Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 17 декември 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 5.Признаване на Палестина за държава (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.Подготовка на Европейския съвет (18-19 декември 2014 г.) (разискване)
 10.Време за гласуване
  10.1.Автономни търговски преференции за Република Молдова (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (гласуване)
  10.2.Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (гласуване)
  10.3.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (гласуване)
  10.4.Проект на коригиращ бюджет №3/2014: Приходи от глоби и лихви - Бюджетен кредит за плащания - Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (гласуване)
  10.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 - традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД (A8-0076/2014) (гласуване)
  10.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (гласуване)
  10.7.Проект на коригиращ бюджет № 5: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (гласуване)
  10.8.Проект на коригиращ бюджет №6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (гласуване)
  10.9.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  10.10.Проект на коригиращ бюджет №7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (гласуване)
  10.11.Проект на коригиращ бюджет №8/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (гласуване)
  10.12.Собствени ресурси на Съюза – коригиране на националните вноски на държавите членки (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (гласуване)
  10.13.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  10.14.Мобилизиране на инструмента за гъвкавост – финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  10.15.Нов проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година
  10.16.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (гласуване)
  10.17.Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (B8-0325/2014) (гласуване)
  10.18.Предложение за директива на Съвета за установяване на методи на изчисление и изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (B8-0326/2014) (гласуване)
  10.19.Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (B8-0319/2014) (гласуване)
  10.20.Платежоспособност II (B8-0358/2014) (гласуване)
  10.21.Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (B8-0350/2014) (гласуване)
  10.22.Признаване на Палестина за държава (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (гласуване)
  10.23.Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (гласуване)
  10.24.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (B8-0362/2014) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Автономни търговски преференции за Република Молдова (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Проект на коригиращ бюджет №3/2014: Приходи от глоби и лихви - Бюджетен кредит за плащания - Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 - традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД (C8-0290/2014)
  11.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Проект на коригиращ бюджет № 5: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. - Земетресения в Гърция - Ледена буря в Словения - Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г. (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Проект на коригиращ бюджет №6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД (член 150 от Правилника за дейността)
  11.9.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Проект на коригиращ бюджет №7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Проект на коригиращ бюджет №8/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността)
  11.12.Собствени ресурси на Съюза – коригиране на националните вноски на държавите членки (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Мобилизиране на инструмента за гъвкавост – финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Нов проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г.
  11.16.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Регламент (ЕС) № ___/__. на Комисията от XXX година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
  11.18.Предложение за директива на Съвета за установяване на методи на изчисление и изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (B8-0326/2014)
  11.19.Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърления улов в Балтийско море (B8-0319/2014)
  11.20.ПРИЛОЖЕНИЯ към Делегиран регламент (ЕС) за допълнение на Директива 2009/138/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)
  11.21.Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (B8-0350/2014)
  11.22.Признаване на Палестина за държава (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (B8-0362/2014)
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (разискване)
 16.Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите (разискване)
 17.Споразумение за асоцииране с Грузия - Сключване на споразумение за асоцииране с Грузия (разискване)
 18.Процесът от Хартум и предстоящата инициатива за миграционния маршрут ЕС—Африкански рог (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3198 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (10786 kb)
Правна информация - Политика за поверителност