Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2015/2596(RSP)
Document stages in plenary
Document selected : B8-0235/2015

Texts tabled :

B8-0235/2015

Debates :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Votes :

PV 12/03/2015 - 8.8
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2015)0078

Verbatim report of proceedings
Thursday, 12 March 2015 - Strasbourg Revised edition

4. Sustainable exploitation of sea bass (debate)
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, honourable Members, on behalf of my colleague Commissioner Vella, who unfortunately cannot be here with you today, I would like to thank Mr Cadec as Chair of the Committee of Fisheries for his initiative to have a resolution on sea bass, and all Members who will support it.

The sea bass stock in the southern North Sea, the English Channel, the Celtic Sea and the Irish Sea has been declining rapidly since 2012 and will, according to scientific advice, approach its historically lowest level in 2016. The concrete proposals in your motion for a resolution to establish a coordinated approach to the management of sea bass are therefore very important.

For the past three years the Commission has worked very hard to broker an agreement between Member States on improved management of this stock. In 2012 the Commission proposed the introduction of total allowable catch (TAC) and has had ongoing discussions with Member States. Unfortunately Member States were unable to agree, mainly because they could not agree on how to share the TAC between them. Last November the Commission proposed alternative management measures, notably limiting the number of days at sea, freezing the number of licences for commercial fishermen and limiting the daily catches for recreational fishermen, all to contain fishing pressure on the stock. Again the Council was not able to come to an agreement on the Commission’s proposal.

Considering the state of the resources and the urgency of the situation, the Commission has subsequently decided to take temporary emergency measures for pelagic vessels targeting spawning aggregations of sea bass as part of a response to the state of the stock. These emergency measures are the first element in a package of envisaged measures which the Commission plans to be adopted for the management of sea bass in 2015.

The second element in this package is a Commission proposal to limit the catches of recreational anglers to three fish per angler per day. Recreational fishermen produce a quarter of all landings of sea bass and it is therefore important and justified that they contribute to decreasing the pressure on this stock. This proposal is now with the Council, which is looking very favourably at the proposal. The adoption of these rules by the Council is scheduled for 16 March.

The Commission is currently discussing the third element of the package with the Member States concerned. This would cover several parts of the commercial sector which also impact on sea bass. It may take the form of catch limits. Once this initial package is in place, and in order to rebuild the stock, we are envisaging including sea bass in the multiannual plan for the Western Atlantic quotas, as foreseen under the new common fisheries policy (CFP).

We fully agree with you that in the preparation of such plans we need to consult all stakeholders, build on their knowledge and ensure a fair approach. We will also need to integrate the latest scientific advice on sea bass in the preparation of that plan.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, au nom du groupe PPE. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous remercie pour vos propos. Vous l'avez souligné à raison: l'état du stock de bar est préoccupant. L'Union européenne doit réagir et mettre en place des mesures de gestion cohérentes.

La Commission européenne a récemment, comme vous l'avez dit, pris des mesures d'urgence pour fermer la pêche aux chaluts pélagiques du 26 janvier au 30 avril, c'est-à-dire pendant la période de frai. Ces mesures d'urgence sont temporaires et n'ont pas vocation à se prolonger. Nous devons donc, dès maintenant, préparer la suite et nous placer dans une optique à long terme.

J'ai donc décidé de proposer, au nom de la commission de la pêche, une résolution contenant des propositions pour une gestion durable du bar. Nous demandons la mise en place d'un plan de gestion pluriannuel au niveau européen, conformément aux règles de la politique commune de la pêche.

Ce plan devra s'appuyer sur des avis scientifiques et solides. Il est pour cela nécessaire d'évaluer précisément l'état du stock et sa délimitation, ainsi que les migrations de l'espèce et les lieux précis de reproduction. La résolution invite ainsi la Commission et les États membres à s'appuyer sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui prévoit d'importants financements en matière de collecte de données scientifiques.

Il est également nécessaire d'évaluer précisément la part des différents métiers pêchant le bar ainsi que la part de la pêche récréative dans ces captures. Nous avons besoin de ces informations pour prendre des décisions pertinentes.

Lorsque nous travaillerons sur un plan de gestion sur le bar, nous devrons examiner les différents types de mesures possibles. Plusieurs options sont envisageables, comme vous venez de le dire, par exemple: l'établissement d'un total admissible des captures (TAC), l'introduction d'une taille minimale de débarquement ou encore la mise en place de périodes de repos biologique pendant le frai, notamment.

Ce ne sont, à ce stade, que des options et il reviendra au législateur de prendre des décisions à la lumière des avis scientifiques. J'en profite pour rappeler au Conseil que les plans de gestion relèvent intégralement de la procédure de codécision.

Un plan de gestion sur le bar doit prendre en compte la pêche commerciale, mais aussi la pêche récréative, vous l'avez dit, qui représente près d'un quart des captures. L'introduction de limitations quantitatives pour cette pêche me semble nécessaire.

Les mesures à prendre doivent être préparées en associant étroitement tous les acteurs de la pêche du bar, dans un esprit de compromis. Les conseils consultatifs auront, à cet égard, un rôle important à jouer.

La gestion du bar est l'affaire de tous. C'est ensemble que nous trouverons des solutions pour protéger cette belle espèce tout en préservant l'activité de ceux qui en vivent.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Wolfsbarschbestand ist in einem katastrophalen Zustand. Dies liegt auch in der Mitverantwortung der Mitgliedstaaten, die sich in der Vergangenheit nicht verantwortungsvoll verhalten haben. In der Grundverordnung haben wir mit Artikel 12 ein Instrument, um gegenzusteuern. Das tun wir heute mit dieser Entschließung, die auf dem Tisch liegt. Diese unterstütze ich, insbesondere unterstütze ich Managementmaßnahmen in der Gestalt eines Mehrjahresplans, der die Bestände über ein Niveau bringt, das den höchstmöglichen Dauerertrag ermöglicht.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. Voorziter, ook ik maak me grote zorgen over de positie van de zeebaars en terecht heeft de Europese Commissie onlangs ingegrepen en een aantal maatregelen genomen om de zeebaars te beschermen. Ik ben wat minder gelukkig met de resolutie die nu op tafel ligt en vooral met de manier waarop die tot stand is gekomen. Ik had liever gezien dat we in de Commissie visserij een goed debat hadden gehad en eens even alle voors en tegens hadden afgewogen. De shortcut die we nu maken is eigenlijk iets te kort door de bocht.

Dat zie je ook aan de inhoud van de resolutie want als ik daarin lees dat er een quotum moet komen voor de zeebaars, dan denk ik dat dat voor de zeebaars geen goed beheersmechanisme is. Voor veel kottervissers is zeebaars echt een toevalstreffer en als we met een quotum komen dan brengt dat veel politieke strijd en bureaucratische rompslomp mee, terwijl we juist voor de visserij de bureaucratische druk willen verlagen. Het allerbelangrijkste is dat we duurzame maatregelen nemen voor de bescherming van de zeebaars in de paaitijd en van de paaigebieden.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, da li vas mogu zamoliti, kako je došlo očito do ozbiljne zabune nama ovdje piše da sjednica počinje danas u 9:30, a ne u 9:00 sati. Gospođa Nicolai, koja je u ime ALDE grupe trebala govoriti, nije ovdje pa ja molim da ili da ja sada nešto kažem ili da ona kaže kada dođe. U svakom slučaju molim vas da uzmete u obzir činjenicu da ovdje piše 9:30, a ne 9:00 sati.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό δεν επιτρέπεται. Η ημερήσια διάταξη τροποποιήθηκε τη Δευτέρα και ήταν έγκαιρα ανακοινωμένο σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι η σημερινή μας συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 9.00.

Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το αίτημά σας, κατόπιν αυτού δίνω τον λόγο στον κ. João Ferreira, για ένα λεπτό εκ μέρους της Ομάδας της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. Senhor Presidente, as medidas de gestão das pescarias são muitas vezes implementadas numa abordagem top-bottom, de cima para baixo, suportadas num deficiente conhecimento científico, distanciadas das especificidades regionais, indiferentes ao envolvimento do setor e das comunidades, aos seus contributos e, bem assim, aos impactos que destas medidas possam advir. Como é sabido, somos muito críticos desta abordagem.

Esta resolução começa por considerar – e bem – a insuficiência de informações científicas a respeito do robalo, e insta a Comissão e os Estados-Membros a procederem a uma avaliação do recurso. Não podemos estar mais de acordo.

 

Valorizamos também outros aspetos positivos desta resolução, como a referência à importância de uma gestão de proximidade, que tenha em conta a diversidade de situações no plano regional.

 

Mas, apesar disso, avança-se com considerações gerais e, desde já, com medidas de gestão a nível europeu que são aparentemente contraditórias com estes princípios e parecem ignorar a diversidade de situações existente.

 

O sentido das propostas de alteração que aqui apresentámos – e que esperamos possam merecer o vosso apoio – é procurar eliminar estas aparentes contradições, favorecendo medidas de gestão indiscutivelmente necessárias, mas ajustadas a cada necessidade específica.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai, în numele grupului ALDE. Domnule președinte, îmi cer scuze de întârziere.

Fără îndoială, problema bibanului de mare, așa cum a fost pusă în rezoluția propusă de colegul nostru Alain Cadec, este de fapt un early warning în legătură cu sustenabilitatea planurilor multianuale. Înțeleg atractivitatea acestei specii de pește pentru toată industria de pescuit, pentru pescuitul artizanal, pentru pescuitul sportiv și cred că trebuie să asigurăm un echilibru între sustenabilitatea resurselor, a stocurilor, și nevoia de pescuit, care ne aduce atât de multe locuri de muncă. Însă această interdicție, care va funcționa până pe 30 aprilie 2015, nu rezolvă, în opinia mea, chestiunea sustenabilității planurilor multianuale.

Trebuie să găsim soluții rapide, împreună cu statele membre, să deblocăm acest blocaj instituit în Consiliu și trebuie să reamintesc Consiliului că, în această perioadă, în baza unor dispute privind articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Justiție a decis să dea dreptate Parlamentului European și Comisiei. Faptul că s-a ajuns la această decizie înseamnă că viziunea Parlamentului asupra politicii comune de pescuit este una corectă, care vizează atât posibilitățile concrete de pescuit, cât și nevoia urmării unei proceduri legislative adecvate. Cred că, în cazul planurilor multianuale, suntem exact în această situație relevată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește măsurile tehnice privind reducerea stocurilor bibanului de mare la un nivel sustenabil, pe lângă planurile multianuale regionale, pe care le consider o soluție bună pentru o gestionare corectă pe termen mediu a resurselor, cred că trebuie să luăm în considerare și pescuitul sportiv.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, för Verts/ALE-gruppen. Herr talman! Jag vill tacka kollega Cadec som har tagit fram den här resolutionen, som tagit initiativ till den.

Havsabborren, som är en av våra ståtligaste rovfiskar, är kraftigt utfiskad. Idag är fiskedödligheten för havsabborre fyra gånger högre än den nivå som skulle kunna säkerställa maximalt hållbart uttag, MSY. Vi pratar om en fisk som växer mycket långsamt och inte blir könsmogen förrän vid fyra till sju års ålder.

Internationella havsfiskerådet, Ices, varnar och föreslår att man snarast ska inrätta en förvaltningsplan och att man ska minska fisket med 80 procent. Idag regleras inte fångsterna av havsabborre alls inom EU. Det finns inga begränsningar gällande högst tillåtna fångst och inte heller några kvoter. Den i princip enda restriktion man har i det kommersiella fisket är en minimigräns på 36 cm. Men det är inte enbart kommersiellt fiske som bedrivs. Man räknar med att hela 25 procent av fångsterna sker inom fritidsfisket.

Rådet har inte lyckats enas om åtgärder. Istället har kommissionen fått dra i nödbromsen och stoppa delar av trålfisket fram till slutet av april. Det är hög tid att ta ansvar för situationen innan det är för sent. Kommissionen bör snarast ta fram ett förslag till förvaltningsplan. Den förvaltningsplanen bör rimligen ta hänsyn till allt fiske av havsaborre, såväl kommersiellt som fritidsfiske. En rättvis förvaltning av en begränsad gemensam resurs måste rimligen omfatta alla som nyttjar resursen. Då får vi en förvaltning för allas bästa.

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch, on behalf of the EFDD Group. Mr President, the Commission should note that the title of this item is ‘sustainable exploitation of sea bass’. The operative word you are using is ‘exploitation’. That is all you are interested in.

Eleven years ago, the British Government banned pair trawling for bass. Our then Fisheries Minister asked the French Government to do likewise. They refused. We went to the Commission to ask for a ban. The Commission refused. So our fishermen halted pair trawling – and the French, with the connivance of the European Union, simply took our fish from our waters, and now you have the nerve to punish our fishermen and sea anglers for your own crimes.

The common fisheries policy, based as it is on outright naked theft of natural resources by giant businesses under the protection of the EU, is an unmitigated economic, ecological and environmental catastrophe. All of you sitting here – although there are not many this morning because perhaps you are just busy signing on – in this Chamber spouting smug platitudes about caring for the ecosystem, looking after the impoverished of our world and acting as good stewards of the planet, I have news for you: you are being used by this giant corporatist scam and you are blinding yourselves to the truth. In the words of Johnny Rotten, ever get the feeling you have been had?

The biomass of our bass population has dropped by 80% and you are going to bring in vindictive, ill-thought-out, unenforceable legislation. British sea anglers have been calling for years to save the bass and you have done nothing because you are owned, lock stock and barrel, by vested interests.

I call on the UK Government today to leave the callous, corrupting, catastrophic common fisheries policy, restore a proper 12-mile limit and institute a 200-mile exclusive economic zone, as guaranteed by the European Law of the Sea. The sooner the common fisheries policy is gone, the better.

(The speaker agreed to take two blue-card questions under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR), blue-card question. I should like to ask Mr Finch a straight question. Do you or do you not support the resolution of this Parliament, regardless of how we got here? It was interesting to hear your views, but do you support this resolution or do you not?

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch (EFDD), blue-card answer. Ms Girling, I do not consider myself a Vichyist. I say the UK should leave the EU, leave the common fisheries policy – anything else is merely putting off the inevitable. I hope that answers your question.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE), question "carton bleu". Cher collègue Finch, j'ai deux questions. Premièrement, avez-vous lu la résolution? Il me semble que non.

Deuxième question: il me semble que vous souhaitez une renationalisation de la politique de la pêche, oui ou non?

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch (EFDD), blue-card answer. The first answer Mr Cadec is ‘yes’– I have nothing better to do with my time. Second answer is ‘yes’ – of course I am looking for each nation to have a responsible attitude and to look after its own natural resources.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, siempre es un placer intervenir después del señor Finch, porque uno puede volver a la realidad, y creo que eso es bueno, en estos momentos.

Si bien es cierto que no hay información científica suficiente sobre la biología y la explotación de la lubina, varios estudios demuestran que el estado de las poblaciones es muy preocupante. Todos somos conscientes de que centenares de pescadores artesanales dependen únicamente de la pesca de la lubina para subsistir y de que no tienen, además, la posibilidad de cambiar de pesquería fácilmente.

Pero no podemos perder de vista que, al margen de los pescadores profesionales, la lubina, en un porcentaje muy importante, es objeto de la pesca recreativa. Tomar medidas, al margen de las adoptadas de urgencia para la flota pelágica, se hace imprescindible y hay que lamentar que los Estados miembros no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para garantizar la recuperación de las poblaciones.

Hasta el momento se ha dejado la regulación a los Estados miembros, y ha llegado el momento de elaborar un plan multianual adecuado, dentro de las bases de la regionalización, que incluya el establecimiento de taxicuotas y que sea consensuado por todas las partes, sin olvidar medidas específicas dirigidas a la pesca recreativa.

 
  
MPphoto
 

  Renata Briano (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la risoluzione introduce principi importanti coerenti con la PCP, come l'approccio scientifico finalizzato alla gestione delle risorse ittiche, il principio di gestione, anziché del divieto, e la valutazione della pesca sportiva e ricreativa, che deve essere assolutamente coinvolta nel processo di gestione e conservazione della risorsa ittica.

Vorrei tuttavia aggiungere una considerazione che riguarda la necessità di una parallela intensa attività di comunicazione e diffusione alla popolazione europea sul consumo responsabile di questa specie e non solo. Se infatti la domanda rimane elevata in quanto i consumatori prediligono esclusivamente o prioritariamente questa specie rispetto ad altri stock di spigola in acque extra-unionali, rischieranno di essere sovrasfruttati, non raggiungendo quindi l'obiettivo della presente risoluzione.

Tra le misure di conservazione, pertanto, si propone di incentivare anche misure di educazione alimentare e consumo responsabile, principalmente volte ad orientare i consumatori europei sull'utilizzo di altre specie ittiche poco note, poco conosciute e poco sfruttate.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). Mr President, I welcome this resolution and I thank Mr Cadec for bringing it forward and for his work.

In June 2014 ICES published its report on bass stocks, which clearly illustrated the need for action. In the following December Council, the UK Government submitted a reasoned request to the Commission for emergency measures. I would like to congratulate the UK Minister George Eustice for taking this stand.

There is one part of the resolution that I would like to highlight this morning. That is to ask Members to give further and careful consideration to recreational fishing. In the UK I believe the recreational sector has taken a sensible approach to the issue by showing a willingness to accept conservation measures, such as the bag limit, but we need to have further discussions on exactly how that will work and we need to make sure that the measures are proportionate and workable.

In my region, the south-west of England, many of the recreational fishing boats are actually crewed and owned by fishermen, either doing it on the days when they are not able to go to sea because of EU conservation rules or because they have moved out of fishing altogether. I would like to support that and make sure that we do not give the wrong messages about their work.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (ALDE). Mr President, it is nice to see all the usual suspects from the common fisheries reform here. I think that they take good responsibility for the decision. After this introduction I will go over to my native Swedish.

Herr talman! Havsabborren är en mycket deliciös fisk med högt näringsvärde. Den har fiskats i Nordsjön eller i Atlanten eller vid den Iberiska kusten. Så här kunde det låta i en restaurant eller vid ett middagsbord, och det har låtit så här alltför många gånger.

Det problem vi nu ser är ett typiskt common pool-problem, dvs. det som Elinor Ostrom beskrev i sin bok om gemensamma resurser och som hon också hade en lösning på. Lösningen heter att man måste kunna reglera common pool-tillgångar. Av den orsaken är jag mer än glad över att min vän monsieur Cadec har tagit detta initiativ. Och jag är glad över att våra andra medlemmar av fiskeriutskottet faktiskt tar det ansvar som vi kanske borde ha tagit lite tidigare.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL). Voorzitter, bijna 90 % van alle vissoorten wordt ernstig overbevist en dat geldt ook voor de zeebaars. Het gaat slecht met deze soort en daarom heeft Brussel ook noodmaatregelen getroffen, maar die maatregelen konden nog onvoldoende effect hebben. Bovendien lopen ze af op 30 april. Het is belangrijk om die noodmaatregelen te verlengen, op zijn minst totdat er een meerjarig beheersplan is met aanvullende beschermingsmaatregelen voor de zeebaars.

Deze soort kan tot 30 jaar oud worden. Het is een soort die langzaam groeit, zich minder snel voortplant dan een heleboel andere soorten en dus ook meer tijd nodig heeft. Ik roep mijn collega’s daarom op om voor de resolutie te stemmen om de zeebaars te beschermen, om ook voor het amendement te stemmen waarin om aanvullende maatregelen wordt opgeroepen en waarin wordt gevraagd om de noodmaatregelen te verlengen.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies én de visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE). Herr Präsident! Ich danke unserem Ausschussvorsitzenden, Herrn Cadec, dass er diese parlamentarische Initiative ergriffen hat und die notwendigen Sofortmaßnahmen der Kommission auch begleitet, damit sie nachhaltig werden. Nachhaltigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt.

Frau Hazekamp, Sie müssen mal die neuesten Zahlen lesen: Zwei Drittel aller Bestände, die wir in der Europäischen Union, in unseren Gewässern, befischen, werden nachhaltig befischt. Das ist das Ergebnis der letzten 15 bis 20 Jahre. Der Seebarsch ist ja auch erst in dieser letzten Zeit überhaupt in unseren Gewässern heimisch geworden, und er ist attraktiv geworden für den Kommerz. Deshalb haben wir eine Situation, dass davor überhaupt gar keine TACs and quota für den Seebarsch existierten und er unkontrolliert gefischt wurde. Das ist einfach so.

Es ist notwendig, was Alain Cadec gesagt hat: Wir müssen hier darauf dringen, dass ein Mehr-Arten-Mehrjahresplan für diese Fanggebiete des Ärmel-Kanals, der Keltischen See, der Nordsee im Zusammenhang auch mit dem Östlichen Atlantik in Angriff genommen wird. Nur so können wir dann nachher auch einen vernünftigen Bestand erreichen, damit dieser Seebarsch uns weiter erhalten bleibt.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). Senhor Presidente, a pesca profissional em Portugal apresenta relativa estabilidade interanual na descarga de robalos selvagens e este pescado mantém um bom valor comercial. A estabilidade do volume pescado poderia ser indicativa da sua sustentabilidade, mas, como acontece noutras regiões da Europa, não há conhecimento científico que certifique o estado do manancial português e os montantes das pescarias anuais não são sequer aferidos em termos de capturas por unidades de esforço, mas sim como valor global.

Os pareceres das entidades científicas alertam para a necessidade de objetivos específicos de gestão, baseados na melhor ciência, no que são secundados pelos conselhos consultivos regionais de pesca. A recente descodificação do genoma do robalo permitiu a identificação de duas populações diferenciadas de robalo no Atlântico e no Mediterrâneo. A complexidade da situação e a necessidade de manter mananciais sustentáveis acessíveis a duas atividades pesqueiras distintas e por vezes competitivas, a pesca comercial e a pesca lúdica, exigem, pois, uma regulamentação integrativa, abrangente, pangeográfica e europeia.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Iturgaiz (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría manifestar mi más sincero apoyo a la propuesta de Resolución impulsada por Alain Cadec, a favor de introducir medidas destinadas a mejorar la situación de las poblaciones de lubina. Se trata de una especie de un gran valor económico, como todos sabemos, que ha experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años, sobre todo en el ámbito de la pesca recreativa, por lo que creo que hay que garantizar su explotación sostenible.

Y antes de que la Unión Europea se vea obligada a aplicar prohibiciones drásticas en esta pesquería es conveniente introducir un plan plurianual de gestión, que garantice una explotación duradera de la misma y preserve la actividad de los pescadores.

Por otra parte, como se indica en el informe, también sería conveniente establecer totales admisibles de capturas, aunque el establecimiento de cuotas podría resultar complicado debido a las dificultades para determinar repartos históricos. Sin embargo, como dice la propuesta de Resolución, es una medida necesaria si queremos sacar adelante estas poblaciones.

Pienso que esta propuesta de Resolución es bienvenida y va muy en la línea de las demandas realizadas por los mismos sectores afectados; la introducción de ambas medidas se impone en estos momentos a la vista de los estudios científicos que recomiendan una reducción muy significativa de la mortalidad de la lubina para lograr una recuperación de las poblaciones.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, želim zahvaliti gospodinu Cadecu na ovoj rezoluciji, međutim, mene posebno zanima rekreacijski ribolov posebno točke 3. i 7. vaše rezolucije.

Vidim da ste prepoznali rekreacijski ribolov i kažete da treba uzeti u obzir načelo regionalizacije. Mislim da je vrlo važno uzeti u obzir regionalne različitosti. Konkretno mislim na hrvatski Jadran. Za vrijeme pregovora za ulazak u Europsku uniju na žalost nismo dobro ispregovarali na način da rekreativni ribari preko šezdeset godina imaju čak i cenzus financijski i ne mogu sudjelovati u rekreacijskom ribolovu. Stoga vas molim da dobro razmotrimo ove dvije točke da dodamo možda, u ovoj 7. ste rekli težinu obuhvaćanja rekreacijskog ribolova. Svjesni ste i sami da to nije jednostavno.

Znam da 1/4 ribolova kad se radi o brancinima otpada na rekreacijski ribolov, ali bih vas molila da povedete računa da imate regionalni pristup u vidu. Vjerujem da ste o tome vodili računa.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να επισημάνω ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε με αφορμή μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων τη δεκαετία του '70, μια εποχή κατά την οποία υπήρχε - και τότε - έντονη οικονομική κρίση.

Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε ένα σοβαρό ζήτημα, αυτό της διαχείρισης των αποθεμάτων, με τη σύγκρουση να έχει στοιχεία όχι τόσο εθνοτικά αλλά, να αποτελεί μια σύγκρουση μεταξύ εκείνων οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία και έχουν συμφέροντα που πρέπει να προστατευθούν και, από την άλλη, της ανάγκης προστασίας των ίδιων των αποθεμάτων.

Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την προστασία των επαγγελματιών αλιέων σε όλη την Ευρώπηξ και για τη Μεσόγειο καθώς και για την Ελλάδα, γιατί κι εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα οι αλιείς. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνθεση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και να λυθεί το θέμα με συναινετικό τρόπο, ούτως ώστε και προστασία των αλιευμάτων να έχουμε και ταυτόχρονα, όμως, προστασία των συμφερόντων των επαγγελματιών αλιέων και των ερασιτεχνών.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με όσες και όσους συναδέλφους μίλησαν για την ανάγκη προστασίας του λαβρακιού, θα διαφωνήσω όμως με το σκεπτικό. Για μένα τα ψάρια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αλιεύματα, δηλαδή ως λεία για τους ανθρώπους, τα ψάρια είναι συγκάτοικοί μας πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη, όπως και όλα τα άλλα είδη έμβιων όντων.

Τις τελευταίες 50.000 χρόνια ο homo sapiens έχει αποδειχθεί ο μεγαλύτερος καταστροφέας ζωής πάνω στον πλανήτη, μετά τον μετεωρίτη που είχε πέσει στο Γιουκατάν πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια και άλλαξε συνολικά το φυσικό περιβάλλον.

Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την ολέθρια πορεία. Εάν συνεχίσουμε έτσι, ο 22ος αιώνας θα ονομαστεί από τον ιστορικό του μέλλοντος «ερημοζωϊκή περίοδος». Πρέπει να προστατευθεί η φύση. Είμαστε μέρος της φύσης και όχι ιδιοκτήτες της.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, definitivno treba uzeti u obzir regionalne posebnosti ili specifičnosti.

Nije isto izlov brancina u Jadranskom moru ili u Sjevernom moru. Zato molim da se te specifičnosti uzmu posebno u obzir. Želim istaknuti i socijalnu komponentu ribolova koji je rekreacijski ribolov, pogotovo na malim jadranskim otocima gdje živi svega desetak, možda petnaestak obitelji kojima to, na neki način, život znači.

Dvije stvari želim posebno naglasiti. Apsolutno moramo zaštititi naša prirodna mrijestilišta brancina jer, hvala bogu, još uvijek ih ima. Trebali bi razmisliti i o mogućnosti poribljavanja nekih mora koja su manja zatvorena mora, jer i o tome su znanstvenici također govorili i želim posebno reći da dugoročno, da bi brancin ostao na našim jelovnicima, trebamo dobro poticati akvakulturu, znači uzgajališta, i neka i to bude jedan dio tema i promišljanja našega izvjestitelja.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Sam se tudi strinjam s tem, kar je povedal predhodnik. Mislim, da stanje, v katerem smo trenutno, glede na to, da ni posebnih omejitev za ulov brancina, postavljamo to vrsto pred praktično izumrtje. Tudi glede na to, da se je komercializacija ulova te ribe zelo povečala.

Bi pa dodal to, da seveda je potrebno pozdraviti ukrepe za upravljanje, ki izhajajo iz te resolucije, in tudi to, da je potrebno uvesti mednarodni management uravnavanja ulova brancina. Mislim pa, da vsi ti ukrepi bodo še premalo ostri, če se s to komercializacijo ne bo bolj smotrno ravnalo, pri čemer se zavedam seveda, da gre tukaj za pomembno gospodarsko panogo. In tukaj je treba najti na nek način sozvočje med gospodarsko panogo in izpadom dohodka zaradi omejitev, in pa seveda tudi sredstvi, ki so na voljo za subvencije, in pa po tretji strani seveda tudi skrb, da nam čez čas ne grozi izumrtje te silno pomembne ribe.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω απολύτως με όσα είπε ο συνάδελφος Χρυσόγονος. Επειδή έχω, σχεδόν, ζήσει μαζί με τα ψάρια, σας πληροφορώ για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι το λαβράκι είναι κανίβαλος, τρώει όλα τα άλλα ψάρια. Είναι η αλεπού της θάλασσας και στο χώρο που ζει και τρέφει τα μικρά του δεν κυνηγάει τα άλλα ψάρια, για να δείτε πόσο πονηρό ψάρι είναι.

Αλλά, τον λόγο τον πήρα για να πω - επειδή το λαβράκι συνδυάζεται με το αρπακτικό - ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται έτοιμη να τη φάει το λαβράκι, που είναι οι δανειστές της, που είναι αυτοί που θέλουν να την κατασπαράξουν και γι' αυτόν τον λόγο ζητησα να μιλήσω.

Δεν πρόκειται να σταματήσει η φωνή μου - όσο είμαι εδώ ζωντανός - να λέει: αφήστε τον ελληνικό λαό να καθορίσει την τύχη του, μην επεμβαίνετε στη ζωή ενός λαού.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, thank you for this debate on the issue of sea bass. I have to confess that I really enjoyed this debate personally. I have another confession to make – maritime affairs would have been my preferred dossier but for someone from a landlocked country this is probably unrealistic.

So anyway I also really appreciated this debate for personal reasons but, coming back to the issue of the sea bass, I think many of you have rightly underlined that action is indeed urgently required and the Commission has initiated a set of measures as I have highlighted already in my earlier statement.

While I sense nearly overall support for the sea bass measures mentioned, I also take note of the concerns some of you have expressed and I will convey them to my colleague Karmenu Vella.

 
  
MPphoto
 

   Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. L'Union européenne a pris un tournant historique en se dotant de l'objectif du rendement maximum durable. Il doit maintenant être accompagné des mesures de gestion adéquates. Il y a un an jour pour jour, c'est en ces termes que j'intervenais en plénière pour alerter la Commission de l'urgence d'appliquer le RMD au bar. Un an plus tard, l'espèce est toujours en chute libre – le CIEM recommande de diminuer la pression de pêche de 60 %. Faute d'avoir su prendre les décisions à temps, c'est dans l'urgence et par l'intermédiaire de mesures d'exécution que les décisions sont prises. Devons-nous constater chaque année l'urgence pour réguler cette pêcherie? Les pêcheries de bar ne doivent pas constituer une exception. Elles aussi ont besoin de visibilité sur le long terme. Le RMD n'est pas une incantation, nous devons nous doter d'outils efficaces, et je revendique la mise sous quota. Toutes les activités doivent contribuer à l'effort, professionnels mais aussi plaisanciers, puisque la CE évalue à 25 % du total les prises de pêche de loisir. La pêche professionnelle ne peut être la variable d'ajustement du RMD.

 
Legal notice - Privacy policy