Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0031/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0043

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
MPphoto
 
 

   Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe ya que permite la movilización de recursos a raíz del despido de 708 trabajadores en dos empresas, relacionado con el cierre de Duferco y las reducciones de personal en NLMK, que operan en la NACE Rev. 2, división 24 «Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» y están ubicadas en La Louvière, en la provincia de Henao. Estos despidos tuvieron lugar durante el período de referencia comprendido entre el 22 de enero y el 22 de octubre de 2013, y están relacionados con la disminución de la cuota de mercado de la Unión en el sector de la producción del acero.

Esta movilización de fondos se debe a las desastrosas consecuencias de la internacionalización de los sectores productivos en la UE.

Estos fondos no son capaces de solucionar las problemáticas de estos trabajadores en el contexto del desempleo en Bélgica, pero al menos dan la posibilidad de paliar una pequeña parte del drama humano. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες της Παγκοσμιοποίησης

Είναι θετικό το γεγονός ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Θεωρώ ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Ως εκ τούτου, υπερψηφίζω την έκθεση η οποία εγκρίνει την αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) από το Βέλγιο για την κινητοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße die Gewährung eines finanziellen Beitrags aus dem Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, den die belgischen Behörden im Zuge der Schließung von Duferco und dem Personalabbau bei NLMK beantragt haben.

Dieser Fonds wurde eingerichtet, um Arbeitnehmer, die unter den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge zu leiden haben, zusätzlich zu unterstützen. Aus dem Fonds werden individuell angepasste Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung von Arbeitssuchenden finanziert, Schritte in die Selbständigkeit und Unternehmensgründungen gefördert, Mobilitätsbeihilfen sowie Beihilfen für benachteiligte oder ältere Arbeitnehmer gewährt.

Die Entlassungen und die darauffolgende Schließung der zwei Betriebe sind dadurch zu erklären, dass der EU-Marktanteil drastisch zurückging, während der chinesische im selben Zeitraum anstieg. Genauso haben die rückläufige Nachfrage nach Stahl aufgrund der Wirtschaftskrise und der Anstieg der Produktionskosten die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie in der EU beeinflusst.

Es ist deshalb erfreulich, dass die EU dem Antrag Belgiens stattgegeben hat und Mittel zur Unterstützung der entlassenen Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, in der Hoffnung, diesen durch die ergriffenen Maßnahmen zu dauerhaften, langfristigen und damit stabilen Beschäftigungsverhältnissen zu verhelfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ La Belgique a demandé une aide au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, suite aux licenciements de 708 salariés des entreprises sidérurgiques Duferco et NLMK, situées à La Louvière. L'entreprise Duferco a fermé et NMLK a réduit son personnel.

Ces licenciements sont intervenus entre le 22 janvier et le 22 octobre 2013. Ils ont pour origine le recul des parts de marché des industries européennes dans la production d'acier. L'ouverture des frontières, notamment dans l'automobile, a affaibli l'industrie sidérurgique européenne.

Entre 2006 et 2011, la part d'acier brut dans l'Union européenne est ainsi passée de 206,9 millions de tonnes à 177,7 millions de tonnes. Pendant la même période, la production mondiale passait de 1 249 millions de tonnes à 1 548,3 millions de tonnes.

La production européenne a donc chuté de 16,5 à 11,4 % de la production mondiale.

La mondialisation des échanges a surtout profité à la Chine, dont la part de marché dans la production d'acier est passée de 33,7 à 45 %.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur de cette aide de 981 956 EUR à la Belgique, pour lui permettre d'aider les victimes de la désindustrialisation voulue par l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ The principle of subsidiarity dictates that decisions should be taken at the closest possible level to the citizen – in this case at regional or national level. Therefore, these projects should not be funded by the European Union.

It is absurd that the arbiters of whether this funding should, or should not, be given are Members of the European Parliament with no detailed knowledge of the situation. This project may well be of benefit to the people of Belgium, but I am not best placed to judge.

The European Globalisation Adjustment Fund should be scrapped, which would give money back to the Member States to decide for themselves about the appropriateness of such funding. Consequently, I had no option but to vote against – even though this may be a worthwhile project.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car, même si j'ai quelques réserves sur la pertinence du calendrier de la mise en place de cet outil, je soutiens sa vocation première. Pour ma part, l'ajustement à la mondialisation devrait se réaliser en amont ou au début des problèmes financiers de l'entreprise plutôt qu'au moment de la comptabilisation du nombre de licenciés.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – mobilizuoti EGF lėšas Vokietijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš įmonės „Aleo Solar“, atliekančios veiklą saulės energijos gamybos srityje, reintegraciją į darbo rinką. Įmonė „Aleo Solar“ yra tik viena iš daugelio Europos saulės energijos įmonių, kurios per pastaruosius keletą metų tapo nemokios, nutraukė saulės energijos verslą, visiškai ar iš dalies nutraukė gamybą arba buvo parduotos Kinijos investuotojams. 2005–2011 m. laikotarpiu Kinijos pajamų dalis padidėjo nuo 11 proc. iki 45 proc., o Vokietijos pajamų dalis sumažėjo nuo 64 proc. iki 21 proc. Iš EGF ketinama skirti bendrą 1 094 760 EUR sumą 657 atleistiems darbuotojams. Jiems pritaikytas paslaugų paketas apims orientavimą ir konsultavimą, įgūdžių vertinimą, perkvalifikavimą, profesinį mokymą, bei konsultacijas verslumo klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ Opposé à ce système hypocrite du "Fonds d'ajustement à la mondialisation', j'ai néanmoins voté en faveur de ce rapport qui propose de débloquer une aide pour les ex-salariés belges des entreprises sidérurgiques Duferco et NLMK: puisque ce fonds existe, autant l'utiliser pour aider des travailleurs européens en détresse. Mais une fois encore, au lieu de chercher à atténuer les effets, c'est bien aux causes qu'il faudrait s'attaquer en protégeant les salariés européens de la mondialisation sauvage.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La Belgique a demandé le soutien du FEM après les licenciements survenus chez Duferco et NLMK à La Louvière, notamment suite à la diminution de la demande d'acier dans les secteurs de l'automobile et de la construction. L'Europe a libéré près d'1 million d'euros pour aider plus de 700 travailleurs.

Je ne peux évidemment que me réjouir de cette aide qui permettra d'amplifier l'effort réalisé en matière de formation et de réorientation professionnelle de ces travailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para paliar los problemas surgidos tras el despido de 708 trabajadores en dos empresas, en relación con el cierre de Duferco y las reducciones de personal en NLMK, «fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones», ubicadas en La Louvière, en la provincia de Henao; estos despidos tuvieron lugar entre el 22 de enero de 2013 y el 22 de octubre de 2013, y están relacionados con la disminución de la cuota de mercado de la Unión en el sector de la producción del acero.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – La Belgique a introduit une demande en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite de 708 licenciements, au sein de 2 entreprises, consécutivement à la fermeture de l'entreprise Duferco et à des réductions de personnel dans l'entreprise NLMK, entreprises qui relèvent de la fabrication de métaux de base, de La Louvière (Hainaut belge). J'ai donc voté pour l'octroi d'une aide du FEM à hauteur de 981 956 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho sostenuto, col mio voto, la mobilitazione del FEG per un valore di 981 956 EUR in favore di 708 dipendenti licenziati in Belgio nel comparto dell'acciaio. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è uno strumento indispensabile per rimediare al malfunzionamento del mercato interno ma ribadisco anche in questa sede che il suo processo di attivazione deve essere velocizzato per sostenere più incisivamente i nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har idag röstat för detta betänkande.

Det gör jag därför att arbetarna i de aktuella fallen ska ges ekonomiskt stöd för omskolning och/eller andra åtgärder för att finna nya jobb. Men globaliseringen är inte den enda orsaken till att så många arbetstillfällen gått förlorade i EU. EU har själv beslutat om den destruktiva åtstramningspolitiken. Den måste få ett slut. Det behövs en expansiv politik, med offentliga och miljövänliga investeringar. Det krävs samhällsnyttiga investeringar inom skola, vård och omsorg, men också i infrastruktur, järnväg, kollektivtrafik, energisnåla bostäder och hållbara energisystem.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe para aprobar la movilización de 981 956 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización destinados a 708 trabajadores que han perdido su empleo en Duferco y NLMK, empresas ubicadas en La Louvière, Bélgica, y dedicadas a la producción de acero, como consecuencia de los cambios estructurales en el comercio mundial a causa de la globalización y del impacto de la crisis económica y financiera.

El sector de la fabricación de acero ha sufrido una grave perturbación económica, en particular un rápido descenso de la cuota de mercado de la UE, que se ha visto agravado por otros factores como la disminución de la demanda de acero en los sectores de la automoción y la construcción a consecuencia de la crisis económica y de un incremento relativo de los costes de producción.

Los servicios personalizados que se han de financiar con cargo al FEAG comprenden distintas necesidades en materia de formación y reciclaje de los trabajadores. Si bien estas ayudas no son capaces por sí solas de paliar el drama del desempleo en el sector siderúrgico europeo, sí constituyen una buena asistencia y formación para la reinserción laboral de los trabajadores afectados.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kad būtų paremti iš Belgijos „Hainaut Steel“ įmonės atleisti 701 darbuotojas ir kad jie vėl būtų įtraukti į darbo rinką, t. y. jiems būtų suteikta individuali pagalba ieškant darbo, bylos tvarkymas ir bendros informavimo paslaugos, mokymas ir perkvalifikavimas bei verslumo skatinimas. Pagal Belgijos valdžios institucijų nurodytus duomenis 2006–2011 m. neapdoroto plieno gamybos sektorius patyrė didelių ekonominių sukrėtimų, visų pirma jame sparčiai sumažėjo ES rinkos dalis, ir neapdoroto plieno gamybos apimtis. Be to, šių prekybos sistemos pokyčių poveikį sustiprino ir kiti veiksniai, kaip antai dėl ekonomikos krizės sumažėjusi plieno paklausa automobilių pramonės ir statybos sektoriuose ES ir santykinai padidėjusios gamybos sąnaudos (žaliavos, energija, aplinkosaugos apribojimai ir t. t.). Dėl šių veiksnių nukentėjo ES plieno pramonės konkurencingumas, todėl pastaraisiais metais plieno pramonės sektoriuje prarasta daug darbo vietų, nes keli Europos plieno gamintojai uždarė gamyklas ir buvo restruktūrizuoti.

Belgijos valdžios institucijų nuomone, pradėtos taikyti priemonės sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir yra aktyvios darbo rinkos priemonės, kurias taikant siekiama vėl integruoti darbuotojus į darbo rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Otpuštanja u društvima Duferco i NLMK će imati nepovoljne učinke na regiju Hainaut, nekadašnje područje rudarske i čelične industrije u kojem zaposlenost uvelike ovisi o tradicionalnoj teškoj industriji i javnom sektoru. Niska razina obrazovanja osoba koje traže posao (51 % nema završenu srednju školu, u usporedbi s 47 % u Valoniji) stvara dodatnu prepreku pronalasku posla. Budući da zahtjev odgovara pravilima EGF-a, podržavam odluku EP-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Hainaut Steel because I think that we need to help our companies on European soil to cope with the challenges of globalisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le 27 septembre 2013, la Belgique a présenté une demande de mobilisation du FEM concernant 708 licenciements intervenus dans les entreprises Duferco Belgium SA et NLMK La Louvière SA, spécialisées dans la production sidérurgique.

Ces licenciements interviennent alors que la production d'acier brut dans l'Union a fortement diminué pour passer de 206,9 millions de tonnes à 177,7 millions de tonnes entre 2006 et 2011. Pourtant au niveau mondial, la production d'acier a augmenté passant de 1 249 à 1 518 millions tonnes. Le recul de l'industrie sidérurgique est imputable à l'absence de politique de protection et dynamisation du secteur industriel, dont l'acier est un élément indispensable.

La récente affaire Mittal/Arcelor démontre que les États de l'Union sont à la merci de multinationales rapaces qui cherchent à contrôler le marché mondial de l'acier en limitant la production. C'est pourquoi, plutôt que de solliciter des Fonds européens qui s'apparentent à de véritables pansements sur une jambe de bois, les États doivent reprendre en main leur politique industrielle afin de développer et préserver les secteurs vitaux pour leur économie. L'industrie sidérurgique en fait partie.

J'ai voté pour l'octroi du FEM à la Belgique.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Criza economică a avut numeroase efecte negative de-a lungul timpului, iar unul dintre cele mai importante a fost ajustarea locurilor de muncă. La nivel european, fenomenul a afectat mai multe state, printre care și Belgia.

Sectorul producției de oțel se numără printre cele mai zguduite. Numai în Europa, din 2006 până în 2011, producția a scăzut cu 14%, în timp ce la nivel mondial a crescut cu 26%. Acest fapt s-a întâmplat, printre altele, și din cauza scăderii cererii de oțel în domeniul auto și în cel al construcțiilor din UE.

Spre exemplu, Hainaut Steel a concediat peste 700 de persoane în primele zece luni din 2013, măsură ale cărei efecte sunt vizibile și astăzi. Această companie cere suma de 981 956 EUR pentru reintegrarea lucrătorilor disponibilizați pe piața muncii.

Consider că demersul trebuie susținut pentru că este vorba de 700 de oameni care pot întreține 700 de familii, ceea ce înseamnă cheltuieli cu casa, copiii și educația lor. Am votat în favoarea raportului deoarece, odată sprijiniți și reintegrați, muncitorii disponibilizați vor putea să dea rezultate mai bune în viitor, ceea ce va duce la creșterea productivității și a economiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Les députés européens ont voté pour la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés de Duferco-NLM dans le Hainaut en Belgique. Le montant de l'aide s'élève à 981 956 EUR. Plus de 700 employés licenciés bénéficieront d'une formation qui a pour objectif la réinsertion sur le marché du travail et la recherche d'emploi.

La demande est justifiée et nécessaire étant donné la baisse de la productivité du secteur de l'acier comparée à la tendance mondiale. J'ai voté en faveur de ce rapport, qui témoigne de la solidarité de l'Union face à certaines conséquences négatives de la mondialisation sur l'emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG, istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale) che fa riferimento alla domanda presentata dal Belgio il 27 settembre 2013 per richiedere un contributo finanziario del FEG in seguito agli esuberi legati alla chiusura della Duferco Belgim SA e delle riduzioni di personale alla NLMK La Louvière SA, aziende operanti nel settore metallurgico.

La domanda del Belgio riguarda un totale di 708 esuberi. Al fine di stabilire il legame tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione. Le autorità belghe hanno evidenziato che il settore della produzione dell'acciaio ha subito gravi perturbazioni economiche, dovute in particolare al calo della quota di mercato dell'UE.

Considerando che tra il 2006 e il 2011 la produzione di acciaio grezzo nell'UE è diminuita del 14,1%, mentre a livello mondiale è aumentata del 21,6%, e quindi è dimostrato il legame tra esuberi e i mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione, ho votato a favore di questa misura.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report. This report is concerned with the re-integration into the labour market of an estimated 701 out of 708 workers in the Belgian region of Hainaut who have been made redundant in the basic metals sector.

This is a particularly important issue for me as only recently in my own constituency and my home town of Carrickmacross, 140 workers were made redundant from our local Bose factory. This has had a devastating effect on the workers, their families and the wider community as a whole. We do not yet know if an application for funding from the European Globalisation Adjustment Fund will be made in this instance but adequate support for the workers in retraining and upskilling must be provided in any case.

The Fund plays a vital role in ameliorating what is a very distressing situation for workers who have found their whole livelihoods placed into disarray. In what is often a very harrowing situation, it is important to focus on the positive and constructive options which are available. However, I would like to add a general qualification that no government should use this fund as a justification for making workers redundant.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ The mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund is an essential instrument to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. I am glad to note that the coordinated package of personalised services, which was presented by the Belgian authorities in the case of Hainaut Steel (Duferco - NLMK) represents a number of active labour market measures with the aim of re-integrating the workers into the labour market. The Commission has now concluded that the application meets the conditions for deploying the EGF as set out in Article 2(b) of Regulation (EC) No 1927/2006. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il settore siderurgico europeo subisce fortemente la crisi e la globalizzazione e, come dimostrano le frequenti domande di mobilitazione dei Fondi europei, necessita di un intervento coordinato a livello europeo.

A La Louvière, nella regione dell'Hainaut – dove l'occupazione è fortemente dipendente dall'industria pesante tradizionale e dal settore pubblico – la Duferco, un'impresa belga che operava nel settore, ha chiuso, e l'NLMK ha dovuto ridurre il personale, entrambe in ragione del restringimento della quota di mercato europeo nella produzione di acciaio, determinando un totale di 708 esuberi.

La mobilitazione del Fondo FEG ha quindi lo scopo di aiutare i lavoratori in esubero a riqualificarsi al fine di svolgere altre mansioni in settori differenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ Les licenciements consécutifs à la fermeture de l'entreprise Duferco Belgium SA et les réductions de personnel intervenues dans l'entreprise NLMK La Louvière SA ont concerné 708 personnes.

708 travailleurs belges qui, comme d'autres salariés en Europe, subissent les ravages de la mondialisation sauvage. Selon le gouvernement belge, en effet, entre 2006 et 2011, la production d'acier brut dans l'UE des 27 a diminué pour passer de 206,9 millions de tonnes à 177,7 millions de tonnes (soit - 14,1 %; - 3,0 % de croissance annuelle); tandis qu'au niveau mondial, la production est passée de 1 249,0 millions de tonnes à 1 518,3 millions de tonnes (soit + 21,6 %; + 4,0 % de croissance annuelle).

Il n'y a donc pas de baisse de la demande d'acier, pourtant l'Union européenne a perdu en ce domaine 29,4 % de part de marché, tandis que la Chine est passée à 45 % de part de marché. Les salariés de Duferco et de NLMK subissent malheureusement, on le sait, le dumping chinois qui peut compter sur une main-d'œuvre bon marché et sur de faibles normes en matière de sécurité.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur de ce rapport, puisque les mesures prévues par le FEM vont permettre de soulager 701 des 708 personnes concernées.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho ritenuto di votare positivamente a questo provvedimento poiché il Fondo europeo istituito prevede un sostegno ai lavoratori che stanno risentendo dei cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il fondo non può superare il massimale annuo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento. Le procedure che si attiveranno per ottenere lo storno del finanziamento mi sembrano buone ed efficienti. Il dialogo tra Commissione e Autorità dovrebbe garantire il buon esito dell'accordo procedurale, vedasi il caso Hainaut steel, operante nel settore acciaio, che ha assistito ad un notevole calo delle vendite negli ultimi anni, dovuto alla forte immissione nel mercato mondiale dell'acciaio provenienti dall'Asia e all'elevato ed incisivo costo della manodopera e la diminuzione della domanda nel settore automobilistico ed edilizio.

L'intervento del Fondo europeo lo ritengo una procedura positiva e risolutiva volta al sostegno e alla difesa dei singoli lavoratori europei posti in cassa integrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione prevede un sostegno ai lavoratori che stanno risentendo dei cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Ritengo che i 708 esuberi presso la Duferco e la NLMK siano legati alle trasformazioni del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dal momento che il settore della produzione dell'acciaio ha subito gravi perturbazioni economiche.

Ho votato a favore della domanda in esame riguardante la mobilitazione del FEG in favore del Belgio, perché i dati riportati nella risoluzione hanno sottolineato che tra il 2006 e il 2011 la produzione di acciaio grezzo nell'UE è diminuita, mentre a livello mondiale la produzione è aumentata; in particolare per le due società è stato quindi determinante il brusco calo della quota di mercato dell'UE, determinata non certo da fattori competitivi interni all'azienda ma da questioni più ampie relative all'intera UE. Per questo ritengo sia corretto l'intervento del Fondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho.

A partir de 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social.

Nesta altura em que a Europa está a braços com uma crise financeira, económica e social, sendo o desemprego uma das principais consequências, a União Europeia deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente, no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego.

Assim, apoiei o presente relatório referente à mobilização de 981 956 euros a favor da Bélgica com o objetivo de apoiar a reintegração no mercado de trabalho dos 708 trabalhadores despedidos com o encerramento da empresa Duferco e com a redução de pessoal na empresa NLMK.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole per mobilitare il FEG in favore del Belgio e in relazione agli esuberi legati alla chiusura dell'impresa Duferco Belgium SA e alla riduzione di personale decisa dalla NLMK La Louvière SA, entrambe con sede a La Louvière ed entrambe operanti nel metallurgico.

La quota di mercato europeo nel settore dell'acciaio si è, infatti, notevolmente ridotta a causa delle modificazioni incorse nelle rotte del commercio internazionale e della contrazione della domanda interna, comportando la perdita di lavoro per molti degli occupati nel settore. Gli esuberi causati dalla chiusura della prima e dal ridimensionamento della seconda delle imprese summenzionate provocano il peggioramento della situazione socioeconomica in un'area caratterizzata da livelli di disoccupazione già elevati.

La mobilitazione del FEG per questa causa permetterà di cofinanziare fondamentali misure quali l'assistenza individuale nella ricerca di un nuovo impiego, corsi di formazione e di riqualificazione e promozione dell'imprenditorialità. La speranza è che, grazie anche al sostegno del FEG, i lavoratori in esubero possano trovare rapidamente un nuovo impiego, precondizione per far ripartire l'economia della zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ A total of 708 personnel working in the manufacture of basic metals have been made redundant. Such redundancies are linked to a decline in the European Unionʼs market share in the steel production sector. The European Globalisation Adjustment Fund measures recommended will seek the reintegration of 701 redundant workers into employment through individual job search assistance, case management and general information services, training and retraining and promotion of entrepreneurship. I have thus voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Il Belgio ha presentato domanda di mobilitazione del FEG dopo i 708 licenziamenti legati alla chiusura della Duferco e alle riduzioni di personale effettuate nella NLMK, entrambi operanti nella produzione di metalli di base, ed entrambi con sede a La Louvière nella regione Hainaut.

I licenziamenti hanno avuto luogo nel corso del periodo di riferimento dal 22 gennaio 2013 al 22 ottobre 2013 e sono collegati a un calo della quota di mercato dell'Unione nel settore della produzione di acciaio.

La natura dei licenziamenti causerà un impatto negativo nella regione Hainaut, un'ex area di estrazione del carbone e di produzione di acciaio in cui l'occupazione è fortemente dipendente dall'industria pesante tradizionale e dagli investimenti del settore pubblico. Basti pensare che nel 2012 il tasso di disoccupazione era del 17,7%, rispetto al 15,8% della media in Vallonia e al 11,2% della media nazionale.

Attualmente si osserva il 39% per le persone di età compresa da 18 a 25 membri e si è in presenza di un basso livello di qualificazione di chi cerca lavoro,51 % non ha istruzione superiore secondaria. Poiché sono rispettate le condizioni del regolamento FEG, voto favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This report gives the green light for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGAF) in Belgium. The application was submitted following the 708 redundancies in the enterprises Duferco Belgium SA and NLMK La Louvière SA operating in the steel sector, in the reference period from 22 January 2013 to 22 October 2013. The package includes measures such as individual job-search assistance, general information services, training, retraining and promotion of entrepreneurship. The report aims to help workers who need support to re-enter the work market, hence I voted in favour of such measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Suite au licenciement de 708 salariés dans l'industrie sidérurgique, dont 381 chez l'entreprise Duferco et 327 chez l'entreprise NLMK, la Belgique a demandé à l'Union européenne de mobiliser le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour soutenir les personnes ayant perdu leur emploi et pour les aider à retrouver un travail ou à créer leur propre entreprise. L'aide octroyée s'élève à 981 956 EUR et couvre 50 % du coût des projets de reconversion qui seront proposés à ces employés.

Étant donné que la demande du Royaume de Belgique correspond aux critères de mobilisation du FEM, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La Belgique a dû faire face à une vague de licenciements en 2013 dans l'industrie sidérurgique, et ce notamment à cause d'un recul brutal de la part de marché de l'Union européenne dans la production d'acier. Ce secteur est en effet particulièrement sensible à la crise mondiale que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années.

Grâce au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation que nous avons voté, les salariés licenciés belges vont pouvoir avoir accès à une contribution financière ainsi qu'à un ensemble coordonné de services personnalisés pour faire face à cette situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Il settore della produzione dell'acciaio ha subito gravi perturbazioni economiche e un brusco calo della quota di mercato dell'UE negli ultimi anni. Gli effetti di questi cambiamenti nella struttura degli scambi commerciali nel mercato dell'Unione sono stati aggravati anche da altri fattori quali: la diminuzione della domanda d'acciaio nel settore automobilistico ed edilizio dell'UE e un relativo incremento dei costi di produzione.

Questi fattori hanno avuto un impatto negativo sulla competitività dell'industria siderurgica dell'Unione europea, causando la perdita di numerosi posti di lavoro.

Ho sostenuto la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in favore del Belgio perché sosterrà il reinserimento professionale di 708 lavoratori che hanno visto perdere il loro posto di lavoro nel comparto siderurgico.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ La Belgique a demandé une aide au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, suite aux licenciements de 708 salariés des entreprises sidérurgiques Duferco et NLMK, situées à La Louvière. L'entreprise a été contrainte de licencier en 2013 à cause du recul de la production d'acier dans l'Union européenne, dû à l'ouverture de frontières, notamment dans le secteur de l'automobile.

La production européenne d'acier brut dans l'Union a diminué de 30 millions de tonnes entre 2006 et 2011 quand la production chinoise passait de 33,7 % à 45 % de la production mondiale, qui avait augmenté de 300 millions de tonnes sur la même période.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur de cette aide de 981 956 EUR à la Belgique, pour lui permettre d'aider les victimes de la désindustrialisation engendrée par les politiques économiques de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – 2014. december 9-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Belgium javára történő igénybevételére, hogy támogassa a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

A belga hatóságok által említett adatok szerint az acélgyártási ágazat súlyos gazdasági zavarokkal küzd, nevezetesen gyorsan csökken az EU piaci részesedése. A 27 tagú EU-ban 2006 és 2011 között a nyersacél gyártása 206,9 millió tonnáról 177,7 millió tonnára esett vissza (−14,1%; −3,0%-os éves növekedés)(5), míg a gyártás világszinten 1249,0 millió tonnáról 1518,3 millió tonnára nőtt (+21,6%; +4,0%-os éves növekedés). Ennek hatására az EU-27 volumenben mért piaci részesedése a nyersacél világszintű gyártásából 2006 és 2011 között 16,6%-ról 11,7%-ra csökkent (−29,4%; −6,7%-os éves növekedés). Összehasonlításképpen: ugyanebben az időszakban Kína piaci részesedése 33,7%-ról 45,0%-ra nőtt (+33,6%; +6,0% éves növekedés).

A személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja az alábbi intézkedéseket foglalja magában 701 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: egyéni álláskeresési segítségnyújtás, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatás, képzés és átképzés, valamint a vállalkozói kedv ösztönzése.

A Fidesz-KDNP delegációja a szolidaritás jegyében támogatja az indítványt. Fontos, hogy az elbocsátott munkavállalók megfelelő támogatást kapjanak a munkaerőpiacon való újbóli elhelyezkedésükhöz.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) helps workers find new jobs and develop new skills when they have lost their jobs as a result of changing global trade patterns, e.g. when a large company shuts down or a factory is moved to outside the EU, or the global financial and economic crisis. Negotiations on the renewal of the Fund concluded under the Multiannual Financial Framework Agreement and a new EGF Regulation is now in place. There are six EGF applications to be voted on from Poland, Germany and Belgium.

The ECR is opposed in principle to the use of this fund and voted against the proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Само преди месеци обсъждахме възможни мерки за развитието на стоманодобива, а днес вече се чудим как да спасяваме вече станалото неспасяемо. Подчертавам, че ЕФПГ е един инструмент, който не помага за подобряването на ситуацията, а се опитва да компенсира донякъде влошаването на ситуацията в резултат на глобалните трансформации в икономиката. Подчертавам, че липсата на адекватна политика за растеж, който пък да доведе до откриване на нови работни места, респективно и до повишаване на квалификацията на работниците, а оттам и на заплащането им, не може да бъде заместена от ЕФПГ. Сривът в стоманодобива и въобще в сектора на металообработването е факт, но той се дължи основно на това, че ние непрекъснато губим пазари и позиции. Причината за това е, че ние въвеждаме правила, които ни правят неконкурентоспособни. В резултат на това нашите предприятия губят, работниците остават без работа, а ние тук се занимаваме с това: да им отпуснем ли по 100 евро на човек или не? Да ме прощавате, но това не е подход, ориентиран към растеж и повишаване на заетостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Echenique (GUE/NGL), por escrito. La delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo ha votado favorablemente a la movilización de este fondo, entendiendo que existe una necesidad objetiva y una expectativa legítima por parte de los trabajadores despedidos en recibir la serie de ayudas asociadas.

No obstante, consideramos insuficiente el Fondo de Adaptación a la Globalización en la actual coyuntura económica. Los procesos de reconversión industrial y de flexibilización laboral hacen que resulte más difícil absorber a una creciente masa de trabajadores y devalúa los derechos sociales de los trabajadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση διότι διατηρώ την πεποίθηση ότι τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής πρέπει να δίνονται κατά βάση στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ The European Globalisation Adjustment Fund was set up to provide additional assistance to workers who have lost their jobs as a result of major structural changes in world trade patterns. I voted in favour of this report because it is a means by which the EU can give valuable help to local economies hard hit by company closures. I regret that the government has not taken advantage of this fund in Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. ‒ O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização é um instrumento que confere apoio aos trabalhadores que sofrem as consequências de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial e visa prestar assistência aos trabalhadores despedidos.

É o caso da empresa Hainaut steel, Duferco-NLMK no setor do aço. De acordo com as autoridades belgas, houve uma redução da quota de mercado da UE-27 entre 2006 e 20011, na produção de aço bruto, de –29,4 %, em comparação, durante o mesmo período, com um aumento da China de 33,6 %. Simultaneamente, houve uma diminuição da procura de produtos siderúrgicos nos setores automóvel e da construção na UE devido à crise económica. As dificuldades naquela empresa estão relacionadas com a globalização e foram verificadas as condições de elegibilidade da candidatura ao apoio do FEG.

Votei favoravelmente esta proposta de resolução para melhorar a empregabilidade de todos os trabalhadores por meio de formação adaptada e do reconhecimento das qualificações e competências adquiridas ao longo da carreira profissional, em condições de igualdade de tratamento. Este apoio deve ser complementar à responsabilidade da empresa por força da legislação nacional e não sobreponível a outro tipo de suporte financeiro por parte de União.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O FEG foi criado para fornecer suporte adicional aos trabalhadores despedidos na sequência de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial devido à globalização ou crise financeira e ajudá-los a encontrar novos empregos. Aos trabalhadores despedidos são oferecidos medidas tais como suporte para a criação de empresas, assistência na procura de emprego, orientação profissional e vários tipos de formação. Na maioria dos casos, as autoridades nacionais já começaram a tomar medidas para obter os seus custos reembolsados pela UE, quando os seus pedidos são aprovados.

As autoridades belgas apresentaram a candidatura FEG/2013/007 BE/Hainaut steel, na sequência de 708 despedimentos relacionados com o encerramento da empresa Duferco e com reduções de pessoal na empresa NLMK, ambas com atividade no setor das indústrias metalúrgicas de base. A contribuição financeira total solicitada ascende a 981 956 euros. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A candidatura a que se refere este relatório diz respeito a 708 despedimentos ocorridos nas empresas Duferco—NLMK. Com o argumento de graves perturbações económicas, com um decréscimo na quota de mercado e a diminuição da produção para justificar a opção de recorrer a um despedimento em massa, a candidatura apresentada pela Bélgica ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização pretende mobilizar o montante de 981 956 euros.

Apesar de as autoridades belgas garantirem que a contribuição financeira de forma alguma irá substituir as ações e responsabilidades das empresas por força da legislação nacional ou de convenções coletivas, aspeto que tenta salvaguardar que o financiamento não é usado para a promoção de despedimentos, o que se revela necessário é a restituição dos postos de trabalho extintos e a compensação dos danos causados na vida destes 708 trabalhadores e suas famílias.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa richiesta di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per fornire sostegno supplementare ai lavoratori dell'acciaieria belga Hainaunt Steel. La crisi della siderurgia in Europa resta un fatto gravissimo. La sfida che deve vincere il settore è molto ambiziosa, in quanto deve coniugare da un lato la protezione dei lavoratori, dai rischi connessi all'inquinamento e dall'altro le imprese europee dalla concorrenza che le fa arretrare nel panorama mondiale e dal calo generalizzato della domanda di acciaio dovuto alla riduzione generalizzata degli investimenti.

L'Europa deve quindi definire una tabella di marcia che riporti l'industria dell'acciaio al centro delle politiche industriali e trasformarla in un settore sostenibile e redditizio.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Európska komisia rozhodla o mobilizácii prostriedkov z EGF v prospech Belgicka po tom, čo prišlo o pracovné miesta 708 pracovníkov v dôsledku vážnych hospodárskych problémov v odvetví výroby ocele, najmä k rýchlemu znižovaniu trhového podielu Európskej únie. Počet osôb zamestnaných v metalurgickom priemysle klesol o 20 % v rokoch 2008 – 2013. Po zatvorení predmetného podniku sa zvýšila nezamestnanosť v regióne a vysoký vek a nízke vzdelanie prepustených zamestnancov im znemožňuje si nájsť adekvátne zamestnanie. Objem finančných prostriedkov by mal predstavovať 981 956 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto favorevolemente alla concessione del fondo di € 981.956 per 708 esuberi nel settore dell'acciaioin in Vallonia.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) - Bέλγιο , διότι τα χρήματα του ταμείου προσαρμογής πρέπει να δίνονται κατά βάση στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης. Δεν χρειαζόμαστε εξειδικευμένους άνεργους.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of this report to support the reintegration of 701 workers at Duferco NLMK, an industry operating in the steel sector, back into the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ Europa y el mundo se encuentran inmersos en un profundo proceso de globalización que, pese a ser fuente de creación de comercio y riqueza, también puede conllevar riesgos a los que debemos estar muy atentos. Como consecuencia de este proceso hay sectores que están más expuestos a la competencia internacional, por lo que desde la UE debemos dar respuesta a aquellos ciudadanos que pierden su empleo como consecuencia de la globalización. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presta apoyo a los trabajadores que pierden su empleo como consecuencia de grandes cambios estructurales en las pautas del comercio mundial, provocados por la globalización (por ejemplo, cierre de grandes empresas o deslocalización de la producción fuera de la UE) o por la crisis económica y financiera mundial. Por este motivo he votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización o la crisis financiera y para ayudarles a encontrar nuevos puestos de trabajo.

He votado a favor de este informe porque da luz verde a la movilización que se refiere a las empresas Duferco Belgium SA y NLMK La Louvière SA (Bélgica) que operan en el sector del acero. En este caso, la financiación del FEAG asciende a 981 956 EUR y el paquete incluye medidas como la asistencia individual de búsqueda de empleo, servicios de información general, la formación y la promoción de la iniciativa empresarial.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Con lo sblocco dei contributi previsti dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, l'Unione europea dà un segno concreto di sostegno ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, permettendo così di agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Mi rallegro quindi dell'approvazione della relazione sul caso della riorganizzazione aziendale di Hainaut Steel.

In questo come in molti altri casi, l'Europa interviene solo per coprire i cali di competitività e fornire alle imprese e ai lavoratori nuovi strumenti di riconversione delle competenze e delle capacità professionali. Si tratta di strumenti sicuramente decisivi: l'auspicio è che gli sforzi di nuovo slancio produttivo che l'UE ha intrapreso con il nuovo Piano Juncker possano progressivamente rendere le imprese UE finalmente più forti nel mercato globale, ribaltando quindi la tendenza di declino che una parte del nostro settore industriale ha subito negli ultimi anni.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Plenkovic report on the European Globalisation Adjustment Fund because it fully complies with the eligibility criteria laid down in the EGAF Regulation. I welcome that the EGF funding of EUR 981 956 shall contribute to the coordinated package of personalised services for the reintegration of 701 redundant workers into employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. ‒ La Belgique a demandé une aide au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, suite aux licenciements de 708 salariés des entreprises sidérurgiques Duferco et NLMK, situées à La Louvière. L'entreprise Duferco a fermé et NMLK a réduit son personnel.

Ces licenciements sont intervenus entre le 22 janvier et le 22 octobre 2013. Ils ont pour origine le recul des parts de marché des entreprises de l'Union européenne dans le secteur de la production d'acier. L'ouverture des frontières, notamment dans l'automobile, a affaibli l'industrie sidérurgique européenne.

Entre 2006 et 2011, la part d'acier brut dans l'Union européenne est ainsi passée de 206,9 millions de tonnes à 177,7 millions de tonnes. Pendant la même période, la production mondiale passait de 1 249 millions de tonnes à 1 548,3 millions de tonnes. La production européenne a donc chuté de 16,5 à 11,4 % de la production mondiale.

La mondialisation des échanges a surtout profité à la Chine, dont la part de marché dans la production d'acier est passée de 33,7 à 45 %.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur de cette aide de 981 956 EUR à la Belgique, pour lui permettre d'aider les salariés, victimes de la désindustrialisation voulue par l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ La delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo ha votado favorablemente a la movilización de este fondo para la compañías del sector metalúrgico de la región de Hainaut en Bélgica, entendiendo que existe una necesidad objetiva y una expectativa legítima por parte de los 708 trabajadores despedidos en recibir la serie de ayudas asociadas.

No obstante, consideramos insuficiente el Fondo de Adaptación a la Globalización en la actual coyuntura económica particularmente en el sector metalúrgico. Los procesos de reconversión industrial y de flexibilización laboral hacen que resulte más difícil absorber a una creciente masa de trabajadores y devalúa los derechos sociales de los trabajadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the implementation of the European Globalisation Adjustment Fund to offer assistance in Belgium, following 708 redundancies in the enterprises Duferco Belgium SA and NLMK La Louvière SA operating in the steel sector

The funding of EUR 981 956 will contribute to the coordinated package of personalised services for the reintegration of 701 redundant workers into employment. The package includes measures such as individual job-search assistance, general information services, training, retraining and promotion of entrepreneurship.

The UK has never made an application under this fund. UK workers therefore receive none of this support.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this support for the steel industry in Belgium, which concerns more than 700 workers. This sector has faced globalisation and because of it, production of steel has undergone serious economic disruption, in particular a rapid decline of the EU’s market share.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. – La delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo ha votado favorablemente a la movilización de este fondo para la compañías del sector metalúrgico de la región de Hainaut en Bélgica, entendiendo que existe una necesidad objetiva y una expectativa legítima por parte de los 708 trabajadores despedidos en recibir la serie de ayudas asociadas.

No obstante, consideramos insuficiente el Fondo de Adaptación a la Globalización en la actual coyuntura económica, particularmente en el sector metalúrgico. Los procesos de reconversión industrial y de flexibilización laboral hacen que resulte más difícil absorber a una creciente masa de trabajadores y devalúan los derechos sociales de los trabajadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu odluke Parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za otpuštanje društava Duferco i NLMK radi toga što će ista imati negativne učinke na belgijsku regiju Hainaut gdje je stopa nezaposlenosti veća od valonskog prosjeka, a ovisi o teškoj industriji i javnom sektoru.

Podržavam uključenost socijalnih partnera i organizacija u proces koordinacije i provedbe mjera potpore te usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama zbog toga što otpuštanja u metalurškoj industriji dovode do potrebne prekvalifikacije radnika kako bi isti bili u mogućnosti pronaći posao u drugim sektorima.

Držim da je iznimno važno da se financijskim doprinosom Fonda za prilagodbu globalizaciji sufinanciraju samo mjere koje vode dugoročnom zaposlenju i koje su usmjerene ka suzbijanju negativnih svjetskih tokova globalizacije.

Stoga, podržavam ove mjere potpore koje se tiču sektora čelika koji je bio već predmet pet sličnih zahtjeva, a pogođen je posljedicama trendova globalizacije i svjetske financijske krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ La Belgique a demandé une aide au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, suite aux licenciements de 708 salariés des entreprises sidérurgiques Duferco et NLMK, situées à La Louvière. L'entreprise a été contrainte de licencier en 2013 à cause du recul de la production d'acier dans l'Union européenne, dû à l'ouverture de frontières, notamment dans le secteur de l'automobile.

La production européenne d'acier brut dans l'Union a diminué de 30 millions de tonnes entre 2006 et 2011 quand la production chinoise passait de 33,7 % à 45 % de la production mondiale, qui avait augmenté de 300 millions de tonnes sur la même période.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur de cette aide de 981 956 EUR à la Belgique, pour lui permettre d'aider les victimes de la désindustrialisation engendrée par les politiques économiques de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Andrej Plenković sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des salariés licenciés de l'entreprise Hainaut Steel en Belgique. Ce fonds débloquera une enveloppe de 981 956 EUR en faveur des 708 salariés licenciés de la société Hainaut Steel qui servira à financer des formations, des services de conseils ou des primes à la création d'entreprises afin d'aider les bénéficiaires à se réinsérer sur le marché du travail.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu la résolution portant sur la demande de mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation introduite par la Belgique concernant des licenciements intervenus dans les entreprises Duferco Belgium SA et NLMK La Louvière SA. Ce fonds a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. Ainsi, je me félicite de l'adoption de cette aide s'élevant à 981 956 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή ( S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, καθώς πιστεύω πως αποτελεί κίνηση μείζονος σημασίας η παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Belgien beantragte Unterstützung nach den Kündigungen bei zwei Herstellern von Grundmetallen (Duferco Belgium SA und NLMK La Louvière SA) in der Region Hainaut. Die Kündigungen in Hennegau waren das Ergebnis eines raschen Rückgangs des Marktanteils europäischer Unternehmen im Bereich der Produktion von Rohstahl auf weltweiter Ebene, in Verbindung mit einem Rückgang der Stahl-Nachfrage in der Automobil- und Bauindustrie als Folge der Wirtschaftskrise und einem relativen Anstieg der Produktionskosten. Die Maßnahmen würden 701 Arbeitern aus der Stahlindustrie in Hennegau Hilfe bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen bieten. Ich unterstütze diesen Antrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I am pleased to support the application for the Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund made by Hainaut Steel (Duferco and NLMK). The European Globalisation Adjustment Fund was set up to provide additional assistance to workers who have lost their jobs as a result of major structural changes in world trade patterns. Duferco and NLMK were large employers in the Hainaut region of Belgium and the 708 redundancies which have resulted from their closure, have had a significant adverse impact on the local economy. Many of those made redundant do not hold qualifications and will have to be retrained to find new employment. I therefore voted in favour of this report as it is a means by which the EU can give valuable help to the local economy and support the workers affected by helping them re-enter the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of mobilisation of the fund, as I support giving assistance to reintegrate workers into the labour market who have been made redundant due to major structural changes in world trade patterns due to globalisation and the economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Voto positivamente la relazione dell'on. Andrej Plenković, che prevede un sostegno ad alcune aziende belghe colpite dalla crisi economica. Nello specifico, la relazione prevede lo stanziamento di risorse necessarie per il reinserimento nel mercato del lavoro di 708 collocati in esubero verificatisi presso imprese operanti nel settore economico dell'acciaio.

L'Europa dimostra ancora una volta la propria missione di solidarietà e la propria concretezza nell'aiuto alle persone, lavoratori, che più soffrono gli effetti di una crisi economica devastante.

 
  
MPphoto
 
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE), par écrit. ‒ Après l'avoir déjà fait en commission "Emploi et affaires sociales", j'ai de nouveau voté en faveur du rapport PLENKOVIC.

L'adoption de ce rapport acte la mise œuvre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour 701 anciens salariés de l'entreprise belge Duferco NLMK.

L'aide de 981 956 EUR accordée au titre de ce fond permettra à ces travailleurs de retrouver un emploi grâce notamment à des mesures de réorientation, de formation et de conseil.

Une nouvelle fois, je me réjouis que l'Union européenne prenne en main les difficultés de certains secteurs, comme ici la métallurgie, et sache y répondre efficacement.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ L'Union européenne, par sa participation active au processus de mondialisation et ses politiques commerciales passives, est largement responsable de l'affaiblissement économique des nations et du déclassement de notre appareil productif. Estimant que l'allocation de ces fonds constitue une juste, quoique modeste, réparation des préjudices de son action subis par les peuples, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ La Belgique a demandé une aide au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, suite aux licenciements de 708 salariés des entreprises sidérurgiques Duferco et NLMK, situées à La Louvière. La mondialisation, la libre circulation des capitaux et des marchandises, la politique d'austérité et leurs promoteurs sont responsables de cette situation: alors que la part de l'Union européenne sur le marché de la production d'acier brut a diminué de 6,7 % par an entre 2006 et 2011, la part de marché de la Chine a augmenté, elle, de 6 % par an. Et ce, alors même que la production mondiale a augmenté de 300 millions de tonnes sur la même période.

J'ai donc voté en faveur de cette aide de 981 956 EUR à la Belgique, en faveur des victimes de cette désindustrialisation à marche forcée.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. Esta es la primera movilización del FEAG en 2015. La solicitud se presentó después de los 708 despidos en las empresas Duferco Belgium SA y NLMK La Louvière SA (Bélgica) que operan en el sector del acero, en el período de referencia del 22 de enero de 2013 hasta el 22 de octubre de 2013. La financiación del FEAG asciende a 981 956 EUR y el paquete incluye medidas como la asistencia individual de búsqueda de empleo, servicios de información general, la formación y la promoción de la iniciativa empresarial, con las que estamos de acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe ya que permite la movilización de recursos a raíz del despido de 708 trabajadores en dos empresas, relacionado con el cierre de Duferco y las reducciones de personal en NLMK, que operan en la NACE Rev. 2, división 24 «Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» y están ubicadas en La Louvière, en la provincia de Henao. Estos despidos tuvieron lugar durante el período de referencia comprendido entre el 22 de enero y el 22 de octubre de 2013, y están relacionados con la disminución de la cuota de mercado de la Unión en el sector de la producción del acero.

Esta movilización de fondos se debe a las desastrosas consecuencias de la internacionalización de los sectores productivos en la UE.

Estos fondos no son capaces de solucionar las problemáticas de estos trabajadores en el contexto del desempleo en Bélgica, pero al menos dan la posibilidad de paliar una pequeña parte del drama humano. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Teniendo en cuenta que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ha de proporcionar una asistencia rápida, estoy de acuerdo con las medidas personalizadas llevadas a cabo con antelación a la decisión por Bélgica, ya que la decisión fue tomada tras año y medio de su solicitud.

El impacto de la globalización en las empresas de producción de acero Duferco y NLMK de Bélgica, junto con un descenso en la demanda de este material en los últimos años, ha ocasionado mucho desempleo y ha hecho necesario que se lleven a cabo estas medidas especializadas para adaptar a dichos trabajadores al mercado laboral actual, ya que al trabajar estos en el sector del acero muchos carecen de estudios o experiencia suficiente para competir en el actual mercado laboral.

Por ello, y además por la función adicional del Fondo de implantar una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y la no discriminación, considero que esta propuesta debe ser aprobada para conseguir así una mejor situación laboral en Bélgica.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Europska komisija usvojila je prošle godine prijedlog mobilizacije Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u iznosu od gotovo milijun eura za pomoć 708 otpuštenih radnika u 2013. iz belgijskih trgovačkih društava Duferco i NLMK.

Oba trgovačka društva bave se proizvodnjom sirovog čelika, industrijom koja je u članicama Unije doživjela pad proizvodnje od 15 % u razdoblju od 2006. do 2011., dok je u istom razdoblju svjetska proizvodnja rasla. To je za posljedicu imalo i pad potražnje čelika te naštetilo konkurentnosti država članica EU-a i dovelo do velikog broja izgubljenih radnih mjesta.

Traženi iznos je 50% od ukupnih sredstava za provođenje plana pomoći otpuštenim zaposlenicima. Kroz proces traženja posla susreću se s problemima zbog niske razine kvalifikacija s obzirom da više od 50% njih nema završeno srednjoškolsko obrazovanje. Pomoć im se planira pružiti kroz individualnu asistenciju prilikom traženja posla, edukaciju i obuke u svrhu prekvalifikacije te kroz promociju samozapošljavanja.

Podržala sam Izvješće zastupnika Plenkovića i mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji namijenjenog 708 otpuštenih belgijskih građana jer će im se na ovaj način olakšati pronalazak novog zaposlenja, a rast zapošljavanja pozitivno će se odraziti i na standard cijele belgijske regije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Es nobalsoju par, tas bija nominatīvs balsojums. 534 deputāti kopā ar mani un kolēģiem no S&D politiskās grupas atbalstīja deputāta Andreja Plenkoviča ziņojumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Aby opatrenia boli účinné, je rozhodujúce, aby boli prijaté včas, resp. v primeranej lehote. Iba tak môžu splniť svoj účel. Preto je dôležité, aby sa bezodkladne prijali zrozumiteľne zadefinované postupy s jednoznačnými termínmi na posudzovanie konkrétnych žiadostí tak, aby poskytnutá pomoc bola účelná a zároveň bolo možné vopred posúdiť dopady na zamestnanosť. Poskytnutú pomoc treba prioritne zamerať na zamestnancov, ktorí sa vzhľadom na vek a kvalifikáciu najťažšie uplatnia na trhu práce, a na prijatie opatrení, ktoré povedú k udržateľnej zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, διότι οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Ιουνίου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette proposition de mobilisation du FEM qui va permettre de soutenir Hainaut Steel, une entreprise belge en difficulté. J'avais déjà voté favorablement pour cette demande en commission EMPL. C'est ici 708 licenciés des industries de l'acier belges qui vont en bénéficier.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal.

According to data referred to by the Belgian authorities, the sector of the production of steel has undergone serious economic disruption, in particular a rapid decline of the EU’s market share.

Moreover, the effects of these changes in trade patterns have been worsened by other factors such as a decrease in demand in steel in the automotive and construction sectors in the EU as a consequence of the economic crisis and a relative increase of production costs (raw materials, energy, environmental constraints, etc.). These factors have harmed the competiveness of the EU’s steel industry and have led to a high number of job losses in the steel sector in recent years.

The coordinated package of personalised services to be co-funded includes following measures for the reintegration of 701 redundant workers into employment: individual job-search assistance, case management and general information services, training and retraining and promotion of entrepreneurship.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho sostenuto favorevolmente la relazione sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, relativa alla domanda avanzata dal Belgio volta ad ottenere un contributo finanziario pari ad 981 956 EUR, a seguito di 708 esuberi, dovuti alla chiusura della Duferco e alla riduzione di personale presso la NLMK, società operanti nel settore delle attività metallurgiche.

Il settore della produzione dell'acciaio ha subito notevoli squilibri economici, in particolare un calo brusco della quota di mercato dell'UE, e la struttura del commercio mondiale è stata resa più complessa da alcuni fattori, come la diminuzione della domanda di acciaio nel settore automobilistico ed edilizio.

Occorre quindi tutelare i lavoratori che, a causa della crisi economica, hanno perso il loro posto di lavoro e garantire che il Fondo sostenga il loro reinserimento stabile nel mercato del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Il settore della produzione dell'acciaio ha subito gravi perdite economiche, a causa dei cambiamenti del mercato attribuibili all'inarrestabile avanzamento del fenomeno della globalizzazione.

Ho espresso il mio consenso nei confronti della relazione Plenković, poiché ritengo opportuna la mobilitazione del FEG, a sostegno del reinserimento, nel mercato del lavoro di 708 lavoratori in esubero presso la Hainaut Steel, industria belga del settore metallurgico.

È necessario che l'Unione europea, sulla scorta del principio di solidarietà tra Stati, intervenga tempestivamente a sostegno dei cittadini bisognosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Dieser Antrag erhielt meine positive Stimme, da Unternehmen, welche unter den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge leiden und die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung erfüllen, unterstützt werden müssen. Durch die Verlagerung des Marktgefüges nach China und durch die rückläufige Nachfrage nach Stahl in der Automobil- und Baubranche in der EU gingen zahlreiche Arbeitsplätze verloren. Jene Arbeitnehmer, welche unter den Folgen dieser Strukturveränderungen leiden, müssen zusätzlich unterstützt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (EFDD), raštu. ‒ Balsavau už lėšų skyrimą darbo netekusiems žmonėms perkvalifikuoti po to, kai neatlaikiusi Azijos valstybių konkurencijos, Belgijos Heno provincijos La Luvjero mieste savo veiklą nutraukė viena metalo gamybos įmonė, o kita smarkiai sumažino darbuotojų skaičių. Lėšos būtinos, siekiant kuo skubiau išspręsti socialines problemas, perkvalifikuoti ir grąžinti į darbo rinką net 708 darbingo amžiaus žmonių, kurie buvo atleisti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ En 2013, 50 % du personnel a été licencié dans le cas de ces entreprises conjointes de sidérurgie implantées sur le site de La Louvière en Belgique. Entre 2006 et 2011, la part de marché de la Chine est passée de 33,7 % à 45 % quand celle de l'Union européenne a baissé de 5 points pour atteindre 11,7 % en 2011. Derrière tous ces chiffres, se trouve une réalité bien amère pour les travailleurs licenciés et un mal profond: aucune politique industrielle européenne. Je m'abstiens pour ne pas priver les travailleurs de ce fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do fator trabalho, que são praticados em vários países, nomeadamente na China e na Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi no passado utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio à Bélgica que apresentou a candidatura FEG/2013/007 BE/Hainaut steel a uma contribuição financeira do FEG, na sequência de 708 despedimentos relacionados com o encerramento da empresa Duferco e com reduções de pessoal na empresa NLMK, ambas com atividade no setor correspondente à divisão 24 da NACE Rev. 2 (indústrias metalúrgicas de base) e situadas na localidade de La Louvière, na província do Hainaut.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) is one of the key tools at the EU’s disposal to provide additional assistance to workers negatively impacted by major structural changes in world trade patterns. The Commission approved this specific application as it met the conditions to mobilise the EGF to support the local economy. I therefore voted in favour of this report to alleviate the situation of 708 workers in Belgium due to the decline in market share in the steel industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Duferco et NLMK, deux entreprises belges actives dans le secteur de la fabrication de métaux de base, ont dû procéder à 708 licenciements en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial causant un net recul de la part de marché de l'Union européenne sur les marchés mondiaux, et entraînant une baisse de la compétitivité de l'industrie sidérurgique européenne et de nombreuses pertes d'emplois. Or, il est impératif d'aider ces travailleurs victimes de la crise à retrouver un emploi. La proposition visant à mobiliser un montant de 981 956 EUR au titre du FEM, et partant, permettant la reconversion de 701 travailleurs est indispensable pour soutenir l'emploi, quand on connaît les difficultés actuelles du secteur sidérurgique.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report giving the green light for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in Belgium. The application was submitted following the 708 redundancies in the enterprises Duferco Belgium SA and NLMK La Louvière SA operating in the steel sector, in the reference period from 22 January 2013 to 22 October 2013. The EGF funding will contribute to the coordinated package of personalised services for the reintegration of 701 redundant workers into employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Regulamento n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, instituiu o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) com o objetivo de apoiar os trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho devido a alterações estruturais no contexto da economia global.

Esta é a primeira candidatura examinada no âmbito do orçamento de 2015 e refere-se à mobilização de um montante total de 981 956 euros do FEG a favor da Bélgica. A candidatura diz respeito ao despedimento de 708 pessoas no período de referência entre 22 de janeiro de 2013 e 22 de outubro de 2013.

Sou favorável ao presente relatório, salientando que a contribuição financeira do FEG não substitui as ações que são da responsabilidade das empresas por força da legislação nacional ou de convenções coletivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Il nous est demandé dans ce rapport de couvrir les dégâts engendrés par la politique ultralibérale menée par Bruxelles. Une nouvelle fois, l'Union européenne joue au pompier pyromane en essayant d'éteindre l'incendie qu'elle a elle-même allumé. Elle va ainsi compenser partiellement les dégâts qu'elle cause par son idéologie ultralibérale. L'incohérence d'une telle politique ne semble d'ailleurs choquer personne.

Je vote pour cette aide aux salariés afin de ne pas pénaliser davantage les victimes de l'ultralibéralisme européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it fulfils the eligibility criteria laid down in the EGF Regulation with the exception of two where the number of employees is lower than that specified in the regulation. There is a precedent for this and Parliament supports their applications.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Il s'agit de mobiliser le Fonds à hauteur de 980 000 EUR pour appuyer le reclassement de 708 salariés licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise Duferco et des réductions de personnel opérées chez NLMK. Ces deux sociétés du Hainaut produisent des métaux de base.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ Aujourd'hui, le Parlement européen a adopté cinq rapports de mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Je me suis prononcée en faveur de chacun de ces cinq rapports. L'objectif de ce fonds est de permettre à des salariés qui ont été licenciés d'avoir des formations personnalisées afin qu'ils puissent se reconvertir professionnellement.

Sur ce dossier, le Parlement européen a donné son accord pour le déblocage de 1 million d'euros issus de ce fonds à destination de 701 bénéficiaires qui sont des salariés licenciés de plusieurs entreprises de l'industrie métallurgique dans la province du Hainaut en Belgique.

En cette période difficile, la mobilisation de ce fonds est essentielle. Il est impératif que des formations personnalisées soient dispensées aux personnes licenciées afin qu'elles puissent retourner dans l'emploi le plus vite possible. Le Parlement européen montre encore une fois son attachement à une des valeurs fondatrices de l'Union européenne: la solidarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo con favore la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il Belgio, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori dell'azienda Hainaut Steel, collocati in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale. In base ai dati delle autorità belghe, il settore della produzione dell'acciaio ha subito gravi perturbazioni economiche, in particolare un calo brusco della quota di mercato dell'UE.

Gli effetti di questi cambiamenti nella struttura degli scambi commerciali sono stati aggravati da altri fattori, quali la diminuzione della domanda di acciaio nel settore automobilistico ed edilizio dell'UE in conseguenza della crisi economica e un relativo incremento dei costi di produzione (materie prime, energia, vincoli ambientali, ecc.). Questi fattori hanno avuto un impatto negativo sulla competitività dell'industria siderurgica europea, causando la perdita di un numero elevato di posti di lavoro nel settore dell'acciaio negli ultimi anni in seguito alla chiusura e alla ristrutturazione degli impianti da parte di vari produttori di acciaio in Europa.

Il pacchetto di aiuti europei oggi approvato servirà a favorire il reinserimento professionale di 701 lavoratori in esubero, attraverso misure di assistenza personalizzata nella ricerca di impiego, di formazione e riqualificazione, di promozione dell'imprenditorialità.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport car il propose de compenser, via le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, toutes les victimes collatérales de certaines opérations économiques engendrées à l'échelle mondiale. À ce titre, je soutiens pleinement toutes les actions visant à renforcer la cohésion au sein de notre continent en protégeant ses travailleurs et qui renforcent la dimension sociale du projet européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La domanda in esame si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 981 956 EUR a favore del Belgio. Tra le competenze dell'Unione europea rientra il sostegno ai lavoratori che, come conseguenza dei grandi cambiamenti nei flussi commerciali mondiali, perdono la propria occupazione.

È per questo motivo che ho ritenuto doveroso esprimere il mio consenso nei confronti della relazione firmata dal collega Plenković, che sostiene la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a beneficio di 708 esuberi in due imprese, Duferco e NLMK, operanti nel settore metallurgico.

Lo stanziamento, che finanzierà azioni mirate a potenziare le competenze professionali di questi lavoratori, contribuirà ad offrire loro nuove opportunità di occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Susţin implementarea acestui Fond european de ajustarea la globalizare - cererea EGF BE/Hainaut steel în calitate de raportor special al Grupului Social Democrat din Parlamentul European pentru Fondurile EGF.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru mobilizarea fondului european de ajustare la globalizare privind cererea din partea Belgiei ca urmare a 708 disponibilizări la două întreprinderi cauzate de închiderea Duferco și de reducerile de personal de la NLMK, întreprinderi din domeniul prelucrării metalelor de bază.

Disponibilizările au avut loc în perioada ianuarie - octombrie 2013 și au legătură cu scăderea cotei de piață a Uniunii în sectorul producției de oțel.

În perioada 2006-2011, producția de oțel brut din UE-27 a scăzut de la 206,9 milioane de tone la 177,7 milioane de tone (–14,1 %), în timp ce, la nivel mondial, producția a crescut de la 1 249 milioane de tone la 1 518,3 milioane de tone (+21,6 %). Acest lucru a dus la scăderea cotei de piață a UE-27 în ceea ce privește producția de oțel brut și la creșterea cotei de piață a Chinei de la 33,7 % la 45 % în aceeași perioadă.

Având în vedere că aceasta este cea de-a cincea cerere FEG din sectorul siderurgic, în calitate de coordonator S&D pentru industrie, cercetare și energie susțin necesitatea unei strategii a Uniunii în domeniul prelucrării metalelor de bază. Subliniez că este nevoie de o abordare eficientă și coordonată la nivelul Uniunii pentru a combate șomajul din sectorul siderurgic.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Ich habe für den Antrag gestimmt, da die materiellen und formellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Fonds für die Anpassung an die Globalisierung im vorliegenden Fall gegeben sind und ich mir von den in Aussicht gestellten Finanzmitteln erhoffe, dass die betroffenen Angestellten und Arbeiter hieraus Zukunftsperspektiven gewinnen können. Mithin erhoffe ich mir auch positive Aspekte für die wirtschaftliche Prosperität der Region.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin ettepanekut eraldada Belgiale EGF-fondist 981 956 eurot, sest selle abil saame tööturule tagasi aidata 708 inimest, kes terasetootmise sektoris töötuks jäid. Töötus on Euroopa Liidus üks valusamaid probleeme. Struktuursete muutuste ja globaliseerumise tagajärjel on paljud ettevõtted pidanud väga palju töötajaid koondama või uksed sulgema. EGFi abil saame need inimesed uuesti tööturul mobiliseerida.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerato che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile; che l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013(4) riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'inclusione dei lavoratori autonomi e dei giovani nell'ambito delle azioni e dei beneficiari ammissibili, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Belgijske vlasti tvrde da je sektor proizvodnje čelika doživio ozbiljan gospodarski poremećaj, posebice brzi pad udjela na tržištu EU-a. Između 2006. i 2011. godine proizvodnja sirovog čelika u EU-27 smanjena je za 14,1%, - 3,0% godišnjeg rasta, dok je u cijelom svijetu proizvodnja povećana za 21,6%, + 4,0 % godišnji rast. To je dovelo do smanjenja u EU-27 tržišnih udjela u proizvodnji sirovog čelika, mjereno u smislu volumena, sa 16,6% u 2006. na 11,7% u 2011. godini (- 29,4%, - 6,7% godišnji rast). Za usporedbu, u istom razdoblju, Kina je tržišni udio povećala s 33,7% na 45,0% (+ 33,6%, + 6,0% godišnjeg rasta).

Ti čimbenici su naštetili konkurentnosti industrije čelika u EU-u, što je dovelo do velikog broja izgubljenih radnih mjesta u sektoru čelika u posljednjih nekoliko godina zbog zatvaranja postrojenja i restrukturiranja nekoliko proizvođača čelika u Europi.

Zahtjev se odnosi na 708 radnika otpuštenih tijekom razdoblja od devet mjeseci od 22. siječnja 2013. do 22. listopada 2013. (što uključuje 381 radnika koji su bili višak radne snage u Duferco i 327 u NLMK-u).

Predloženi doprinos iz EGF-a na koordinirani paket personalizirane usluge je 981 956 EUR, što predstavlja 50% ukupnog troška.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Podržavam mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) kako bi se pomoglo Belgiji s tehnološkim viškom u sektoru čelika s 981 956 EUR, što predstavlja 50% ukupnog troška. S ciljem uspostave veze između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima zbog globalizacije, belgijske vlasti tvrde da je sektor proizvodnje čelika doživio ozbiljan gospodarski poremećaj okarakteriziran brzim padom udjela EU-a na tržištu.

Prema podacima belgijskih vlasti, između 2006. i 2011. godine, proizvodnja sirovog čelika u EU-27 smanjena je s 206,9 milijuna tona na 177,7 milijuna tona (- 14,1%, - 3,0% godišnjeg rasta), dok je na globalnoj razini proizvodnja povećana s 1 249,0 milijuna tona na 1 518,3 milijuna tona (+ 21,6%; + 4,0% godišnjeg rasta). To je dovelo do smanjenja tržišnog udjela EU-27 u proizvodnji sirovog čelika.

Zahtjev se odnosi na 708 otkaza u razdoblju od devet mjeseci, od siječnja do listopada 2013. (što uključuje 381 otkaza u Duferco-u i 327 otkaza u NLMK-u). Duferco i NLMK djeluju u istom sektoru gospodarske djelatnosti (Proizvodnja metala). Zemlje članice trebaju pokazati solidarnost jedne prema drugima kada je potrebno te mi je drago da su to pokazale i danas na ovom primjeru.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ U vrijeme kada je Europa suočena s financijskom, gospodarskom i socijalnom krizom i nezaposlenošću kao ključnom posljedicom, EU treba koristiti sva sredstva na raspolaganju da reagira, pogotovo u pogledu osiguravanja podrške ljudima koji su izgubili svoja radna mjesta.

Belgija je podnijela zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel za financijski doprinos iz EGF-a uslijed otpuštanja 708 radnika u postrojenjima dvaju društava, odnosno slijedom zatvaranja postrojenja Dufreco i smanjenja osoblja u postrojenju NLMK.

Zbog globalizacije u svjetskim trgovinskim tokovima u proizvodnji čelika zabilježen je ozbiljan gospodarski poremećaj koji se u prvom redu odnosio na nagli pad tržišnog udjela EU-a. Otpuštanja u društvima Dufreco i NMLK izazvat će nepovoljne učinke na regiju Hainaut, nekadašnje područje rudarske i čelične industrije, u kojem je stopa nezaposlenosti iznosila 17,7%, a niska razina obrazovanja osoba koje traže posao (51% nema završenu srednju školu) stvara dodatnu prepreku pronalasku posla.

Stoga podržavam Izvješće o mobilizaciji 981 956 eura, što je 50% ukupnog proračuna, a koja će imati konkretan učinak na mnoštvo radnika koji su postali tehnološki višak u sektoru proizvodnje čelika u regiji Hainaut.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La mobilitazione del FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) è questa volta a favore del Belgio per il reinserimento professionale dei lavoratori in esubero della Hainaut Steel, un'impresa del settore della produzione dell'acciaio, secondo, come da procedura, una proposta di decisione adottata dalla Commissione. Le autorità belghe hanno affermato che il settore dell'acciaio ha subito negli ultimi anni gravi perturbazioni economiche e l'UE ha perso una quota di mercato importante.

La produzione dell'acciaio grezzo è diminuita nell'UE, con una variazione annua di -3% ed una perdita di mercato. La crisi del settore automobilistico e delle costruzioni , grossi utilizzatori d'acciaio, ha contribuito ad aumentare la crisi dell'industria siderurgica europea con le relative conseguenze. Mi auguro che i servizi personalizzati per i 701 lavoratori in esubero finanziati dal fondo possano aiutarli a riqualificarsi.

In questo caso specifico, si tratta di assistenza personalizzata nella ricerca di impiego, gestione dei singoli casi e servizi di informazioni generali; formazione e riqualificazione; promozione dell'imprenditorialità.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Le secteur sidérurgique a connu un fort déclin en Europe, avec une baisse drastique de la production d'acier dans l'UE 27 entre 2006 et 2011, alors même que la production a augmenté au niveau mondial. Si la concurrence chinoise et indienne est l'une des raisons principales de cette baisse, il faut également prendre en compte la baisse de la demande d'acier dans les secteurs de l'automobile et de la construction dans l'Union. Cela a eu pour conséquence directe la fermeture de nombreux sites de production, et notamment en Belgique.

Dans ce contexte, j'ai soutenu la demande belge de mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation. Cette aide permettra de soutenir les travailleurs licenciés à se réinsérer sur le marché du travail et à se diriger vers d'autres secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente esta candidatura referente ao encerramento da empresa Duferco e às reduções de pessoal na empresa NLMK (FEG/2013/007 BE/Hainaut Steel) porque preenche os requisitos estabelecidos. Analisando os dados entre 2006 e 2011, a produção de aço bruto na Europa 27 diminui 14,1 %, ao passo que a nível mundial aumentou 21,6%. Tendo ainda em conta que os despedimentos terão um impacto negativo na província de Hainut, a situação económica e o número de despedimentos na indústria metalúrgica, os trabalhadores da Duferco-NLMK terão de se reconverter profissionalmente para encontrar emprego noutras profissões e noutros setores. Por isto, este apoio torna-se essencial para estas pessoas.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Bonne nouvelle pour le secteur de la sidérurgie wallonne, le Parlement européen a voté aujourd'hui l'activation d'aides à la reconversion pour les 708 travailleurs licenciés des entreprises Duferco et NLMK, actives dans le secteur de la fabrication de métaux de base.

Cette aide de 981 956 EUR en provenance du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) est la participation européenne à hauteur de 50 % des besoins nécessaires pour l'accompagnement des anciens salariés de Duferco et NLMK dans leur recherche d'emploi et plus largement dans leur réorientation professionnelle. Elle permettra d'assurer une politique industrielle forte dans une région d'Europe qui subit de plein fouet la diminution de la part de marché de l'Union européenne dans le secteur mondial de la production d'acier.

Cette aide européenne à la reconversion est donc la bienvenue pour les familles de ces travailleurs. Elle ne saurait en revanche supplanter l'instauration d'une politique industrielle européenne qui devrait être une priorité de la nouvelle Commission Juncker pour préserver le savoir-faire européen dans de nombreux secteurs de pointe.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A criação de instrumentos legislativos e orçamentais para prestar apoio complementar aos mais diversos setores revelou-se uma medida positiva na transição e ajustamento dos Estados-Membros à era da globalização. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização é um instrumento importante, na medida em que pode servir para a reintegração de pessoas e empresas no mercado global. Neste caso, e perante a situação apresentada, revela-se pertinente a ajuda prestada à Bélgica.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para aprobar la movilización de 981 956 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización destinados a 708 trabajadores que han perdido su empleo en Duferco y NLMK, empresas ubicadas en La Louvière, Bélgica, y dedicadas a la producción de acero, como consecuencia de los cambios estructurales en el comercio mundial a causa de la globalización y del impacto de la crisis económica y financiera.

El sector de la fabricación de acero ha sufrido una grave perturbación económica, en particular un rápido descenso de la cuota de mercado de la UE, que se ha visto agravado por otros factores como la disminución de la demanda de acero en los sectores de la automoción y la construcción a consecuencia de la crisis económica y de un incremento relativo de los costes de producción.

Los servicios personalizados que se han de financiar con cargo al FEAG comprenden distintas necesidades en materia de formación y reciclaje de los trabajadores. Si bien estas ayudas no son capaces por sí solas de paliar el drama del desempleo en el sector siderúrgico europeo, sí constituyen una buena asistencia y formación para la reinserción laboral de los trabajadores afectados.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite des licenciements survenus dans l'entreprise Hainaut Steel Duferco-NLMK située à La Louvière, car ces contributions sont une aide précieuse pour permettre la reconversion et le reclassement des travailleurs, grâce notamment à des formations adaptées aux opportunités du marché de l'emploi.

Néanmoins, les pertes d'emploi déplorées dans de nombreux secteurs rappellent dans la douleur que ces aides ne sont pas un remède miracle et qu'il est essentiel de mener une politique sérieuse de prévention et d'anticipation des restructurations. Plus largement, l'Europe doit mettre en place une réelle politique industrielle coordonnée et centrée sur la création d'emplois durables dans des secteurs d'avenir.

De plus, il conviendrait d'accélérer et de simplifier les procédures d'octroi du FEM pour permettre aux travailleurs licenciés de faire face aux difficultés dès que celles-ci surviennent.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ As mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial decorrentes da globalização são hoje uma realidade incontornável. E nenhum país ou empresa está imune aos efeitos dessas transformações.

Como tal, a Comissão Europeia criou um instrumento legislativo suscetível de prestar um apoio suplementar aos trabalhadores afetados pelas consequências da crise económica e da globalização.

Tendo em consideração que a Bélgica apresentou um pedido de assistência financeira ao FEG na sequência de 708 despedimentos nas empresas Duferco e NLMK, os quais terão um impacto negativo na província de Hainaut, no setor da exploração mineira e produção de aço, votei favoravelmente a atribuição deste fundo, no valor de 981 956 euros, que prevê a reintegração destes trabalhadores no mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport afin de débloquer une aide financière et professionnelle à la suite des 708 licenciements au sein de deux entreprises, consécutivement à la fermeture de l'entreprise Duferco et à des réductions de personnel dans l'entreprise NLMK. Ces licenciements sont survenus à la suite d'un recul de la part de marché de l'Union européenne dans le secteur de la production d'acier.

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation va apporter une contribution à hauteur de 50 % pour couvrir les coûts en matière d'actions d'aide à la recherche d'emploi, de formation et reconversion et de promotion de l'entrepreneuriat.

Ayant toujours défendu le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Anche con l’approvazione della relazione sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione destinato ad aiutare dei lavoratori belgi, il Parlamento europeo si dimostra ancora una volta determinante e pronto ad essere sempre dalla parte dei propri concittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho votato a favore per tutelare i cittadini che hanno perso il lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte, qui permet la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour un montant de 981 956 EUR en faveur d'employés licenciés de l'industrie sidérurgique en Belgique. Cette enveloppe permettra de cofinancer des mesures d'aide pour la réintégration de 701 travailleurs licenciés suite aux graves perturbations économiques que traverse le secteur de la production sidérurgique.

Entre 2006 et 2011, la production d'acier brut dans l'Union européenne a diminué de 14,1 %, alors qu'elle augmentait partout dans le reste du monde de 21,6 %. L'Europe a perdu 30 % de parts de marché face aux concurrents chinois notamment. En outre, d'autres facteurs sont venus aggraver la crise de l'industrie sidérurgique européenne: la chute de la demande dans les secteurs de l'automobile et de la construction et l'augmentation des coûts de production (notamment à cause des contraintes environnementales et du prix de l'énergie). Ces différentes contraintes ont fait perdre aux entreprises européennes leur compétitivité. Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé à l'initiative de la France, pour venir en aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. ‒ Belgian hakemus Duferco- ja NLMK—yhtiöiden työttömyysvaikutuksista noudattaa eurooppalaisen globalisaatiorahaston kriteereitä. Se koskettaa yhteensä 708:aa työttömäksi joutunutta.

EU:n maailmanmarkkinaosuus teräksen tuotannosta on pienentynyt jyrkästi. Vuosien 2006 ja 2011 välillä EU27:n osuus pieneni 14,1 prosenttia, kun samaan aikaan globaali tuotanto kasvoi 21,6 prosenttia. Kehityksellä on voimakas vaikutus Hainautin alueella Belgiassa, jossa työllisyys on perinteisesti painottunut raskaaseen teollisuuteen ja julkiselle sektorille. Lisäksi tilannetta vaikeuttaa se, että 51 prosentilla työttömäksi jääneistä on vain alimman asteen koulutus.

Äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI), par écrit. ‒ J'approuve cette demande de mise en œuvre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation car il faut dans le cas d'espèce sauvegarder l'emploi.

Toutefois, nous observons que les préconisations de l'Union ne vont pas dans le sens d'une mondialisation équitable permettant aux États de protéger leurs entreprises et l'emploi comme le font les autres grandes puissances.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe ya que permite la movilización de recursos a raíz del despido de 708 trabajadores en dos empresas, relacionado con el cierre de Duferco y las reducciones de personal en NLMK, que operan en la NACE Rev. 2, división 24 «Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» y están ubicadas en La Louvière, en la provincia de Henao. Estos despidos tuvieron lugar durante el período de referencia comprendido entre el 22 de enero y el 22 de octubre de 2013, y están relacionados con la disminución de la cuota de mercado de la Unión en el sector de la producción del acero.

Esta movilización de fondos se debe a las desastrosas consecuencias de la internacionalización de los sectores productivos en la UE.

Estos fondos no son capaces de solucionar las problemáticas de estos trabajadores en el contexto del desempleo en Bélgica, pero al menos dan la posibilidad de paliar una pequeña parte del drama humano. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Thanks to todayʼs vote Belgium was granted aid from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) to support the reintegration into the labour market of workers made redundant from Duferco and NLMK, operating in the NACE 2 Division 24 ʽManufacturing of basic metalsʼ, both located in La Louvière in the Hainaut region.

The financial contribution requested from the EGF amounts to EUR 981 956 and it will go towards the coordinated package of personalised services which is to be co-funded. This includes the following measures for the reintegration of 701 redundant workers into employment: individual job-search assistance, case management and general information services, training and retraining and promotion of entrepreneurship.

The UK has never made an application under this fund. UK workers receive none of this support therefore.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je instrument, s katerim Evropska unija zagotavlja dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

Vloga za finančni prispevek, ki jo je za pomoč podjetju Hainaut Steel, v katerem je bilo v letu 2013 odpuščenih 708 presežnih delavcev, predložila Belgija, izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči.

Odpuščanje v tem podjetju je bilo posledica velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj je sektor proizvodnje jekla zaradi upada povpraševanja po jeklu v avtomobilski industriji in gradbeništvu doživel resne gospodarske motnje (proizvodnja surovega jekla v EU-27 se je med letoma 2006 in 2011 zmanjšala za 14,1 %, medtem ko se je na svetovni ravni povečala za 21,6 %, kar je povzročilo upad tržnega deleža Unije).

Odpuščanja bodo najverjetneje imela velike negativne posledice v regiji Hainaut, v kateri je zaposlovanje močno odvisno od tradicionalne težke industrije, stopnja brezposelnosti pa je nad državnim povprečjem.

Ker sveženj sofinanciranih storitev pokriva tri pomembna področja: pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in prekvalifikacija ter spodbujanje podjetništva, sem predlog resolucije podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore di questa relazione al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro di 701 lavoratori licenziati a causa della globalizzazione presso Duferco NLMK, un'impresa operante nel settore della produzione di acciaio.

La rapida diminuzione della quota di mercato dell'Unione Europea nel mercato della produzione dell'acciaio nel periodo 2007-2013 ha costretto Duferco a chiudere e NLKM a ridurre l'attività. Di conseguenza 708 persone hanno perso il proprio lavoro nella provincia dell'Hainaut, una volta importante bacino minerario e siderurgico, oggi toccato da un tasso di disoccupazione del 17.7%.

L'aiuto di 981.956 euro fornito dal Fondo di Adeguamento alla Globalizzazione, in aggiunta ai fondi già stanziati dalla regione della Vallonia, contribuirà a coprire una parte dei costi legati all'assistenza e all'accompagnamento nella ricerca di lavoro, formazione professionale, sostegno alla creazione di imprese e altri programmi finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro per 701 lavoratori licenziati.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovu rezoluciju budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel za financijski doprinos iz EGF-a slijedom otpuštanja 708 radnika u postrojenjima tih dvaju društava, zbog zatvaranja postrojenja Duferco i smanjenja osoblja u postrojenju NLMK, koji se bave djelatnostima iz 24. odjeljka klasifikacije NACE 2 „Proizvodnja metalaˮ. Zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u te Belgija ima pravo na financijski doprinos u skladu s Uredbom.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which will mobilise resources from the European Globalisation Adjustment Fund.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Belgija je podnijela zahtjev za financijskim doprinosom iz EGF-a zbog otpuštanja 708 radnika unutar dvaju društava koja se bave proizvodnjom metala i nalaze se u La Louviereu, u regiji Hainaut.

Te činjenice dovele su do pada tržišnog udjela Unije u sektoru proizvodnje čelika te bi Belgija trebala dobiti financijske doprinose u skladu s Uredbom o EGF-u.

Belgijske vlasti pružile su brzu pomoć radnicima i prije upućivanja ovog zahtjeva te su brojni socijalni partneri i organizacije ovih društava sudjelovali u općoj koordinaciji i provedbi mjera. Također, sindikati izravno sudjeluju u radu odjela za pronalazak novih poslova.

Uzimajući u obzir pisma Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za regionalni razvoj te izvješće Odbora za proračune, smatram da je belgijski zahtjev za mobilizacijom Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji opravdan i da treba biti usvojen, i stoga podržavam ovo izviješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne ‒ Návrh som nepodporil, keďže ide o nesprávne riešenie nesprávnych problémov. Dva dotknuté podniky totiž sú v oceliarskom priemysle, ktorý patrí medzi odvetvia s najvyššou mierou energetickej náročnosti. Pre podniky v tomto odvetví tak sú dnešné vysoké ceny elektrickej energie v EÚ často prohibičné, keďže nemôžu konkurovať podnikom, v krajinách s podstatne nižšou cenou elektrickej energie, ako sú napríklad Čína, India alebo dokonca USA. Ak teda EÚ skutočne chce bojovať proti prepúšťaniu v tomto odvetví, namiesto ad hoc príspevkov by mala zásadne prehodnotiť svoju klimatickú politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Podprla sem poročilo o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zaradi odpustitve 708 presežnih delavcev v dveh podjetjih, povezanih z zaprtjem podjetja Duferco in zmanjšanjem števila zaposlenih v podjetju NLMK v proizvodnji kovin. Število presežnih delavcev v podjetjih Duferco in NLMK je povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj je sektor proizvodnje jekla doživel resne gospodarske motnje, zlasti hiter padec tržnega deleža EU; zaradi gospodarske krize in relativnega dviga proizvodnih stroškov so se poslabšali svetovni trgovinski tokovi, poleg tega tudi zaradi drugih dejavnikov, kot sta upad povpraševanja po jeklu v avtomobilski industriji in gradbeništvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Τα χρήματα του Ταμείου Προσαρμογής πρέπει να δίνονται κατά βάση στους απολυμένους και όχι σε εταιρείες επανένταξης ή μετεκπαίδευσης. Δεν χρειαζόμαστε εξειδικευμένους άνεργους

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai bien sûr voté en faveur! Les mesures d'accompagnement avaient été mises en œuvre dès l'annonce des licenciements en concertation avec les partenaires sociaux et en partenariat avec les services publics de l'emploi régionaux. Dans la foulée, nous avons plaidé auprès des commissaires Thyssen et Malmström en faveur d'une plus grande coordination afin que les accords de commerce internationaux ne détruisent pas totalement l'emploi industriel européen.

Ces 5,2 millions ont toute leur importance pour le tissu économique wallon. Il est important de comprendre que la précarité et la mise en concurrence des salariés européens entre eux ne doit pas être la règle. Rappelons que cette aide a été rendue indispensable parce qu'un industriel international a voulu jouer avec la destinée de travailleurs, les traitant avec dédain et un grand irrespect. L'Europe doit envoyer un message fort à tous les Lakshmi Mittal du monde pour dire qu'en Europe, il n'y a pas de castes, ni d'intouchables.

Soulignons toutefois qu'en ce qui concerne l'ensemble de ces aides, il s'agit toujours de pallier les dégâts d'un libéralisme débridé auquel il faut aujourd'hui substituer des initiatives d'investissement public ciblées et massives.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because I think that it is important to provide European industries with financial support when they have to undergo structural changes which put at risk the economic and social sustainability of a region. Duferco and NLMK were major employers in the Hainaut region and because the steel production sector faced serious economic disruption, it led to 708 redundancies.

This fund will be used to develop appropriate tools to reintegrate these workers into the job market, including individual job-search assistance, training and promotion of entrepreneurship. I believe it will set the path to durable and long-term employment in the region.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ The speed at which the globalisation of trade is taking place is impressive. Hence, we need the tools necessary to make the process of trade openness smooth for those sectors more severely affected. We need to give the opportunity for those affected to get the time to get back to work in another sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ La délégation vote systématiquement les "Fonds européens d'ajustement à la mondialisation" car ils sont des programmes de soutien aux salariés des entreprises parfois obligées de licencier sous la pression de la dérégulation des marchés, conséquences des politiques ultralibérales désastreuses appliquées au sein de cette union européenne incapable de défendre ni les peuples qui la composent ni les entreprises qui la font vivre.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), în scris. ‒ În urma schimbărilor intervenite la nivel mondial în ultimii ani, sectorul siderurgic european a fost marcat de perturbări economice grave. Astfel, în perioada 2006-2011, producția de oțel brut din UE-27 a scăzut de la 206,9 milioane de tone la 177,7 milioane de tone. Ca urmare, cota de piață a UE-27 în ceea ce privește producția de oțel brut a cunoscut o scădere semnificativă în termeni de volum.

La 27 septembrie 2013, Belgia a depus o cerere pentru o contribuție financiară din partea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) ca urmare a disponibilizărilor legate de închiderea societății belgiene Duferco și a reducerilor de personal efectuate în cadrul societății belgiene NLMK. Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) este un instrument financiar care permite alocarea unor sume de bani persoanelor care își pierd locul de muncă datorită crizei economice și financiare sau din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial odată cu globalizarea. Comisia Europeană a analizat condițiile de eligibilitate și a aprobat alocarea din FEG a sumei de 981 956 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată. Rezoluția Parlamentului European sprijină propunerea Comisiei, dând aviz favorabil alocării sumei de bani menționate.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo ha votado favorablemente a la movilización de este fondo para la compañías del sector metalúrgico de la región de Hainaut en Bélgica, entendiendo que existe una necesidad objetiva y una expectativa legítima por parte de los 708 trabajadores despedidos en recibir la serie de ayudas asociadas. No obstante, consideramos insuficiente el Fondo de Adaptación a la Globalización en la actual coyuntura económica, particularmente en el sector metalúrgico. Los procesos de reconversión industrial y de flexibilización laboral hacen que resulte más difícil absorber a una creciente masa de trabajadores y devalúan los derechos sociales de los trabajadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ Mi voto ha sido favorable a este informe, al igual que al resto de informes que en esta sesión plenaria han pedido la movilización de un fondo esencial para la mitigación del impacto de la globalización en el funcionamiento de las economías locales y el futuro de las regiones afectadas por procesos de desindustrialización.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. – Ho votato a favore dell'attivazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), richiesta dal Belgio per sostenere il reinserimento professionale di circa 700 lavoratori collocati in esubero presso l'azienda Hainaut Steel, operante nel settore della produzione dell'acciaio.

Tale settore ha subito in tutta Europa un significativo calo della quota di mercato a seguito dei cambiamenti nella struttura degli scambi commerciali dovuti alla concorrenza internazionale e alla crisi economica e finanziaria.

Ho quindi ritenuto importante supportare questa decisione che, pur non costituendo di per sé una vera soluzione, va comunque ad alleviare una situazione di grave emergenza con un contributo di circa 980.000 EUR a favore dei lavoratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe ya que permite la movilización de recursos a raíz del despido de 708 trabajadores en dos empresas, relacionado con el cierre de Duferco y las reducciones de personal en NLMK, que operan en la NACE Rev. 2, división 24 «Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones» y están ubicadas en La Louvière, en la provincia de Henao. Estos despidos tuvieron lugar durante el período de referencia comprendido entre el 22 de enero y el 22 de octubre de 2013, y están relacionados con la disminución de la cuota de mercado de la Unión en el sector de la producción del acero.

Esta movilización de fondos se debe a las desastrosas consecuencias de la internacionalización de los sectores productivos en la UE.

Estos fondos no son capaces de solucionar las problemáticas de estos trabajadores en el contexto del desempleo en Bélgica, pero al menos dan la posibilidad de paliar una pequeña parte del drama humano. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A candidatura diz respeito a 708 despedimentos ocorridos nas empresas Duferco-NLMK. Alega graves perturbações económicas com um decréscimo na quota de mercado e a diminuição da produção e justifica a opção de recorrer a um despedimento em massa, a candidatura apresentada pela Bélgica ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização pretende mobilizar o montante de 981 956 euros.

Apesar de as autoridades belgas garantirem que a contribuição financeira de forma alguma irá substituir as ações e responsabilidades das empresas por força da legislação nacional ou de convenções coletivas, aspeto que tenta salvaguardar que o financiamento não é usado para a promoção de despedimentos.

O que se revela necessário é a restituição dos postos de trabalho extintos e a compensação dos danos causados na vida destes 708 trabalhadores e suas famílias.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Durch die rückläufige Nachfrage nach Stahl in der Automobil- und Baubranche, sowie durch eine Verlagerung des Marktgefüges nach China, kam es bei oben genannter Firma zu massenhaften Entlassungen. Da alle Kriterien für die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung erfüllt sind, ist diese nur zu unterstützen. Dennoch gilt es sich zu überlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um diesen Sektor wieder zu stärken.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Dies ist bereits der fünfte EGF-Antrag für EU-Staatshilfen im Stahlsektor. Drei Anträge wurden durch die „Globalisierung“ begründet, einer aufgrund der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Jetzt zahlt das EU-Arbeitsamt Brüssel knapp 1 Mio. Euro. Weitere Anträge aus Belgien und zugunsten der Stahlindustrie sind nicht ausgeschlossen. Wie wäre es, wenn sich betroffenen Mitgliedsstaaten zu einem effizienten und koordinierten Ansatz durchringen könnten, um Lösungen für die Arbeitslosigkeit in ihrem eigenen Mitgliedsstaat durch ihre eigene Regierung zu finden? Mit jedem Antrag zur Inanspruchnahme des EGF entwickelt sich die EU-Kommission weiter zu einer gigantischen Arbeitsmarktagentur. Dem kann ich nicht zustimmen, und deswegen habe ich gegen den Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υποστήριξα την πρόταση, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την χρηματοδοτική ενίσχυση απολυμένων εργαζομένων, των Βελγικών εταιρειών Duferco και NLMK, μέσω της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το ΕΤΠ, έχει θεσπιστεί για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των παγκόσμιων διαρθρωτικών αλλαγών στο εμπόριο, και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την στήριξη 708 εργαζομένων, όπου το ΕΤΠ θα συνδράμει το 50 % του συνολικού κόστους, όπως προβλέπεται. Η εταιρεία Duferco έκλεισε, ενώ η NLMK προχώρησε σε μειώσεις προσωπικού το 2013. Αμφότερες σχετίζονται με την παραγωγή βασικών μετάλλων, όπως ο χάλυβας, και είναι εγκατεστημένες στην περιοχή Hainaut. Ο τομέας της παραγωγής χάλυβα, έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή και το μερίδιο της Ευρωπαϊκής αγοράς μειώνεται συνεχώς. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί ενώ η ζήτηση χάλυβα σε βασικούς κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι κατασκευές έχει μειωθεί. Η τοπική οικονομία στο Hainaut, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην βαριά βιομηχανία, με αποτέλεσμα η παρακμή των δυο εταιρειών να έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A candidatura a que se refere este relatório diz respeito a 708 despedimentos ocorridos nas empresas Duferco-NLMK. Com o argumento de que existem graves perturbações económicas com um decréscimo na quota de mercado e a diminuição da produção para justificar a opção de recorrer a um despedimento em massa, a candidatura apresentada pela Bélgica ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização pretende mobilizar o montante de 981 956 euros.

Apesar de as autoridades belgas garantirem que a contribuição financeira de forma alguma irá substituir as ações e responsabilidades das empresas por força da legislação nacional ou de convenções coletivas, aspeto que tenta salvaguardar que o financiamento não é usado para a promoção de despedimentos, o que se revela necessário é a restituição dos postos de trabalho extintos e a compensação dos danos causados na vida destes 708 trabalhadores e suas famílias.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v primeru zaprtja belgijskega podjetja Duferco in odpuščanja delavcev v belgijskem podjetju NLMKD, saj je proizvodnja surovega jekla doživela resne gospodarske motnje v povezavi s strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih in globalizacijo. V EU-27 naj bi se proizvodnja jekla med letoma 2006 in 2011 zmanjšala iz 206,9 milijona ton na 177,7 milijona ton. Svetovna trgovina z jeklom se je poslabšala zaradi gospodarske krize, relativnega dviga proizvodnih stroškov ter upada povpraševanja po jeklu v avtomobilski industriji in gradbeništvu. Odpuščanje v družbah Duferco in NLMK med 22. januarjem in 22. oktobrom 2013 je negativno vplivalo na razmere v belgijski regiji Hainaut, kjer je leta 2012 stopnja brezposelnosti znašala 17,7 % v primerjavi s povprečjem 15,8 % v Valoniji in 11,2 % na nacionalni ravni. Brezposelnost mladih med 18 do 25 let je v tem nekdanjem premogovniškem in jeklarskem območju, kjer je zaposlovanje močno odvisno od tradicionalne težke industrije in javnega sektorja, dosegla 39 %. Dodatno težavo pa predstavlja nizka kvalificiranost iskalcev zaposlitve, saj več kot polovica nima končane višje srednje šole.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου