Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 februari 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

4. Europees Jongereninitiatief (wijziging ESF-verordening) (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Elnök asszony. - A következő pont a Bizottság nyilatkozata – Európai Ifjúsági Kezdeményezés (az az ESZA-rendelet módosítása) (2015/2554(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. - Madam President, I will do my introduction in English and will give my answers as usual in Dutch.

Allow me to present to you a proposal which the Commission adopted last Wednesday on youth employment.

Since I came to office as the new Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, I have made the fight against youth unemployment my first priority. More than five million young people in Europe do not have a job at this moment. This is around one in five of young people in Europe. In some Member States we are facing youth unemployment rates of around 50%. Moreover, today 7.5 million people between 15 and 24 years old are not in employment, education or training and risk being socially and economically excluded, with all the dramatic consequences for themselves and for our society. This is unacceptable.

This is why, in its Work Programme for 2015, the Commission committed to taking initiatives to promote integration and employability in the labour market, including measures to support Member States in getting young people into work. As you know, the Youth Employment Initiative was established following the urgent call from the European Council in February 2013 to address the unprecedented levels of youth unemployment in certain regions of the European Union most affected by this phenomenon.

This budget line of EUR 3.2 billion, to be matched with funding from the European Social Fund, is dedicated to actions targeting individual young people who are neither in employment, education or training. Therefore, it contributes to the implementation of the Youth Employment Guarantee, in line with the Council’s recommendation of 22 April 2013.

However, despite the provisions already in place to frontload this initiative, and an early eligibility date for expenditure – 1 September 2013 – progress has not yet lived up to expectations. The initial pre-financing amount of 1% – and 1.5% in the Member States in the programme – proved to be too low to roll out the initiative, particularly to those Member States that have significant budgetary constraints.

This proposal aims, therefore, to tackle this deficiency by setting an adequate level of pre-financing for the Youth Employment Initiative. The increased financing proposed will amount to around EUR 1 billion – 30% of the specific allocation – instead of the current EUR 39 million. Based on the targets set by Member States in their operational programmes, we expect that, with this additional pre-financing, up to 650 000 young people will be able to rapidly receive support.

I would like to underline again that the pre-financing proposal does not impact on the budgetary allocations for the Youth Employment Initiative in 2015, or the multiannual financial framework overall. Neither does it affect pre-financing payments from other funds or under operational programmes that are not relevant for the initiative.

The urgency to adopt this proposal is justified by the figures. The longer we wait to act, the harder it becomes to help the young generation. I would like, therefore, to ask you to join me in the effort to make this proposal a reality for young people and to ensure that this additional funding can be converted as soon as possible into a concrete job, education or training offer for young people.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, a nome del gruppo PPE. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, sono la prima a ringraziarla perché sono entrata in questo Parlamento all'età di ventisei anni e quindi mi definisco un po' della generazione Erasmus ma anche della generazione dei precari.

Quello che lei sta facendo e anche l'iniziativa della Commissione e del Presidente Junker, che ha sempre posto particolare attenzione alla disoccupazione giovanile, trovano tutto il supporto anche del Partito popolare europeo. Io sono convinta che avere più fondi e più finanziamenti sia un ottimo strumento. Il problema che noi notiamo, soprattutto nei confronti degli Stati membri, è come vengono utilizzati questi soldi, come vengono recepite tutte quelle iniziative estremamente positive che l'Europa fa nei confronti degli Stati membri. Anche il Fondo garanzia giovani, che io considero un'ottima esperienza, non è stato recepito e adottato nel migliore dei modi da tutti gli Stati membri; alcuni hanno fatto dei copia-incolla degli annunci nelle agenzie interinali. Questo è estremamente sbagliato. Noi non abbiamo bisogno di avere un copia-incolla, noi giovani abbiamo bisogno di fiducia, di poter credere anche in quest'Europa e quello che lei sta dando è un grandissimo messaggio di speranza.

Quello che le chiedo fortemente, anche perché l'Italia, il mio paese, è particolarmente noto per non spendere bene i soldi che l'Unione europea dà, è di essere molto attenti al controllo di questi finanziamenti che diamo in modo diretto ai giovani e indiretto agli Stati, perché se non vengono spesi bene non devono essere più dati. Bisogna darli a chi è efficiente e a chi è efficace in questa spesa.

Io quindi mi congratulo con Lei. Ha tutto il nostro supporto e la nostra disponibilità, perché penso che il futuro dell'Europa parta soprattutto dai giovani e quando si parla male dell'Europa forse bisogna conoscerla di più in questo senso.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Frau Kommissarin, vielen Dank für Ihre Initiative. Mehr als sieben Millionen arbeitslose Jugendliche in Europa sind nach wie vor eine europäische Katastrophe, und wir brauchen tatsächlich eine rasche Umsetzung der Jugendgarantie. Sie, die Kommission, haben in der letzten Woche einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. 30 % statt 1 % der Mittel werden bereits in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. Das heißt, 650 000 junge Menschen können in Arbeit kommen. Das ist 650 000 Mal eine neue Perspektive und 650 000 Mal ein guter Start ins Leben.

Wir begrüßen vor allem die politische Entscheidung, der erfolglosen radikalen Kürzungspolitik ein Ende zu setzen. Denn wir brauchen keine weiteren Einschränkungen für die Menschen, die bereits am Limit leben, sondern wir brauchen dringend Investitionen. Ein gutes Beispiel ist Finnland. Dort hat die Jugendgarantie 83,5 % der jungen Menschen nach drei Monaten aus der Arbeitslosigkeit heraus in eine passende Arbeit gebracht. Das muss Vorbild für andere Staaten sein.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, za skupinu ECR Je výbornou správou, že sa Komisia rozhodla zamerať sa na mladých. Vieme, akých úžasných vecí sú naši mladí schopní, keď dostanú príležitosť, no vieme tiež, ako veľmi dokážu trpieť cele štáty, ak sa mladým nedá šanca včas rozvíjať svoj pracovný potenciál. Cieľom záruky je postarať sa o to, aby mladí neostali neaktívni viac ako štyri mesiace a dostali prácu, stáž alebo sa ďalej vzdelávali.

Na tento účel sa teraz uvoľňujú prostriedky a pokyn znie: urýchlená implementácia. No majú členské štáty kapacitu zmysluplne ich využiť? Žiaľ, odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. Rozumiem, ak Komisia potrebuje ukázať, že je akčná a rýchla, no moje obavy z nerozumného využitia zrýchlených platieb ostávajú. Programu hrozí, že sa vydá tou najľahšou cestou: nezmyselným dotovaním narýchlo vytváraných, žiaľ, veľakrát dočasných pracovných miest.

Problém s nezamestnanosťou sa nezačína na úrade prace, ale omnoho, omnoho skôr. Napríklad, keď sa dieťa zo zlého sociálneho prostredia nedostane do škôlky, keď sa dieťa síce dostane na školu, no roky sa učí starej a nevyužiteľnej teórii. Keď na vysokej škole o spolupráci s reálnym biznisom ani len netušia. A keď, v tom najhoršom prípade, skončia absolventi na úrade prace a stretnú tam ľudí, ktorí nevedia, ako im pomôcť. Vedeli ste napríklad, že na Slovensku pripadá na jedného úradníka niekedy až 700 nezamestnaných?

Ak je teda dnes Komisia pyšná na rýchlosť svojej práce, ja sa skôr obávam nepoctivosti. Považujem za málo poctivé, ak sa zamestnanosť rieši v regiónoch s najväčšími problémami narýchlo za otáznych implementačných kapacít. Považujem za rovnako otázne zasýpať často bezradné štáty finančnými prostriedkami na dotovanie pracovných miest.

Zámeru Komisie síce rozumiem, no mám obavy z výsledku v realite. Nesmiernu pozornosť preto budem spolu s kolegami venovať nastaveniu systému kontroly. Liať peniaze do nefungujúceho systému bez štrukturálnych zmien by bolo sklamaním pre nás všetkých.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, za skupinu ALDE. – Paní předsedající, finanční injekce ve výši jedné miliardy eur ve formě předfinancování do projektu na podporu mladých nezaměstnaných je zcela zásadním krokem nové Evropské komise. Poděkování za odvahu patří celé Komisi a zvláště pak paní komisařce Thyssenové. Děkuji vám.

Řekla jste paní komisařko, že čím později tento návrh schválíme, tím hůř. Souhlasím a připojuji i to, že druhá nutná potřeba je změna mentality. Český filozof Václav Bělohradský řekl, že práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. Hledáme-li způsob, jak zapojit statisíce nezaměstnaných mladých lidí v Evropě do pracovního procesu, hledáme vlastně cestu, jak by tito mladí lidé mohli náš svět, naši Evropu, změnit. Je to cesta od pasivity k aktivitě. Změna musí nastat nejen v systému podpory, ale zcela nezbytně i v našem postoji k práci. Nemohou být všichni elitní právníci, vyhlášení lékaři ani světoví politici. Potřebujeme skvělou práci ve službách stejně naléhavě jako dobré řemeslníky a kvalifikované dělníky.

Situace s nezaměstnaností mladých je v některých zemích alarmující a ohrožuje ekonomickou stabilitu celé Evropy. Je proto nejvyšší čas přestat posouvat věkové hranice ohrožených skupin a začít motivovat mladé lidi k soběstačnosti, ekonomické nezávislosti na rodičích či státu. Nehledejme, prosím, složitá řešení, ale ukažme mladým lidem, že pracovat, podnikat a vzdělávat se má smysl. Že svět může měnit k lepšímu každý, kdo dělá svou práci nejlépe, jak umí.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, le projet que vous présentez – augmenter le préfinancement de la garantie pour la jeunesse et accorder un crédit supplémentaire d'un milliard d'euros – est un geste positif, et nous le soutiendrons.

Cependant, je rappelle à nouveau que l'Organisation internationale du travail (OIT) estime à 21 milliards par an le besoin de financement pour répondre à un nouveau projet de formation et d'emploi stable pour les jeunes. D'autre part – soyons lucides –, les sommes supplémentaires allouées sont des crédits retirés à d'autres politiques sociales.

A-t-on bien conscience de ce que représente, derrière la froideur des chiffres, l'immensité des souffrances de plus de 7 millions de jeunes, privés de travail et d'activité?

Si l'Union européenne voulait faire renaître l'espoir, elle déciderait de faire de la petite enfance et de la jeunesse une grande cause européenne en sortant des choix d'austérité, en incitant à la transformation de tous les emplois précaires en emplois stables, en initiant un projet d'allocation d'autonomie pour les jeunes, leur donnant ainsi les moyens de leur émancipation, et en portant un projet audacieux de sécurité sociale professionnelle dans l'emploi et la formation.

Il manque toujours un responsable dans nos discours, à savoir, les entreprises. Posons-nous la question de la responsabilité sociale des entreprises, qui font des profits et qui, non seulement, n'embauchent pas, mais licencient.

L'accès au travail doit être un droit fondamental. Nous devrions le faire vivre sur tout le territoire de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, one year ago, around this time, I was sitting in an unemployment office discussing my own future with a nice, yet quite unmotivated, assistant in the unemployment agency. I was filling in forms, calculating how much money I had for my rent, food, train tickets and health insurance. I was thinking about my life, my dreams, what plans I had for my future, and I thought about my place in society: where do I belong?

I have always been in a privileged position. I come from a country where youth unemployment is proportionately low. I come from a middle class, white family and I have a university degree. Still, the ultimate question that was always there in my mind was: what is my value for this society? Raised in an environment and an educational system where having a job is a synonym for being valuable, millions of young people probably ask themselves exactly the same question every day. Every day, young people are asking themselves what they have done wrong when people are telling them that they just need to try harder. People are telling them to try harder when trying harder is just not enough anymore.

We need to make this very clear. This is not an individual problem of Paolo from Minorca or Kasia from Cracow. It is a systematic problem that was brought about by wrong political decisions in the past. Every day, especially in times of more and more alarming information leaking about tax fraud and tax avoidance, young people are asking themselves if we are doing enough to solve these problems, if we are willing to learn from LuxLeaks and Swiss Leaks and change a system that brings these problems every day.

What we need is a fairer tax system and public investment to start this process. Strengthening the Youth Guarantee, as proposed by the Commission now, is only one step on a long and winding road to a solution, because eventually we will have to decide if we are standing side by side with the many million young people who are unemployed and desperate or if we support the interests of the few, yet powerful, people and companies hiding their wealth in tax havens and avoiding paying their share.

When I was sitting in the unemployment office, one year ago, I took my decision. I would fight for the many who are often overheard and overlooked. Now I am in a position to speak to you, Mrs Thyssen, directly, and I want to say you, and to all your colleagues in the Commission, that this is only a first step. What we need now is, first, for you to push the Member States to really implement the Youth Guarantee in a way that will directly benefit young people, but secondly – and I think this is even more important – to push for policies that are going to take the European Union on a different path and that will really create employment so that young people have a future in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Jane Collins, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, what we are debating here is the European Youth Initiative, and we have calls for the EU to do this, that and the other to end the massive problems facing young people in finding a job. I suppose this is the same EU that has failed those young people. You only have to look at the employment figures for the Mediterranean eurozone members to realise that the EU and its initiatives have led to millions of young people being unable to find work, with Greece being the prime example with a 50% youth unemployment rate. We have seen billions of taxpayers’ money thrown at these countries and none of it has helped. How about Northern Europe? Well, of course, the elephant in the room there is immigration. While we have to compete with an open door to 450 million people to settle claim benefits and, crucially for this debate, compete for the same jobs, it will always be hard for young people to find work.

At the last European committee meeting we were talking about new legislation on EURES, which is a website that hit the headlines in the UK a few years ago for advertising 800 000 UK jobs across Europe. That was nearly 50% of all the jobs listed. The new rules obviously will expand the number of UK jobs listed and advertised, but more importantly, the EU wants to include work experience and apprenticeship places advertised across Europe as well. How on earth are young British workers and those fresh-faced out of education, with little experience or skills, meant to find a job? The EU, whatever it does, makes things worse. I just hope that it will one day listen to the voters who say they want no more meddling and waste, and no more EU bureaucracy.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Edellinen puhuja moitti kovasti Euroopan unionia siitä, että se ei ole saanut mitään aikaan nuorisotyöttömyyden torjumisessa. Meillähän on käsiteltävänä juuri nuorisotakuu, joka on kansalaisten aloite. Itse asiassa tämähän ei ole komission aloite alun perin, vaan tämä on lähtenyt kansalaisista, tämä on lähtenyt Itävallan ja Suomen demarinuorista, ja nyt komissio aivan oikein on reagoinut tähän aloitteeseen. Haluaisin kysyä, miten Te voitte moittia Euroopan unionia, kun kerrankin on aloite käsiteltävänä?

 
  
MPphoto
 

  Jane Collins (EFDD), blue-card answer. – I am going to go back to what I said about the elephant in the room. The elephant in the room is immigration. I am also going to go back again to what I said about the free movement of people and the immense pressure it puts on young people in our country, the UK, trying to compete for jobs. Also, other EU legislation and EU directives have failed. What makes you think this one is going to work? I do not.

 
  
MPphoto
 

  Steeve Briois (NI). - Madame la Présidente, chers collègues, je constate que la Commission européenne s'inquiète enfin du désastre social qui guette les nations européennes!

Plus de 23 % des jeunes de moins de 25 ans en France sont actuellement au chômage. Ce drame social est la conséquence directe de choix politiques qui ont eu pour effet d'enrayer l'activité économique de nombreux États membres: euro fort, ultralibéralisme, absence de préférences communautaires, voire nationales, absence de protection de secteurs économiques vitaux, poursuite d'une politique folle d'ouverture totale des frontières. Ces nombreux facteurs ont eu un impact très négatif sur l'emploi.

Alors, en bon pompier pyromane, la Commission propose aujourd'hui de débloquer un milliard d'euros au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes. Mais cette manne financière ne sera qu'un énième coup d'épée dans l'eau. En effet, il ne suffit pas d'aider les jeunes à trouver leur premier emploi ou à se former, il faut d'abord rétablir les conditions d'une reprise économique pérenne, créatrice d'emplois durables. Il faut également interrompre le renforcement du réseau Eures, qui vise à soutenir la mobilité à sens unique des travailleurs européens. Cette plateforme européenne pour l'emploi ne doit pas constituer un facilitateur pour l'embauche de travailleurs détachés à bas coût, qui viennent concurrencer directement – et de manière totalement déloyale – les salariés des États membres tels que la France.

Enfin, il faut mettre un terme au principe absolu de libre circulation des personnes sur le marché intérieur européen. La véritable lutte contre le chômage est à ce prix.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D), question "carton bleu". – Madame la Présidente, vous parlez de frontières et du fait qu'elles vont causer des problèmes à la France.

Je viens de Roumanie, dont la France est le principal partenaire commercial. La France exporte vers la Roumanie des produits pour des milliards d'euros. La France et la Roumanie ont des échanges économiques et vous avez également, en France, des médecins et des étudiants roumains, des Roumains qui travaillent très bien dans votre pays. Pourquoi voulez-vous fermer les frontières?

Pour trouver une solution au problème du chômage des jeunes, il faut travailler ensemble. Je pense que notre partenariat peut être un exemple à ce titre.

 
  
MPphoto
 

  Steeve Briois (NI), réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, je pense totalement l'inverse. Je pense qu'il faut rétablir une préférence nationale, voire communautaire.

En effet, nous ne pourrons jamais être compétitifs si nous avons, dans ce même espace européen, des pays comme la Roumanie et la France. Cela va mettre à mal la France, et je suis là pour défendre mon pays. Je suis désolé pour vous, mais c'est l'intérêt que je porte à mon pays.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes premiers mots sont pour vous remercier. Après ce que nous venons d'entendre, je crois que nous devons vous remercier d'avoir identifié le vrai problème qui se pose ici, avec l'initiative pour l'emploi des jeunes, c'est-à-dire le problème du cofinancement des États membres.

Vous avez parfaitement compris que c'est dans les États où le budget est le plus difficile à équilibrer que nous avons le plus besoin d'aider les jeunes à entrer dans le monde du travail. Il s'agit de la Grèce et de l'Espagne, des régions en grande difficulté, pour lesquelles l'initiative pour l'emploi des jeunes a été créée. C'est grâce à ce volontarisme que vous avez mis en évidence la difficulté et entrepris d'y répondre avec efficacité.

En effet, il est urgent d'intégrer les jeunes dans l'emploi. C'est un très grand problème et, sur le terrain, règne une très grande confusion, de même qu'ici, dans les débats. Il existe une grande confusion entre la garantie pour la jeunesse, qui est la politique d'intégration des jeunes dans le monde du travail partout en Europe et pour tous les jeunes Européens, et l'initiative pour l'emploi des jeunes, qui est le renforcement de la garantie pour la jeunesse.

J'entends beaucoup de choses sur les 21 milliards, les 6 milliards, les 3 milliards, etc. Il faut bien cibler l'initiative pour l'emploi des jeunes, destinée à ceux qui sont le plus en difficulté, dans les territoires qui sont le plus en difficulté, et vous le faites parfaitement.

La mobilité est indispensable, car l'espace de vie et de travail des jeunes, c'est l'espace européen. Aucun secteur professionnel ne sera épargné par cette ouverture européenne. Dans leur métier, dans leur vie, les jeunes ont besoin de mobilité. C'est notre premier instrument de lutte contre le chômage.

Madame la Commissaire, vous nous avez demandé de vous aider. Vous pouvez compter sur nous, nous vous aiderons à renforcer le préfinancement de l'emploi des jeunes. Aidez-nous toutefois, vous aussi, à éliminer la confusion qui règne dans les esprits, y compris dans ceux des ministres et des chefs d'État et de gouvernement: la garantie pour la jeunesse est valable pour tous, tandis que l'initiative pour l'emploi des jeunes est un supplément destiné à ceux qui en ont le plus besoin.

(L'oratrice accepte de réponse à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. – Gospođo predsjednice, gospođo Morin-Chartier, prije svega se zahvaljujem na ovom obrazloženju. Međutim, s obzirom da dolazite iz Francuske, s obzirom da je vaš prethodni kolega Briois upravo govorio o mobilnosti na potpuno (Prekid zbog tehničkog problema.)

Dakle, želim gospođu Morin-Chartier upitati vezano za mobilnost. S obzirom da se zaklinjemo u mobilnost kao jedno od glavnih načela i temelja Europske unije, a posebno kad se radi o mobilnosti mladih, zato bih željela da razjasnite, Vaš kolega koji dolazi iz Francuske gospodin Briois, koji je govorio prije Vas, govorio je potpuno suprotno od Vas.

Interesira me koji je stav francuske delegacije, je li Vi mislite da je mobilnost nešto što je loše ili smatrate da je mobilnost mladih ono što će pomoći da implementiramo i ovo, ne jamstvo za mlade, nego inicijativu za zapošljavanje?

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, chers collègues, je vous remercie de pointer ce problème de la mobilité.

La mobilité, pour moi, est le premier levier, la première arme que nous pouvons donner non seulement aux jeunes, mais aussi à tous les travailleurs. Plus nous aurons de mobilité, moins il y a aura de chômage et plus nous ferons reculer celui-ci, parce que c'est l'adaptation des travailleurs aux évolutions de la société. La mobilité géographique est aussi une mobilité de l'esprit, une mobilité professionnelle. J'en veux donc beaucoup à ceux qui favorisent le repli, qui n'aboutit à rien.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), pakėlus mėlynąją kortelę pateiktas klausimas. – Gerbiama kolege, iš tikrųjų norėčiau paklausti, ar nebūtų geresnis rezultatas jaunimo įdarbinimo klausimu, jeigu mes galimai decentralizuotumėme šias galimybes, nes, kaip žinoma, atskiros šalys yra labai centralizuotos ir turi vietinės valdžios, regionų valdžios labai menkas galimybes paremti, o kiekviena vietovė nori spręsti šias labai sudėtingas problemas. Taigi būtent decentralizavę ir suteikę galimybes ne tik dalyvauti, bet ir prisidėti taip pat ir vietos bei regionų valdžioms prie šių problemų sprendimo, gautume geresnį efektą.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, veuillez m'excuser, je n'avais pas mon casque. J'ai un problème de connexion et n'ai pas entendu la question.

(La Présidente demande de répéter la question "carton bleu")

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), pakėlus mėlynąją kortelę pateiktas klausimas. – Iš tikrųjų labai ačiū, aš pakartosiu klausimą. Kaip Jūs galvojate, ar nebūtų didesnis efektas, jeigu jaunimo paramos galimybės būtų daugiau decentralizuotos Europoje, nes yra atskiros šalys, kur jos labai centralizuotos. Kiekviena vietinė regioninė valdžia nori spręsti šias problemas, bet neturi galimybių, tokiu būdu ir jos pačios, ir vietos ir regionų valdžios prisidėtų, ir mes tą problemą turėtume daug mažesnę.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, cher collègue, vous avez parfaitement raison. Nous avons besoin de projets et, à mon sens, ils doivent être réalisés au plus près du territoire.

Je pense donc que dans une organisation nationale coordonnée, les projets sont des projets de proximité et de territoire. Les fonds ne serviraient à rien s'ils ne s'accompagnaient pas de projets et je pense que c'est en partant du terrain que nous pouvons rendre ces fonds plus efficaces – parce que j'y tiens.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). - Madam President, I salute the Commissioner for making the fight against youth unemployment her top priority, and we also welcome warmly her proposal fostering implementation of the funds available in this Youth Initiative. Of course we also urge the Council to adopt promptly these proposals coming from the Commission. However, we are only dealing with a kind of prepayment of EUR 1 billion, which was already available. If, Commissioner, you want to avoid a lost generation – if you want to open up a new future for young people in Europe – then we need to have a much larger wave of job creation: jobs of the future and quality jobs.

That is why I believe that the critical factor – the deciding factor – will be the European Investment Plan. This plan should be used to create these jobs of the future for young people. That is why, Commissioner, I have a question for you, which is the following: how do you intend to use the European Investment Plan to pave the way for the jobs of the future, and particularly in those regions most hit?

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). - Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, jongeren zijn absoluut onze toekomst. In dit kader is het terugdringen van de hoge werkloosheid ook voor ons een absolute prioriteit. 'Groei en jobs' moet daarom meer zijn dan een slogan. En de Europese Unie kan meehelpen dit te faciliteren.

Maar, beste collega's, de arbeidsmarkt is en blijft vooral een zaak van de lidstaten. Zo hebben wij in Vlaanderen al de Vlaamse jeugdgarantie, en hiermee wil de Vlaamse overheid structureel ingrijpen door te voorzien in intensieve begeleiding op maat van jongeren die werk zoeken. Hiertegenover staat dat het Jongerenwerk-initiatief alleen maar projecten ondersteunt en tijdelijke jobs subsidieert. Dat is niet echt duurzaam. Wij vinden het belangrijk om tegelijk ook structureel te werken.

Daarnaast vraag ik ten slotte ook expliciet aandacht voor een taalbeleid op maat voor jongeren met een migratieachtergrond, alsook voor de specifieke noden van jongeren met een beperking. Ook die twee groepen moeten maximale kansen krijgen op werk.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Madam President, let me say first of all I fully support the Commissioner’s initiative to significantly increase the amount of pre-financing that is available to Member States to implement the Youth Employment Initiative (YEI). You saw that there was painfully slow progress and you reacted. Well done on that.

As we are all aware, and as you mentioned, the youth unemployment rate is over 50% in Greece and Spain, and only three Member States – Austria, the Netherlands and Denmark – have rates below 10%. We know those figures, but every time we read them, they still shock us. My own country, Ireland, has an unemployment rate of 22%, and we have the safety valve of emigration. We will get an allocation of 68 million in Ireland for the YEI and a further 68 million under the Social Fund.

I think it is important to say that this pre-financing – all of this money – is available to Member States and it can be used to support, not just the provision of traineeships and internships and apprenticeships, further education, training, etc., but also business set-up, support for entrepreneurs and targeted wage and recruitment subsidies.

Last week I met the youth sections of the European Federation of Public Services Unions and the Irish Civil and Public Services Union. They emphasised to me the need to deal with demand as well as supply and pointed out that virtually no jobs are being created in the public service in Ireland. I know that the youth employment initiative cannot deal with this specifically, but it is crucial that money spent under the Youth Employment Initiative delivers real outcomes and real jobs. Not just training and up-skilling – yes, that’s important – but also a significant increase in employment.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). - Señora Presidenta, la escasez de fondos europeos ha sido uno de los principales lastres de la implementación de la Garantía Juvenil, algo que hoy se trata de remediar, aunque solo sea parcialmente. Pero se sigue manteniendo la incertidumbre sobre su continuidad y su financiación a medio plazo.

Pero la improvisación en la financiación no es el único problema que explica el fracaso de esta iniciativa de empleo joven. No se puede sustentar esta iniciativa solo sobre incentivos a los empresarios; ya vemos que no funciona, porque se está utilizando como un elemento de precarización y ofensiva desregulatoria contra el mundo del trabajo.

24 % de desempleo juvenil en la Unión Europea, 55 % en España. Jóvenes sin empleo, sin posibilidad de emanciparse y condenados a una migración forzosa. Dejemos de llamarlo movilidad. No hay nada voluntario en ello. Si no armonizamos impuestos, normas laborales, si no apostamos por la inversión pública como instrumento de desarrollo, solo contribuimos a extender más tiempo la crisis social y la precariedad. Esta no puede ser la alternativa a la miseria impuesta a nuestros jóvenes.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). - Madame la Présidente, chers collègues, cette fois, les États membres ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, que l'Europe est loin des réalités ou que la Commission européenne essaie de leur mettre des bâtons dans les roues.

En effet, ce que vient de dire la Commission européenne en facilitant, notamment, un financement pour stimuler l'emploi des jeunes, c'est que nous n'avons plus le temps d'attendre. Tel est le message qui nous est envoyé.

C'est vrai, il est malheureux d'avoir fallu attendre le séisme de la crise et des politiques d'austérité pour que les États membres voient enfin la réalité en face: si nous ne préparons pas le monde pour les générations futures, c'est notre existence même qui sera menacée.

Combien de fois, dans cet hémicycle, ai-je répété ce chiffre de 7 millions de jeunes de moins de 25 ans, dépourvus d'emploi, de stage ou de formation? On les appelle désormais les NEET, comme s'il s'agissait d'une nouvelle catégorie de population. Non, il s'agit simplement du miroir de l'échec de nos politiques économiques et sociales et, s'agissant des États membres, je leur dis "attention".

L'initiative pour l'emploi des jeunes – et notamment la garantie pour la jeunesse, cette garantie qui permet d'offrir un emploi, une formation, un stage de qualité, un apprentissage à tous les jeunes de moins de 25 ans, dans un délai de 4 mois après une perte d'emploi ou la fin de leurs études – est un outil formidable et, avec la proposition du fameux milliard d'euros, la Commission doit obliger les États membres à agir.

Mais la mise à disposition de l'argent n'est qu'une première étape. Son utilisation intelligente et efficace en est une deuxième. La balle est désormais dans le camp des États membres, une fois encore.

Il faut leur dire: "Vous avez les financements, vous avez le dispositif. Maintenant investissez et montrez à nos jeunes qu'il est possible de faire sa vie dignement. Faites enfin la révolution écologique, la révolution énergétique, pour créer des emplois nouveaux, durables, dans lesquels chacun peut s'épanouir, construire sa vie, fonder une famille et envisager un avenir plus sereinement".

Votre annonce sera un succès s'il y a aussi une vision de l'avenir, un horizon économique, car il ne faut pas seulement des structures et des administrations nationales capables d'absorber ces fonds. Cet horizon – et je le crie bien fort dans cet hémicycle! – doit être européen et écologique...

(La Présidente retire la parole à l'oratrice)

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Paní Delliová, děkuju Vám za Váš emociální projev, ale já už se Vás tady podruhé na tomto plénu ptám, zda jste si někdy nastudovala, jak vypadá duální systém v Rakousku nebo v Německu, jestli jste si někdy zjišťovala, proč tam je ta nezaměstnanost tak malá. Myslím si, že není teď tady prostor na emociální gesta, ale na to, abychom začali jednat.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE), réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, Monsieur le Député, chers collègues, comment ne pas réagir vivement face à la catastrophe de toute une génération, qui a quasiment mon âge et qui aujourd'hui se dit et se définit comme perdue: génération perdue, génération précaire, génération en marge de la société?

Vous parlez de dispositifs, parlons-en! Vous parlez d'apprentissage, qu'attendent les États membres pour y mettre le paquet? Il ne faut pas d'apprentissage dans des secteurs désormais – malheureusement – fermés, il faut penser à l'avenir, donc à des emplois durables, non délocalisables, mais réellement en phase avec la planète.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (NI). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, se in Europa la disoccupazione è aumentata, quella giovanile è esplosa. In cinque anni il tasso di disoccupazione tra i giovani europei è passato dal 15 al 25%. In Italia la disoccupazione giovanile è vicina addirittura al 50%.

Eppure, davanti a questo disastro sociale, siete qua a fare le solite chiacchiere e i giovani che ci ascoltano da casa, da casa perché non hanno un lavoro, sentiranno un'oretta di parole, un'oretta di stanca o brutta retorica. Lo volete capire che per i disoccupati i trattati europei, Europa 2020, l'Iniziativa giovani sono parole vuote e inutili? Lo volete capire che i fondi sono troppo pochi se solo in Italia i giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro sono 729.000? Lo volete capire che utilizzare questi fondi è difficile perché i progetti richiedono il prefinanziamento da parte del bilancio nazionale per essere poi rimborsati ed è complicato farlo se la stessa Europa pone vincoli di bilancio proprio alla Grecia o all'Italia, ad esempio, paesi dove la disoccupazione è più alta?

Il problema dei disoccupati europei è proprio l'Europa, questa Europa: il mercato unico, l'euro, l'immigrazione fuori controllo. Esiste allora una sola ricetta per ridare ai giovani una speranza: rimettere al centro delle politiche sociali gli europei, proteggere le nostre imprese, rivedere subito i parametri soffocanti dei trattati europei sbagliati, che in Italia non dovrebbero nemmeno essere applicati perché vanno contro la Costituzione italiana.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
  

PRZEWODNICZY: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D), domanda "cartellino blu". – Volevo chiedere alla collega Bizzotto se, di fronte alle critiche che ha mosso all'azione dell'Unione europea, è d'accordo che, anche come conseguenza rispetto alle sue riflessioni, la giusta conclusione dovrebbe essere quella di procedere a un rafforzamento dell'integrazione economica, a un'unione fiscale piena e, quindi, penso a un rafforzamento degli strumenti di governance della moneta unica all'interno dell'eurozona, su cui mi sembra che ci siano posizioni contraddittorie da parte del suo gruppo politico, almeno quello italiano, la Lega Nord.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (NI), risposta a una domanda "cartellino blu". – Siamo molto chiari: noi vogliamo un'Europa diversa, un'Europa che non impone regole assurde e direttive assurde, un'Europa che non uccide la nostra economia con trattati europei che non vanno da nessuna parte. Vogliamo che al centro di quest'Europa siano messi i cittadini, non le lobby finanziarie, le banche e gli interessi di pochi. Se quest'Europa cambia, è la nostra Europa. Altrimenti non ha senso continuare a rimanere in quest'Europa che uccide le speranze dei nostri giovani e dei nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). - Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la Comisión y, en particular, a la Comisaria, ya que desde el primer día aseguraron que el empleo juvenil sería una de sus prioridades y, hasta la fecha, lo están cumpliendo: ¡enhorabuena, señora Comisaria!

Es cierto que en la Unión Europea se ha producido un punto de inflexión y que el desempleo juvenil está disminuyendo poco a poco. Los datos de 2014 son claros: el desempleo juvenil se ha reducido en un 1,7 % en el conjunto de la Unión Europea. Y eso equivale a 464 000 jóvenes menores de veinticinco años desempleados menos que el año anterior, de los cuales 82 000 son españoles, es decir, el 17,67 % del total europeo.

Sin embargo, la situación actual continúa siendo inaceptable. Lo ha dicho la Comisaria: cerca de más de cinco millones de jóvenes continúan desempleados. Muchos de ellos son españoles.

La Unión Europea no es capaz por sí sola de afrontar con garantías esta lacra, pero debe desempeñar un papel clave para ayudar a que las reformas y esfuerzos nacionales se vean recompensados con estímulos que impulsen el crecimiento y el empleo entre los jóvenes, y que permitan que, en países como España, en donde se están llevando a cabo importantes medidas para fomentar el empleo, se puedan facilitar más oportunidades para los jóvenes, como es el caso de la propuesta que hoy analizamos.

Pese a que la Iniciativa de Empleo Juvenil se lanzó como un plan de choque, muchos Estados miembros están teniendo dificultades para implementar las medidas necesarias, lo que pone de manifiesto que la prefinanciación inicial no era suficiente para poder llevar a cabo una acción rápida y efectiva, más aún cuando el presupuesto se concentra en los dos primeros años y se tiene que absorber de forma rápida y eficaz.

Sin embargo, la Comisión ha sabido reaccionar, y este incremento en casi 1 000 millones de euros es un buen ejemplo de ello.

Ahora solo queda aprobar lo antes posible esta propuesta para que los jóvenes puedan empezar a beneficiarse desde ya.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). - Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la medida: aumentar la financiación previa a los Estados. Aumentar la seguridad que tendrán los Estados en la aplicación de nuestra lucha contra el desempleo juvenil es una muy buena medida para la Unión Europea, especialmente porque los Estados con más problemas de desempleo juvenil son los que tienen más problemas de financiación con sus presupuestos.

Pero, a menudo, uno acaba pensando que nuestros cambios, que se están produciendo, son aún lentos, poco ágiles, como un Titanic ante un iceberg enorme del que vemos solo la punta, del que vemos solo los porcentajes en forma de desempleo, y nos olvidamos de que detrás hay enormes consecuencias sociales, institucionales, económicas y, también lo estamos viendo , electorales.

Somos lentos porque aún queda por solucionar el presupuesto total que tenemos que destinar a la lucha contra el desempleo juvenil; porque aún este gasto está considerado dentro de los objetivos de déficit, cuando deberíamos ser capaces de colocarlo fuera de nuestros objetivos de déficit; porque aún no aumentamos el target, el grupo de personas a los que debería ir dirigida nuestra lucha contra el desempleo, y porque aún olvidamos, a menudo, que el desempleo juvenil es un efecto del desempleo en general, que normalmente es el doble.

Y si no luchamos contra el desempleo y hacemos frente a nuestra crisis de demanda profunda, que tiene que ver con nuestras políticas económicas, no solucionaremos nuestros problemas de desempleo juvenil. Así que giremos, pero con la velocidad suficiente para que no se vea afectado nuestro casco.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR) - Myslieť si, že s jednou miliardou eur vytvoríte státisíce pracovných miest, je čistá ilúzia. Tomu neveríte zrejme ani vy sama. Komisia sľúbila nové začiatky a pritom dokážete robiť stále len to isté. Stále len dávate ďalšie a ďalšie peniaze do ďalších a ďalších programov. Toto predsa nefunguje, však pozrite, aká je dnes zlá situácia. Politici nevedia vytvoriť pracovné miesta. Politici vedia vytvoriť iba podmienky pre vznik pracovných miest.

Preto jediné riešenie je znižovať regulačnú záťaž. Európska únia je najviac regulovaný hospodársky priestor na svete. Tu je problém. Nie v tom, či dáte miliardu alebo dve alebo desať. Však to už máme všetko za sebou. Musíte zlepšovať podnikateľské prostredie, a pritom ešte aj ušetríte množstvo peňazí, ktoré môže ostať podnikateľom. Oni vedia, čo s tým najlepšie.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). - Señor Presidente, señora Comisaria, solo cuatro ideas. Lo primero que quiero destacar, para no perder el norte, es que esto es lo que se llama también política de solidaridad en un contexto europeo frente a un enorme problema europeo. Y es de destacar también para que las personas vean que somos mucho más que un tratado comercial o que una relación de tratados internacionales. No habrá futuro para los jóvenes fuera de una Europa unida, pese a lo que he oído.

Dicho esto, también quiero recordar que estamos ante unas políticas que en algunos países tienen que ser políticas de inclusión; de acuerdo, de empleo, pero también de inclusión. No pueden ser solo unas políticas de fomento a la contratación para las empresas, que además distorsionan a veces el mercado de trabajo. Tenemos jóvenes que ni siquiera han acabado la educación básica y hay que pensar en volver a dársela.

En tercer lugar, la aplicación es fundamental. Es tan importante este tema que tenemos que hacer indefectiblemente una valoración profesional de los resultados y del éxito, y creo que Europa tiene que invertir mucho en vigilar cómo se utilizan estos dineros.

Finalmente, muy bienvenida la aceleración de la financiación. Eso solo demuestra que se necesita mucho dinero a corto plazo, probablemente mucho más del que se ha dado, probablemente sobre un presupuesto mucho más ambicioso para combatir el paro.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). - Señor Presidente, Señora Comisaria, yo también voy a decir, evidentemente, que me parece una buena noticia que ustedes hayan aumentado la prefinanciación hasta el 30 %. Aquellos Estados que tenían dificultades en financiar la primera fase de la Garantía Juvenil seguro que lo agradecerán.

Pero tengo que trasladarle dos cuestiones que a mi Grupo le siguen, en estos momentos, preocupando de una forma importante.

La primera es que, más allá de que ustedes puedan aumentar la prefinanciación, existe un problema evidente de cómo se está aplicando la Garantía Juvenil, y a nosotros nos gustaría que la Comisión Europea hiciera un seguimiento, mucho más de cerca, de cómo se desarrolla en su contenido y en su aplicación práctica la Garantía Juvenil.

En el caso de España uno de los grandes beneficiarios de la medida, hay algunas comunidades autónomas que no han puesto aún en marcha la medida. Seguimos dedicando gran parte de los recursos a las bonificaciones, lo que contradice los propios objetivos de la Garantía Juvenil y, en algunos casos, incluso se maquillan las listas del paro, contabilizando a aquellos jóvenes que se inscriben en la Garantía Juvenil como si ya no estuvieran en paro, y ese proceso no es tan automático como algunas autoridades que aplican la Garantía Juvenil pretenden.

Por lo tanto, sí me gustaría pedirle mayor control sobre la aplicación, porque en eso estamos fallando, más allá de que ustedes hoy aumenten la prefinanciación.

Y segundo en cada debate debemos recordarlo, no hay financiación suficiente en la Garantía Juvenil. Los mayores de veinticinco años siguen sin poder acceder al programa y las reformas laborales que estamos realizando están haciendo soportar todo el peso del ajuste a las nuevas generaciones. Entonces, no sirve de nada que hagamos parches de este tipo si, después, en la mayoría de las reformas laborales, el ajuste recae sobre los más jóvenes.

Y, finalmente, una aclaración que me gustaría que me hiciera: en el marco financiero plurianual que aprobó este Parlamento había 2 000 millones de margen que debían ser destinados, a partir de 2016, a financiar la Garantía Juvenil fue un acuerdo político de este Parlamento. En el programa de aplicación del plan Juncker acabamos de ver ahora que esos 2 000 millones van a utilizarse para las garantías que están previstas para el plan Juncker.

A mí me gustaría que nos aclarase si eso es así y si ese dinero, ahora, ya no va a ser utilizado para financiar la iniciativa a partir de 2016, porque eso sería muy preocupante y quiero, desde luego, que nos lo aclare.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (NI). - Monsieur le Président, chers collègues, les politiques mises en place par l'Union européenne pour favoriser et développer l'emploi des jeunes sont des symboles d'échec. Ainsi avec un taux de chômage de 21,7 % pour l'ensemble des États membres, ce sont 7,5 millions de jeunes de 15 à 25 ans qui sont aujourd'hui sans emploi et sans formation. En Espagne et en Grèce, le taux de chômage des jeunes dépasse même 50 %.

Les mesurettes de l'initiative pour la jeunesse ne résoudront évidemment rien car, par aveuglement idéologique, l'Union européenne refuse de s'attaquer aux problèmes de fond que sont l'immigration massive, qui submerge l'Europe, et l'abaissement continu des barrières douanières de l'Union.

Votre idéologie mondialiste et ultralibérale fera refuser l'idée même de frontière et les jeunes d'Europe en sont les premières victimes. Votre directive, dite des travailleurs détachés, approuvée par les élus de gauche et de droite ici, a créé un véritable dumping social, le moins-disant des coûts entraînant le moins-disant social. Vous avez mis en place une concurrence légale mais totalement déloyale sur nos marchés nationaux de l'emploi.

Seul le rétablissement des frontières, que ce soit dans le domaine de la circulation des personnes ou dans celui de la circulation des biens et services, permettra aux États membres de mener des politiques efficaces en faveur de l'emploi des jeunes.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). - Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, 'de Commissie van de laatste kans', zo omschreef Commissievoorzitter Juncker in het Parlement in oktober vorig jaar de taak die hem te wachten stond. Hij doelde daarmee op de immense uitdaging om de burgers opnieuw warm te maken voor het Europese project, tegen de dreiging van de eurosceptische populisten in. Centraal daarbij staat het herwinnen van het vertrouwen. En vertrouwen, collega's, – dat hoef ik u niet te vertellen –verdwijnt met containers en komt met kruiwagentjes terug.

Wel laat dit voorstel net één van die kruiwagens zijn, want de toekomst van de Unie is een abstract gegeven, maar de immense jeugdwerkloosheid is een drama dat zich vandaag afspeelt en dat nú moet worden aangepakt. Nú is onze laatste kans om te vermijden dat een hele generatie jongeren, mijn generatie, verloren gaat voor de arbeidsmarkt en de samenleving. Voor mij als jong Europees Parlementslid zijn de schrikwekkende cijfers van gemiddeld twintig procent jeugdwerkloosheid allesbehalve een abstract gegeven. Achter deze cijfers schuilen de gezichten van tienduizenden van mijn generatiegenoten. Jongeren in Spanje of Italië, maar ook in Brussel, Henegouwen of Luik.

Ik verwelkom dan ook het Commissievoorstel om één miljard euro vervroegd vrij te maken om jongeren aan een job, stage- of opleidingsplaats te helpen. Het Europees Parlement moet zijn verantwoordelijkheid hierin nemen en het voorstel zo snel mogelijk goedkeuren. Timing is in dezen van cruciaal belang. Als lid van de Commissie sociale zaken en werkgelegenheid wil ik daar voluit mijn schouders onder zetten. Ook roep ik de lidstaten op om deze middelen zonder dralen in te zetten voor concrete en effectieve initiatieven ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Maar laat het duidelijk zijn: deze extra prefinanciering is natuurlijk slechts één element van de oplossing. Het is slechts één kruiwagen. We moeten blijven inzetten op een alomvattende strategie met betere skills matching, het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren, het creëren van kwalitatieve stageplaatsen, investeren in een flexibele arbeidsmarkt en uiteraard investeren in duurzame jobs.

Geachte collega's, de tijd dringt niet alleen, the time is now!

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la comunicazione sulla flessibilità, questa proposta di aumentare la cifra del prefinanziamento con 1 miliardo di euro per accelerare l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è sicuramente una buona notizia per i cittadini europei, un'opportunità per l'Europa per disarmare coloro i quali vogliono far fallire il progetto europeo.

Serve che il Parlamento trovi rapidamente una posizione comune sulla proposta della Commissione e serve, soprattutto, un impegno deciso da parte degli Stati membri. Almeno su questo punto, nelle condizioni date, l'Europa sta facendo la sua parte ed è ora che gli Stati membri facciano la loro più di quanto è stato fatto finora. Alcuni paesi, ad esempio, non hanno sfruttato adeguatamente le possibilità della Garanzia giovani per riportare i giovani inattivi all'interno del mercato del lavoro.

Devo però osservare che la proposta della Commissione non illustra modifiche per il quadro finanziario pluriennale. Ritengo invece sia necessario iniziare a discutere di questo. Bisogna dunque aprire una discussione sulla revisione di medio termine e su una vera unione fiscale di bilancio e sulla possibilità per il Piano Juncker di sostenere progetti in grado di creare lavoro in tempi brevi e non solo flusso di cassa. Serve quindi una nuova incisiva politica economica per gli investimenti e per una maggiore giustizia sociale, altrimenti non ci saranno nuovi posti di lavoro nonostante gli sforzi della Commissione.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κύριε Πρόεδρε, ξανά στο ίδιο έργο θεατές, συζητούμε για άλλη μια φορά το κεφαλαιώδες ζήτημα της ανεργίας της ευρωπαϊκής νεολαίας. Και ποιο ποσό διαθέτει τώρα η Επιτροπή; 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την προχρηματοδότηση της πολυδιαφημισμένης πρωτοβουλίας για την εγγύηση για τους νέους. Δηλαδή ψίχουλα, αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για τη διάσωση των τραπεζών.

Η ανεργία που πλήττει τους νέους στη Νότια Ευρώπη οφείλεται στη σκληρή λιτότητα. Στην Ελλάδα η ανεργία των νέων έφτασε στο 58%, διότι, ενώ δόθηκαν στην Ελλάδα 215 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια, τα κεφάλαια αυτά δεν επενδύθηκαν στην πραγματική οικονομία αλλά επέστρεψαν στις τσέπες των δανειστών.

Για να χτυπηθεί η ανεργία στην Ευρώπη, πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εγκαταλειφθεί η πολιτική της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής και της φτωχοποίησης των πολιτών. Χρειαζόμαστε λοιπόν κονδύλια και όχι ψίχουλα, για να δημιουργηθούν δουλειές για τη νεολαία μας. Γιατί η Ευρώπη δεν αντέχει άλλο να έχει 7 εκατομμύρια άνεργους νέους.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). - Monsieur le Président, le chômage des jeunes en Europe est un scandale. Si son ampleur varie d'un pays à l'autre, il reste globalement à un niveau insoutenable.

Certes, la crise économique l'amplifie mais, là où il sévit, il met en cause l'inadaptation du droit du travail, tout autant que l'inefficacité des systèmes d'enseignement. Les pays où les jeunes s'intègrent le plus aisément dans le monde du travail sont ceux qui ont privilégié l'apprentissage en entreprise. Outre la maîtrise d'un savoir-faire, la pratique d'une autre langue que la leur optimise les atouts des jeunes pour entrer dans la vie professionnelle.

Malheureusement, trop de jeunes restent encore à l'écart de la mobilité au sein de l'Union européenne, comme si cette aventure leur était interdite. Levons d'urgence les barrières et soutenons financièrement le mouvement.

J'appelle de mes vœux la création, pour les apprentis, d'un dispositif de reconnaissance des contrats de formation en alternance hors de leur pays d'origine. L'objectif est bien sûr de les encourager à sortir du cadre national, à s'ouvrir à la globalisation et à ses enjeux.

Chers collègues, mettons fin à la rupture d'égalité qui subsiste entre enseignement supérieur et apprentissage dans le droit des jeunes à la mobilité en Europe. Posons enfin la première pierre de ce qui pourrait devenir un droit du travail européen par l'instauration d'un contrat d'apprentissage sur l'ensemble du territoire de l'Union.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! W tak krytycznej sytuacji, w której znajduje się obecnie młodzież w Europie, gdzie średnio co piąta młoda osoba nie może znaleźć zatrudnienia, a w niektórych regionach nawet co druga, propozycja Komisji Europejskiej, aby przyśpieszyć dostępność środków na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest bardzo dobrą decyzją i daje nadzieję na szybką poprawę sytuacji. Wszyscy wiemy, iż czas w okresie bezrobocia odgrywa niesamowicie ważną rolę, gdyż osoby długo przebywające na bezrobociu mają o wiele większe trudności z powrotem do aktywności zawodowej. Co więcej, w wielu przypadkach poprzez brak pracy i dochodów młodzi ludzie z dnia na dzień zbliżają się do progu biedy, którego przekroczenie jeszcze bardziej pogarsza ich sytuację i możliwości na ponowne włączenie społeczne.

Uruchamiając prefinansowanie w 2015 roku dajemy szansę na szybką interwencję w regionach, gdzie ponad 25% młodych ludzi pozostaje bez pracy, nie uczęszcza na żadne studia czy szkolenia. Tym bardziej, że brak działania w państwach członkowskich i regionach, w których młodzi ludzie zostali najciężej dotknięci kryzysem, był często wynikiem braku dostępnych środków.

Pamiętajmy jednak, że to, co gwarantuje dzisiaj Komisja Europejska, to dostępność środków, a nie skuteczność w ich wydawaniu. Z każdą nową wieloletnią perspektywą finansową widzimy zaostrzanie wymogów dotyczących efektywności zarządzania europejskimi środkami, co jest wyraźnym sygnałem, że nie każde wydane euro przynosi założone rezultaty. Dodatkowe wymogi związane z wykorzystaniem całkowitego 6-miliardowego budżetu omawianej inicjatywy i dotyczące reform ukierunkowanych na zwiększenie udziału młodych ludzi na rynku pracy mają zagwarantować, że wydane dzisiaj środki przyniosą długofalowe efekty, a nie pozostaną jednorazową interwencją bez przyszłości.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). - Herr talman! Det behövs många insatser av olika slag för att attackera den extremt höga arbetslösheten bland unga. Därför är självfallet förslaget från kommissionen bra. Hittills har det gått för långsamt. Det har varit svårt att få del av European Youth Initiativ för att medlemsländerna har varit väldigt kallsinniga, åtminstone inledningsvis, men också på grund av andra problem man har när man ska etablera stora projekt.

Två reflektioner som jag har efter att ha lyssnat på debatten: Skulle det inte vara bra om man kunde försöka få med de sociala parterna – alltså fackliga organisationer och företag – att engagera sig inte bara i de egna akuta problemen, utan faktiskt också engagera sig i ungdomsinitiativet och att ta en större roll i arbetet med att ge unga människor en plats och en mening.

En andra reflektion är att det också är väldigt viktigt att tänka långsiktigt när det gäller unga och ungas arbetsmarknader. Det vi ser nu det är att det växer fram jobb till både unga och äldre på en del arbetsmarknader. I USA har man fått 10 miljoner nya jobb. Men vad är det för jobb? Vi kallar det för precarious jobs. Det är sms-jobb, det är nollkontrakt, det är jobb som varken unga människor eller äldre människor någonsin kan försörja sig på. Vi måste se till att vi inte hamnar i den amerikanska situationen nu, när det gäller de unga, utan att vi också har sociala tankar och bedömningar kring investeringarna.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, nezaposlenost mladih u pojedinim je državama članicama ozbiljan socioekonomski problem. Smatram da ga nećemo riješiti pukim alociranjem više proračunskih sredstava, inicijativama za mlade, jer je u članicama u kojima se on najviše manifestira riječ prije svega o strukturnim problemima.

Moramo inzistirati na opsežnim reformama koje bi omogućile mladima da se školuju u poduzetničkom duhu i krenu u ostvarivanje svojih projekata uz minimalna davanja državi i bez administrativnog utega. U protivnom, riskiramo da kvalitetne ideje europske mladeži nikad ne izađu na tržište, a njihovo znanje i entuzijazam ostanu neiskorišteni, što bi za ovu Zajednicu bio ogroman gubitak.

Bolje povezivanje javnog obrazovnog sustava s privatnim sektorom također držim posebno važnim jer ne vidim učinkovitijeg načina za odgovoriti na fluktuirajuće potrebe tržišta rada.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, saludo este impulso al plan de empleo juvenil y deseo que su puesta en marcha tenga un impacto inmediato sobre el problema, que es, para empezar, un drama personal para muchos jóvenes europeos.

Pero, además, es un problema para el futuro de nuestra economía. Queremos crecer gracias al conocimiento y, paradójicamente, la generación más preparada de la historia tiene más problemas que nunca para acceder al mercado laboral. Renunciar a este talento, además de generar desesperanza y marginación, lastra nuestra competitividad.

Igualmente espero que la gestión de este programa se realice con lógica desde los Estados miembros. No es de recibo, señora Comisaria, que, como ocurre en España, el Estado gestione el 85 % de los fondos, y las regiones, el 15 %, cuando está acreditado que la proximidad y el conocimiento son claves para el éxito de esta iniciativa.

Por eso le pido, señora Comisaria, que controle lo que hacen los Estados con los fondos, aplique la regionalización y mida cuáles son los resultados que obtiene cada uno de ellos.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureșan (PPE). - Mr President, the Commission’s proposal of last week will surely prove to be beneficial, especially for Member States with high rates of youth unemployment, particularly as measures adopted so far have proven their limits. The main reason is that the Commission put the money at the disposal of the Member States but did not offer the proper means for them to use the money.

Although the Youth Employment Initiative has been in place for more than a year, there are still Member States that have not yet – up to now – adopted the operational programmes that allow them to make full use of these funds. The late adoption of the European Social Fund Regulation and also of the MFF Regulation, as well as the delayed signing of the partnership agreements, also led to this situation.

Nevertheless, due to the condition imposed – to submit interim payment applications in which the European Union’s contribution from the Youth Employment Initiative is at least 50% of the additional pre-financing – some Member States might use the money for projects that do not really bring added value and might opt just to spend the money for purely statistical and mathematical reasons. The ʽhowʼ we spend the money is also important, not just the ʽifʼ we spend the money.

I would therefore like to draw attention to another issue which we will be facing next year. The entire financial envelope of the Youth Employment Initiative was frontloaded to 2014 and 2015, so next year we will have to use the global margin for commitments. But then again EUR 2 billion of this margin will be used to finance the guarantee for the European Fund for Strategic Investments and we do not know exactly how much money will be left afterwards.

So I think that greater challenges lie ahead of the Youth Employment Initiative in the future, particularly next year and the years between next year and 2020. Hopefully these shortcomings will be properly addressed, especially if the programme proves a real success through the recent measures.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Iš tikrųjų šios kadencijos Parlamente mes nuolat diskutuojame ir ieškome sprendimų dėl jaunimo užimtumo didinimo. Deja, rezultatai kol kad tikrai nedžiuginantys. Tie 7,5 milijonų jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, yra tikras priekaištas mums, politikams, kad būtina ieškoti konkrečių sprendimų, ir todėl aš tikrai palaikau Komisijos pasiūlymą padidinti išankstinį finansavimą iki 30 proc., ir jeigu valstybės narės išmintingai tuo pasinaudos, tai tikrai situacija valstybėse narėse turėtų keistis, nes iki šiol ne visos valstybės dėl ekonominės situacijos buvo pajėgios įgyvendinti jaunimo užimtumo iniciatyvą, todėl šitas siūlymas išties yra labai svarbus. Mokymas, tinkamas ir ankstyvas profesinis orientavimas, darbo rinkoje pritaikomo mokslo kokybė yra labai svarbios ir būtinos sąlygos tam, kad atsirastų darbo vietos ir kad tie jauni žmonės būtų įdarbinami tose darbo vietose. Todėl iš tikrųjų labai raginu Tarybą pritarti šiam Komisijos pasiūlymui ir tuo pačiu paraginti valstybes nares, kad jos kuo efektyviau pasinaudotų Europos Sąjungos teikiama išankstinio mokėjimo pagalba, nes su šiuo skirtu didesniu finansavimu tikrai galėsime į darbo rinką sugrąžinti žymiai daugiau jaunų žmonių.

 
  
MPphoto
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE). - Senhor Presidente, Senhora Comissária, agradeço a sua intervenção, e permita-me dizer-lhe que estou muito de acordo com as suas preocupações e com as medidas que aqui apresentou. É de facto inadmissível que mais de 5 milhões de jovens europeus não tenham emprego. É incompreensível que não se criem condições, mais e melhores condições, para oferecer a mais de 7 milhões de jovens que não podem estudar e que não estão inseridos em programas de formação profissional.

A Europa tem obrigação de atuar de forma célere, de forma urgente, para solucionar a curto prazo este flagelo que é o desemprego jovem. Precisamos de programas sociais, é certo, mas o que os jovens esperam, querem e ambicionam são oportunidades de trabalho. Os jovens precisam de pôr em prática o seu valor académico e precisam ganhar rapidamente competências para estarem aptos a entrar num mundo profissional cada vez mais competitivo.

Em Portugal, e apesar dos enormes desafios impostos pela crise, é importante – e indo de encontro àquilo que a colega Lara Comi disse... No meu país, em Portugal, o Garantia Jovem tem sido aplicado da melhor forma possível. Em Portugal, mais de 180 mil jovens conseguiram já uma oportunidade profissional e têm feito um esforço enorme para finalizar os seus estudos.

Mas não é suficiente, é preciso fazer mais. Por isso, Sra. Comissária, há uma geração, a minha geração, uma geração de jovens mais ambiciosa, que não quer ficar-se por aqui: quer mais e não quer ter limites. Por isso, Sra. Comissária, felicito-a por adiantar mais de mil milhões de euros no apoio ao emprego jovem, mas desafio-a ainda a criar um ecossistema empreendedor a nível da União Europeia que permita a criação de centenas de start-ups e milhares de postos de trabalho para a nossa juventude.

Está na altura, Sra. Comissária, de a União Europeia se transformar numa verdadeira start-up nation, para que todos os agentes empreendedores estejam em permanente contacto e onde se disponibilizem novas vias de financiamento. Termino já. É preciso, Sra. Comissária, e eu acredito que não nos devemos esquecer que o futuro de cada país e o futuro da Europa pertence a cada um de nós, pertence aos jovens.

 
  
MPphoto
 

  Krystyna Łybacka (S&D). - Panie Przewodniczący! Zgadzam się z panią komisarz, że właściwe dofinansowanie i należyte wykorzystanie możliwości w państwach członkowskich jest kluczowe dla powodzenia programu „Gwarancje dla młodzieży”.

I w tym kontekście chciałabym zwrócić uwagę Państwa na problem wielokrotnie sygnalizowany mi przez młodych: to są staże i praktyki. Ogromnie ważne dla zdobycia doświadczenia, nabycia praktycznych umiejętności i niezbędne w kształceniu dualnym. Tymczasem wielokrotnie nie można wskazać miejsca do odbycia praktyki czy stażu. Dlatego kluczowa jest europejska mobilność stażystów i praktykantów oraz wskazanie jednego ośrodka, który byłby zbiorem informacji o możliwych miejscach do odbycia stażu czy praktyki. Bardzo ważna jest także jakość tych staży i właściwa ochrona socjalna zarówno stażystów, jak i praktykantów. I to właśnie powinno być bardzo mocno egzekwowane ze strony państw członkowskich. Wspomnę także o ogromnym znaczeniu właściwych programów edukacyjnych, które powinny powstawać przy udziale przedstawicieli rynków pracy.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). - Pane předsedající, já bych chtěl také poděkovat paní komisařce za to, že toto téma zde přinesla. Není samozřejmě nikterak nové, ta čísla jsou alarmující.

Když na začátku produktivního věku zjistíte, že vaši práci si nechce nikdo najmout, tak je to obrovská zátěž do startu života, a ukazuje se, že stát vlastně selhal, pokud provozuje vzdělávací systém, který produkuje nezaměstnané. A jestliže dokonce tedy v některých členských státech ta nezaměstnanost dosahuje více než 50 %, tak lze hovořit o selhání systému. Pokud selhává systém, tak je třeba analyzovat příčiny tohoto selhání, žádná nahodilá opatření nepřinesou dlouhodobý efekt. Problém nezaměstnanosti mladých nelze vytrhávat samozřejmě z kontextu, jako je kvalita vzdělávacího systému, ale i jeho zacílení. Já jsem absolvoval stáž v Singapuru a ten jejich vzdělávací systém je neuvěřitelně cílený na mladého člověka, na jeho přednosti i problémy a myslím si, že to je právě to, co potřebujeme, zacílit náš vzdělávací systém. Musíme si přiznat, že zaostáváme v řadě kritérií i ve vztahu právě k asijským vzdělávacím systémům, které už nás mnohdy předhonily.

Já bych Vám chtěl paní komisařko popřát, abyste ten problém nezaměstnanosti mladých lidí dokázala řešit z určitého nadhledu. Jako je dělená práce v Komisi systémem, tedy horizontálním nadhledem, tak bych byl rád, kdyby se i Vám tohle podařilo, protože ten systém nelze vyřešit tímto jedním návrhem, a to je Vám myslím také určitě známo.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). - Voorzitter, het is vijf voor twaalf voor al die jongeren die staan te popelen om hun talenten op de arbeidsmarkt te laten zien, maar nu geen kans krijgen. In veel lidstaten zijn de jeugdwerkloosheidcijfers alarmerend hoog. En bovendien worden deze landen vaak ook nog systematisch gedwongen om te bezuinigen. Ze hebben dus op zijn zachtst gezegd geen cent te makken om hun eigen jongeren aan het werk te helpen. En het gevaar voor een verloren generatie en het verkwisten van talenten ligt dus op de loer.

Door nu één miljard euro als vooruitbetaling aan de lidstaten beschikbaar te stellen, kan er wel een begin gemaakt worden met de uitvoering van díe plannen die moeten leiden tot nieuwe banen en uw initiatief, geachte mevrouw de commissaris, is dus een stap in de goede richting.

Maar om de Europese kenniseconomie met duurzame banen te ontwikkelen zijn veel meer middelen nodig. Het investeringsplan zal hierbij een cruciale rol moeten spelen. Bij het beoordelen van projecten zal per lidstaat goed moeten worden bekeken hoeveel goede, fatsoenlijke banen deze daadwerkelijk opleveren, ook voor de jongeren en ook voor de middellange termijn.

Geachte commissaris, uw voorstel komt op het nippertje, maar verdient alle steun. Daarom hoop ik ook dat de Raad er snel mee zal instemmen, maar graag hoor ik van u ook nog hoe u ervoor gaat zorgen dat bij verdere investeringen rekening gehouden wordt met de banen die jongeren zo keihard nodig hebben.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). - Paní komisařko, já vítám návrh na předfinancování programu na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí a samozřejmě budu také sledovat efektivitu jeho využívání, protože nezaměstnanost je hrozba, hrozba vyloučení, frustrace mladých lidí, které jsme také někdy svědky.

Mohu také potvrdit, že i stávající programy mohou iniciovat aktivity podnikatelů zejména v regionech, které mají nějaké ekonomické nebo geografické znevýhodnění. A mohla bych vyjmenovat konkrétní mladé lidi, kteří díky stážím našli následně lepší zaměstnání. A tyto programy samozřejmě nemohou nahradit stabilní udržitelné prostředí, konkurenceschopné prostředí pro naše podnikatele, pro rozvoj podnikání v českých zemích. Ale myslím si, že i to je v rukou Evropského parlamentu, když zde hlasujeme někdy o nadbytečných regulacích.

Jistě je také důležitá role vzdělávacích systémů, a tam kde zaměstnavatelé se dosud nezapojili, tak by měli dostat příležitost a být zapojeni do přípravy vzdělávacích programů a do následné praxe. Iniciativa pro mladé nemůže být vnímána pouze jako pasivní čerpání, ale já ji vnímám jako investici do změn a do dlouhodobých aktivit a za tento příspěvek k těmto programům děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D). - Mr President, Commissioner, people tend to look at the youth unemployment crisis as a southern European problem, but if you look at the figures you will see it is a problem in all parts of the EU, including in my country – the UK – where over 760 000 young people are still desperately looking for work. If we are serious about tackling the terrible plight of these young people, we need to be much more ambitious, and whilst I applaud bringing forward money under the Youth Employment Initiative, I cannot help but think this is a mere drop in the ocean, a short-term boost without any long-term gain.

Labour MEPs believe we need to see ambitious plans, in particular for the Youth Guarantee Scheme, which will boost and re-energise those young people who feel abandoned in the current job market. It is a shame the current UK Government has shown no interest in implementing the Youth Guarantee. However, Commissioner, I am sure you will be pleased to hear that my party – the Labour Party – is committed to a real jobs guarantee in the UK to get our youth unemployed into work.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D). - Señor Presidente, durante las negociaciones del pasado marco financiero, una de las grandes prioridades del Grupo socialista fue la Garantía Juvenil de empleo. La verdad es que no conseguimos que el Consejo soltara más de esos 6 000 millones de euros que quería poner para siete años, pero al menos conseguimos concentrar ese dinero en los años 2014 y 2015, porque la prioridad es hoy y los jóvenes no pueden esperar a 2019 a que pongamos en marcha esos planes.

Pero ha habido muchos problemas. Ha habido problemas de implantación, ha habido retrasos en la aprobación de los planes operativos y, además, ha habido problemas de financiación. Por lo tanto, hemos perdido un año entero y no nos podemos permitir que 2015 sea otro año perdido, porque de verdad necesitamos que la Garantía Juvenil funcione.

Ahora ya tenemos esa prefinanciación adelantada y felicitamos a la Comisión Europea, porque ese era uno de los verdaderos problemas. Pero ahora tenemos que asegurar que de verdad la Garantía Juvenil se ponga en marcha y llegue a los jóvenes que lo necesitan. Hay que mejorar la comunicación, porque tan solo dos de cada diez jóvenes saben que existe este plan europeo y, por lo tanto, el resto jamás podrá pedir participar.

Y, por último, tenemos que trabajar en la modificación del marco financiero. Porque este adelanto de la financiación nos va a crear un problema de pagos para 2015 y porque en 2016 no hay dinero previsto.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). - Monsieur le Président, je remercie Madame la Commissaire pour l'initiative qu'elle vient de prendre et la solution apportée. Nous savons que c'est l'une des difficultés posées par la garantie pour la jeunesse et par l'initiative pour l'emploi des jeunes, et il fallait certes trouver une solution.

Mais, comme vous l'avez dit – et nous l'avons tous dit –, les jeunes sont les principales victimes de la crise économique depuis 2008 et, aujourd'hui, les plus vulnérables parmi eux sont ceux qui n'ont pas d'éducation ni de qualification suffisantes: les NEET, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui ne sont nulle part, qui sont laissés au bord du chemin. Or, dans le cadre d'un contexte d'austérité, un nombre croissant de mesures sont prises et viennent empêcher les États membres de mener des actions structurantes pour ces jeunes, des actions fortes en matière d'éducation, de formation et d'investissement dans la création d'emplois.

Madame la Commissaire, je vous pose donc une seule question. Êtes-vous prête, dans le cadre du semestre européen, à faire en sorte de ne pas retirer d'une main ce que vous avez donné de l'autre, c'est-dire de ne pas retirer les 6 milliards que vous mettez aujourd'hui sur la table par le biais des programmes de réforme, car ces programmes suppriment les actions structurantes destinées à ces jeunes? Donnez-nous des solutions dans le cadre du semestre européen afin d'éviter le pire.

 
  
MPphoto
 

  Георги Пирински (S&D). - Предложението на Комисията за значително увеличаване на първоначалното предварително финансиране за инициативата за младежка заетост несъмнено трябва да бъде приветствано и подкрепено като особено навременно и необходимо. И в тази връзка бих искал да поздравя Комисар Тейсен, която според мен заслужава пълно признание за нейните лични усилия в това отношение.

Същевременно трябва да сме, обаче, съвсем наясно, че тази стъпка далеч не решава въпроса. Докато в началото на 2014 година имаше 5 милиона и 600 хиляди под 25 години, които са без работа, в сегашното съобщение вече се говори за седем милиона млади европейци, които се намират без работно място, без обучение или образование.

Има още едно нещо: дългоочакваният средносрочен преглед за стратегията „Европа 2020“ (Europe 2020) така и не се състоя. Комисията не представи своя анализ и моят въпрос към Комисар Тейсен е следният: Не считате ли, че е абсолютно задължително да има такъв преглед, за да бъдат мерките, които се предприемат, наистина основани на сериозен анализ, а не да бъдат повече пиар акция?

 
  
MPphoto
 

  Elena Gentile (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, non v'è dubbio che la decisione in discussione sia il risultato di una nuova consapevolezza della difficoltà di molti Stati membri di avviare gli interventi programmati necessari e indispensabili per la promozione di nuove e più efficaci politiche attive per il lavoro.

Coglieremo, quindi, in tempi certamente più rapidi l'obiettivo di rendere esigibile da parte dei giovani il diritto ad acquisire nuove competenze dentro profili formativi sempre più orientati alle esigenze del sistema d'impresa, di quel sistema d'impresa che ha accettato la sfida dell'innovazione e che oggi contribuisce a rassegnarci un quadro di cauto ottimismo legato ai primi sintomi di ripresa, almeno nel mio paese.

Ma la sfida che ci attende è certamente molto più ambiziosa e ci impegna a valorizzare il capitale umano costituito dai giovani. A loro chiediamo di promuovere insieme a noi una nuova cultura dell'impresa e del lavoro che favorisca la crescita in una nuova cornice di responsabilità sociale. Lavoro dunque, ma lavoro di qualità, e la qualità del lavoro, oggi come ieri e certamente come domani, si declina soprattutto sul terreno dei diritti e della dignità dei lavoratori.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Mr President, the word ʽapprenticeʼ comes from the Latin ‘to understand’, but I do not understand why the government of my country has allowed the number of apprenticeships in my own East of England constituency to fall by 6 000 in the last year, how four in ten firms that the government says are providing apprenticeships do not even realise they are doing so, and how almost all the previous growth in what our government calls ‘apprenticeships’ are people over 40, with 2 000 people over 60.

‘The Apprentice’ has to mean more than the name of a TV show. British companies in the CBI this month found that the low level of skills is the greatest threat to UK competitiveness. In Britain, youth unemployment is rising again, with the UK behind both France and Germany and below the European average for young people not in employment, education or training.

I am proud to have worked to get European Youth Jobs Guarantee money for Thurrock in my constituency, yet, once again, the British Government’s delay in agreeing the programme means that while Parliament today is deciding to spend 30 times more on this fund, Britain has yet to get anything.

By simply rebranding what it means to be an apprentice, the government of my own country is simply branding itself as untrustworthy. Have I made myself understood?

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL). - Mr President, in Ireland last week we heard that youth unemployment is once again on the rise. Coupled with the mass emigration of over 160 000 youths since the crash, a lost generation of young people is being created. The European Union’s attempt to address these devastating levels of youth unemployment across Europe has been marred by a lack of ambition, funds and understanding. The EUR 6 billion allocated to the Youth Guarantee is a mere drop in the ocean.

If Europe’s leaders were less concerned with making themselves look good and more serious about getting young people into work, they would have created a properly funded scheme of at least EUR 21 billion, as recommended by the ILO. As it is, the scheme is simply once again paying lip service to our jobless youths. Yes, the Commission should frontload the EUR 1 billion but, without a well-funded system in place, young people are once again being offered overall an empty promise and not a guarantee of proper employment.

 
  
 

Uwagi z sali

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, poštovana gospođo Thyssen hvala Vam na ovim inicijativima s kojima dolazite, s obzirom da sam sigurna da poznajete problematiku mladih i da Vas ova tema stvarno interesira, ali brojke su stvarno alarmantne. 5 milijuna mladih u Europskoj uniji ne radi, u nekim državam 50%.

Nažalost i moja država Hrvatska spada u sam vrh tih postotaka gdje jako veliki broj mladih ljudi ne radi.

Isto tako 7,5 milijuna mladih od 15 - 24 godine su izvan bilo kakvog sustava, bilo obrazovanja bilo naukovanja, bilo kakve vrste osbosobljavanja. To stvara velike društvene probleme i ja zato ne volim kad se upotrebljava izraz izgubljena generacija. Nažalost, mogla bi postati izgubljena generacija ukoliko mi stariji svi zajedno ne poduzmemo nešto. Smatram da treba učiniti sve kako bi mladi stekli dostojanstvo, a dostojanstvo će steći ako steknu prvo radno mjesto.

Mislim da je to jako važno i ja vjerujem da ova milijarda koju ste izdvojili Vi i gospodin Dombrovskis zajedno, s obzirom da razumijete problem, da će bitno pomoći državama članicama da pokrenu svoje operativne programe i da zaista zaposlenost mladih ne bude više ovako žučna i žurna tema.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa puhemies, on yksi asia, johon haluan vielä kiinnittää huomiota – niin hieno ajatus kuin tämä onkin ja meidän pitää tukea sitä. Kiitos myös komission jäsenelle, että hän on vienyt sitä eteenpäin. Mutta on myös varottava sitä, että nuoret eivät joudu harjoittelukierteeseen. Olen tavannut lukuisia noin kolmekymmentävuotiaita kahden tutkinnon ihmisiä, jotka ovat jatkuvassa harjoittelukierteessä.

Tämä johtaa siihen ajatukseen, johon Maria João Rodrigues puuttui, eli että myös investointiohjelmalla ja kaikilla EU:n toimenpiteillä pitää vaikuttaa siihen, että kilpailukyky paranee ja me saamme työpaikkoja. Euroopan unioniahan on moitittu montaa kertaa siitä, että kansalaisten aloitteet eivät mene eteenpäin, vaan hyvätkin ideat ikään kuin hukkuvat komission pohjattomaan byrokratiaan, ja siinä kritiikissä on perää. Mutta tämä ajatus on todella lähtenyt nuorista itsestään, ja olisi hyvä, jos arvoisa komission jäsen joskus sanoisi tämän, että ajatus on alun perin lähtenyt nuorista itsestään.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). - Г-н председателстващ, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, безспорно младежката безработица е сред най-големите проблеми на държавите - членки на Европейския съюз. Това е така, защото безработицата сред младите е една от главните причини за вътрешната миграция в рамките на Европейския съюз, за големи демографски диспропорции и за обезлюдяване на цели райони. Тази миграция причинява огромни демографски проблеми и в без това тежко поразената от демографската катастрофа Европа.

Например, такива проблеми има в моята държава България. Затова е разумно предвидените от Вас средства да бъдат насочвани в най-тежко засегнатите от демографската катастрофа райони и да бъдат съсредоточени в образованието на младите хора, които да могат да намерят своята работа и реализация там, където са родени, а не да бъдат принудени да мигрират.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). - Senhor Presidente, Senhora Comissária, felicito-a por esta medida, felicito a União Europeia por esta medida, embora seja uma medida de caráter essencialmente paliativo. A verdadeira solução para os problemas do desemprego está em políticas económicas de crescimento, e não de austeridade.

Mesmo assim, queria chamar a sua atenção para um problema dentro deste problema geral do desemprego jovem: é o desemprego das mulheres jovens. As mulheres jovens, muitas vezes, são obrigadas a renunciarem à maternidade para poderem ter um emprego. As jovens muitas vezes têm que escolher entre ser mães e ter um emprego. E, portanto, é preciso que as políticas que combatem o desemprego dos jovens combatam também esta iniquidade, que a mulher jovem possa ter emprego e possa também ser mãe.

Por fim, uma palavra para um escrutínio efetivo sobre como vão ser gastas estas verbas, porque o passado recente ensina-nos que muitas vezes elas desaparecem na corrupção, na compra de fidelidades políticas ou no eleitoralismo fácil.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). - Señor Presidente, señora Comisaria, yo vengo de un país, Galicia, en el sur de Europa, donde la situación de los jóvenes no difiere de lo que ya se ha dicho aquí durante este debate.

Más de cien mil jóvenes han tenido que salir, que emigrar para encontrar trabajo fuera de nuestro país. Muchos miles de jóvenes están trabajando en una situación de precariedad tremenda, que los convierte en trabajadores y trabajadoras pobres, y otros muchos todavía no han tenido la posibilidad de trabajar.

En este contexto, también hemos visto en nuestro país que hay unas causas profundas de esta situación, que son las políticas neoliberales que han destruido sectores productivos básicos como la pesca, como la agricultura; que han destruido un sector estratégico en nuestra economía como el sector naval; o que han destruido y deslocalizado la producción y las empresas. En este contexto, nos hemos visto afectados también por las políticas de austeridad y por la Troika.

Por eso le pido, señora Comisaria, que entren en el fondo de la cuestión y revisen estas políticas. Si no, la solución no va a ser real.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). - Mr President, I have watched with interest this debate, and I see a lot of the Members of the British Labour Party here absolutely loving it – with big beaming smiles on their faces. And why wouldn’t they have? Because they can see, all through, infecting this room, the same thought process of ‘the answer to everything is big state, more taxes, more interference’. The same kind of thing that they ruined the UK with, they can now see the EU doing across the whole area – with every speech, a state growing larger and larger, and no real answers. Well, here is an answer: youth unemployment. It is a serious issue.

What we need to be doing is to make sure we have sensible, controlled immigration into countries so that people can get a foot on the employment ladder. We also need to make sure that we do not constantly spend billions of pounds or euros on saddling future generations with debt that they will never pay off, just because people like the idea of the state controlling everything. It is time to throw away the ideas of the past.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Pozdravljam odločitev komisarke Marianne Thyssen, naše bivše kolegice,da se v okviru evropske pobude za mlade že letos sprosti milijarda evrov. Ta sredstva bodo zelo pomagala, koristila več kot pol milijona mladim v dvajsetih državah članicah Evropske unije.

Tudi moja Slovenija je med državami, ki bo prejela ta sredstva za spodbujanje zaposlovanja mladih, za odpiranje novih delovnih mest, za hitrejši prehod iz šolanja na trg dela, za izobraževanje in usposabljanje.

Toda Evropska komisija mora dosledno nadzirati porabo denarja, da bosta oba mehanizma, jamstvo za mlade ali pa evropska pobuda za mlade, dosegla svoj namen.

Če se bo povečalo, denimo, število zaposlenih uradnikov na zavodu za zaposlovanje, seveda to ne bo namenska poraba, bomo naredili s tem dvojno škodo. Zato želim, da se sredstva morajo porabiti in namensko in učinkovito.

Direktna finančna pomoč bo izjemno dobrodošel kratkoročni ukrep. Dolgoročno pa lahko problem rešimo le s posodabljanjem izobraževalnega sistema in pa z ustvarjanjem zdravega gospodarskega okolja.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). - Hallgatva ezt a mai vitát, nagyon sok képviselő – ki-ki nyilván a saját országának a tapasztalatait is idevéve – az én fülemnek legalábbis, akinek nyilatkozott, hogy, minthogyha bizonyos kormányok nem igazán szeretnék ezt a programot. Tehát azt látjuk, hogy egyfelől itt az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban rengeteget tettünk az Ifjúsági Garancia Program érdekében, és valahogy aztán akadozik a nemzeti végrehajtás. Sőt, volt aki azt mondta, hogy szabotálja az ő kormánya. Egyébként sajnos Magyarországon is így van ez, a kormány nem teszi meg a szükséges lépéseket. Tulajdonképpen én azt kérdezném, hogy hogyan lehetne vonzóbbá tenni ezt a programot úgy, hogy ne csak az Unió maga, hanem a tagországok is szeressék. Illetve, hát ami eddig történt, azért ott számonkérésnek is van helye, mert nagyon sok ország viszont azon túl, hogy nem szereti, igazából csak valami statisztikai kozmetikázásra használja ezt a programot. Valódi munkahelyek kellene, és ezért kérdezem ezt.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (ALDE). - Senhor Presidente, Senhora Thyssen, caros Colegas, o desemprego jovem é uma realidade preocupante e assustadora pelos números que apresenta e pelas consequências que acarreta. A Sra. Comissária referiu, na sua intervenção inicial, que 1 em cada 5 jovens europeus estão desempregados. São cerca de 5 milhões na Europa.

É por isso que saúdo a proposta da Comissão que prevê aumentar a taxa de prefinanciamento da iniciativa para o emprego dos jovens em regiões onde o desemprego juvenil excede os 25 %, como é o caso de Portugal, onde a taxa de desemprego entre os jovens é de 34,5 % e representa cerca de 280 mil jovens. A 4 de fevereiro, a Comissão informou que cerca de mil milhões de euros poderão ser disponibilizados já este ano para ajudar os jovens que não têm emprego, não estudam nem frequentam qualquer formação, os denominados NEET, que vão dos 15 aos 29 anos.

Sra. Comissária, congratulo V. Excelência por esta iniciativa e faço votos para que a Comissão defina igualmente normas mínimas a que devem obedecer os programas operacionais a adotar pelos Estados-Membros no que diz respeito à qualidade dos estágios, à dignidade dos salários e à estabilidade dos vínculos laborais. Sra. Comissária, como V. Excelência disse, não podemos perder mais tempo. Urge, sim, resgatar toda uma geração em risco.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). - Señor Presidente, considero que este programa no responde a la realidad de los problemas de los jóvenes. Las medidas que se plantean hacen hincapié en la empleabilidad de nuevo, la empleabilidad , cuando el verdadero problema con el que nos encontramos es el subempleo: la mayoría de los jóvenes no encuentran un trabajo que esté a la altura de su cualificación. No es que no estén bien cualificados, todo lo contrario: tienen más cualificación que la que requieren los trabajos con los que se encuentran.

Nuestros jóvenes se están viendo condenados al paro, a la precariedad y al exilio, porque no se le puede llamar movilidad. No se le puede llamar movilidad: se llama emigración y exilio.

Las políticas de austeridad están destruyendo empleo; destruyen calidad en el empleo y destruyen derechos laborales. Se está pretendiendo competir por la vía del coste laboral, en lugar de analizar la competitividad desde la mejora de las capacidades del sistema productivo.

Necesitamos mejorar la calidad del empleo y apostar por la innovación.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков (PPE). - Г-н Председател, г-жо Комисар, като най-младият член на този Парламент аз виждам в младежката гаранция много повече от просто мярка или просто програма. Аз виждам в нея реална възможност да променим животите на стотици хиляди млади европейци отвън. При сегашните нива на предварително финансиране можем да достигнем до не повече от 22 хиляди млади хора. С предложението на Комисията можем да достигнем до над 650 хиляди. Това са 650 000 млади европейци, които ще останат тук и ще създадат добавена стойност именно в Европа.

Чух колеги да казват: „Не всеки млад човек може да стане адвокат. Не всеки млад човек може да стане лекар. Не всеки млад човек може да стане звезда.“ Може, колеги, може и ще стане. Защото звездите на този Съюз не са на знамето, а са сред младите хора отвън.

Ето защо младежката гаранция трябва да работи в пълен синхрон с Европейския социален фонд, така че да удвоим резултатите. Ето защо държавите членки трябва да приемат борбата с младежката безработица в реален приоритет. Нещо повече: това е шанс и за нас да превърнем борбата с младежката безработица от приоритет на думи в приоритет на дела. От нас зависи дали това ще стане реалност. Благодаря ви и адмирирам намерението на Комисията да увеличи предварителното финансиране.

 
  
 

(Koniec uwag z sali)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. - Dank u, Voorzitter, collega's, voor dit intense en vruchtbare debat. Ik kan u zeggen dat ik de zorg van de mensen deel. En dat is ook het geval voor de andere collega's van de Europese Commissie. De realiteit achter de cijfers die hier een paar keer zijn genoemd, is schrijnend.

Ons budget is natuurlijk beperkt. We moeten roeien met de riemen die we hebben en werken met het budget dat ons is toegewezen. En u weet allemaal hoe we gevochten hebben om in het meerjarig financieel kader voldoende middelen hiervoor los te krijgen. Met de middelen die we hebben, doen we wat we kunnen.

Zeker als het gaat over het jeugdwerkloosheidsinitiatief hebben we een extra inspanning gedaan. We hebben ervoor gezorgd dat er frontloading is, dus dat het budget van zeven jaar naar voren geschoven wordt en dat het onmiddellijk kan worden gebruikt. Ik denk dat dat een heel belangrijke zaak is. We hebben er ook voor gezorgd dat projecten voor gelden uit dit fonds in aanmerking komen, zelfs projecten die al in het laatste kwartaal van 2013 opgestart waren. We hebben als regel dat alles moet zijn uitgegeven binnen vijf jaar, niet binnen tien jaar, zoals de algemene regel is bij het Europees Sociaal Fonds. We hebben voor deze specifieke budgetlijn geen cofinancieringsverplichting voor de lidstaten, zodat zij dit geld gemakkelijker kunnen opnemen. Nu gaan we ervoor zorgen dat de prefinanciering hoger wordt en van 1 of 1,5 procent naar 30 procent gaat. Ik denk dus dat het heel moeilijk zal worden om die middelen nog beter te besteden.

Ik vraag u dan ook heel dringend om dit voorstel snel goed te keuren en ik doe natuurlijk hetzelfde verzoek aan de Raad.

Nu is de vraag: wordt dat geld goed besteed en waar komt het eigenlijk terecht? Die zorg is hier namelijk door meerdere collega's van het Europees Parlement geuit.

Welnu, op politiek niveau en in elk bilateraal contact dat ik tot dusver heb gehad met ministers uit de regeringen van de lidstaten, kaart ik dit aan. Gebruik het geld, zet het in, maak er uw werk van en zie er ook op toe dat het goed gebruikt wordt, want als het niet goed gebruikt wordt, zullen wij heel snel en heel streng optreden en worden er sanctiemaatregelen genomen. Mijn directoraat-generaal doet hetzelfde en heeft ondertussen de reputatie opgebouwd zeer efficiënt te zijn, altijd bereid te zijn om begeleiding te geven aan lidstaten bij de opbouw van capaciteit, om technische adviezen te geven, maar ook om streng te zijn, als dat nodig is. Wij aarzelen dus niet om betalingen stop te zetten als daar redenen toe zijn.

Ik ga er ook vanuit dat de sociale partners in de lidstaten wel een beetje meer toezicht houden, want volgens de reglementering zijn de sociale partners in de lidstaten ook betrokken bij het opstellen van het programma. Dus wie daarbij betrokken is, heeft een stuk ownership, voelt zich geroepen om ook te volgen wat er nadien mee gebeurt. Dus ik reken ook een beetje op de inbreng van de sociale partners.

Wat de monitoring betreft, de omgang met het geld zelf: de lidstaten moeten driemaal per jaar rapporteren over de financiële gegevens. Ze moeten ook een jaarlijks implementatierapport voorleggen en een eerste rapport voor wat het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief betreft komt in april 2015. Tegen het einde van 2015 komt een volledig evaluatierapport over het eerste jaar van het werkloosheidsinitiatief, de manier waarop het geld besteed is en over de bedenkingen die de lidstaten daarbij hebben.

Gekoppeld aan de maatregel die nu voorligt, is ons initiatief om de ESF-verordening te wijzigen om een hogere voorfinanciering mogelijk te maken; lidstaten moeten het geld effectief en binnen twaalf maanden voor het juiste doel inzetten en als dat niet gebeurt, als ze dat niet kunnen bewijzen, niet kunnen aantonen aan de Commissie, dan wordt het geld teruggevraagd. Dus er wordt veel geld vooraf gegeven, meer dan we gewend zijn, maar er wordt ook extra op toegezien dat het geld effectief wordt gebruikt waarvoor het bestemd is.

Dan wil ik het nu nog hebben over de jeugdgarantie en het jeugdinitiatief. Het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, maar ook de jeugdgarantie – uiteindelijk het grote politieke doel en het grote politieke commitment waartoe de lidstaten zich verbonden hebben –worden op de voet gevolgd in het kader van het Europees semester. Ik kan u nogmaals duidelijk maken, of u eraan herinneren dat in de laatste semesteroefening niet minder dan achttien lidstaten van de Unie een landenspecifieke aanbeveling hebben gekregen over jeugdwerkgelegenheidsinitiatieven. We zullen dat ook van dichtbij blijven volgen en ook in de volgende semesteroefening zullen we daar voldoende aandacht aan geven.

Maar ik ben er mij ook heel bewust van collega's – en meerderen van u hier in dit Parlement hebben daarop gewezen – dat het probleem natuurlijk niet opgelost wordt met dit geld, die 3,2 miljard, noch met de 3,2 miljard extra uit het ESF. Met de centen alleen lossen we het niet op.

Jeugdwerkloosheid oplossen is ook een kwestie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We moeten er dus ook voor zorgen dat er jobs gecreëerd worden. Aan de ene kant ervoor zorgen dat mensen klaar zijn, dat ze de juiste vorming hebben, dat ze als ze een job aangeboden krijgen deze kunnen invullen, dat ze gestuurd worden naar de jobs die beschikbaar zijn, maar er moeten natuurlijk wél jobs zijn.

En dat is de reden waarom deze Commissie vanaf het begin heeft ingezet op een driehoek. Budgettaire verantwoordelijkheid, omdat we de financiële stabiliteit willen bewaren of verder versterken. Structurele hervormingen, waaronder ook hervormingen op de arbeidsmarkt. En daarnaast investeringen. Extra investeringen hoeven we van overheden niet te verwachten, want die zitten krap qua financiën, maar er is veel slapend geld op de privémarkt, op de kapitaalmarkt, geld dat kan worden ingezet voor investeringen en dat we moeten zien los te krijgen. Het is van belang hiervoor aantrekkelijke condities te creëren.

Dat proberen we onder meer met ons investeringsplan dat eind vorig jaar is aangekondigd, te bewerkstelligen. Dat investeringsplan, waarvan de werking u hier is uitgelegd – daar had u overigens een vraag over mevrouw Rodrigues – voorziet in investeringen in een aantal essentiële sectoren, om ervoor te zorgen dat Europa competitief wordt, maar ook in sectoren die noodzakelijk zijn voor de transitie naar een samenleving, naar een economie die is aangepast aan de globalisering, die rekening houdt met de digitale dimensie van de samenleving van vandaag, die bijdraagt aan competitiveit en het creëren van werkgelegenheid. Dus ik reken erop dat de jobs die automatisch zullen ontstaan door dat geld te investeren ook tot nieuwe jobs zullen leiden. Europa, maar vooral de lidstaten en de regio's, moeten er dan eventueel voor zorgen dat jonge mensen klaar staan om beschikbare arbeidsplaatsen op te vullen.

Collega's ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we hier spreken over een immens probleem. Het gaat niet om een verloren generatie. Daar mogen we niet aan denken. Het gaat erom om die zaak aan te pakken en om die jonge mensen hoop te geven, om ze vooruitzichten te geven en om ze de kans te geven, mannen én vrouwen, om een leven te starten, om een gezin te starten, om een investering te doen, om iets te ondernemen in hun leven. Dat moeten we doen. Daar moeten we voor zorgen. En dat is waar het om gaat.

Dus om die reden kan ik u alleen nogmaals vragen, help ons om dit voorstel er snel door te krijgen. Ik weet dat het een druppel op een gloeiende plaat is, maar alle druppels helpen en als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt op de vierkante meter waarop hij bevoegdheden heeft, dan moeten we dit probleem kunnen aanpakken en dan moeten we er echt voor kunnen zorgen dat we de jonge mensen weer perspectief geven. Ik dank u voor uw steun.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I just have a query regarding catch-the-eye. I was here for the last debate, I did not speak. I was here for the entirety of this debate and at the very outset – I could not do it any quicker – I bid for catch-the-eye. You were not presiding then. Most of the assistants around you were not presiding then. I want to know what criteria you used to select those you chose for catch-the-eye. One colleague said to me that I should try the lotto as I would have a better chance.

I also want to understand why it is that when Members come in here and spend their time here and are told that they need to be here at the beginning to get called, they do not get called. It is not very pleasant. You seem to know some of those you were calling pretty well, which is all very fine, but I would like to know, since you were not here presiding at the beginning of this debate, what intelligence was brought to bear in choosing those you called to catch-the-eye. Secondly, as we do not have votes today, why did you not allow some more catch-the-eyes, and how many of those who bid did you not actually call to speak on this most important topic for all of us, and particularly those of us in countries like mine where there is very high youth unemployment?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. - Chciałbym poinformować, że udzielałem głosu tym paniom i panom posłom z poszczególnych grup politycznych, którzy byli na pierwszych miejscach na mojej liście, natomiast nie udzieliłem głosu także wielu paniom i panom posłom, których znam, cenię i szanuję, ale głosu im nie udzieliłem, więc bardzo bym prosił, żeby Pan nie sugerował, że tutaj udzielam głosu swoim znajomym. Jestem 11. rok w Parlamencie Europejskim i bardzo wielu pań i panów posłów znam i bardzo mi przykro, że nie mogłem im wszystkim dzisiaj udzielić głosu. Mam nadzieję, że następnym razem będę mógł to uczynić. Proszę przyjąć moje przeprosiny, jeżeli nie mogłem wszystkim udzielić dzisiaj głosu, naprawdę nie wynikało to z mojej złej woli. Temat tej debaty jest bardzo ważny dla każdego kraju członkowskiego, także dla mojego, Panie Pośle.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. Questa settimana a Strasburgo la Commissione europea ha proposto di mobilitare un miliardo di euro nell'arco del 2015 a favore dell'Iniziativa garanzia per i giovani. Crediamo che questo nuovo aiuto, nel caso in cui si avverasse, possa davvero aiutare i nostri giovani. Il governo italiano dovrà però monitorare meglio e in maniera trasparente i programmi dalle varie regioni nel corso dei prossimi anni. Ad oggi sappiamo il numero complessivo dei giovani che si sono iscritti a Garanzia Giovani (più di 400.000 stando agli ultimi dati ufficiali), ma non sappiamo quanti abbiano trovato un lavoro a tempo determinato o indeterminato. In sede di commissione per la cultura e l'istruzione e attraverso l'Intergruppo Giovani continueremo a monitorare l'evoluzione dell'iniziativa in generale e della possibile mobilitazione di grandi risorse per il 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. Después del primer año de implementación de la Iniciativa de Empleo Juvenil europea, la Comisión ha detectado que esta no se está produciendo al ritmo previsto inicialmente. Esta situación es especialmente grave en los Estados miembros con situaciones más graves de desempleo juvenil. España, por ejemplo, que cuenta con la mayor asignación de fondos europeos de este programa, ha tardado más de un año en iniciar la puesta en marcha de esta iniciativa. La propuesta de la Comisión pretende aumentar la tasa de prefinanciación de la iniciativa del 1% al 30%. Por lo tanto, los Estados miembros recibirán durante el año 2015 hasta una tercera parte de la asignación prevista, lo cual podría acelerar su implementación. A pesar de reiterar nuestras exigencias para que se garanticen los recursos para este programa en 2016 y exigir el aumento del presupuesto para el periodo hasta los 21 000 millones que pide la OIT, así como la cobertura de los jóvenes hasta los treinta años, la Delegación Socialista Española quiere mostrar su conformidad con una medida que les parece positiva en términos generales.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. La proposition de la Commissaire Thyssen de mobiliser 1 milliard d'euros afin de préfinancer 30 % (au lieu de 1,5 % précédemment) des mesures favorisant l'emploi des jeunes dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes est évidemment positive. 5 millions de jeunes sont aujourd'hui sans emploi au sein de l'Union ce qui est inacceptable. De ce milliard, 13 millions d'euros seront destinées à l'emploi des jeunes dans les provinces du Hainaut et de Liège ainsi qu'en région bruxelloise.

Ayant fait de la lutte pour l'emploi un de mes combats prioritaires dans ma commune de Farciennes et dans la région de Charleroi, je ne peux évidemment que me réjouir de cette accélération. De même, il faut souligner l'apport des projets FSE pour la période 2014-2020 en matière de formation, de lutte contre le décrochage scolaire, de reconnaissance de compétences, etc. Mais ces efforts ne doivent pas être partiellement annulés par les mesures d'austérité prônées par l'Union européenne et qui de facto brident la création de ces emplois dont nos jeunes ont tant besoin. Il est urgent de quitter l'austérité socialement destructrice afin de permettre aux investissements publics et privés de relancer l'économie et de favoriser la création d'emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Después del primer año de implementación de la Iniciativa de Empleo Juvenil europea, la Comisión ha detectado que esta no se está produciendo al ritmo previsto inicialmente. Esta situación es especialmente grave en los Estados miembros con situaciones más graves de desempleo juvenil. España, por ejemplo, que cuenta con la mayor asignación de fondos europeos de este programa, ha tardado más de un año en iniciar la puesta en marcha de esta iniciativa. La propuesta de la Comisión pretende aumentar la tasa de prefinanciación de la iniciativa del 1 % al 30 %. Por lo tanto, los Estados miembros recibirán durante el año 2015 hasta una tercera parte de la asignación prevista, lo cual podría acelerar su implementación. A pesar de reiterar nuestras exigencias para que se garanticen los recursos para este programa en 2016 y exigir el aumento del presupuesto para el periodo hasta los 21 000 millones que pide la OIT, así como la cobertura de los jóvenes hasta los treinta años, la Delegación Socialista Española quiere mostrar su conformidad con una medida que les parece positiva en términos generales.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. In Europa abbiamo livelli altissimi di disoccupazione giovanile (23.5%) con enormi disparità tra gli Stati membri (nel luglio 2014 Germania al 7,8% e Spagna al 53,8%). Un giovane europeo su cinque non trova lavoro, eppure ci sono circa 2 milioni di posti di lavoro disponibili, fenomeno in larga parte riconducibile alla mancata corrispondenza tra competenze acquisite e competenze necessarie, il cosiddetto "skill mismatch".

Una delle principali debolezze per il funzionamento della Garanzia Giovani è legata alla difficoltà degli Stati membri a prefinanziare l'avvio delle attività previste a livello europeo. Questo è particolarmente vero per gli Stati soggetti a maggiori vincoli di bilancio. Per accelerare e potenziare l'attuazione dei progetti a sostegno dell'occupazione giovanile da parte degli Stati membri, la Commissione propone l'anticipo al 2015 di un miliardo di euro in termini di prefinanziamento, misura che auspico venga supportata velocemente da Parlamento e Consiglio. Per affrontare questa sfida dobbiamo investire, e investire bene: in questi ultimi mesi la comunicazione sulla flessibilità e la definizione del Fondo per gli investimenti strategici fanno ben sperare. In questo quadro, la proposta presentata oggi dal Commissario Thyssen rafforza quello che vorremmo fosse il nuovo corso delle politiche europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. Astăzi, în Europa, există peste cinci milioane de tineri sub 25 de ani fără un loc de muncă. Dacă nu sunt puse în practică măsuri urgente de sprijin pentru tineri, există riscul ca generația post-criză să fie o „generație pierdută”. Pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, au fost necesare inițiative de sprijin finanțate prin fondurile cuprinse în pachetul de coeziune. Integrarea lor pe piața muncii a însemnat investiții majore în programe de formare, încurajarea acțiunilor „tineret în mișcare”, cursuri de calificare în noi meserii, specializări în domenii adaptate noilor tendințe tehnologice.

Este îngrijorător faptul că lipsa de activitate a tinerilor poate avea urmări grave în viitor, cu implicații financiare majore. În primul rând, reintegrarea lor după o lungă perioadă de repaos implică numeroase costuri, pe de altă parte, lipsa de activitate se răsfrânge în mod direct asupra contribuțiilor sociale.

Având în vedere faptul că în 2020, aproximativ 90% din meserii vor fi direct legate de tehnologia digitală, adaptarea metodelor educaționale la evoluțiile tehnologice reprezintă o necesitate.

Susținerea liberei inițiative în rândul tinerilor pentru proiecte de tip start-up și suportul necesar în cazul eșecurilor inițiale pot readuce UE pe poziția de jucător mondial alături de SUA și alți competitori.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Cesa (PPE), per iscritto. Mi voglio congratulare con la mia amica, il Commissario per l'Occupazione Marianne Thyssen, per la sua iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Con un miliardo di euro in più, gli Stati membri avranno i finanziamenti necessari per lanciare subito le misure utili a creare posti di lavoro, tirocini e programmi di istruzione e formazione per i giovani in difficoltà. Come ha ben ricordato il Commissario Thyssen, il problema della disoccupazione giovanile è uno dei più gravi della società attuale e rischia di avere delle pesanti conseguenze socio-economiche, anche per la società futura. La forza lavoro è una delle nostre risorse più preziose, dobbiamo assolutamente favorirla. Dobbiamo lavorare insieme, da una parte la Commissione europea con i fondi che mette a disposizione e, dall'altra, i governi degli Stati membri, con i progetti e le riforme adeguate per poterli utilizzare al meglio. Un giovane su cinque oggi, in Europa, è disoccupato; secondo i dati che abbiamo, in Italia, i ragazzi senza lavoro e che non seguono nessuna formazione sono ben 729.000. Non possiamo più accettare questa situazione. Come parlamentari europei dobbiamo essere uniti nel sostenere questa nuova iniziativa della Commissione e chiediamo al Consiglio di fare altrettanto. Grazie.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. Ich begrüße den Vorschlag der Kommissarin Marianne Thyssen, die Summe der Vorfinanzierung für die Mitgliedstaaten zu erhöhen, um die Beschäftigung von Jugendlichen im Jahr 2015 zu fördern. Dies ist ein konstruktiver und konkreter Vorschlag, der helfen wird, den Teufelskreis zu durchbrechen. Mitgliedstaaten, die das höchste Niveau an Jugendarbeitslosigkeit aufweisen, haben die Schwierigkeit, die notwendige Zahlung für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Jugendbeschäftigungsinitiative bereitzustellen. Gemäß diesem Vorschlag wird die EU die Vorfinanzierungsrate in ihren Haushaltsmitteln für 2015 von 1-1,5% auf bis zu 30% erhöhen. Durch diese Veränderungen wird die Wirksamkeit des Systems erhöht werden. Die Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel für die Mitgliedstaaten, die mit Haushaltsengpässen zu kämpfen haben, wird einfacher werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Damian Drăghici (S&D), în scris. Proiectul de creștere a fondurilor destinate tinerilor este încurajator pentru aceia care nu au un loc de muncă. Șomajul în rândul tinerilor este alarmant și reprezintă o amenințare la stabilitatea economică din UE. Este nevoie de proiecte la nivelul autorităților locale și regionale prin care să se încurajeze antreprenoriatul în rândul tinerilor și pregătirea lor profesională. Resursele financiare ar trebui repartizate pe regiuni, acordându-se o atenție deosebită celor defavorizate. Nu trebuie să uităm faptul ca șomajul în rândul tinerilor este unul din principalele motive de emigrație.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. Considering the difficulties that young people have in accessing the labour market, and the commitment of the EU to provide them with immediate support, I welcome the new change to the ESF regulation. This would allow quick mobilisation of resources for measures that have already proven effective in transforming the lives and career opportunities for disadvantaged young people. The European Youth Initiative is one of our means to increase the credibility, legitimacy and trust in the European institutions. This instrument raises awareness of the fact that Europe stands by the side of its young citizens to help them face the consequences of the current economic situation. For European support to make a real difference the Youth Unemployment Initiative must provide fast and substantial mobilisation of youth measures, well publicised by a broad communication campaign that reaches the greatest possible number of young people. I believe that supporting and monitoring cooperation with project partners is fundamental to help Member States to quickly implement the measures and to make sure that funds are spent where they are most needed and in the best way possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. Dziękuję pani komisarz Thyssen za tę cenną inicjatywę. Cieszę się, że zapowiedź uczynienia z walki z bezrobociem młodych priorytetu tej kadencji nie pozostała tylko pustą deklaracją. To, że niezwykle wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków, mówione już było, także na tej sali, wiele razy. Dobrze, że tym razem mamy do czynienia z konkretną propozycją, która – jestem o tym przekonany – będzie stanowiła ogromne ułatwienie we wdrażaniu inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży. Region, z którego pochodzę – Lubelszczyzna, kwalifikuje się do wsparcia w ramach inicjatywy. W moich rozmowach z samorządowcami i potencjalnymi beneficjentami projektów temat problemu z płynnością finansową pojawiał się często. Możliwość otrzymania płatności z góry w wysokości 30% z pewnością przyczyni się do przyspieszenia wdrażania projektów na poziomie regionów przez władze lokalne i mniejsze podmioty. Mam więc nadzieję, że Parlament i Rada szybko przyjmą proponowaną regulację.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. The fight against youth unemployment should be a top priority. The draft that the European Commission has put forward is a good step but we need to see results. The unemployment figures in the European Union are still high. The reform has to start with the educational field that should help young people to integrate on the labour market. But this is not enough; lasting economic growth is needed. Mobility is essential and we must not forget that. Having more funds is very good, but we should know how to use them. We have to abandon austerity and invest in young people.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. Az ifjúsági garancia kezdeményezés kapcsán szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2008–2010 között a munkahelyek oly módon változtak, hogy gyakorlatilag a minőségi munkahelyek tekintetében volt csak pozitív növekedés a tartós vagy teljes idejű munkahelyek tekintetében, míg az új munkahelyek nagy részénél inkább a bizonytalanabb státusz lett a jellemzőbb. Fontos, hogy nemcsak a magasan képzett fiatalok esetében kell odafigyelni, hanem a képzetlen fiatalok részére is kell munkát, képzési lehetőséget adni, de még ez is nehéz, hiszen sokszor az is akadály, hogy egyszerűen nem tudnak diplomát szerezni, mert nincs nyelvvizsgájuk (a magyar kormány ezt is külön intézkedéssel ösztönzi). A magyar kormányzat már nagyszabású programot indított a fiatalok támogatása érdekében az elmúlt években. Csak emlékezetőül: 2002-ben csak 11%-os volt a munkanélküliség (15-24), 2010-ben már 27% és kijelenthető, hogy az utóbbi évek munkája alapján ma már ez a mutató 20% körülire csökkent, ami fele, mint a spanyol vagy a görög mutatóknak és jobb, mint a francia, belga vagy a finn mutató. De nem állhatunk itt meg, további lépésekre van szükség.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. Poruka državama članicama od samog početka uspostave Inicijative za zapošljavanje mladih je jasna: neophodna je brza reakcija i konkretne mjere usmjerene na uključivanje mladih na tržište rada. Rokovi zadani za provedbu ove inicijative razlikuju se od svih ostalih programa.

Sredstva trebaju biti ugovorena do kraja 2015., a aktivnosti provedene i sredstva isplaćena do kraja 2017., najkasnije 2018. S ciljem da ubrza države članice i potakne ih na hitno djelovanje, Komisija je omogućila financiranje troškova za zapošljavanje mladih još od rujna 2013. Sad je veljača 2015. i umjesto prvih isplata državama članicama prema zahtjevima za plaćanje temeljem izvršenih aktivnosti, Europska komisija je morala smisliti novi poticaj za bržu provedbu, a to je povećani iznos predujma na čak 30%.

Pozdravljam tu odluku Europske komisije, ali moramo svi shvatiti da je upravo odluka i rasprava u Europskom parlamentu o povećanom predujmu u 2015. pokazatelj da smo zakazali kad su u pitanju mladi. Moramo se ubrzati i barem ove mjere za koje su sredstva odmah tu, a koje su namijenjene isključivo zapošljavanju mladih, moramo realizirati kako smo i planirali, odmah, a ne 2023. Za mlade je tad kasno.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne V Európskej únii je viac ako sedem miliónov nezamestnaných mladých ľudí. Najzraniteľnejší sú tí, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu. Na trhu práce sa lepšie začleňujú mladí ľudia, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu, resp. potrebnú odbornú prípravu. Chceme poskytnúť finančné prostriedky na predfinancovanie, aby sme mladým ľuďom dali šancu už v tomto roku. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí doplní financovanie, ktoré poskytuje Európsky sociálny fond v členských štátoch, ktorých regióny zápasia s nezamestnanosťou mladých ľudí vyššou ako 25 %. Do tejto iniciatívy je zapojených 20 štátov EÚ. Dobrou správou je, že v Európskom parlamente projekt podporuje ľavica, pravica i európski liberáli.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. La Commission européenne semble soudain découvrir l’ampleur des dégâts sociaux occasionnés par le chômage des jeunes en Europe. Il nous est proposé d’ajouter ici 1 milliard d’euros pour financer des mesures qui auront, à n’en pas douter, une efficacité plus que limitée. Et pour cause, puisqu’on ne s’attaque pas au fond du problème… Ce sont en effet, 7 millions de jeunes Européens qui sont au chômage ou sans formation, alors même que l’accès au travail est prétendument un droit fondamental. 23 % des moins de 25 ans sont au chômage en France, 55 % en Espagne… Ce fléau social a évidemment des causes multiples, mais toutes ramènent vers l’Union européenne, vers Bruxelles. Euro, ultralibéralisme, immigration massive et incontrôlée, libre circulation, absence totale de priorité communautaire et encore moins nationale, travailleurs détachés, voilà bien les dogmes économiques, monétaires et financiers qui ont enrayé l’activité économique et plombé le marché de l’emploi en Europe, et en France particulièrement. Dès lors, une fois encore l’Union se comporte en pompier pyromane qui tente d’éteindre l’incendie qu’elle a elle-même allumé avec un dé à coudre à demi vide… Les États doivent au plus vite recouvrer leur souveraineté nationale, il en va de l’avenir de leur jeunesse !

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. L'aumento del 30% del tasso di prefinanziamento dell'iniziativa per l'occupazione giovanile è un'ottima notizia. Trovo quanto mai adeguata la decisione di predisporre, accanto al Piano Juncker che tutti ci auguriamo possa realmente portare a un aumento dell'occupazione, un investimento cospicuo in un'iniziativa specifica per i giovani. Temo infatti che, anche con un eventuale aumento dei posti di lavoro disponibili, i giovani avrebbero comunque enormi difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, per diversi motivi: da un inefficiente collegamento tra domanda e offerta a un'insufficiente formazione professionale che accompagni le ultime fase del loro percorso educativo.

Questa iniziativa potrebbe essere un importantissimo aiuto in entrambi i versanti, sia quello dell'accesso al lavoro sia quello della formazione professionale e, mi auguro, potrebbe dare inizio a un miglioramento complessivo (e permanente) del sistema di collegamento istruzione-lavoro. Ora gli Stati membri hanno a disposizione le risorse necessarie per poter cambiare davvero una situazione drammatica, è loro responsabilità usarle al meglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. Creşterea fondurilor dedicate garanţiei pentru tineret cu 1 miliard de euro este un lucru pozitiv dar, cred, insuficient pentru cele 7 milioane de tineri şomeri europeni. Problema şomajului în rândul tinerilor este una sistemică generată de actualul context economic, incapacitatea noastră de a lua decizii progresiste şi rapide dar şi de către lipsa unei strategii pe termen lung. Este nevoie astăzi mai mult ca oricând de un plan coerent la nivel european pentru că Europa reprezintă astăzi speranţa acestor tineri. Trebuie să supraveghem şi să sprijinim statele membre în realizarea unor politici și proiecte cu reale rezultate în crearea de locuri de muncă pe termen lung. Nu cred că închiderea frontierelor este soluţia, ci tocmai deschiderea, dar și dezvoltarea unor norme sociale și de mediu comune. 3 milioane de cetățeni români trăiesc spre exemplu în alte state europene și contribuie cu 2% din PIB-ul Italiei și Spaniei, tratează pacienții englezi și francezi în spitale sau construiesc case în Germania. Susțin o soluție europeană și propun să ne adaptăm la lumea de mâine, prin investiții în formarea profesioniștilor de mâine. O direcție sustenabilă este reprezentată de meseriile digitale sau cele legate de dezvoltarea durabilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. Уважаеми г-н Председател, борбата с младежката безработица е важен приоритет в моята работа. В България делът на младите хора между 18 и 24 години, които не работят и не учат, е 22% и значително надхвърля средното за ЕС ниво от 13%. В моята страна е отчетен най-високият дял на тези младежи, с които службите по заетостта не могат да осъществят контакт. Делът на неактивните младежи е над 14% и е два пъти по-висок от средния за ЕС. Младежката безработица и преждевременно напусналите училище също са над средното за ЕС равнище. Сред основните предизвикателства пред Гаранцията за младежта в България са необходимостта от засилване на инициативите за обучение и чиракуване и разширяване на активните политики по заетост с цел откриване на кадри с подходящ профил. Затова настоявам за увеличаване на средствата за младежка заетост, като обхватът на Гаранцията се разшири до всички младежи до 30 годишна възраст, а не до 25, както е сега.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. The Commission decision to frontload the resources allocated to the Youth Employment Initiative in the first two years of the 2014-2020 period shows a genuine commitment to tackling the severe issues with youth employment that we are still facing. It also acknowledges the fact that timing is crucial and that bold decisions are needed in critical situations, which I welcome. Making EUR 1 billion, or one third of the whole YEI allocation, available in 2015 alone will ensure that projects in Member States roll out more quickly and thoroughly.

And while the focus of the measures proposed by the Commission is on the financial aspect of youth policy, I am eager to emphasise the importance of how these funds are to be spent and what the overall strategy of reforms is. Subsidies and grants alone cannot fight youth unemployment. The EU needs to optimise the structural circumstances in the labour market by supporting thriving, job-creating businesses on the one hand, and encouraging skills-building on the other. If we truly aim to invest EU funds in projects with added value and long-term effects, we need to reward entrepreneurial spirit and strengthen the real drivers of the economy; to tackle the causes and not the effects of failure.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan.Pozdravljam odluku Europske komisije koja će omogućiti da se milijarda eura iz proračuna Inicijative za zapošljavanje mladih stavi na raspolaganje već ove godine. Time će se do 30 puta povećati pretfinanciranje koje države članice primaju za poticanje zapošljavanja mladih. Ograničenja u proračunu zemalja članica i nedostatak sredstava raspoloživih u inicijalnoj fazi programskog perioda su prouzročila kašnjenja i odgode u implementaciji na nacionalom i regionalnom nivou.

Mladi su specifična skupina na tržištu rada jer ih karakterizira nedostatak radnog iskustva i praktičnih vještina, što ih čini ranjivima na tržištu i prijeti dugotrajnom nezaposlenošću, s time da su mlade žene pod većim rizikom dugotrajne nezaposlenosti. Radno iskustvo je poslodavcima ključno, no nerado ga sami pružaju što dovodi do dugotrajne nezaposlenosti kod mladih, jer bez radnog iskustva ne mogu naći posao, a istovremeno ga nemaju gdje steći. Europska komisija ovom odlukom šalje jasan signal da je nezaposlenost mladih njihov prioritet te da želi poduprijeti aktivnosti država članica za vraćanje mladih na posao ili u obrazovni sustav, odnosno njihovo uključivanje u programe osposobljavanja.

U Hrvatskoj je svaka treća mlada osoba nezaposlena, stoga sredstva iz Inicijative treba iskoristiti za povećanje stabilnog i održivog zapošljavanja i samozapošljavanja među nezaposlenim mladima kao i povećanje konkurentnosti na tržištu rada.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Mnogo je razloga zašto se mladi nalaze u ovako nepovoljnoj situaciji: ekonomska kriza, neusklađenost obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, nedovoljna socijalna osjetljivost poslodavaca. Nakon dvije godine od donošenja Inicijative za zapošljavanje ne možemo biti zadovoljni rezultatima na razini Unije, prvenstveno zbog manjka sredstava.

Posebno se to odnosi na zemlje članice najteže pogođene krizom, tamo su ujedno i najviše stope nezaposlenosti mladih. Ali vide se i neki pozitivni pomaci. Tako je npr. u Hrvatskoj, u proteklih osam mjeseci ostvaren određeni pomak, pa je za 8% smanjena nezaposlenost mladih između 15 i 25 godina. To dokazuje da mjere aktivne politike zapošljavanja donose rezultate.

Raduje da to prepoznaje i Komisija koja je poboljšala prvotni prijedlog i značajno povećala sredstva. Međutim, mjere Komisije nisu trajno rješenje. Probleme trebamo strukturno mijenjati iz temelja. Treba poduzeti sve što je moguće kako bi spriječili da naša najobrazovanija generacija postane izgubljena generacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Plura (PPE), na piśmie. Szanowny Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym podziękować przedstawicielowi Komisji Europejskiej za udział w dzisiejszej debacie. Jestem niezwykle rad, że Komisja wystąpiła z propozycją przyspieszenia wypłacania zaliczek państwom członkowskim. Jak wynika z propozycji regulacji Komisja przyjęła już 28 z 34 programów operacyjnych wprowadzających inicjatywę oraz zamknęła negocjacje dotyczące kolejnych 4. Liczby te świadczą o dużej determinacji zarówno państw członkowskich, jak i instytucji europejskich w kwestii poprawy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Mam nadzieję, że uruchomiony w tym roku miliard euro przyczyni się do powstawania nowych inwestycji oraz wzrostu gospodarczego. Jak wynika z najnowszych danych ponad 7 milionów młodych Europejczyków nie pracuje ani się nie kształci. Co więcej, w Unii Europejskiej mamy również problem z nieobsadzonymi miejscami pracy. Mam nadzieję, że wdrożenie inicjatywy pomoże rozwiązać problem niedostosowania zasobów do potrzeb rynków pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurențiu Rebega (S&D), în scris. Chiar dacă discuțiile asupra inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor au demonstrat clar existența unor divergențe între statele membre, consider că abordarea acestei probleme la nivel european este binevenită și trebuie încurajată. Știm cu toții că șomajul în rândul tinerilor crește zilnic. Cererile de pe piață sunt uneori ridicole, cerându-li-se experiență de muncă tinerilor abia ieșiți de pe băncile instituțiilor de învățământ.

Problema imigrației în rândul tinerilor - mulți, foarte mulți dintre ei cu studii superioare - ne demonstrează gravitatea situației la nivel european. Problema care se ridică este una foarte serioasă: în țările unde aceștia emigrează, creează concurentă pe piața locală de muncă, ajungând-se de multe ori la conflicte. Căutarea unui loc de muncă pentru tineri a devenit astăzi un motiv de luptă psihologică. Lupta pentru un loc de muncă în rândul tinerilor a devenit deja un motiv de rasism. Lipsa locurilor de muncă produce o decădere a noii generații. Trebuie să susținem orice inițiativă a cetățenilor sau a instituțiilor, europene sau naționale, care creează locuri de muncă pentru tineri.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. Je salue la proposition de la Commission européenne d'accélérer le déblocage des 3,2 milliards d'euros de l'initiative pour l'emploi des jeunes dans les régions où plus d'un jeune sur quatre est au chômage. Madame la Commissaire, vous pouvez compter sur mon soutien, en commission "Emploi et affaires sociales", pour que soit votée le plus rapidement possible cette modification, car il y a urgence. En effet, si l'on n'augmente pas les taux de préfinancement actuels, seuls 20 000 jeunes pourront profiter cette année des opportunités offertes par l'initiative, alors qu'ils sont plus de cinq millions en Europe à n'avoir actuellement ni emploi, ni perspective professionnelle. Outre cette aide, qui permet de proposer à un jeune chômeur un emploi, un stage ou une formation dans les quatre mois, nous avons également besoin d'une réelle politique en faveur des entreprises, de l'entreprenariat et de la croissance. Les jeunes de ma région, l'Alsace, qui ne bénéficieront malheureusement pas de l'initiative, doivent pouvoir compter sur l'Europe pour accompagner leurs ambitions. Je vous remercie.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. La mobilitazione di un miliardo di euro in finanziamenti per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile potrebbe aiutare fino a 650.000 giovani europei ad accedere al mercato del lavoro o a rientrare nel sistema di istruzione. Mi auguro che questo prefinanziamento accelerato possa contribuire a dare un reale impulso all'occupazione giovanile che continua a essere una delle priorità fondamentali della nostra agenda politica europea. Spetterà agli Stati membri garantire che questi fondi siano messi subito a disposizione dei beneficiari, non appena saranno approvati i programmi operativi. Non dobbiamo però dimenticare che questo piano non potrà raggiungere da solo gli obiettivi che ci prefiggiamo nella lotta contro la disoccupazione. Sono infatti convinto che debba essere accompagnato non solo da misure complementari in grado di affrontare alle radici le cause della disoccupazione, ma anche da una discussione più approfondita sulle politiche europee in questo campo. Occorre garantire non solo ai giovani, ma a tutte le persone disoccupate, l'opportunità di riacquistare il diritto al lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. O desemprego jovem não afeta todos os Estados-Membros da mesma forma. Na Alemanha a taxa de desemprego jovem era em Novembro de 2014 apenas de 7 %, mas em Espanha era de 54 %, na Grécia de 50 % e em Portugal de 32 %. Sem emprego, os jovens não se conseguem emancipar e prosseguir os seus projetos de vida, ficando comprometido o desenvolvimento económico. Os efeitos fazem sentir-se também sobre a natalidade, o que afeta a sustentabilidade futura do Estado Social. Esta iniciativa chega, porventura, um pouco atrasada. Principalmente para países como Portugal, que, por força das medidas de austeridade impostas, assistiram a uma degradação acelerada do emprego e, em virtude disso, nos últimos anos, a uma emigração jovem sem paralelo na sua história recente. Venho dos Açores, uma RUP onde o governo regional é pioneiro na adoção de medidas que visam promover o emprego jovem. No entanto, não se tem afigurado fácil combater os efeitos nefastos sobre as empresas e as famílias das políticas de austeridade impostas pela Troika, que afetam sobremaneira o ambiente macroeconómico.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), skriftlig. Trenutna situacija za mlade na trgu delovne sile ni najbolj rožnata, saj jim ne omogoča obetavne perspektive in mirnega vpogleda v prihodnost. O tem nazorno govori tudi odstotek brezposelnosti mladih na ravni EU ki je leta 2013 znašal kar 23,6 odstotka. Očitno nekatere države članice nimajo dovolj sredstev, da bi lahko učinkovito reševale to problematiko saj bi se sicer stanje izboljševalo. Problematika mladih pa ne tiči samo v brezposelnosti. Veliko mladi, ki so zaposleni, imajo prekerna delovna razmerja, ki jim ne omogočajo stabilnosti in zadostne garancije za ustvarjanje normalnih življenjskih pogojev. Iz tega razloga se vedno kasneje odločajo za ustvarjanje družine. Preprosto dvomijo v prihodnost. Zato je program za mlade, ki ga je predstavila komisija korak v pravo smer. Ob tem pa je potrebno preveriti ali so ukrepi tudi izvršljivi in v skladu z realnim stanjem. Predolgo se že sklicujemo na mlade, kot na velik problemu EU, zgodi pa se nič opaznega. In če ne ukrepamo takoj bo zaupanje v EU institucije še naprej kopnelo. Opravičeno je pričakovati program ukrepov, ki bodo finančno konkretni in realni, časovno opredeljeni ter opremljeni z indikatorji za merjenje njihove učinkovitosti. Samo na ta način lahko od besed in obljub preidemo na dejanja

 
  
MPphoto
 
 

  Sergei Stanishev (S&D), in writing. I welcome the Commissionʼs proposal to increase the pre-financing rate of projects financed through the Youth Employment Initiative (YEI) from around 1 % to 30 %. The fight against youth unemployment is one of the top priorities of the Socialist family. It was on our initiative that the European Union adopted the YEI and the Youth Guarantee Recommendation. We have been calling for a speedy implementation of the Youth Guarantee. Youth Guarantees have shown great success in tackling youth unemployment in countries where they have been implemented. This is why I call for the Youth Guarantee to be extended to everyone under the age of 30 and for a substantial increase in its budget.

Increasing the pre-financing rate to 30 % will facilitate easier access to the funding and will accelerate action on the ground. Over 7.5 million young people aged between 14 and 24 in the EU are neither in employment, education or training. That is why our political family will ensure that the increase in pre-financing is confirmed by Parliament and the Council and made available without delay.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. Уважаеми колеги, Осигуряването още през тази година на 1 млрд. евро от Младежката инициатива за заетост, чийто общ бюджет е 3,2 млрд. евро недвусмислено показва, че една от най-неотложните ни задачи е да върнем надеждата и самочувствието на младите хора за успешна реализация на европейския пазар на труда. Безработицата сред младежите на възраст до 25 години продължава да бъде висока - повече от 5 млн. млади хора или 21,4 % в ЕС-28 към декември 2014 г. Особено уязвими са младежите, които не работят, не учат и не се обучават (т.нар. NEETs). България е на първо място в Европа по този показател с 21.6% при среден процент за ЕС - 13%. Затова приветствам предложението на ЕК през 2015 г. да увеличи многократно (30 пъти) предварителното финансиране за държавите членки от Младежката инициатива за заетост. В резултат, през настоящата година България ще получи 16,556,624 евро от общо 55,2 млн. евро по линия на младежката инициатива за проекти за намаляване на младежката безработица в допълнение на финансирането от Европейския социален фонд. Ефективното прилагане на Инициативата за младежка заетост зависи от усилията на държавите членки за засилване активността и интереса на младите хора към възможностите, които ЕС предлага за заетост, обучение, стажуване и предприемачество.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. In een tijd waar 7,5 miljoen jongeren in de EU geen job hebben of geen onderwijs volgen zijn krachtige maatregelen om deze onaanvaardbare jeugdwerkloosheid aan te pakken essentieel. De mededeling van de Europese Commissie om in meer prefinanciering te voorzien waardoor lidstaten het EYI makkelijker kunnen implementeren, is dan ook positief. Helaas gaat het niet om bijkomend geld, wel om het sneller vrijmaken van reeds voorziene bedragen. Nochtans is het volgens mij nodig bijkomende middelen te investeren in de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Niet alleen is het aantal werkloze jongeren immens, uit onderzoek blijkt dat jongeren die bij de start van hun professionele loopbaan werkloos zijn, hier gedurende hun hele carrière nadelen van ondervinden. De herziening van het MFK in 2016 moet worden aangegrepen om in extra middelen te voorzien. Immers, zonder bijkomende middelen is het budget voor het EYI al in 2016 opgedroogd, terwijl ik vrees dat het jeugdwerkloosheidsprobleem dan helaas niet opgelost zal zijn.

Een bijkomend probleem waar de Europese Commissie een antwoord op moet vinden: lidstaten waar de jeugdwerkloosheid hoog is zijn vaak ook de lidstaten die gedwongen worden een strikt besparingsbeleid te voeren. Het is moeilijk te besparen en tegelijk te investeren in kansen voor de jeugd.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. O desemprego juvenil, que ronda os 50 % em alguns países, é inaceitável. Em Portugal, cerca de 280 mil jovens não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação. Na União Europeia, a taxa média de desemprego juvenil ronda os 23 %. Há dois anos, a Comissão lançou a Garantia para a Juventude. Não obstante, dois anos decorridos após a adoção da Iniciativa para o Emprego dos Jovens, os resultados são claramente insatisfatórios. A Comissária responsável pelo Emprego anunciou agora uma dotação extra destinada ao prefinanciamento de operações de promoção do emprego jovem no valor de 1000 milhões de euros, destinada a apoiar diretamente 700 mil jovens. Naturalmente que este reforço é bem-vindo, apesar de vir tarde e de ser claramente insuficiente. Mas, mais do que este reforço, o que gostaríamos de ver é, em primeiro lugar, uma avaliação da execução do programa até agora, para se perceber o que correu mal. Em segundo lugar, o que gostaríamos de ver são políticas efetivas de relançamento da economia, das quais os jovens iriam beneficiar muito mais do que com este programa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ (PPE), γραπτώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η χώρα μου, η Ελλάδα, διατηρεί μια αρνητική πρωτιά στην ανεργία με ποσοστό 25,7%, αν και παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο έτους. Παράλληλα, η υψηλή ανεργία των νέων την κράτησε στη δεύτερη θέση της ΕΕ, με ποσοστό 49,8%, μετά την Ισπανία με 54%. Παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων κατά 1,7%, σε ολόκληρη την Ευρώπη η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής για τους νέους μας, ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο. Συχνά καταλήγουν είτε άνεργοι είτε με συμβάσεις περιορισμένης απασχόλησης, μειωμένες αποδοχές και χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικής προστασίας ή υποχρεώνονται να δεχτούν συμβάσεις επισφαλούς απασχόλησης ή περιόδους άμισθης άσκησης. Ωστόσο, η διάθεση από φέτος ενός δις ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα αυξήσει σημαντικά την προχρηματοδότηση που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, για να αντιμετωπίσουν τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας των νέων και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι θα βοηθήσουμε τους νέους μας να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι νέοι μας είναι το αύριο της Ευρώπης. Οφείλουμε να δράσουμε σήμερα, άμεσα και συντονισμένα. Εάν δεν το κάνουμε, το κόστος θα είναι καταστροφικό για την απασχόληση, την παραγωγικότητα και τελικά την κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. Criza economică prelungită și spectrul stagnării și recesiunii care amenință zona euro, dar și întreaga UE, creează o presiune imensă asupra stabilirii priorităților pe care Uniunea, dar și statele membre, trebuie să le ia în considerare. Multe dintre măsuri sunt urgente, dar nimic nu poate fi mai urgent decât a interveni prin măsuri concrete în favoarea celor 7 milioane de tineri europeni care astăzi nu au un loc de muncă și nici nu sunt cuprinși în vreo formă de educație sau învățământ.

Propunerea de a majora pre-finanțarea Inițiativei privind Ocuparea Forței de Muncă în rândul tinerilor cu un miliard de euro pentru 2015 este salutară și justificată. Susțin aprobarea acestei inițiative în PE și conștientizarea faptului că eficiența acestei măsuri depinde în egală măsură de acțiunea la nivel european, de implementarea la nivelul statelor membre și de o atitudine pro-activă a tinerilor înșiși. E datoria noastră să le atragem atenția asupra noilor posibilități, să-i informăm despre programele care le sunt destinate și să îi mobilizăm în participarea la aceste programe.

E dezamăgitor faptul că dezbaterea din PE a fost o nouă ocazie pentru eurosceptici și populiști să ceară limitarea mobilității în UE, propunând astfel soluții false la probleme reale.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. Los jóvenes deben ser una de las prioridades de la Unión Europea y, por lo tanto, celebro el comunicado de la Comisaria Thyssen para la prefinanciación acelerada de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. Pero tenemos que ser conscientes de que la Garantía Juvenil es solo una parte de la solución. Es necesaria una acción conjunta. La Unión Europea y los Estados miembros deben continuar con las reformas estructurales. En este aspecto, España es un ejemplo a seguir: tras un proceso de reformas muy ambicioso, está ahora a la cabeza de la eurozona en materia de crecimiento y creación de empleo. El Banco Central Europeo ha demostrado una vez más su compromiso de mantener la estabilidad de precios, al haber presentado el pasado 22 de enero una serie de medidas no convencionales más ambiciosas que lo esperado por los mercados financieros, y respecto de las cuales no tengo ninguna duda de que contribuirán también al crecimiento y la creación de empleo. Por su parte, la Comisión Europea continúa trabajando en el Fondo Europeo de Inversión Estratégica (EFSI, en sus siglas en inglés) para estimular la economía europea, y es el momento de que todos afrontemos como un equipo los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea; sin duda alguna, uno de ellos es el empleo juvenil.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Aumentar a taxa de pré-financiamento da Iniciativa Europeia de Juventude é positivo. Mas não podemos confundir o adiantamento de verbas com o aumento de verbas. Este programa, segundo a própria OIT, devia ter montantes 4 vezes maiores e essa condição de subfinanciamento não se alterou. A questão que se coloca é: que tipos de trabalhos estão a ser criados? É a vossa análise analise trimestral do Emprego e Situação Social que diz que muitos dos novos postos de trabalho criados são a tempo parcial e/ou temporários. Vejamos o exemplo de Portugal. Excluindo a educação, a formação ou os estágios, que não são obviamente empregos, esta garantia financia contratos a termo certo e também paga viagens aos jovens para se deslocarem a entrevistas de trabalho fora do país. O que precisamos de saber é quantos contratos de trabalho sem termo e com estabilidade estão a ser criados.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid