael Correa, éloigné du modèle alternatif soutenu par des gouvernements latino-américains et soucieux des enjeux de développement durable et de "buen vivir".

Mais, on ne peut accuser ce gouvernement de mener des politiques purement néolibérales. Il a obtenu des résultats impressionnants comme l'amélioration des infrastructures du pays et de l'accès de la grande majorité de la population à la santé et à l'éducation.

J'ai donc choisi de m'abstenir sur ce rapport de mon collègue allemand GUE/NGL, Helmut Scholz.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. — Este regulamento tem como efeito o prolongamento das preferências comerciais concedidas ao Equador nos termos do Regulamento SPG+. No entanto, esta prorrogação está sujeita a duras condições impostas pela UE ao Equador.

Ao aceitar este acordo de prolongamento do estatuto SPG+, o Equador, entre outros condicionalismos, terá de se abster de impor novos direitos ou restrições às importações provenientes da UE e continuar as negociações tendo em vista a assinatura e ratificação do Acordo de Livre Comércio.

Num quadro de pressão crescente para a liberalização do comércio internacional, constata-se que a UE utiliza o fim do SPG+ como forma de chantagem para a aceitação dos ditos Acordos de Livre Comércio, através de uma inaceitável pressão diplomática e económica sobre diversos países.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. — Da ich der Meinung bin, dass Ecuador nicht in der gegebenen Zeit die geforderten Änderungsmaßnahmen erfüllen bzw. das Einverständnis Perus sowie Kolumbiens zum Freihandelsabkommen EU-Ecuador erhalten kann, habe ich gegen diesen Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. — Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση και την πρόταση κανονισμού για τη δασμολογική μεταχείριση προϊόντων καταγωγής Ισημερινού, γιατί συνδέεται άμεσα και έχει ως προϋπόθεση την προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών που έχει ήδη υπογράψει η ΕΕ με το Περού και την Κολομβία. Πρόκειται για μια συμφωνία σε βάρος του λαού του Ισημερινού (όπως και των λαών του Περού και της Κολομβίας), που εξασφαλίζει στα ευρωενωσιακά μονοπώλια την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του λαού της, την εξάλειψη κάθε εμποδίου για την επέλαση των μονοπωλίων στις αγορές των χωρών αυτών, που θα έχει οδυνηρές συνέπειες για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς αγρότες.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου