Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 17 december 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 5.Erkännande av Palestina som stat (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (18-19 december 2014) (debatt)
 10.Omröstning
  10.1.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (omröstning)
  10.2.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (omröstning)
  10.3.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (omröstning)
  10.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (omröstning)
  10.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen (A8-0076/2014) (omröstning)
  10.6.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (omröstning)
  10.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (omröstning)
  10.8.Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (omröstning)
  10.9.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  10.10.Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (omröstning)
  10.11.Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (omröstning)
  10.12.Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (omröstning)
  10.13.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  10.14.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen – finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  10.15.Nytt förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015
  10.16.Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (omröstning)
  10.17.Klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretag förlorar sitt goda anseende (B8-0325/2014) (omröstning)
  10.18.Förslag till rådets direktiv om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (B8-0326/2014) (omröstning)
  10.19.Kommissionens delegerade förordning (EU) om upprättande av en utkastplan i Östersjön (B8-0319/2014) (omröstning)
  10.20.Solvens II (B8-0358/2014) (omröstning)
  10.21.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (B8-0350/2014) (omröstning)
  10.22.Erkännande av Palestina som stat (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (omröstning)
  10.23.Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (omröstning)
  10.24.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (B8-0362/2014) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen (C8-0290/2014)
  11.6.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen – finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Nytt förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015
  11.16.Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (B8-0325/2014)
  11.18.Förslag till rådets direktiv om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (B8-0326/2014)
  11.19.Kommissionens delegerade förordning (EU) om upprättande av en utkastplan i Östersjön (B8-0319/2014)
  11.20.Solvens II (B8-0358/2014)
  11.21.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (B8-0350/2014)
  11.22.Erkännande av Palestina som stat (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (B8-0362/2014)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
 16.Yttrandefrihet i Turkiet: Gripanden nyligen av journalister och mediechefer samt systematisk press på medierna (debatt)
 17.Associeringsavtal med Georgien - Ingående av ett associeringsavtal med Georgien (debatt)
 18.Khartoumprocessen och det kommande initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (3198 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (10786 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy