Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0001/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0001/2015

Συζήτηση :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0029

Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.15. Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). - Mr President, I would like briefly to welcome the resolution that was carried today in respect of the cross-border exchange of information. It is crucially important that we act collectively on this issue because we know that when foreign drivers of foreign cars are driving in any of our Member States the propensity for offences to occur is much greater. That goes back to evidence in 2007, when a Commission report showed that unless you have proper means of enforcement it becomes very easy for people to break the law. So, it is a good day’s work that we have managed to put this resolution through. Bad and dangerous driving behaviour can be affected only if people feel they are going to be caught. And there is a responsibility on all Member States to ensure a proper, adequate flow of information from one country to the next in order to make sure that happens.

Lastly I would say this: in my own country, in Ireland, I have been arguing for a very long time that we need to have a joint approach, North and South, to penalty points. We have been trying, on a cross-party basis and with the British Government, to achieve that. I think it makes sense, especially where there is a shared border between two jurisdictions, to have a common approach to penalty points. If today’s resolution on the exchange of information leads to that in countries which are close to one another, it makes absolute sense from a European perspective.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore perché ritengo giusto che lo scambio di informazioni sui reati stradali sia questione più di sicurezza stradale che di cooperazione di polizia. Sono troppi i casi in cui le autorità non sono in grado di punire i colpevoli di infrazioni perché queste vengono commesse da veicoli stranieri. Non si riesce a rintracciare i responsabili perché se ne ignora il domicilio.

Per la sicurezza di tutti, alla libera circolazione delle persone e dei loro mezzi, in questo caso di trasporto, deve coincidere la libera e veloce circolazione delle informazioni. In caso di infrazioni che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale, quale l'eccesso di velocità o la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, gli autori devono essere assolutamente rintracciati. Se le vittime possono essere ovunque, i colpevoli devono essere rintracciati ovunque.

 
  
MPphoto
 

  Jørn Dohrmann (ECR). - Hr. formand! I Dansk Folkeparti siger vi ja til mere trafiksikkerhed på landevejene. Derfor er det også vigtigt, at dem, der kommer til Danmark eller andre lande og overtræder trafikreglerne, også bliver straffet for deres gerninger. Ved at man udveksler oplysninger om færdselsovertrædelser, tror vi også på, at nogle af de typer af personer, som måske kunne tænke sig at lave overtrædelser, måske tænker sig om, inden de kommer til landet.

Vi ønsker ikke, at folk kører for stærkt. Vi ønsker heller ikke, at de kan køre i narkopåvirket tilstand, og vi synes jo heller ikke, at de skal køre over for fuldt stop. Derfor er det godt, at vi samarbejder om, at folk skal lære at køre ordentligt og dermed også kan blive straffet for deres forseelser. Derfor siger vi ja. Derfor har jeg sagt ja.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Wenn man so will, geht ja der Bericht heute auf einen fruchtbaren Dialog mit dem Europäischen Gerichtshof zurück. Es gab auch schon eine entsprechende Richtlinie, wo festgestellt worden ist, dass wir die falschen gesetzlichen Grundlagen genommen haben. Das ist mittlerweile mit diesem Bericht angepasst worden. Ich denke, das ist eine gute Nachricht für alle. Es ist für mich auch ein Beitrag zur Gerechtigkeit: Egal wo man ist, man hat sich an die Bestimmungen zu halten. Mit dieser Gerechtigkeit, wenn jeder sich an die Verkehrsregeln hält, ist auch eine höhere Sicherheit verbunden. Das ist an sich die gute Geschichte. Das kann dazu beitragen, dass die Sicherheit im Verkehrsraum insgesamt erhöht wird.

Es gibt natürlich auch eine Verpflichtung an uns selber: Das Parlament muss dann bis zum 6. Mai 2015 aus diesem Bericht eine neue Richtlinie machen. Aber ich denke, auch über diese Richtlinie werden wir in derselben Geschlossenheit abstimmen können wie über diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). - Mr President, I voted in favour of this regulation which is aimed at facilitating the cross-border exchange of information relating to traffic offences. The implementation of this is crucial as it should mean that people who have committed a road traffic offence in a country that they are not resident in can still face the penalties for their actions. This is a particular issue, as has already been said, in Ireland, where unfortunately we have a land border and a minority of drivers have used that border as a mechanism to basically show disregard for road safety laws when travelling on the opposite side.

We know also that drivers from other EU countries have been basically immune when they are driving on Irish roads. So, hopefully we can now reach the point where penalty points can be shared across jurisdictions, because the priority has to be to ensure the safety of all road users.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, I voted against this motion, which I am delighted to say the UK Government also opposes. I think the arguments we have heard in favour of it are fundamentally flawed: they boil down to the idea that since cars cross borders we must therefore have a common EU policy, which is the same logic we hear over and over again.

This might – I am not sure – be construed as an argument for global government. But it certainly is not an argument for a narrow harmonisation of policies under this particular institutional structure with 28 of the 196 independent states and territories represented at the UN.

The myth is that if you do not have Commission involvement you do not get cooperation. It is not true. We have had decades of judicial cooperation: the Hague Convention, extradition treaties recognising time spent in another country’s prison as part of a sentence, etc. It is perfectly possible for two countries if there is a pragmatic case for it, as we just heard suggested by Comrade Carthy a second ago. There is a perfectly good mechanism whereby two sovereign governments come together and reach a bilateral deal. It does not follow that we have to hand the whole thing to an unelected bureaucracy in Brussels.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, avec le tout répressif contre les automobilistes, commettre un excès de vitesse sera désormais plus sévèrement puni que de brûler la voiture d'autrui, comme cela se pratique assez fréquemment, par exemple, dans cette ville de Strasbourg à l'occasion du nouvel an.

Ce qu'il y a de paradoxal dans ce rapport Ayala Sender, c'est ce que la rapporteure désigne comme causes de l'augmentation du nombre des victimes. Je cite: "Ce nombre semble néanmoins repartir à la hausse, phénomène qui s'explique par divers facteurs". Quels sont ces facteurs? Le vieillissement du parc automobile, des coupes drastiques dans les dépenses d'entretien des infrastructures et le manque de financement d'infrastructures et d'innovations susceptibles d'améliorer la sécurité routière.

Autrement dit, il n'est à aucun moment fait mention, parmi les causes de l'augmentation du nombre des victimes, de l'excès de vitesse, dont on voit bien qu'il est, en réalité, à la base du texte et du dispositif qui nous est proposé. On peut réduire la vitesse à 30 km/h, comme ici à la sortie du Parlement. Mais pourquoi pas à 20 km/h, à 10 km/h, à 5 km/h? Ce sera toujours encore plus sûr, et il y aura toujours moins de victimes. C'est la logique stupide dans laquelle nous donnons aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). - Mr President, I was surprised that UKIP and some Conservatives have opposed this particular piece of legislation. It can only mean one thing: that in their own country they are in favour of foreign-registered cars, be they driven by citizens of other countries or British expats returning home, having immunity from prosecution when they commit an offence such as drunken driving or gross speeding.

This is incomprehensible. Why should ordinary resident citizens have to pay fines and those who by one means or another are driving a car registered in another country not be punished and not have to face the consequences of their offences?

It is not, as Mr Hannan was claiming, an attempt to have common EU policies and regulations on all aspects of driving safety. It is about allowing each country to enforce the rules that exist in each country when they are broken by those resident in other countries. It is a good example, a sensible example, of how we can work together at European level to benefit our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm vótáil ar son an cheithre vóta a bhain leis an tuarascáil seo de réir threoir mo ghrúpa an EPP. Dar ndóigh bhí an tuairim chéanna ag an gcuid is mó de na Feisirí. Bhí tromlach mór ina fabhar agus ní nach ionadh é sin mar tá sé go léir ráite ag an rapóirtéir, Feisire Sender, nuair a labhair sí roimh an vóta.

Sábhálfaidh an tuarascáil seo saolta amach anseo. Maraítear na mílte duine ar bhóithre na hEorpa gach uile bhliain agus is fiú rud éigin a dhéanamh faoi. Táimid ag déanamh sin anois agus taispeánfaidh sé sin gur féidir leis an Aontas oibriú ar son ár saoránach, rud go bhfuil géarghá dúinn a thaispeáint sna laethanta seo agus a lán daoine ag cáineadh. Freisin is léir go raibh na saineolaithe go léir i bhfabhar na tuarascála seo agus is fiú agus is ceart i gcónaí éisteacht leis na saineolaithe agus rinneamar é seo inniu.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). - Г-н Председател, уважаеми колеги, подкрепих резолюцията за трансграничен обмен на информация при пътнотранспортни произшествия, защото смятам, че политиката за намаляване на жертвите при транспортните произшествия трябва да бъде подкрепяна и трябва да бъде следвана последователно. Глобата при нарушение на правилата за движение има и превантивен характер. Затова е разумно да се направи такъв обмен.

Да, определено защитата на личните данни е важно гражданско право, което също трябва да бъде защитавано строго, но не по-малко важно е запазването на живота на нашите сънародници и съграждани. Ето защо смятам, че всички нарушения на пътнотранспортните правила, направени и от чуждестранни лица, задължително трябва да се преследват с цялата строгост на закона и затова тези данни могат да бъдат предавани.

Осъзнавам, че транспонирането на тази информация в националните законодателства ще изисква време и огромен обем работа. Затова смятам, че предоставянето на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното Кралство на две години преходен период е достатъчен, нормален и реален срок. В заключение искам да подчертая, че подкрепям политиката за превенция при пътнотранспортни произшествия.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. — He apoyado este informe sobre la propuesta de Directiva por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial —partiendo del principio de que este proceso debe producirse a través de mecanismos que garanticen la protección de datos personales— por compartir el objetivo del informe, que es poner fin al anonimato de los conductores no residentes en el Estado en el que cometen la infracción y lograr que no queden sin sanción. Estoy convencida de que, cuando entre en vigor, esta Directiva desincentivará comportamientos temerarios y conductas peligrosas en carretera, lo cual salvará numerosas vidas; de ahí mi respaldo al texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. - I voted in favour of this regulation, which aims to facilitate the cross-border exchange of information related to traffic offences. The implementation of this regulation is crucial, as it should mean that people who commit a road traffic offence in a jurisdiction where they are not resident can face the penalties for their actions.

This is a particular issue in Ireland, as a minority of drivers have used the border as a means of showing disregard for road safety laws on one side of it or the other. We also know that drivers from other EU countries have been basically immune to Irish traffic laws.

Hopefully these problems can now be addressed. The priority must be to ensure the safety of all road users.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. — Die Verkehrssicherheit ist eine der Hauptprioritäten der europäischen Verkehrspolitik. Ein wichtiger Bestandteil dieser Politik ist die Durchsetzung von Sanktionen für Straßenverkehrsdelikte nicht gebietsansässiger Fahrer. Rasen, Überfahren einer roten Ampel oder Fahren unter Alkoholeinfluss würden somit grenzüberschreitend innerhalb der EU geahndet werden können. Dies setzt wiederum einen grenzüberschreitenden Austausch von Informationen zwischen nationalen Verwaltungsbehörden voraus: Der Mitgliedstaat, in dem ein Verkehrsdelikt begangen wird, erhält Zugang zu den Fahrzeugzulassungsdaten des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist.

Basierend auf ihrer vom EuGH für nichtig erklärten Richtlinie aus dem Jahre 2011 hat die Kommission im Juni 2014 einen neuen Richtlinienvorschlag vorgelegt. Ich begrüße die im Einklang mit den Verträgen angepasste Rechtsgrundlage (Verkehrsbereich), die die bislang ausgenommenen Mitgliedstaaten (Vereinigtes Königreich, Irland und Dänemark) dazu verpflichtet, die Richtlinie umzusetzen. Somit ist gewährleistet, dass jeder in der EU gleich behandelt wird, egal wo sein Fahrzeug zugelassen ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. — La directive initiale du 25 octobre 2011 a été annulée le 6 mai 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut de base juridique. Cette proposition la reprend quasiment à l'identique mais sur de nouvelles bases juridiques. Il s'agit d'obliger les États membres à transmettre toutes les infractions routières commises sur leur territoire à l'État membre du conducteur. J'estime préférable de rester dans la coopération interétatique en ce qui concerne la sécurité routière et ne pas soumettre les États membres à des obligations supplémentaires et je souhaiterais limiter l'application de la directive aux infractions les plus graves, la pénalisation excessive des infractions les plus légères s'apparentant plus à une persécution des automobilistes. Pour ces raisons, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. — This report relates to speeding offences; the idea is to be able to transfer licence points across Member States. Not all Member States are the same; this could lead to unfair cases of people being banned from driving.

Block vote 1-2 is difficult: we are uncertain about Amendment 1 because of data protection issues. But we are in favour of Amendment 2 which offers a delay for the UK, Denmark and Ireland.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. — J'ai voté en faveur de cette délibération car c'est une étape essentielle dans la lutte contre les plus graves des délits routiers et les décès liés à la circulation, où qu'ils se produisent sur le sol de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. — I voted in favour of this proposal of broadening the initial Directive 2011/82/EU because it provides the legal basis for improving security of European roads.

To begin with, it allows the sharing of information relating to road safety violations between traffic enforcement agencies of Member States at Union level. I think this will help to stop impunity of traffic violators who committed a violation in a state other than their home state because it will be much easier to find, notify and if necessary punish those breaching traffic rules accordingly. In addition, the proposal has broadened the initial scope of the directive by including such offences as driving a vehicle without a helmet, driving while using mobile devices or being under the influence of drugs as well as incorporating such countries the United Kingdom, Ireland and Denmark into the agreement. In my opinion it is likely that more extensive scope of resolution will contribute to the lowering of the overall number of fatalities in the EU. Overall, I believe that this resolution, like its predecessor, will ensure greater traffic safety throughout Europe and will work as a deterrent regarding reckless driving.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. — Balsavau už šį siūlymą, kuris leis ES valstybėms narėms keistis informacija apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ir nedrausmingus vairuotojus. Daugumą pažeidimų, ypač greičio viršijimo, įvykdo užsieniečiai, o ne šalių, kuriose jie buvo įvykdyti, gyventojai. Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad valdžios institucijos, nežinančios transporto priemonės savininko gyvenamosios vietos, negali jam pranešti apie baudą. Pasiūlyme numatyta, jog už kelių saugumą atsakingos valstybių narių institucijos galėtų reikalauti duomenų apie užsienyje registruotos transporto priemonės savininką, jei jis įvykdė pažeidimą, kad galėtų atitinkamos šalies kalba pranešti jam apie įvykdytą pažeidimą. Direktyva prisidedama prie ES tikslo iki 2020 m. perpus sumažinti kelių eismo įvykių aukų skaičių ir 40 proc. sumažinti sužeistųjų skaičių. Pritariu siūlymams sustiprinti šią sistemą taip, kad apie pažeidimus būtų galima ne tik pranešti, bet ir už juos praktiškai taikyti nuobaudas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. — Ce rapport vise à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, lorsque lesdites infractions ont été commises dans un État membre autre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé. Les États membres se verraient donc obligés de transmettre les infractions routières commises sur leur territoire à l’État membre dont est originaire le conducteur. L’intention déclarée est d’appliquer des "sanctions pour les infractions routières commises dans l’Union qui menacent gravement la sécurité routière". Or cette mesure risque de se traduire par une persécution inutile des conducteurs qui commettent des infractions légères, sans véritablement lutter contre les cas les plus graves de la violence routière. Je pense notamment à des criminels qui utilisent des voitures volées ou des trafiquants de drogue qui emploient la technique du "go-fast", qui ne possèdent souvent ni permis de conduire ni papiers d’identité. Si je soutiens en principe les sanctions contre les conducteurs qui profitent du système actuel pour commettre des infractions, je suis plus que réservé quant à l’efficacité des mesures ici proposées: j’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. — La directive 2011/82/UE facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière est entrée en vigueur le 11 novembre 2013. Elle permet l'échange d'informations entre les États parties en ce qui concerne les infractions routières commises par les non-résidents qui mettent en péril la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route comme les excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, le défaut de port du casque pour les motocyclistes, l'usage d'un téléphone portable et la circulation sur une voie illicite.

La directive a toutefois été annulée par la Cour de justice le 6 mai 2014 parce qu'elle a été approuvée sur une base juridique erronée à savoir la coopération policière (au lieu de la sécurité des transports).

La Cour a toutefois laissé un délai d'un an pour permettre l'adoption d'un nouveau texte.

Il y avait donc urgence à approuver ce texte qui permettra de contribuer activement à l'objectif européen de réduction de moitié du nombre de victimes sur la route et de 40% du nombre de blessés à l'horizon 2020. La modification de la base juridique permettra également l'inclusion du Royaume Uni, du Danemark et de l'Irlande dans le champ d'application.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. — Met de stemming van vandaag bevestigt het Parlement het in december 2014 bereikte akkoord, waarmee de huidige samenwerking tussen de politiediensten van de EU-landen om informatie uit te wisselen over verkeersovertredingen kan worden voortgezet. De samenwerking wordt bovendien uitgebreid naar alle 28 lidstaten (inclusief Denemarken, VK en Ierland).

Dit is een belangrijke maatregel om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. De EU heeft zich voorgenomen om het aantal dodelijke verkeersongevallen met de helft te reduceren tegen 2020. Het is hierbij van belang dat buitenlandse snelheidsduivels of chauffeurs die onder invloed rijden, niet ongestraft blijven. Een goede informatie-uitwisseling over verkeersovertredingen tussen de EU landen is dan ook onontbeerlijk.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport et la proposition de résolution est identique à la directive 2011/82/UE qui avait été annulée par la Cour de justice et est représentée ici en modifiant la base juridique. La proposition de directive vise à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé. Trois pays pourtant auront une autorisation pour retarder la mise en oeuvre de cette proposition : le Royaume Uni, le Danemark et l'Irlande.

Sur le principe, s'il est nécessaire que les conducteurs étrangers qui profitent du système actuel sans échanges de données pour commettre des infractions soit encadré, il faut se poser la question de la protection des données au niveau européen mais aussi de la politique en matière routière. En effet, la Commission ne s'oriente que vers la répression systématique des automobilistes (il est vrai que les radars et autres amendes apportent des recettes non négligeables pour les États), mais rien n'est fait en matière d'infrastructures routières ou de développement des transports en commun notamment en milieu rural afin d'apporter une alternative aux automobilistes. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. — La relazione Sender è equilibrata e condivisibile. Sono convinta che una maggiore sicurezza sulle nostre strade passi anche da un migliore e più efficace scambio di informazioni fra Stati membri anche sulle infrazioni commesse dagli utenti della rete stradale Per questi motivi ho inteso sostenere col mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. — Balsavau už šį pranešimą, nes juo Europos Parlamentas pritarė visų ES šalių policijos bendradarbiavimui kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų atvejais. Nuo šiol vairuotojai, kitoje ES šalyje pažeidę kelių eismo saugumo taisykles, baudas gaus į savo nuolatinės gyvenamosios vietos šalį. ES nusprendė priimti teisės aktą, leisiantį policijai keistis duomenimis apie pažeidėjus tarp šalių narių, nes buvo nustatyta, kad daugumą pažeidimų, ypač greičio viršijimo, įvykdė užsieniečiai, o ne šalių, kuriose jie buvo įvykdyti, gyventojai. Taigi, šia direktyva sudarytos sąlygos už eismą ir kelių saugumą atsakingoms valstybių narių institucijoms reikalauti duomenų apie užsienyje registruotos transporto priemonės savininką, jei jis įvykdė pažeidimą, sukėlusį didelį pavojų kelių eismo saugumui, kad galėtų atitinkamos šalies kalba pranešti jam apie įvykdytą pažeidimą. Sutarta, kad baudos bus taikomos visoje ES už pagrindinius pažeidimus: greičio viršijimą, važiavimą neprisisegus saugos diržu, už važiavimą per raudoną šviesoforo signalą, už vairavimą apsvaigus, už važiavimą draudžiama kelio juosta ir už naudojimąsi mobiliuoju telefonu vairuojant.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. — Predlagano poročilo sem podprl, ker po mojem mnenju predstavlja pomemben korak k izboljšanju varnosti na evropskih cestah in zmanjšanju števila smrtnih žrtev.

Nikoli ni prijetno, ko nas v nabiralniku pričaka sporočilo policije o storjenem prometnem prekršku, za katerega se morda niti nismo zavedali, da smo ga naredili. To nas opomni, da smo v prihodnje bolj pazljivi. S tem namreč poskrbimo za varnost sebe in drugih. A v tujini se obnašamo drugače, saj je verjetnost za prejetje obvestila o prekršku manjša kot v domači državi.

Z namenom zvišanja stopnje varnosti v cestnem prometu po vsej Evropi je zato ključna popolna izmenjava informacij med državami članicami EU o prometnih prekrških. Posamezni državi se omogoča, da bodo pravila, ki veljajo za njene državljane, veljala tudi za tuje državljane. Vsak voznik se bo zavedal, da ga v primeru kršitve prometne zakonodaje čaka kazen. Prekršek je prekršek ne glede na to, kje je storjen.

Poudariti pa želim, da morajo države tako pri predpisovanju kazni kot pri njihovi izterjavi delovati sorazmerno, v skladu s težo prekrška. Obenem morajo skrbeti tudi za ustrezno prometno infrastrukturo, ki dokazano povečuje stopnjo varnosti v prometu. Upam, da se bo tega zavedala tudi Slovenija, od koder prihajam.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. — Sostengo con convinzione la relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali. La velocità e la collaborazione mostrate dalle istituzioni europee su questo tema è un segno positivo e incoraggiante, e in questo senso auspichiamo che si continui a lavorare rapidamente affinché la proposta entri in vigore entro maggio 2015 in modo che non ci siano vuoti giuridici.

Dopo l'annullamento della direttiva 2011/82/UE da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, se ne ripropone il contenuto adattando il testo precedente alla rinnovata base giuridica. S'intende così confermare la volontà di non permettere l'impunità delle infrazioni stradali conservando un codice di condotta europeo secondo il quale l'anonimato dei conducenti non residenti non sia possibile. Accolgo con particolare favore l'impegno di un rafforzato scambio di informazioni tra autorità dei diversi Stati in materia di sicurezza, collaborazione che agevolerà l'armonizzazione tra le diverse pratiche nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. — Podržavam ovo izvješće o prekograničnoj razmjeni informacija o sigurnosti na cestama jer zadovoljava potrebe svih sudionika u ovom procesu.

S obzirom da je u ovom izvješću postignuta pojačana zaštita podataka, kao i bolja suradnja između država članica i Komisije s ciljem pravodobnog i cjelovitog izvještaja o sigurnosti na cestama, smatram ga korakom naprijed u odnosu na prošlo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (NI), par écrit. – J’ai voté contre cette proposition d’échange transfrontalier d’informations en matière de sécurité routière, pour deux raisons principales:

d’une part, cette proposition, dès l’origine, a pour principal but de faciliter la répression des excès de vitesse, relevés par des équipements automatiques de contrôle radar. Ce n’est donc pas tant la sécurité des automobilistes qu’un esprit de lucre qui anime les auteurs de la proposition;

d’autre part, ce dispositif impose techniquement de révéler des données personnelles à des États étrangers. Ces échanges de données, entre États, organisations internationales, voire entreprises privées, ont tendance à se multiplier. Justifiés lorsqu’il s’agit de combattre le terrorisme ou les trafics illicites, ces dispositifs deviennent dangereux lorsqu’ils finissent par concerner l’ensemble des citoyens. Pour ma part, je ne cautionnerai pas cette dérive orwellienne de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. — I voted in favour of this regulation, which aims to facilitate the cross-border exchange of information related to traffic offences. The implementation of this regulation is crucial, as it should mean that people who commit a road traffic offence in a jurisdiction where they are not resident can face the penalties for their actions.

This is a particular issue in Ireland, as a minority of drivers have used the border as a means of showing disregard for road safety laws on one side of it or the other. We also know that drivers from other EU countries have been basically immune to Irish traffic laws.

Hopefully these problems can now be addressed. The priority must be to ensure the safety of all road users.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. — I voted in favour because I consider the exchange of information regarding road safety inside the Union in order to protect our citizens to be very important.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. – Ce rapport et la proposition de résolution est identique à la directive 2011/82/UE qui avait été annulée par la Cour de justice et est représenté avec une simple modification de sa base juridique. La proposition de directive vise donc à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé. Trois pays bénéficient pourtant d’une autorisation pour retarder la mise en œuvre de cette proposition: le Royaume Uni, le Danemark et l'Irlande.

S'il est nécessaire que des conducteurs étrangers qui profitent du système actuel pour commettre des infractions, il faut se poser la question de la protection des données au niveau européen ainsi que de la politique en matière de sécurité routière. En effet, la Commission ne semble défendre que la répression systématique des automobilistes, sans rien proposer pour le renforcement des infrastructures routières. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. — Numărul ridicat de accidente în care sunt implicați șoferi nerezidenți indică faptul că schimbul transfrontalier de informații în materie de circulație rutieră trebuie să devină o necesitate. O piață internă comună implică drepturi și obligații asumate de către toți cetățenii Uniunii.

Astfel, conducătorii auto de alte naționalități trebuie să aibă parte de un tratament egal, indiferent de locul în care se află. Accesul la o baza centrală, care nu ar trebui să cuprindă numai abaterile de la regulile de circulație sau staționare, este esențială.

Există numeroase cazuri în care, în urma accidentelor săvârșite pe teritoriul altui stat, autoritățile se confruntă cu problema identificării domiciliului părților implicate. Consider că ar trebui luată în calcul și consolidarea sistemului comun de verificare a validității polițelor de asigurare.

M-am exprimat în favoarea propunerii de directivă deoarece sunt convins că schimbul de date în materie de abateri de la normele de circulație va contribui la reducerea numărului de contravenții și va întări siguranța pe șoselele publice.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. — Alla base del provvedimento vi è la necessità di migliorare la sicurezza stradale anche attraverso un migliore scambio d'informazione tra gli Stati membri. Ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. - He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. — Le Parlement européen a voté en faveur d'une législation mettant fin à l'impunité des infractions routières perpétrées par des automobilistes européens. Grâce à cette nouvelle directive, les États membres pourront échanger les fichiers d'immatriculation permettant de localiser le propriétaire du véhicule. J'ai voté en faveur de cette directive qui fera converger nos systèmes judiciaires et policiers afin de créer un marché unique cohérent.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. — Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Con questo voto, il Parlamento europeo aveva la responsabilità di adottare la nuova direttiva al fine di evitare di creare un limbo giuridico in materia con conseguenze negative sulla sicurezza stradale dei cittadini europei in seguito alla sentenza emessa il 6 maggio 2014 dal Tribunale dell'UE. Il Tribunale aveva infatti dichiarato nulla la direttiva in quanto adottata su una base giuridica errata (sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri), ma ne aveva prolungato gli effetti per dodici mesi per consentire al legislatore di correggerne i difetti e adottare un nuovo testo in conformità della base giuridica relativa alla sicurezza dei trasporti.

Mi compiaccio del fatto che il Parlamento sia riuscito ad adottare in tempi rapidi la nuova versione della direttiva in quanto la stessa aveva già mostrato il suo potenziale: dalla sua entrata in vigore nel novembre 2013, il numero di infrazioni da parte dei conducenti stranieri, consapevoli del fatto che qualsiasi infrazione commessa all'estero sarebbe stata loro notificata grazie a questo nuovo meccanismo, è infatti diminuito.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. — I voted in favour of this regulation, which aims to facilitate the cross-border exchange of information related to traffic offences. The implementation of this regulation is crucial, as it should mean that people who commit a road traffic offence in a jurisdiction where they are not resident can face the penalties for their actions.

This is a particular issue in Ireland, as a minority of drivers have used the border as a means of showing disregard for road safety laws on one side of it or the other. We also know that drivers from other EU countries have been basically immune to Irish traffic laws.

Hopefully these problems can now be addressed. The priority must be to ensure the safety of all road users.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. — Votiamo a favore della presente direttiva. Lo scambio d'informazioni nell'ambito della sicurezza stradale costituisce una tappa fondamentale nel processo d'integrazione europea e nella riduzione del numero di vittime d'incidenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. — Avec ce rapport, le Parlement européen désire que tous les automobilistes soient persécutés de la même façon.

Si, à première vue, le principe d'égalité qui a présidé à la rédaction de ce texte peut être jugé louable, ce qui se cache en filigrane derrière le texte de la Commission c'est la possibilité pour l'Union européenne de sanctionner tous les automobilistes, en lieu et place des États membre.

Le rapport explique ainsi, dans l'exposé des motifs : "le Parlement a proposé de renforcer le dispositif en rendant possible non seulement la notification des infractions, mais encore l'application de sanctions, comme c'est le cas lorsqu'un conducteur résident commet une infraction dans son propre pays". Comprendre : l'Union européenne souhaite centraliser les moyens d'imposer, voire de poursuivre les automobilistes des États membres, au détriment des particularités et législations nationales.

De ce fait, je ne pouvais voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. — It is important that every citizen is treated equally in the EU, no matter which Member State roads they are driving on. However, what is also vitally important is data protection in relation to traffic offences.

Information such as national vehicle registration data will be shared across borders in order to track down drivers liable of safety-related offences such as speeding and drink-driving.

Ireland will soon be integrated in the cross-border exchange information on road safety related offences.

The previous directive has proved to be effective in mainland Europe and my colleagues and I are positive that the new directive, which will also be extended to Ireland and the UK, will reduce the number of road deaths even further.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. — Il provvedimento in esame contiene lo stesso testo della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, approvata a larghissima maggioranza nel 2011 dal Parlamento, con due modifiche apportate.

Le modifiche sono in linea con la sentenza emessa il 6 maggio 2014 dal Tribunale dell'UE, il quale ha ritenuto che la direttiva 2011/82/UE fosse stata adottata su una base giuridica errata concernente la cooperazione di polizia in materia penale (articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Ha stabilito inoltre che la base giuridica è quella concernente la sicurezza dei trasporti. Pur dichiarando nulla la direttiva, il Tribunale ne ha riconosciuto la pertinenza e ha stabilito che, per evitare un vuoto legislativo, gli effetti della direttiva annullata verranno mantenuti per dodici mesi e che nel frattempo il legislatore adotta un nuovo testo in conformità alla sicurezza dei trasporti.

La Commissione, pur avendo interposto il ricorso per l'annullamento dell'errato provvedimento, ha presentato al Parlamento il nuovo testo, formulato rapidamente, prevedendo la modifica soltanto degli aspetti riguardanti la base giuridica e l'ambito territoriale di applicazione. Per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. — Ho votato a favore dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Il motivo è rappresentato dal fatto che la proposta in esame apporta due modifiche qualitativamente significative al testo della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, approvata nel 2011 dal Parlamento a larghissima maggioranza e in seno al Consiglio all'unanimità: da un lato, la modifica della base giuridica e le relative modifiche tecniche e, dall'altro lato, e in conseguenza della nuova base giuridica concernente i trasporti, l'estensione del campo di applicazione ai tre Stati membri che erano rimasti esclusi dalla direttiva precedente. Si tratta di un mero aggiustamento tecnico che lascia inalterato il corretto impianto giuridico precedente.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. — For many years, drivers could act with impunity whilst driving in other European countries relatively safe in the knowledge that they would not be prosecuted. That is all to change with the introduction of this directive. I welcome it.

This directive, is above all else, about safety! I welcome the cross-party support that it has received in its journey through Parliament. I want to commend the rapporteur on this directive, Inés Ayala Sender, and our own EPP shadow George Bach for the important work they have done on it.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. — Com o relatório da colega Ayala Sender estamos a facilitar a aplicação transfronteiriça da legislação em matéria de segurança rodoviária. É crucial agilizar a troca de informações relativas às infrações e assegurar um elevado nível de proteção dos condutores da UE.

Estou convicto de que esta legislação contribuirá para a redução do número de infrações praticadas por condutores de outros Estados-Membros e introduz um forte elemento dissuasor para estes condutores, uma vez que uma infração cometida noutro Estado-Membro pode ser imputada ao condutor no Estado- Membro de residência.

Retoma-se, assim, a Diretiva 2011/82/CE relativa ao intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações de regras de trânsito, aprovada a 25 de outubro de 2011, que tinha sido declarada nula pelo Tribunal da UE com base em razões jurídicas. O novo texto respeita o acórdão do Tribunal, introduzindo uma nova base jurídica, a da segurança dos transportes, e acrescenta o âmbito territorial de aplicação à Dinamarca, ao Reino Unido e à Irlanda.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. — Sono pienamente a favore della nuova proposta di direttiva volta ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia stradale, già approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo nel 2011 e recepita attualmente da 20 Stati membri.

Mi sembra opportuno che ogni cittadino venga trattato allo stesso modo e che in caso di violazione al Codice della strada venga notificata al trasgressore, qualunque sia il suo Stato di residenza, l'infrazione commessa, ovviamente nel pieno rispetto della protezione dei dati personali.

Altresì è opportuno che vengano inclusi nel campo di applicazione della direttiva anche nuovi casi di infrazioni che mettono in pericolo non solo la sicurezza del conducente ma di tutti gli altri utenti della strada: guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco per i motociclisti, utilizzo del telefono cellulare quando si guida e circolazione su una corsia vietata.

È significativa anche la volontà da parte di Danimarca, Regno Unito e Irlanda di aderire e recepire, senza riserve, tale direttiva, poiché dimostra un forte impegno nel voler contribuire alla riduzione radicale delle vittime sulla strada.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. — Improving road safety is a prime objective of the transport policy in the EU. The proposed directive ensures a high level of protection for all road users in the Union by facilitating the cross-border exchange of information on road safety related traffic offences. The lack of consistent enforcement of sanctions for road traffic offences considerably jeopardises road safety. The enforcement of sanctions, where those offences are committed with a vehicle registered in a Member State other than the Member State where the offence took place, needs to be facilitated, the EU needs to ensure equal treatment of drivers as between resident and non-resident offenders, and to grant the Member State of the offence access to vehicle registration data of the Member State of registration.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. — Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Importante è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale. Spesso le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non sono applicate se le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. Questa direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

La proposta in esame contiene lo stesso testo della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, approvata nel 2011 dal Parlamento a larghissima maggioranza, ma vi apporta due modifiche qualitativamente significative: da un lato, la modifica della base giuridica e le relative modifiche tecniche e, dall'altro lato, e in conseguenza della nuova base giuridica concernente i trasporti, l'estensione del campo di applicazione ai tre Stati membri che erano rimasti esclusi dalla direttiva precedente. Per tali ragioni non ho potuto che votare favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. — He apoyado este informe sobre la propuesta de Directiva por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial —partiendo del principio de que este proceso debe producirse a través de mecanismos que garanticen la protección de datos personales— por compartir el objetivo del informe, que es poner fin al anonimato de los conductores no residentes en el Estado en el que cometen la infracción y lograr que no queden sin sanción. Estoy convencido de que, cuando entre en vigor, esta Directiva desincentivará comportamientos temerarios y conductas peligrosas en carretera, lo cual salvará numerosas vidas; de ahí mi respaldo al texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. — I voted in favour of this resolution which will continue to allow Member States access to each other’s national vehicle registration data in order to track people who commit certain safety-related offences. The European Court of Justice annulled the previous directive because of an incorrect legal basis (police co-operation) and the legislators have agreed on a new text within the one-year deadline set by the Court. The directive has already proved to be a very effective first step in countering impunity on EU roads. It will serve as a deterrent for foreign drivers who will now be aware that it is possible for them to be notified of any offence they commit whilst abroad.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. — Susțin poziția raportoarei, potrivit căreia Parlamentul trebuie să adopte o nouă directivă privind sancțiunile rutiere transfrontaliere în termen util, cu scopul de a evita un vid juridic, dar și pentru a garanta nivelul maxim posibil de siguranță rutieră în statele membre.

Pe de altă parte, chiar cetățenii, care în general sunt nemulțumiți când primesc o notificare privind o încălcare a normelor de circulație, consideră, de asemenea, un lucru pozitiv faptul că toți cetățenii din UE vor fi tratați în mod egal, indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului. Nu trebuie să uităm totodată faptul că această directivă are ca scop atingerea obiectivului de reducere cu 50 % a numărului de decese cauzate de accidentele rutiere până în 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. — Le présent rapport vise à assurer un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l'Union tout en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Il met fin à un système aux lacunes évidentes, puisqu'il tolérait l'impunité des citoyens européens commettant des infractions routières lors de leur passage dans d'autres États membres. En effet, à l'heure actuelle, environ 21% des infractions routières constatées en France par les radars "vitesse" et "franchissement de feu rouge" sont commises par des conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger, soit environ 4 millions des messages d’infractions transmis par les radars chaque année. Considérant qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité routière et de traitement égal des usagers de la route de sanctionner les conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger au même titre que les conducteurs nationaux, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Adoptée en 2011, la directive relative à l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière avait été par la suite invalidée par la Cour de justice de l'Union européenne. Je suis satisfaite de voir que les modifications résultant de l'arrêt de la Cour ont été rapidement prises en compte par la Commission européenne pour que cette directive puisse continuer à s'appliquer de manière pérenne. Concrètement, cette directive permettra de sanctionner un conducteur pour une infraction commise lorsqu'il circule dans un autre État membre. Le caractère dissuasif des contrôles à l'œuvre est ainsi renforcé.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. — Ho votato a favore della suddetta direttiva perché la ritengo un passo in avanti verso il completamento del processo d'integrazione europea. La proposta, che riprende la direttiva 2011/82 annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, agevolerà lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (come ad esempio l'eccesso di velocità o la guida in stato di ebbrezza) e porrà fine all'anonimato dei conducenti non residenti. Garantirà inoltre che le infrazioni stradali non restino impunite e dimostrerà che tutti i guidatori dell'Unione europea hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. La sicurezza stradale si può ottenere solo con regole certe, comuni e rispettate da tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. — Réduire le nombre des victimes d'accidents de la route est un objectif qui devrait être commun à tous les États membres. La sécurité routière n'est pas qu'une affaire de subsidiarité. Elle nécessite en effet une prise de conscience collective pour assurer la même protection à l'ensemble des conducteurs européens à travers l'Union européenne. C'est dans ce sens que le Parlement européen vient d'arrêter sa position sur la directive relative à l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Désormais les conducteurs commettant une infraction de la route (excès de vitesse, franchissement d’un feu rouge, conduite sous l’effet de l’alcool ou de drogues, conduite sans ceinture de sécurité, utilisation du téléphone mobile au volant, utilisation de voies interdites, absence de casque) dans un autre pays que le leur ne resteront pas impunis. Aujourd'hui en France, 21% des infractions routières constatées par les radars "vitesse" et "franchissement de feu rouge" sont commises par des conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger, soit environ 4 millions des messages d’infractions transmis par les radars.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. — A mai világban azok a biztonsági kihívások, amelyekkel a tagállamok hatóságai szembetalálják magukat, szükségessé teszik a belügyi szervek szorosabb együttműködését.

Bizonyára vannak sokkal jelentősebb és súlyosabb biztonságpolitikai témák, melyekben fontos volna az együttműködési formákat átgondolni és hatékonyabbá tenni. De úgy vélem, hogy ez a mai vita, a mostani témánk is, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető jogsértésekre vonatkozó információcsere is, egy kis lépés a jó irányba, ami megkönnyíti, segíti a tagállamok hatóságainak munkáját, növeli hatékonyságukat. Egyszer már ez a Ház támogatta ezt a jogszabályt, most ezt ismét meg kell tennünk.

Hiszen a cél természetesen nem a polgárok büntetése, hanem a bűnelkövetők elleni egységes fellépés. Szeretnénk megerősíteni, hogy a szabályok érvényesek legyenek az Unió minden polgára számára.

Ez egy pozitív példája annak az uniós jogalkotási tevékenységnek, amit mindenképpen támogatnunk kell. Ezért is szavaztam meg ezt a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), par écrit. — Cette législation transfrontalière permet la poursuite au-delà des frontières nationales et le recouvrement des amendes pour les infractions commises dans un autre pays. Ce nouveau texte, que les États membres de l'Union européenne seront obligés d'inclure dans leur législation, remplace la directive de 2011; celle-là, fondée sur les mauvaises bases juridiques, a été annulée au printemps 2014. C'est une avancée car maintenant la protection des données doit être prise en compte, et le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni seront eux aussi obligés de l'appliquer.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. — J'ai voté pour l'adoption de cette directive car elle garantit l'égalité de traitement des conducteurs non-résidents et résidents.

Son objectif est de faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé.

Les États membres disposeront d'un accès réciproque aux données relatives à l'immatriculation des véhicules par le biais d'un réseau d'échange de données électronique. Ces échanges devraient permettre d'identifier les conducteurs qui commettent des infractions au code de la route à l'étranger. Les infractions visées sont: l'excès de vitesse, le défaut de port de la ceinture de sécurité, le franchissement de feu rouge, la conduite en état d'ébriété, la conduite sous l'influence de drogues, le défaut de port du casque, la circulation sur une voie interdite, l'usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication au volant.

Les mesures prévues dans cette directive ne sont pas nouvelles. Cette directive reprend les dispositions prévues dans une directive adoptée le 25 octobre 2011 mais dont la base juridique a été contestée par la Commission et annulée par la Cour de justice dans son arrêt du 6 mai 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. — Like the vast majority of Members of Parliament, I stand fully behind the principle of cooperation toward tackling avoidable deaths and injuries on roads across Europe caused by reckless or illegal driving.

Working together often works best, however it can only happen if the system of informative exchange does not become ineffective or bureaucratic.

I am mindful that the recent ruling by the European Court of Justice has compelled the UK Government to now opt-in to this Directive. Such coercion illustrates how the EU has degraded the capacity of Member States to legislate for their own citizens.

The UK Department for Transport tell us that many of their previous concerns around the Directive have been tackled. This includes fears that vehicle owners, instead of drivers, will be wrongly targeted by the new powers, and concern that private data could be shared wrongly or incur severe cost for storage. These have not fully been addressed. I have heard from various constituents who have been subject to disproportionate penalties for offences in other Member States.

I would call on the UK Government to provide reassurances that this Directive will act in the best interests of motorists across the United Kingdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. — La directive initiale du 25 octobre 2011 a été annulée le 6 mai 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut de base juridique. Cette proposition la reprend quasiment à l'identique mais sur de nouvelles bases juridiques. Il s'agit d'obliger les États membres à transmettre toutes les infractions routières commises sur leur territoire au pays d'origine du conducteur. J'estime préférable de rester dans la coopération interétatique en ce qui concerne la sécurité routière et ne pas soumettre les États membres à des obligations supplémentaires et je souhaiterais limiter l'application de la directive aux infractions les plus graves, la pénalisation excessive des infractions les plus légères s'apparentant plus à une persécution des automobilistes. Pour ces raisons, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Echenique (GUE/NGL), por escrito. — Hemos votado a favor de este informe dada la urgencia de aprobar una propuesta de amplio consenso, que evitará que se genere un vacío legal en un mecanismo que ya ha sido transpuesto al Derecho nacional de diferentes Estados de la Unión y que está dando buenos resultados en seguridad vial. Dicho mecanismo ejerce un potente efecto disuasorio al eliminar la impunidad que otorgaba el anonimato en las infracciones de tráfico graves cometidas por conductores procedentes de un país diferente al del lugar de la infracción. Por otra parte, la propuesta incorpora y refuerza las sugerencias del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. — Καταψηφίζουμε, διότι δίνει σε όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πολιτών άλλων κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. — I voted in favour of the cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences. This will mean that drivers from all EU Member States can be prosecuted for traffic infringements wherever in the EU they commit the offence. I believe that any measure that makes the roads safer for my constituents in Wales is to be welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. — Nonostante l'Europa si stia dimostrando all'altezza dell'ambizioso proposito di ridurre gli incidenti stradali del 50% entro il 2020 rispetto al 2010, credo che ancora qualcosa si possa fare per abbassare la media europea di 52 decessi per milione di abitanti. Una delle azioni principali è sicuramente la certezza della sanzione in caso di infrazione avvenuta in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, evitando così che il conducente che viaggia in uno Stato estero si senta esonerato dal rispetto delle vigenti norme del Codice stradale.

È quindi in quest'ottica che accolgo positivamente la nuova proposta di direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale che, in accordo alla sentenza del Tribunale dell'UE, si fonda una base giuridica relativa alla sicurezza dei trasporti e include i tre Stati membri precedentemente esclusi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. — A presente diretiva visa assegurar um elevado nível de proteção para todos os utilizadores da rede rodoviária da União, facilitando o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre as infrações às regras de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária e, consequentemente, a aplicação de sanções, caso essas infrações sejam cometidas com um veículo matriculado num Estado-Membro distinto daquele em que a infração foi cometida. Votei favoravelmente esta proposta que visa diminuir o número de acidentes rodoviários, anualmente responsáveis pela morte e incapacidade temporária, ou permanente, de milhares de cidadãos europeus e nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. — O Tribunal de Justiça da UE havia decidido que a segurança nos transportes constitui a base jurídica adequada. Ora, o conteúdo das disposições da diretiva demonstrou que o sistema de intercâmbio de informações entre as autoridades competentes dos Estados-Membros, no qual esta se baseava, constituía o meio e não o objetivo da diretiva, que se resumia a melhorar a segurança rodoviária.

Apesar de declarar a diretiva nula, o Tribunal reconheceu a sua pertinência e afirmou que, a fim de evitar um vazio jurídico, as disposições da diretiva anulada deviam manter-se durante 12 meses. A Comissão apresentou, assim, uma nova proposta de diretiva, que merece a minha concordância, embora tenha sido responsável pela promoção do pedido de anulação, uma vez que foi a primeira a mostrar interesse em apresentar ao Parlamento, o mais cedo possível, um novo texto para substituir o texto da diretiva somente nos pontos referentes à base jurídica e ao âmbito territorial de aplicação.

Esta diretiva deverá ser adotada antes de 6 de maio de 2015, com o objetivo de evitar um limbo jurídico na quase totalidade dos Estados-Membros que já incorporaram as disposições da diretiva anulada no seu Direito nacional. Votei favoravelmente recordando que sempre consideramos uma prioridade assegurar a máxima segurança rodoviária.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. — Nous aurions pu voter pour ce texte si les amendements de bon sens déposés par ma collègue Marie-Christine Arnautu avaient été acceptés. Ces amendements visaient à ce que les échanges se fassent sur la base de la collaboration entre États, que ces échanges ne concernent que les infractions graves et que les ONG concernées soient impliquées. Le dogmatisme l’emportant sur la raison. Je votre contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. — Esta Diretiva visa assegurar uma maior proteção para todos os utilizadores das redes rodoviárias dos diversos Estados-Membros, facilitando o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre as infrações às regras de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária e, consequentemente, a aplicação de sanções, caso essas infrações sejam cometidas com um veículo matriculado num Estado-Membro distinto daquele em que a infração foi cometida.

As infrações a que a diretiva se refere são o excesso de velocidade, a não utilização do cinto de segurança, o desrespeito da obrigação de parar imposta pela luz vermelha de regulação do trânsito, a condução sob a influência de álcool, a condução sob a influência de substâncias psicotrópicas, a não utilização de capacete de segurança, a circulação numa faixa proibida e a utilização ilícita de um telemóvel ou de outro dispositivo de comunicação durante a condução.

A alteração proposta pela Comissão Europeia visa alterar a base legal, na sequência da decisão do Tribunal de Justiça Europeu, mantendo o nível de proteção existente. São alterações pertinentes e justificadas.

As alterações introduzidas pelo relatório vão no sentido de assegurar que o tratamento de dados do registo de veículos que incluam dados pessoais esteja sujeito às disposições específicas da proteção de dados.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Európska únia musí nájsť spôsob, ako potrestať tých vodičov, ktorí páchajú dopravné prostriedky za hranicou svojho domovského štátu a prispieť tak k znižovaniu úmrtnosti na cestách. Občanom Európskej únie musíme vyslať jasný signál o tom, že s každým bude zaobchádzané rovnako, bez ohľadu na to, kde má prihlásené svoje vozidlo. Zmenou právneho základu smernice je možné dosiahnuť, aby sa platnosť nových pravidiel rozšírila na Írsko, Dánsko a Spojené kráľovstvo, ktoré nespadali do pôsobnosti pôvodnej smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. — Esprimo il mio appoggio a questo provvedimento che nasce dall'esigenza di migliorare la sicurezza stradale anche attraverso un migliore scambio d'informazioni tra gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. — Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια, διότι δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πολιτών άλλων κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. — El estudio de los datos de infracciones viales en la UE demuestra que el porcentaje de no residentes implicados en infracciones de tráfico es más elevado que el correspondiente al tráfico nacional, especialmente en lo que se refiere al exceso de velocidad. Una de las principales razones del mayor número de infracciones de vehículos extranjeros reside en que las autoridades, al desconocer el domicilio del titular del vehículo, no pueden notificarle la sanción, sobre todo cuando se trata de infracciones captadas por sistemas automáticos de radar. Pese a que se había intentado resolver el problema a través de tratados bilaterales, la experiencia ha demostrado que no han funcionado correctamente, por lo que debe abordarse de manera conjunta a escala europea. Debemos avanzar en el análisis de la propuesta y alcanzar un acuerdo que permita adoptar una nueva directiva con el fin de evitar dejar en un limbo jurídico a la práctica totalidad de Estados miembros que ya han incorporado las disposiciones de la Directiva anulada al Derecho nacional, contribuyendo de este modo a una disminución de los accidentes y muertos en carretera como consecuencia de accidentes de tráfico.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. — I cittadini italiani ed europei chiedono da tempo di adottare misure che aumentino la sicurezza stradale per evitare per quanto possibile il dramma degli incidenti che distruggono migliaia di famiglie ogni anno. Nonostante i ritardi dovuti alla lentezza dei lavori del Consiglio, con il voto di oggi abbiamo approvato al Parlamento europeo un provvedimento che pone la parola fine all'impunità transfrontaliera per quei conducenti irresponsabili che, per fare un esempio, si pongono alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Oggi possiamo rallegrarci di aver istituito un forte deterrente con cui speriamo di poter salvare tantissime vite umane. È un altro passo verso il fondamentale obiettivo politico e morale della riduzione delle vittime della strada del 50% entro il 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. - Dichiaro il mio voto favorevole e il mio sostegno alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di agevolare lo scambio transfrontaliero delle informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, affinché vengano al più presto approvate le modifiche alla direttiva 2011/82/UE, permettendo così al Parlamento e agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie al buon raggiungimento dell'obiettivo di dimezzare entro il 2020 il numero di vittime della strada e ridurre del 40% il numero dei feriti.

Auspichiamo che i risultati finora ottenuti in materia di sicurezza stradale siano confermati e ampliati da qui al 2020 e che il lavoro di confronto costante con le associazioni dei parenti vittime della strada, le autorità competenti e i nuovi strumenti a disposizione della ricerca e tutela della sicurezza stradale permettano di perseguire obiettivi più alti, che ci consentano di vivere la strada come via di collegamento da intraprendere sempre con grande senso di responsabilità e non più come minaccia di pericolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. — I voted in favour of the Sender report on the proposal for a directive on facilitating cross-border exchange of information on road safety related traffic offences because it is unacceptable that foreign-registered drivers who commit a traffic offence and put other people’s lives at risk when abroad can get away with this, simply because Member States cannot trace them when they return home. I therefore find it deeply disappointing that UK MEPs on the right have voted against this resolution, signalling they are not concerned about holding to account foreign drivers who commit offences within the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. - Hemos votado a favor de este informe dada la urgencia de aprobar una propuesta de amplio consenso, que evitará que se genere un vacío legal en un mecanismo que ya ha sido transpuesto al Derecho nacional de diferentes Estados de la Unión y que está dando buenos resultados en seguridad vial. Dicho mecanismo ejerce un potente efecto disuasorio al eliminar la impunidad que otorgaba el anonimato en las infracciones de tráfico graves cometidas por conductores procedentes de un país diferente al del lugar de la infracción. Por otra parte, la propuesta incorpora y refuerza las sugerencias del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. — Il existe, à l’heure actuelle, un fort sentiment d'impunité chez les conducteurs qui circulent sur les routes des autres États membres.

Originaire d'une région transfrontalière françaises au cœur de l'Europe, à la croisée des routes entre l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, je vois chaque jour, sur nos routes, des conducteurs qui ne réside pas en France, conduire avec un fort sentiment d'impunité.

Alors que les échanges sont toujours plus denses et les Européens de plus en plus mobiles, les sanctions appliquées en cas d’infraction ne s'appliquent pas de la même façon partout, compte tenu de législations différentes. Cela va à l’encontre de l'intérêt des citoyens européens qui franchissent quotidiennement la frontière de leur État pour aller travailler, et de ceux qui, par millions, prennent la route chaque année pour passer, par exemple, leurs vacances dans un autre État membre.

Qui plus est, tant que l'on n'aura pas des sanctions harmonisées sur l'ensemble du territoire européen, on ne pourra pas améliorer significativement la sécurité routière.

Aussi, j'ai résolument voté en faveur de ce texte européen qui représente une vraie avancée concrète pour les européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. — I voted in favour of the report as I believe it is crucial to set up procedures for the exchange of information on road traffic offences. The offences included in the legislation are related to the main road risk factors: speeding, failing to use a seat-belt; using a mobile phone while driving; and drink-driving. The European Transport Safety Council estimates that more than 26 000 citizens lost their lives on Europe’s roads last year; it is therefore crucial to act on this issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. — J’ai voté en faveur du rapport sur la proposition de directive visant à assurer un niveau élevé de protection pour tous les usagers de la route dans l'Union européenne.

Cette protection s’obtiendra en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé.

Il est évident qu’en raison de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne, nous devons assurer une application plus uniforme des règles de sécurité déterminées par chacun des États membres dans lesquels nous circulons.

C’est une mesure de bon sens que de vouloir mettre fin à l’anonymat des conducteurs non-résidents et de veiller à ce que les infractions routières qu'ils pourraient commettre ne restent pas impunies.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à l'adoption d'une nouvelle législation qui permettra prochainement d'obtenir l’identification des personnes qui commettent des infractions dans d'autres États européens que le leur. Concrètement ce texte prévoit un accès mutuel aux données d’immatriculation, qui permettent l’identification des propriétaires de véhicules en cas d’infraction commises dans un autre État membre, et donc l'envoi de contraventions à l'étranger. J'espère que cette législation permettra de dissuader les contrevenants potentiels de pratiques dangereuses au volant, et ainsi diminuer les accidents de la route. Il s'agit en outre de supprimer les discriminations entre automobilistes face au respect de règles qui doit s'appliquer à tous. Je regrette toutefois que nous n'ayons pas pu aller plus loin pour obliger les indélicats à payer effectivement ces amendes, mais il s'agira d'une prochaine étape sur laquelle il faudra nous prononcer, après l'évaluation de ce texte prévue en 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. — Τονίζουμε πως η θετική μας ψήφος στην έκθεση Ayala Sender αφορά την τήρηση των κανόνων ΚΟΚ και την ανταλλαγή των ανάλογων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Διατηρούμε ωστόσο έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από την Επιτροπή, και αυτό γιατί δεν γίνεται σαφές στο έγγραφο ποιες ακριβώς πληροφορίες θα προωθούνται από τα κράτη μέλη, με κίνδυνο αυτές να παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. — I supported the proposal to facilitate cross-border exchange of information on road safety traffic offences. The objective of the proposal is to allow for an exchange of vehicle registration information between Member States to identify drivers who commit a road traffic offence in a Member State other than the one where their vehicle is registered. The offences covered are speeding, driving under the influence of alcohol, not using a seat belt and failing to stop at a red light. This directive replaces a previous directive which essentially would have had the same effect but a dispute arose over its legal base. All of the different issues have now been sorted out and we can expect this new legislation to enter into force in the near future.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. — Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, докладът на колегата Сендер е важен, не само защото отразява решение на Съда на Европейския съюз по отношение на юридическото основание на Директива 2011/82/ЕC за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, и становището на Европейския надзорен орган за защита на личните данни по отношение на разменяната между държавите членки информация, но и защото като цяло подобрява текста на директивата. Вярвам, че така предложените изменения способстват за ефективното изпълнение на директивата, като осигуряват по-добро ниво на защита на личните данни на европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. - Hemos votado a favor de este informe dada la urgencia de aprobar una propuesta de amplio consenso, que evitará que se genere un vacío legal en un mecanismo que ya ha sido transpuesto al Derecho nacional de diferentes Estados de la Unión y que está dando buenos resultados en seguridad vial. Dicho mecanismo ejerce un potente efecto disuasorio al eliminar la impunidad que otorgaba el anonimato en las infracciones de tráfico graves cometidas por conductores procedentes de un país diferente al del lugar de la infracción. Por otra parte, la propuesta incorpora y refuerza las sugerencias del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. — Podržao sam prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama, jer smatram da se svaki vozač u EU-u treba tretirati jednako ukoliko je počinio prekršaj, neovisno o tome iz koje zemlje dolazi.

Sigurnosne mjere vezane za vožnju pod utjecajem droga, korištenja mobitela u vožnji, vožnje motocikla bez kacige, vožnje u zabranjenoj traci, neke su od promjena koje pridonose cilju smanjenja smrti i ozljeda na europskim cestama za 50% do 2020. godine.

Ovaj se prijedlog direktive odnosi i na Kraljevinu Dansku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske te Irsku. Osim spomenutih zemalja, trebalo bi uključiti i zemlje na Balkanu koje su često tranzitne, te se kroz njih svakodevno kreće velik broj građana Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. — La directive initiale du 25 octobre 2011 a été annulée le 6 mai 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut de base juridique. Cette proposition la reprend quasiment à l'identique mais sur de nouvelles bases juridiques. Il s'agit d'obliger les États membres à transmettre toutes les infractions routières commises sur leur territoire à celui dont le conducteur est issu. J'estime préférable de rester dans la coopération interétatique en ce qui concerne la sécurité routière et ne pas soumettre les États membres à des obligations supplémentaires et je souhaiterais limiter l'application de la directive aux infractions les plus graves, la pénalisation excessive des infractions les plus légères s'apparentant plus à une persécution des automobilistes. Pour ces raisons, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. — J'ai soutenu le rapport portant sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Kaili (S&D), in writing. — We voted in favour of the agenda item under the title ‘Cross-border exchange of information on road safety related traffic offences’ because we believe that this cross-border exchange of information will help to ensure a high level of protection for all road users in the Union, by facilitating the cross-border exchange of information on road safety related traffic offences, and thereby facilitating the enforcement of sanctions, where those offences are committed with a vehicle registered in a Member State other than the Member State in which the offence took place.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. — Europejski system wymiany danych kierujących pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi jest kluczowym instrumentem w walce z wykroczeniami i przestępstwami drogowymi na terenie UE. Kładzie on przede wszystkim kres bezkarności kierowców łamiących prawo drogowe poza granicami swojego państwa. Europejski system wymiany danych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i będzie o wiele skuteczniejszy niż dwustronne umowy między państwami członkowskimi. Jest to istotny krok na drodze do osiągnięcia unijnego celu, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. liczby ofiar śmiertelnych na drogach o połowę, a rannych o 40%. Postęp w tej dziedzinie jest szczególnie ważny w obliczu skutków kryzysu finansowego w postaci zwiększenia się liczby przestarzałych pojazdów, drastycznych cięć w wydatkach na konserwację infrastruktury oraz braku środków na finansowanie nowych obiektów.

Z uwagi na powagę tematu nie możemy dopuścić do utworzenia się luki prawnej w tym zakresie, dlatego popieram decyzję oparcia aktu na przepisach o bezpieczeństwie w transporcie zamiast na przepisach o współpracy policyjnej w sprawach karnych, bowiem celem dyrektywy jest bezpieczeństwo drogowe, a wymiana informacji jest jedynie środkiem działania. Wynikające z tych zmian rozszerzenie zasięgu terytorialnego działania nowego prawa na Danię, Zjednoczone Królestwo i Irlandię jest również wysoce pożądane, gdyż zapewni ujednolicenie przepisów na całym terenie UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. — The European Transport Safety Council estimates more than 26 000 citizens lost their lives on Europe’s roads last year. I therefore voted for new EU procedures that will make it easier to bring non-UK drivers who break the law to justice and am calling on the UK Government to bring the new rules into force as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. — Ez a dosszié az Európai Unió történetének egyik olyan jogszabályát takarja, ami önmagában nem túl jelentős, de az európai állampolgárok számára igencsak az. Régóta húzódó probléma volt ugyanis a határokon átívelő közlekedésrendészeti együttműködés hiánya, aminek köszönhetően a másik tagállamból érkező közlekedő magára nézve enyhébben értelmezte az adott tagállam közlekedésrendészeti előírásait, hiszen teljes joggal bízhatott abban, hogy az utólagos büntetéseket elkerülheti. A most megszavazott jogszabály ezen változtat végérvényesen, és biztos vagyok abban, hogy az élet igazolni fogja a jogalkotókként követett meggyőződésünket: ezentúl valóban mindenki egyenlő: ugyanolyan jogaik és kötelességeik vannak, jöjjenek bármelyik EU-tagállamból, ugyanúgy be kell tartaniuk az érdekükben meghozott közlekedésrendészeti szabályokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. - Voto positivamente la relazione della collega Ayala Sender in quanto ritengo che il miglioramento della sicurezza stradale costituisca un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione europea. La direttiva 2011/82/UE mira, infatti, ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Sin dalla sua entrata in vigore, l'11 novembre 2013, ha contribuito a una notevole diminuzione del numero di infrazioni da parte dei conducenti stranieri. Sottolineo, infine, due novità qualitativamente significative: da un lato, la modifica della base giuridica e le relative modifiche tecniche e, dall'altro, l'estensione del campo di applicazione ai tre Stati membri che erano rimasti esclusi dall'applicazione della direttiva precedente (Regno Unito, Danimarca e Irlanda).

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. — Ce rapport est identique à la directive 2011/82/UE qui avait été annulée par la Cour de justice. Le texte qui nous est présenté ici en modifie donc la base juridique. La proposition de directive tend à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule mis en cause a été immatriculé. On notera déjà que trois pays auront une autorisation pour retarder la mise en oeuvre de cette proposition: le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Sur le principe, s'il est nécessaire que les conducteurs étrangers qui profitent du système en cours sans échanges de données, puissent être poursuivis lorsqu’ils commettent des infractions, la question de la protection des données au niveau européen doit tout de même se poser. La politique en matière sécurité routière doit aussi être revue. En effet, la Commission ne s'oriente que vers une politique de répression systématique des automobilistes (il est vrai que les radars et autres amendes apportent des recettes non négligeables pour les États) tandis que la question des infrastructures routières ou celle du développement des transports en commun – notamment en zone rurale pour apporter une alternative aux automobilistes – sont éludées. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. — Na temat wymiany informacji o wykroczeniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego jest zwieńczeniem wieloletnich wysiłków zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, śmierci na drogach oraz zranień i ich skutków. Wykroczenia z reguły kumulują się w poszczególnych państwach, ale bez uwzględnienia wykroczeń popełnionych na drogach innych państw. W epoce otwartej i swobodnie dostępnej sieci drogowej stan ten musiał się zmienić. To sprawozdanie właśnie w tym kierunku nas prowadzi. Leży to w naszym wspólnym interesie.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. – Je vote contre ce rapport qui tend à obliger les États membres à transmettre toutes les infractions routières commises sur le territoire de l’État membre dont est originaire le conducteur coupable de ces infractions. Opposé à toute décision qui aurait pour conséquence l’affaiblissement de la souveraineté d’un État membre, je trouve plus judicieux de renforcer la coopération interétatique sans ajouter d’obligations. De plus, il ne m’apparaît pas nécessaire d’intégrer dans ce dispositif les infractions n’ayant pas de caractère grave. La tendance à la pénalisation est excessive dans ces cas bien précis. Il est aussi regrettable que les associations d’automobilistes ne soient pas intégrées dans le dispositif pour consultation. Elles jouent en effet un rôle majeur dans l’information et auraient pu être de sérieuses interlocutrices alors que les automobilistes ont l’impression d’être de plus en plus sous surveillance.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. — He apoyado este informe sobre la propuesta de Directiva por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial —partiendo del principio de que este proceso debe producirse a través de mecanismos que garanticen la protección de datos personales— por compartir el objetivo del informe, que es poner fin al anonimato de los conductores no residentes en el Estado en el que cometen la infracción y lograr que no queden sin sanción. Estoy convencida de que, cuando entre en vigor, esta Directiva desincentivará comportamientos temerarios y conductas peligrosas en carretera, lo cual salvará numerosas vidas; de ahí mi respaldo al texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. — Podržala sam izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama.

Ovim će se prijedlogom direktive uključiti tri države članice (Dansku, Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo) koje dosad nisu participirale u razmjeni informacija u prometnoj sigurnosti te će se uvesti tehničke promjene dosadašnjeg teksta (Direktiva 2011/82/EU).

Smatram da će se ovom direktivom potaknuti države članice Europske unije u razmjeni informacija o prometnim prekršajima te poticanju sankcija kako bi se osigurala veća sigurnost na europskim prometnicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. — С днешния си вот Европейският парламент доказа, че води една последователна политика за справяне с проблемите на безопасността по пътищата - въпрос, който засяга здравето и живота на всеки един гражданин. Целта е ясна - намаляване на жертвите в резултат на пътнотранспортни произшествия. Решението на Съда на ЕС от май 2014 г. за отмяна (във връзка с правното основание) на предишната Директива за трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения доведе до необходимостта от приемане отново на текста с известни изменения. Надявам се, че новата директива ще доведе до повече сигурност по пътищата. Нещо повече, тя ще се прилага във всички държави - членки на Съюза, при спазване на изискванията за защита на личните данни. От съществено значение е да гарантираме съществуването на европейски инструмент за справяне с пътнотранспортните нарушения зад граница. Тук става въпрос за борба с най-честите примери като несъобразена скорост, неизползване на обезопасителен колан, преминаване на червена светлина, управление в нетрезво състояние и др. Тези нарушения ще бъдат разследвани и санкционирани, независимо от това в коя държава членка са извършени. Очаквам с голям интерес и надежда резултатите от приетите днес текстове, както и бъдещата оценка на Комисията по приложението на директивата.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne — Účelom smernice je zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Rozsah pôsobnosti smernice bolo treba zmeniť, aby jeho právnym základom bola bezpečnosť cestnej premávky, ale aj rozšíriť tak, aby sa uplatňoval aj na všetky členské štáty, na ktoré sa nevzťahoval predtým.

Štúdie ukázali, že napríklad väčšina dotknutých osôb, ktoré prekročili povolenú rýchlosť, boli cudzinci. Typickým príkladom je Rakúsko. Príslušné orgány nepoznali bydlisko majiteľa vozidla a vymáhanie pokuty najmä z automatických radarov bolo problematické. Táto relatívna beztrestnosť mala negatívny dopad na rast priestupkov a nehôd. Pravidlá cestnej premávky bolo treba harmonizovať. Tieto pravidlá už priniesli efekt zníženia nehodovosti o 40 %. Preto bolo treba odstrániť všetky nezrovnalosti a rozšíriť ju na celé územie EÚ bez výnimky.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. — Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης Sender σχετικά με την πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια, καθώς η συγκεκριμένη έκθεση λαμβάνει μέτρα τόσο για τον περιορισμό των αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων όσο και για την τιμωρία των ασυνείδητων οδηγών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. — I strongly support this report which has the potential to save lives.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. — Favorevole alla relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Il nuovo testo introduce la base giuridica relativa alla sicurezza dei trasporti ed effettua diversi adeguamenti in ordine alla legislazione di attuazione in materia di protezione dei dati in conformità della nuova base giuridica.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. — La direttiva 2011/82/UE mira ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni relative ad infrazioni in materia di sicurezza stradale. Sin dalla sua entrata in vigore, nel novembre 2013, essa ha contribuito a una notevole diminuzione del numero di infrazioni commesse da parte di conducenti stranieri.

Sebbene la proposta conservi il testo della direttiva in oggetto, essa apporta due novità qualitativamente significative: da un lato, la modifica della base giuridica e, dall'altro, l'estensione del campo di applicazione ai tre Stati membri che erano rimasti esclusi dall'applicazione del provvedimento precedente (Regno Unito, Danimarca e Irlanda).

Alla luce di quanto esposto e tenuto conto del fatto che il miglioramento della sicurezza stradale costituisce un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione europea, ho votato con favore la relazione Sender.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. — Diesem Vorschlag habe ich meine Zustimmung verwehrt, da auch die bisherige Richtlinie nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wurde. Offensichtlich ist die Gefahr, dass sich einige Nationen an diese Richtlinie halten und die Autofahrer jener Nationen anderer Mitgliedstaaten, die sich der Umsetzung verweigern, geschröpft werden. Solange keine Lösung gefunden wird, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, die gleichen Konsequenzen für Autofahrer durchzusetzen, kann ich diesem Vorschlag leider nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. — I voted in favour of this report as the cross-border exchange of information on road safety and traffic offences is an important step in creating safer roads across Europe. This report will also help reduce the number of road deaths by half by 2020 compared to 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. — La directive 2011/82/UE facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière contribue à l'objectif européen de réduction de moitié du nombre de victimes sur la route et de 40 % du nombre de blessés à l'horizon 2020. La proposition vise élargir la portée territoriale de cette directive pour y inclure les trois États membres qui étaient restés à l'écart (Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande). Le rapport propose également l'adoption d'une nouvelle base juridique (sécurité des transports) plus adaptée pour cette directive. Soucieux de la sécurité routière je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. — A presente proposta retoma o texto da Diretiva 2011/82/UE relativa ao intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações às regras de trânsito, aprovada no Parlamento Europeu por larga maioria e no Conselho por unanimidade, em 2011, com exceção de duas alterações qualitativamente significativas. Por um lado, a alteração da base jurídica e as modificações técnicas subsequentes e, por outro, devido a essa nova base jurídica para o domínio dos transportes, o alargamento do âmbito de aplicação aos três Estados-Membros que estavam excluídos da diretiva anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. — I voted in favour of this report because of the need to prevent the creation of a legal vacuum with regard to cross-border traffic offences. The previous directive was supported by road accident victims’ associations, traffic authorities, road traffic offence prosecutors, road safety associations and by citizens. This new directive will guarantee that all citizens are treated equally in matters involving traffic offences, no matter where their vehicle is registered. I support the rapporteur’s efforts to seek assurances that the new directive will not run counter to the high level of personal data protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. — O Tribunal de Justiça da União Europeia deu razão ao pedido da Comissão Europeia que contestava a base legal da Diretiva 2011/82/UE, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. A Diretiva foi anulada mas os seus efeitos continuaram em vigor, dentro de um prazo razoável que não podia exceder os 12 meses, até que se aprovasse uma nova diretiva assente na base jurídica do artigo 91.º, n.º1, alínea c), do TFUE, referente à segurança rodoviária.

O conteúdo da Diretiva apenas apresenta alterações técnicas, em particular no que diz respeito à proteção de dados. Esta tem assim 8 infrações às regras de trânsito que poderão levar ao intercâmbio transfronteiriço de informações, nomeadamente quando a infração é cometida por um veículo matriculado no Estado-Membro distinto daquele em que a infração foi cometida. Países como o Reino Unido, Irlanda e Dinamarca terão um período transitório para aplicação da mesma, uma vez que com a base legal anterior não estavam cobertos.

Esta aprovação é a decisão certa para uma política concreta em termos de segurança rodoviária. Acredito que, na altura da sua revisão, em 2016, seria importante analisar a possibilidade de incluir novas infrações, nomeadamente o não pagamento de portagens.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Ce rapport est identique à la directive 2011/82/UE qui avait été annulée par la Cour de justice. Le texte qui nous est présenté ici en modifie donc la base juridique. La proposition de directive tend à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule mis en cause a été immatriculé. On notera déjà que trois pays auront une autorisation pour retarder la mise en oeuvre de cette proposition : le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Sur le principe, s'il est nécessaire que les conducteurs étrangers qui profitent du système en cours sans échanges de données, puissent être poursuivis lorsqu’ils commettent des infractions, la question de la protection des données au niveau européen doit tout de même se poser. La politique en matière sécurité routière doit aussi être revue. En effet, la Commission ne s'oriente que vers une politique de répression systématique des automobilistes (il est vrai que les radars et autres amendes apportent des recettes non négligeables pour les États) tandis que la question des infrastructures routières ou celle du développement des transports en commun – notamment en zone rurale pour apporter une alternative aux automobilistes – sont éludées. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. — This measure is fully supported by safety bodies and organisations in the motoring industry such as the AA and the Institute of Advanced Motorists. Research indicates that in the UK, 15% of speed offences alone are committed by non-resident drivers.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. — J’ai voté en faveur de ce texte qui favorise l'échange transfrontalier d'informations sur les infractions les plus graves à la sécurité routière: conduite en état d'ébriété, conduite sous l'influence de stupéfiants, défaut du port de la ceinture, etc. Ce texte permettra, dans le respect des libertés fondamentales et de la protection des données personnelles, de rendre la sanction plus systématique pour les conducteurs qui commettent des infractions graves dans un État membre autre que celui d'immatriculation de leur véhicule. L'objectif est d'améliorer la protection de tous les usagers européens de la route.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. — J'ai voté en faveur du rapport facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Cette proposition de directive est une avancée pour la protection des usagers de la route dans l'Union européenne, car elle favorise les échanges entre les autorités chargées de la circulation et de la sécurité routière des États membres. Ainsi, lorsqu'un individu se rend coupable d'une infraction hors de l'État dans lequel son véhicule est immatriculé, ses données sont communiquées aux autorités responsables. Cette directive, en plus d'assurer l'égalité de traitement entre les conducteurs européens, va être appliquée au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark. L'harmonisation des échanges d'information est nécessaire pour assurer la sécurité des utilisateurs des réseaux routiers européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. — Approviamo questa nuova direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, convinti della necessità di porre fine all'impunità dei veicoli stranieri sulle strade dell'Unione. Siamo certi che essa rappresenterà un forte deterrente per i conducenti stranieri, che saranno consapevoli del fatto che qualsiasi infrazione commessa all'estero potrà essere loro notificata grazie a questo nuovo meccanismo. Ci auguriamo, insieme alla relatrice, che la direttiva in esame sia adottata entro la scadenza fissata dalla Corte di giustizia europea, al fine di evitare di creare un pericoloso vuoto giuridico. Confidiamo, ancora una volta, in una proficua e attenta collaborazione tra i preposti enti degli Stati membri e gli uffici della Commissione europea, allo scopo di redigere periodicamente delle attente valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. — J'ai voté pour ce rapport car il permet aux autorités chargées de la circulation et de la sécurité routière des États membres de demander que leur soient communiquées les données du détenteur d'un véhicule immatriculé hors de l'État membre dans lequel il circule, si celui-ci s'est rendu coupable d'une infraction considérée comme très dangereuse, et ce, dans le but de pouvoir notifier à l'individu l'infraction commise.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. — Am votat acest raport, deoarece prin obiectivele pe care și le-a propus, nu face altceva decât să vină în sprijinul cetățenilor, a participanților la trafic, pe teritoriul Uniunii, urmărind îmbunătățirea schimbului transfrontalier de informații aferente încălcării normelor de circulație și o mai bună cooperare între autoritățile competente în materie. Prin textul său, noua directivă, care păstrează mare parte din conținutul Directivei 2011/82/UE, urmărește scăderea cu 50 % a numărului de decese până în 2020, la aceasta adăugându-se și obiectivul vechii directive, de a scădea numărul de răniți proveniți din accidentele de circulație, cu 40 % până în 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. — I voted in favour of this regulation, which aims to facilitate the cross-border exchange of information related to traffic offences. The implementation of this regulation is crucial, as it should mean that people who commit a road traffic offence in a jurisdiction where they are not resident can face the penalties for their actions.

This is a particular issue in Ireland, as a minority of drivers have used the border as a means of showing disregard for road safety laws on one side of it or the other. We also know that drivers from other EU countries have been basically immune to Irish traffic laws.

Hopefully these problems can now be addressed. The priority must be to ensure the safety of all road users.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemnĕ. — Vítám toto rozhodnutí. Důsledky toho, že část řidičů se cítí „bezpečněji“ po překonání dnes již fakticky neexistujících hranic a volí riskantnější jízdu odporující pravidlům, jsou značné. Stojí to životy, zdraví a velké materiální škody. Tento stav je neobhajitelný v dnešní Unii a doufám, že brzy budou podniknuty kroky, které uvedou tento systém v život.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. — Nach reiflicher Überlegung habe ich letztlich gegen den Vorschlag gestimmt. Für mich war offensichtlich, dass der Vorschlag zwar in die richtige Richtung geht. Allerdings steht und fällt der Vorschlag mit der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten, und ich sehe schlicht die Gefahr, dass Autofahrer in einigen Mitgliedstaaten geschröpft werden, während andere Mitgliedstaaten die Verfolgung auffälliger Verkehrsteilnehmer nicht oder nur halbherzig umsetzen. Für eine solche Bewertung sprachen auch die Erfahrungen mit der Vorgängerregelung.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. — Toetasin eelnõud, sest selle rakendumisel suureneb liiklusohutus Euroopa teedel. Mitteresidentide poolt põhjustatud liiklusõnnetuste ja toimepandud liiklusrikkumiste arv suureneb üha ning olemasolevad seadused ei soodusta politseikoostööd. See võib tekitada karistamatuse tunde, mis omakorda tähendab kõrgendatud liiklusohtu ka kaasliiklejatele. Kõiki kodanikke, sõltumata sellest, kus riigis nende sõiduk on registreeritud, tuleb kohelda võrdselt. Kuigi EL soovib liiklussurmade arvu 2020. aastaks 50% vähendada, on nende arv tegelikkuses hoopis suurenenud. Seega on tegemist hädavajaliku muudatusega ja see tuleks liikmesriikides võimalikult kiiresti rakendada.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. — Manau, kad ši direktyva turėtų kuo skubiau pradėti galioti tam, kad būtų pašalintas teisinis vakuumas šioje srityje. Pažymėtina, kad daugelis valstybių yra daug investavusios į atitinkamas sistemas, be to, apsikeitimas informacija jau vyksta.

Tai yra būtina priemonė kovojant su kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimais. Visų pirma, bus sudarytos sąlygos vairuotojus patraukti atsakomybėn nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje registruoti jų automobiliai, taip papildant jau sukurtą keitimosi informacija mechanizmą. Be to, numatyta tvarka leis lengviau išieškoti baudas, užkirs kelią užsieniečių nebaudžiamumui ir užtikrins, kad kelių eismo taisyklių laikytųsi visi europiečiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την πρόταση οδηγίας για τη "διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια", γιατί πίσω από την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, υποκρύπτεται η δημιουργία διασυνοριακών βάσεων δεδομένων με πληθώρα στοιχείων που συνιστούν ένα ακόμη σύστημα παρακολούθησης, επίβλεψης και ελέγχου των εργαζομένων. Αυτοί είναι οι νέοι μηχανισμοί που αξιοποιούνται για τη θωράκιση του αστικού κράτους και της εξουσίας του κεφαλαίου. Η πρόταση οδηγίας εντάσσεται, επίσης, στην προσπάθεια προώθησης ενιαίων κανόνων ελέγχου στην ΕΕ, στο όνομα της ασφάλειας στις μεταφορές. Όμως τα πρότυπα και οι προδιαγραφές αυτές διαμορφώνονται από την ΕΕ με κριτήριο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, όπως π.χ. της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευαστικών ομίλων αυτοκινητοδρόμων κ.α., ενώ αξιοποιούνται και λειτουργούν ως ένα ακόμη πεδίο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, εις βάρος των πραγματικών λαϊκών συμφερόντων. Μόνο ο λαός με την πάλη του, σε σύγκρουση με τα μονοπώλια και την εξουσία τους, μπορεί να εγγυηθεί, ανάμεσα στα άλλα, με τη δική του εξουσία και οικονομία, και την ασφάλεια στις μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. — La proposta in esame contiene lo stesso testo della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Le modifiche che la proposta apporta riguardano da un lato, la modifica della base giuridica e le relative modifiche tecniche e, dall'altro lato, l'estensione del campo di applicazione ai tre Stati membri che erano rimasti esclusi dalla direttiva precedente. Queste modifiche rispondono alla sentenza emessa il 6 maggio 2014 dal Tribunale dell'UE, il quale ha stabilito che la base giuridica appropriata è quella relativa alla sicurezza dei trasporti. Per tali ragioni, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. — Safe mobility for all European citizens is also a fundamental right. I agree and therefore support the resolution, which will allow the exchange of information happen under the right legal basis and terms, so that all European drivers share same rights and responsibilities when it comes to road safety. Serious road offences should not be ignored, if we have a single market. Therefore, the precondition for prosecuting serious traffic offences is the exchange of information.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. — Prihvaćanjem direktive EU-a o prekograničnoj razmjeni informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost u prometu samo je poduzet još jedan važan korak prema većoj sigurnosti na cestama u Europi. To je uspjeh u kontinuiranom nastojanju Europske unije da se poboljša sigurnost cestovnog prometa, infrastruktura prometnica, te da se osigura bolja obuka za vozače.

Cilj je da se broj smrtnih stradavanja na cesti prepolovi do 2020. godine, u odnosu na 2011. Direktivom će se osigurati izjednačavanje vozača, jer je nemarna vožnja koja direktno ugrožava ostale sudionike prometa jednako opasna bez obzira na državne granice. Prijedlog uključuje mnoge prekršaje poput vožnje pod utjecajem droge, uporabe mobilnog telefona u vožnji ili vožnje motocikla bez zaštitne kacige.

Prethodna direktiva je poništena od strane Europskog suda pravde, jer je bila temeljena na pogrešnoj pravnoj osnovi. Brzi odgovor i prilagodbe od strane Europskog parlamenta jamče daljnju sigurnost u cestovnom prometu i zaštiti života. Također su uvažene posljednje odredbe o zaštiti osobnih podataka.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. — Ce rapport est identique à la directive 2011/82/UE qui avait été annulée par la Cour de justice. Le texte qui nous est présenté ici en modifie donc la base juridique. La proposition de directive tend à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule mis en cause a été immatriculé. On notera déjà que trois pays auront une autorisation pour retarder la mise en œuvre de cette proposition : le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Sur le principe, s'il est nécessaire que les conducteurs étrangers qui profitent du système en cours, sans échanges de données, puissent être poursuivis lorsqu’ils commettent des infractions, la question de la protection des données au niveau européen doit tout de même se poser. La politique en matière sécurité routière doit aussi être revue. En effet, la Commission ne s'oriente que vers une politique de répression systématique des automobilistes (il est vrai que les radars et autres amendes apportent des recettes non négligeables pour les États) tandis que la question des infrastructures routières ou celle du développement des transports en commun – notamment en zone rurale pour apporter une alternative aux automobilistes – sont éludées. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. — Podržavam nova pravila o razmjeni informacija o graničnom prometu koja dopuštaju pristup podacima o nacionalnoj registraciji vozila s ciljem praćenja osoba odgovornih za nepoštivanje propisa: prebrza vožnja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem droga, nenošenje sigurnosne kacige i ostalih informacija za koje vjerujem da će njihova razmjena doprinijeti sigurnosti u prometu.

Ne smijemo dopustiti da višestruki prometni prekršitelji budu u mogućnosti ponoviti isto na cestama drugih država članica, već se svi zajedno zalagati za što veći stupanj zaštite i sigurnosti na cestama. Posebno podržavam odredbe kojima se poboljšava zaštita podataka, poziva na suradnju između država članica i Komisije kako bi se osiguralo pravodobno i cjelovito izvješće o sigurnosti na cestama i obvezuje Komisije da do studenoga 2016. razmotri direktivu i dostavi novi zakonski prijedlog o poboljšanju sigurnosti na cestama.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. — Podržavam izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama. Istraživanja Komisije su još 2007. godine ukazala na činjenicu da je u slučaju prometnih prekršaja postotak stranih državljana veći nego na nacionalnoj razini.

Jedan od glavnih razloga tome je bio nedostatak podataka o strancima te nemogućnost slanja i provedbe kazni, pogotovo u slučaju prometnih kamera. Uvođenjem Direktive 2011/82/EU, pozitivni rezultati su bili vidljivi već od prvog dana te su indicirali kako je EU na pravom putu u ostvarivanju svog cilja da smanji smrtnost na cestama za 40% do 2020. godine.

Ipak, nova direktiva s određenim izmjenama je potrebna kako bi se učinkovitost dodatno povećala. Jedan od razloga za unapređenje međunarodne sigurnosti na cestama su i znatno smanjena ulaganja u infrastrukturu zbog ekonomske krize, čime je sigurnost na cestama kompromitirana.

Uvedene promjene koje se odnose na zakone o zaštiti podataka, sigurnosti u prometu te pristup Danske, UK-a i Irske u potpunosti opravdavam te stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. — In realtà il testo della proposta in oggetto riprende in toto quello della direttiva 2011/82/UE avente come obiettivo quello di favorire lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Il nuovo testo modifica solamente gli aspetti riguardanti la base giuridica e l'ambito territoriale di applicazione. In passato la base giuridica era quella della cooperazione di polizia in materia penale, mentre la nuova base giuridica è, com'è giusto che sia, quella della sicurezza dei trasporti.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale di applicazione, esso è esteso al Regno Unito, alla Danimarca e all'Irlanda, che non erano inclusi nella direttiva del 2011. Grazie a questo nuovo meccanismo andremo verso una diminuzione del numero di infrazioni, poiché i conducenti stranieri saranno consapevoli che qualsiasi infrazione commessa all'estero può essere loro notificata.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemnĕ. — Sám jsem řidič a chápu, že se možná někomu nebude schválení přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech líbit, ale musíme si uvědomit, že jde i v této otázce o ochranu života a zdraví. Statistiky jasně ukazují, že dosavadní „beztrestnost“ řidičů při přestupcích v zahraničí vedla k většímu počtu porušení pravidel bezpečné jízdy mimo zemi, kde je vozidlo registrované, než v domovské zemi. Kdo ovšem překročí pravidla, včetně dopravních, má být podle norem platných v místě, kde se nachází, hnán k odpovědnosti. Z tohoto důvodu si tato norma zaslouží podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. — L'accroissement du franchissement des frontières dans l'Union européenne a révélé l'incapacité des autorités policières à appliquer les sanctions en matière d'infraction routière car, le domicile d'automobilistes européens leurs sont introuvables.

L'exigence de sécurité routière nécessite en effet une plus capacité de coopération des autorités nationales et j'accueille donc favorablement un mécanisme enfin efficace pour traiter cette question.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. — A Diretiva 2011/82/UE relativa ao intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações às regras de trânsito tinha por objetivo pôr fim à impunidade dos veículos estrangeiros nas estradas da União e assegurar a segurança rodoviária na UE. De facto, os condutores estrangeiros gozavam de uma certa impunidade quanto às infrações transfronteiriças, devido ao desconhecimento por parte das autoridades competentes da morada do proprietário do veículo.

Em 2014, o Tribunal de Justiça considerou que a referida diretiva foi adotada com fundamento numa base jurídica incorreta e declarou a respetiva nulidade. Reconheceu, no entanto, a sua pertinência, declarando que as disposições da diretiva se manteriam durante 12 meses, a fim de evitar um vazio jurídico e permitir que o legislador adotasse um novo texto.

Consequentemente, a Comissão propôs um novo texto que se adapta ao acórdão: introduz como base jurídica a segurança dos transportes, acrescenta ao âmbito territorial de aplicação a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda e contempla ajustes no que respeita às normas de aplicação em matéria de proteção de dados.

Por considerar essencial que se evite um vazio jurídico num domínio tão prioritário como este da segurança rodoviária, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. — L’échange européen d’informations concernant les infractions au code de la route les plus graves est un élément essentiel de la lutte contre la délinquance routière en Europe. C’est pourquoi je soutiens cette directive, qui nous évite de revenir au temps où ces infractions commises par des automobilistes issus d'autres États membres demeuraient impunies.

Nous avions déjà adopté une directive en ce sens en 2011 mais, sous la pression du Conseil, la coopération policière avait été retenue comme base légale au lieu de la sécurité routière. Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark avaient ainsi profité d’une clause d’opt-out pour s’en exonérer. En mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a logiquement invalidé la directive tout en nous laissant un délai d’un an pour adopter une nouvelle base juridique.

C’est ce que nous faisons aujourd’hui, malgré le manque de responsabilité de certains députés qui obéissent à une idéologie quand il s’agit de sauver des vies. En Europe, près de 30 000 personnes, dont plus de 3 000 en France, perdent la vie sur les routes chaque année. Au moment où la violence routière est de nouveau en hausse dans notre pays, il est anormal de ne pas soutenir cette démarche.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), par écrit. — Dans cette nouvelle directive, la coopération entre États membres se voit renforcée avec une obligation d’application plus ferme pour les pays récalcitrants comme le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark. Par ailleurs, cette nouvelle version prend en compte la question de la protection des données personnelles en s’appuyant sur la directive 95/46/CE.

Ce texte est une avancée qui marque un retour de la question de la sécurité routière au plan européen.

Pour rappel, 73 Européens meurent chaque jour sur les routes en Europe et 250 000 sont gravement blessés chaque année. En France, une hausse de la mortalité routière a été constatée en 2014, une première depuis 12 ans.

Pour remédier à ce fléau, l’Europe a un rôle clef à jouer. La coopération en matière de sanctions à l’encontre de tous les chauffards qui commettent des infractions en toute impunité dès lors que celle-ci a lieu dans un autre pays, est un premier pas. Ceci démontre une volonté d'appliquer les sanctions de façon cohérente. Nous regrettons que la Commission n'aille plus loin en proposant une harmonisation des législations, notamment en matière de limitation de la vitesse et de consommation d’alcool qui restent les premières causes d’accidents.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. — J'ai soutenu la résolution relative à la directive facilitant l'échange d'informations sur les infractions routières.

La portée de ce vote est d'étendre au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark une importante directive de 2011 mettant fin à l’anonymat des conducteurs commettant des infractions routières en dehors de leur État membre de résidence.

Après l'arrêt de la Cour, une base juridique modifiée et des dispositions plus claires sur la protection des données, nous allons éviter, grâce au partage de données d'immatriculation des véhicules, que des infractions restent impunies au motif qu'elles ont été commises "à l'étranger" : d'ici deux ans, les contrevenants pourront recevoir chez eux leurs amendes, peu importe le pays de l'UE où s’est produite l'infraction.

Dans mon pays, les enjeux de ce texte sont importants : plus de 20% des infractions routières constatées par les radars "vitesse" et "franchissement de feu rouge" sont commises par des conducteurs de véhicules immatriculés hors de France.

Certes, je ne connais personne qui apprécie recevoir un PV. Mais il est bien question ici de sécurité routière, de traitement égal des usagers de la route, et d'infractions importantes pour lesquelles les exceptions nationales ou l'impunité n'étaient assurément pas un bon signal.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. — Todas as medidas que visam o reforço da segurança rodoviária são bem-vindas, sobretudo quando visam suprir um vazio legal relacionado com o fim da impunidade dos veículos estrangeiros nas estradas da União, permitindo passar a tratar todos os europeus de forma igual. Especial atenção, no entanto, como aliás é referido pela relatora, à necessária proteção dos dados pessoais.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. — He votado a favor porque, después de cuatro años de bloqueo institucional y tras hacer los cambios necesarios para ajustar la base legal, hoy podemos contar con un instrumento que nos permitirá luchar contra la impunidad de los conductores extranjeros y que garantizará que todos los europeos, independientemente de la matrícula de su vehículo, sean tratados por igual.

Con esta Directiva las autoridades de tráfico podrán identificar automáticamente a los propietarios de los vehículos independientemente del país de matriculación cuando hayan cometido infracciones que son responsables de más del 75 % de las muertes en carretera. Contribuirá en gran medida a cumplir con el reto de reducir a la mitad el número de víctimas en carretera para 2020 y evitar de 350 a 400 muertes por año en nuestras carreteras, el equivalente a un avión de pasajeros. Asimismo, los ciudadanos europeos podrán seguir moviéndose por nuestras carreteras sintiéndose protegidos y con plena seguridad.

Dado el gran apoyo del Parlamento, la Comisaria ha accedido a la solicitud del Parlamento y se ha comprometido públicamente a acompañar el informe de evaluación previsto para 2016, que ya se ha lanzado, con nuevas propuestas para completar el procedimiento, tal como le habíamos pedido desde el principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), por escrito. - Hemos votado a favor de este informe dada la urgencia de aprobar una propuesta de amplio consenso, que evitará que se genere un vacío legal en un mecanismo que ya ha sido transpuesto al Derecho nacional de diferentes Estados de la Unión y que está dando buenos resultados en seguridad vial. Dicho mecanismo ejerce un potente efecto disuasorio al eliminar la impunidad que otorgaba el anonimato en las infracciones de tráfico graves cometidas por conductores procedentes de un país diferente al del lugar de la infracción. Por otra parte, la propuesta incorpora y refuerza las sugerencias del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. — Je me félicite du vote de cette proposition de directive qui vise à faciliter l'échange d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Une précédente directive sur le sujet avait été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en mai 2014 au motif que sa base juridique était erronée. La CJUE avait cependant maintenu les effets de la directive pendant un an, pour permettre aux institutions européennes d'adopter un nouveau texte sans créer de vide juridique. La nouvelle directive tient donc compte des remarques de la CJUE, en allant chercher sa base juridique dans la sécurité des transports plutôt que dans celle de la coopération policière. Elle voit également s'élargir son champ d'application territorial dans la mesure où le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande, qui avaient décidé de prime abord de ne pas appliquer la première directive, se sont joints au nouveau texte. Je salue donc le vote d'aujourd'hui qui marque une étape importante vers un renforcement plus effectif des règles de circulation routière à travers l'Europe, évitant aux citoyens européens de devenir les victimes de conducteurs imprudents qui ne respecteraient pas le code de la route.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. — No seguimento do Acórdão do Tribunal de Justiça da UE de 6/05/2014 relativo ao processo C-43/12, que considerou que a Diretiva 2011/82/UE foi adotada com fundamento numa base jurídica incorreta - a referente à cooperação policial, o TJUE decidiu que a segurança nos transportes deverá ser a base jurídica adequada.

Nesse sentido, surgiu a presente proposta, que tem como objetivo a criação de uma nova Diretiva, de alteração à Diretiva 2011/82/UE relativa ao intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações às regras de trânsito, assente em duas alterações fundamentais ao texto anterior: por um lado, a criação de uma nova base jurídica para o domínio da segurança nos transportes e, por outro, o alargamento do âmbito de aplicação aos três Estados-Membros que tinham decidido não aderir à anterior Diretiva - Dinamarca, Reino Unido e Irlanda.

Trata-se, por isso, de aprovar uma proposta no domínio das infrações de trânsito que pretende evitar um vazio jurídico na quase totalidade dos Estados-Membros que já incorporaram as disposições da diretiva anulada no seu Direito nacional. Por essa razão, considerei adequado, necessário e urgente votar a favor deste relatório que versa sobre uma das áreas consideradas como uma das prioridades políticas da União: a segurança rodoviária.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. — J'ai soutenu ce texte qui concerne un aspect important de la liberté de circulation des citoyens européens et de leur sécurité sur la route.

Une infraction routière commise dans un pays membre autre que celui où est immatriculé le véhicule fautif est passible de sanctions. La politique de transport de l'Union européenne doit maintenir un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route et doit être également harmonisée dans son application. Cela passe par une application cohérence et uniforme des sanctions envers les infractions commises sur les routes européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. — Ho votato a favore della relazione della collega Ayala Sender poiché la relazione, contenente perlopiù il medesimo testo della direttiva 2011/82/Unione europea, ha lo scopo di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e quindi serve a garantire una maggiore salvaguardia dei nostri cittadini. La nuova direttiva ha apportato la modifica della base giuridica (sicurezza nei trasporti), così come richiesto dal Tribunale di primo grado, comportando anche l'estensione del campo di applicazione della stessa a tre Stati prima esclusi: Regno Unito, Danimarca e Irlanda.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. - Ho scelto di votare a favore perché la direttiva mira a incrementare la sicurezza stradale anche attraverso un migliore scambio d'informazioni tra gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. - Hemos votado a favor de este informe dada la urgencia de aprobar una propuesta de amplio consenso, que evitará que se genere un vacío legal en un mecanismo que ya ha sido transpuesto al Derecho nacional de diferentes Estados de la Unión y que está dando buenos resultados en seguridad vial. Dicho mecanismo ejerce un potente efecto disuasorio al eliminar la impunidad que otorgaba el anonimato en las infracciones de tráfico graves cometidas por conductores procedentes de un país diferente al del lugar de la infracción. Por otra parte, la propuesta incorpora y refuerza las sugerencias del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. — J'ai voté en faveur de cette directive qui permet de ne pas laisser impunies les infractions au code de la route commises par les chauffards dans l'Union européenne. En France, 21 % des infractions routières concernant les excès de vitesse ou les franchissements de feu rouge sont dues à des automobilistes immatriculés à l'étranger. Le texte permet l'échange des fichiers d'immatriculation entre pays européens afin de localiser le propriétaire de la voiture en infraction.

Ces échanges entre polices européennes concernent notamment les excès de vitesse, le franchissement d'un feu rouge, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, le défaut de port du casque pour les motocyclistes, l'usage illicite d'un téléphone portable ou encore la circulation sur une voie interdite. Cette directive était déjà entrée en vigueur fin 2013, mais en raison de problèmes juridiques, sa forme a dû être révisée. L'adoption du nouveau texte aujourd'hui met fin à une incertitude juridique et favorisera une route plus sûre, en particulier dans les zones frontalières.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. — He apoyado este informe sobre la propuesta de Directiva por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial —partiendo del principio de que este proceso debe producirse a través de mecanismos que garanticen la protección de datos personales— por compartir el objetivo del informe, que es poner fin al anonimato de los conductores no residentes en el Estado en el que cometen la infracción y lograr que no queden sin sanción. Estoy convencida de que, cuando entre en vigor, esta Directiva desincentivará comportamientos temerarios y conductas peligrosas en carretera, lo cual salvará numerosas vidas; de ahí mi respaldo al texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. — La direttiva precedente non era basata su un corretto fondamento giuridico. Ritengo, infatti, che lo scopo principale di questa normativa sia il miglioramento della sicurezza stradale. Ho deciso quindi di votare a favore affinché sia istituito un sistema efficace di scambio transfrontaliero di informazioni in merito a quelle infrazioni stradali che ogni giorno mettono a rischio la salute e spesso la vita dei nostri cittadini europei. Basti pensare che ogni anno si registrano migliaia di incidenti causati dall'eccesso di velocità, dalla distrazione del guidatore e dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

La sicurezza stradale non ha confini e grazie al voto di oggi i trasgressori dovranno tenerne conto e assumersi le loro responsabilità, indipendentemente dal paese di appartenenza. Gli Stati membri potranno, infatti, avere accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli attraverso una rete per lo scambio elettronico dei dati garantendo così che le infrazioni stradali non restino impunite.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. — I voted for new EU procedures that will make it easier to bring non-UK drivers who break the law to justice and am calling on the UK Government to bring the new rules into force as soon as possible.

Along with fellow Labour MEPs I voted for a directive to set up procedures for the exchange of information on eight road traffic offences including those linked to the main road risk factors: speeding; failing to use a seat-belt; using a mobile phone while driving; and drink-driving. The European Transport Safety Council estimates more than 26 000 citizens lost their lives on Europe’s roads last year.

These new procedures will allow EU countries to exchange information to ensure people who commit serious traffic offences whilst driving a foreign-registered vehicle can be identified and can be traced when they return home.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. — Prometne nesreće su sedmi po redu uzročnik smrti u Europi. Također, ono što u suštini otežava situaciju jest nerazvijeni postupak razmjene informacija o prometnim prekršajima između država članica. Iz navedenog sam razloga podržao legalni instrument koji će doprinijeti spašavanju ljudskih života.

Usvajanjem ovog postupka, čitava će Europa imati direktni utjecaj na sprječavanje 300-400 smrti na cestama godišnje. Ozbiljnost ovog nedostatka vidi se u rezultatima studije koju je provela Europska komisija još 2007.godine, a koji pokazuju kako je ta godina zabilježila veći broj počinjenih prometnih prekršaja od strane osoba koje nemaju prebivalište u državi gdje je prekršaj počinjen, nego od onih koji su stanovnici.

Razlog leži u tome što vlasti nisu bile u mogućnosti uručiti prekršaj osobi koja je počinila prekršaj s obzirom na nedostatak uvida u kućnu adresu iste. Izmjena informacija je ključna pretpostavka kako bi se ostvario zajednički cilj smanjenja pogibije na europskim cestama za 50 posto do 2020. godine.

Direktiva je nekoliko puta bila revidirana te se primjena nove direktive očekuje prije 2016.godine u državama članicama. Za Hrvatsku, kao tranzicijsku zemlju koja zemljopisno-prometnu cjelinu dijeli s državama od kojih su neke i države kandidatkinje, nesmetana razmjena informacija o prometnim prekršajima od izuzetne je važnosti za sigurnost na njenim cestama.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. — Tekst ovog prijedloga je isti kao kod Direktive 2011/82/EU o prekograničnoj razmjeni informacija o sigurnosti na cestama u svezi s prometnim prekršajima (usvojena velikom većinom u Parlamentu i jednoglasno od strane Vijeća u 2011. godini), s izuzetkom od dvije značajne promjene.

Prvo, tu je novi pravni temelj, što znači da je broj tehničkih promjena koje trebaju biti izrađene u tekstu, i drugo činjenica da je pravna osnova sada promijenjena u prometu, što znači da opseg direktive mora biti proširen, tako da se odnosi i na tri države članice koje nisu pokrivene od njega prije. Sustav za razmjenu informacija između država članica i njihovih tijela je u cilju direktiva za poboljšanje sigurnosti na cestama. 20 od 25 zemalja članica na koje se direktiva odnosi primjenjuje ju u nacionalni zakon, a početni pokazatelji ukazuju da novi sustav počinje imati željeni učinak.

Danska, Velika Britanija i Irska koje su ranije odlučile ne sudjelovati, nemaju rezerve i ne traže ništa više u prijelaznom razdoblju nego što su i druge države članice imale. Direktivu podržavam, naročito jer pridonosi smanjenju smrti na cestama EU-a za 50 % do 2020. godine.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. — I strongly support road safety so voted in favour of all amendments. By exchanging information between Member States, foreign registered drivers who commit certain traffic offences abroad such as speeding and drink-driving can be traced when they return home. This will be greatly important in securing the safety of everyone on the road.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. - Slažem se s izvješćem i njegovim dvjema značajnim promjenama. One se odnose na uvođenje nove pravne osnove, što podrazumijeva provođenje tehničkih promjena kroz cijeli tekst, te proširenje direktive na način da bude primjenjiva i na tri države članice koje njome do sada nisu bile pokrivene, Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska i Irska.

Želimo osigurati višu razinu zaštite za sve vozače u EU-u, posebno po pitanju olakšanja i izmjene prekograničnih informacija o prometnim prekršajima koji su vezani za sigurnost u prometu. Također, želimo smanjiti broj žrtava na europskim cestama, a po nekim pokazateljima upravo ova Direktiva bi taj broj mogla umanjiti do 50% u sljedećih 5 godina. Ovim putem želimo potaknuti suradnju među državama članicama kako bi svi zajedno što više pridonijeli prometnoj sigurnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne — Aktuálnu situáciu, pri ktorej s výnimkou bezprostrednej policajnej kontroly nie je možné postihnúť vodičov za dopravné priestupky spáchané v inom štáte EÚ, považujem za neférovú, a preto som návrh podporil. Som presvedčený o tom, že za rovnaké dopravné priestupky by mali byť vodiči vždy postihovaní rovnako, bez ohľadu na to, v ktorej krajine Európskej únie majú registrované svoje motorové vozidlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. — Podprla sem poročilo kolegice Ayale Sender, saj sem prepričana, da se cestna varnost ne konča na mejah držav članic, temveč je to evropsko vprašanje. Le s pomočjo čezmejnega sodelovanja bomo lahko zmanjšali število žrtev v cestnem prometu do leta 2020. 25.000 ljudi vsako leto umre na cestah v Evropi, kar je nedopustno! Varnost v cestnem prometu je nekaj, kar nas vse zadeva, zato se moramo temu res posvetiti Z izmenjavanjem podatkov med državami članicami ter hitro identifikacijo kršiteljev bomo prispevali k izboljšanju varnosti v cestnem prometu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemnĕ. — Podporuji navrhovanou směrnici, jelikož jejím cílem je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Nejde v principu o posílení pravomocí policejních orgánů, jejichž činnost je dozorována na vnitrostátní úrovni, ale o zajištění rovného zacházení se všemi občany EU. Směrnice skrze usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech zajistí efektivní realizaci sankcí v případě závažných porušení pravidel provozu (řízení pod vlivem alkoholu či drog, nezastavení na červenou) způsobených občanem jednoho členského státu na území jiného členského státu. Dojde tak k posílení zásady rovného zacházení se všemi přestupci, domácími i zahraničními. Tato zásada je dále posílena ustanovením, na jehož základě mají být osobě podezřelé z porušení pravidel silničního provozu poskytnuty základní informace o tomto porušení v úředním jazyce jejího domovského státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. — The cross-border exchange of information on road safety related and traffic offences Directive in its original format provided an opt-out for the UK. However, even though the new legal basis for this Directive does not allow the UK to opt-out, I was able to support this vote for two main reasons.

Firstly, the UK DVLA already supplies this information to other Member States on request and therefore it will not materially change current practice. Secondly, given the number of non-British vehicles using UK roads currently, it would seem appropriate for the UK authorities to be able to access information on EU drivers who breach UK road safety rules or commit traffic offences whilst in the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. — Η θετική μας ψήφος στην έκθεση Ayala Sender αφορά την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και την ανταλλαγή των ανάλογων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Εν τούτοις, συνεχίζουμε να διατηρούμε έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από την Επιτροπή. Επίσης, είναι προβληματικό το ότι στο έγγραφο δεν γίνεται σαφές ποιες ακριβώς πληροφορίες θα προωθούνται από τα κράτη μέλη, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος παραβίασης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. — Όσοι οδηγοί υποπίπτουν σε τροχαίες παραβάσεις πρέπει να ελέγχονται. Η διασυνοριακή όμως ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών είναι ένα ευαίσθητο θέμα όσον αφορά στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. — J'ai voté en faveur de ce texte. De nombreux acteurs (associations de victimes d'accidents de la route, autorités chargées de la circulation et de la sécurité routière et, de manière plus générale, associations pour qui la sécurité routière est une priorité), qui ont tous applaudi l'adoption de la directive, ne comprendraient pas que le Parlement ne fasse pas tout son possible pour éviter la formation d'un vide juridique. Sans compter que les citoyens, dont la plupart ne se réjouissent guère lorsqu'ils reçoivent la notification d'une infraction au code de la route, voient d'un bon œil la perspective de faire profiter de cette expérience le plus grand monde possible, indépendamment du pays d'immatriculation du véhicule.

Cette directive pourrait en outre inverser la tendance à un moment critique. En effet, bien que l'Union soit de nouveau en bonne voie pour atteindre l'objectif de réduction de moitié du nombre de victimes sur la route à l'horizon 2020, ce nombre semble néanmoins repartir à la hausse, phénomène qui s'explique par divers facteurs: le vieillissement du parc automobile, des coupes drastiques dans les dépenses d'entretien des infrastructures du fait de la crise économique, un manque de financement d'infrastructures et d'innovations susceptibles d'améliorer la sécurité routière, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. — I voted in favour of the revision of the legal basis of the directive introducing the exchange of information between Member States on road offences. The directive on the exchange of cross-border information on road offences will be soon in place throughout the European Union. If it is correctly implemented it will help to save hundreds of lives on our roads. Under the new rules, fines for speeding, ignoring a red light, drink and drug driving and driving while using a mobile phone will be enforced across the EU. On average, an estimated 15% of detected speed offences are committed by non-resident drivers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. — Podržala sam ovo izvješće, jer razdoblje nakon implementacije Direktive ukazuje na pozitivan trend pada broja prometnih prekršaja počinjenih na teritoriju pojedine države članice od strane državljana čiji je automobil registriran u drugoj državi članici.

Aplikacije koje se koriste prilikom provedbe Direktive moraju omogućiti jednostavnu, brzu i učinkovitu razmjenu podataka o registraciji vozila bez stvaranja dodatnih administrativnih opterećenja. Pozitivnim držim to što pojedina država članica samostalno odlučuje hoće li protiv određenih prometnih prekršaja pokrenuti postupak te u skladu s tom odlukom obavještava drugu članicu u kojoj je vozilo registrirano.

Nove mjere koje olakšavaju razmjenu podataka o počiniteljima prekršaja i proširenje popisa prekršaja koji su najčešći uzročnici nesreća na cestama od kojih veliki dio završava teškim ozljedama i smrtnim slučajevima podržavam jer će pozitivno utjecati na sigurnost građana na cestama.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), in writing. — I support the directive on facilitating cross-border exchange of information on road safety related traffic offences. The directive will put an end to a situation in which foreign drivers could drive with impunity on EU roads. The enhanced equal treatment of residents and non-residents will lead to a higher awareness of traffic rules. This will ensure the best possible level of street safety and will promote the aim of European Union to cut the numbers of road victims by 50 % by 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. — The new directive comes at a critical time. Even if the EU is on target with its aim of cutting road deaths by 50% by 2020, in past years and months there has been an increase in the number of road accident victims for various reasons: people’s cars are getting older; there have been swingeing cuts in infrastructure maintenance spending thanks to the economic crisis; there is a lack of funding for infrastructure and development geared towards improving road safety, etc.

This directive should come into force as soon as possible; this cross-border motoring penalties directive should serve as a non-discriminatory deterrent in countering impunity on the EU’s roads. Despite the fact that people are of course never thrilled to receive a letter telling them they have committed a traffic offence, they will however welcome the fact that everyone in the EU will be treated equally, no matter where their vehicle is registered. Moreover, the road accident victims’ associations, traffic authorities, road traffic offence prosecutors and road safety associations will warmly welcome Parliament’s vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. — Le but du rapport est de faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, en obligeant les États membres à transmettre les infractions routières commises sur leur territoire à l'État membre dont est originaire le conducteur.

Du fait de l'impossibilité de pouvoir intégrer les associations d'automobilistes dans le processus et de pouvoir limiter l'application de la directive aux infractions les plus graves engendrant ainsi une pénalisation excessive pour les infractions les plus légères, vote contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. — Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság új javaslata betölti azt a joghézagot, amely feloldja a tagállamokban kialakult bizonytalan jogi helyzetet. A jogszabály elősegíti, hogy az EU elérje a közúti balesetek halálos áldozatai számának 50%-os csökkenését. Emellett a technikai módosítások tekintetében nagyon fontos, hogy az európai adatvédelmi biztos véleménye megegyezik a három intézmény jogi szolgálatainak álláspontjával. Ezért a jelentés elfogadásra került.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. — He votado a favor del informe Ayala Sender favorable al acuerdo con el Consejo, porque favorece el intercambio de información transfronteriza en materia de infracciones de tráfico. El acuerdo tiene un alcance suficientemente amplio y, a pesar de que no conseguimos un nivel de protección de datos óptimo, esta protección se garantiza lo suficiente como para justificar un voto favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. — Уважаеми колеги, подкрепям приемането на новата директива във възможно най-кратки срокове, за да се избегне рискът от възникване на законодателна празнота поради отмяната от Съда на Европейския съюз на Директива 2011/82 за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата. Въпреки краткото си действие, отменената директива оказа силен възпиращ ефект за чуждестранните водачи на пътни превозни средства, независимо от държавата на регистрация в рамките на Европейския съюз. Благодарение на новите правила всяко нарушение, извършено в чужбина, може да бъде нотифицирано чрез механизма за обмен на информация между компетентните органи на държавите членки и да доведе до реалното прилагане на наложените санкции.

Европейският парламент винаги е отстоявал като свой приоритет подобряването на безопасността на движение по пътищата и намаляването на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Данните към днешна дата продължават да ни стряскат с мащаба си - ежегодно по европейските пътища умират повече от 26 000 души, а още по-голям е броят на ранените. Във „войната“ на пътя децата са особено уязвими, за съжаление дори и на пешеходната пътека. Затова силно подкрепям усилията на Европейската комисия чрез предлаганото законодателство да осигури високо ниво на защита на всички участници в движението по пътищата на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. — He apoyado este informe sobre la propuesta de Directiva por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial —partiendo del principio de que este proceso debe producirse a través de mecanismos que garanticen la protección de datos personales— por compartir el objetivo del informe, que es poner fin al anonimato de los conductores no residentes en el Estado en el que cometen la infracción y lograr que no queden sin sanción. Estoy convencida de que, cuando entre en vigor, esta Directiva desincentivará comportamientos temerarios y conductas peligrosas en carretera, lo cual salvará numerosas vidas; de ahí mi respaldo al texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. — Van ganser harte heb ik ingestemd met dit instrument om mensenlevens op de Europese wegen te redden.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. — Esta discussão decorre de uma confusão sobre a base jurídica da diretiva que era consensual e necessária.

Com esta revisão, registámos como positivo a sua atualização com a introdução de novas tipologias de infrações, bem como maiores garantias ao nível da proteção dos dados.

Sendo certo que está diretiva acabará com um certo sentimento de impunidade, não é menos certo que a mesma não irá fazer milagres. Com efeito a sinistralidade rodoviária tem causas mais profundas, como seja o envelhecimento do parque automóvel, a qualidade da rede viária e o estado de fadiga dos condutores.

Neste sentido, vemos com grande preocupação o modelo de parcerias público-privadas que domina a construção da rede viária na Europa e particularmente em Portugal. O resultado são vias pagas através de portagens caras que empurram grande parte da população para estradas secundárias sem qualidade e com grande prejuízo para a segurança das localidades.

Este é apenas um exemplo. Os paliativos são necessários, mas não eliminam a necessidade de tratamentos de fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. - Diesem Vorschlag habe ich meine Zustimmung verwehrt, da auch die bisherige Richtlinie nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wurde. Die Gefahr, dass einige Nationen sich an diese Richtlinie halten und die Autofahrer jener Nationen von anderen Mitgliedstaaten die sich der Umsetzung verweigern, geschröpft werden, ist evident. Solange keine Lösung gefunden wird, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, die gleichen Konsequenzen für Autofahrer durchzusetzen, kann ich diesem Vorschlag leider nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την πρόταση οδηγίας για τη "διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια", γιατί πίσω από την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές υποκρύπτεται η δημιουργία διασυνοριακών βάσεων δεδομένων με πληθώρα στοιχείων που συνιστούν ένα ακόμη σύστημα παρακολούθησης, επίβλεψης και ελέγχου των εργαζομένων. Αυτοί είναι οι νέοι μηχανισμοί που αξιοποιούνται για τη θωράκιση του αστικού κράτους και της εξουσίας του κεφαλαίου. Η πρόταση οδηγίας εντάσσεται, επίσης, στην προσπάθεια προώθησης ενιαίων κανόνων ελέγχου στην ΕΕ, στο όνομα της ασφάλειας στις μεταφορές. Όμως τα πρότυπα και οι προδιαγραφές αυτές διαμορφώνονται από την ΕΕ με κριτήριο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, όπως π.χ. της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευαστικών ομίλων αυτοκινητοδρόμων κ. ά., ενώ αξιοποιούνται και λειτουργούν ως ένα ακόμη πεδίο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, εις βάρος των πραγματικών λαϊκών συμφερόντων. Μόνο ο λαός με την πάλη του, σε σύγκρουση με τα μονοπώλια και την εξουσία τους, μπορεί να εγγυηθεί, ανάμεσα στα άλλα, με τη δική του εξουσία και οικονομία, και την ασφάλεια στις μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. — Poparłem sprawozdanie w sprawie dyrektywy wprowadzającej ułatwienia w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W mojej ocenie przyjęcie tego aktu pozwoli skutecznie ograniczyć ilość przestępstw popełnianych przez lekkomyślnych kierowców pochodzących z innych państw członkowskich.

Dotychczas unikali oni odpowiedzialności jedynie dlatego, że organy ścigania nie dysponowały danymi właścicieli aut zarejestrowanych w innych państwach Unii, w związku z czym postępowanie nie mogło być skutecznie wszczęte. Chociaż próbowano rozwiązać problem za pomocą umów dwustronnych, doświadczenie pokazało, że takie sposoby powodowały wiele konfliktów i niezadowolenia między poszczególnymi organami kontroli ruchu drogowego. Teraz ta sytuacja zostanie rozwiązana dzięki wejściu w życie omawianych przepisów. Jestem również głęboko przekonany, że pozwolą one w skuteczny sposób poprawić poziom bezpieczeństwa na drogach UE oraz zmniejszyć ilość śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. — Jaunā direktīva par dalībvalstu apmaiņu ar satiksmes noteikumu pārkāpēju datiem aizstāj jau 2011. gadā pieņemtu direktīvu ar gandrīz identisku saturu, kuru ES Tiesas atcēla, pamatojoties uz nepieciešamību mainīt tās juridisko pamatu. Tagad tas ir izdarīts, un šī jaunā direktīva balstās uz ES kompetenci transporta drošības jomā. Apsveicami, ka Parlaments un Padome spēja vienoties par šo jauno direktīvu ļoti īsā laikā, lai jaunais regulējums dalībvalstīs stātos spēkā kā iepriekš iecerēts - ar šī gada 6. maiju, tagad to attiecinot uz visām ES dalībvalstīm, ieskaitot Lielbritāniju, Īriju un Dāniju. Direktīva vērtējama pozitīvi, jo beidzot izbeigs nelāgo praksi, ka autovadītāji, kuri izdara nopietnus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus citās Eiropas Savienības valstīs, faktiski netiek sodīti vai arī tiek sodīti ļoti reti. Taču jāuzsver, ka tagad dalībvalstu rokās ir nodrošināt, lai šai direktīvai būtu jēga un rezultāti, un mēs sagaidām, ka dalībvalstu iestādes rīkosies, izmantojot datu apmaiņas sistēmas, ne tikai lai identificētu un atrastu pārkāpējus, bet arī lai tos reāli sodītu. Jo šīs direktīvas galvenais mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, kas ir viens no ES transporta politikas mērķiem, un negadījumu upuru skaits uz Eiropas ceļiem joprojām ir augsts.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne — Dnes som s väčšinou poslancov hlasovala za prijatie správy, ktorej cieľom je znemožniť vodičom nerešpektujúcim pravidlá cestnej premávky za hranicami ich domovského štátu v EÚ uniknúť pokutám. Vítam rýchlu reakciu Komisie na rozsudok Súdneho dvora, podľa ktorého mala pôvodná smernica z roku 2011 nesprávny právny základ. Dlhodobé právne vákuum v tejto oblasti by bolo zbytočné vzhľadom na dobré znenie už pôvodného textu. Smernica sa zmenila len v dvoch ohľadoch. Okrem spomínaného právneho základu (zmena z policajnej spolupráce na bezpečnosť dopravy) sa rozšírila jej územná pôsobnosť aj na Dánsko, Veľkú Britániu a Írsko, ktoré mali doteraz výnimku.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. — Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego wymiany informacji o sprawcach wykroczeń w ruchu drogowym, ponieważ uważam, że bezpieczeństwo transportu stanowi jedną z najważniejszych spraw, którą powinniśmy rozwiązać na poziomie europejskim. Swoboda poruszania się, która jest obecnie fundamentem integracji europejskiej, powinna gwarantować również możliwość karania osób, które łamią przepisy drogowe i powodują realne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli UE. Państwa członkowskie powinny mieć skuteczne narzędzia do egzekwowania kar od osób niebędących rezydentami, a które łamią krajowe przepisy drogowe.

Trzeba jednak zaznaczyć, że tego rodzaju działanie polegające na przekazywaniu informacji o adresie zamieszkania i innych danych osobowych kierowcy powinno uwzględniać wszystkie ograniczenia związane z wymianą i ochroną danych osobowych. Regulacje europejskie powinny szczególnie troszczyć się o zachowanie w procedurach przekazywania danych osobowych między odpowiednimi organami państw członkowskich poufności wymienianych informacji. Cieszę się, że przyjęte rozwiązanie zapewnia taką ochronę.

Chciałbym jednocześnie wyrazić swoje zadowolenie z faktu, że państwa członkowskie – Dania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo – które dotychczas pozostawały poza tym systemem, staną się jego częścią po upływie okresów przejściowych. Chyba najlepiej świadczy to o skuteczności tego mechanizmu. Uważam, że warto rozważyć również rozszerzenie tych regulacji na państwa stowarzyszone z UE, w szczególności na te kraje, które należą do Partnerstwa Wschodniego.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. - Nel 2010 la Commissione europea ha adottato una strategia che prevede la drastica riduzione delle vittime a causa di incidenti stradali entro il 2020. Tuttavia, i tagli alle spese di manutenzione delle infrastrutture, la mancanza di politiche per l'innovazione nella sicurezza e l'invecchiamento del parco auto rendono difficile raggiungere tale obiettivo.

Dobbiamo perciò intraprendere tutte quelle azioni che possono aiutarci in tal senso, come questa direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni. In base ad alcuni studi, infatti, si è dimostrato che la percentuale di non residenti coinvolti in infrazioni è generalmente superiore a quella corrispondente al traffico nazionale, soprattutto a causa della quasi totale impunità di cui i primi godono grazie alla difficoltà delle autorità locali a rintracciare il colpevole straniero.

Ho votato perciò convintamente a favore di una norma che intende facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti, in modo da garantire un equo trattamento tra cittadini europei, che induca tutti a un comportamento più responsabile alla guida.

Apprezzo inoltre che durante l'iter si sia deciso di consultare anche il Garante europeo per la protezione dei dati, per assicurarsi che le nuove norme non ledessero in alcun modo il diritto alla privacy dei cittadini.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου