Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Δεκεμβρίου 2014) (συζήτηση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (ψηφοφορία)
  10.2.Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  10.3.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  10.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών -Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  10.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) (A8-0076/2014) (ψηφοφορία)
  10.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στην Ιταλία - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία. (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (ψηφοφορία)
  10.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία το 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  10.8.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  10.9.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σερβία, στη Κροατία και στη Βουλγαρία (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  10.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  10.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  10.12.Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  10.13.Κινητοποιήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: περιοχές που πλήττονται από καταστροφές (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (ψηφοφορία)
  10.14.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  10.15.Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκή Ένωσης – οικονομικό έτος 2015
  10.16.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)
  10.17.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (B8-0325/2014) (ψηφοφορία)
  10.18.Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (B8-0326/2014) (ψηφοφορία)
  10.19.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων στη Βαλτική Θάλασσα (B8-0319/2014) (ψηφοφορία)
  10.20.Φερεγγυότητα II (B8-0358/2014) (ψηφοφορία)
  10.21.Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (B8-0350/2014) (ψηφοφορία)
  10.22.Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (ψηφοφορία)
  10.23.H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (ψηφοφορία)
  10.24.Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (B8-0362/2014) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών -Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) (C8-0290/2014)
  11.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στην Ιταλία - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία. (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμοί στην Ελλάδα - Χιονοθύελλα στη Σλοβενία - Πάγος και πλημμύρες στην Κροατία το 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σερβία, στη Κροατία και στη Βουλγαρία (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 - Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Κινητοποιήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: περιοχές που πλήττονται από καταστροφές (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - οικονομικό έτος 2015
  11.16.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση για το οικονομικό έτος 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της XXX για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (B8-0325/2014)
  11.18.Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (B8-0326/2014)
  11.19.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων στη Βαλτική Θάλασσα (B8-0319/2014)
  11.20.Φερεγγυότητα II (B8-0358/2014)
  11.21.Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (B8-0350/2014)
  11.22.Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (B8-0362/2014)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (συζήτηση)
 16.Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: Πρόσφατες συλληψεις δημοσιογράφων, διευθυνόντων στελεχών των μέσων ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης εις βάρος των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία (συζήτηση)
 17.Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία - Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας (συζήτηση)
 18.Η διαδικασία του Χαρτούμ και η προσεχής "Πρωτοβουλία της ΕΕ για τη Μεταναστευτική Οδό του Κέρατος της Αφρικής" (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3198 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (10786 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου