Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 11185k
Вторник, 28 април 2015 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3. Внасяне на документи: вж. протоколи
 4. Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (разискване)
 5. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (разискване)
 6. Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (разискване)
 7. Време за гласуване
  7.1. Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (гласуване)
  7.2. Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 - 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  7.3. Разгръщането на бордовата система eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (гласуване)
  7.4. Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (гласуване)
  7.5. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (гласуване)
  7.6. Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (гласуване)
  7.7. Европейската статистика (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (гласуване)
  7.8. Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  7.9. Задължение за разтоварване на сушата (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (гласуване)
  7.10. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (гласуване)
  7.11. Прилагането на процеса от Болоня (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (гласуване)
  7.12. Европейското кино в цифровата епоха (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (гласуване)
  7.13. Нова стратегия на ЕС за горите (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (гласуване)
 8. Обяснение на вот
  8.1. Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  8.2. Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 - 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.3. Разгръщането на бордовата система eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
  8.4. Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (A8-0025/2015 - Nils Torvalds)
  8.5. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A8-0130/2015 - Margrete Auken)
  8.6. Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (A8-0122/2015 - José Inácio Faria)
  8.7. Европейската статистика (A8-0137/2015 - Hugues Bayet)
  8.8. Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa)
  8.9. Задължение за разтоварване на сушата (A8-0060/2014 - Alain Cadec)
  8.10. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  8.11. Прилагането на процеса от Болоня (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka)
  8.12. Европейското кино в цифровата епоха (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta)
  8.13. Нова стратегия на ЕС за горите (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger)
 9. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11. Прието решение относно Европейската програма за сигурност (разискване)
 12. Европейска прокуратура (разискване)
 13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14. Последни разкрития на масов организиран шпионаж срещу граждани, политици и дружества в ЕС от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ (NSA) и участието на германската Федерална разузнавателна служба (Bundesnachrichtendienst) в него (разискване)
 15. Фондове на паричния пазар (разискване)
 16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (разискване)
 17. Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (разискване)
 18. Състав на Парламента: вж. протокола
 19. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (разискване)
 20. Подобаваща закрила за лицата, подаващи сигнали за нередности, и журналистите с цел борба с данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
 21. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22. Закриване на заседанието


  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(Se abre la sesión a las 8.35 horas)

 

2. Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи

3. Внасяне на документи: вж. протоколи

4. Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  El Presidente. – El primer punto en el orden del día es el debate sobre la Recomendación para la segunda lectura, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) (Ponente: Nils Torvalds) (A8-0025/2015).

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, rapporteur. Mr President, first of all I would like to express my deeply felt gratitude for the work of my fellow rapporteurs – the shadow rapporteurs. There is a very interesting group dynamic. We come from different parties and have different opinions, we come from different countries and have different priorities but, despite all these differences, we build something. We band together in the process and actually we end up being fairly good friends, despite all the differences.

Even though the Presidency is not here at the moment, I would also like to express my gratitude for the way in which the Presidency has worked, because they made a substantial contribution. I knew that they had had a very bad start in the Council but they did the best they could and, after going left and right, up and down, we eventually succeeded in bringing this very technical, technological and ideological report to the goal.

But there are two things which disturb me. We set out to reduce greenhouse gases and to open up Europe for technological progress. After all the votes in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) we have to ask ourselves whether we actually achieved what we set out to achieve. The honest answer is that actually we did not. We had much higher goals. We had set higher goals to be able to reduce greenhouse gases, to get Europe into a position where we could meet our goals for 2020, 2030 and even for 2050. I am very worried – and I think my fellow shadows are also worried in the same way – about our ability to reach these goals.

We also set out to open up Europe for technological progress. We found that this was probably a very important goal because, if Europe does not move forward in technological means, it will end up being left on the back burner and being relegated to second, third or fourth place in the world. In this respect we have a systemic shortcoming. We have a blocking minority in the Council and this blocking minority sometimes develops into a dictatorship of the minority where we have Member States that are afraid of the future. When they are afraid of the future, they do not dare to make the right decisions and they therefore put on the handbrake and try to run Europe on the handbrake.

I think this systemic shortcoming in the way in which the Council works is one of the biggest challenges we have. If the Council is not able to see the future and if they are not able to see the light on the horizon then we will not reach our goals. I will be glad to come back after hearing the shadows.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Miembro de la Comisión. Señor Presidente, Señorías, es una satisfacción para mí participar en este debate sobre el cambio indirecto del uso de la tierra, o ILUC, como es conocido por sus siglas en inglés.

Nos encontramos frente a un posible acuerdo que mitiga el ILUC y protege al mismo tiempo la industria existente. Además, también muestra un camino claro para los biocombustibles avanzados. Este es un logro significativo, y soy consciente de que no ha sido fácil. Espero que apoyen este acuerdo y que podamos finalizar las negociaciones.

Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas sus Señorías, incluidos a los que durante el pasado mandato trabajaron en este expediente con tanta convicción, y estoy especialmente agradecido al señor Torvalds y su equipo negociador y al señor La Via por sus esfuerzos en conseguir que el expediente saliera adelante en esta etapa final.

El paquete de compromiso es el resultado de unas negociaciones muy reñidas. Gracias también por la excelente cooperación y por haber dado a la Comisión muchas oportunidades para compartir y explicar sus puntos de vista.

El paquete de compromiso que tenemos hoy delante es mucho más fuerte que la Posición del Consejo en primera lectura gracias a la determinación de este Parlamento.

Permítanme decir unas palabras sobre los elementos clave del paquete de compromiso.

Comenzaré con el límite de la contribución que los biocombustibles producidos a partir de ciertos cultivos pueden hacer a los objetivos de la Directiva relativa a las fuentes de energía renovables. Es lo que se conoce como el «techo de los biocombustibles obtenidos a partir de cultivos de alimentos».

La Comisión había propuesto en un principio que este techo fuera del 5 %, o sea, la mitad del objetivo para la energía renovable en el transporte. Este nivel fue elegido para proteger los niveles de producción existentes y, de este modo, se mitigaría el impacto del ILUC al tiempo que se protegería la industria existente. El nivel en el paquete de compromiso se fija en el 7%. Es más elevado de lo que proponía inicialmente el Parlamento Europeo, pero todavía podría mitigar el ILUC. Además, se han añadido otros elementos para fortalecer este techo.

El paquete de compromiso busca fomentar la transición hacia biocombustibles avanzados, que es muy importante para nuestro futuro, tal y como recoge la Comunicación sobre una Unión de la Energía.

Los Estados miembros deberán establecer un objetivo de biocombustibles avanzados con un valor de referencia del 0,5 %.

Es cierto que no es un objetivo vinculante, pero también es cierto que los Estados miembros disponen de un plazo ajustado para ser explícitos y definir su nivel de ambición política en relación con los biocombustibles avanzados, y esto proporciona a la industria una señal clara, sin dejar de ser realista para los Estados miembros.

Espero que, junto con las iniciativas existentes, como el Programa NER300 y Horizonte 2020, ayude a continuar con el desarrollo de esta industria en la Unión Europea.

Además, el paquete de compromiso mejorará el rendimiento en términos de gases de efecto invernadero de los biocombustibles, elevando el umbral de ahorro de gases de efecto invernadero para las nuevas instalaciones, que deben funcionar con un ahorro del 60 % en comparación con los combustibles fósiles.

El paquete de compromiso también exige a los proveedores de combustible y a la Comisión que informen sobre las emisiones ILUC estimadas, indicadores que se basan en la mejor información científica disponible, lo que mejorará la presentación de informes sobre gases de efecto invernadero y aumentará la transparencia.

Y el paquete de compromiso también elimina un elemento de la Posición del Consejo al que la Comisión y el Parlamento se oponían. Me refiero a la extensión de la contabilidad múltiple para biocombustibles avanzados a los objetivos globales de la Directiva relativa a las fuentes de energía renovables. Esto habría debilitado el paquete 2020, y su eliminación supone un logro significativo.

En su conjunto, todos estos elementos contribuyen a que el paquete sea eficaz para mitigar el ILUC, al tiempo que prepara para una transición hacia los biocombustibles avanzados.

La industria de los biocombustibles actual queda protegida, mientras que la industria de los biocombustibles avanzados en desarrollo recibe señales alentadoras para su futuro.

Sé que no todo lo que estaba en la Posición en primera lectura del Parlamento Europeo está reflejado en esta propuesta de acuerdo final, pero, dadas las dificultades de este complejo dossier, creo que el Parlamento ha conseguido logros muy importantes.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, för PPE-gruppen. Herr ordförande! Jag vill också passa på att tacka Nils Torvalds för ett utmärkt arbete med det här betänkandet.

Jag minns när jag var ny här i Europaparlamentet för snart 11 år sen. Då var det många som sa att målen för förnyelsebar energi var för låga. Man pratade om att EU gjorde för litet och för långsamt för att främja just etanol. Då beskrevs etanolen som vägen till himlen, och i Sverige bestämde miljöpartiet/socialdemokraterna att varje bensinmack skulle vara tvungen att ha en särskild bensinpump som man kunde tanka etanol med. Men det var då, för nu är det annat ljud i skällan.

Idag beskrivs etanol snarare som vägen till helvetet, och när vi arbetat med detta betänkande så är det tydligt att framförallt gröna ledamöter, men även socialdemokratiska gruppen, har gjort allt man kan för att vattna ur EU:s mål för förnyelsebara bränslen. Etanolen, den ska bort, och ju snabbare desto bättre. Hemma kommer snart de där bensinpumparna att stå och rosta.

Men biobränslen är varken himmel eller helvete, och vi måste inte välja mellan mat eller bränsle. Man kan göra både och. Biobränslen är en nödvändig del, skulle jag vilja säga, av en framgångsrik klimatpolitik, särskild i alla de länder, t.ex. Sverige, där vi har stora behov av transporter.

Men en sak är säker, det är att vi behöver stabila och långsiktiga spelregler för de förnyelsebara bränslena, och det var vad som riskerades om det här lagstiftningsbetänkande hade blivit fel. Därför är jag glad att vi lyckades stoppa de krav som kom från stora delar av det här huset, framförallt från kollegor på vänstersidan och i den gröna gruppen, på att fasa ut detta mål och skapa hårda begränsningar för möjligheten att skapa nya avancerade biobränslen. Det här hade bland annat gjort det väldigt svårt att göra biobränslen från skogen, men jag tror att om vi nu lyckas med det här så har vi skapat stabila spelregler. Därför hoppas jag att alla ledamöter, särskilt de som vågar kalla sig gröna, ska rösta för de nya reglerna, för gör man inte det så stöder man egentligen bara fossila bränslen.

 
  
MPphoto
 

  Seb Dance, on behalf of the S&D Group. Mr President, I would also like to extend my thanks to the rapporteur Mr Torvalds for his work in what has often been quite difficult circumstances. We got here in the end, we got a compromise, and I am very grateful to him for all his work.

I think it is very important that we take a moment to consider why we are having this debate and why this issue has been such an area of contention, because we have for many years now seen the effects of particularly bad policy from the European Union when it comes to biofuels. I have seen some of these effects for myself in my previous role working for an NGO in areas of the world, particularly in sub-Saharan Africa, where communities have been suffering from some pretty bad effects of the policies that we have been adopting here. In particular: the proliferation of crops for biofuel production for fuel consumption there on land that could and should be used for food production; the betrayal of some local communities whose livelihoods have depended on that land; and of course the unintended consequences of indirect land use change that have resulted from the replacement of ecosystems that would actually have contributed to solving the problem of climate change.

The package that we have now is imperfect and I make no bones about the fact that we have serious reservations, certainly about the target for first-generation production which, as we know, we wanted to be much lower. I think this package certainly reflects the intransigence of Member States, and that has been particularly apparent in the position adopted by the Council when it came to the negotiation process – and also reflects a lack of ambition, if I may say so, from the Commission. However, this is a step forward and we should acknowledge the significance of this, because the impasse that we have had for so long now has not been beneficial for the communities that I have mentioned. It has not been beneficial for the industries that have, with the very best of intentions, set us down this path on the investments that they made so many years ago.

I think that in this package we are choosing, at last, to recognise the existence of indirect land use change and we are giving the Commission the platform to enable itself to apply the science that the blockers have for so long denied.

There are some in this Chamber who would deny some of the bad impacts of biofuels that I have mentioned, and there are others that might choose to play politics and score points on this deal. I think this deal represents a step forward, imperfect as it is, and that is why I shall be supporting it.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν γνωρίζει ότι ο τελευταίος σεισμός που έγινε στα Ιμαλάια έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή, την οποία συνεπιφέρει η οποιαδήποτε επέμβαση του ανθρώπου στη φύση, ιδιαίτερα σε σχέση με τα καύσιμα.

 
  
MPphoto
 

  Seb Dance (S&D), blue-card answer. I think there are many causes of earthquakes, but I think plate tectonics might be the principal cause. I am willing, though, to hear evidence on the contribution of biofuel policy in the European Union to the devastating earthquakes in Nepal. If such evidence is forthcoming I would like to hear it. I have an open mind, let us put it that way.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie. Laat ook ik beginnen met onze rapporteur, Nils Torvalds, te bedanken voor zijn uitstekende werk, zeker gezien de patstelling die hij enigszins hier in dit Huis aantrof, en gezien de patstelling met de Raad die hij erfde van zijn collega Corinne Lepage, die de eerste lezing had gedaan.

Laten we eerlijk zijn: die patstelling met de lidstaten belooft weinig goeds voor de toekomst, want we hebben het hier alleen nog maar over de klimaatdoelstellingen voor 2020. Als we over die 20 procent al een patstelling kunnen creëren en als je bedenkt dat we over dertig jaar naar 80 tot 95 procent CO2-reductie moeten gaan, dan belooft dat heel weinig voor de toekomst. De stappen die we nu nemen zijn echt heel kleine stapjes en toch wordt er al om elke millimeter gevochten. Dat belooft wat als we de echte grote stappen moeten gaan zetten.

Met de huidige houding van vooral de lidstaten ben ik ervan overtuigd dat we echt niet ver zullen komen met ons klimaatbeleid. Wij kloppen onszelf in Europa op de borst dat wij de doelstellingen voor 2020 gaan halen. Als ik alleen al kijk naar mijn eigen land, Nederland, dan zie ik dat nu de economische groei gelukkig weer een beetje aantrekt, de CO2-uitstoot opeens weer toeneemt in plaats van daalt. Ik denk dan ook dat we nog eens heel goed naar ons beleid moeten kijken.

Dan nu het onderwerp waar we het over hebben: deze kleine aanpassing van de richtlijn inzake kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en de richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen. Goed beleid maken vergt moed, zeker in de veranderende wereld van vandaag en zeker als blijkt dat het bestaande beleid wordt ingehaald door de wetenschap, want dat betekent dat we ons beleid moeten aanpassen. We moeten ons realiseren dat biobrandstoffen niet de heilige graal zijn waar we ze enkele jaren geleden nog voor hielden. Dat zijn misschien wel de geavanceerde biobrandstoffen, maar dan moeten we daar wel duurzaamheidscriteria aan koppelen en niet dezelfde fout maken als de afgelopen jaren. Want dat dreigen we nu te doen.

Nogmaals, ik zal stemmen voor dit resultaat, maar het is een heel mager resultaat.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, za skupinu GUE/NGL. Pane předsedající, když jsem po skončení trialogu přemýšlela, jak o finálním dokumentu, který ležel přede mnou, hlasovat, ovládl mne obrovský pocit beznaděje a smutku. Všichni dnes víme, že podpora biopaliv první generace byl mimořádně velký průšvih, že se Evropská unie šeredně zmýlila a při konstrukci původní směrnice přehlédla několik zásadních faktorů, což se nemalou měrou promítlo do dalšího poškození krajiny a životního prostředí, snížení potravinové soběstačnosti a růstu cen potravin.

Jako stínová zpravodajka jsem k připravované změně přistupovala s nadějí a velkým očekáváním, stal se však opak. Prvním alarmujícím náznakem toho, že něco není úplně v pořádku, byl neutichající tlak, který byl na nás denně vyvíjen ze strany evropského lobbingu, který více než životní prostředí zajímalo zrovna to, která surovina či palivo bude jak podporována a kam se bude započítávat. Přesto jsme díky skvělé práci pana zpravodaje a práci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vstoupili do závěrečného vyjednávání s Radou a Komisí s velmi silným dokumentem. To, co z něj však nakonec vzešlo, není nic jiného než velká porážka jak pro Evropský parlament, tak hlavně pro životní prostředí. Podvolili jsme se tlaku Rady a především členských států a rezignovali na vše podstatné, co měla nová úprava reprezentovat. Přišli jsme o šestiprocentní hranici na biopaliva první generace, což bylo na začátku maximum. Nedokázali jsme zajistit dostatečnou podporu pro biopaliva druhé a třetí generace tím, že jsme připustili, že jejich podíl nebude závazný. Evropský parlament do současného znění prostě nedokázal prosadit téměř vůbec nic z toho, co si ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin původně odhlasoval. Výsledný text je pak v podstatě jen mírně vylepšenou verzí původního návrhu z roku 2009.

Lze s čistým svědomím říci, že po téměř pěti letech vyjednávání jsme ničeho podstatného nedosáhli. Z toho důvodu bych zde ráda uvedla, že skupina GUE/NGL se nemíní jakkoliv podílet na této šarádě, která v jádru znamená zakonzervování současného stavu, který se jen velmi honosně maskuje jako obrovská změna.

Dámy a pánové, drancování našich krajin bude nadále pokračovat, současní výrobci na tom budou stále značně profitovat a my jsme tomu nedokázali zabránit.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, on behalf of the Verts/ALE Group. Mr President, first of all I would like to thank the rapporteur, Nils Torvalds, for his work on this file which indeed, as has been stated before, was not an easy file at all. Certainly it was not easy to build up a majority in this House and then undertake negotiations with the Council, and I think we have to thank the rapporteur for all his work in that.

Having said that, I am disappointed with the result but I am more disappointed that the Council is not even present at this discussion. It somewhat shows the problem we are having here, that within the Council the Member States do not really see the problem at hand. That is, I think, a very bad signal they are giving here: that again they are just not showing interest. That was also very clear during the negotiations and I think that is a problem.

Why are we discussing this? We set a target of 10% for biofuels in the transport sector, but we all know that, if you look at how it has been developing, it mainly concerns the development of agri-fuels, of first-generation biofuels, which are not delivering the climate benefits that they are supposed to do. That is why we had to do something about it.

The Commission came forward with a proposal trying to cap the first generation at 5%. In Parliament we managed at least to get a deal for a cap at around 6%, but the Member States wanted this to be at 7%. Unfortunately, in the negotiations, we lost this. In the end, we as a parliament, agreed also with the 7% cap which is, from my perspective, way too high, because this is just filling up the target with the bad biofuels which are not the ones that we want to stimulate; we want to stimulate the more advanced ones. That was the second demand of Parliament, that we want advanced biofuels in order to really have innovation in Europe.

Unfortunately, here also the Council did not want anything. In the end, we have a non-binding target for advanced fuels, so that means that there is a very weak signal for stimulating innovation within the European Union. And if you look at the definitions, this term is also poorly defined and now we will probably have a debate where everyone will call his own product ‘advanced biofuel’. Suddenly everyone will be part of that new hype but not really delivering innovation.

The third problem relates to indirect land use change. We wanted clear accounting of indirect land use change and we lost that too; we only have reporting, not accounting. In that sense, from my perspective, we lost too much. We just lost too much as a parliament, and therefore I cannot support this deal.

But the Commissioner is here and I would like to ask what are we going to do after 2020? Are we going to learn from this problem and not set a very inflexible new target but to put the Fuel Quality Directive at centre stage: setting a target on reduction, and not specifically targeting a technology when we do not know exactly how it will develop? Therefore the question: will we continue after 2020 with the Fuel Quality Directive?

If we continue with the directive, we will have a new debate and then I hope that the Council will be present because this is a very important topic. If we do it right we can really have decarbonisation in the transport sector, but if we do it wrong we are stimulating bad technologies and that is what we would like to prevent.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Tisztelt Eickhout úr! Azt szeretném kérdezni, hogy bár nagyon egyetértek azzal, hogy tovább kell tárgyalni, de vajon ha nem tudjuk eldönteni azt, hogy első, második vagy többedik generációs üzemanyagokról van szó, akkor tulajdonképpen nem adunk ezzel véletlenül teret annak, hogy a fosszilis eredetű üzemanyagok fognak továbbra is előretörni?

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE), blue-card answer. First of all, biofuels are not the only alternative in town. That is one of the biggest problems; we are now stimulating just one technology in the transport sector that can decarbonise the transport sector, whereas there are many other options. So I think that what we have done in our policies is focus too much on one technology, which is a very stupid thing to do from a political perspective.

So you have to set your central objective, your decarbonisation, and then have different options for how to play this game. In that sense, what we have been doing now is really focusing on one bad technology that does not deliver; does that mean that we are fixating ourselves on fossil fuels? No, the problem is that now some of these alternatives are even worse for the climate than the fossil fuels, and then we are really stimulating the wrong one. That we really need to fix, and unfortunately we are not fixing that enough in this case.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE), blue-card question. You said that we are focusing too much on biofuels in the European Union. Would you agree that this is the fault of the Greens and their actions 10 years ago?

Secondly, you said that agri-biofuels are not delivering. Are you aware of the fact that we have ethanol produced in Europe that is third-party certified as having 90% CO2 reductions? Are you willing to agree that there are differences between different first-generation biofuels?

Thirdly, if Parliament were to vote, as you will vote today, against this legislation, and if you had EUR 1 billion, would you dare to invest that in the production of second-generation advanced biofuels if Parliament decided, as you want, to kill the rules and definitions of how they should be produced?

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE), blue-card answer. First of all, Mr Fjellner, I am voting in favour of the ENVI mandate. I know you were against. You did not want anything on indirect land use change. You want a higher cap for the first generation. You have been taken in by the agriculture lobby for a long while. We know that.

If you really wanted to have some change then you would have joined the ENVI deal. You were not part of that deal. In the negotiations you were ready to give up everything and we know that. Now you are pretending that you are suddenly on the good side. Maybe you should have joined us a bit earlier on instead of not even participating.

Secondly, if you want to distinguish between the good and the bad you need to take indirect land use change into consideration, because that is the key point. If we do not take indirect land use change into consideration, you do not know which is good and which is bad. That is why I am advocating taking indirect land use change into account. You did not even want that. So you are the problem, in that you just want one target, stimulating agriculture instead of only stimulating the good biofuels.

As to your third question, if I were a producer of second-generation biofuels at this moment and considering this deal I would not put my money in Europe because this non-binding ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, anch'io ringrazio il relatore Torvalds per lo sforzo che è stato fatto fin qui.

Purtroppo però, questo compromesso non ci piace per niente, anzi, del resto è difficile definirlo compromesso perché si è trattato davvero di un atto di imposizione da parte del Consiglio che non ha voluto neanche tenere minimamente conto della posizione del Parlamento e quindi della posizione dei cittadini dell'Unione europea. Noi ci siamo battuti per difendere tutte quelle aziende che sono un esempio di economia circolare, ma forse l'economia circolare non è più di interesse per l'Unione europea. Sto parlando di quelle aziende che utilizzano gli scarti della lavorazione del legno, per esempio, per produrre mobili. Con questa direttiva quegli stessi scarti verranno incentivati ad essere utilizzati nella produzione di biocarburanti avanzati.

Il Consiglio ha annacquato irrimediabilmente la proposta del Parlamento e ora queste aziende si troveranno senza la loro materia prima e subiranno la competizione sleale da parte dell'industria dei biocarburanti avanzati. Sapete di quante aziende sto parlando? Sto parlando di tantissime aziende. Sto parlando di aziende che stanno chiudendo adesso. Sapete quanti disoccupati in più ci saranno per colpa di questa competizione sulla materia prima?

Allora noi chiediamo alla Commissione nella legislazione di revisione di procedere a passo spedito verso la decarbonizzazione del settore trasporti, ma soprattutto di rendere la legislazione sui biocarburanti davvero verde e davvero sostenibile.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Stimate coleg, în discursul dumneavoastră ați spus că, dacă s-ar vota această propunere, ar fi o concurență pentru cei care produc energie, de exemplu, din masa lemnoasă. Considerați că într-o economie de piață nu trebuie să existe concurență și competiție?

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". Certo che abbiamo bisogno di concorrenza, ma non abbiamo bisogno di concorrenza sleale. Stiamo parlando di aziende che usano questi scarti come materia prima e quindi partecipano ad un processo di economia circolare, cosa a cui noi dovremmo dare priorità.

È una questione di priorità. Se noi togliamo la materia prima a queste aziende che già stanno morendo perché hanno già difficoltà dovute alla crisi, ma togliamo oltretutto la materia prima, avremo un peggioramento dal punto di vista dell'occupazione e un peggioramento della qualità del tipo di aziende che andiamo a promuovere.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (NI). Monsieur le Président, chers collègues, nous aurions tort de renoncer brutalement aux agrocarburants de première génération.

De nombreuses études, parmi lesquelles le rapport d'Ecofys, publié le 12 novembre dernier, contestent la méthode de calcul des changements indirects dans l'affectation des sols, méthode sur laquelle s'est appuyée la Commission pour modifier brusquement ses directives de 1998 et 2008.

S'il est nécessaire de poursuivre les recherches sur les biocarburants avancés, il faut tenir compte des lourds investissements déjà effectués – je pense en particulier à nos agriculteurs, qui ont misé sur ces énergies d'avenir pour sortir de la grave crise que connaît leur secteur. On ne peut ainsi ruiner leurs efforts d'un trait de plume, alors même que la deuxième génération de biocarburants ne semble pas encore en mesure de prendre le relais de la première.

Le plafond de 7 % proposé par le Conseil me paraît donc plus raisonnable car plus respectueux d'investissements qui ont été faits sur le long terme, pour le long terme.

Depuis la loi Barthe de 1923, mon pays, la France, a joué un rôle pionnier dans les biocarburants. Je crois dans le savoir-faire de nos agriculteurs et de nos industriels pour continuer de montrer l'exemple, à condition que vous ne leur coupiez pas l'herbe sous le pied.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). Herr Präsident! Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich bei allen bedanken, die an diesem Kompromiss mitgewirkt haben, beim Berichterstatter Nils Torvalds der EVP und vor allen Dingen beim Verhandlungsführer Christopher Fjellner. Ich glaube, es ist ein guter Kompromiss. Und die EVP-Fraktion wird diesem Kompromiss zustimmen. Wir müssen moderat umsteuern. Aber wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es ist kein gutes Signal an die Wirtschaftsteilnehmer, an die Landwirte, an andere, die investiert haben, wenn wir wenige Jahre, nachdem wir das Ziel eingeführt haben, sagen, es war alles total falsch. Es gibt auch Vertrauensschutz.

Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, die EU-Biokraftstoffpolitik ist die Ursache aller Probleme auf der Welt. Da wird viel dramatisiert. Vieles, was in diesem Bereich gemacht wird, ist nachhaltig – jedenfalls nachhaltiger als die traditionelle Produktion von Erdöl. Deswegen ist es gut, dass wir hier umsteuern. Ich begrüße ganz besonders, dass wir ein Ziel für die zweite Generation haben. Aber es ist auch gut, dass wir nicht komplett alles, was investiert wurde, in Frage stellen.

Das Ziel für die zweite Generation für moderne Biokraftstoffe scheint bescheiden zu sein. Aber wir müssen ja diese Gesetzgebung erst einmal umsetzen. Die Unternehmen müssen investieren, und 2020 kommt sehr schnell. Dann wird es hier einen neuen Vorschlag der Kommission für die Zeit nach 2020 geben. Dann werden wir auch für die Zeit nach 2020 hoffentlich höhere Ziele für die modernen Biokraftstoffe haben. Ich denke, bei all der Kritik, die geübt wird, sollten wir nicht vergessen, dass Biokraftstoffe – ob der ersten oder der zweiten Generation – und diese Richtlinie insgesamt uns helfen, vom Erdöl unabhängiger zu werden. Ich denke, dieses Parlament sollte sich bei diesem Ziel einig sein.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con le riforme delle direttive sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili, l'Unione fa un passo nella direzione giusta, che è quella di costruire per questa parte del mondo un futuro più verde e sostenibile.

È importante che in questi mesi di negoziato il Parlamento europeo si sia distinto per aver scelto con decisione la visione forte a favore di regole innovative in materia di biocarburanti ed aver sostenuto il ruolo dell'Unione europea nella lotta al cambiamento climatico e alla promozione della green economy.

Il testo uscito dalla commissione ambiente aveva fissato standard giustamente molto ambiziosi. Le conclusioni dell'accordo con il Consiglio riducono sensibilmente questi standard. Ciononostante vorrei ringraziare l'onorevole Torvalds per come ha condotto il suo lavoro e per i risultati che sono stati raggiunti. Con queste nuove regole, sia pur nelle loro già ricordate mediazioni, l'Europa dice finalmente basta alla concorrenza tra cibo e carburanti e questo è un risultato di principio importante; così come mette argine agli effetti distorsivi che hanno fatto crescere i prezzi di molti prodotti alimentari nei paesi più poveri sotto la spinta di guadagni più facili grazie ai carburanti.

Dunque è un segnale di incoraggiamento che va nella direzione giusta e che potrà stimolare molti paesi membri, il mio compreso, ad investimenti che diano senso al ritorno successivo del lavoro del Parlamento su questi temi per realizzare quello che non è stato possibile fare oggi.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). Pane předsedající, pane komisaři, podpora klasických biopaliv a stanovení desetiprocentního podílu byla chybou s negativními dopady na zemědělství. Jsem rád, že to Evropská komise uznala a nyní máme šanci to na evropské úrovni napravit.

Sedmiprocentní limit je stále ale příliš vysoký a jsem skeptický ohledně ochoty ke snižování na národní úrovni. Bohužel vidím realitu v mé vlastní zemi, kde se biopaliva stala zajímavým byznysem navázaným na veřejné dotace. Alarmující je, že u nás dokonce dochází ke střetu zájmů. Vlastník dominantního výrobce paliv je současně členem vlády, která o systému dotací rozhoduje.

Podporuji proto pětiprocentní až šestiprocentní podíl biosložky první generace, a to z důvodu všech negativních zkušeností se stávající směrnicí, která k tomu stavu přivedla.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema (ALDE). Het is al gebleken dat biobrandstoffen een omstreden onderwerp zijn en de lange onderhandelingen geven aan dat er heel wat obstakels te overwinnen waren. Ik wil de rapporteur daar ook voor bedanken.

Op de lange termijn zullen wij er altijd naar moeten streven onze grondstoffen efficiënter te gebruiken. Dat is duurzaam en ook economisch. Onze boeren en tuinders zijn hierbij cruciaal. Zij produceren steeds meer voedsel met een steeds lagere milieudruk. Innovaties hebben bijgedragen aan een steeds effectiever maar ook efficiënter gebruik van grondstoffen.

Biobrandstoffen zijn een kans voor de boeren om optimaal gebruik te maken van een natuurlijke kringloop. Zij kunnen bijdragen aan een meer circulaire economie. Hiervoor hebben we de juiste en duidelijke doelstellingen nodig en er moet ruimte zijn voor innovatie en experiment. De Europese landbouw is door steeds nieuwe inzichten tot geweldige prestaties in staat. De landbouwsector levert een belangrijke bijdrage aan onze gezamenlijke uitdaging.

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL). Mr President, the revision of these two key issues of energy legislation has taken five long years to get to this vote and unfortunately a lot has been lost by Parliament in the face of a relentless Council. There is no doubt about it that this deal is far weaker than anything we would have envisaged, and I am disappointed by the Council’s attitude. Indirect land-use changes should have been accounted for, instead of just reported on, and advanced biofuel should have had a stronger target.

Whilst I would also have preferred to see a much lower cap on first generation biofuels, the 7% limit which has been agreed upon will see their growth curbed which is good news for the environment, for biodiversity and for hunger in the developing world. After five years of long and difficult negotiations, I am sure many are ready to put this issue to bed, but if we are truly going to commit to a feature of sustainable transport in the European Union, it can only be just the beginning.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, wir sind uns einig, dass wir in Sachen Agrotreibstoffe umsteuern müssen. Aber das, was jetzt beschlossen werden soll, reicht meiner Meinung nach überhaupt nicht aus. Ich weiß, wir hatten alle vor zehn Jahren noch hohe Erwartungen an diese Treibstoffe als Alternative zu fossilen Kraftstoffen. Aber diese Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Wir sehen, dass heute Klimabilanzen von Agrotreibstoffen zum Teil schlechter sind als die von fossilen Kraftstoffen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Vor allem bei Palmöl oder bei Sojaöl gibt es den Wettbewerb um Tank oder Teller.

Dass man die iLUC-Faktoren jetzt überhaupt nicht berücksichtigt, finde ich einfach skandalös. Natürlich kann man über alle Faktoren diskutieren, sie sind nicht perfekt. Aber diese Landnutzungskonflikte jetzt überhaupt nicht zu berücksichtigen, ist kein guter Ansatz. Darüber, ob wir diese Faktoren einfach rausstreichen können, müssen wir auf jeden Fall nochmal diskutieren.

Wir schreiben mit 7 % jetzt etwas fest. Wir garantieren sozusagen einen Schutz für Investitionen. Aber wir bleiben damit auf dem falschen Weg!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube auch nicht an die zweite Generation. Da bin ich hier ganz ehrlich. Denn wenn wir uns einmal klarmachen, was da jetzt an Reststoffpotenzial errechnet wird – was angeblich dafür nutzbar ist –, dann ist das nicht sachgerecht, denn diese Reststoffe gibt es in der Menge gar nicht. Damit werden wir nicht weiterkommen, und wir werden viele Investitionen in den Sand setzen.

Wir müssen in der Verkehrspolitik umschwenken auf Energieeinsparung und auf neue Verkehrskonzepte. Das ist die einzige Alternative.

 
  
MPphoto
 

  Valentinas Mazuronis (EFDD). Paskatos pereiti prie biodegalų gamybos būtinos jau šiandien. Naujos taisyklės turi sudaryti palankias sąlygas naujos kartos mažiausiai taršių biodegalų vartojimo plėtrai visoje Europos Sąjungoje. Tačiau užsibrėžiant ambicingus tikslus labai svarbu yra atsižvelgti ir į teisėtus verslo lūkesčius, investicijas ir jų apsaugą, skirtingą Europos Sąjungos valstybių situaciją.

Pirma, nustatoma pirmos kartos biodegalų riba turi būti priimtina ir įgyvendinama visoms valstybėms. Aš manau, kad tai svarbu. Reikia užtikrinti rinkos stabilumą ir jau padarytų investicijų į pirmos kartos biodegalų gamybos pajėgumų rentabilumą.

Antra, naujų technologijų plėtra leistų supaprastinti biodegalų gamybos procesą ir gamybos sąnaudas, leistų naudoti naujas žaliavų rūšis. Tačiau pažangių biodegalų gamybos technologijos dar tik plėtojamos, daugelis demonstracinio lygmens ir ekonomiškai nepagrįstos. Todėl, mieli kolegos, manau, kad labai svarbu skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą naujuose pažangiuose biodegalų sektoriuose. Tik taip mes galėsime pasiekti norimų tikslų.

(Kalbėtojas sutinka atsakyti į asmens, pakėlusio mėlynąją kortelę, klausimą (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 8 dalis)).

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Aș vrea să-l întreb pe colegul nostru Mazuronis cum crede domnia sa că Comisia Uniunii Europene ar trebui să stimuleze consumul de biocombustibili și de biocombustibili avansați.

 
  
MPphoto
 

  Valentinas Mazuronis (EFDD), atsakymas į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą. Aš manau, kad dabar (ir apie tą dokumentą, apie kurį mes šnekam) tai ir yra skatinimas ir ieškojimas sprendimo klausimo, kurį jūs užduodate. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės mes turime atsižvelgti ir į Europos Sąjungos narių interesus, situacijas skirtingose Europos Sąjungos valstybėse, galų gale į investicijas, kurios padarytos verslo ir taip toliau. Šitoje vietoje mes turime ieškoti protingo sutarimo ir protingo kompromiso siekiant maksimalių rezultatų. Priešingu atveju mes turėsime ambicingus tikslus, mes turėsime didelius siekius ir, deja, prastą rezultatą.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). A bioüzemanyagokról szóló irányelvet rendes jogalkotás keretében, azaz a Tanáccsal együttdöntési eljárásban tárgyaljuk, de csak elvileg. Csak elvileg, mert a Tanács nem hajlandó figyelembe venni a Parlament módosításait, sőt az üres székek mutatják, hogy még meg sem hallgat minket. Ezért lehet egyetérteni az előadónak azzal a felfogásával, hogy az első olvasatbeli parlamenti módosításokat újólag megismétli. A legfontosabb a hagyományos, vagyis élelmiszer-növényekből előállított bioüzemanyag részarányának erős korlátozása. Ha ezt nem tesszük meg, és az energiaárak növekedni fognak, és tudjuk, hogy növekedni fognak, akkor egyre nagyobb területeken a növénytermesztés energetikai célú lesz, nem pedig az élelmiszer-felhasználás céljából termesztik. És hogy ennek milyen súlyos következményei lehetnek, ezt más kontinenseken már tapasztalhattuk.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un difficile negoziato siamo giunti ad un accordo sull'ILUC, conosciuto come cambiamento indiretto dell'uso della terra, con lo scopo di fissare un tetto alle emissioni di gas serra causate dal crescente utilizzo di terreni agricoli per la coltivazione di prodotti destinati alla produzione di biocarburanti.

L'obiettivo che ci siamo posti con questo dossier è quello di una transizione verso i biocarburanti che offrono un sostanziale risparmio di gas a effetto serra anche quando sono segnalate emissioni stimate e provvisorie dovute a cambiamenti indiretti dell'uso del suolo, proteggendo al contempo gli investimenti esistenti da parte degli operatori economici che hanno puntato sui biocarburanti di prima generazione in base alle norme europee attualmente in vigore.

Vorrei ringraziare ovviamente il relatore Torvalds per il lavoro svolto per il Parlamento, così come i colleghi degli altri gruppi politici che hanno cooperato e lavorato a questo dossier. Ma un ringraziamento lo devo rivolgere anche alla Presidenza lettone, come presidente della commissione ENVI che ha negoziato con la Presidenza per la collaborazione durante i negoziati, che ci ha consentito di giungere a un accordo su un testo comune con il supporto della Commissione. Non entro nel dettaglio così come hanno fatto i rapporteur e gli shadow rapporteur, ma credo che nel complesso questo sia l'unico compromesso possibile; non accontenta tutti, non è soddisfacente per tutti, ma è l'unico compromesso che era possibile portare tra il Consiglio e il Parlamento alla fine al voto quest'oggi.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). Herr Präsident! Die Debatte über die Revision der beiden Richtlinien hat gezeigt, dass wir in Zukunft stärker auf die Biokraftstoffe der zweiten Generation hin orientieren müssen. Herr Kollege Häusling, das sind nicht nur Stroh und Reststoffe der Landwirtschaft, sondern das sind auch neuartige Stoffe wie Algen und andere. Ich frage schon die Kommission: Was tun wir, um diese neuartigen Biokraftstoffe zu erforschen und in den Markt zu bringen? Haben wir da ein Programm in der Europäischen Union?

Wir werden Biomasse brauchen für Flugbenzin, sehr wahrscheinlich auch für Lkw, wo es noch keine Alternativen gibt. Aber im Pkw-Verkehr muss das begrenzt werden, da ist das nicht nötig, weil meiner Auffassung nach Elektromobilität und Wasserstofftechnologie Alternativen darstellen. Es ist deshalb richtig, die Biokraftstoffe der ersten Generation wirklich einzuengen. Wir hätten uns 5,5 % gewünscht, jetzt sind da 7 % herausgekommen. Das wird noch viel mehr Landverbrauch bedeuten. Es ist deshalb nicht gut, dass der iLUC-Faktor jetzt nicht eingerechnet werden muss. Immerhin hat das Parlament schon 2009 die Richtlinie nur unter der Bedingung angenommen, dass der iLUC-Faktor bewertet wird, und jetzt verlieren wir wieder viele Jahre, bevor das passiert. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Klimapolitik der EU, weil wir unter dem Strich mehr Emissionen herausbringen, anstatt sie zu reduzieren.

 
  
MPphoto
 

  Dawid Bohdan Jackiewicz (ECR). Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Celem tej dyrektywy jest zapoczątkowanie procesu przestawiania się na taką politykę w zakresie biopaliw, która zapewni znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska zaproponowała m.in. ograniczenie wkładu konwencjonalnych biopaliw, poprawę parametrów emisji gazów cieplarnianych z produkcji biopaliw oraz sprzyjanie większemu udziałowi w rynku biopaliw zaawansowanych. Prace nad zapisami tej dyrektywy do pewnego momentu przebiegały w dobrym kierunku, jednak jej ostateczny kształt nie jest zadowalający. Propozycja Komisji dotycząca poprawy sprawozdawczości na temat emisji gazów cieplarnianych poprzez zobowiązanie państw członkowskich i dostawców paliw do zgłaszania szacowanych emisji to po prostu fikcja. Co najważniejsze, dyrektywa ta niosłaby poważne konsekwencje dla produkcji rolnej w wielu krajach Unii, m.in. w Polsce. Oznacza to straty dla przetwórców oraz rolników i nie wiemy nawet jeszcze, jak te straty miałyby być rekompensowane. Musimy z większą uwagą wsłuchiwać się w głos tych, których te regulacje dotkną najbardziej. Dlatego my, jako polska delegacja w grupie ECR, w głosowaniu nad tą dyrektywą wstrzymamy się od głosu.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, η ανάγκη να αναπτυχθούν και να στηριχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών είναι σήμερα πιο επιβεβλημένη από ποτέ. Εντούτοις, από την έκθεση που καλούμαστε να ψηφίσουμε για την τροποποίηση της σχετικής οδηγίας απουσιάζουν πολλά σημαντικά σημεία. Η περαιτέρω αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί παράλληλες πολιτικές, την προώθηση δηλαδή κατάλληλων υποδομών, τον εξορθολογισμό των καθεστώτων στήριξης, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών για διεθνή συνεργασία.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προστεθούν μέτρα για τη διασφάλιση της ώθησης των ανανεώσιμων πηγών με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους καταναλωτές καθώς και μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, τα νέα έργα και οι επενδύσεις που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, να υποστηρίζουν την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να προάγουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά βεβαίως και μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (EFDD). Mr President, my party holds no particular brief for biofuels, but we are particularly concerned about the damaging regulatory uncertainty which this Parliament has created.

First, we mandated 10% biofuels and we allow industry to make major investments on that basis. One major European company has invested EUR 0.5 billion in a palm oil refinery. Now, we propose to cut the biofuel percentage to 5 or 6 or 7%. We are doing huge damage to investors. We are cutting them off at the knees. This is no way to run an economy.

More generally, we see a world awash with cheap oil and gas and that is a situation which is likely to continue for some time. CO2 emissions will increase for decades, regardless of what we in this House do. I have a word of advice for colleagues: it is time they got used to the idea.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). Ačiū Pirmininke, aš tikrai tikiu, kad Jūs netyčia tai padarėte. Gerbiamas Komisare, iš tikrųjų, biodegalai dar prieš kelis metus atrodė tinkama daugelių problemų sprendimo priemonė. Pasiektas šiuo metu susitarimas tarp Komisijos ir Parlamento, nustatyta 7 procentų riba pirmos kartos biokurui, pagamintam iš maistinių kultūrų. Tokios drastiškos politikos permainos dar kartą rodo, kad teisėkūra turi būti labai pamatuota. Lietuvoje biodegalų rinkos augimas buvo labai ženklus – pastatytos net keturios biodegalų gamyklos. Labai svarbu, kad pasiūlyta apsaugoti esamas investicijas iki 2020 metų. Taip pat tam, kad skatinti didesnę pažangiųjų biodegalų, kuriuos naudojant netiesioginės žemės paskirties keitimo mastas yra mažesnis nei įprastinėse biodegaluose, plėtrą. Reikalinga, kad gyvybingos įmonės galėtų investuoti į pažangą.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). Monsieur le Président, il est vrai que cette question est très controversée depuis un certain nombre d'années. L'Union européenne avait beaucoup œuvré en faveur du développement des biocarburants, mais à la suite des résultats un peu décevants de ces efforts, ils ont été remis en question.

Certains estiment que l'accord obtenu n'est pas assez ambitieux, d'autres qu'il va trop loin. Je dirais, moi, qu'il est équilibré et qu'il permet de préserver, en somme, les investissements réalisés dans ces biocarburants de première génération, mais, en même temps, qu'il veille à ce que ces biocarburants n'entrent pas en concurrence avec la production alimentaire et qu'ils ne produisent pas d'émissions de gaz à effet de serre qui soient excessives par rapport à une autre terre agricole.

Les investisseurs ne pouvaient pas être les victimes d'un changement radical de politique: il leur faut du temps. Lorsqu'on investit, il faut avoir une vision à long terme. Ils ne pouvaient pas non plus subir les conséquences de cette méthode de calcul basée sur l'affectation des sols, qui me paraît très incertaine et très contestée scientifiquement.

Je me réjouis que cet accord ne permette qu'un simple rapport en attendant d'avoir de meilleures méthodes de calcul. Le sous-objectif de 0,5 % de biocarburants avancés est un objectif encourageant, pragmatique, mais je regrette qu'il ne soit pas contraignant, car les ressources pour créer de tels biocarburants sont encore trop faibles.

L'Europe ne doit pas se laisser distancer du point de vue technologique dans le domaine des carburants durables, et c'est pour cette raison qu'elle doit, résolument, soutenir la recherche et le développement en la matière.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, voilà enfin la fin d'une fausse bonne solution, celle des agrocarburants de première génération.

L'idée paraissait séduisante, à l'origine: conduire sans utiliser de pétrole. Pourtant, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'était une aberration et nous devons, bien évidemment, être satisfaits que l'Union européenne et vous, Monsieur le Commissaire, aient décidé de tourner le dos à ces carburants qui n'ont de bio que le nom.

Au moment où nous avons l'ambition d'atteindre un compromis contraignant à l'échelle planétaire lors du sommet de Paris – la COP21 –, nous disposons là d'un premier signal positif de la part de l'Europe: nous sommes prêts à nous mettre sérieusement au service d'une économie à faible intensité de carbone.

Évidemment, tout n'est pas parfait, loin de là. J'aurais, personnellement, souhaité aller plus loin, en demandant l'inclusion des facteurs ILUC dans les critères de durabilité des agrocarburants ou encore en imposant des objectifs contraignants pour les biocarburants vertueux. Il faut cependant avoir bien en tête qu'il s'agit là d'un compromis qui n'est qu'une étape, mais une étape importante. Nous disposons désormais du cap: l'avenir est aux biocarburants avancés; les biocarburants de première génération sont dépassés. L'essentiel est là: l'Europe reconnaît enfin que les agrocarburants ne sont pas une réponse au changement climatique.

La balle est maintenant dans le camp des États membres. En France, par exemple, l'objectif est la création, d'ici à 2020, de 150 000 emplois dans ce domaine des biocarburants avancés.

Nous sommes devant un défi, que nous allons aborder à la COP21 en décembre, à Paris. Cette décision que nous prenons aujourd'hui va dans le bon sens.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). Mr President, I would like to thank the rapporteur very much for all his hard work on this file. For those of us who have followed it all the way through the last Parliament and this, it has been a long road. I am glad we have actually reached – or at least I think we are reaching – the end of it.

It is amazing how there does not seem to be anybody here who wants to take responsibility for the 2008 agreement and for the 10% cap, which seems to be such a terrible idea all of a sudden. However, I for one am glad that we have settled on 7% because the first thing that that comes to mind with this file is how we have created a huge amount of uncertainty amongst investors. It really should be a cautionary tale to this Parliament that, if we are going to try to do things that are far-reaching, we must get it right and we must stick to it. It is entirely unfair to pull the plug a few years before the end, so I am delighted that we have, at least, settled on 7%.

The second issue with this file for me was the indirect land—use change (ILUC) factors. This morning many have deplored the fact that we are not going to be accounting, but are only going to be reporting. I am delighted about that too, because it is absolutely clear that the science on ILUC factors is not good enough. The maths do not add up and the model does not work. I am happy to accept accounting when we get it right, but it is not right now.

The last thing I would like to touch on is Parliament’s negotiating. I take my hat off to Mr Torvalds: it is absolutely the case that the single most important thing that could have come out of this file was a mandatory target on advanced biofuels, but we did not get that. It was the one thing on which every political group across the spectrum agreed, but we did not get it. I think those who were involved in the negotiations should be ashamed of that fact.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Já jsem podal pozměňovací návrh, který má snížit podíl těch tradičních biopaliv na 6 %. Kdyby to jednací řád umožňoval, navrhl bych kompletní zrušení směrnice o biopalivech.

Naši předchůdci vytvořili zrůdný systém, který vede ke zdražování potravin a k hladovění lidí v nejchudších zemích světa. Vytvořili jsme systém, ve kterém bohatne pár oligarchů. Například v České republice si jeden takový oligarcha, pan Babiš, nejprve koupil politiky, aby mu zajistili odbyt pro jeho řepkový olej. Pak si koupil televizní a rozhlasovou stanici, koupil si největší deníky v zemi a nakonec si koupil voliče a stal se místopředsedou vlády, která navrhuje další daňové úlevy pro biopaliva.

Proto, prosím, podpořte pozměňovací návrh, který by alespoň snížil podíl tradičních biopaliv na 6 %.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). Herr Präsident! Ich möchte dem Kollegen Torvalds zuerst danken. Das Ergebnis ist besser, als er es selbst dargestellt hat. Es ist der richtige Mittelweg zwischen dem Vertrauensschutz für die Investoren und den Forderungen, die von diesem Parlament insbesondere unter Führung des grünen Berichterstatters Turmes 2008 erhoben wurden. Ich war damals Sprecher meiner Fraktion. Und der Wert konnte nicht hoch genug sein. Auch damals war die CO2-Bilanz der Biotreibstoffe schon bekannt. Das war nichts Neues. Also, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln! Ich finde den Kompromiss gut. Das Ergebnis ist gut. Die Ziele, so wie sie der Industrieausschuss vorgegeben und in erster Lesung beschlossen hat, sind weitgehend erreicht. Die Berücksichtigung indirekter Landnutzungsänderungen als Malus für europäische Biotreibstoffe wurde wegen fehlender wissenschaftlicher Grundlage abgelehnt. Mit der Berichterstattung haben wir den ersten Schritt zur Bewertung für die Zukunft geschaffen.

Die Obergrenze von 7 % ist gut und vertretbar, auch wenn sie höher ist als die Vorschläge des Parlaments. Konventionelle Biotreibstoffe haben damit Investitionssicherheit. Das operationale Ziel von 0,5 % für die zweite Generation ist meines Erachtens allerdings nicht ehrgeizig genug. Allerdings ist die Vierfach-Anrechnung vom Tisch. Bedauerlich ist, dass es kein separates Unterziel für Bioethanol gibt. Positiv ist die Forderung für eine Fortsetzung über 2020 hinaus. Der Kompromiss ist insgesamt positiv zwischen Marktstabilisierung und CO2-Reduktion. Jetzt ist der Kommissar am Zug, denn wir haben beschlossen, dass wir eine Regelung über 2020 hinaus haben wollen. Sie haben jetzt das Wort, Herr Kommissar, mit einem neuen Vorschlag.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). Herr Präsident, Herr Kommissar! Ein Kompromiss kann mit vollster Überzeugung angenommen werden, oder er kann auch als gerade noch hinnehmbar empfunden werden. Diese zweite Formulierung trifft für mich zu. Es ist besser als das, was wir vorher hatten.

Oft werde ich gefragt: Warum bist du gegen Biosprit, das klingt doch so gut? Ja, viele in unseren Reihen waren davon überzeugt, etwas Gutes zu entscheiden. Aber die Wahrheit hat gezeigt, dass in Wirklichkeit eine Verlagerung stattgefunden hat, nämlich von einer Produktion für den Teller – für menschliche und tierische Nahrung – hin zur Fütterung des Tanks. Wir haben feststellen müssen, dass im Endeffekt die Klimabilanz dieses sogenannten Biosprits – Agrosprits – nicht dem entsprochen hat, was wir erwartet haben, sondern dass sie in Wirklichkeit dazu geführt hat, dass es zu einer Veränderung der Landnutzung nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in Drittstaaten gekommen ist und dass wir uns insgesamt der Gefahr ausgesetzt haben, dass das, was wir in guter Absicht – sage ich jetzt einmal – vor zehn Jahren beschlossen haben, sich in der Zwischenzeit ins Gegenteil verkehrt hat.

Die 7 % sind ein hinnehmbarer Kompromiss, denn wir haben heute oft gehört, dass wir natürlich auch Planungssicherheit und Investitionssicherheit geben müssen. Ich glaube nur, dass diese Planungssicherheit bei den 7 % schon sehr groß ist. Mir wären die 6 %, die auch schon ein Kompromiss waren, weitaus lieber gewesen.

Wir müssen aber ganz generell darauf achten – auch das wurde heute schon mehrfach gesagt –, dass es weitergeht, dass wir eine neue, fortschrittliche Produktion haben und dass wir vor allem in Forschung und Entwicklung dazu investieren, wie wir Mobilität garantieren können mit der geringstmöglichen Belastung. Das ist das, was Europa für die Zukunft braucht.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). Señor Presidente; señor Comisario, Señorías, lo primero que quiero hacer es felicitar al ponente, a la Presidencia letona y a la Comisión por este resultado y este acuerdo que no ha sido nada fácil. Impulsar los biocarburantes avanzados sin cerrar la puerta a los de primera generación, después de las inversiones que se han hecho, también en I+D, es un reto que creo que se ha abordado razonablemente bien.

Yo fui ponente de la primera Directiva sobre biocarburantes y recuerdo el entusiasmo de los Verdes exigiendo objetivos más ambiciosos y además vinculantes, pero, en fin, todos tenemos derecho a cambiar de opinión.

Necesitamos promover nuevas tecnologías para la reducción de emisiones y dar una adecuada protección a las ya existentes. En el sector de los biocarburantes se han hecho grandes inversiones de gran calidad que nos han permitido reducir las emisiones y sustituir una parte de los biocombustibles fósiles para el transporte.

Los factores ILUC, por otra parte, necesitan más estudios y más evaluaciones, porque ya tenemos bastantes ejemplos desgraciados en la Unión Europea de querer pasar de la teoría a la práctica sin aplicar estos requisitos previos.

Yo espero que los Estados miembros tomen las medidas necesarias para que los biocarburantes supongan una porción creciente de los biocombustibles para el transporte en 2020 y también en 2030.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). Pane předsedající, pane komisaři, dnes hlasujeme o návrhu, který nenaplňuje představy Evropského parlamentu o politice v oblasti biopaliv, nenaplňuje dokonce ani původní představu Evropské komise. Naplňuje pouze představy některých členských států, respektive konkrétního výrobního sektoru v těchto členských státech. Moc se nedivím, že zástupce Evropské rady sem dnes ani nepřišel. Musel by totiž přiznat, že Evropská rada má tendenci přenášet na evropskou úroveň určitou míru demokratického deficitu.

Dvě třetiny 17miliardového trhu s biopalivy reprezentují výrobci první generace. Není se čemu divit, že byla jejich lobbistická aktivita znát. Evropský parlament jí nepodlehl, ale členské státy jí bohužel podlehly. Ne všechny členské státy mají stejné ambice, co se týče biopaliv druhé a třetí generace, ale mohli jsme dosáhnout daleko víc. Stačilo naslouchat hlasu parlamentů, neziskového sektoru a inovativního průmyslu. Místo abychom růst podílu biopaliv první generace aspoň zastavili na současné úrovni, dopouštíme, že bude dál pokračovat jejich nárůst se všemi negativními průvodními efekty. Místo abychom podpořili inovace, budeme mít pouze nezávazné cíle.

Přes všechny výhrady je dosažený výsledek lepší než současná situace a hlasovat proti návrhu by znamenalo zachovat podmínky, které panují na trhu s biopalivy dnes. Máme alespoň limity pro biopaliva vyráběná na zemědělské půdě, strop – nějaký strop – pro biopaliva první generace a nějakou podporu inovací v tomto sektoru. Vysíláme ale Radě a členským státům velmi špatný signál, když opět „překousneme“ tento nepěkný kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Panie Przewodniczący! Ta regulacja z 2009 r., odnosząca się do obu dyrektyw, tak jak w zwierciadle pokazuje, jak czasami działalność legislacyjna Unii Europejskiej może wpływać na konsekwencje działalności gospodarczej. Wycofujemy się z tego, o czym wtedy powiedzieliśmy, że ma być trwałe. Przecież ten cel dziesięcioprocentowego udziału biopaliw w transporcie był wtedy oczywisty. Ludzie podjęli decyzje, wzięli kredyty, zbudowali instalacje. Oczywiście ja mówię o tych krajach, w których surowcem były surowce pochodzące z upraw rolniczych w Europie. Nie mówię o tych instalacjach, które zostały przygotowane po to, żeby importować olej palmowy i w krajach pochodzenia powodować zmianę przeznaczenia gruntów. A z tego, na przykład w moim kraju, to jest jeszcze dwa miliony ton pasz białkowych, czyli tych pasz, których nie zaimportujemy w formie soi genetycznie modyfikowanej, która też przyczynia się do zjawiska ILUC, ale w Ameryce Południowej.

Myślę, że powinniśmy w sposób rozsądny planować wszystkie rozwiązania prawne, które odnoszą się do działalności gospodarczej, jak również do kwestii energetycznych. Bo przecież, zwróćmy uwagę na to, że oto niszczymy czy marnujemy około 1/3 żywności – część przy zbiorach, a część również w formie odpadów. W Europie wyrzucamy około 90 milionów ton żywności, w tym żywności przetworzonej. Przecież ta żywność też została gdzieś wytworzona, więc nie możemy mówić, że tylko z powodu biopaliw ograniczamy dostęp do żywności. Również dlatego, że ją marnujemy. Która energia jest najlepsza? Ta, która nie jest wykorzystana, niezużyta. Dlatego musimy prowadzić taką politykę, która pozwoli na ograniczenie ilości zużywanej energii, ale też nie powinniśmy burzyć całości systemu gospodarczego, który zbudowaliśmy w oparciu o nasze regulacje. Należy podjąć roztropne decyzje.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). Senhor Presidente, Senhor Comissário, não obstante esta diretiva ser anterior à Comunicação sobre a União da Energia, nós temos agora a oportunidade de a reapreciar à luz de uma nova perspetiva, de uma União Europeia que dá prioridade às energias renováveis, à segurança do abastecimento, à eficiência energética e à liderança na inovação e na investigação.

As propostas deste relatório são bastante equilibradas e apelam a que a Comissão apresente uma proposta ambiciosa para a promoção da utilização das energias renováveis nos transportes a partir de 2020. Neste plano, para além do incentivo necessário às tecnologias mais avançadas, designadamente aos biocombustíveis da nova geração que minimizam a concorrência com outras fileiras, que minimizam a emissão de gases com efeitos de estufa, importa, Senhor Comissário, considerar o objetivo ambicioso para o desenvolvimento da mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica, com recurso a eletricidade produzida a partir também de fontes renováveis poderá, em conjugação com os biocombustíveis, proporcionar níveis muito elevados de penetração das energias endógenas nos transportes e isso é muito importante para dar o contributo para a segurança energética da União Europeia, para reduzirmos a dependência e para liderarmos, em termos europeus, a nova era da indústria dos transportes.

O que fizermos até 2020 marcará, de forma indelével, a nossa capacidade de liderar a transição energética. A transição energética realizada pela Europa é uma necessidade para o planeta e nós também ambicionamos que isso aconteça. Com o documento hoje em apreciação, o Parlamento Europeu deu um contributo positivo nesse sentido.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE). Ik denk dat we mogen zeggen dat we blij zijn dat er na jarenlange onderhandelingen eindelijk een akkoord is over biobrandstoffen. Dit akkoord, we weten het, is niet perfect, maar met deze bijsturing slaan we toch definitief het pad in van de zogenaamde 'geavanceerde' biobrandstoffen die de landbouw niet belasten, de voedselprijzen op termijn niet omhoogjagen en de ontbossing tegengaan. Winst voor het milieu, dus winst voor het klimaat. En we maken een einde aan die slechte neveneffecten. De producenten weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen investeringen plannen die de productie van geavanceerde biobrandstof, hernieuwbare brandstof, op termijn ten goede komen.

Dit akkoord geeft natuurlijk ook duidelijkheid aan de producenten van de zogenaamde conventionele brandstoffen, die van de eerste generatie. Zij krijgen tijd om zich voor te bereiden en geleidelijk aan ook over te schakelen op die milieuvriendelijke geavanceerde biobrandstoffen.

Ten slotte, beste collega's, wil ik nog meegeven dat we tevreden zijn dat met deze hervorming ook een eerste en belangrijke aanzet wordt gegeven tot het stimuleren van elektrisch rijden, uiteraard op basis van hernieuwbare bronnen. Ik denk dat we mogen concluderen dat wat we vandaag goedkeuren, inderdaad een eerste belangrijke stap in de juiste richting is en ook een van de pijlers van die energie-unie die ons allemaal en u, commissaris, zo dierbaar is en die we de komende maanden en jaren moeten realiseren.

 
  
MPphoto
 

  Damiano Zoffoli (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo anni di accese discussioni sul futuro dei biocarburanti in Europa, il Parlamento europeo si appresta finalmente a votare un dossier che rappresenta comunque un segnale importante nella lotta al cambiamento climatico e per la promozione della green economy.

Una vera crescita intelligente, sostenibile e inclusiva non può passare, come ora infatti, dalla produzione dei biocarburanti cosiddetti tradizionali, provenienti da colture alimentari che impiegano terreni che possono essere usati invece per produrre cibo, mentre nuova terra viene sottratta alle foreste aumentando il CO2. Al momento, viste le forti resistenze del Consiglio, si tratta del miglior accordo possibile, di un passo in avanti verso obiettivi che in futuro dovranno essere più ambiziosi.

La sfida dell'Europa, anche in vista dell'appuntamento di Parigi, è di rafforzare il proprio ruolo guida nella battaglia contro i cambiamenti climatici, promuovendo la green economy con politiche eque e sostenibili. Senza equità sociale e sostenibilità ambientale non si esce dalla crisi e non ci sarà nuova e buona occupazione.

 
  
MPphoto
 

  Norbert Lins (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die sich dieser Problematik angenommen haben und die nach langjährigen und kontroversen Diskussionen jetzt zu einem Kompromiss gelangt sind. Ich bin froh, dass wir eine Einigung mit dem Rat erzielt haben. Ich glaube auch, dass der Kompromiss insgesamt ein zufriedenstellendes Ergebnis darstellt.

Biokraftstoffe leisten einen großen Beitrag zum vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien und zur Senkung der CO2-Emissionen. Darüber hinaus unterstützen sie unsere Bestrebungen, die EU von Energieimporten unabhängiger zu machen. Bei den Biokraftstoffen der ersten Generation haben wir nach meinem Dafürhalten einen verantwortungsvollen Kompromiss gefunden. Hierbei ist entscheidend, dass unsere politischen Entscheidungen glaubwürdig und nachhaltig sind. Landwirte und Unternehmen brauchen Planungssicherheit für langfristige und teure Investitionen in ihre Anlagen. Dass die iLUC-Faktoren nur in die Berichte aufgenommen, aber nicht angerechnet werden, halte ich ebenfalls für eine gute Wahl. Somit haben wir noch mehr Zeit, auf umfassende, wissenschaftlich gesicherte Studien zurückzugreifen.

Mit dem vorliegenden Bericht haben wir die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Biokraftstoffe sind wichtig. Sie dürfen aber nicht zulasten der Natur – insbesondere schützenswerter Gebiete – produziert werden.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). Arvoisa puhemies, minulla on ilo toimia parlamentissa biotaloustyöryhmän puheenjohtajana ja siksi olen tyytyväinen, että olemme saaneet aikaiseksi kompromissin, josta tänään äänestetään. Tavoitteena tulee olla kuitenkin jo 2020-jatkovuodet, koska kovin vähän aikaa on päästä tuohon vuoteen.

Toivon, että silloin keskitytään tavoitteeseen vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä. Tämä voidaan tehdä ilman kilpailua ruuantuotannon kanssa, sillä esimerkiksi pohjoisista metsistä ja jätteistä ja elintarviketähteistä voimme kehittää hyviä raaka-aineita. Euroopan parlamentti kirjasi itsekin residaaleihin, että EU:n tulee pyrkiä hyödyntämään jätteistä valmistettuja biopolttoaineita, joilla voidaan saavuttaa korkeat päästövähenemät.

Valitettavasti nyt käsittelyssä oleva muoto ei anna teollisuudelle kovinkaan vakuuttavaa kuvaa siitä, mitä tulee tehdä nyt. Pahoittelen, ettei saatu sitovaa tavoitetta tulevaisuudelle. Sen vuoksi kysynkin, miten kansallisille toteuttamisille voi jäädä näin iso rooli? Suomessa kymmenen prosenttia on jo tuosta 20 prosentin tavoitteesta saavutettu ja Ruotsissa 17 prosenttia. Aikooko komissio puuttua asiaan, jotta todelliset sisämarkkinat myös biopolttoaineissa saadaan aikaiseksi?

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). Herr Präsident! Auch ich möchte mich den Kolleginnen und Kollegen anschließen, die diese Einigung und das Zustandekommen des vorliegenden Vorschlags begrüßt haben. Ich befürchte auch, dass diese Debatte eigentlich zwangsläufig fast nur mehr ideologisch geführt wurde, und dies vor allem auch auf dem Rücken der Produzentinnen und Produzenten in Europa. Die heimischen Unternehmer hatten keine Planungs- und Investitionssicherheit mehr. Ich glaube auch, dass das relativ schwierig ist.

Das Ergebnis, über das wir jetzt abstimmen werden, ist an sich passabel, aber mit Sicherheit noch nicht ausreichend. Es sind erste Schritte in die richtige Richtung unternommen worden. Ich halte es für wichtig, Bioethanol und Biodiesel auch weiterhin zu fördern. Mich verwundert zum Teil schon die eindimensionale Diskussion. Beispielsweise in Österreich hat ein Nebenprodukt der Bioethanolproduktion große Bedeutung, nämlich ein 100 % gentechnikfreier Eiweißstoff, der anfällt und natürlich auch wieder für die Tierfütterung zur Verfügung gestellt wird.

Wir konnten zum Glück – sage ich jetzt – iLUC-Faktoren verhindern, weil diese wissenschaftlich höchst fragwürdig sind. Wir können gerne darüber diskutieren, wenn wir welche haben, die dann in letzter Konsequenz auch funktionieren. Ich möchte mich der Vorrednerin anschließen, die bereits jetzt davon spricht, dass wir über die Zeit nach 2020 nachdenken, denn wir brauchen einfach dann auch richtige Maßnahmen, um die CO2-Reduktion, die Energieversorgung und sonstiges weiter anzukurbeln.

Wichtig ist die Förderung von fortschrittlichen Biokraftstoffen, das möchte ich ausdrücklich noch einmal betonen. Sprit aus Algen oder Abfallprodukten, das ist die Zukunft der Biotreibstoffe. Hier müssen wir auch jede Anstrengung und Energie hineinlegen, um das in Zukunft zu ermöglichen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, tá áthas orm cúpla focal a rá ar an ábhar tábhachtach seo.

I must say that since our good Commissioner Arias Cañete came into office he has been at pains to point out the need to create an Energy Union by first of all decreasing our dependency on imported fossil fuels and increasing our resources within the European Union – and of course one area is that of biofuels.

Particularly in transport we have to say that emission reductions are not quick or good enough and with a growing economy we are going to see far more lorries and trucks and cars on the roads; therefore this has to be addressed. I think, as my colleagues in the EPP Group have pointed out, this is a good compromise because we do not throw the baby out with the bathwater by discriminating against first-generation biofuels, but we certainly send a signal that advanced biofuels are the way to go, and I would agree totally with that.

Also we will reduce ILUC (indirect land use change) and particularly give legal certainty and confidence to investors that this is what they need to do if they want to be at the races in the years to come.

Particularly, I would like to say, I have met many people recently, investors and so forth, who see that we have had a wasted opportunity in not utilising waste in the past, but this now will change into the future. That will be good for the environment, CO2 emissions and for the Energy Union.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Sam tudi podpiram ta kompromisni predlog, ki odgovarja na problem, ki je nastal ob preambicioznem cilju, kjer smo videli, da so bile negativne posledice pri koriščenju kmetijskih zemljišč in posredno tudi podražitev hrane.

In prav je, da si vzamemo čas za premislek. Prav je tudi, da pri sprejemanju energetskega koncepta oziroma energetske unije resnično dajemo poudarek tistemu cilju, ki smo si ga zadali, da je varčevanje z energijo prvi vir energije. In mislim, da je v prometu, kjer rabimo ta biogoriva, največ možnosti tudi in da imamo tu največje probleme tudi z zastavljenimi cilji.

Prav tako je pomembno iz vidika tehnološkega razvoja... mislim, da tako, kakor je potrebno, in bo ta predlog spodbudil, tehnološki razmislek na področju biogoriv, da je potreben tudi tehnološki razmislek pri tehnologijah električnega avtomobila. Kajti sam sem prepričan, da v kolikor bomo tam naredili velik napredek naprej, bomo ta prihranek energije ustvarili ravno s tem, da bomo uporabili manj fosilnih goriv in uporabili več električne energije v prometu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, în primul rând vreau să felicit raportorul, chiar dacă am simțit că nu este pe deplin mulțumit de ceea ce a obținut, însă eu cred că, întotdeauna, înainte de a vota un raport, trebuie să ne gândim ce înseamnă dacă nu-l votăm, unde rămânem.

O problemă atât de complexă și complicată, așa cum este problema discutată astăzi, sigur că nu poate să aducă un compromis care să mulțumească pe toată lumea, însă eu cred foarte mult că aici trebuie să vorbim mai puțin politic. Trebuie să vorbim rațional și cum este bine pentru cetățenii care ne-au trimis. Cred că este un pas înainte și cred că trebuie să ținem seama de nevoia de retehnologizare, de nevoia de investiții. De aceea, domnule comisar, cred că aveți un rol foarte important în cadrul Comisiei: să îl convingeți pe domnul Junker și comisia Junker să aloce pentru cercetare, pentru că nu putem să facem progrese fără cercetare nici în acest domeniu. Trebuie să ținem cont că mixul de energie este extrem de important și trebuie să vedem ce putem să facem în ceea ce privește efectele asupra cetățenilor, costul energiei, dar și dreptul la un mediu curat. Este extrem de complicat. Eu cred că compromisul este un pas înainte. Sigur, nu putem spune că s-a rezolvat totul cu acest compromis, dar putem să spunem că am făcut un progres și, sigur, mă alătur celor care votează acest raport.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, reći ću odmah na početku da ću podržati ovaj izvještaj i to prije svega zato što znam da je njegov autor, gospodin Torvalds, učinio sve kako bi se postigao kompromis i kako bi izražaj ovog Parlamenta bio što snažniji i što jači.

Osobno sam bio u prilici govoriti i činiti stvari koje su bitne za ovaj izvještaj dok sam bio u izvršnoj vlasti i moram reći da nisam bio sklon prvoj generaciji bio goriva i da nisam baš puno učinio kako bi se ona primijenila u praksi u Hrvatskoj, pogotovo u Istri gdje sam djelovao. Međutim, uvjeren sam da je upravo ova rasprava o naprednoj generaciji, koja govori o korištenju otpada, nešto na što se moramo usmjeriti.

Pozivam zaista da uložimo značajan novac svi zajedno u istraživanja kako bismo otpad i sve ono što možemo od otpada pretvorili u napredno bio gorivo. Mislim da je to put kojim moramo ići.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε πρόεδρε, τα βιοκαύσιμα, εκτός της μόλυνσης του περιβάλλοντος την οποία συνεπιφέρουν, κυρίως λόγω του διοξειδίου του άνθρακα, συντελούν στην αύξηση της θερμότητας της γης. Αυτή η αύξηση της θερμότητας δημιουργεί δύο φαινόμενα:

- Λιώνουν οι πάγοι και ανεβαίνει στο σημείο αυτό ο φλοιός, όπως έχουμε καταμετρήσει στην Γροιλανδία και όπως έγινε και στα Ιμαλάια και γι' αυτό έγινε ο μεγάλος σεισμός των Ιμαλαΐων.

- Το δεύτερο φαινόμενο είναι η πρόκληση, με το λιώσιμο των πάγων, μιας τεράστιας αύξησης της εξάτμισης και της εξατμισοδιαπνοής, με αποτέλεσμα να έχουμε βροχοπτώσεις, να έχουμε πλημμύρες και κατάκλιση των εδαφών στα χαμηλά σημεία.

Πέρα από αυτά όμως τα σημεία, δημιουργείται ένα τεράστιο βάρος του οποίου δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις συνέπειες. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου εάν δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου!

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). Herr Präsident! Als Ex-Berichterstatter der Richtlinie über die Energie aus erneuerbaren Quellen bin ich natürlich daran interessiert, was hier jetzt rausgekommen ist. Also insgesamt ist das kein wunderbarer Deal, er ist ziemlich schwach. Das hat weniger mit uns als Parlament zu tun als mit der Position des Rates – dessen Vertreter ja nicht einmal hier sind. Wir müssen die erste Generation von Biotreibstoffen eingrenzen. Wir haben zu viel Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion. 7 % ist hoch, wahrscheinlich zu hoch, gut, aber...

Zweitens: Wir brauchen eine Methodologie, um die Gesamt-CO2-Bilanz der Biokraftstoffe zu bilanzieren. Ohne das kann man ja nie in irgendeiner Form wissenschaftlich an dieses Thema herangehen.

Drittens: Da sind die Kommission und vielleicht auch Sie, Herr Kommissar Arias Cañete, gefordert. Wir brauchen Planungs- und Investitionssicherheit. Deshalb sollte die Kommission jetzt nach diesem relativ schwachen Deal auch diese 0,5 % für die zweite und dritte Generation – die nicht einmal verpflichtend sind – prüfen. Die Kommission sollte jetzt eine entschlossene Initiative ergreifen und schauen, welche Gelder sie hat in der gemeinsamen Agrarpolitik, welche Gelder in der Forschungspolitik, und das sollte sie verbinden mit dem Juncker-Investitionsplan. Wir brauchen Investitionen in Rumänien, Bulgarien, Polen – und vielleicht sogar auch in der Ukraine – in diese zweite und dritte Generation von Biotreibstoffen.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Miembro de la Comisión. Señor Presidente, muchas gracias a todas sus Señorías por sus aportaciones a lo largo de este debate. La pluralidad de argumentos que se han desarrollado durante el mismo pone de manifiesto las dificultades que han concurrido a lo largo de la tramitación de esta Directiva y lo difícil que era llegar a un compromiso tan delicado que —como han dicho sus Señorías— no satisface plenamente a ninguno de los participantes en el mismo, pero del que, sin embargo, hay que reconocer que mitiga el cambio indirecto del uso de la tierra y prepara una transición hacia los combustibles avanzados. Ahora toca mirar hacia adelante y permítanme recordarles el contexto general.

La estrategia de la unión de la energía recoge la ambición del Presidente Juncker de que la Unión Europea se convierta en el líder mundial en energía renovable, y esta estrategia, sin duda, esboza una transición para el sistema energético europeo, dejando atrás el modelo económico impulsado por los combustibles fósiles, donde la energía tiene un enfoque centralizado desde el punto de vista de la oferta y que se basa en tecnologías y modelos de negocios obsoletos.

Para mí, los combustibles renovables que no se basan en los cultivos de alimentos y que tienen una baja huella de carbono, incluyendo el ILUC, son parte de esta estrategia. La hoja de ruta de la unión de la energía establece que la Comisión presentará un paquete de energías renovables que establezca una política integral que incluya los biocombustibles para el periodo posterior a 2020. Y como sus Señorías han destacado, en la elaboración de este paquete de energías renovables con una política integral tendremos en cuenta toda la experiencia que hemos acumulado en esta materia.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, rapporteur. Mr President, listening to the debate in Parliament sometimes feels like looking at a film by Sergio Leone. For some of us, it is ‘The Good, The Bad and The Ugly’ and for others it is ‘For a Few Dollars More’. In some respects, I think all those who spoke here were on the right track – not always, but in some respects – but we did not fix everything. We did not fix everything that should be fixed on the earth, and I think Commissioner Arias Cañete will be back with this issue in, let us say, three years’ time, not just because of the Energy Union, but because of the fact that the technological progress we see out there in reality is for the moment very fast and we do not know where it is going to end and what possibilities we will have after two or three years.

When I say that I think we fixed one thing, by that I meant – and my friend, Mr Fjellner, used the Swedish expression ‘stabila spelregle’ or ‘stable rules of the game’ – I think what we gave was a signal that the European Union should have stable rules for the industry, because if we do not have that, the faster the technological development is, the greater the risk that industry goes elsewhere. I think we fixed that, but saying that we have fixed it at the same time as we have very fast progress it is a very tricky issue. So, Commissioner Arias Cañete, I think you have every reason to be slightly worried. You are going to have a lot of work and you are going to be back with us trying to fix some of the next problems we have before us – and for sure we are going to have them. Thank you all for a very interesting debate. The struggle goes on.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy a las 12.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 162 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. L'Unione europea fa un altro passo verso un futuro più verde e sostenibile.

In tutti questi mesi di negoziato, il Parlamento europeo si è distinto per una forte visione a favore di regole innovative in materia di biocarburanti e per un più deciso ruolo dell'UE nella lotta al cambiamento climatico nonché nella promozione della green economy. La votazione in commissione ambiente aveva fissato standard più ambiziosi di quanto ottenuto in conclusione nell'accordo con il Consiglio, ma vorrei porgere ancora una volta i miei ringraziamenti all'onorevole Torvalds per come ha condotto il suo lavoro e per i risultati raggiunti. Con queste nuove regole l'Europa dice finalmente basta alla concorrenza tra cibo e carburanti e mette un argine agli effetti distorsivi che hanno fatto crescere i prezzi di molti prodotti alimentari nei paesi più poveri, sotto la spinta di guadagni più facili grazie ai carburanti.

Allo stesso tempo, è forte il segnale di incoraggiamento rivolto a chi investe in tecnologie energetiche pulite e sostenibili. Molti paesi europei, tra cui l'Italia, hanno già intrapreso negli ultimi mesi un cammino virtuoso di innovazione nel settore dei biocarburanti, l'auspicio è che il nuovo quadro normativo comune possa ora essere seguito da altri provvedimenti importanti nel quadro della strategia Energy Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. Legislacja unijna jest pełna niekonsekwencji – pospieszna, niezbyt przemyślana, próbująca narzucać jednakowe schematy rozwiązań wszystkim państwom członkowskim, mimo innych, czasem skrajnie odmiennych warunków gospodarczych w nich panujących. Typowym tego przykładem jest pakiet klimatyczno-energetyczny, skrajnie niekorzystny dla jednych (np. Polski), bardzo korzystny dla innych (np. Francji czy Szwecji) oraz obojętny dla trzeciej grupy państw Wspólnoty. Źródłem tych niekonsekwencji są rozwiązania lansowane przez grupy lobbystyczne w naszej Izbie, których celem jest ratowanie klimatu. Dzięki tym „obrońcom” klimatu powstał będący elementem pakietu „potworek” legislacyjny, a mianowicie dyrektywa RED, zobowiązująca państwa do zastosowania w transporcie do 2020 r. 10% biopaliw. Jak pokazało życie (a było to do przewidzenia), doprowadzi to do wycinki lasów, a także do takiego wykorzystywania gleb, że światowe ceny żywności gwałtownie wzrosną, a w efekcie – zamiast zmniejszenia globalnej emisji CO2 będziemy mieli do czynienia z jej wzrostem.

Wnoszę o pilne przeanalizowanie całego pakietu klimatyczno-energetycznego – który dotychczas stał się już powodem licznych szkód gospodarczych w niektórych państwach, np. w Polsce – po to, by szkody te przynajmniej możliwie szybko ograniczyć. Ponieważ prawa nie powinno się zmieniać z dnia na dzień, narażając na straty niektóre kraje, np. Polskę, która dzięki KE i PE nastawiła się na produkcję biopaliw, będę głosował za odrzuceniem rzekomo kompromisowej dyrektywy ILUC.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Az Európai Unió klímaváltozás ellen irányuló törekvéseinek fontos eleme a forgalmazott üzemanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási szintjének csökkentése. Ez egy rendkívül összetett téma: sok érintettel, eltérő érdekekkel. Úgy vélem, hogy sikerült a jelen pillanatban elérhető kompromisszumot megtalálnunk. Ismétlem, ez egy kompromisszum, tehát sokan közülünk nem maradéktalanul elégedettek. Visszautalnék egy pillanatra a tavaly decemberi szavazásra az üzemanyag-minőségről szóló irányelv végrehajtása kapcsán. Az átlagos, általános üvegházhatásúgáz-kibocsátási érték elfogadásával véleményem szerint jó kompromisszum született. Akkor a legfontosabb szempont az volt, hogy minél kevesebb adminisztrációs, bürokratikus teher essen az iparági szereplők nyakába. A mostani vitánál kevésbé az adminisztrációs teherről, hanem az előreláthatóságról van szó: az üzleti szereplők számára a legfontosabb szempont a stabilitás, a befektetői környezet kiszámíthatósága. Az Európai Néppárt számára ezen szempontok mentén való gondolkodás elsődleges: a gazdasági válságból kilábalóban a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés és versenyképesség növelése kulcsfontosságúak.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. Изменението на Директивата относно качествата на горивата и на Директивата за възобновяемите източници е важен елемент от поредицата мерки, които Комисията предлага във връзка с борбата срещу глобалните климатични промени. Приветствам предприетите от Европейската комисия стъпки по отношение на политиката на Европейския съюз за биогоривата и вярвам, че т. нар. „второ поколение“ биогорива ще допринесат за намаляване на емисиите парникови газове, опазването на околната среда и здравето на гражданите на Европейския съюз. Смятам, че изменението на тези директиви е добър пример за пренасянето на политически приоритети в конкретни мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. The agreement this week sends a clear message from the European Parliament; we need to limit the use of first-generation biofuels and move towards more sustainable alternatives which put less pressure on the environment, food prices, and food security. Using existing agricultural land for first-generation biofuels, and clearing natural carbon sinks such as ancient forests, actually contribute to the environmental problems which biofuels were supposed to help solve. The use of sustainability criteria should drive the development of more advanced biofuels, ones which are fully compatible with environmental objectives and not in direct competition with food crops.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. La pression sur les surfaces agricoles engendrées par l'industrie des agrocarburants aura pour conséquences directes un risque de pénurie alimentaire et une augmentation du prix des denrées. Il faut dès lors en limiter la production et repenser le concept même. Nous aurions toutefois voulu plus. Parmi nos regrets: - nous demandions un plafond à 5 %. Moins ne serait pas acceptable compte tenu des investissements faits par le secteur en la matière et puisque la part actuelle au niveau européen est de 4,5 %. C’est loin d’être un détail quand on sait que chaque pour cent d'agrocarburant représente un peu plus d'un million d'hectares qui est soustrait à la production alimentaire, c'est-à-dire quasi la totalité de la surface cultivable d’un pays comme la Belgique; - nous voulions aussi des objectifs contraignants pour les agrocarburants avancés (deuxième et troisième génération), alors que l’accord ne prévoit qu’une incitation. Je suis en faveur de ces agrocarburants avancés. En effet, ceux-ci n’utilisent que les parties non comestibles des plantes et les déchets agricoles. L’absence d’objectifs contraignants en la matière est une erreur.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. Приветствам постигнатото окончателно споразумение за изменението на директивите за качеството на горивата и за възобновяемата енергия, тъй като то предлага един реалистичен подход, който ще позволи да продължат инвестициите във възобновяемите горива в транспорта. Таванът от 7 % за първо поколение биогорива ще позволи съхраняване на вече направените инвестиции в тези биогорива и едновременно чрез въвеждане на референтна стойност, макар и необвързваща, за биогоривата от ново поколение от 0,5 %, ще насърчим инвестициите в биогорива от второ поколение.

Бих желал да припомня, че някои наши колеги не са съвсем последователни. Преди 7 години те настояваха в Европа да се използват биогорива от хранителните продукти и защитаваха производството на етанол или биодизел. Тогава те ни критикуваха, че не подкрепяме достатъчно тези биогорива, а днес обратното – критикуват ни, че не ги забраняваме достатъчно бързо.

Бях категорично против драстичните мерки за извеждане от употреба на горивата от първо поколение, защото така щяхме да накажем онези европейски предприемачи, които поеха инициативата за биогоривата и изпълнявайки всички европейски изисквания отвориха предприятия и инвестираха в тяхното производство. Това, което най-много липсва на нашите инвеститори, е гаранцията, че ще има постоянство в европейското законодателство. Приемането на настоящото споразумение ще им я гарантира до голяма степен.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on saada Eurooppaan lisää investointeja. Jotta yritykset uskaltavat investoida, ne tarvitsevat säädösvarmuutta pitkälle tulevaisuuteen. Biopolttoaineiden kehitystyössä ja tuotannossa on kyse usein yksittäisen yrityksenkin kohdalla sadoista miljoonista euroista. Onkin valitettavaa, että tämä nyt käsittelyssä oleva ILUC ei tuo yrityksille sellaista pitkäjänteistä näkymää kuin nyt olisi kaivattu. Direktiivi on tehty 2020-tavoitteisiin, vaikka meillä on jo tuoreet vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet, joihin liikenteen uusiutuvat polttoaineet olisi ilman muuta pitänyt kytkeä jo vahvemmin.

Samoin ongelmallinen on ILUCiin sisältyvä raaka-ainelista, jonka perusteella osa raaka-aineista saa kaksinkertaisen laskennan. Tällaiset tuplalaskennat vääristävät raaka-ainemarkkinoita eivätkä kannusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Teknologia kehittyy nopeasti; tämän päivän jäte voi olla huomenna arvokas raaka-aine. Lainsäädännön pitää muodostaa kehys, mutta tutkijoiden ja yritysten tehtävänä on arvioida, millä keinoin tavoitteeseen päästään.

Liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä Euroopassa on 30 prosenttia ja nopein keino päästöjen leikkaamiseen on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla. Siksi työtä liikenteen energiatehokkuuden ja vähäpäästöisyyden eteen on jatkettava myös globaalilla tasolla.

 

5. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre la Recomendación para la segunda lectura, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases, para reducir el consumo de bolsas de plástico (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) (Ponente: Margrete Auken) (A8-0130/2015).

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, ordfører. Hr. Formand! Det er en stor dag i dag, fordi vi skal vedtage dette forslag. Vi er udfordret af et virkeligt massivt miljøproblem: Der bliver hvert år brugt 100 mia. af disse letvægtsplastikbæreposer i EU, og 8 mia. af dem havner direkte i naturen som henkastet affald, om ikke mere. Tallene har vi fra Kommissionen, og det er noget, som virkelig er skadeligt for naturen og for havene: for mennesker, for dyr, for fisk og for fugle. Der er kun én ting at gøre ved det, og det er at mindske antallet. Det er nu lykkes os at opnå noget, som faktisk er nr. 1 i EU affaldshierarki, nemlig forebyggelse. Det er første gang, vi vedtager en lov, der indeholder forebyggelse!

Borgerne støtter ifølge Kommissionens undersøgelser for 70 %'s vedkommende, at vi gør noget. Det var derfor virkelig en ynk, da Kommissionens forslag omsider kom. Det var godt nok den forrige Kommission, men på dette punkt var den ikke meget bedre end den, vi har nu. Det var et elendigt forslag, vi fik, der blot indeholdt fromme ønsker. Heldigvis tog Parlamentet affære. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger for et fremragende samarbejde, først og fremmest Gerben-Jan Gerbrandy, som var med hele vejen, og i anden omgang også La Via. Vi fik faktisk vedtaget et rigtig godt forslag. Så var det Rådets tur, og her vil jeg gerne takke det italienske formandsskab. Det lykkedes dem ved en fremragende indsats at holde sammen på Rådet, så vi faktisk nu står med et fælles forslag.

Det går kort ud på reducere forbruget, enten ved, hvad jeg vil anbefale, at landene vedtager at sætte en pris på disse poser. Hvis man gør det i 2018, så vil reduktionen hurtigt nås. Irland er et strålende eksempel på, at der blev sat en pris på plastposerne, og inden for 5 måneder opnåede de en reduktion på 90 %. Jeg har lige hørt, at Portugal er i gang med noget lignende. Hvis man ikke vælger den løsning, så kan man gå efter reduktionsmålene. Det betyder, at man skal ned på 90 poser per indbygger i 2019 og helt ned på 40 per indbygger i 2025 - hvilket er et godt resultat.

Under dette forløb har Kommissionen har været en plage! (Undskyld til en af mine gode venner fra Kommissionen, der sidder her). Den har modarbejdet os hele tiden. Den har fundet på alle mulige irrelevante indvendinger for ikke at gøre noget! Den mener egentlig, at det er op til landene selv at gøre noget - men det gør de jo ikke. Det er derfor, vi har fået så god støtte til det. Trods effektiviteten i disse forslag, trods den store økonomiske gevinst - 740 mio. EUR årligt, sparer vi - igen ifølge Kommissionens egne beregninger. Udover det, som naturen så sparer, det, som havene sparer, så sparer vi også mange penge! Ikke desto mindre havde vi helt frem til målstregen problemer med Kommissionen. Jeg vil sent glemme det ansigt, Timmermans havde på, da han måtte ud og meddele, at man fra Kommissionens side havde besluttet ikke at trække forslaget tilbage.

Lad mig her til sidst sige, at blot i løbet af den tid, jeg har stået her og talt, blot i de 4 minutter, er der brugt 750 000 plastikposer i Europa. Hvis man ikke kan se andet for sig end det, så kan man i hvert fald se, at der skal gøre noget. Det tager vi nu fat på. Tak igen til alle de gode kræfter her i Parlamentet og ude i medlemsstaterne, der har hjulpet, og jeg håber, at Kommissionen også synes, at det bliver godt at få gjort noget ved det. Det er en "win, win, win situation".

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. Mr President, we are here today to finalise the last stage of the legislative process of adopting a directive that aims to tackle a very serious and highly visible environmental problem: the overconsumption and littering of lightweight plastic carrier bags. These bags, as was already mentioned, easily escape waste management streams and accumulate in our environment, often in the form of marine litter. Once discarded, they can last for hundreds of years, often as harmful microscopic particles that threaten the environment worldwide, especially the marine environment in terms of marine litter.

The very high and ever-increasing consumption rates of plastic bags – currently some 100 billion bags per year in the EU alone, and up to 200 bags per person per year – also imply a squandering of resources and have become a symbol of a throw-away society and a symbol of unsustainable lifestyles. Lightweight plastic carrier bags that are used once only and then discarded are the example of a ‘linear’ model of dealing with resources.

Action is needed. We need to tackle the problem of marine pollution, which is to a great extent caused by plastic waste, and we need to save resources and move to a circular economy. Clearly, this is a global problem, requiring action beyond the EU, but it is important that we do our part. An early second reading agreement on amending the Packaging and Packaging Waste Directive to reduce the use of lightweight plastic carrier bags can be formalised today.

Looking at the different positions of the co-legislators at the start of the legislative process, it is clear that this has not been an easy task, but thanks to the efforts undertaken by all parties, we now have a compromise on the table. Let me particularly express my gratitude to the rapporteur, Margarete Auken, for her dedicated and thorough work on the Commission’s proposal, as well as to the shadow rapporteurs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.

The Commission welcomes the agreement reached by the co-legislators, even though it includes some elements that would, in the Commission’s view, have been better addressed in a different, and in a much broader context. Nevertheless, this agreement has been possible because we all share the same objective: limiting the consumption and littering of plastic carrier bags. The text presented to you here today will make a real difference in reaching this objective.

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi, a PPE képviselőcsoport nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Én is hadd kezdjem először a köszönettel Auken asszony és La Via bizottsági elnök úr irányába. Azt hiszem egy nagyon komoly lépést tettünk, hogy Európa egy nagyon rossz szokásától megszabaduljon. Attól a fogyasztói szokástól, amelyet Vella biztos úr is említett. Meg kell szabadulni tőle, hisz ezeknek a nejlonzacskóknak a 90%-át eldobjuk és gyakorlatilag évente 8 milliárd nejlonzacskó – és erre most még nem hívtuk fel a figyelmet – válik szemétté a természetben, nem tudjuk, hogy hova tűnik. Ez egyszerűen botrány, ez a mi botrányunk. Ez az előterjesztés ettől próbál minket megszabadítani. Nyilván kompromisszumról van szó, de megmutathatjuk, hogy valóban lehet polgárbarát módon, és valóban olyannal foglalkozni, ami Európában ma már mindenkit érdekel.

És ahogy jelentéstevő asszony is elmondta, nyilván több országban találtak erre megoldást, és tulajdonképpen én egy dolgot szeretnék kiemelni: választani lehet. Választani lehet aközött, hogy valóban úgy, mint hazámban, Magyarországon 2011-ben termékdíjat vezetnek be, és ezáltal a nejlonzacskók valóban radikálisan csökkennek, vagy pedig más módon kezdik a kvótát kitölteni és lecsökkenteni. Az nagyon fontos, hogy ebből senki ne maradjon ki, és így is tulajdonképpen kompromisszumról van szó, mert pontosan tudjuk, hogy egy bizonyos szám alatt, 15 mikron alatt nem találtuk még meg a megoldást, folytatni kell a munkát, és láttuk azt, hogy milyen érdekek vannak még ez ellen, de mindenképpen én ezt nagyon fontosnak tartom. Önmagában ez sem elegendő, egy tisztább, élhető európai környezet kell, és igazából most mi is, nem csak a kormányok, hanem az európai fogyasztók kezébe adtuk a döntés lehetőségét.

(A felszólaló hozzájárul egy „kékkártyás” kérdés megválaszolásához (az eljárási szabályzat 162. cikkének (8) bekezdése))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. Mr Hölvényi, you are in fact talking about a matter of choice. You talked about compromise. I do not think that we should have to compromise with our lives, because all these items are very polluting. In the end, I truly hope that we are going to call on the Commission and the Council to ban completely all these plastic carrier bags and not merely to reduce or limit them. Do you not think so?

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi (PPE), blue-card answer. Thank you very much for this opportunity. I agree with you of course, but I think that in this case everybody has to take care of his own country first rather than Europe doing everything. We have gone so far in Europe and every country has the opportunity to go faster and further with the European Union following behind.

 
  
MPphoto
 

  Simona Bonafè, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetta come prima cosa di ringraziare la relatrice Auken per il lavoro determinato di questi mesi.

Quello che portiamo a casa oggi, dopo un negoziato che andava avanti da tempo e che è stato sbloccato sotto la Presidenza italiana, come è stato ricordato, è un provvedimento importantissimo che va al di là del suo merito specifico, che è quello, come ricordavamo, di obbligare gli Stati membri alla riduzione dell'uso dei sacchetti leggeri di plastica, considerati uno dei fattori di inquinamento in generale e il primo fattore dell'inquinamento del mare.

Ma esso assume un aspetto, fatemi dire, simbolico a mio parere. Perché? Se la normativa europea sui rifiuti è stata impostata sulle "4 R", che stanno alla base di una corretta ed efficace gestione sostenibile, la prima "R", la riduzione della produzione dei rifiuti, non sempre ha funzionato. Abbiamo anzi dati in Europa che, al netto della crisi, ci dimostrano come le quantità dei rifiuti siano al contrario aumentate in questi anni, anche per incapacità di mettere in atto politiche serie di prevenzione. Questo provvedimento parte proprio da lì, cioè per la prima volta andiamo ad agire sul primo livello della gerarchia dei rifiuti, andiamo a dire agli Stati che devono ridurre la produzione dei rifiuti con un target obbligatorio con l'introduzione di un prezzo.

E passo all'altro punto qualificante del provvedimento. Con questa direttiva l'Unione europea si dota di un importante strumento per far progredire l'economia circolare, nuova frontiera dell'economia sostenibile. Le nuove regole attraverso la riduzione dei rifiuti, in questo caso le buste di patisca leggere, vanno contestualmente a promuovere un uso più efficace ed efficiente di risorse con un impatto positivo sull'intera economia. Passiamo infatti da prodotti di mero uso, usa e getta, tipici di un'economia lineare, alla necessità invece di trovare soluzioni alternative, meno impattanti per le risorse e per l'ambiente e che stimolano anche le nuove tecnologie verdi, per esempio la filiera della chimica verde, alla produzione e ricerca sui sacchetti di matrice organica, una delle sfide virtuose della green economy.

Chiudo dicendo che questo è un processo importante che deve andare avanti, come ci impegniamo a fare al più presto con la nuova proposta più ambiziosa che presenterà la Commissione sul ciclo dei rifiuti.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, on behalf of the ECR Group. Mr President, I would like to thank the rapporteur. I welcomed the Commission proposal when it was first launched, as I believe absolutely that we need to tackle the issue of plastic waste, particularly plastic bags, in the environment.

The Commission proposal, when it came, was relatively flexible and it set out a variety of options for Member States to pursue, but as a result of amendments here, the final agreement lacks flexibility and contains a number of overly prescriptive and, in my view, potentially unworkable requirements.

I cannot support the requirement for the adoption of a label for biodegradable and home-compostable bags without an impact assessment, given the possible additional administrative burden for the Member States and economic operators. There are certain provisions which I believe would have been better addressed in the context of the follow-up to the Commission Green Paper on plastic waste, such as the report on the use of oxo-biodegradable bags. I have concerns that the possibility to vary the measures taken towards plastic bags, based on their environmental impact or other properties, could be problematic as regards the principle of non-discrimination and proportionality, as well as the possible impact on the smooth functioning of the single market.

Should Member States opt to achieve the reduction target in the ‘either/or’ scenario, they would need to meet the levels predetermined by the directive. I cannot support this approach, as these levels were set in the absence of statistical consumption data for all Member States.

Lastly, Mrs Auken has said that we need to do something because countries are not doing it themselves. This is patently not the case because, whilst all of this was going on, my own Member State was objecting to the lack of flexibility but, at the same time, putting forward its own measures for reducing plastic bags, which are in fact now statute. So it simply is not the case that if Europe does not do it, Member States will not: they do, and they do it at their own pace, and that is the best way to do legislation.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, on behalf of the ALDE Group. Mr President, even in the most remote places of this planet, hardly any seabird is being found without plastic in its stomach. This is plastic that is not being digested, plastic that is often toxic. We all know that plastic bags are one of the major causes of this huge plastic pollution, and many of these birds, fish, turtles and other marine animals have fragments of the 100 billion European plastic bags that we use annually in their stomachs.

But despite these devastating figures there is good news. Actually, there are two parts this. First of all, this huge environmental problem is relatively easy to solve and, secondly, there is huge public support for the measures to solve this problem. Therefore, the result that we are discussing today is, I think, an example of very good European policy-making. We have seen a strongly united European Parliament, thanks to a very good rapporteur, Ms Auken – whom I thank – but also because we had a Presidency, Italy, that was not just focusing on avoiding problems between Member States but that actually wanted to solve a problem, which is, unfortunately, something rather unique from the Council side. Contrary to what some people within the Commission might think – and I do not mean you, Commissioner Vella – this legislation will be seen in the future as one of the European Union’s best achievements of the last couple of years.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza, a nome del gruppo GUE/NGL. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che nonostante le pressioni inaccettabili delle lobby rappresentative dei produttori e dei distributori e nonostante l'indifferenza della Commissione che la relatrice prima stigmatizzava, siamo riusciti ad arrivare ad un accordo che permetterà, nei prossimi anni, di ridurre il consumo e l'utilizzo dei sacchetti di plastica leggeri, agendo in tre direzioni che qui voglio rimarcare: obiettivi obbligatori di riduzione per gli Stati membri, azioni sul prezzo e divieto di commercializzazione. E davvero per questo risultato ringraziamo sentitamente come gruppo GUE/NGL la relatrice Margrete Auken.

Ridurre il sovraconsumo di sacchetti di plastica è un contributo al cambiamento delle modalità di acquisto e consumo in Europa, insomma, contrastiamo l'Europa usa e getta. In questi anni abbiamo spinto in realtà come GUE per una normativa ancora più stringente rispetto a un accordo che qui è stato raggiunto, teso a eliminare entro tre anni il 50 per cento di consumo di buste di plastica per arrivare al 100 per cento entro cinque anni.

Inoltre nel testo non vi è il bando degli additivi oxo-biodegradabili di cui continuiamo a denunciare la pericolosità. Insomma, come spesso accade a questioni ambientali urgenti si risponde con tempi ancora troppo lunghi. Al tempo stesso il compromesso raggiunto contiene un elemento per noi fondamentale: l'obbligo per gli Stati membri di monitorare lo stato di attuazione della normativa sulla base di una metodologia comune e controlli affidati alla Commissione europea.

Fatemi dire una cosa in conclusione: credo che sia fondamentale coinvolgere in questo monitoraggio i movimenti ambientalisti. In questi anni abbiamo imparato come i conflitti per la giustizia ambientale siano fondamentali per un'Europa più giusta.

 
  
  

VORSITZ: ULRIKE LUNACEK
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais tout d'abord féliciter chaleureusement ma collègue écologiste danoise, Margrete Auken, rapporteure de ce texte pour le Parlement, pour la qualité des négociations et pour les résultats obtenus.

Aujourd'hui, nous allons voter sur la nouvelle stratégie européenne de réduction des sacs en plastique en vue de son adoption prochaine par notre assemblée. Il est vrai que ces sacs peuvent mettre jusqu'à quatre siècles avant de commencer à se dégrader, et les océans sont asphyxiés par leurs particules.

Composés, notamment, de polyéthylènes d'origine pétrolière, les sacs en plastique sont une plaie pour l'environnement – comme cela a été dit –, un vrai poison, et il fallait prendre des mesures d'envergure pour enrayer cette pollution massive. C'est aujourd'hui chose faite.

Il y aura, effectivement, une réduction: aujourd'hui, on consomme 200 sacs en plastique par habitant; ce chiffre passera à 90 d'ici à 2019 et à 40 dans dix ans. Ensuite, nous mettrons fin à la gratuité des sacs en plastique pour l'alimentation d'ici à 2018.

La tâche n'a pas été facile, comme trop souvent lorsqu'il s'agit de protéger notre santé et notre écosystème, l'eau étant au cœur de la problématique que nous abordons aujourd'hui.

Mais nous aurions pu aller plus loin, parce que, comme on le dit en français, le diable se cache dans les détails. Je veux parler des sacs dits oxobiodégradables, comme les a mentionnés ma collègue. En réalité, ils ne sont pas biodégradables: ils se fragmentent en millions de microparticules et ils augmentent, justement, le risque au niveau des écosystèmes. Cela veut dire, Monsieur le Commissaire, que, demain, lorsque vous mangerez des huîtres, vous trouverez, dans ces huîtres et dans l'eau qu'elles contiennent, des microparticules. La Commission aurait pu aller beaucoup plus loin en interdisant, justement, ces sacs dits oxobiodégradables. Vous ne l'avez pas fait et vous avez préféré privilégier les intérêts d'une niche particulière plutôt que d'empêcher cette pollution qui va toucher à la biodiversité.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti alla fase finale di questo processo decisionale che è stato molto più difficile e impervio di quanto immaginassi.

Sono rimasta molto impressionata a suo tempo dai dati allarmanti che emergevano dalla lettura della valutazione d'impatto del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il danno causato da buste di plastica e i loro frammenti ad habitat e fauna marini, come è già stato ricordato più volte. Sono rimasta però ugualmente impressionata, stante la gravità e l'urgenza del fenomeno, nel constatare l'assoluta incongruità della proposta della Commissione, priva di alcun chiaro vincolo di riduzione degli shopper.

Il compito non facile dell'onorevole Auken è stato di introdurre elementi di concretezza alla proposta e grazie al suo lavoro ne è scaturito un testo che, per quanto imperfetto e migliorabile, è probabilmente quanto di meglio si potesse ottenere, anche alla luce dell'atteggiamento ostativo e poco collaborativo della Commissione su questo dossier. Per queste ragioni confermo oggi che la delegazione italiana del gruppo EFDD sosterrà la mozione per chiudere l'accordo concluso con il Consiglio.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger (NI). De Commissie heeft in haar wijsheid besloten om een speciale commissaris aan te stellen voor betere regelgeving. Het is nog wel een ondervoorzitter, de heer Timmermans. Een betere regelgeving is nodig, want de Nederlandse belastingbetaler stond perplex toen hij hoorde dat de EU zich bezighoudt met de hoeveelheid kaneel in kaneelbroodjes, de lengte van ladders en – jawel – de kromming van bananen.

We waren dan ook heel blij toen we van de heer Timmermans hoorden dat hij de regelgeving omtrent plastic tasjes wilde schrappen. Terecht, want dat is weer zo'n typische zinloze en kansloze maatregel. Nu wordt duidelijk dat de heer Timmermans bij zijn eerste de beste actie al is teruggefloten. Daarmee degradeert hij zichzelf tot de 'tolk-vertaler' van de heer Juncker, maar dan wel de best betaalde tolk-vertaler die er is.

Voorzitter, dit toont des te meer aan dat deze Commissie op de verkeerde weg is. Veel beloftes, maar weinig waarmaken in de praktijk. Normaal gesproken zou ik oproepen om ...

(De spreker wordt door de Voorzitter onderbroken.)

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich bei allen, die an diesem Kompromiss zu den Plastiktüten mitgewirkt haben, bei der Berichterstatterin Margrete Auken und – in der EVP-Fraktion – bei György Hölvényi, der als neues Mitglied, aber mit viel Erfahrung aus der nationalen Politik und aus anderen Bereichen die Verhandlungen für die EVP geführt hat.

Wir haben ein wirkliches Problem, ein großes Problem. Es gibt einen Plastikteppich im Pazifischen Ozean, der dreimal so groß ist wie die Iberische Halbinsel. Wir haben auch persönlich darüber gesprochen. Was wir heute beschließen werden – hoffentlich mit großer Mehrheit –, ist ein erster Schritt, um dieses Problem anzugehen. Ich erlebe es auch in ganz konkreten Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Menschen das wahrnehmen und dass sie das positiv sehen, dass wir uns um dieses Problem kümmern.

Wir machen klare Vorgaben für die Reduktion der Plastiktüten, aber ich finde es auch richtig, dass wir den Mitgliedstaaten die Mittel überlassen und dass wir kein europäisches Verbot aussprechen. Ich setze auch dort, wo die Mitgliedstaaten noch Entscheidungen zu treffen haben, auf Anreize. Irland und die skandinavischen Länder haben es geschafft, ohne Verbote, aber mit Anreizen, mit ökonomischen Mitteln die Zahl der Plastiktüten dramatisch zu reduzieren. Das wäre jedenfalls meine Empfehlung, dass auch die Mitgliedstaaten, die sich jetzt überlegen, wie sie diese Vorgaben umsetzen, nicht auf Verbote, sondern auf marktwirtschaftliche Mittel setzen.

Wir müssen weitere Schritte tun, und ich hoffe, dass die Europäische Kommission, Sie, Herr Kommissar Vella, aber auch die betroffene Vizepräsidentin das Problem des Plastikmülls auch im Blick haben, wenn Sie uns im Herbst einen verbesserten Vorschlag zum Thema Kreislaufwirtschaft vorlegen. Denn es sind nicht nur die leichten Plastiktüten, die zu den Problemen in den Weltmeeren beitragen, auch an anderer Stelle müssen wir ansetzen. Da erwarten wir gespannt, was uns die Kommission vorlegen wird.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Igazából ebben a vitában több felszólaló, de Liese úr is általában elmondta, hogy mi a tagállamok felé az elvárás, és azt is elmondta, hogy a fogyasztókkal is beszéltek. Itt, ebben a Parlamentben azonban nem ragadhatunk le az általánosságok szintjén, és én tisztelettel kérdezném képviselő urat, hogy konkrétan a fogyasztás mérséklése tekintetében, tehát a fogyasztói oldalon milyen lépéseket tart szükségszerűnek, mert így általában nehezen kezelhető még a vita szintjén is.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Vielen Dank für die Frage!

Man wird ja auch häufig angesprochen, wenn man selber im Geschäft ist und sagt: „Ich möchte keine Plastiktüte.“ Wir Politiker sollten auch Vorbild sein. Viele Verkäuferinnen und Verkäufer sagen dann: „Ja, das müsste eigentlich verboten werden.“ Aber das spricht dafür, dass wir das Problem, das wir ansprechen, auch im Namen der Menschen ansprechen. Trotzdem glaube ich, dass Systeme wie in Irland, wo man eine Gebühr für die leichten Plastiktüten erhoben hat, oder Pfandsysteme angemessener sind als das Verbot. Wir haben dann immer noch die Wahlmöglichkeit. Aber die Ergebnisse werden erreicht. Irland zum Beispiel hat beeindruckende Zahlen.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). Señora Presidenta; señor Comisario, la Directiva que hoy aprobaremos en el Parlamento es mucho más que un instrumento eficaz para borrar de nuestra memoria medioambiental la terrible fotografía del mar anegado por el plástico. Es cierto que la imagen es impactante en el mar, pero también en la tierra, donde cada bolsa que se vierte tarda nada más y nada menos que 150 años en desaparecer.

Si el plástico revolucionó nuestro modelo productivo y de consumo años atrás, ahora el cambio de modelo que tenemos pendiente es el de la economía circular. Y así tenemos un nuevo reto, una nueva revolución que hacer. Por eso decíamos que esta Directiva es más que un instrumento, es un ejemplo emblemático de cómo conseguir la transición a una producción más sostenible, en la que ―desde el diseño hasta el residuo― se opte por materiales más respetuosos con el medio ambiente, se busquen alternativas, se pague si se contamina y se fomenten la reutilización y la recogida responsable.

Nos parece un acierto la clasificación de las bolsas en función de su peso y de su uso. La permanencia temporal de este tipo de bolsas ayudará a conseguir la transición deseada, pero la Comisión deberá velar por que los materiales alternativos puedan desarrollarse a gran escala. Pasar de 200 a 40 bolsas por persona en el horizonte de 2025 es nuestro objetivo. Si se alcanzara, querrá decir que hemos conseguido también darle la vuelta al sistema y apostar por un nuevo modelo productivo. Será un esfuerzo para los países y consumidores, pero el beneficio será extensivo a todo el planeta.

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ECR). Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Zahlen über die Verwendung von Kunststofftüten in der Europäischen Union sind in der Tat alarmierend. Die Gründe, warum das in Zukunft nicht mehr der Fall sein sollte, sind auch einleuchtend. Wir haben eine maßlose Verschwendung von Rohstoffen an dieser Stelle, eine unnötige Vergeudung von Energie, eine viel zu geringe Lebensdauer und dazu eine schlechte Rezyklierbarkeit und erleben das Ergebnis dann insbesondere in den Weltmeeren. Das alles schreit nach einer vernünftigen Regulierung, nach vernünftigen Zielwerten und Maßnahmen. Deshalb ist der Ansatz an dieser Stelle vollkommen richtig, die Verwendung von Plastiktüten mit Wanddicken von weniger als 50 µm in der Europäischen Union zu verringern. Er ist aber gleichzeitig unzureichend und öffnet eine Hintertür, ist möglicherweise im Ergebnis kontraproduktiv, weil wir erleben werden, dass Hersteller auf Plastiktüten mit über 50 µm ausweichen, damit mehr Ressourcen verschwenden, mehr Energie verschwenden und letztlich noch mehr Plastikmüll in die Umwelt entsorgen werden.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE). Madam President, every year more than eight billion plastic bags end up as litter in Europe. Not only do these plastic bags blight our countryside, but they blight our rivers and seas. They are deadly for seabirds, fish, seals, dolphins and other marine animals.

The only way we can tackle this shared issue is by taking action across Europe. Now we can dramatically curb disposable plastic bags right across the EU. The average use of around 200 plastic bags per person will reduce to about 40 by 2025. This is a huge step forward, leading to cleaner oceans and less suffering for marine wildlife. Yet, time and again, Conservative MEPs have refused to back these targets. In the UK, Liberal Democrats fought hard in government, against the Conservatives, to ensure a 5p tax on plastic bags, coming in this year, and here in the European Parliament Conservative MEPs have shown their true colours by not supporting these much-needed EU limits. This shows how weak the Conservative commitment to environmental protection is. Cutting wasteful bag use must start now.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR), blue-card question. Could I ask Mrs Bearder if she believes that the proposal before us now is better, and will be more effective in the UK, than the proposal put before, and voted for in, the UK Parliament – and supported by the Liberal Democrats – for the reduction of plastic bags in the UK?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE), blue-card answer. Yes, the proposal here is a pan—European proposal which leaves it to the countries to deliver what they feel is best to reduce plastic bag use. In the UK it was the Liberal Democrats, in their manifesto, who delivered in Government a 5p tax. It will be different in different countries.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), question "carton bleu". Madame la Présidente, Madame Bearder, vous qui êtes sensible à l'environnement, quelle est votre position sur le fait que nous n'ayons pas interdit l'utilisation des sacs en plastique oxobiodégradables? Nous interdisons ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas n'est pas interdit parce qu'il y a des enjeux économiques.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE), blue-card answer. The use of biodegradable plastic bags is a problem. I do not know that we have sorted it here, but what happens is that, if the biodegradable ones get into the recycled waste stream, they corrupt that waste cycle. So I think we may need to come back and look again at biodegradable plastic bags. I do not think they should be used as shopping bags, quite frankly.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). Madam President, I agree with the concept of introducing taxes to reduce the consumption of plastic bags. It has been introduced in my Member State, the Republic of Ireland, to great effect.

However, the other side of the argument must also be looked at. What has it driven us to use? It has driven us to use more paper bags rather than go down the road of using reusable bags, and it is important to point out that paper production causes 70 % more air pollution. It consumes more energy, it consumes more water, and it is more inefficient in recycling.

I found it very interesting earlier to hear one MEP say that we need to come up with or invent an alternative. Well I have news for you. My grandmother already knew of this alternative, it was called a hemp twine bag. I think she used about three of them in the 70 years of her life. We already have invented it. Do not reinvent the wheel.

On the point that, if Member States are not forced to implement something they will not do it, the way I feel about it is this: if you force Member States to do something they will not do it right. You do something because you want to do it. Leave it up to the Member States. We are proof of that.

 
  
MPphoto
 

  Valentinas Mazuronis (EFDD). Plastikinių maišelių naudojimo mastas nuolat auga. Vos per vieną minutę pasaulyje jų sunaudojama apie milijoną. Tai kelia rimtą grėsmę aplinkai ir žmonėms, todėl negalime delsti. Pirma, naujos plastikinių maišelių naudojimo mažinimo taisyklės ir priemonės turi būti ne tik ambicingos, bet ir turėtų realų teigiamą aplinkosauginį poveikį. Aplinkos tausojimą reikia padaryti ekonomiškai naudingu žmonėms. Antra, realūs ir pamatuojami rezultatai bus pasiekti tik tada, kai nustatomi mažinimo tikslai bus pagrįsti realiais suvartojimo duomenimis. Todėl Europos Sąjungoje turėtų būti sukurta lengvų plastikinių maišelių apskaitos metodologija ir tik po to nustatomi privalomi plastikinių maišelių naudojimo mažinimo tikslai, kitaip rezultato mes nepasieksime. Trečia, mokestis už plastikinius maišelius gali būti geras problemos sprendimas. Tačiau jokiais būdais negalima taikyti užslėptų mokesčių už jų naudojimą, kurie būtų įskaičiuoti į produkto kainą. Perėjimas prie naujojo apmokestinimo negali būti drastiškas. Kartu mes turime skatinti alternatyvių priemonių naudojimą.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). Frau Präsidentin! Schon lange sind die verheerenden Folgen unseres Plastikkonsums für die Umwelt – insbesondere für die Weltmeere – bekannt. Daher begrüße ich den heute gemachten Vorstoß zur Verringerung einer der Hauptursachen dieser Verschmutzung. Nichtsdestotrotz muss betont werden, dass es aber nur ein Schritt sein kann, wenn auch in die richtige Richtung. Besteuerung und Quotierung stellen letztlich keine wirkliche Barriere dar, die verhindern können, dass Kunststoffsäcke mit einer Verrottungszeit von bis zu 500 Jahren in unsere Umwelt gelangen. Auf lange Sicht müssen wir daher von diesen nicht wiederverwendbaren Kunststoffbeuteln abkommen, unabhängig von den angedachten Zwischenschritten wie einer Pfandlösung oder Steuern auf diese – wie wir in Österreich sagen – „Sackerl“.

Unser Ziel muss die vollständige Umstellung auf biologisch abbaubare Kunststofftaschen sein, und darüber hinaus müssen wir uns überlegen, ob wir diese Kunststoffverpackungsinflation bei PET-Flaschen und bei Kunststoffprodukten überhaupt nicht anders angehen wollen. Das heißt, die Forschungsarbeit muss intensiviert werden, und die Konsumenten und die industriellen Anbieter müssen in die Pflicht genommen werden. Aber das vor allem in den Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). Señora Presidenta; señor Comisario, las bolsas de plástico ―ya se ha dicho aquí― son el origen de muchos problemas medioambientales, muy especialmente en el mar. Durante los últimos años, los Estados miembros y las empresas implicadas han hecho considerables esfuerzos por reducir el consumo de bolsas y muchos de ellos han tomado medidas para reducir su consumo.

Esta Directiva pretende dar a los países de la Unión Europea determinadas herramientas para que puedan prevenir la generación de este tipo de residuos, incluso prohibiendo la entrega gratuita de las bolsas de la compra. En mi país ya se cobran en la mayoría de los supermercados y les aseguro que es una medida efectiva.

Celebro además que se permitan excepciones para las bolsas más finas. Estas bolsas son indispensables para la venta a granel de productos alimenticios perecederos, por lo que es una buena decisión por razones de higiene y seguridad alimentaria, y con ellas se evita, además, la dispersión de residuos alimentarios. Su sustitución, si así se decide, debe hacerse calibrando cuidadosamente las ventajas y los inconvenientes, además de los materiales de sustitución.

Quiero felicitar muy efusivamente a la ponente por el trabajo que ha hecho, y a todos los ponentes por el gran fruto que han obtenido de la negociación con el Consejo, y por conseguir que hoy podamos votar aquí esta Directiva con un amplio consenso.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Sehr häufig haben wir als Abgeordnete das große Problem, unsere Beschlusslagen auch zu kommunizieren, der Bevölkerung klarzumachen, warum wir etwas wollen. Diesmal ist es – glaube ich – einfach, weil wir hier endlich einem großen Wunsch der Europäerinnen und Europäer nachkommen. Mehr als 78 % der Europäerinnen und Europäer waren und sind dafür, diese Flut an Nylonsackerln – Kunststofftragetaschen, wie wir sie nennen – zu reduzieren. Auch in Österreich haben sich 73 % der Bevölkerung dafür ausgesprochen, sie generell zu verbieten.

Hier haben wir nun einen ersten Schritt in diese Richtung, nämlich einmal zu reduzieren und vor allem ein Bewusstsein zu schaffen, sowohl beim Handel als auch bei den Konsumenten. Denn sehr häufig ist es ein sehr gedankenloses Mitnehmen von einem angebotenen Sackerl. „Brauchen S‘ a Sackerl?“ „Ja, bitte! Steck ma ein.“ Ich kann nur jeden von uns dazu animieren, einmal eine Zeit lang diese ganzen Kunststofftüten nicht wegzuwerfen, sondern zu sammeln und zu sehen, wie schnell sich da ein Riesenberg an Kunststoff zuhause angesammelt hat. Wenn wir dann weiterdenken, dass dieser Berg in der Regel 400 Jahre braucht, um zu zerfallen – da ist er noch nicht weg, er ist immer noch vorhanden, nur zerfallen –, dann ist das für diese 15 oder 30 Minuten des Tragekomforts, um etwas nach Hause zu transportieren, doch ein sehr hoher Preis.

Ich bin davon überzeugt, dass wir hier sehr flexible Regelungen brauchen. Wir haben in Europa, in der EU eine sehr unterschiedliche Landschaft. Ein Verbrauch von 200 bis 400 Kunststofftüten im Durchschnitt pro Europäerin und pro Europäer – das liegt weit auseinander. Ich gehe davon aus, dass der Druck der Bevölkerung auch in Zukunft stark sein wird und dass wir in absehbarer Zeit auch ein generelles Verbot dieser Kunststofftüten, dieser Plastiksackerln, haben werden.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). Madam President, at the launch of the Commission’s 2015 Work Programme, Jean-Claude Juncker said he wanted to see an EU that is bigger and more ambitious on big things and smaller and more modest on small things. I fear the Directive we are debating today is an example of the EU being far too big and overly ambitious on the small things.

As an item used nearly every day in households across Europe, plastic bags could not be any smaller. The underlying principle of reducing environmental damage from discarded plastic bags is, of course, one we can all support. Yet the measures to be introduced in the second reading agreement, while an improvement on the first, risk being overly prescriptive and potentially unworkable.

Mandatory reduction targets, without adequate data, do not take into account the huge disparities in the rates of consumption between Member States. In my own constituency, we reduced the amount of plastic bags dispensed by retailers by 72% after the introduction of a 5p carrier bag levy: leave it to the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). Madame la Présidente, quelques chiffres valent parfois mieux qu'un long discours: un sac en plastique, c'est 5 secondes de fabrication, 5 minutes d'utilisation et jusqu'à 500 années de décomposition. C'est dire toute l'importance du compromis dont nous parlons ici, qui a été trouvé entre le Parlement et le Conseil pour décourager leur utilisation.

Pratiquement donc, les États membres auront le choix: réduire le nombre de sacs en plastique légers utilisés par personne chaque année – pas plus de 40 sacs d'ici 2025 – ou arrêter de les donner gratuitement dans les magasins d'ici 2018. C'est raisonnable.

Malheureusement, au vu des disparités qui existent en Europe – 4 sacs en plastique par consommateur et par an en Finlande, par exemple, contre 400 en Pologne ou au Portugal –, c'est sans doute raisonnable mais peu durable, et je le regrette. Cela prendra dix années au total pour faire, in fine, moins bien que les meilleurs élèves de la classe.

Franchement, l'Europe peut mieux faire et elle doit mieux faire. Quand je dis "l'Europe", on me comprend bien, je parle des États membres à la traîne, qui pourraient utilement s'inspirer des bonnes pratiques venues du Nord. Pas seulement du Nord, d'ailleurs, car, on l'a entendu, les bons élèves sont en Irlande et au Grand-Duché de Luxembourg, notamment.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Paní předsedající, já jsem podal návrh na zamítnutí této směrnice o zákazu igelitových tašek v obchodech. Tím vám dávám unikátní příležitost, abyste svým hlasováním nechali lidi rozhodovat se dobrovolně, v čem si odnesou svůj nákup. Nepodceňujte, prosím, schopnost lidí se rozhodovat. Lidé recyklují, když je to racionální. Já když potřebuju obal na papírový odpad, vezmu si v obchodě papírovou tašku. Když potřebuju obal na plastový odpad, vezmu si igelitovou tašku.

Co myslíte, že se stane, když zakážete igelitové tašky? Lidé si budou brát více mikrotenových sáčků, lidé si budou muset kupovat více rolí plastových obalů na odpad, když je nedostanou jako tašky v obchodech. Já pevně doufám, že vy, co chcete zakázat igelitové tašky, tak si nikdy igelitovou tašku v obchodě neberete. Protože pokud si ji berete a chcete to zakázat ostatním, tak jste jenom pokrytci.

 
  
MPphoto
 

  Jean-François Jalkh (NI). Madame la Présidente, chers collègues, un regard superficiel sur ce texte destiné à réduire la consommation de sacs en plastique devrait nous conduire à l'adopter à l'unanimité. Pourtant à y regarder de plus près, il s'apparente moins à un compromis qu'à une illusion d'optique dont l'Union européenne est coutumière.

Nous concentrons nos efforts sur un détail pour ne pas remettre en cause le système, nous promulguons une directive cosmétique sur certains sacs en plastique, en encourageant en même temps plus de transports et plus d'interdépendances internationales. Ce sont d'abord des dispositions s'appliquant à un petit échantillon des emballages, sans vision globale. Ainsi, l'interdiction de certains sacs générera la multiplication d'emballages alternatifs discutables, comme on le constate déjà dans de nombreux commerces.

En revanche, les nations sont mises sous la coupe de la Commission sur un nouveau chapitre, jusqu'au plus infime. C'est donc un texte emblématique d'une Union européenne ultralégislative, sans égard pour le principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospođo predsjednice, činjenica je da je ovo postao globalan problem i da je upotreba plastičnih vrećica simbol potrošačkog društva. Dobro je da je Europska unija sad postigla dogovor između Vijeća, Komisije i Parlamenta iako se Parlament očito ovim više bavio i očito je Parlament imao više osjetljivosti od Komisije. Želim reći da nije otrcana ona stara indijanska: "Ovu zemlju smo posudili od naših nasljednika", pa budući da smo je posudili od nasljednika moramo se prema njoj tako i odnositi.

To je vrlo bitno i stoga plastične vrećice zaista postaju ogroman problem i smatram da je dobra direktiva koja pušta državama članicama da urede stanje na svom području na najbolji mogući način. Više mi se sviđa ova inicijativa oko poticaja, nego oko zabrana jer imamo dokaz u zemljama poput Irske, skandinavskih zemalja da su poticaji polučili rezultat. Kad su u pitanju plastične vrećice u Hrvatskoj onda me zabrinjava stanje naših rijeka, a posebno stanje našeg Jadranskog mora.

Ovdje želim istaknuti, više puta sam to govorila, a danas želim ponoviti, problem plastičnih vrećica koje dolaze s morskim strujama putem Jadranskog mora iz Albanije na hrvatske plaže i hrvatsko more. Znači osim što ugrožavamo okoliš, ugrožavamo i gospodarstvo, jer dolazimo u jedan začarani krug, a to je naš turizam. I stoga mislim da moramo naći način kako sa zemljama koje nisu članice Europske unije riješiti ovaj problem.

(Govornik prihvaća odgovoriti na pitanje koje je postavljeno podizanjem plave kartice (članak 162. stavak 8. Poslovnika))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Htio bih Vas pitati vezano upravo za ovu temu o kojoj ste na kraju govorili, o prekograničnom onečišćenju koje dolazi na obalu Hrvatske iz Albanije i putem Neretve iz Bosne i Hercegovine. Smatrate li, kao što ja smatram, da bi Europska komisija u pregovorima sa Republikom Albanijom, koja je zemlja kandidatkinja, ali i sa Bosnom i Hercegovinom, svakako trebala to postaviti kao jedan od daljnjih uvjeta napredovanja, razrješenje tog pitanja prekograničnog onečišćenja koje dolazi preko Jadrana, u pregovorima s Albanijom i Bosnom i Hercegovinom?

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. Hvala Vam gospodine Jakovčiću na ovom pitanju. S obzirom na to da je Jadran poluzatvoreno more, smatram da je vrlo važno da sve zemlje koje gravitiraju Jadranu imaju jednake propise. Činjenica je da sve zemlje nisu članice Europske Unije, ovdje posebno ističem Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, ali i Crnu Goru. Međutim, ona rješava taj svoj problem.

Zato ćemo inzistirati, to sam više puta govorila u Odboru za zaštitu okoliša, da se ovi detalji moraju unijeti u pregovaračka poglavlja i vrlo je važno da imamo jednaka pravila jer ukoliko ne budemo brinuli jednako nećemo zaštititi more.

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). Gospođo predsjedavajuća, o plastičnim vrećicama većina ljudi ne razmišlja dok stavlja u njih stvari u trgovini ili dok ih gomila u kuhinji. Vjerujem da većina od vas u kući ima jednu ladicu koja je pretrpana takvim vrećicama. To su one koje nisu u okolišu, no velika većina ih završi u prirodi. Zagađuju šume, rijeke, plutaju po morima i sljedeći put kad se na kupanju budete zgražali nad vrećicom koja pluta pored vas, sjetite se da ste imali priliku po tom pitanju nešto i poduzeti.

Brojka od 8 milijardi odbačenih vrećica godišnje na razini Europske unije zaista je zastrašujuća i obvezuje na djelovanje. Ova direktiva traži od zemalja članica da smanje potrošnju tankih platičnih vrećica. Dokument propisuje mjere, ciljeve, rokove ali uzima u obzir dosadašnje rezultate država članica. Moja zemlja, npr. ima manju potrošnju plastičnih vrećica, nego puno drugih država članica i zato je takav pristup dobrodošao.

Smatram da je u pregovorima postignut prihvatljiv kompromis koji će osigurati da se smanji potrošnja tankih plastičnih vrećica. Države članice imaju mogućnost izabrati na koji način će postići taj cilj, što im omogućuje da mjere prilagode svojim specifičnostima. Ovo je prvi put u 14 godina da su na razini Europske unije uvedene obvezujuće mjere za smanjenje stvaranja otpada i to svakako moramo pozdraviti.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute Morgen auf dem Weg ins Europäische Parlament entlang des Kanals habe ich drei von ihnen gesehen – Plastiktüten am Ufer, im Wasser. Recyclingquote gleich null. Umso häufiger die Entsorgung in die Umwelt. Dort ist das Problem längst global und lässt sich nicht mehr unter der Wasseroberfläche verbergen.

Ich möchte das präzisieren: Hunderttausende Tonnen Kunststoffabfall verschmutzen die Weltmeere. Weit über 140 Millionen Tonnen Plastikabfälle lagern dort. Jährlich kommen bis zu 13 Millionen Tonnen hinzu. Viele sprechen schon vom siebenten Kontinent, 3,4 Millionen km2 groß, mitten im Pazifischen Ozean zwischen Kalifornien und Hawaii, größer als Indien, und er besteht ausschließlich aus Plastikmüll.

Meinen Kindern erzähle ich immer wieder, sie dürfen diese Plastiktüten nicht über ihren Kopf ziehen, aber genau so verenden viele Meerestiere. Gut, dass wir in Europa nun gegen diese Beutelpest vorgehen. Machen wir Methoden zur Bergung und Verwertung des Plastikmülls zu unserer Aufgabe. Erobern wir den siebenten Kontinent, und entlasten wir die Umwelt. Ich meine, auch darüber müssen wir viel regelmäßiger reden.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). A könnyű műanyag hordtasakok mértéktelen felhasználása az Unió valamennyi országában a környezet súlyos szennyezését idézi elő. A szám elrettentő. Évente 8 milliárd ilyen hordtasak végzi a szemétben, tehát szükség van a szabályozásra. A jogszabály azért is támogatandó, mert irányelvről van szó, a tagországok maguk ültetik át majd a saját jogrendjükbe, és egyébként számos lehetőséget is hagy, hogy az adott tagország hogyan fogja ezt a feladatot teljesíteni. Különösen fontosnak tartom a hamis címkézéssel szembeni fellépést. Az oxidatív, biológiai úton lebomló műanyag hordtasak elnevezés teljesen félrevezető, mert valójában mikroszemcsékre való bomlás után még súlyosabb környezeti szennyezést idézhet elő. Világos, hogy a legjobb megoldás a valóban biológiailag lebomló és komposztálható műanyag tasak fölhasználása lenne.

 
  
MPphoto
 

  Francesc Gambús (PPE). Señora Presidenta; señor Comisario, cuando hablamos de la reducción del consumo de bolsas de plástico estamos hablando de mejorar nuestro entorno, de legislar para dejar un planeta mejor a nuestros hijos. Quizás, a primera vista, no parezca un debate interesante pero lo es, puesto que diariamente afecta a millones de europeos y tendrá un impacto directo en nuestro día a día.

Tras años de batalla, llegamos a la puerta de un acuerdo para la reducción de las bolsas de plástico, un acuerdo importante y necesario para avanzar en la mejora de nuestro entorno, puesto que ―como dice la propia campaña informativa de la Comisión y también se ha dicho hoy aquí― se tarda cinco minutos en producir una bolsa de plástico que será utilizada durante cinco minutos, pero que tardará 500 años en desaparecer.

Dada la disparidad de situaciones en los diferentes Estados miembros, creo que es importante la posibilidad que se ha dado a los mismos de decidir entre reducir este consumo a 40 bolsas por persona y año para 2025, o de pagar por el consumo de dichas bolsas, lo que deberá entrar en vigor antes de finales de 2018.

Sin embargo, hay que estar vigilantes para conseguir cambios reales de costumbres que nos hagan llegar al objetivo. Y estoy de acuerdo con el señor Flanagan: nuestras abuelas nos podrían dar grandes lecciones sin tanta palabrería.

En Cataluña llevamos trabajando para conseguir este objetivo desde 2007, con resultados realmente esperanzadores, pues en 2012 conseguimos ya una reducción del 54 % y nos hemos propuesto llegar a la reducción de 33 bolsas por persona y año para el próximo 2020.

No quisiera terminar sin antes felicitar a la ponente, la señora Auken, así como a los ponentes alternativos, por el extraordinario trabajo realizado.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), pakėlus mėlynąją kortelę pateiktas klausimas. Iš tikrųjų man susidaro toks įspūdis, kad vienintelis būdas sumažinti plastikinių maišelių naudojimą – tai yra neduoti jų nemokamai. Kaip Jūs manote, ar nebūtų pati efektyviausia priemonė mums svarstyti nuo kada tai padaryti ? Ar nuo 2015 metų, ar nuo 2016 metų, ar nuo 2018 metų, ar nuo 2020 metų? Kaip Jūs galvojate ?

 
  
MPphoto
 

  Francesc Gambús (PPE), respuesta de «tarjeta azul». Señor Ropė, cobrar por las bolsas es una alternativa, pero la alternativa buena es aquella que ayude a los ciudadanos europeos a cambiar su mentalidad a la hora de consumir bolsas de plástico.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). Frau Präsidentin! Herr Kommissar Vella, Sie sind auch für Meerespolitik zuständig. Ich kann auch nur nochmals wiederholen, dass viele der Plastiktüten in den Gewässern landen, erst in den Flüssen, dann in den Meeren. Wir haben diese gigantischen Abfallteppiche im Pazifischen Ozean – der Kollege hat sogar von einem siebten Kontinent geredet. Wir wissen, dass dieses Plastikmaterial sehr langlebig ist und dass es auch eine teuflische Eigenschaft hat: Die Fische glauben, es handelt sich um Nahrungsmittel, sie schlucken das ganze Zeug, verenden oder werden krank. Es ist also hoher Handlungsbedarf, diese Plastikflut zu reduzieren.

Ich würde auch sagen, dass Plastiktüten nicht mehr kostenlos abgegeben werden dürfen in der Europäischen Union. Es muss ein Muss sein, dafür zu bezahlen, wenn man denn eine Plastiktüte haben will und sie vielleicht auch braucht. Es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, Teile davon zu verbieten, weil wir Alternativen haben. In anderen Bereichen der Gesetzgebung machen wir das auch, dass wir die schlechteren Methoden verbieten und die besseren damit ermöglichen.

Ich danke Frau Margarete Auken. Sie ist den Zielen des Parlaments treu geblieben. Das war ja nicht leicht im Trilog. Die Kommission wollte das Dossier sogar zurückziehen. Es ist gut, dass wir dieses Ergebnis haben, ein gutes Gesetz. Herr Kommissar Vella, es ist jetzt Ihre Pflicht, das Ganze umzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). Madam President, much of the debate around this report has been characterised by an unjust, misinformed attack on oxo—biodegradable plastics technology, which has a considerable contribution to make in the battle against excessive plastic bag littering, which is something we would all like to stop. This innovative technology has been driven by a company in my East of England constituency with 30 dedicated employees. As one of the local MEPs, I applaud the work they have done and recognise the potential for thousands of jobs in the future.

Yet, while this technology has vast potential, the report’s rapporteur has given in to rival Italian vested interests resting on hydro-biodegradable technology, which has simply sought to eliminate a competitor from the market. We should proceed on the basis of independently produced, solid, scientific evidence, not misinformed smears. Thanks to the tireless work by my ECR colleagues, the Commission and Council saw sense. The finalised directive rightly refuses to ban oxo—biodegradable technology and calls on the Commission to conduct a proper scientific study. We must await its outcome and not rush to judgement.

(The speaker agreed to take two blue-card questions under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD), blue-card question. Madam President, this is a little unusual: this is a friendly question, because I also represent the same constituency as Mr Campbell Bannerman and I do not think that I am going to be able to speak under ‘catch the eye’, so I am going to give him the opportunity to say a little bit more, if he wants to, for the firm Symphony (I think it is) in Hertfordshire, so on you go. Isn’t that unusual for people to cooperate?

 
  
MPphoto
 

  President. – That is unusual, but I would say that the blue cards are there to put questions. You did not ask any questions, so I will give the floor straight away to Ms Auken and then Mr Agnew will have 30 seconds to answer.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE), blue-card question. Here we have had an illustration of what the problem was with oxo—degradable plastics. Symphony is a UK firm and we wanted to keep the Council together. That was why we did not go down the direct route, despite having proof that oxo—degradable is worse than nothing. Now, at least, we have the Commission investigating this. I would ask my colleague whether he is in favour of a clear investigation and, if it shows that oxo—degradable is worse and the plastics industry is against it, whether he will then – as I hope – support us to get rid of it?

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR), blue-card answer. As I say, what I am arguing for is that we have a proper scientific study and let us see how it works. I am convinced – and knowing it from the constituency – that this is a very good technology that will help us address this pollution problem. I am afraid there is a lot of unscientific abuse being used against this company and the technology. Let us look at the facts rather than relying on these prejudices.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κυρία Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και τον τρόπο με τον οποίο θα περιοριστεί η χρήση τους, η οποία έχει επιφέρει μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Καταρχήν, θεωρούμε την παρούσα έκθεση βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο όμως δεν αρκεί, δυστυχώς. Ειδικά στο θέμα των αποκαλούμενων ως "αυτοδιασπόμενων πλαστικών σακουλών", θεωρώ πως τα μέτρα που θέλουμε να λάβουμε είναι ανεπαρκή. Ορισμένοι θησαύρισαν επειδή προωθούσαν το υλικό ως δήθεν φιλικό προς το περιβάλλον, την ίδια ώρα που προκαλούσαν τρομερή οικολογική ζημιά. Πιστεύω λοιπόν πως πρέπει να προτείνουμε την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους.

Άποψή μου είναι πως πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης λεπτών και πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών, κρατώντας μόνο εκείνες που έχουν αρκετό πάχος ώστε να είναι επαναχρησιμοποιούμενες. Πιστεύω μάλιστα ότι ο καταναλωτής πρέπει να καταβάλει αντίτιμο για την απόκτησή τους, πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες χώρες της Ένωσης.

Όσον αφορά την αντικατάστασή τους, πρέπει να επιστρέψουμε στην χρήση χάρτινων σακουλών, αποκλειστικά δε ανακυκλώσιμων. Πιθανότατα αυτό να μην είναι ούτε τόσο βολικό, ούτε συμφέρον οικονομικά, όμως πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε και θυσίες για την προστασία του περιβάλλοντος, διότι οι μελλοντικές συνέπειες θα είναι καταστροφικές για ολόκληρο τον πλανήτη αν εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε τη σημερινή πρακτική.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). Pani Przewodnicząca! Myślę, że ta dyrektywa jest jedną z nielicznych, która pomimo niewielkich różnic zdań tutaj na tej sali, ma wsparcie wszystkich grup politycznych. Wszyscy zauważamy problem. Zgadzam się ze wszystkimi, czy też z większością moich przedmówców, którzy mówili, jak wiele toreb plastikowych rocznie wprowadzamy do obiegu. Są to miliardy! Jak długo trwa rozkład tych toreb? Minutę trwa zakup, nie myśląc wyrzucamy torbę, a jej rozkład przebiega przez kilkaset lat. Zanieczyszczenie środowiska, skutki dla fauny i flory są absolutnie katastrofalne i dobrze, że podejmujemy trud rozwiązania, czy prób rozwiązania tego problemu.

Cieszę się, że faktycznie ta odpłatność, którą wprowadzają, czy wprowadziły państwa członkowskie spowodowała, że jest mniejsza dystrybucja, czy ograniczenie dystrybucji toreb plastikowych. Również cieszę się, że ta dyrektywa da dalsze narzędzie państwom członkowskim i mam nadzieję, że będą one ambitne w osiąganiu celów. Natomiast nie zgodzę się z tymi, którzy uważają, że to cena jest najważniejszym argumentem ograniczenia. Myślę, że bardzo ważna jest edukacja przez nas – rodziców – naszych małych dzieci, edukacja szkolna, uświadamianie im skutków dla środowiska, zmiana postaw obywatelskich. Jeżeli mamy do wyboru torbę plastikową i torbę z lnu, czy z papieru, sięgamy po te inne opakowania.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D). Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με υπολογισμούς, χρησιμοποιήθηκαν το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 99 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 200 σακούλες ανά άτομο. Στην πλειοψηφία τους, πρόκειται για τις λεγόμενες λεπτές πλαστικές σακούλες, τις οποίες βλέπουμε κυρίως στο σούπερ μάρκετ και στα εμπορικά καταστήματα.

Δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές δεν ξαναχρησιμοποιούνται οι σακούλες αυτές, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι σημαντική, ιδιαίτερα για τα υδάτινα οικοσυστήματα. Με την παρούσα οδηγία, γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα απόβλητα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για το περιβάλλον. Το Κοινοβούλιο ζητούσε από την αρχή να μπουν συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας.

Με τη συμφωνία που επετεύχθη, τα κράτη μέλη έχουν δύο επιλογές και μπορούν, είτε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί η ετήσια κατανάλωση στις 90 ανά άτομο μέχρι τέλος του 2019 και στις 40 μέχρι το 2025, είτε να απαγορεύσουν την παροχή τους στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων και προϊόντων το αργότερο έως το τέλος του 2018.

Καλωσορίζω και στηρίζω τη συμφωνία αυτή και πιστεύω ότι σήμερα θέτουμε τις βάσεις για την αντιμετώπιση μιας πολύ σημαντικής πηγής μόλυνσης.

 
  
MPphoto
 

  Renata Briano (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, stiamo parlando oggi di economia circolare e stiamo facendo un importante passo in avanti per la riduzione delle buste usa e getta di platica.

I paesi membri hanno adesso regole precise da attuare. Lo scorso anno l'Italia ha introdotto il divieto di commercializzazione e cessione gratuita di borse di plastica producendo significativi risultati, ma è necessario ora perseguire risultati più ambiziosi, davvero monitorabili nell'ambito delle politiche di prevenzione del rifiuto e di incentivo al riciclo, con adeguati strumenti di governance e sostegno alla ricerca industriale e azioni capillari di educazione.

La dispersione dei rifiuti plastici ha effetti devastanti negli ambienti terrestri e soprattutto in quelli marini, basti pensare all'enorme accumulo di spazzatura galleggiante, denominato "Pacific trash vortex", che si è formato nell'oceano Pacifico a partire dagli anni Cinquanta. Le stime della sua estensione variano dalle due alle trenta volte la dimensione dell'Italia. Agire subito non è una scelta discrezionale, ma è un obbligo perché, è sempre bene ricordarcelo, i bambini ci guardano.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Ich nehme jetzt keine blauen Karten mehr von Leuten, die schon einmal eine hatten, weil ich schauen muss, dass ich mit der Zeit durchkomme bis zu den Abstimmungen. Ich bitte um Verständnis.

Auch für das nun folgende Catch-the-eye-Verfahren habe ich schon zehn Wortmeldungen. Ich werde aber nur eine pro Fraktion nehmen.

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo sia un grande successo del Parlamento, signor Commissario, perché come Lei sa, durante il trilogo che ho avuto il piacere di presiedere come presidente della commissione ambiente, siamo riusciti con la relatrice e con il Consiglio a trovare un accordo.

Un accordo che guarda lontano. Non sempre la Commissione ha agito da facilitatore e Lei sa bene che c'è stato in commissione un dibattito se ritirare alla fine questa proposta o mantenerla sul tavolo così come ci sono delle osservazioni alla fine del testo poste dalla Commissione sull'applicabilità della norma. Tuttavia è stato sicuramente un accordo importante raggiunto dai colegislatori, così come previsto dall'attuale trattato di Lisbona.

Abbiamo agito nell'interesse dell'ambiente cercando la soluzione che già qualche paese europeo ha adottato e che sembra andare bene. Oggi abbiamo dei target sulle buste di plastica, abbiamo degli obiettivi, abbiamo delle nuove tecnologie e mettiamo al bando e allontaniamo quelle che invece non sembrano le migliori per il mantenimento dell'ambiente.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero è un obiettivo che l'Unione europea deve perseguire in maniera prioritaria.

Preoccupante è il contesto in cui matura questo provvedimento. Nel 2010 si stimava che ogni cittadino europeo utilizzasse ben198 sacchetti di plastica, in gran parte leggeri e non facilmente riutilizzabili. Ritengo che l'accordo raggiunto dal Parlamento – e quindi mi congratulo con la relatrice Auken per l'ottimo lavoro svolto – rappresenti un miglioramento essenziale rispetto alla proposta della Commissione e vada quindi sostenuto. L'inclusione di obiettivi obbligatori di riduzione e l'obbligo di far pagare per i sacchetti di plastica sono misure che rafforzano in modo significativo le norme comunitarie volte a ridurre l'uso di sacchetti di plastica.

Il testo ha anche il merito di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione annuale sul consumo di borse di plastica di materiale leggero dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della normativa. In questo modo vengono rafforzati gli obblighi vigenti in materia di comunicazione e di conseguenza gli strumenti concreti a disposizione degli Stati membri per controllare e valutare l'efficacia delle misure adottate.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). Kijk naar de enorme schade die wordt aangericht in ons maritiem milieu en dan begrijpen we allemaal dat het gebruik van lichtgewicht plastic zakjes beperkt moet worden.

Momenteel zijn er grote verschillen tussen de lidstaten. Vlaanderen, de regio die ik vertegenwoordig, kan goede resultaten voorleggen. Sinds 2003 is het gebruik van plastic zakjes met ruim 80 procent afgenomen. We behoren daarmee tot de kopgroep, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering en ook voor koplopers biedt een Europese doelstelling voordelen, zoals een duidelijk voorspelbaar juridisch kader, de creatie van een gelijk speelveld en de bescherming en verbetering van de leefomgeving voor alle EU-burgers. De tekst geeft bovendien de nodige flexibiliteit aan de lidstaten.

Deze maatregel als betuttelend bestempelen ruikt naar populisme. De enorme plasticberg plaatst ons voor milieu-uitdagingen waarvoor een brede aanpak nodig is. De aankomende herziening van het afvalpakket biedt de kans verdere structurele maatregelen te nemen om de overgang te maken naar een kringloopeconomie die efficiënter omspringt met grondstoffen.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, Hrvatska je relativno mali potrošač laganih plastičnih vrećica po broju stanovnika kad govorimo o prosjeku u Europi. Međutim, želim naglasiti da je Hrvatska veliki proizvođač laganih plastičnih vrećica i to naravno za nas stvara određene probleme, jer mi ćemo kako stvari stoje izgubiti odgovarajuća radna mjesta i sve ono što to nosi.

Dapače, ja ću čak reći da sam osamdesetih godina radio u takvoj industriji. Bio sam vrlo blizak i danas sam vrlo blizak toj industriji i moram reći da ovdje sigurno neću zagovarati tu industriju, nego ću zagovarati upravo ovu raspravu, jer su se lagane plastične vrećice pokazale kao ozbiljan ekološki problem. I zato želim naglasiti još jednom ozbiljan problem koji imamo na Jadranskom moru.

Nadam se da se on neće pretvoriti u tepih kao što je to na Pacifiku, ali imamo problem prekograničnog onečišćenja iz Albanije i Bosne i Hercegovine i molim Vas da kao Komisija pomognete u pregovorima s Albanijom i Bosnom i Hercegovinom.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Prvo seveda čestitke gospe Auken za vztrajnost in prodornost pri tem poročilu in seveda za samo odlično poročilo.

Plastične vrečke so seveda velika razvada za potrošnike in po drugi strani tudi izjemen oglasni prostor za trgovce. Zato seveda bodo te ukrepi, ki so predvideni v direktivah, v direktivinih ciljih verjetno mogoče malo težje uresničljivi, kot mislimo.

Predvsem pa je potrebno vedeti nekaj. Če bi ljudje in potrošniki vedeli, kakšne so posledice odvržene plastike, bi gotovo ravnali drugače. Zato je potrebno ljudem seveda povedati resnico o plastiki, in ne torej plastično resnico. Mislim, da številke so grozljive. Če devetdeset procentov vrečk uporabimo samo enkrat, to pomeni, da se odpadki samo kopičijo in se dejansko kopamo v plastiki.

In vsaka država lahko največ stori sama z ozaveščanjem, s prepričevanjem o škodljivosti plastike na okolje. Mislim, da plastika lahko pomeni tudi material, tudi možnost za ciklično gospodarstvo, in seveda priporočam Komisiji, da znova uvede med prioritete tudi projekt cikličnega gospodarstva.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. Madam President, honourable Members, I would like to thank you all for this debate and for the very constructive comments that you have all made.

A number of examples already mentioned, outlining the measures some Member States have taken to curb the use of lightweight plastic carrier bags, do prove that action is effective. As an example, Ms Auken mentioned Ireland. Another example is Scotland where early figures from retailers show that single-use carrier bag usage has fallen by more than 80% since a charge was introduced last October. These are just a few, and not the only Member States that have actually taken action.

Once this amendment to the Packaging and Packaging Waste Directive is adopted and has entered into force, Member States will have the tools available for effective action. They are responsible for the crucial task of implementation. The first step they have to take is to choose from among the instruments available to them to reduce the use of plastic carrier bags.

I would also like to add that this directive addresses a major problem at source from a preventive perspective, and I have to say that the more preventive action we take today the less remedial action we will need tomorrow – especially in terms of marine litter, as was mentioned several times by a number of the Members of this Parliament.

As many also mentioned, marine litter is a huge environmental problem threatening mainly, but not only, our marine biodiversity. I would say that this is a global problem needing a global solution. Today we are only talking about the EU consumption of plastic bags but the problem is much bigger than that. I can assure everyone here that we will continue to take this problem very seriously and monitor it accordingly.

The new directive also entrusts the Commission with a number of tasks, such as the development of a methodology for calculating the annual per capita consumption of lightweight plastic carrier bags, the development of labels or marks to ensure Union-wide recognition of biodegradable and compostable plastic carrier bags, and assessing the impact of the use of oxo-degradable plastic carrier bags on the environment.

We will tackle these tasks without delay with a view to meeting the – frankly more than challenging – deadlines agreed in the compromise. The compromise reached is an important step forward in addressing the issue of plastic waste, endorsed by overwhelming public support. I think that, through this new directive, we can demonstrate that the EU is able to effectively respond to matters of concern to citizens as well.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, rapporteur. Madam President, I very much hope that this will be our first victory over those in the Commission who are against the environment. I hope it will not be the last, although we might fear that, but this here should be our first.

It is a historic day as we managed to get so much support from this Parliament and the Member States in order to bring about a clear reduction. Flexibility is still built into it, although it is not as flexible as originally proposed by the Commission, which was the kind of flexibility where they did nothing but just hoped. I am strongly in favour of hope – I am a Christian – but I think sometimes that we need to do something. We are here not to hope but to do. That is what we will do now.

I am so happy that you promise to live up to the expectations in our proposal in order to achieve good figures. For instance, I think the figures from Denmark are far too optimistic. Just two days ago I had to decline five of these lightweight plastic bags which were just handed out to me. So I think the actual figures are much more than four annually per inhabitant, but they are still good figures and there is flexibility.

Again let me repeat here that we are not talking about a ban, because plastic bags can be reusable. We are talking about a reduction and if you put a price – not a tax, but a price – on each bag we know that the consumers will ask themselves whether they really need to pay 50 cents or whatever it might be and they might remember that they have pockets or bring their own bag with them. They might have a reusable plastic bag or a cotton bag. They are not that idiotic. It is good if they get into new habits. We have seen it.

I would like to thank everybody. This is historic. Let it not be the last victory for the environment in this Commission, but the first one.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch allen, die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, 28. April, ab 12.30 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. I support this report. Action to reduce the usage of plastic bags in Scotland by the SNP Government has already proven to be enormously successful, with figures at the end of 2014 showing a massive 90% reduction in plastic bag usage. Under these new rules, which I trust will be approved by MEPs, Member States would be able to choose between two policy options: to either take measures to ensure that average yearly consumption of these bags does not exceed 90 lightweight bags per citizen by 2019 and 40 by 2025, or alternatively, to ensure that, by 2018, they are not handed to shoppers free of charge. Plastic bags are not biodegradable and are especially harmful to marine animals. That is why targeted action is essential to making a difference, as Scotland’s experience proves. These measures will make many consumers get into the habit of reusing bags, which should reduce the amount of litter that blights our communities and natural environment, and costs a fortune to clean up. Scotland has raised over GBP1 million for charities as a result of the single-use carrier bag charge; I would be delighted to see this model replicated amongst EU retailers.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), in writing. Plastic bags have a negative impact on the environment and human health. It is absolutely necessary that the Member States take action. Parliament considerably improved the Commission proposal, also leaving enough space for the Member States to act in order to curb the consumption of lightweight plastic carrier bags in the European Union. On the other hand, the consumers have to be aware how their specific behaviour impacts on the environment and public health before they decide to use or not plastic bags.

 

6. Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Empfehlung für die zweite Lesung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die Prüfung dieser Emissionen und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) (Berichterstatter: José Inácio Faria) (A8-0122/2015).

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria, relator. Senhora Presidente, Senhor Comissário Arias Cañete, caros Colegas, é pena que o Conselho não esteja aqui presente neste importante documento.

O setor dos transportes é responsável por cerca de um quarto das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, logo depois do setor da energia. Em 2012, as emissões de gases com efeito de estufa no setor de transportes repartia-se entre o transporte rodoviário com uma maioria de 72 % do total contra 12,8 % para a aviação civil, menos de 1 % para os transportes ferroviários e 13,9 % para o total do setor da navegação.

Entre 1990 e 2007, as emissões de CO2 nos outros setores que não os transportes diminuíram, enquanto neste setor o seu aumento foi na ordem dos 36 %. Ainda que a crise económica tenha contribuído para a desaceleração das emissões de gases com efeito de estufa, assistimos já aos primeiros sinais de que essas emissões estão novamente a aumentar.

Contrariamente ao que aconteceu nas outras formas de transporte, o setor dos transportes marítimos tem permanecido como o único não sujeito a qualquer medida de redução das emissões de CO2. Atendendo a isso, o quadro para a energia e o clima para 2020 prevê uma cláusula de revisão para a inclusão dos transportes marítimos nas metas de redução da União, na eventualidade de um acordo internacional não ser entretanto conseguido.

Nesta sessão plenária iremos proceder à aprovação de legislação que representa um primeiro passo no sentido de reduzir tais emissões, que representam, a nível da União Europeia, cerca de 4 % das emissões de CO2. Contrariamente àqueles que são os objetivos da descarbonização da economia europeia, a médio e longo prazo, se nada for feito, as emissões de gases com efeitos de estufa pelos navios irão aumentar em mais de 50 % até 2050.

A aprovação em segunda leitura deste regulamento irá satisfazer, no meu entendimento, três importantes objetivos políticos: em primeiro lugar, esta iniciativa legislativa europeia é aplicável a todos os navios que escalem portos europeus e irá constituir uma oportunidade para influenciar as negociações a nível da Organização Marítima Internacional que regula este setor. Independentemente dos progressos atingidos neste fórum, no sentido da definição de metas para redução de emissões ser de alguma forma desapontante, a verdade é que a cooperação com os nossos parceiros internacionais é essencial em termos de política climática e a União Europeia assume, uma vez mais a posição de liderança neste domínio. Prosseguiremos os nossos esforços e este é um desses passos para atingir um acordo ambicioso de natureza internacional.

Em segundo lugar esta legislação combinará a monitorização das emissões de CO2 com dados de eficiência energética dos navios e com a transparência desses dados. Numa base anual, a Comissão Europeia passará a disponibilizar ao mercado informação fiável sobre o consumo energético e a eficiência dos navios.

Desta forma, poderemos assim remover barreiras para que o setor adote medidas técnicas e operacionais que traduzirão em redução de emissões de CO2 em custos líquidos mais baixos, isto é, cerca de 1,2 mil milhões euros/ano, bem como numa maior competitividade dos transportes marítimos europeus, que beneficiará o comércio internacional.

Finalmente, esta legislação terá um potencial de criação de cerca de 10.000 empregos nas áreas tecnológicas verdes ligadas ao setor marítimo, bem como benefícios para a saúde pública relacionados com menores emissões de outros poluentes tais como os óxidos de azoto, os óxidos de enxofre e as partículas finas em suspensão.

Acredito, pois, caros Colegas que um sistema robusto de monitorização, informação e verificação de emissões é uma pré-condição e uma pedra basilar para qualquer outra medida de redução de emissões que venha a ser determinada para este setor num futuro próximo.

Finalmente, gostaria de agradecer aos relatores sombra que comigo trabalharam neste dossiê, os colegas Cristopher Fjellner, Jytte Guteland, Julie Girling, Bas Eickout, Josu Juaristi Abaunz e Marco Affronte, bem como ao Presidente Giovanni La Via e ao Vice-Presidente Benedek Jávor, pela sua excelente colaboração. Uma palavra de apreço também aos representantes da Comissão Europeia, especialmente à Senhora Mary Veronica Pleterski e à sua equipa, do Conselho, a Roberta di Lecce, e a Wilhelm Bargum, assessor político do ALDE, que estiveram envolvidos nas negociações, pela sua atitude sempre construtiva.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Miembro de la Comisión. Señora Presidenta, yo querría, en primer lugar, agradecer al ponente, el señor Faria, su enfoque constructivo respecto a la propuesta de la Comisión y todo su trabajo en las negociaciones con el Consejo con vistas a conseguir un acuerdo rápido en segunda lectura. Agradezco también la labor del anterior ponente, el señor Skylakakis, y la del resto de los ponentes en la sombra de este expediente.

El Reglamento relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO2 del transporte marítimo es coherente con el marco político adoptado para 2030 en materia de energía y clima. El transporte marítimo no debe ser el único sector económico no regulado en esta materia y debe aportar su contribución a la lucha contra el cambio climático.

La introducción de transparencia, asentada en datos fiables y robustos, contribuirá a movilizar el excepcional potencial remanente del sector para reducir sus emisiones a muy bajo coste o incluso sin costes. Y esto significa que los costes adicionales derivados del seguimiento, notificación y verificación serán, sin duda, cubiertos por los subsiguientes ahorros en términos de gasto de combustible.

Debo subrayar que el interés primordial de la Unión Europea es encontrar soluciones mundiales a las emisiones marítimas y que la Unión Europea seguirá, por tanto, impulsando el progreso en las discusiones en el seno de la Organización Marítima Internacional.

En este sentido, el Reglamento de seguimiento, notificación y verificación lanza una señal política importante de cara a la próxima sesión del Comité de la OMI, que discutirá sobre la recogida de datos a nivel mundial y que se celebrará en Londres el próximo mes de mayo, y también con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en París en diciembre de 2015.

La Comisión acoge con satisfacción el texto presentado por el Consejo, que refleja el acuerdo alcanzado en los diálogos a tres bandas; en este texto se logra un delicado equilibrio entre la recogida de los datos más relevantes para el sector y la imposición de la menor carga administrativa posible. Por una parte, se mantiene la racionalidad en el planteamiento cubriendo únicamente las emisiones de CO2, pero, por otra parte y en consonancia con lo debatido a nivel internacional, el seguimiento abarca parámetros de eficiencia energética en los que se han incorporado importantes mejoras acordadas por el Consejo y el Parlamento Europeo.

El aumento de la transparencia sobre la eficiencia energética en el sector deberá posibilitar la adopción de medidas de mitigación de las emisiones por el sector y, además, el presente Reglamento garantiza que, en el caso de que se alcance un acuerdo sobre un marco jurídico para una medida futura aplicable a nivel global, podamos adaptar nuestro sistema de seguimiento.

Por último, el acuerdo propuesto —como antes señalé— constituye una señal muy importante de la Unión Europea con vistas a la preparación de la Conferencia de París, indicando que estamos comprometidos en acciones de lucha contra el cambio climático y que, al mismo tiempo, promovemos mayores avances a escala internacional en el caso de las emisiones marítimas, principalmente en el seno de la Organización Marítima Internacional.

 

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, för PPE-gruppen. Fru talman! Sjöfarten är världshandelns blodomlopp. Mer än nittio procent av världshandeln transporteras till sjöss.

Sjöfarten är inte bara kostnadseffektiv, den är framför allt också miljöeffektiv, för trots att den står för en så stor andel av transporterna så står den bara för knappt tre procent av de globala utsläppen av koldioxid. Oavsett detta måste dock sjöfarten vara med och ta klimatansvar, och därför är jag glad att vi nu tar det första steget med att föra in sjöfarten i EU:s klimatpolitik.

Jag hoppas att det här leder till att vi kan snabba på den process som pågår i International Maritime Organisation för att även få resten av världen att följa vårt exempel. Sjöfarten behöver globala regler för att fungera för att det är en global bransch. För mig som har förhandlat om det här på min partigrupps vägnar har det varit särskilt viktigt att säkerställa att de nya reglerna för sjöfarten är kostnadseffektiva och inte försämrar konkurrenskraften för sjöfarten. Varje ny pålaga som vi lägger på sjöfarten riskerar ju leda till att man använder sämre transportmedel, att man flyttar saker och ting till t.ex. lastbil, och det blir särskild allvarligt om vi tror att resten av världen ska följa vårt exempel. Därför är jag lite extra stolt över två segrar som jag uppfattar att jag drivit på och fått gehör för i det här arbetet.

Det första är att vi ska fokusera på koldioxid – och förslaget som vi antar idag fokuserar på koldioxid – som är den allra viktigaste och allvarligaste klimatgasen i det här sammanhanget. Det andra är att vi fokuserar på de större fartygen, och att vi undantar mindre fartyg som står för fyrtio procent av vår flotta men bara släpper ut tio procent. Det är avgörande för att göra detta kostnadseffektivt, och det har vi fått gehör för.

Nu gäller det att Sverige och andra länder trycker på i IMO så att vi också får resten av världen med oss, för alla världens fartyg måste ju ta samma ansvar för klimatet som de europeiska fartygen gör efter det här beslutet.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, im Namen der S&D-Fraktion. Frau Präsidentin! Ich glaube, dass MRV ein erster Schritt ist. Es ist ja nicht so, dass es ein Instrument ist, um Reduktionen herbeizuführen, sondern erst einmal um Daten zu generieren, um zu vergleichen, um überhaupt an einen Überblick zu gelangen, wie die Lage in dem Bereich eigentlich ist. Es wurde angesprochen, dass es ein kleiner Bereich ist. 3 % der Treibhausgasemissionen global verursacht der Schiffsverkehr. Nichtsdestotrotz haben wir steigende Handelsströme zu verzeichnen. Das wird in den nächsten Jahren ein Problem werden. Darum ist MRV sicherlich eine gute Grundlage, ein kleiner Schritt voran, um am Ende des Tages ein internationales Abkommen hinzubekommen, denn da muss die Reise hingehen. Das muss der Kurs sein, den wir für die internationalen Verhandlungen einschlagen.

Wir sehen das gerade bei der ICAO. Ich habe so ein Déjà-vu-Erlebnis, muss ich sagen. Bei der ICAO, da sind die Fronten verhärtet, und da wird zur Zeit diskutiert, ob im internationalen Flugverkehr nur ein offsetting stattfindet. So kann die Veranstaltung natürlich nicht gehen, muss man sagen. Jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Am besten, wir lösen es international. Nichtsdestotrotz sollten wir uns auch Schritte vorbehalten, wenn international keine Einigungen gefunden werden, das machen wir mit anderen Bereichen ja auch. Darum würde ich gerne auch vom Kommissar wissen: Wie sind zur Zeit die Verhandlungen auf IMO-Ebene? Was können wir erwarten? Hat die Kommission einen Plan B, falls die internationalen Verhandlungen bei der IMO scheitern sollten, damit wir nicht irgendeinem windelweichen Kompromiss dort zustimmen und genau wie im Flugverkehr einmal die Uhr wieder anhalten, dann wieder starten und dann wieder anhalten.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, on behalf of the ECR Group. Madam President, I would like to thank the rapporteur. I think his approach to this file, given that he was not working on it from the beginning is, in line with that of his colleague, Mr Torvalds, an exemplar of openness and transparency, so I would like to thank them both.

The ECR is very pleased to vote in favour of this regulation, which will establish an EU system for monitoring, reporting and verification of CO2 emissions from maritime transport. Our aim throughout has been to ensure that the EU regulation is practicable, that it is proportionate in terms of the burden it imposes on industry, and that it is compatible with the work of the IMO on global measures.

Once this work in the IMO is completed – and I share Mr Groote’s desire to know how that is going – we will be amending EU legislation to make sure that it is aligned. So I am pleased with our success on this file in ensuring that we do not repeat the mistake on aviation by going for a unilateral approach. It constitutes a welcome first step to reducing CO2 from the maritime sector.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, on behalf of the ALDE Group. Mr President, shipping, like any other industry, should be regulated on environmental standards. However, it is important to bear in mind that shipping is a very international industry, and therefore the question of a level playing field is of the utmost importance. Therefore, I would like to take the opportunity to call on the Commission and the Member States to step up their activity in the IMO, and not just concerning emissions MRV.

I am satisfied with the report since I think it struck the right balance and we are able to make some adjustment, but that does not mean disproportionate red tape. I am also satisfied that navigation in ice is mentioned because it entails a lot of costs, and if we do not take into account the different circumstances which shipping has to work in then we, willingly or not, create an uneven playing field. The estimated cost of the MRV per ship will be about EUR 7 000. However, any implementation or any rule is only as good as the implementation.

We who are mainly concerned with shipping in the Baltic Sea would like to know how good the control will be because we have – for ‘some peculiar reason’ – some second thoughts about Russian ships. How will Russian ships in the Baltic be controlled? If there are no effective fines, then we again have a playing field which is not as even as the sea level. I think we have a lot of work to do. We have to be effective in the IMO and we have to be effective in implementing this file. If we are not, then we are going to have more problems.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señora Presidenta, el Grupo GUE/NGL aportó varios enmiendas que buscaban un desarrollo más amplio de este sistema de monitorización; entendemos que esa posición ha sido tomada en consideración en la propuesta y quería felicitar al ponente por su trabajo.

En ese sentido, establecer un sistema europeo de vigilancia para emisiones de CO2 desde los buques es, pues, un primer paso para reducir con mucha más decisión y ambición estas y otras emisiones. Será necesario, por lo tanto, que la recogida e intercambio de información sea realmente eficaz, porque es preciso insistir —ya se ha comentado— en que se calcula que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte marítimo crecerán a tal ritmo que llegarán a neutralizar los efectos de otras medidas ―demasiado tímidas todavía a mi entender―, dirigidas a frenar o reducir el calentamiento global.

Evidentemente, el objetivo último de este sistema es contribuir a reducir las emisiones marítimas y el consumo de combustibles fósiles. Debe ser, pues ―como apunta el ponente―, un primer paso. Debemos ser más ambiciosos en regulación y objetivos, y a mí también me gustaría preguntarle a la Comisión cómo planea acelerar o incidir en esas negociaciones en la Organización Marítima Internacional.

Debemos ser conscientes, por último, de que cualquier medida será insuficiente si no va acompañada de una profunda reflexión en torno al sistema global de producción, distribución y consumo.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, firstly I would like to extend my gratitude to the rapporteur, Mr Faria, for his excellent work on this file. Mr Faria, you had to take over the work of Mr Skylakakis and I think you did so very well, so thank you for that.

My group can also support the deal which is on the table now. Of course, at the moment we are only discussing the monitoring of international shipping, and we all know that international shipping is one of the few sectors which is not regulated for CO2 at all. In that sense, a first step of monitoring and reporting on the CO2 impact is of course a good start, but it is only a start.

I am also very happy that, in the deal we have, there is an obligation for the Commission to have biannual reporting on the full climate impact: shipping is more than just CO2, and it is good that the Commission will also report on that biannually. The most important question is what will the next step be, and that is a question for the Commissioner, Mr Arias Cañete.

We all know that the IMO is supposedly working on something, but we all know that this work is going very, very slowly, so my question to the Commissioner would be: what are you going to do to make sure that the IMO delivers on international shipping, ensures that they really do start reducing their emissions; and if they do not, then what is the Commission planning to do about reducing the CO2 emissions of shipping? We need to act, and just waiting for the IMO to decide to do something might be too little, so I am curious and anxious for your answer.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. It is such a pleasure to put a question to my friend, Mr Eickhout, concerning this very important issue. As you mentioned, we are talking about monitoring, reporting and verification, and so on. But that is only talking. Do you not think it is time for the European Union to add this important issue to the negotiations taking place before the climate change summit, and for this important issue to be then addressed at the summit in Paris next year? As you said, it is time to move to the next phase. We have talked too much about this issue. It is time for implementation.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE), blue-card answer. Thank you for your question. I think I could not agree more that we should be doing something. Maybe this also refers to Mrs Girling, who talked about the failure of international aviation. I see that completely differently because, by action at the European level, this also made the international world move on aviation. So sometimes you see a positive impact when Europe moves, and in that sense indeed I fully agree with you that on shipping it is also time to act.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die nächste Rednerin ist nun Frau Daniela Aiuto von der EFDD-Fraktion. Ein herzliches Willkommen auch für Ihr Baby!

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, accogliamo con favore e sosteniamo questa proposta di regolamento, che finalmente va nella direzione di un controllo maggiore delle emissioni di CO2 anche per il settore marittimo che vi contribuisce per ben il 4 per cento, con un'incidenza maggiore nelle operazioni portuali.

Come portavoce ricevo tante segnalazioni da realtà portuali a ridosso di nuclei residenziali come Taranto, Ancona o da Voltri, Prà nel ponente ligure, dove all'inquinamento ambientale si aggiunge quello acustico. Vi ricordo che una nave ferma al porto inquina quanto un migliaio di automobili che tengono accesso il motore al minimo. Dobbiamo adoperarci per promuovere controlli, ma anche soluzioni concrete ed ecosostenibili come le banchine elettriche o il cosiddetto "cold ironing" che prevede l'utilizzo di soli propulsori elettrici all'interno delle aree portuali.

In Italia esistono già previsioni legislative che prescrivono la realizzazione dei collegamenti elettrici per navi in banchina. Dobbiamo adeguare tutti gli standard ambientali europei ai livelli più elevati, senza creare porti di serie A e porti di serie B.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D'Ornano (NI). Madame la Présidente, mes chers collègues, l'Union européenne engage un débat, une fois encore, avec de bonnes intentions, mais sans apporter de solution viable. Surveiller, contrôler et sanctionner le non-respect des objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone dans le secteur des transports maritimes est un triptyque bien timide pour chercher à limiter la pollution atmosphérique. Vous ne tentez pas de résoudre le problème à sa source, c'est-à-dire un système économique mondialisé qui incite à un libre-échange sans limite et toujours plus intense.

La proposition que nous discutons est, par ailleurs, un ramassis de complexité et de coûts réglementaires. Il serait nécessaire d'associer davantage les acteurs économiques concernés afin de réaliser une étude solide sur les conséquences de cette proposition.

J'attire enfin votre attention sur la méthode qui a été choisie parce qu'il n'existe pas de dispositif satisfaisant, ici, prévoyant un accord international liant les États membres. La Commission devrait agir et imposer un cadre supranational? Non! Ce raisonnement va à l'encontre du respect de la souveraineté.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Stimată colegă, am înțeles că ați dat o notă critică vizavi de Comisie, că nu se implică și nu are soluții. Sigur că noi, ca parlamentari, putem critica acțiunile Comisiei și ale Consiliului. Întrebarea mea este: aveți o propunere concretă pe care să o adăugați la această tematică importantă pentru toată lumea?

 
  
MPphoto
 

  Mireille D'Ornano (NI), réponse "carton bleu". Madame la Présidente, la proposition s'appuie effectivement sur le constat d'un manque d'accord, mais ce n'est pas à la Commission de combler ce vide. Les États membres sont les premiers concernés et doivent négocier cela dans un cadre multilatéral et international, et non supranational.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei in primo luogo ringraziare il relatore Faria e i colleghi degli altri gruppi politici per il lavoro svolto su questo dossier.

Il trasporto marittimo è un settore vitale per l'economia mondiale, considerato che oltre l'80 per cento delle merci viene trasportato dalle navi. Il trasporto via mare è inoltre la modalità di trasporto dei beni energeticamente più efficiente e più sostenibile dal punto di vista ambientale, considerato che le emissioni di CO2 necessarie per trasportare una tonnellata di merci per un km in mare sono inferiori rispetto al trasporto sia su gomma sia aereo. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito ad un aumento del 48 per cento causato dal trasporto marittimo di emissioni di gas a effetto serra, che ha contribuito notevolmente all'inquinamento del nostra pianeta.

Il voto di oggi, dopo un accordo raggiunto a dicembre, a seguito di un'importante negoziato con la Presidenza italiana, dimostra ancora una volta come il Parlamento europeo dimostri grande attenzione ai temi legati alla sostenibilità, istituendo un sistema UE di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo, come base per facilitare la definizione degli obiettivi di riduzione in una fase successiva e per l'applicazione di una misura basata sul mercato, che potrebbe assumere la forma di un fondo di compensazione contributivo o basato sugli obiettivi, o di un sistema di scambio di emissioni che sarà in grado di garantire una riduzione delle emissioni di CO2 nel trasporto marittimo. È un passo avanti e non è la soluzione, ma è un passo avanti.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). Fru Formand! Den maritime transport er, som det er blevet sagt her i dag, ikke en del af EU's forpligtelse til at reducere CO2-udledning og det til trods for, at skibsfarten og dens udledning faktisk er steget meget. Det er utrolig vigtigt, synes jeg, at vi sikrer os, at skibsfarten som branche også bidrager til vores klimapolitik. Det er vigtigt, at vi gør en indsats for, at vi får rederierne til at ville investere i energieffektive skibe også af hensyn til klimapolitikken. Derfor er det godt, det vi skal stemme om i dag, for med det nye EU-system for overvågning og rapportering og verificering af CO2-udledning fra skibe, som anløber europæiske havne, får vi et system, der vil kunne give os nogle gode data. Med disse data vil vi på sigt kunne få et bedre overblik over, hvor meget sektoren udleder, og dermed kan vi også på sigt forhåbentlig få strammet reglerne om, hvor meget vi tillader, at de udleder. Det er vigtigt for mig også at få sagt, at det er glædeligt, at vi i dette arbejde ikke kun har set på skibenes størrelse, men at vi også har forholdt os til, hvor meget gods de transporterer. Det har selvfølgelig også har betydning for CO2-udledningen. Det er dog kun ét skridt. Det er et skridt i den rigtige retning, men det er stadig kun ét skridt. Vi bliver nødt til at arbejde for, at vi globalt får skabt nogle standarder for hele skibssektoren, og for, at vi globalt får fastlagt nogle egentlige emissionskrav, så vi kan få reduceret CO2-udledningen.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). Ik verwelkom het bereikte akkoord als een goede, evenwichtige en haalbare eerste stap om de CO2-uitstoot van het maritiem transport te verminderen.

Het internationaal maritiem transport is zo'n beetje de laatste der Mohikanen, omdat het de enige transportmodus is die nog niet is opgenomen in het engagement en de doelstellingen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen.

Deze sector is goed voor vier procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Dit aandeel stijgt en zal de komende jaren nog verder toenemen, niet alleen in de EU maar ook mondiaal. Er is dus een objectieve reden om ook in deze transportmodus de nodige inspanningen te leveren.

Betrouwbare en vergelijkbare data moeten steeds de basis vormen van een doordacht beleid. Het voorgestelde systeem van monitoring, rapportage en verificatie is dus een goed en noodzakelijk uitgangspunt en heeft bovendien het potentieel een win-winsituatie te creëren op verschillende vlakken.

Redenen genoeg dus om dit akkoord met overtuiging te ondersteunen.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). Frau Präsidentin! Vielen Dank als Allererstes an meinen Kollegen Faria. Es wurde gesagt, er hat das hervorragend verhandelt. Herr Bas Eickhout sagte, er hat das kurzfristig übernommen. Stimmt! Aber er ist Kolumbus-Nachfolger, er ist Portugiese und hat die EMSA vor der Haustür. Wenn das jemand kann, dann kann das natürlich er. Also deswegen ein großes Lob an meinen Kollegen.

Es herrscht ja große Einigkeit im Saal, dass das eine wichtige Sache für den Klimaschutz war, dass wir jetzt also ein Monitoring-System für die Schifffahrt ins Leben rufen. Ich finde aber, es ist nicht nur wichtig für den weltweiten Klimaschutz, es ist auch wichtig für das Meer. Ich bin eine große Verfechterin von integrierter Meerespolitik – viele wissen das –, und es ist so, dass das Meer wirtschaftlich noch viel stärker genutzt wird in Zukunft. Da ist es besonders wichtig, dass man dabei nicht nur Biodiversität, sondern auch das Klima schützt. Der Schiffsverkehr wird ansteigen. Das sagen alle – global –, und gerade die großen Schiffe verursachen die Emissionen. Die wollen wir jetzt eben aufzeichnen, und dann soll darüber berichtet werden.

Wichtig ist, was auch mein Kollege Torvalds sagte, dass wirklich – weil es alle Flaggen in Europa betrifft – auch alle mitmachen, dass das von der Kommission kontrolliert wird, das ist also eine Aufgabe auch an Sie, Herr Arias Cañete, und es ist gut, dass alle Flaggen einbezogen sind. Das sehe ich auf jeden Fall so. Die Schiffseigner werden berichten müssen. Es ist schön, dass es der ALDE gelungen ist, dieses Berichtsverfahren im Vergleich zu dem Kommissionsvorschlag noch zu vereinfachen, dass Transparenz drin ist und dass man auch ganz sensible wirtschaftliche Daten rausnehmen kann.

Generell muss ich sagen: Ich begrüße das sehr, dass wir jetzt als Europa wieder einmal vorangehen und versuchen, die IMO zu beeinflussen. Das brauchen wir unbedingt! Wir haben schon Verschiedenes bei den SECA-Zonen mit Schwefelemissionen erreicht, wenn wir das hier auch schaffen, wäre das hervorragend für die globale Schifffahrt und für uns alle beim Thema Klima.

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen (GUE/NGL). Arvoisa puhemies, vaatimukset merenkulun ympäristövaikutusten vähentämiseksi ovat kiristyneet viime aikoina merkittävästi, muun muassa rikkidirektiivin voimaantulon johdosta, asettaen täällä Euroopassakin Itämeren niin kutsutun SECA-alueen erityisen suurennuslasin alle ja haastaen merenkulkualan uusimaan kalustoaan ja teknologioitaan nopealla tahdilla.

Itämeren erityispiirteistä voisin puhua pitkäänkin, mutta erityisen tärkeää täällä parlamentin lainsäädäntötyössä on muistaa se tosiseikka, että Itämerta hallitsee talvisin kuukausia kestävä jääpeite. Turvallisen merenkulun edellytyksenä talvisissa olosuhteissa on aina alusten jäänkestävyys, joka tarkoittaa käytännössä enemmän terästä, heikentäen samalla alusten energiatehokkuutta. Myös hiilidioksidipäästöjä koskevassa jatkotyössä on tärkeää huomioida eri alueiden erityispiirteet, jotta turvallisuutta ja ympäristövaatimuksia ei jouduta asettamaan vastakkain.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospođo predsjednice, naš cilj je postići međunarodni sporazum i jednaka pravila za sve. Ovo je dobar početak. Sljedeći tjedan se održava u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji u Londonu sastanak odbora na kojemu ću sudjelovati kao članica odbora za zaštitu okoliša, i dominira tema upravo ova o kojoj mi danas ovdje govorimo. Činjenica je da jedino ovo područje nije dosada obuhvaćeno nikakvim sporazumima i zato moramo obvezno uključiti uvođenje posebnih mjera.

Međutim, ne smijemo naštetiti konkurentnosti pomorskog prometa i moramo brinuti o zaštiti prava malih ribara. Pozdravljam dio koji isključuje manje brodove, a uključuje brodove veće od 5 000 tona nosivosti. U svakom slučaju, dobro je da postoji sustav praćenja, izvješćivanja i da će se provoditi na način da brodar, odnosno kompanija, za svako putovanje mora izračunati količinu ispuštenog ugljičnog dioksida i mora o tome izvijestiti jednom godišnje Europsku komisiju i državu zastave o količini ispuštenog ugljičnog dioksida.

Isto tako znamo da i Komisija mora izvijestiti Parlament svako dvije godine. Nadamo se da je ovo dobar i ambiciozan cilj, ali je potrebno uključiti i zemlje koje nisu članice Europske unije. Treba ih potaknuti međunarodnim sporazumom i regionalnim povezivanjem. Upozoravam na nagli porast cruising turizma i tu posebno ističem moj rodni grad Dubrovnik. Nadam se da će ova nova direktiva za sumpor i ova o kojoj danas govorimo doprinijeti da se smanji količina ispuštenih plinova.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). Grazzi, Chair, u grazzi, Kummissarju. Fil-fatt il-White Paper tal-2011 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-Trasport tindika li l-emissjonijiet CO2 mis-settur marittimu għandhom jonqsu b’minn tal-anqas 40% tas-sena 2050 meta mqabbel mal-livelli tal-2005.

Fir-realtà, iżda, minkejja d-dħul ta’ standards minimi tal-effiċjenza enerġetika għal ċerti kategoriji ta’ vapuri u minkejja t-teknoloġija ġdida, l-emissjonijiet mis-settur marittimu mistennija jkomplu jiżdiedu, u dan minħabba żieda fid-domanda għat-trasport marittimu kkawżata minn żieda fil-kummerċ dinji.

Iż-żieda fl-emissjonijiet mis-settur marittimu, iżda, imorru għal kollox kontra l-miri klimatici tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk li s-sistema tal-MRV fuq l-emissjonijiet CO2 hija biss l-ewwel pass lejn it-twaqqif ta’ sistema globali għall-moniteraġġ, rapurtaġġ u verifikazzjonijiet tal-emissjonijiet mis-settur marittimu internazzjonali.

Dan is-settur jista’ jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet jekk ikun hemm miżuri regolatorji b’saħħithom, flimkien ma’ teknoloġija ġdida u oħrajn eżistenti, li flimkien jistgħu jgħinu biex jonqsu l-emissjonijiet.

Mill-perspettiva tat-tibdil fil-klima din ċertament li hija kunsiderazzjoni pożittiva li għandna nżommu f’moħħna.

Huwa fatt li s-setturi kollha jridu jikkontribwixxu u meta wieħed iqis in-natura internazzjonali tat-trasport marittimu, allura huwa ċar li l-aktar metodu effettiv biex innaqqsu l-emissjonijiet serra f’dan is-settur huwa ftehim globali fi ħdan l-Organizazzjoni Marittima Internazzjonali, u allura interessanti nkunu nafu x'se tagħmel l-IMO.

 
  
MPphoto
 

  Dawid Bohdan Jackiewicz (ECR). Pani Przewodnicząca! Międzynarodowa żegluga morska pozostaje dziś jedynym rodzajem transportu nieujętym w zobowiązaniu Unii Europejskiej do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Według Parlamentu i Rady najskuteczniejszym sposobem ograniczenia emisji CO2 z żeglugi morskiej na poziomie Unii będzie nadal utworzenie systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji CO2. Chciałbym powiedzieć, że ochrona środowiska jest bardzo ważną kwestią, ale nie wiem dlaczego tylko Unia Europejska ma za to odpowiadać? Nakładanie kolejnych restrykcji i obowiązków na unijny transport morski może wyraźnie zmniejszyć jego konkurencyjność w stosunku do żeglugi azjatyckiej czy amerykańskiej. Co więcej, ryzykujemy tym, że statki państw unijnych zaczną zmieniać swoje bandery, aby uniknąć konsekwencji nierównych zasad i restrykcji w europejskiej żegludze morskiej. Apeluję o rozsądek i umiar w nakładaniu nowych ograniczeń na kolejne branże. Niech polityka klimatyczna nie będzie kamieniem u szyi europejskiej gospodarki, w tym również morskiej.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE). Madam President, it is of course important that the EU leads the way in the fight against climate change, but we should also look at not harming our companies. Initiatives to reduce CO2 emissions in maritime transport need to aim at setting the standards globally, in particular to give a level playing field to our shipping companies as they do not compete locally, or even at European level, but at the international level. The sulphur provisions, for instance, in the Baltic Sea are increasing the costs of maritime transport. They represent real challenges to shipping companies. We have to protect our environment, but we also have to keep in mind that our companies compete on the global market and transport corridors can be changed for cheaper ones. I therefore hope that the Commission will ensure that all European shipping companies, wherever they operate, can be competitive.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, cosúil leis na Feisirí eile fáiltím roimh na moltaí seo.

Gan dabht ar bith, tá sé in am dúinn rud éigin a dhéanamh faoin truailliú agus faoi na hastaíochtaí CO2 atá ag teacht ón tionscal iompair mhuirí – 4% mar a dúradh cheana féin. Mura ndéanaimid aon rud faoi, fásfaidh sé sin go dtí 50% i gceann cúpla bliain; ach má dhéanaimid rud éigin faoi is féidir é a laghdú faoin méid sin ar a laghad.

Dá bhrí sin, caithfimid an t-eolas a bhailiú ar dtús go háirithe faoi na longa a thagann isteach i gcalafoirt na hEorpa. Mar a dúradh, is í an chéad choiscéim í seo agus, mar a dúirt an Coimisinéir Arias Cañete chomh maith, is féidir é a dhéanamh gan mórán costas a chur ar an tionscal, nó b’fhéidir gan aon chostas a chur orthu. Má dhéanaimid é sin beimid ag tabhairt comhartha an-mhaith don chruinniú ollmhór i bPáras amach anseo.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). As emissões de dióxido de carbono provenientes dos combustíveis fósseis são dos grandes responsáveis pelos chamados "gases com efeito de estufa" e, assim, para a intensificação das alterações climáticas globais, mas também para acidificação dos oceanos. Todas as fontes emissoras devem ser reduzidas, com a maior urgência. No caso dos transportes marítimos, em particular, é fundamental que se reduza a utilização dos combustíveis pesados e passem a ser utilizadas alternativas como o gás natural liquefeito ou outras fontes ambientalmente adequadas. Esta transformação terá de ser acompanhada pela utilização de postos de abastecimento intermédios e os Açores, localizados no meio do Atlântico, no trânsito entre o Canal do Panamá e a Europa, estão prontos para responder positivamente a esta necessidade através da sua infraestrutura do porto oceânico da Praia da Vitoria.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, poštovani gospodine povjereniče, želim naglasiti, kao što vam je i poznato, ali želim naglasiti da je Hrvatska pomorska zemlja. Pomorstvo je za Hrvatsku iznimno bitna gospodarska grana.

Lučki poslovi kao broj dva su vrlo važna gospodarska grana, ali i proizvodnja motora za brod, brodskih motora, je nešto što je od iznimne važnosti za našu industriju. Dakle, kada govorimo o ovoj regulaciji smatram da je naravno apsolutno neophodno regulirati i ovaj dio transporta, jer i ovaj dio transporta zagađuje okoliš, zagađuje našu planetu i trebamo mjeriti ne samo pitanje CO2 nego trebamo mjeriti i druge plinove.

I želim se zahvaliti svima onima koji su učinili velike napore da dođemo do ovoga dokumenta, odnosno do ovoga kompromisa, ali naglašavam još jednom, vrlo je važno da uzmemo u obzir sve one elemente i pomorstvo i lučku industriju i proizvodnju brodskih motora.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhora Presidente, o transporte marítimo tem condições para vir a assumir, no futuro, uma ainda maior preponderância no transporte de carga à escala global. Importa, por isso, ter em conta a dependência deste setor face aos combustíveis fósseis e a implementação de medidas que permitam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa que lhe estão associadas. Algumas preocupações, algumas ideias a ter em conta no futuro, a exploração do potencial do gás natural liquefeito, a transição para tecnologias hipocarbónicas, como objetivo de médio prazo, a rejeição de soluções de mercado adotadas noutros setores, como o mercado do carbono, dando prevalência a soluções de tipo normativo e a necessidade de reconhecer a situação e as necessidades específicas das regiões ultraperiféricas e, em particular, a necessidade de assegurar serviços públicos de transportes, ligações regulares inter ilhas e entre estas e o território continental, seja de pessoas, seja de carga, com regularidade.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il trasporto marittimo internazionale rimane l'unica modalità di trasporto che non rientra nell'impegno dell'Unione europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonostante le emissioni del settore del trasporto marittimo contribuiscano in maniera importante sia all'inquinamento atmosferico sia al cambiamento climatico.

Per questo lo sviluppo di un sistema europeo di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo è da considerarsi fondamentale. Esso può rappresentare la base sui cui l'Europa potrà o meglio dovrà sviluppare politiche di riduzione delle emissioni per il settore marittimo coerenti con le politiche globali in tema di clima, inquinamento atmosferico e tutela della salute umana.

L'elaborazione di politiche ambiziose per quanto riguarda la riduzione delle emissioni in questo settore appare ancora più importante alla luce delle sfide che il settore marittimo dovrà affrontare nei prossimi anni. In futuro si prevede una notevole crescita del commercio mondiale in ragione del previsto incremento della popolazione ed è quindi necessario ed urgente sviluppare tecnologie e prassi da applicare per la qualità del carburante, le tecnologie di riduzione delle emissioni e le misure operative per le navi.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Miembro de la Comisión. Señora Presidenta, señoras y señores diputados, una vez más quiero agradecer a este Parlamento y, particularmente, al ponente y los ponentes alternativos su gran labor.

Este Reglamento es una señal importante y coherente con las conclusiones del Consejo Europeo sobre el marco en materia de clima y energía hasta 2030 y confirma que todos los sectores económicos, y también el transporte marítimo, tienen que contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Permítanme que subraye que es importante para la Unión Europea alcanzar soluciones globales para las emisiones marítimas. Por ello, este Reglamento es importante, ya que lanza una señal inequívoca de lo que queremos en el marco de la próxima sesión de la Organización Marítima Internacional, que se celebrará el próximo mes de mayo en Londres, y también de cara a la Conferencia del Cambio Climático de París, a final de año.

La puesta en marcha de un sistema de seguimiento, notificación y verificación de datos a nivel regional en la Unión Europea, además de los efectos positivos directos, también constituye una experiencia útil y ofrece una visión técnica de cara a las negociaciones internacionales. A la hora de debatir estas cuestiones a escala mundial, nuestra experiencia permitirá identificar soluciones que ya han sido aplicadas. Por otra parte, como mantenemos nuestro compromiso de avanzar lo más rápidamente posible a escala mundial para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero en los buques, el presente Reglamento garantiza que, en el momento en que haya un acuerdo sobre un marco jurídico para una futura medida de alcance mundial, podamos adaptar nuestro sistema de seguimiento, notificación y verificación.

Algunos diputados y diputadas han preguntado cuál era la situación de las negociaciones en la Organización Marítima Internacional. Las negociaciones en la Organización Marítima Internacional para poner en marcha un sistema de seguimiento, notificación y verificación a nivel global avanzan lentamente; lentamente, pero entiendo que en la buena dirección. La legislación comunitaria que hemos puesto encima de la mesa ha constituido un input fundamental en el proceso negociador. Actualmente, la Presidencia panameña tiene una visión optimista sobre este proceso, pero en estos momentos, y dado el estado de las negociaciones, parece difícil, aunque no imposible, que concluyamos con éxito esta negociación antes de París, porque hay países, como China o como la India, que mantienen posiciones que no son nada fáciles en la búsqueda de ese acuerdo global. Por tanto, la Comisión hará todo los esfuerzos para concluir un acuerdo satisfactorio lo antes posible.

(La Presidenta interrumpe al orador para llamar al orden a los diputados)

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria, relator. Senhora Presidente, nesta fase final gostaria de agradecer as intervenções dos meus colegas e do Sr. Comissário Arias Cañete sobre esta importante matéria. Caros colegas, espero que me ouçam, caros Colegas, apesar do facto de este regulamento impor novas obrigações aos armadores dos navios, tais como a monitorização e a comunicação das emissões de CO2 e de outros dados relativos à distância percorrida e à carga transportada, a verdade é que este regulamento salvaguardará formas de cumprimento dessas obrigações sem que isso represente um encargo administrativo adicional, e isto sem querer contrariar o meu colega Nistelrooij, uma vez que pode ser feito uso de documentação pré-existente a bordo.

Com o mesmo objetivo, este regulamento aplicar-se-á apenas aos navios de arqueação bruta superior a 5.000 toneladas, que representam apenas 55% de todos os navios, mas que constituem cerca de 90% das emissões de CO2. Acresce que este documento não ignorará o trabalho que prossegue a nível da Organização Marítima Internacional. Continua a ser desejável que um acordo global seja encontrado rapidamente e se tal acontecer, como espero, a Comissão deverá conduzir uma reanálise de adaptação da legislação, se isto se vier a justificar.

Sra. Presidente, Sr. Comissário, caros Colegas, acredito que esta regulamentação contribuirá para um setor dos transportes marítimos mais moderno e mais amigo do ambiente. Este é um pequeno passo, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, um passo essencial para que no futuro possamos impor objetivos concretos de descarbonização e de redução da poluição atmosférica por parte deste setor, fazendo votos para que tal acordo possa ser alcançado a nível global.

É certo que nas negociações deste documento não consegui incluir algumas matérias que pretendia, tais como uma abordagem mais ambiciosa sobre os gases de efeito de estufa em geral, mas a verdade é que para alcançar o objetivo final, a produção de um documento consensual que agradasse a todos os grupos políticos com diferentes sensibilidades ambientais, tivemos que aceitar acordos de compromisso.

Espero, Sr. Comissário, que possa fazer em sede da Organização Marítima Internacional, como em todos os outros fóruns, este apelo. De facto, não foi fácil, com momentos de grande tensão negocial entre o Parlamento e o Conselho, mas no final prevaleceu o bom senso e o interesse comum em obter um documento final equilibrado, que a todos agradasse, e que é precisamente, caros Colegas, o documento que hoje iremos votar.

Obrigado Sr. Comissário, obrigado caros Colegas, obrigado pelo vosso interesse nesta temática e espero poder contar com o vosso voto favorável.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an diese Aussprache statt.

 
  
  

Preşedinte: IOAN MIRCEA PAȘCU
Vicepreşedinte

 

7. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

   Următorul punct pe ordinea de zi este votarea.

(Pentru rezultate și alte detalii ale voturilor: a se vedea procesul-verbal)

 

7.1. Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro) (гласуване)

7.2. Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 - 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)

7.3. Разгръщането на бордовата система eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová) (гласуване)

7.4. Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (A8-0025/2015 - Nils Torvalds) (гласуване)

7.5. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (A8-0130/2015 - Margrete Auken) (гласуване)
 

- Înainte de votare:

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). Mr President, I declare a commercial interest in this matter and I am not voting.

 

7.6. Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (A8-0122/2015 - José Inácio Faria) (гласуване)

7.7. Европейската статистика (A8-0137/2015 - Hugues Bayet) (гласуване)

7.8. Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (A8-0128/2015 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
 

- Înainte de votarea rezoluției legislative:

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa (PPE). Mr President, I would like to ask you to postpone the final vote on the legislative resolution for the purpose of conducting the negotiations with the co-legislators.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (NI). Herr Präsident! Meiner Meinung nach war diese Abstimmung ein wenig chaotisch. Und ich denke, Sie haben auch oben vergessen, über etwas abzustimmen. Ich möchte das nur für das Protokoll festhalten.

 
  
 

Cererea de retrimitere la comisie a fost aprobată.

 

7.9. Задължение за разтоварване на сушата (A8-0060/2014 - Alain Cadec) (гласуване)

7.10. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС (A8-0129/2015 - Gabrielius Landsbergis) (гласуване)

7.11. Прилагането на процеса от Болоня (A8-0121/2015 - Krystyna Łybacka) (гласуване)

7.12. Европейското кино в цифровата епоха (A8-0123/2015 - Bogdan Brunon Wenta) (гласуване)

7.13. Нова стратегия на ЕС за горите (A8-0126/2015 - Elisabeth Köstinger) (гласуване)
 

- Votarea a luat sfârșit.

 

8. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията

8.1. Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби (A8-0064/2015 - Sofia Ribeiro)
  

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros se aprobó el 7 de julio de 1995 en una conferencia internacional en Londres en la que participaron más de 74 gobiernos, entre ellos 22 de los actuales Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo del Convenio es asegurar que el personal presente en los buques pesqueros está convenientemente cualificado y en buen estado de salud.

El Convenio internacional contradice algunos puntos de la Directiva 2005/36/EC, por la que se reconocen mutuamente las cualificaciones profesionales de los Estados miembros, al limitar este reconocimiento a los Estados firmantes del Convenio. Por ello, la ratificación de este Convenio exige la autorización previa de la UE y un compromiso escrito de los Estados miembros por el que, en caso de conflicto, prevalecerá la legislación comunitaria.

El presente informe permite la ratificación de este Convenio a los Estados miembros que no lo han firmado y clarifica la situación de aquellos que ya lo han ratificado. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ This was a consent report which will provide Member States with the requisite authority to sign the International Convention, which sets minimum standards on training, competence and fitness for the personnel of large fishing vessels, aimed at improving safety. It is for these reasons that I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Cette proposition de décision du Conseil autorise les États membres à devenir parties à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêches, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale. La compétence en matière de pêche revient normalement à l’Union selon les Traités, cependant seuls les États membres peuvent ratifier cette convention. Celle-ci prévoit qu’un minimum de qualifications sera requis pour le personnel navigant ainsi que des normes de formation professionnelle. Ainsi, elle concourt à l’harmonisation de l’égalité de traitement de travailleurs. En outre, il n’y aura pas d'accroissement des coûts de formation pour les États membres, puisque l'Union finance déjà la formation dans le secteur de la pêche, grâce au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. J’ai donc voté en faveur du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Guillaume Balas (S&D), par écrit. ‒ J'ai apporté mon soutien à la recommandation autorisant les États membres à devenir partie, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale. Cette convention vise en effet à garantir un personnel marin qualifié en promouvant la formation professionnelle ainsi qu'à participer à la réduction des risques liés à la sécurité et la santé des marins et de l'ensemble du personnel des navires de pêche.

Son champ d'application porte sur les navires d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres avec une puissance supérieure ou égale à 750 kW. La Convention encourage les États membres à appliquer ces normes de sécurité et de qualification professionnelle aux navires de même taille mais qui aurait une puissance inférieure.

J'ai voté pour cette recommandation car il importe d'assurer un niveau minimal de formation dans le secteur de la pêche et de garantir des conditions de travail et de sécurité à bord pour prévenir les accidents du travail. En adoptant cette recommandation, l'Union autorise ainsi les États membres à ratifier cette Convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – įgalioti valstybes nares ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl žvejybos laivų personalo normatyvų. Tarptautinę konvenciją dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Tarptautinė jūrų organizacija priėmė 1995 m. Šią konvenciją yra ratifikavusios keturios valstybės narės –Ispanija, Danija, Latvija ir Lietuva. Ja siekiama užtikrinti, kad žvejybos laivuose esantis personalas būtų kvalifikuotas (turėtų oficialius atitinkamus pažymėjimus) ir būtų pajėgus eiti savo pareigas (tai būtų įrodyta per medicininę apžiūrą), kad per žvejybos laivų vykdomas operacijas jūroje būtų kuo labiau sumažintas pavojus gyvybei ir turtui arba pavojus jūrų aplinkai. Žvejyba – tai profesija, kuria užsiimant nelaimingų atsitikimų rodiklis yra didžiausias: mirčių darbe skaičius siekia 24 000 per metus. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad be mokymų, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe, svarbu užtikrinti minimalius darbo ir saugos laive standartus, todėl reikia, kad visos valstybės narės taikytų vienodas nuostatas, laikydamosi tarptautinių rekomendacijų saugos srityje, ir kad tie standartai būtų taip pat taikomi laivams, kurie vykdo veiklą ES vandenyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui, conformément aux recommandations du Conseil, vise à autoriser tous les Etats membres à ratifier la convention internationale sur la formation du personnel des navires de pêche de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) adoptée par l’OIT (Organisation Internationale du Travail) en juillet 1995.

Si ce rapport rappelle que les directives européennes priment en cas de différend intra-communautaire, la ratification de cette convention par l'ensemble des Etats membres garantira un niveau minimum de qualification pour les personnels naviguant, ainsi que des normes de formation professionnelle qui contribueront à la réduction des risques.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Marin-pêcheur est l'un des métiers les plus dangereux. On estime que 24 000 pêcheurs trouvent la mort chaque année dans l'exercice de leur fonction. Afin d'assurer la sécurité du personnel travaillant à bord des navires de pêche, il est essentiel que celui-ci soit qualifié et apte au travail. La Convention internationale sur les normes applicables au personnel des navires de pêche a justement pour but d'améliorer la formation des pêcheurs en garantissant des compétences et des qualités minimales. C'est donc dans un souci d'assurer la protection des travailleurs et de renforcer la sécurité sur le lieu de travail que j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de la Resolución por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros, de la Organización Marítima Internacional, después de ver la recomendación positiva de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Esta adhesión permitirá a los colectivos afectados disponer de una formación mejor y más armonizada a nivel europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport concerne le projet du Conseil visant à autoriser les États membres de l'Union à devenir parties à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale. Actuellement, seuls quatre États membres de l'Union ont ratifié cette convention. Elle vise notamment à réduire les risques pour la sécurité du personnel des navires de pêche en exigeant la détention d'un certificat attestant sa qualification et son aptitude médicalement constatée.

En effet, l'Union n'a pas le droit de signer cette convention, car seuls les États membres sont en droit le faire. Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice exige une autorisation de l'Union permettant aux États membres de ratifier la convention, puisque la pêche compte parmi les compétences exclusives de l'Union.

En matière de pêche, les États membres sont ainsi placés sous la tutelle de l'Union, mais le but de ce rapport, à savoir l'adhésion des États membres de l'Union à cette convention, peut être salué. C'est pour cela que j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo provvedimento il cui obiettivo principale è quello di autorizzare gli altri Stati membri dell'UE alla ratifica della Convenzione internazionale sulle norme relative agli equipaggi dei pescherecci, essendo nel mentre stata accertata la competenza esclusiva dell'Unione stessa su questa materia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Apoyé esta Recomendación en primera lectura y procedimiento abreviado por la que el Parlamento aprueba la Decisión del Consejo de autorizar a los Estados miembros a ratificar el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros (Convenio STCW-F) en virtud de las competencias exclusivas de la UE en materia de reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros.

El objeto del Convenio es garantizar que el personal a bordo de buques pesqueros esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones a bordo se reduzcan al mínimo las amenazas para la seguridad de la vida humana, los bienes en el mar o el medio marino. Las disposiciones son obligatorias para los buques de más de 24 metros de eslora y una potencia motriz igual o superior a 750 Kw y conciernen a capitanes, oficiales, oficiales de máquinas y operadores de radio. España ya lo había ratificado.

Desde el Parlamento aprovechamos para recomendar el establecimiento de un nivel mínimo de formación a escala de la UE y consideramos que conviene ampliar el ámbito de aplicación del Convenio o, al menos, adoptar disposiciones reglamentarias aplicables a buques de menos de 24 metros, por lo que pedimos que la Comisión legisle al respecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pritaria Tarybos sprendimui, kuriuo valstybės narės, vadovaujantis Europos Sąjungos interesais, įgaliojamos tapti Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų šalimis. Tiesa, šią konvenciją jau yra ratifikavusios keturios ES valstybės narės, tarp jų ir Lietuva. Konvencija siekiama užtikrinti, kad žvejybos laivuose esantis personalas būtų kvalifikuotas (turėtų oficialius atitinkamus pažymėjimus) ir būtų pajėgus eiti savo pareigas (tai būtų įrodyta per medicininę apžiūrą), kad per žvejybos laivų vykdomas operacijas jūroje būtų kuo labiau sumažintas pavojus gyvybei ir (arba) turtui arba pavojus jūrų aplinkai. Konvencijoje reikalaujama, kad personalas bent tiek, kiek būtina, išmanytų tam tikrus dalykus ir bent minimalų reikalaujamą laikotarpį būtų ėjęs tam tikras pareigas laive. Konvencija taip pat skatinamas profesinis rengimas – taip siekiama sudaryti ir palaikyti tinkamą našumo lygį žuvininkystės sektoriuje ir padėti mažinti pavojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovu preporuku sa svrhom da na brodicama radi kvalificirano osoblje koje je prošlo adekvatnu obuku i liječnički pregled. Ribolov je zanimanje s najvećom stopom nesreća.

Procjenjuje se da 24 000 ljudi godišnje izgubi svoje živote tijekom ribolova.

Stoga, smatram nužnim da se provedu sve adekvatne mjere kako bi na brodicama radili stručni ljudi koji su prošli adekvatnu obuku, a ova preporuka ne zahtijeva nikakve povećane troškove za zemlje članice EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ This was a consent report which will provide Member States with the requisite authority to sign the International Convention, which sets minimum standards on training, competence and fitness for the personnel of large fishing vessels, aimed at improving safety. It is for these reasons that I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation because I believe that the safety of seafarers is a priority and, therefore, Member States should be encouraged to take part in this Convention that aims at improving the standards of safety on fishing vessels.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Oggi il Parlamento europeo ha fatto un passo in avanti nella tutela dei lavoratori marittimi, perché questa convenzione cui l'UE si appresta ad aderire mira a garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato ed idoneo al lavoro in modo da ridurre i rischi per la sicurezza e per l'ambiente.

La pesca, infatti, è un'attività professionale che si espone ad un indice esponenziale di incidenti ed infortuni anche gravi. L'adesione dell'UE alla convenzione internazionale in materia di formazione ed occupazione dei marittimi rappresenta anche un decisivo monito per gli Stati membri a migliorare l'applicazione del diritto del lavoro e le garanzie occupazionali ai marittimi. Perché alcune garanzie sono imprescindibili e non è accettabile che le certezze giuridiche in termini contrattuali e salariali, ad esempio, siano riconosciute in maniera così divergente da paese a paese e da settore a settore.

Per questo motivo plaudiamo all'esito di questo voto, nella speranza che le condizioni di lavoro nel settore della pesca diventino uniformi nei paesi membri e più allettanti per quanti vogliano dedicarsi a questa attività.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le Parlement européen propose d'adopter une proposition de résolution approuvant le projet du Conseil qui autorise les États membres à ratifier la convention internationale sur l'harmonisation des normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale.

Il faut d'abord se réjouir que les États membres (et non l'Union européenne) soient compétents pour signer une convention internationale. De plus, celle-ci renforce le niveau minimum de qualification requis pour les personnels navigants dans le but d'améliorer la sécurité de la navigation maritime. La mer ne doit plus demeurer une zone de non droit dans laquelle prospèrent la concurrence déloyale et le non-respect des règles élémentaires de sécurité.

C'est pourquoi j'ai voté pour ce projet de résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit.

Obiectivul convenției este acela de a garanta că personalul navelor de pescuit deține calificările necesare pentru a diminua potențialele riscuri privind siguranța persoanelor și/sau a bunurilor pe mare sau riscurile privind mediul marin în timpul operațiunilor la bordul navelor maritime.

Consider că formarea profesională în domeniul maritim asigură o mai mare siguranță și securitate în acest domeniu. Know-how-ul din domeniul maritim are o importanță strategică în păstrarea poziției UE de lider mondial în domeniul maritim.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole. La convenzione prevede il rilascio di certificati di abilitazione all'esercizio della professione di marittimo su navi da pesca, in linea con i requisiti minimi introdotti a livello IMO.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare e/o ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia.

L'obiettivo della convenzione è garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato ed idoneo al lavoro, al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi per la sicurezza delle persone o per l'ambiente marino. La convenzione dispone che il personale possieda una conoscenza minima in materie specifiche ed abbia esercitato funzioni a bordo di una nave per un periodo minimo introducendo un livello operativo equilibrato nel settore della pesca, promuovendo la formazione professionale e contribuendo alla riduzione del tasso di sinistri.

Considerando che la raccomandazione proposta ha lo scopo di incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione in questione, ho deciso di votare a favore della stessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This was a consent report which will provide Member States with the requisite authority to sign the International Convention, which sets minimum standards on training, competence and fitness for the personnel of large fishing vessels, aimed at improving safety. It is for these reasons that I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ The object of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F Convention) is to ensure that personnel sailing on fishing vessels are qualified and fit for the job in order to minimise, where possible, the potential threats to safety of life and/or property at sea or to the marine environment.

The decision under consideration is intended to enable Member States to ratify the STCW-F Convention without encroaching on the EU’s exclusive competence regarding the recognition of regulated professions pursed by EU nationals on board fishing vessels. Following Parliamentʼs discussion on this topic I voted in favour to give my consent to the text of the draft Council decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia è stata adottata dall'IMO nel 1995 a Londra in presenza di 74 governi, tra cui quelli di 22 attuali Stati membri dell'UE.

Finora la convenzione STCW-F è stata ratificata soltanto da quattro Stati membri (Danimarca, Spagna, Lettonia e Lituania). L'obiettivo della convenzione è di garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato e idoneo al lavoro, in modo che i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare o per l'ambiente marino siano ridotti al minimo durante le operazioni a bordo dei pescherecci.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai appuyé cette proposition du Conseil puisqu'elle va faciliter la ratification par les Etats-Membres de la convention internationale sur les normes applicables au personnel des navires de pêche.

Il me semble en effet que c'est une mesure de bon sens que de garantir un niveau minimum de qualification pour ce personnel. C'est également une question d'égalité de traitement des travailleurs puisque cela permettra l'harmonisation des normes de formation professionnelle dans leur ensemble.

Cette proposition du Conseil vient en effet souligner que l'UE n'est pas habilitée à ratifier des conventions internationales ; c'est donc un rappel de la souveraineté des Etats-Membres et du caractère non fédéral de l'Union européenne. Je note toutefois que le Conseil, dans sa proposition, a insisté sur le principe de primauté des normes européennes en cas d'avis divergents dans le cadre des relations intra-communautaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Con la decisione in esame, il Consiglio autorizza gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione internazionale sulle norme relative agli equipaggi dei pescherecci, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) il 7 luglio 1995 a Londra, in presenza di 74 paesi di cui 22 Stati membri dell'UE.

Finora la convenzione è stata ratificata solo da quattro Stati membri (Spagna, Danimarca, Lettonia e Lituania). L'obiettivo è di garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato (e sia titolare di un certificato ufficiale che lo attesti) e idoneo al lavoro (a seguito di una visita medica), in modo che i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare o per l'ambiente marino siano ridotti al minimo durante le operazioni a bordo dei pescherecci. La Convenzione dispone inoltre che il personale possieda una conoscenza minima in materie specifiche ed abbia esercitato funzioni a bordo di una nave per un periodo minimo. Per queste considerazioni ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione perché concordo con l'obiettivo di garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato e idoneo al lavoro, in modo che i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare o per l'ambiente marino siano ridotti al minimo durante le operazioni a bordo.

Ritengo quindi, viste le migliaia di infortuni mortali che si contano ogni anno, che per ridurre il tasso elevato di sinistri il personale debba possedere una conoscenza minima in materie specifiche e debba aver esercitato funzioni con minori responsabilità a bordo di una nave per un periodo minimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A pesca é um dos sectores profissionais que apresenta os maiores índices de acidentes, com consequências gravíssimas na vida dos profissionais de pesca bem como nos seus agregados familiares. Estima-se que 24.000 vidas sejam ceifadas por ano no exercício da atividade.

A Convenção Internacional da Organização Marítima Internacional sobre Normas de Formação, Certificação e Serviço de Quartos para os Marítimos de Navios de Pesca tem precisamente por objetivo reduzir ao máximo a ocorrência destas ameaças para a segurança da vida dos trabalhadores, ao garantir ao pessoal embarcado um conjunto de apetências e qualificações mínimas para o exercício do sector.

Apoio o Relatório da colega Sofia Ribeiro e considero essencial que todos os Estados-Membros ratifiquem esta Convenção.

Que esta decisão incite agora os Estados-Membros a ratificarem quanto antes a Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Un'adeguata formazione degli equipaggi a bordo dei pescherecci è fondamentale al fine di garantire la sicurezza del personale marittimo a bordo. In quest'ottica, la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia ben interpreta tale necessità. Alla luce di tali considerazioni, ho deciso di esprimere il mio voto favorevole alla proposta, al fine di incoraggiare gli Stati membri a ratificare tale convenzione, in conformità con le competenze esclusive dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F Convention) ensures that personnel sailing on fishing vessels are qualified and fit for the job, so that potential threats to safety of life and/or property at sea or to the marine environment can, wherever possible, be minimised when operations are being carried out on seagoing vessels.

I voted in favour of this report to enable Member States to ratify the STCW-F Convention without encroaching on the EU’s exclusive competence regarding the recognition of regulated professions pursed by EU nationals on board fishing vessels.

This decision should therefore encourage Member States to take all necessary steps without delay to ratify the STCW-F Convention in the best interests of the personnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros se aprobó el 7 de julio de 1995 en una conferencia internacional en Londres en la que participaron más de 74 gobiernos, entre ellos 22 de los actuales Estados miembros de la Unión Europea.

El objetivo del Convenio es asegurar que el personal presente en los buques pesqueros está convenientemente cualificado y en buen estado de salud.

El Convenio internacional contradice algunos puntos de la Directiva 2005/36/EC, por la que se reconocen mutuamente las cualificaciones profesionales de los Estados miembros, al limitar este reconocimiento a los Estados firmantes del Convenio. Por ello, la ratificación de este Convenio exige la autorización previa de la UE y un compromiso escrito de los Estados miembros por el que, en caso de conflicto, prevalecerá la legislación comunitaria.

El presente informe permite la ratificación de este Convenio a los Estados miembros que no lo han firmado y clarifica la situación de aquellos que ya lo han ratificado. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo testo perché ritengo sia essenziale garantire che il personale operante a bordo dei pescherecci sia qualificato, anche mediante un certificato ufficiale che lo attesti, e idoneo al lavoro, in modo che i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose o per l'ambiente marino siano ridotti al minimo.

Finalmente si dispone che il personale possieda una conoscenza minima in materie specifiche ed abbia esercitato funzioni a bordo di una nave per un periodo minimo. Si punta in tal modo a introdurre e mantenere un livello operativo equilibrato nel settore della pesca, promuovendo la formazione professionale e contribuendo alla riduzione del tasso di incidenti. La pesca è un'attività professionale con un tasso assai elevato di incidenti e secondo le stime in ogni anno di attività si contano 24 000 infortuni mortali. È per questo che la professionalizzazione e l'idoneità devono essere incentivate.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which is intended to enable Member States to ratify the IMO’s International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel without affecting the EU’s exclusive competence. The object of the Convention is to ensure that personnel sailing on fishing vessels are qualified and fit for the job, so that potential threats to safety of life and/or property at sea or to the marine environment can be minimised.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport a pour objectif d’autoriser les États membres à ratifier la convention STCW-F en conformité avec les compétences exclusives de l’Union en matière de reconnaissance de professions règlementées exercées par des ressortissants de l’Union à bord de navires de pêche. Considérant que ladite convention a pour objectif de garantir que le personnel travaillant à bord des navires européens de pêche soit qualifié, apte au travail et exerce son activité dans les conditions de sécurité nécessaires, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Comme le précise le rapport, la pêche connaît l'un des plus forts taux d'accidents. Or, ce secteur joue un rôle important dans l'économie européenne.

Par ce texte, l'Union autorise les États membres à ratifier la convention internationale sur les normes applicables au personnel des navires de pêche. Elle démontre ainsi sa prise en compte des enjeux de la formation des travailleurs sur les navires de pêche, qui relèvent de sa compétence exclusive.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ L'obiettivo della Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci è di garantire che il personale che opera a bordo delle navi sia qualificato e idoneo al lavoro da svolgere. In tal modo i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare saranno ridotti al minimo durante le operazioni a bordo.

Gli Stati membri non possono ratificare la convenzione STCW-F senza l'autorizzazione dell'Unione europea poiché la materia è di competenza esclusiva dell'Unione. Ho votato a favore di questa convenzione allo scopo di incoraggiare gli Stati membri a procedere senza indugi a tutti i passi necessari ai fini della ratifica.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Cette proposition de décision du Conseil autorise les États membres à devenir parties à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêches, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale. La compétence en matière de pêche revient normalement à l’Union selon les Traités, cependant seuls les États membres peuvent ratifier cette convention. Celle-ci prévoit qu’un minimum de qualifications sera requis pour le personnel navigant ainsi que des normes de formation professionnelle. Ainsi, elle concourt à l’harmonisation de l’égalité de traitement de travailleurs. En outre, il n’y aura pas d'accroissement des coûts de formation pour les États membres, puisque l'Union finance déjà la formation dans le secteur de la pêche, grâce au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. J’ai donc voté en faveur du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα τη σύσταση διότι η Σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει και τα μικρότερα σκάφη που αποτελούν τον κύριο όγκο του αλιευτικού στόλου της νοτίου Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A halászhajók személyzetének képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény azt hivatott biztosítani, hogy a halászhajók fedélzetén szolgálatot teljesítő személyzet megfelelő (hivatalos okirattal bizonyított) képesítéssel rendelkezzen, és alkalmas legyen munkavégzésre (amiről orvosi vizsgálat során győződnek meg). Erre azért van szükség, hogy a tengeren a halászhajók fedélzetén végzett műveletek közben az életet és/vagy a tulajdont, illetve a tengeri környezetet potenciálisan fenyegető tényezőket a lehető legkisebbre lehessen csökkenteni.

Véleményem szerint a halászhajók legénységét a fenntartható halászati módszerekről is megfelelő ismeretekkel kell ellátni a tengeri halállományok fenntartása érdekében.

A fentiekből következik az is, hogy a Közös Halászati Politikának az eddigiekhez képest jóval nagyobb figyelmet kell fordítania a fenntartható haltenyésztésre, vagyis az akvakultúrára, kiemelten pedig az édesvízi haltenyésztésre.

A magyarországi halastavak jelentős része Natura 2000 területen fekszik. Ezek a halgazdaságok semmilyen veszélyt nem jelentenek e területek természeti értékeire. Sőt, sok esetben éppen a zárt rendszerű halastavainknak köszönhetőek az általuk létrehozott, illetve megőrzött egyedi vizes élőhelyi társulások.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A proposta visa garantir que o pessoal embarcado possui as qualificações necessárias, a fim de reduzir as ameaças para a segurança de pessoas ou bens no mar ou para o meio marinho, durante as operações a bordo dos navios de pesca. A Convenção exige que o pessoal possua um nível mínimo de conhecimentos em matérias específicas e que tenha desempenhado funções a bordo de um navio durante um período mínimo. A pesca é a atividade profissional que conhece a taxa mais elevada de acidentes, estimando-se a perda de 24 000 vidas por ano no exercício da atividade. Destaco o excelente trabalho realizado pela colega Sofia Ribeiro.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção Internacional da Organização Marítima Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos dos Navios de Pesca foi adotada em 7 de julho de 1995, numa Conferência Internacional que contou com a participação de 74 governos, 22 dos quais atualmente membros da União Europeia. O objetivo da Convenção é garantir que o pessoal a bordo dos navios de pesca tenha qualificações profissionais comprovadas por certificado oficial e que a sua aptidão para o trabalho seja comprovada por serviços médicos. Estas medidas visam aumentar as condições de segurança neste trabalho, bem como minimizar ameaças ao ambiente marinho. Para os países que assinam a Convenção, estas disposições são obrigatórias apenas para navios com um mínimo de 24 metros de comprimento e potência propulsora de 750kw. Esta Recomendação está de acordo que o Conselho possa autorizar os Estados—Membros a assinar a referida Convenção, se assim o entenderem, o que nos parece positivo. Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Cieľom Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel je zabezpečiť, aby boli pracovníci na palube rybárskych lodí (povinné len pre plavidlá s dĺžkou 24 metrov a viac a výkonom 750 kW a viac) kvalifikovaní tak, aby mohli túto kvalifikáciu preukázať úradným osvedčením a pracovnú spôsobilosť doložiť na základe lekárskej prehliadky. Tým by sa počas operácií na palube plavidiel minimalizovalo možné ohrozenie života a majetku, ako aj ohrozenie morského prostredia. Nakoľko dohovor nemôže ratifikovať Európska únia, musia k nemu pristúpiť samostatne členské štáty v súlade s precedensom v SDEU týkajúcim sa vonkajšej právomoci, avšak členské štáty nemôžu tento dohovor ratifikovať bez povolenia Európskej únie. Cieľom tohto rozhodnutia je povoliť členským štátom ratifikáciu tohto dohovoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto a favore del provvedimento sulla Convenzione STCW-F/95 che è stata elaborata da parte dell'IMO nel 1995.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η ψήφος μου είναι αρνητική για τη Διεθνή σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα για το προσωπικό των αλιευτικών σκαφών διότι θεωρώ ότι η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει και τα μικρότερα σκάφη που αποτελούν τον κύριο όγκο του αλιευτικού στόλου της νοτίου Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I am in favour of the proposal as it authorises Member States to become signatories to the International Convention on Fishing Vessel Personnel of the International Maritime Organization.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros con el objetivo de garantizar que el personal a bordo de los buques pesqueros esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino. Esta Decisión tiene por objeto autorizar a los Estados miembros a ratificar el Convenio en virtud de las competencias exclusivas de la Unión Europea en esta materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Come ribadito anche dalla sentenza AETS della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono ratificare la Convenzione internazionale del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, senza una specifica autorizzazione in questo senso da parte dell'UE.

La Convenzione, stipulata nel 1995, contiene norme finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza di tutte le persone che lavorano nei pescherecci. Ho dunque votato a favore della presente raccomandazione affinché sia resa possibile al più presto la ratifica da parte degli Stati di questo importante strumento.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Accolgo con convinzione la raccomandazione sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli stati membri a firmare e ratificare, negli interessi dell'Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia.

Condivido infatti l'incoraggiamento degli Stati membri, attualmente fermi a soli quattro per attuazione, ad avviarsi tutti al più presto alla ratifica della convenzione STCW, non solo in quanto perfettamente in linea con le competenze esclusive dell'Unione in materia di riconoscimento delle professioni esercitate da cittadini UE a bordo di pescherecci, ma soprattutto in quanto nata dalla necessità di garantire la massima sicurezza a bordo e ridurre quanto più possibile il tasso di incidenti durante l'attività di pesca, attraverso l'adozione di raccomandazioni internazionali di sicurezza e un'adeguata e condivisa formazione minima professionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Come relatrice ombra del gruppo S&D ho votato a favore della proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare e ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia, perché convinta della necessità di porre termine prima possibile all'attuale situazione che ha generato distorsioni nell'UE.

La decisione si è resa necessaria perché le parti della Convenzione che riguardano il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali possedute da talune categorie del personale che compone gli equipaggi dei pescherecci rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e incidono sulle disposizioni del trattato e sul diritto derivato dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE del PE e del Consiglio. Di qui l'autorizzazione del Consiglio ad aderire alla Convenzione.

L'obiettivo è di spingere gli Stati membri (non necessariamente rivieraschi) che hanno pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdano navi da pesca marittima e che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione o in cui si trovano istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci che non hanno aderito alla Convenzione, ad adottare le misure necessarie per depositare lo strumento di adesione alla convenzione quanto prima.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht gestimmt, weil mir als Europaabgeordnetem aus Mecklenburg-Vorpommern und Sozialpolitiker anwendbare Regeln für das Personal auf See ein großes Anliegen sind und der Vorschlag den Anliegen des Mittelstands ausreichend Rechnung trägt.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I gave my support to the Ribeiro report on the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel because I believe it is vital to ensure that personnel sailing on fishing vessels are qualified and fit for the job so that potential threats to safety of life and property at sea or to the marine environment can be minimised when operations are being carried out on seagoing vessels.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros de la Organización Marítima Internacional. La UE no puede adherirse, y los Estados miembros necesitan la autorización previa de la UE debido a que las disposiciones sobre el reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros afecta al ejercicio de la competencia exclusiva de la UE en este ámbito. El objetivo de dicho Convenio, por otra parte, es garantizar que el personal a bordo de los buques pesqueros de más de 24 m de eslora esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, authorising Member States to become party to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel of the International Maritime Organization. Fishing is the occupation with the highest accident rate. Twenty-four thousand lives are lost each year during fishing operations and any safety improvement must therefore be welcome.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour because I believe it is important to ensure that personnel sailing on fishing vessels are qualified and fit for the job. Minimising potential threats to safety and property at sea, and also to the marine environment is necessary; therefore we need to establish and maintain fair performance standards in the fisheries sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros de la Organización Marítima Internacional. La UE no puede adherirse, y los Estados miembros necesitan la autorización previa de la UE debido a que las disposiciones sobre el reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros afecta al ejercicio de la competencia exclusiva de la UE en este ámbito. El objetivo de dicho Convenio, por otra parte, es garantizar que el personal a bordo de los buques pesqueros de más de 24 m de eslora esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. ‒ Voto a favor. Debido al alto numero de accidentes en el ámbito pesquero, considero necesario garantizar unas condiciones mínimas de trabajo y seguridad a bordo, en el marco de la prevención de accidentes de trabajo, lo que justifica la adopción de normas uniformes para todos los Estados miembros, que se han de regir por las recomendaciones internacionales de seguridad, normas que también se deben exigir a los buques que faenan en aguas de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za preporuku o nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Unije, Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima, s obzirom da EU ne može ratificirati navedenu konvenciju, već to mogu države članice uz autorizaciju EU-a.

Ovom konvencijom stvaraju se uvjeti za osiguravanje standarda kako bi osoblje na ribarskim brodovima bilo kvalificirano i spremno za obavljanje posla, te se minimiziraju rizici ovog zanimanja koje nažalost godišnje ima velik broj smrtnih slučajeva i ima jednu od najvećih stopi nezgoda na radu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Cette proposition de décision du Conseil autorise les États membres à devenir parties à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêches, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime internationale. La compétence en matière de pêche revient normalement à l’Union selon les Traités, cependant seuls les États membres peuvent ratifier cette convention. Celle-ci prévoit qu’un minimum de qualifications sera requis pour le personnel navigant ainsi que des normes de formation professionnelle. Ainsi, elle concourt à l’harmonisation de l’égalité de traitement de travailleurs. En outre, il n’y aura pas d'accroissement des coûts de formation pour les États membres, puisque l'Union finance déjà la formation dans le secteur de la pêche, grâce au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. J’ai donc voté en faveur du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de l’approbation du projet de décision du Conseil concernant la Convention internationale sur les normes applicables au personnel des navires de pêche. Cette convention a notamment pour objectif de garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche soit qualifié mais aussi de réduire les risques pour la sécurité des marins en mer et de promouvoir la formation professionnelle. Le projet de décision ayant pour objectif d’autoriser les États membres à ratifier cette convention en conformité avec les compétences de l’Union européenne, je me félicite de l’approbation donnée par le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport autorisant les États membres à devenir partie à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale.

Cette convention a pour objectif principal de garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche soit qualifié, notamment afin de limiter les risques pour la sécurité des personnes et des biens en mer.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Die EU hat ausschließliche Zuständigkeit auf dem Gebiet der Fischerei. Der vorgelegte Beschluss soll den Mitgliedstaaten ermöglichen, das STCW-F-Übereinkommen im Einklang mit dieser Zuständigkeit auf dem Gebiet der Anerkennung von reglementierten Berufen, die Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats an Bord von Fischereifahrzeugen ausüben, zu ratifizieren. Da dies ein wichtiger arbeitsrechtlicher Schritt für Sicherheitsstandards auf Fischerbooten ist, stimme ich für diesen Antrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I enthusiastically support this Convention. That 24 000 lives are lost each year during fishing activities is an alarming statistic and one that highlights how hazardous a profession it is. It is important that personnel sailing on fishing vessels are qualified and fit for the job to ensure their own safety and to ensure that threats to the marine environment are minimised. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel seeks to ensure these objectives and I hope that this decision will encourage Member States to ratify it.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as it authorises Member States to become signatories to the International Convention on Fishing Vessel Personnel of the International Maritime Organization.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. ‒ Tarptautinę konvenciją dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (STCW-F konvenciją) Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) priėmė 1995 m. liepos 7 d. Londone. Viena iš keturių valstybių, ratifikavusių konvenciją, yra Lietuva. Konvencija siekiama užtikrinti, kad žvejybos laivuose esantis personalas būtų kvalifikuotas, skatinamas profesinis rengimas, siekiant padėti mažinti pavojus ir palaikyti tinkamą našumo lygį sektoriuje. Todėl balsavau už sprendimą, ir raginu kitas šalis nares prisidėti prie bendro saugumo užtikrinimo ir žvejybinių laivų kvalifikuoto personalo rengimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE), par écrit. ‒ Après l'avoir déjà fait savoir en Commission Emploi et affaires sociales, j'ai voté en faveur de la recommandation RIBEIRO relative à la décision du Conseil autorisant les États membres à signer et/ou ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche

Concrètement, la convention permet de garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche soit qualifié et apte au travail. Elle permettra également de limiter les risques pour la sécurité des personnes et/ou des biens en mer et d'instaurer et maintenir des conditions de travail équitables dans le secteur de la pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte car il encourage les Etats membres à ratifier cette convention qui garantit un niveau minimum de qualification pour les personnels des navires de pêche, ainsi que des normes de formation professionnelle qui contribuent à la réduction des risques.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Vote pour. Il s'agit pour le Parlement d'adopter la proposition de décision du Conseil qui autorise les États-membres à signer la convention internationale sur la formation du personnel des navires de pêche de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) adoptée par l’OIT en juillet 1995. Cette convention a pour but de garantir un niveau minimum de qualification pour les personnels naviguant, ainsi que l'application de normes obligatoires en matière de formation professionnelle qui contribuent à la réduction des risques. La législation de l’Union européenne prévalant sur celle des États-membres, ceux-ci doivent appliquer les directives qui établissent des règles en matière de qualification professionnelle des personnels des navires de pêche, de remise de brevet ou encore d’égalité de traitement en cas de mobilité des travailleurs.

Cette proposition facilitera la ratification de cette Convention par les États-membres. Même si nous pouvons regretter que la législation européenne s'impose aux Etats membres, ce projet a pour but d'harmoniser et de supprimer les inégalités de traitement des professionnels de la mer. Je vote donc pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. Se trata de la votación de la Recomendación en primera lectura y procedimiento abreviado por la cual el Parlamento consiente (aprueba) la Decisión del Consejo que tiene por objeto autorizar a los Estados miembros a ratificar el Convenio STCW-F en virtud de las competencias exclusivas de la Unión Europea en materia de reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros.

El objetivo del Convenio STCW-F es garantizar que el personal a bordo de los buques pesqueros esté cualificado (de lo que dará fe un certificado oficial) y sea apto para el empleo (tras el examen médico), de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino. Las disposiciones son obligatorias únicamente para los buques de más de 24 metros de eslora y una potencia motriz igual o superior a 750 kW y conciernen a capitanes, oficiales, oficiales de máquinas y operadores de radio.

El Parlamento Europeo aprovecha su ámbito de colegislación para recomendar el establecimiento de un nivel mínimo de formación a escala de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros se aprobó el 7 de julio de 1995 en una conferencia internacional en Londres en la que participaron más de 74 gobiernos, entre ellos 22 de los actuales Estados miembros de la Unión Europea.

El objetivo del Convenio es asegurar que el personal presente en los buques pesqueros está convenientemente cualificado y en buen estado de salud.

El Convenio internacional contradice algunos puntos de la Directiva 2005/36/EC, por la que se reconocen mutuamente las cualificaciones profesionales de los Estados miembros, al limitar este reconocimiento a los Estados firmantes del Convenio. Por ello, la ratificación de este Convenio exige la autorización previa de la UE y un compromiso escrito de los Estados miembros por el que, en caso de conflicto, prevalecerá la legislación comunitaria.

El presente informe permite la ratificación de este Convenio a los Estados miembros que no lo han firmado y clarifica la situación de aquellos que ya lo han ratificado. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ En vista del proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros de la UE a adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros (Convenio STCW-F), concedo mi aprobación a dicho proyecto de Decisión.

Dicha Decisión se basa en la gran importancia que tiene este Convenio en materia de organización marítima. Impone una seguridad general necesaria, ya que la pesca es una actividad en la que cada año se registran numerosas muertes. Medidas como la vigilancia de la cualificación de los pescadores o un período mínimo de formación anterior obligatorio para los buques que superen los 24 metros de eslora son algunos ejemplos de lo que este Convenio impone para mejorar las condiciones del personal pesquero.

El objetivo de la Decisión es que los Estados miembros ratifiquen este Convenio para tener un nivel mínimo de formación y seguridad pesquera a nivel europeo, teniendo en cuenta que dichos costes de formación no supondrían un incremento en los gastos para los Estados, ya que la UE financia dichos gastos en formación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržavam preporuku izvjestiteljice Riberio kojom se potiču države članice da poduzmu sve potrebne korake za ratifikaciju Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima.

Cilj ove konvencije je osigurati da osoblje na ribarskim brodovima bude kvalificirano i sposobno za rad u takvim uvjetima. Sve države članice trebale bi imati jednake minimalne standarde za radne uvjete i sigurnost na brodu u svrhu smanjenja nezgoda.

Naime, ribolov je zanimanje s najvećom stopom nesreća na radnom mjestu. Prema statističkim podacima, godišnje život izgubi 24 000 ribara, pa bi se provedbom ove Konvencije i u njoj propisanih pravila osiguralo smanjenje potencijalnih prijetnji za sigurnost ljudskih života i imovine na moru.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Je nevyhnutné vytvoriť podmienky členským štátom Únie pre ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel. Jednotné pravidlá pre tento druh hospodárskej činnosti zvýšia kvalifikovanosť zamestnancov a zároveň zvýšia bezpečnosť vykonávanej práce. To povedie k zníženiu nehodovosti a zároveň k zvýšeniu ochranu života a zdravia zamestnancov v tomto sektore.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τις βάρδιες του προσωπικού των αλιευτικών σκαφών, διότι ορθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης STCW-F ή, τουλάχιστον, να θεσπιστούν κανονιστικές διατάξεις σε επίπεδο Ένωσης που να ισχύουν για πλοία μήκους και κάτω των 24 μέτρων, και διότι επίσης ορθώς καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχετικές νομοθετικές προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this proposal. Fishing is the occupation with the highest accident rate; an estimated 24 000 lives a year are lost during fishing operations and anything that contributes to improved safety must be welcome.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Dominique Martin a voté pour ce rapport, comme il l’avait déjà fait en commission EMPL. Ce rapport va permettre aux États membres de l’Union de ratifier la convention internationale de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) sur les normes applicables au personnel des navires de pêche. Cette ratification mettra en place les mêmes normes dans tous les États signataires et va permettre une uniformisation du traitement des travailleurs d’un pays à l’autre. Cette ratification permettra donc à terme de lutter contre le dumping social.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La raccomandazione concernente la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia mi vede favorevole.

Uno degli obiettivi è di garantire che il personale preso a bordo sia idoneo a svolgere le mansioni con tutte le dovute precauzioni e relativa minima esperienza per minimizzare le possibilità di rischio per la sicurezza. Occorre sottolineare che la pesca è un'attività professionale con un tasso ancora molto elevato di incidenti e che ogni anno conta circa 24 000 infortuni mortali. Ciò richiede un incremento degli sforzi concernenti misure di sicurezza a garanzia di chi lavora a bordo di questi battelli.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Il 7 luglio 1995 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, in presenza dei governi di 22 Stati membri dell'UE, la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia.

L'obiettivo di tale accordo è di garantire la presenza, a bordo dei pescherecci, di personale altamente qualificato, in grado di gestire adeguatamente i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare.

Dal momento che l'Unione europea non è nella posizione giuridica di poter ratificare la Convenzione STCW-F, risulta necessario estendere l'ambito di applicazione della stessa, attraverso l'adozione di regolamenti applicabili. Ho votato con favore della relazione Ribeiro, poiché ritengo che essa solleciti adeguatamente la Commissione a legiferare in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Con esta Decisión que hemos apoyado en el Parlamento Europeo autorizamos a los Estados miembros a ratificar el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros para garantizar así que el personal a bordo de los buques pesqueros esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino.

Queremos alentar a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que pongan en marcha las medidas necesarias para la ratificación de este Convenio.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Das Internationale Übereinkommen über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Personal an Bord von Fischereifahrzeugen (kurz STCW-F-Übereinkommen) wurde geschaffen, um sicherzustellen, dass das Personal an Bord von Fischereifahrzeugen qualifiziert und für die Tätigkeit an sich geeignet ist. Nachdem die Fischerei die Tätigkeit mit der höchsten Unfallrate ist und die potenziellen Gefahren für Menschen, Sachwerte auf See etc. minimiert werden sollten, ist aus meiner Sicht der Bericht zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le texte proposé vise à encourager les états à ratifier la convention internationale sur la formation des marins pêcheurs. En effets seuls les états-membres peuvent ratifier cette convention mais après accord de l'UE. La formation des marins repose sur un socle de compétences de haut niveau. En visite au salon euromaritime en février dernier, j’ai eu plaisir à rencontrer les élèves de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime. J’ai pu mesurer combien la passion anime les gens de mer. La recommandation dont il s’agit ici ne traite pas de la marine de commerce mais de la pêche, secteur éprouvant, le plus accidentogène Néanmoins je note que la Commission veut imposer aux pays membres qui ont ratifié cette convention internationale de s’interdire de faire appel au droit international afin que les litiges soient traités sous le maillet de la Cour européenne de justice. Je vote pour avec ma réserve sur ce point.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A pesca é a atividade profissional que conhece a taxa mais elevada de acidentes, estimando-se a perda de 24 000 vidas por ano no exercício da atividade. A Convenção STCW-F apenas contém disposições obrigatórias para navios de pesca de comprimento igual ou superior a 24 metros e com uma potência igual ou superior a 750 kW, limitando-se a incentivar os países subscritores a aplicarem as normas de formação aos marinheiros dos navios com o mesmo comprimento, mas de potência inferior, não especificando conhecimentos mínimos obrigatórios para os navios de pesca de comprimento inferior a 24 m.

Entendo que que é oportuno alargar o âmbito de aplicação da Convenção STCW-F ou, pelo menos, adotar disposições regulamentares aplicáveis a navios com menos de 24 metros a nível da União. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La pêche est un métier dangereux, qui accuse un taux de mortalité professionnelle plus élevé que d'autres professions. En effet, le nombre de décès dans le secteur de la pêche est de 24 000 par an.

Dès lors, il était urgent que le Parlement envoie un message fort en incitant les États membres de l'Union à devenir parties, dans l'intérêt de l'Union, à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale.

Actuellement, 22 des 28 États membres de l'Union européenne ont déjà adopté cette convention, qui garantit que le personnel des navires de pêche est qualifié et apte au travail, et quatre l'ont déjà ratifiée.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of this report, which authorises Member States to become signatories to the International Convention on Fishing Vessel Personnel of the International Maritime Organisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (NI), par écrit. ‒ La proposition va faciliter la ratification de la convention internationale sur la formation du personnel des navires de pêche de l’OMI, adoptée par l’OIT en juillet 1995 par les États-membres. Elle rappelle également que les normes européennes priment en cas d’avis divergents dans le cadre des relations intracommunautaires. Dans la mesure où cela concourt à l’harmonisation de l’égalité de traitement des travailleurs, le vote peut être favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Les députés européens doivent adopter, en session plénière, le rapport concernant le projet du Conseil visant à autoriser les États membres de l'Union européenne à devenir partie à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale.

Seuls quatre États membres de l'Union ont ratifié cette convention. En effet, l'Union ne peut ratifier cette convention, seuls les États membres sont en droit de le faire. Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union exige une autorisation de l'Union pour permettre aux États membres de ratifier la convention, puisque la pêche appartient aux compétences exclusives de l'Union.

Cette convention vise à réduire les risques pour la sécurité du personnel des navires de pêche en exigeant la détention d'un certificat attestant de sa qualification, ainsi que de son aptitude médicalement constatée.

Bien que les États membres soient placés sous la tutelle de l'Union en matière de pêche, le but, à savoir l'adhésion des États membres de l'Union à cette convention, peut être salué. C'est pourquoi j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui autorise les États membres à signer et ratifier la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation Maritime Internationale (OMI). Alors que la pêche constitue l'une des activités professionnelles les plus dangereuses au monde (24 000 décès par an), cette convention contient des dispositions visant à harmoniser les mesures de protection des personnes travaillant à bord des navires de pêche (qualification, limitation des risques, promotion de la formation professionnelle).

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Invitiamo tutti gli Stati membri a firmare e ratificare questa Convenzione che persegue l'obiettivo di garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato ed idoneo al lavoro, in modo da ridurre i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare e per l'ambiente marino.

Riteniamo importante promuovere un livello operativo di alto profilo nel settore della pesca, sostenendo la necessità di un'adeguata formazione professionale degli equipaggi, allo scopo di poter contribuire così anche alla riduzione del tasso di sinistri. Accanto alla formazione, che rappresenta uno dei pilastri della sicurezza marittima, occorre garantire condizioni minime di lavoro e sicurezza a bordo anche in relazione alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per questo motivo, occorre un'armonizzazione delle norme per tutti gli Stati membri, facendo riferimento a raccomandazioni internazionali di sicurezza. Alla luce di queste osservazioni, riteniamo opportuno estendere l'ambito di applicazione della convenzione STCW-F oppure, come minimo, adottare nuove disposizioni regolamentari applicabili ad imbarcazioni con meno di 24 metri di lunghezza a livello UE; sollecitiamo, pertanto, la Commissione a legiferare in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La Convenzione internazionale sulle norme relative agli equipaggi dei pescherecci (denominata in breve "convenzione STCW-F") è stata elaborata da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 1995, sottoscritta da 22 paesi europei – tra cui l'Italia – e successivamente ratificata da quattro paesi europei (Danimarca, Lettonia, Lituania e Spagna).

La Convenzione, entrata in vigore il 29 settembre 2012, prevede norme per il rilascio di certificati di abilitazione all'esercizio della professione di marittimo su navi da pesca, in linea con i requisiti minimi introdotti a livello IMO. Poiché l'obiettivo principale del procedimento è quello di autorizzare gli altri Stati membri dell'UE alla ratifica, essendo stata accertata nel frattempo la competenza esclusiva dell'Unione stessa sulla materia, ho votato a favore della relazione suddetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. La 7 iulie 1995, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a adoptat la Londra Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuarea serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit (denumită în continuare „Convenția STCW-F”). Patru state membre au ratificat această convenție: Spania, Danemarca, Letonia și Lituania. Uniunea Europeană nu are competența de a ratifica Convenția STCW-F, doar statele membre putând face acest lucru. În schimb, statele membre nu pot să ratifice Convenția fără acordul UE. Am votat această rezoluție, deoarece, prin textul său, autorizează statele membre să ratifice „Convenția STCW-F”.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), i scríbhinn. ‒ Tuarascáil toilithe é seo a thabharfaidh údarás do na Ballstáit an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta a shíniú a leagann amach íoschaighdeáin ar thraenáil, inniúlacht agus corpacmhainn dóibh siúd a bhíonn ag obair ar árthaí iascaireachta móra chun an tsábháilteacht a fheabhsú. Mar sin chaith mé vóta i bhfabhar na tuarascála seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I strongly agree with the need of unified standards for the security of large fishing vessels personnel. Adequate verifications should indeed be mandatory on the qualifications and health conditions of these people. It is a dangerous profession and this can both save lives and improve the quality of this field and I welcome the final text adopted by our House.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Das STCW-F-Übereinkommen soll sicherstellen, dass das Personal an Bord von Fischereifahrzeugen qualifiziert und für die Tätigkeiten geeignet ist. Hier spielt die Sicherheit für Personal an Bord eine sehr wichtige Rolle. Das Personal muss über Grundkenntnisse in bestimmten Bereichen verfügen und während eines bestimmten Mindestzeitraums Aufgaben an Bord eines Schiffs wahrgenommen haben. Somit hat das gesamte Personal denselben Wissensstand und könnte bei Zwischenfällen eingreifen. Aufgrund der jüngsten Zwischenfälle habe ich für das Internationale Übereinkommen über Normen für Personal an Bord von Fischereifahrzeugen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport concerne la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F), adoptée par l'Organisation maritime internationale le 7 juillet 1995. Les états membres de l'UE sont invités à ratifier cette convention, qui a pour objectif de garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche est qualifié et apte au travail et ainsi, de limiter les risques pour la sécurité des personnes et des biens en mer. Sachant que la pêche est un secteur qui connaît un des plus grands taux d'accidents, j'ai soutenu par mon vote ce rapport qui permettra d'améliorer la qualité de travail et la sécurité des pêcheurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Hääletuse eesmärk on anda liikmesriikidele luba konventsiooniga ühinemiseks. Toetasin eelnõu, kuna konventsioon aitab kaasa laevapere liikmete ohutusele merel, nõudes tunnistusi selle kohta, et nad oleksid kvalifitseeritud ja töövõimelised.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ La Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia è stata adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) il 7 luglio 1995 a Londra in presenza di 74 governi, tra cui quelli di 22 attuali Stati membri dell'UE. Finora la convenzione STCW-F è stata ratificata da 4 Stati membri (Spagna, Danimarca, Lettonia e Lituania).

Considerato che occorre istituire un livello minimo di formazione nell'Unione, risulta opportuno estendere l'ambito di applicazione della convenzione STCW-F o come minimo adottare disposizioni regolamentari applicabili e imbarcazioni con meno di 24 metri di lunghezza a livello dell'Unione, sollecitando la Commissione a legiferare in materia.

Per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ La convention garantit un niveau minimum de qualification pour les personnels naviguant, ainsi que des normes de formation professionnelle qui contribuent à la réduction des risques. La législation de l’UE prévaut pour les États-membres en matière de pêche : ceux-ci doivent se conformer à plusieurs directives établissant des règles en matière de qualifications professionnelles des gens de mer, ou de remise de brevet, ou encore d’égalité de traitement en cas de mobilité des travailleurs. Toutefois l'Union européenne ne peut pas, en tant qu’organisation, ratifier cette convention : seuls les États-membres le peuvent, de façon individuelle.

Plusieurs États-membres ont d’ores et déjà signé cette convention : cette proposition législative doit simplement préciser les termes de compatibilité entre la ratification de cette Convention et la législation européenne.

Je vote donc en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Ribarska djelatnost je djelatnost s najvećim postotokom nesreća na radu, čak 24 000 ljudi godišnje smrtno strada prilikom obavljanja ribarske djelatnosti. Alarmantni su to podaci koji ukazuju na potrebu značajno bolje zaštite ribara prilikom obavljanja njihove djelatnosti.

Međunarodna konvencija o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima (STCW - F konvencija) usvojena je od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u Londonu 7. srpnja 1995. od strane 74 države, od kojih su 22 danas članice Europske unije. Međutim, STCW - F konvenciju ratificirale su samo četiri zemlje članice (Španjolska, Danska, Latvija i Litva).

Razlog tome je i što, prema EU regulativama, EU mora dati suglasnost državama članicama za ratifikaciju. Stoga podržavam davanje suglasnosti Vijeću o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Unije, Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima.

Smatram kako je ova odluka ispravan korak naprijed prema boljoj zaštiti naših ribara te se nadam kako će uskoro slični standardi zaštite biti primjenjivi na sve ribare, bez obzira na dužinu i jačinu brodova na kojima plove.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam prijedlog o ovlašćivanju članica da postanu stranke Međunarodne konvencije IMO-a o standardima osposobljavanja na ribarskim brodovima. Cilj uvođenja ovih mjera jest da je osoblje kvalificirano i adekvatno za posao prema medicinskim standardima kako bi se minimalizirali rizici i prijetnje sigurnosti života i imovine na moru, kao i morskog okoliša u cijelosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Come puntualmente confermato dalle statistiche, la pesca è un'attività professionale con elevato tasso di incidenti. Per questo motivo, l'autorizzazione che l'Unione europea conferisce agli Stati membri per la ratifica della convenzione STCW-F è un passo molto importante per tutto il settore della pesca. Con l'applicazione della convenzione si avrà un livello operativo equilibrato nel settore della pesca, si migliorerà la formazione professionale e si contribuirà alla riduzione degli incidenti sul lavoro. Occorre inoltre sottolineare che tutto ciò non aumenterà i costi di formazione degli Stati membri, perché essa sarà sostenuta finanziariamente attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Aujourd’hui, la pêche est l’activité professionnelle qui connaît le plus fort taux d’accidents, et le nombre de décès au travail est estimé à 24 000 par an. Face à ce constat préoccupant, l’Union a décidé de réagir et d’encourager les États membres à prendre les mesures nécessaires.

Je suis heureux d’avoir voté en faveur de cette proposition qui a pour objectif de s’assurer que le personnel travaillant à bord des navires de pêche possède les qualifications nécessaires, limitant ainsi les risques de mise en danger et de décès.

De plus, ce texte revêt une importance particulière en autorisant les États membres à ratifier la convention internationale de 1995 tout en s’assurant de la conformité avec les compétences exclusives de l’Union en matière de reconnaissances de professions réglementées dans ce secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A Convenção Internacional da Organização Marítima Internacional sobre Normas de Formação, Certificação e Serviço de Quartos para os Marítimos dos Navios de Pesca («Convenção STCW-F») foi adotada pela Organização Marítima Internacional em 7 de julho de 1995, em Londres. A Convenção tem por objetivo garantir que o pessoal embarcado nos navios de pesca possui as qualificações (comprovadas por certificado oficial) e a aptidão necessárias para o trabalho (segundo atestado médico), a fim de reduzir ao máximo as potenciais ameaças para a segurança de vidas humanas, de bens no mar, ou para o meio marinho, durante as operações a bordo dos navios de pesca. A União não pode ratificar a Convenção STCW-F, só sendo possível aos Estados-Membros fazê-lo. Contudo, em conformidade com a jurisprudência AETR do Tribunal de Justiça da UE, os Estados-Membros não podem ratificar a Convenção STCW-F sem a autorização da União, uma vez que as disposições relativas ao reconhecimento das profissões regulamentadas, exercidas por cidadãos da União, a bordo de navios de pesca, afetam o exercício da competência exclusiva da União neste domínio. A presente decisão tem por objetivo autorizar os Estados-Membros a ratificarem a Convenção STCW-F em conformidade com as competências exclusivas da União. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Este é um documento segundo o qual os Estados Membros estão autorizados a ratificar a Convenção Internacional sobre Normas para os Marítimos dos Navios de Pesca. O objetivo é que se crie um nível de desempenho equitativo no sector das pescas, incentivando a formação profissional que, certamente, muito contribuirá para a redução de baixas, sendo esta a atividade profissional que conhece a taxa mais elevada de acidentes, estimando-se a perda de 24 mil vidas por ano. Por estes motivos votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Avec 24.000 décès de marins chaque année, la pêche est l'activité professionnelle qui enregistre officiellement le plus d'accidents de travail. Le Parlement européen entend par son vote pousser les États membres à autoriser la ratification de la Convention internationale (STCW-F) de 1995. 20 ans plus tard, 4 États membres seulement ont ratifié le texte. Ces pays sont donc les seuls où les pêcheurs bénéficient de conditions de travail sécurisées prévues dans la Convention, formation à la sécurité et brevets garantissant la qualité du personnel sur les bateaux de plus de 24 mètres.

L’UE ne peut en réalité que donner son aval à une ratification de l’accord qui doit intervenir au niveau national, ceci même si c’est bien la législation européenne qui prime en cas de conflit. L'Organisation maritime internationale (OMI) vise à faire respecter ces normes de sécurité et garantir une baisse significative des accidents dans le secteur maritime. Elle encourage également les États membres à adopter leurs propres lois en matière de sécurité pour les marins travaillant sur des bateaux de moins de 24 mètres cette fois. Ils ne sont malheureusement pas encore pris en considération dans la convention internationale. #MRK

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Entendo que são vantajosas as recomendações relativas à formação profissional e à segurança no trabalho no âmbito da Convenção STCW-F (Convenção Internacional da Organização Marítima Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos dos Navios de Pesca) a todos os Estados-Membros. Estas são normas que devem também ser exigidas a todas as embarcações que operem nas águas da União Europeia. Voto, assim, favoravelmente, entendendo que a formação é um alicerce para a promoção na igualdade do trabalho e da segurança dos profissionais do sector das pescas.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Apoyé esta Recomendación en primera lectura y por el procedimiento abreviado por la que el Parlamento aprueba la Decisión del Consejo de autorizar a los Estados miembros a ratificar el Convenio STCW-F en virtud de las competencias exclusivas de la UE en materia de reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros.

El objeto del Convenio es garantizar que el personal a bordo de buques pesqueros esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones a bordo se reduzcan al mínimo las amenazas para la seguridad de la vida humana, bienes en el mar o medio marino. Las disposiciones son obligatorias para los buques de más de 24 metros de eslora y una potencia motriz igual o superior a 750 Kw y conciernen a capitanes, oficiales, oficiales de máquinas y operadores de radio. España ya lo había ratificado.

Desde el Parlamento, aprovechamos para recomendar el establecimiento de un nivel mínimo de formación a escala de la UE y consideramos que conviene ampliar el ámbito de aplicación del Convenio o, al menos, adoptar disposiciones reglamentarias aplicables a buques de menos de 24 metros, por lo que pedimos que la Comisión legisle al respecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le vote de cette convention STCW-F a pour objectif de garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche soit qualifié (et titulaire d'un certificat officiel l'attestant) et apte au travail (après examen médical) et, partant, de limiter au minimum les risques pour la sécurité des personnes et/ou des biens en mer, ou encore pour le milieu marin, durant les opérations à bord des navires. La présente décision a pour but d'autoriser les États membres à ratifier la convention STCW-F en conformité avec les compétences exclusives de l'Union en matière de reconnaissance des professions réglementées exercées par des ressortissants de l'Union à bord de navires de pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa raccomandazione in quanto in linea con l'obiettivo della convenzione STCW-F, ovvero garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato (e sia titolare di un certificato ufficiale che lo attesti) e idoneo al lavoro (a seguito di visita medica), in modo che i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare o per l'ambiente marino siano ridotti al minimo durante le operazioni a bordo dei pescherecci.

A seguito della sentenza AETS della Corte di giustizia sulla competenza esterna, gli Stati membri non possono ratificare la convenzione STCW-F senza l'autorizzazione dell'Unione europea poiché le disposizioni relative al riconoscimento delle professioni regolamentate esercitate da cittadini dell'UE che operano a bordo di pescherecci limitano l'esercizio dell'esclusiva competenza dell'Unione europea in questo settore.

Per questo motivo ho sostenuto la decisione che si prefigge lo scopo di autorizzare gli Stati membri a ratificare la Convenzione STCW-F in conformità con le competenze esclusive dell'Unione europea in materia di riconoscimento delle professioni regolamentate esercitate da cittadini dell'Unione a bordo di pescherecci.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare a favore della Convenzione internazionale sulle norme relative agli equipaggi dei pescherecci in quanto tale Convenzione, entrata in vigore il 29 settembre 2012, prevede norme per il rilascio di certificati di abilitazione all'esercizio della professione di marittimo su navi da pesca in linea con i requisiti minimi introdotti a livello IMO. Obiettivo principale del procedimento è quello di autorizzare gli altri Stati membri dell'UE alla ratifica, essendo nel frattempo stata accertata la competenza esclusiva dell'Unione stessa sulla materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros de la Organización Marítima Internacional. La UE no puede adherirse, y los Estados miembros necesitan la autorización previa de la UE debido a que las disposiciones sobre el reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros afecta al ejercicio de la competencia exclusiva de la UE en este ámbito. El objetivo de dicho Convenio, por otra parte, es garantizar que el personal a bordo de los buques pesqueros de más de 24 m de eslora esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros se aprobó el 7 de julio de 1995 en una conferencia internacional en Londres en la que participaron más de 74 gobiernos, entre ellos 22 de los actuales Estados miembros de la Unión Europea.

El objetivo del Convenio es asegurar que el personal presente en los buques pesqueros está convenientemente cualificado y en buen estado de salud.

El Convenio internacional contradice algunos puntos de la Directiva 2005/36/EC, por la que se reconocen mutuamente las cualificaciones profesionales de los Estados miembros, al limitar este reconocimiento a los Estados firmantes del Convenio. Por ello, la ratificación de este Convenio exige la autorización previa de la UE y un compromiso escrito de los Estados miembros por el que, en caso de conflicto, prevalecerá la legislación comunitaria.

El presente informe permite la ratificación de este Convenio a los Estados miembros que no lo han firmado y clarifica la situación de aquellos que ya lo han ratificado. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. ‒ Con il voto odierno, il Parlamento ha dato la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio che si prefigge di autorizzare gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia.

Ho deciso di votare a favore di questa raccomandazione in quanto ritengo che sia necessario cercare di ridurre al minimo i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose a bordo dei pescherecci o per l'ambiente marino, assicurando che il personale sia adeguatamente qualificato e idoneo al lavoro. Basti ricordare infatti che la pesca è un'attività professionale con un tasso assai elevato di incidenti e che secondo alcune stime gli infortuni mortali ammonterebbero a circa 24 000 all'anno.

Mi auguro quindi che le autorità nazionali procedano ora senza indugio verso la ratifica della Convenzione in modo tale da contribuire alla riduzione del numero di sinistri e rendere le attività di pesca migliori e soprattutto più sicure.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Votei positivamente o relatório proposto porque este dá a possibilidade aos Estados-Membros de se tornarem parte na Convenção Internacional da Organização Marítima Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos dos Navios de Pesca.

Todos os esforços feitos no sentido de aumentar as responsabilidades e oportunidades formativas dos profissionais do mar são positivos e este esforço tem de se estender até aos pontos mais remotos do território Europeu. Sendo oriundo dos Açores, considero fundamental a estruturação de centros de formação nas ilhas dos Açores, especialmente quando se tornam no local adequado para permitir a utilização alargada, intensiva e sustentável do mar.

Nos Açores, o mar representa cerca de um milhão de quilómetros quadrados e a terra cerca de 2300. É evidente que o futuro destas ilhas implica um conhecimento especializado e aplicado do domínio marítimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted in support of the decision authorising Member States to become party, in the interest of the European Union, to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel of the International Maritime Organization.

The decision will enable Member States to ratify the STCW-F Convention without encroaching on the EU’s exclusive competence regarding the recognition of regulated professions pursed by EU nationals on board fishing vessels.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Ich begrüße die Abstimmung über das Internationale Übereinkommen über Normen für die Ausbildung von Personal an Bord von Fischereifahrzeugen. Es ist wichtig, dass hier für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mindeststandards für Ausbildung und Weiterbildung in Europa gesetzt werden. Zudem sollen Arbeitszeiten eingehalten werden. Somit wird sichergestellt, dass das Personal an Bord ausreichend qualifiziert und gesundheitlich dazu geeignet ist, diese schwere und anspruchsvolle Tätigkeit auszuüben. Dies führt letztendlich zur Minimierung von potenziellen Gefahren, und die Sicherheit der Seeleute an Bord kann deutlich erhöht werden. Durch die berufliche Weiterbildung sollen zudem gleiche Wettbewerbsbedingungen im Fischereisektor geschaffen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Glasao sam za ovu rezoluciju čiji je cilj ovlastiti države članice da postanu stranke, u interesu Unije, Međunarodne konvencije Međunarodne pomorske organizacije o standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima. Potrebno je osigurati da osoblje na ribarskim brodovima bude adekvatno kvalificirano i da obavlja odgovarajuće poslove, tako da potencijalne prijetnje sigurnosti života i/ili imovine na moru, morskog okoliša, kad god je to moguće, budu minimizirane.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I supported the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel. By ratifying the Convention, Member States are required to ensure that personnel sailing on fishing vessels are qualified and physically fit for the job. This will be important in promoting the safety of personnel, property and the marine environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. – I voted in favour of the recommendation on the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personnel, signed in 1995, as it will allow Member States to ratify the Convention without infringing on the EU's executive competence in regards to the ‘recognition of regulated professions pursed by EU nationals on board fishing vessels'. The importance of this Convention is evident as the highest accident rates occur when fishing- approximately of 24 000 lives are lost, per year, in fishing incidents. The recommendation supports a Convention that aims at helping ensure safety measures for all life and property on sea. The countries that signed the STCW-F Convention in 1995 are to ensure mandatory training for personnel using vessels that are 24 meters or more in length, while countries who did not sign the Convention are encouraged to do so as its training requirements will ensure that the personnel using fishing vessels are qualified to do so- the qualification entails an official certificate accompanied by a medical certificate. Furthermore, the signatory countries are not obliged, but encouraged to adapt laws that will require training and certification standards for smaller vessels, or vessels of less strength, as it will help minimise the high number of accidents that occur at sea.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, pretože, aj keď nie som celkom presvedčený o správnosti dohovoru vzhľadom na možné zvýšenie regulačnej záťaže a/alebo iných nákladov, súhlasím s tým, aby sa členské štáty mohli pripojiť k tomuto dohovoru, ak to uznajú za vhodné.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία τόσο η διαμόρφωση ενός ορθού περιεχομένου εκπαίδευσης, όσο και η σωστή της πιστοποίηση, ιδίως για άτομα με αυξημένες ευθύνες (πλοιάρχους, αξιωματικούς, μηχανικούς πλοίων, χειριστές ασυρμάτου) και ιδίως στις κατηγορίες αλιευτικών σκαφών μήκους άνω των 24 μέτρων και προωστικής ισχύος τουλάχιστον 750kw, όπου απαιτούνται συγκεκριμένες υψηλές ικανότητες.

Θεωρούμε θετικό το βήμα που γίνεται και για το λόγο αυτό υπερψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Στην συνθήκη για την ασφάλεια προσωπικού των μεγάλων αλιευτικών σκαφών δεν περιλαμβάνονται τα μικρότερα σκάφη, τα οποία όμως αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του αλιευτικού στόλου της νοτίου Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Enfin, ai-je envie de dire! J'ai bien sûr voté en faveur du texte. Je rappelle au passage que la pêche est l'activité professionnelle qui connaît le plus fort taux d'accidents, le nombre de décès au travail étant estimé à 24 000 par an. Cette législation arrive à point nommé.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ La pêche est l'activé professionnelle qui connait le plus fort taux d'accidents et de mortalité au travail, il faut donc agir sur les causes de ce triste bilan. La formation professionnelle permet de réduire les accidents et de les éviter, en préparant les marins aux situations de risque en mer.

Ainsi, la convention STCW-F de l'OMI de 1995 vise à garantir que le personnel travaillant à bord des navires de pêche soit qualifié, titulaire d'un certificat officiel l'attestant apte au travail.

Rapporteure pour avis, j'ai recommandé d'intégrer les dispositions de la Convention en droit communautaire, afin de l'élargir aux navires de moins de 24 mètres et éviter qu'elle ne constitue un nivellement vers le bas, puisque certains États membres ont des exigences plus élevées.

Les droits des travailleurs en matière de conditions de vie et de travail à bord doivent également évoluer. Ainsi, il est urgent que la convention N°188 de l'OIT sur le travail dans la pêche soit ratifiée et intégrée au droit communautaire. Au-delà de ces enjeux, la qualité de l'outil de travail est également un facteur de sécurité. Les navires de pêche dont la moyenne d'âge est de plus de 30 ans doivent urgemment être renouvelés.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros de la Organización Marítima Internacional. La UE no puede adherirse, y los Estados miembros necesitan la autorización previa de la UE debido a que las disposiciones sobre el reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros afecta al ejercicio de la competencia exclusiva de la UE en este ámbito. El objetivo de dicho Convenio, por otra parte, es garantizar que el personal a bordo de los buques pesqueros de más de 24 m de eslora esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Tout ce qui relève de la pêche est du domaine de l’UE toutefois celle-ci ne peut pas, en tant qu’organisation, ratifier cette convention. Seuls les États-membres le peuvent, de façon individuelle.

Cette convention garantit un niveau minimum de qualification pour les personnels naviguant, ainsi que des normes de formation professionnelle qui contribuent à la réduction des risques. Mais la législation de l’UE prévaut pour les États-membres en matière de pêche ; ceux-ci doivent se conformer à plusieurs directives établissant des règles en matière de qualifications professionnelles des gens de mer, ou de remise de brevet, ou encore d’égalité de traitement en cas de mobilité des travailleurs.

Je vote POUR cette convention car elle encourage l'égalité de traitement des travailleurs et donc permettrait aux personnels français de mieux pouvoir se défendre qu'aujourd'hui ils ne peuvent le faire.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Természetesen támogattam az ajánlást. Nagyon fontosnak tartom, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között dolgozzon a legénység a halászhajókon. A halászat az a szektor, ahol nagyon sokan sérülnek és halnak meg munkavégzés közben, évente több mint 20 000 emberről van szó.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros de la Organización Marítima Internacional. La UE no puede adherirse, y los Estados miembros necesitan la autorización previa de la UE debido a que las disposiciones sobre el reconocimiento de las profesiones reguladas que ejercen nacionales de la UE a bordo de buques pesqueros afecta al ejercicio de la competencia exclusiva de la UE en este ámbito. El objetivo de dicho Convenio, por otra parte, es garantizar que el personal a bordo de los buques pesqueros de más de 24 m de eslora esté cualificado y sea apto para el empleo, de forma que durante las operaciones realizadas a bordo se reduzcan al mínimo las potenciales amenazas para la seguridad de la vida humana o los bienes en el mar o para el medio marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe ya que el Convenio pretende garantizar que el personal de los buques pesqueros reciba la formación y cualificación necesarias para realizar su trabajo, mejorando en consecuencia sus condiciones de seguridad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Este Convenio ya había sido ratificado por España debido a que supone una mejora de la seguridad marítima y ayuda a mantener y a desarrollar los conocimientos y competencias del personal de los buques de pesca. Por ello acogemos positivamente este proyecto de informe que da su consentimiento a la propuesta de Decisión del Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros se aprobó el 7 de julio de 1995 en una conferencia internacional en Londres en la que participaron más de 74 gobiernos, entre ellos 22 de los actuales Estados miembros de la Unión Europea.

El objetivo del Convenio es asegurar que el personal presente en los buques pesqueros está convenientemente cualificado y en buen estado de salud.

El Convenio internacional contradice algunos puntos de la Directiva 2005/36/EC, por la que se reconocen mutuamente las cualificaciones profesionales de los Estados miembros, al limitar este reconocimiento a los Estados firmantes del Convenio. Por ello, la ratificación de este Convenio exige la autorización previa de la UE y un compromiso escrito de los Estados miembros por el que, en caso de conflicto, prevalecerá la legislación comunitaria.

El presente informe permite la ratificación de este Convenio a los Estados miembros que no lo han firmado y clarifica la situación de aquellos que ya lo han ratificado. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ In het kader van het verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen heb ik positief gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), in writing. – The International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Fishing Vessel Personnel of the International Maritime Organisation (hereinafter called the STCW-F Convention), was adopted on 7 July 1995 at the International Conference held in London from 26 June to 7 July 1995, with the participation of 74 governments and amongst them 22 current European Union Member States.

Professional activities related to the STCW-F Convention are regulated in most of the Member States.

In accordance with the AETR case law of the Court of Justice on external competence, the Member States are not allowed to ratify the STCW-F Convention without European Union authorisation as the provisions concerning the recognition of regulated professions pursed by EU nationals on board fishing vessels affect the exercise of the European Union's exclusive competence in this area.

As regards those Member States that have already ratified the Convention before the entry into force of the proposed Decision, they are required to deposit with the IMO Secretary-General a statement whereby they acknowledge that EU law shall prevail in case of conflict in relations between Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Das Internationale Übereinkommen über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst für Personal an Bord von Fischereifahrzeugen (kurz STCW-F-Übereinkommen) wurde geschaffen, um sicherzustellen, dass das Personal an Bord von Fischereifahrzeugen qualifiziert und für die Tätigkeit an sich geeignet ist. Nachdem die Fischerei die Tätigkeit mit der höchsten Unfallrate ist und die potenziellen Gefahren für Menschen, Sachwerte auf See etc. minimiert werden sollten, ist aus meiner Sicht der Bericht zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της Διεθνούς σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τις βάρδιες του προσωπικού των αλιευτικών σκαφών, καθώς στόχος της σύμβασης STCW-F είναι να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό επί των αλιευτικών σκαφών διαθέτει εκείνα τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία ώστε να ελαχιστοποιούνται όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι εναντίον της ασφάλειας της ζωής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção Internacional da Organização Marítima Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos dos Navios de Pesca foi adotada em 7 de julho de 1995, numa Conferência Internacional que contou com a participação de 74 governos, 22 da atual UE. O objetivo da Convenção é garantir que o pessoal a bordo dos navios de pesca tenha qualificações profissionais comprovadas por certificado oficial e que a sua aptidão para o trabalho seja comprovada por serviços médicos.

Estas medidas visam aumentar as condições de segurança neste trabalho, bem como minimizar ameaças ao ambiente marinho. Para os países que assinam a Convenção, estas disposições são obrigatórias apenas para navios com um mínimo de 24 metros de comprimento e potência propulsora de 750kw. Esta Recomendação está de acordo com a possibilidade de o Conselho autorizar os Estados-Membros a assinar a referida Convenção, se assim o entenderem, o que nos parece positivo. Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice mednarodne konvencije (STCW-F) Mednarodne pomorske organizacije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in stražarjenje za osebje na ribiških ladjah sem glasoval, saj je cilj konvencije zagotoviti, da je osebje na ribiških ladjah usposobljeno in zmožno za delo, ter tako čim bolj zmanjšati morebitno ogroženost življenj na morju ter zmanjšati ogroženost morskega okolja med dejavnostmi na ribiških ladjah. Konvencija določa, da mora imeti osebje minimalno znanje na posebnih področjih in minimalne izkušnje z delom na ladji. Konvencijo lahko ratificirajo izključno države članice, potrebujejo pa pooblastilo Evropske unije za ratifikacijo. Odločbe EU glede priznavanja reguliranih poklicev, ki jih državljani EU opravljajo na ribiških ladjah, namreč vplivajo na izvajanje izključne pristojnosti Evropske unije na tem področju. S predlaganim sklepom se tako želi spodbuditi države članice, da bi nemudoma sprejele vse potrebne ukrepe za ratifikacijo konvencije. Določbe konvencije se sicer uporabljajo le za osebje, ki dela na ladjah, dolgih najmanj 24 metrov, čeprav se največ nesreč na morju zgodi prav na krajših ladjah. Evropski parlament zato predlaga, da se razširi področje uporabe konvencije ali vsaj na ravni Evropske unije sprejme predpise tudi za ladje, ki so krajše od 24 metrov.

 

8.2. Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 - 2020 (A8-0138/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ La tardía implementación de varios programas de la UE (algunos tan importantes como los fondos de pesca, cohesión, sociales o de asilo) ha tenido como consecuencia que muchas de las transferencias presupuestarias asignadas para 2014 no pudieran ser utilizadas. El proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 continúa el procedimiento rutinario por el que los créditos no utilizados el año anterior se transfieren al presupuesto de este año, respetando las directrices generales del marco financiero plurianual.

Si bien lamento las consecuencias de este retraso, y a pesar de las limitaciones del presupuesto europeo, he votado a favor de este proyecto, facilitando que estas cantidades estén disponibles en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Καθώς οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο άργησαν να ολοκληρωθούν, πολλές από τις πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί για το έτος 2014 έμειναν αχρησιμοποίητες. Το ποσό που είχε μείνει αχρησιμοποίητο και δεν μπορούσε να μεταφερθεί ανερχόταν σε 21 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούσε όλα τα κράτη μέλη. Για να μην χαθούν τα χρήματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για να τροποποιηθεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και να μεταφερθούν τα χρήματα αυτά στο 2015. Σε συνέχεια της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, τροποποιούμε τώρα τον προϋπολογισμό του 2015 ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße den vorliegenden Bericht, da die aufgrund der späten Annahme der Programme unter geteilter Mittelverwaltung nicht in Anspruch genommenen Mittel aus dem Jahr 2014 auf die folgenden Jahre übertragen werden müssen, um eine unfaire Behandlung gewisser Mitgliedstaaten und Regionen zu vermeiden. Angesichts der hohen Summe an unbeglichenen Rechnungen sollte die Kommission jedoch strengstens darauf achten, dass es durch diese Verschiebung nicht zu weiteren Engpässen kommt, und entsprechende Lösungen vorschlagen. Ebenfalls unerlässlich ist es, dass alle Programme schleunigst auf den Weg gebracht werden, um weitere Verzögerungen auszuschließen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette délibération car à l'heure ou l'europe reconnait des déficits d'investissement, il était de faire percoler 21 milliards de fonds européen. Je regrette cependant la rigidité de nos procédures budgétaires qui a conduit au retard du déblocage de ces fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – perkelti į kitus metus 2014 m. nepanaudotą ES paramą. Siūlymu siekiama patikslinti 2014–2017 m. ES biudžeto "lubas", kurios leistų 2014 m. nepanaudotus 21 mlrd. eurų perkelti į 2015–2017 m. ir užtikrinti vėluojančių programų finansavimą. Siūloma perkelti 21,1 mlrd. eurų neįvykdytų tam tikrų fondų įsipareigojimų iš 2014 m. į paskesnius metus trimis dalimis: 16,5 mlrd. eurų parama būtų skirta 2015 m. ES biudžeto įsipareigojimams padengti, 4,5 mlrd. eurų – 2016 m., o 0,1 mlrd. eurų – 2017 m. Pagal pritarimo procedūrą Parlamentas gali tik arba pritarti arba atmesti minėtą pasiūlymą be pataisų, kuriam jau neformaliai vieningai pritarė ES Taryba.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ Après m'être abstenu sur le vote du rapport Obrycht/Thomas sur le report des crédits non utilisés en 2014, j'ai de nouveau choisi de m'abstenir sur ce projet de budget rectificatif, car les avantages qu'il présente – je pense aux sommes versées au Fonds européen agricole pour le développement rural – ne permettent pas d'approuver la destination d'une partie de ces crédits au fonds « Asile, migrations, intégration » qui, comme son nom l'indique, vise à faciliter l'immigration légale.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit d'opérer le transfert des crédits non utilisés de 2014 vers l'exercice 2015 à concurrence du maximum possible. Ceci devrait notamment favoriser les efforts en matière de croissance et de création d'emplois. C'est pourquoi je soutiens ce rapport.

Comme le souligne le rapport, il faut toutefois rester extrêmement vigilant quant à l'incidence à long terme de ce report sur la situation générale des paiements. La commission devra par conséquent suivre de près sa mise en oeuvre afin d'éviter l'effet "boule de neige".

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor del presupuesto rectificativo porque cumple todos los requisitos legales establecidos y supone una mejora de la gestión del presupuesto con los reajustes. Supone, a su vez, una clara mejora para la creación de empleo y crecimiento. Y pretende igualmente eliminar el trato desigual entre algunos Estados miembros, regiones y programas mejorando la política de cohesión. Tiene en cuenta que en 2014 se cancelaron créditos de compromiso por un importe de 21 043  639 478 euros, que corresponde a los programas que no pudieron comprometerse en 2014 ni prorrogarse a 2015, y que se prevé la posibilidad de transferencia de la mayor parte de esas asignaciones al presupuesto de 2015, incrementándolo en 16 476,40 millones de euros y 2,5 millones de euros para el Instrumento de Ayuda de Preadhesión, integrando otras transferencias más pequeñas en los presupuestos para los ejercicios 2016 y 2017. Esta gestión requerirá también una actitud flexible por parte de la Comisión frente a las dificultades que puedan encontrarse los diferentes actores y, sobre, todo una gestión que evite la acumulación de facturas pendientes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce vote concerne le projet de budget rectificatif faisant suite à l'adoption de la modification du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 visant à permettre le report aux années ultérieures des crédits d'engagement non utilisés en 2014 (21 milliards d'euros, soit 15 % du budget pour 2014), conformément à l'article 19 du cadre financier pluriannuel.

Les actes juridiques fixant les règles d'exécution des fonds ayant été adoptés plus tard que prévu, cela a créé de fait un retard dans la conclusion de l'accord sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Ces reports de crédits d'année en année viennent nourrir le stock des factures impayées (qui s'élève à environ 24 milliards d'euros à la fin de 2014, en dépit des 4,8 milliards d'euros obtenus en trilogue fin 2014). On nous vend la situation comme de simples ajustements techniques, alors qu'in fine, les collectivités locales font les frais de ces retards et de ces impayés.

Néanmoins, par cohérence avec le rapport Obrycht/Thomas, j'ai décidé de m'abstenir sur ce projet de budget rectificatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho votato contro questo provvedimento perchè l'adozione tardiva dei regolamenti della politica di coesione per il periodo 2014-2020 ha comportato l'impossibilità di adottare tempestivamente tutti i programmi operativi. In pratica l'intero QFP non è stato programmato in modo realistico, al punto che, per far fronte alla loro stessa inefficienza, le Istituzioni europee ricorrendo a manovre correttive di questo tipo devono spostare i fondi ad anni successivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ned rösten.

De outnyttjade anslagen för 2014 överförs i huvudsak till budgetåret 2015. Jag anser att det hade varit bättre att icke använda medel återbetalades till medlemsstaterna, där de kunde användas för jobbskapande gröna investeringar i offentlig sektor. Därför väljer jag att lägga ner rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. La revisión del Reglamento sobre el marco financiero plurianual constituye un procedimiento habitual que se realiza al comienzo de cada periodo del MFP, y el proyecto de presupuesto rectificativo correspondiente debe ajustarse a esta revisión. En el ejercicio 2014 no se pudo adoptar una cantidad significativa de programas, motivo por el que caducaron créditos de compromiso para los programas de gestión compartida por importe de 21 000 millones de euros. La Comisión ha propuesto, y el Parlamento refrendado, que esos créditos se transfieran en la máxima medida posible al ejercicio 2015, lo que evitará un trato desigual entre ciertos Estados miembros, regiones y programas operativos, acelerará la aplicación y la realización de la política de cohesión y contribuirá a evitar la concentración de pagos al final del periodo del marco financiero plurianual. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pritaria ES daugiametės finansinės programos (DFP) daliniam keitimui ir primena, kad DFP peržiūra yra standartinė procedūra, vykdoma kiekvienos DFP laikotarpio pradžioje. Šiuo atveju, daugiametė finansinė programa tikslinama, kad būtų galima 2014 m. nepanaudotus asignavimus perkelti į vėlesnius metus, viršijant atitinkamas išlaidų viršutines ribas. Parlamentas palankiai įvertino tai, kad į 2015 finansinius metus perkelta maksimali įmanoma 2014 m. nepanaudotų asignavimų suma, nes tai padės išvengti nesąžiningų sąlygų taikymo tam tikroms valstybėms narėms, regionams ir veiksmų programoms, o taip pat paspartins sanglaudos politikos vykdymą ir su ja susijusių rezultatų pasiekimą bei padės išvengti mokėjimų koncentracijos DFP laikotarpio pabaigoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke rendelkezik a többéves pénzügyi keret új szabályok vagy a megosztott igazgatással végrehajtott programok késedelmes elfogadása esetén történő felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele.

A 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti megosztott igazgatással végrehajtott programokra vonatkozó, megszűnt kötelezettségvállalási előirányzatok összege folyó árakon számítva 21 043 639 478 euró, amely megfelel a programok azon 2014-ben esedékes részeinek, amelyeket nem sikerült sem 2014-ben lekötni, sem 2015-re átvinni.

Támogatom, hogy az előirányzatokat a lehető legnagyobb mértékben átvitték a 2015-ös pénzügyi évre, mivel ez elkerüli a tagállamok, a régiók és az operatív programok tekintetében a tisztességtelen elbánást, felgyorsítja a kohéziós politika végrehajtását és teljesítését, valamint elősegíti a kifizetések többéves pénzügyi keretidőszak végére történő koncentrálódásának elkerülését.

A Fidesz-KDNP delegáció tagjaként a Néppárt álláspontjával összhangban támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Članak 19. Ugovora o višegodišnjem proračunu predviđa mogućnost financiranja projekata koji su zakasnili na zatvaranje proračunske godine. Budući da su projekti društveno korisni i utemeljeni na europskim vrijednostima, podržavam prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted ʽyesʼ to this report on the revision of the multiannual financial framework since it is of paramount importance that the unused appropriations for the year 2014 be transferred to subsequent years in order to contribute to the creation of jobs and growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ La proposition de règlement porte sur l'adoption d'un budget rectificatif prévoyant la révision du cadre financier pluri-annuel pour la période 2014-2020. Cette révision fait suite aux reports des crédits FEDER et FEADER non engagés en 2015 en raison des graves retards dans la signature des accords de partenariats et dans l'adoption des programmes opérationnels. Alors que l'Union européenne doit faire face à des arriérés de factures d'un montant record de 24 milliards d'euros, le report de ces crédits d'engagement va avoir un impact lourd sur la situation générale des paiements. Par ailleurs, le projet de budget rectificatif propose une augmentation de 2 500 000 euros pour l'instrument d'aide de préadhésion, ce qui est totalement déplacé compte tenu de la nécessité de maîtriser les dépenses, particulièrement celles destinées à l'adhésion de nouveaux États membres.

Pour toutes ces raisons, je me suis abstenu sur le vote de ce projet de budget rectificatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea Proiectului de buget rectificativ cu privire la modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Bugetul este prezentat împreună cu propunerea paralelă a Comisiei de revizuire a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind CFM și reprogramează, practic, angajamentele aferente pentru anii următori.

Acest proiect vizează toate cele 28 de state membre și urmărește evitarea întârzierilor în adoptarea programelor și asigură o punere în aplicare armonioasă a programelor care sprijină creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Este la fel de important faptul că creditele de plată în acest context nu se modifică sub nicio formă.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho espresso voto contrario all'adozione del provvedimento. L'intero QFP non è stato programmato in modo realistico, al punto che, con provvedimenti come questo, le Istituzioni europee devono spostare i fondi ad anni successivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione.

La relazione ha infatti il merito di sottolineare che per i cittadini europei e per le economie di tutti gli Stati membri è essenziale che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi, al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita, evitare il trattamento iniquo di taluni Stati membri, regioni e programmi operativi, ed accelerare l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione.

Considero la relazione molto puntuale in quanto sottolinea che la decisione di trasferire la maggior parte degli stanziamenti non utilizzati nel 2014 al 2015 potrebbe richiedere un approccio flessibile da parte della Commissione per affrontare le eventuali problematiche derivanti da un profilo finanziario disomogeneo, il quale potrebbe produrre stanziamenti di impegno non utilizzati nel periodo 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report. It needs to be stated for clarification that the increase does not provide new money – instead it is money being moved from 2014 to 2015 as various programmes were not adopted by the end of 2014.

It was necessary to vote in favour of this report in order to enable this technical change.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the Council position on Draft amending budget No 2/2015 of the European Union for the financial year 2015, Section III – Commission. It proposes an increase of EUR 16 476.4 million in commitment appropriations in 2015 for the various funds under shared management under subheading 1b, heading 2 and heading 3. It also proposes an increase of EUR 2.5 million for the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) under heading 4, to preserve similar treatment between contributions from heading 4 and heading 1b to the European Regional Development Fund (ERDF) European territorial cooperation (ETC) programmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del bilancio rettificativo, che serve a regolarizzare il fatto che stanziamenti non utilizzati durante un esercizio annuale vengano trasferiti agli esercizi successivi. Ciò permette un adeguamento in regola del bilancio e mira ad evitare un accumulo al termine del quadro finanziario pluriannuale di pagamenti non effettuati.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il provvedimento in esame modifica il bilancio 2015 in seguito all'approvazione da parte del Parlamento europeo nella precedente sessione plenaria dell'assegnazione al bilancio 2015 dei fondi non impegnati nel 2014. Come rilevato nel parere della commissione per lo sviluppo regionale, l'adozione tardiva dei regolamenti della politica di coesione per il periodo 2014-2020 ha comportato l'impossibilità di adottare tempestivamente tutti i programmi operativi. Il progetto è volto a trasferire al 2015 quasi tutti i programmi per la coesione economica e sociale, ad eccezione dei contributi FESR ai programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento di preadesione (IPA) e dello strumento europeo di vicinato (ENI) che sono invece trasferiti al 2017. Per tali considerazioni ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'approvazione del progetto di bilancio rettificativo n.2/2015, poiché concordo con il trasferimento della maggior parte delle assegnazioni non utilizzate in precedenza al bilancio 2015 e con il trasferimento di assegnazioni più contenute a favore dei progetti di bilancio per gli esercizi 2016-2017.

Solo per il 2015 il progetto rettificativo propone un aumento di 16476,4 milioni di euro in stanziamenti d'impegno per i diversi fondi in regime di gestione concorrente. Sia per i cittadini europei sia per le economie di tutti gli Stati membri, è di fondamentale importanza che gli stanziamenti inutilizzati ogni anno possano essere trasferiti agli esercizi successivi per contribuire alla formazione di posti di lavoro e alla crescita.

Ciononostante auspico che la Commissione svolga le sue attività di controllo per evitare che il rinvio di questi stanziamenti di anno in anno possa avere conseguenze negative sul pagamento delle fatture. Se riusciremo ad aggirare questo pericoloso ostacolo saremo in grado di dare vita ad un circolo virtuoso che immetterà nuova linfa nelle economie dei paesi membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Alla luce del ritardo nell'adozione di alcuni regolamenti e programmi operativi riguardanti i Fondi europei, ho ritenuto opportuno votare favorevolmente alla modifica del quadro finanziario per gli anni 2014/2020, procedendo al trasferimento delle risorse inutilizzate nel 2014 nel bilancio corrente.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ It is in the best interests of EU citizens for unused appropriations for the year 2014 to be transferred to subsequent years in order to contribute to the creation of jobs and growth. I thus voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore perché sono d'accordo sul fatto che i fondi non utilizzati nel 2014 a causa del ritardo nell'adozione di alcuni programmi siano riallocati agli anni successivi nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Pertanto, ritengo importante che vi sia la possibilità concreta di riallocare questi fondi.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ La tardía implementación de varios programas de la UE (algunos tan importantes como los fondos de pesca, cohesión, sociales o de asilo) ha tenido como consecuencia que muchas de las transferencias presupuestarias asignadas para 2014 no pudieran utilizarse. El proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 continúa el procedimiento rutinario por el que los créditos no utilizados el año anterior se transfieren al presupuesto de este año, respetando las directrices generales del marco financiero plurianual.

Si bien lamento las consecuencias de este retraso, y a pesar de las limitaciones del presupuesto europeo, he votado a favor de este proyecto, facilitando que estas cantidades estén disponibles en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which focuses on the fact that a significant amount of programmes could not be adopted in 2014, and thus commitment appropriations for programmes under shared management lapsed in 2014 for an amount of EUR 21 billion. This is a clearly defined procedural financial mechanism.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole alla revisione che opera all'inizio del quadro finanziario pluriennale. In caso di adozione ritardata di norme o programmi in regime di gestione concorrente, le assegnazioni non utilizzate devono essere trasferite agli anni successivi e gli esercizi di gestione annuale devono essere allineati.

Il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 prevede di trasferire la maggior parte delle assegnazioni non utilizzate al bilancio 2015 e una parte più contenuta verrà destinata agli esercizi 2016 e 2017. La ponderazione dei principi di prevedibilità e di flessibilità del bilancio è propedeutica alla realizzazione degli interessi dei cittadini europei. È infatti strategico conoscere le disponibilità del quadro in anticipo e intervenire poi con la flessibilità come clausola di salvaguardia.

Per non creare una falla del "sistema Europa" nell'ambito della gestione dei programmi, è utile evitare un impatto negativo sul lungo termine, monitorando attentamente la loro esecuzione. Sono infatti in gioco l'efficacia e l'efficienza dei finanziamenti delle politiche di coesione che mirano a creare posti di lavoro e più in generale a sostenere la crescita economica dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce projet de budget rectificatif, car le retard pris dans l'adoption des programmes ne doit pas pénaliser les récipiendaires des fonds européens. Le cadre financier pluriannuel doit donc être flexible pour assurer que les crédits d'engagement non utilisés en 2014 le soient en 2015, ou lors des exercices suivants.

J'appelle toutefois à la vigilance sur ce type de pratiques à l'avenir, car il faut se garder de prendre l'habitude de reprogrammer à un exercice ultérieur des crédits déjà engagés.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport vise à réviser le cadre financier pluriannuel 2014-2020 pour permettre l’appropriation des engagements à hauteur de 21 milliards pour les exercices financiers 2015, 2016 et 2017. Cette somme correspond aux fonds non-dépensés lors du dernier cadre financier pluriannuel 2007-2013 et qui n’avait pas pu être engagés en 2014. Même si cette décision devrait soulager la construction des budgets 2015, 2016 et 2017 en terme des crédits de paiements, elle ne règle en rien le problème des impayés des Etats membres qui se chiffrent toujours à hauteur de 24,4 milliards. Il est nécessaire que la Commission européenne prenne l’initiative rapidement en vue d’apporter une solution à ce problème. Pour toutes ces raisons, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. ‒ A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke rendelkezik a többéves pénzügyi keret új szabályok vagy a megosztott igazgatással végrehajtott programok késedelmes elfogadása esetén történő felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele.

A 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti megosztott igazgatással végrehajtott programokra vonatkozó, megszűnt kötelezettségvállalási előirányzatok összege folyó árakon számítva 21 043 639 478 euró, amely megfelel a programok azon 2014-ben esedékes részeinek, amelyeket nem sikerült sem 2014-ben lekötni, sem 2015-re átvinni.

A jelentés üdvözli, hogy az előirányzatokat a lehető legnagyobb mértékben átvitték a 2015-ös pénzügyi évre, mivel ez elkerüli a tagállamok, a régiók és az operatív programok tekintetében a tisztességtelen elbánást, felgyorsítja a kohéziós politika végrehajtását és teljesítését, valamint elősegíti a kifizetések többéves pénzügyi keretidőszak végére történő koncentrálódásának elkerülését.

A Fidesz-KDNP delegációja a Néppárt álláspontjával összhangban támogatja a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ След като на 15 април 2015 г. гласувахме предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020, с което приспособихме горните граници на МФР, с настоящия проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020, Европейският парламент дава съгласието си съответните бюджетни кредити за 2014 г. да бъдат променени, за да може неизползваните ресурси през 2014 г. да бъдат прехвърлени и използвани в бюджета за 2015 г.

Подкрепих настоящото предложение, защото пренасяйки бюджетните кредити от 2014 г. на 2015 г., ще предотвратим забавянето в плащанията по много оперативни програми, което би имало отрицателни последици за регионите и градовете, а следователно и за европейските граждани.

Наред с подкрепата ми, искам за пореден път да призова Комисията да обръща специално внимание на най-слаборазвитите региони в Европейския съюз, както е предвидено в член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В бедните региони всеки евроцент европейска инвестиция се цени и ползите от членството в Европейския съюз са най-видими.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση διότι η δυνατότητα αξιοποίησης πιστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτή η ενέργεια δεν αποτελεί λογιστικό τέχνασμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a többéves pénzügyi keret módosítását. Ez szükséges ahhoz, hogy a 2014–2020 keretköltségvetésből eddig fel nem használt kötelezettségvállalási előirányzatok – melyek 21,1 milliárd eurót tesznek ki – a következő évek költségvetésébe átcsoportosításra kerülhessenek.

Ez a helyzet a kohéziós, vidékfejlesztési és halászati operatív programok és az ezekre vonatkozó szabályozás késedelmes elfogadása miatt alakult ki, amely jelentős részben az Európai Bizottság időhúzásának tudható be.

Kérem ezért a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent a még elfogadás előtt álló tagállami kohéziós, vidékfejlesztési és halászati operatív programok gyors jóváhagyása érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O artigo 19.º do Regulamento QFP prevê uma revisão do quadro financeiro plurianual caso se verifiquem atrasos na adoção de regras ou programas no âmbito da gestão partilhada, a fim de proceder à transferência das dotações não utilizadas em 2014 para anos subsequentes, para além dos limites máximos de despesas correspondentes, sendo que, no ano passado, rondou mais de 21 mil milhões euros.

Considero que a prática deveria ser que as dotações não utilizadas num exercício deviam ser transferidas para o exercício seguinte, a fim de contribuírem para a criação de emprego e o crescimento, o que asseguraria que os compromissos assumidos no QFP fossem respeitados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto negativamente su tale modifica del QFP vista l'adozione tardiva dei regolamenti della politica di coesione per il periodo 2014-20, che ha comportato l'impossibilità di adottare tempestivamente tutti i programmi operativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η δυνατότητα αξιοποίησης πιστώσεων που δε χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια δεν αποτελεί λογιστικό τέχνασμα. Η ψήφος μου είναι υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal to transfer the bulk of the allocations that were not used in 2014 to 2015, as adopted with unanimity in the Committee on Budgets.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke rendelkezik a többéves pénzügyi keret új szabályok vagy a megosztott igazgatással végrehajtott programok késedelmes elfogadása esetén történő felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele.

A 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti megosztott igazgatással végrehajtott programokra vonatkozó, megszűnt kötelezettségvállalási előirányzatok összege folyó árakon számítva 21 043 639 478 euró, amely megfelel a programok azon 2014-ben esedékes részeinek, amelyeket nem sikerült sem 2014-ben lekötni, sem 2015-re átvinni.

A jelentés üdvözli, hogy az előirányzatokat a lehető legnagyobb mértékben átvitték a 2015-ös pénzügyi évre, mivel ez elkerüli a tagállamok, a régiók és az operatív programok tekintetében a tisztességtelen elbánást, felgyorsítja a kohéziós politika végrehajtását és teljesítését, valamint elősegíti a kifizetések többéves pénzügyi keretidőszak végére történő koncentrálódásának elkerülését.

A Fidesz-KDNP delegációja a Néppárt álláspontjával összhangban támogatja a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 propone un aumento de 16 476,4 millones de euros en créditos de compromiso en 2015 para los diferentes fondos en régimen de gestión compartida, así como un aumento de 2,5 millones de euros para el Instrumento de Ayuda de Preadhesión. Es fundamental para los ciudadanos europeos y para la economía de todos los Estados miembros que los créditos no utilizados en el ejercicio 2014 puedan transferirse a ejercicios siguientes con el fin de contribuir a la creación de empleo y al crecimiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Dichiaro il mio voto favorevole alla relazione dell'onorevole Gardiazabal Rubial sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015.

Trovo importante ricordare, come fa la relazione, che per i cittadini europei e per le economie di tutti gli Stati membri è essenziale che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi, al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita, e questo soprattutto per accelerare l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht der Kollegin Gardiazábal Rubial zur Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 gestimmt, weil es sich um einen technischen, insgesamt gut ausgewogenen Prozess des Berichtigungshaushaltes handelt, den ich in dieser Form unterstütze.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Popieram sprawozdanie pani poseł Gardiazabal Rubial w sprawie projektu budżetu korygującego UE nr 2/2015. Uważam za niezbędne – dla obywateli oraz gospodarek wszystkich państw członkowskich – by niewykorzystane w 2014 r. środki w wysokości 21 mld euro mogły zostać przeniesione na kolejne lata. Jest to też istotny zastrzyk finansowy dla dalszego rozwoju i realizacji nadrzędnego celu, jakim jest powstanie nowych miejsc pracy i stymulacja gospodarcza.

Obserwując na przestrzeni lat pracy w Komisji Budżetowej Komisję Europejską i państwa członkowskie, nie zauważam wyraźnej skłonności do rygorystycznego przestrzegania zarządzania finansami. Ogólny poziom błędu od 2009 r. stale rośnie, a w 2013 r. oszacowano go aż na 4,7%. Popieram zawarty w sprawozdaniu pomysł wymuszania większej przejrzystości ze strony państw członkowskich we współpracy z Komisją i w razie stwierdzenia niewywiązywania się z zawartych postanowień – ich karania.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of Draft amending budget No 2/2015. I believe it is crucial that the unused appropriations for 2014 can be transferred to the upcoming years in order to contribute to the creation of jobs and growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Aš balsavau už šį pranešimą, kuriuo yra pritariama Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos daliniam keitimui, tam, kad būtų patikslinama finansinė programa ir nepanaudotas lėšas būtų galima perskirstyti į kitus biudžetinius metus.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke rendelkezik a többéves pénzügyi keret új szabályok vagy a megosztott igazgatással végrehajtott programok késedelmes elfogadása esetén történő felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele.

A 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti megosztott igazgatással végrehajtott programokra vonatkozó, megszűnt kötelezettségvállalási előirányzatok összege folyó árakon számítva 21 043 639 478 euró, amely megfelel a programok azon 2014-ben esedékes részeinek, amelyeket nem sikerült sem 2014-ben lekötni, sem 2015-re átvinni.

A jelentés üdvözli, hogy az előirányzatokat a lehető legnagyobb mértékben átvitték a 2015-ös pénzügyi évre, mivel ez elkerüli a tagállamok, a régiók és az operatív programok tekintetében a tisztességtelen elbánást, felgyorsítja a kohéziós politika végrehajtását és teljesítését, valamint elősegíti a kifizetések többéves pénzügyi keretidőszak végére történő koncentrálódásának elkerülését.

A Fidesz-KDNP delegációja a Néppárt álláspontjával összhangban támogatja a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke rendelkezik a többéves pénzügyi keret új szabályok vagy a megosztott igazgatással végrehajtott programok késedelmes elfogadása esetén történő felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele.

A 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti megosztott igazgatással végrehajtott programokra vonatkozó, megszűnt kötelezettségvállalási előirányzatok összege folyó árakon számítva 21 043 639 478 euró, amely megfelel a programok azon 2014-ben esedékes részeinek, amelyeket nem sikerült sem 2014-ben lekötni, sem 2015-re átvinni.

A jelentés üdvözli, hogy az előirányzatokat a lehető legnagyobb mértékben átvitték a 2015-ös pénzügyi évre, mivel ez elkerüli a tagállamok, a régiók és az operatív programok tekintetében a tisztességtelen elbánást, felgyorsítja a kohéziós politika végrehajtását és teljesítését, valamint elősegíti a kifizetések többéves pénzügyi keretidőszak végére történő koncentrálódásának elkerülését.

A Fidesz-KDNP delegációjának tagjaként a Néppárt álláspontjával összhangban támogatom a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. Voto a favor. Como miembro titular de la Comisión de Presupuestos considero necesarias las sugerencias de la Comisión de Desarrollo Regional con respecto al marco financiero plurianual, lo que facilitaría la adopción de programas necesarios para la política de cohesión; la Comisión de Desarrollo Regional solicita asimismo la transferencia de créditos de compromiso que no se llegaron a utilizar en 2014 debido a la adopción tardía de programas en gestión compartida, también en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt izmjene proračuna br. 2/2015: revizija višegodišnjeg financijskog okvira za 2014. – 2020. s obzirom da je takva revizija višegodišnjeg financijskog okvira standardni postupak na početku svakog razdoblja VFO-a i da odgovarajući nacrt izmjene proračuna s njom treba biti usklađen.

Time se osigurava da se neiskorištena odobrena sredstva za 2014. prenesu na sljedeće godine i tako doprinesu otvaranju radnih mjesta i poticanju rasta. Time se osigurava iskorištenje sredstva kohezijske politike s obzirom da svi operativni programi država članica nisu usvojeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Eider Gardiazabal concernant le budget rectificatif pour 2015 de l’Union européenne proposé par la commission et le conseil. Ce rapport félicite la décision du conseil et de la commission de réaffecter les crédits non utilisés en 2014 au budget de 2015. Et rappelle qu’il est essentiel pour les citoyens et les états membres que les crédits non utilisés en 2014 soit ré imputés au budget 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif au budget rectificatif de l’Union européenne pour l’exercice 2015 qui prévoit, entre autres, une révision du cadre financier pluriannuel en cas d'adoption tardive de règles ou de programmes en gestion partagée, de sorte que les dotations non utilisées en 2014 soient transférées aux années ultérieures.

Je me félicite de l’adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which provides for the transfer of unused commitment appropriations of EUR 21.1 billion from 2014 to subsequent years, including EUR 16.5 billion to the 2015 budget. This revision of the multiannual financial framework (MFF) and the adoption of Draft Amending Budget No 2 are necessary in order to implement the 300 EU programmes for which the 2014 allocation has not been used, due to the late agreement on the 2014-2020 MFF. This revision concerns all EU Member States. At the end of last year, only 39% of programmes had been adopted, and so I welcome this transfer of appropriations, which allows the 300 programmes that were postponed to be adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal as it does provide a practical solution for implementation of delayed operational programmes and the overall size of the multiannual financial framework (MFF) 2014-2020 remains unchanged.

 
  
MPphoto
 
 

  Jude Kirton-Darling (S&D), in writing. ‒ Today Parliament voted to ensure that EU citizens and our regions do not miss out on key investment which has been delayed as a result of our governmentʼs incompetence.

In 2010, the Tory-Liberal Democrat coalition unilaterally abolished the English Regional Development Agencies and created Local Enterprise Partnerships, seemingly with total disregard for the impact of this decision on EU funding.

Leaving regions like mine – the North-East of England – unable to access the EU funds allocated: funds to address unemployment, grow businesses and provide training.

Today, we have made sure that the North-East will not lose a penny of the GBP 724 million allocated to us up to 2020, but now we need to get that investment unblocked and out to where it is needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke rendelkezik a többéves pénzügyi keret új szabályok vagy a megosztott igazgatással végrehajtott programok késedelmes elfogadása esetén történő felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2014-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő felső kiadási határokat meghaladó mértékű átvitele.

A 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti megosztott igazgatással végrehajtott programokra vonatkozó, megszűnt kötelezettségvállalási előirányzatok összege folyó árakon számítva 21 043 639 478 euró, amely megfelel a programok azon 2014-ben esedékes részeinek, amelyeket nem sikerült sem 2014-ben lekötni, sem 2015-re átvinni.

A jelentés üdvözli, hogy az előirányzatokat a lehető legnagyobb mértékben átvitték a 2015-ös pénzügyi évre, mivel ez elkerüli a tagállamok, a régiók és az operatív programok tekintetében a tisztességtelen elbánást, felgyorsítja a kohéziós politika végrehajtását és teljesítését, valamint elősegíti a kifizetések többéves pénzügyi keretidőszak végére történő koncentrálódásának elkerülését.

A Fidesz-KDNP delegációja a Néppárt álláspontjával összhangban támogatja a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. ‒ Az EU-s csatlakozástól napjainkig iszonyatos veszteségeket szenvedett el hazám, hiszen gyártókapacitásainkat megszüntették, gyárainkat széthordták, lebontották, külpiacainkat elhappolták, mezőgazdaságunkat szétrombolták.

Cserébe kapunk némi alamizsnát különféle jogcímeken, amiből import térkővel burkolhatjuk a köztereket és WIFI-t biztosíthatunk a buszmegállóban, ahol napi 3 járat fordul meg és hasonlók.

A jóváhagyások elhúzódása miatt, a tárgyévben gyakran nem sikerül kifizetni bizonyos programokat, ezért felhasználatlan források maradnak, amelyeket azután a következő évekre kell átvinni. Ezek a hátralékok az elmúlt években halmozódtak, így a javaslatot meg kellett szavaznom, hogy legalább az elvégzett munka után a vállalkozóinkat kifizethessék.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. Dado que en 2014 no se pudo adoptar una cantidad significativa de programas, en 2014 caducaron los créditos de compromiso, por importe de 21 000 millones de euros, destinados a los programas de gestión compartida. La Comisión propone transferir estas asignaciones, que no se utilizaron en 2014, al año 2015. La revisión ajusta los límites máximos del MFP y, en consecuencia, los créditos correspondientes se han presupuestado para 2015 a través del PPR nº 2/2015.

El Parlamento Europeo dio su dictamen conforme al ajuste de los límites máximos del marco financiero plurianual en la sesión de abril. Ahora toca votar los correspondientes créditos presupuestados para 2015 mediante este proyecto de presupuesto rectificativo nº 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La tardía implementación de varios programas de la UE (algunos tan importantes como los fondos de pesca, cohesión, sociales o de asilo) ha tenido como consecuencia que muchas de las transferencias presupuestarias asignadas para 2014 no pudieran utilizarse. El proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 continúa el procedimiento rutinario por el que los créditos no utilizados el año anterior se transfieren al presupuesto de este año, respetando las directrices generales del marco financiero plurianual.

Si bien lamento las consecuencias de este retraso, y a pesar de las limitaciones del presupuesto europeo, he votado a favor de este proyecto, facilitando que estas cantidades estén disponibles en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Europski parlament je na prošloj plenarnoj sjednici u Bruxellesu usvojio izmjenu višegodišnjeg financijskog okvira za 2014. - 2020. te tako odobrio prenošenje 21 milijarde eura neiskorištenih sredstava za 2014. na 2015., 2016. i 2017. godinu. Budući da usvajanje dijela operativnih programa kasni ovom izmjenom VFO-a, omogućit će se prenošenje neiskorištenih sredstava s ciljem rješavanja problema neplaćenih obveza prema državama članicama.

Izmjenom proračuna broj 2 za 2015. godinu predviđa se povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 16 milijardi eura za strukturne fondove u sklopu ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije (podnaslov 1.b), te programa u sklopu održivog razvoja (naslov 2.), sigurnosti i građanstva (naslov 3.). Izmjenom proračuna broj 2, predviđeno je i povećanje od 2,5 milijuna eura za Instrument pretpristupne pomoći u sklopu Globalne Europe (naslov 4.).

Smatram da će prenošenje ovih sredstava pomoći u ubrzanju provedbe programa u sklopu regionalne politike te tako pridonijeti stvaranju gospodarskog rasta i razvoja te u otvaranju novih radnih mjesta, zato podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή, διότι εκτιμώ ότι πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας - και για τους Ευρωπαίους πολίτες και για την οικονομία σε όλα τα κράτη μέλη - το να είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα επόμενα έτη, ούτως ώστε να συμβάλουν αυτές στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Ce vote sur le projet de budget rectificatif est la suite logique du vote du 15 avril sur le cadre financier pluriannuel. Dominique Martin s’est de nouveau abstenu sur ce vote car le raisonnement reste le même : 21 milliards de crédits n’ont pas été utilisés en 2014 en raison de l’adoption tardive des règlements et programmes concernant certains fonds européen. Bien que le problème des retards de paiements risque de s’aggraver, des fonds dont bénéficie la France, tel que le FEADER ou la pêche, figurent également dans les lignes budgétaires en cause : il est par conséquent plus juste de s’abstenir de nouveau.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La relazione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n.2/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 mi vede favorevole.

È giusto ricordare l'importanza cruciale dei fondi strutturali e d'investimento europei e dei relativi programmi, che sono un motore di crescita e occupazione negli Stati membri. Serve un'approvazione rapida che permetta un utilizzo efficiente dei fondi messi a disposizione. Per i cittadini europei e gli Stati membri è molto importante poter far sì che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi, al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 prevede il trasferimento della maggior parte delle risorse non impiegate per il bilancio 2015 a beneficio dei progetti di bilancio per gli esercizi 2016 e 2017.

Tale operazione contribuirà ad accelerare l'implementazione degli obiettivi previsti dalla politica di coesione, evitando, contestualmente, la concentrazione di pagamenti alla fine del periodo dell'attuale quadro finanziario pluriennale. La relazione della collega Rubial riassume adeguatamente questa necessità, ed è per questo motivo che ho deciso di sostenerla con voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Apoyo el informe que aprueba la Posición del Consejo relativa al proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 de la UE para el ejercicio 2015.

Los eurodiputados celebramos el hecho de que los créditos no utilizados en 2014 se transfirieran en la máxima medida posible al ejercicio 2015, lo que evitará un trato desigual entre ciertos Estados miembros, regiones y programas operativos, acelerará la aplicación y la realización de la política de cohesión y ayudará a evitar la concentración de pagos al final del periodo del marco financiero plurianual.

Eso sí, pedimos a la Comisión un control estricto de la aplicación para lograr que este proceso se lleve a cabo de forma eficaz con objeto de evitar problemas derivados del retraso en la aprobación de los programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Dem Berichtigungshaushaltsplan für die Änderung des mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2014–2020 verweigerte ich wie schon bei der letzten Abstimmung in Brüssel am 15.4.2015 meine Zustimmung. Es sollen nicht verwendete Mittel aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2015 verwendet werden. Diese Mittel wurden aber nicht ohne Grund nicht abgerufen und sollen daher auch nicht mit Zwang im Jahr 2015 ausgegeben werden, sondern wieder zu den einzelnen Mitgliedstaaten zurückfließen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport modifie le budget 2015 de l'UE afin de tenir compte de la révision du cadre financier pluriannuel 2014-2020 que le Parlement a voté lors de la précédente session. En principe intangible, ce cadre peut être révisé dans le cas où certains programmes n’avaient pas pu être lancés dès 2014. Plutôt que de perdre tous les crédits réservés pour 2014 pour ces programmes, cette modification permet de les reporter partiellement en 2015. Cela ne corrige qu’à la marge les insuffisances notoires de ce cadre financier pluriannuel marqué de surcroit par l’austérité. Et cela traduit une fois de plus l’imprévision qui règne dans la gestion budgétaire européenne. Plombés par les conditionnalités tatillonnes imposées par la Commission européenne, 21 milliards d'euros des programmes de l’UE n’ont pu être engagés en 2014. Il n'est ici question que d'en reporter 19 milliards. L'absence de planification budgétaire sérieuse sert donc aussi de prétexte à un nouveau tour de vis d'austérité moins deux miliards. Je vote contre ces manipulations qui n'améliorent en rien un budget initial déjà calamiteux.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A revisão do QFP e a adoção do presente POR n.º 2 são uma condição necessária para a adoção, em 2015, dos programas operacionais que o não foram e cuja dotação de 2014 não foi utilizada. As autorizações correspondentes devem, por conseguinte, ser reprogramadas para anos posteriores. Todos os 28 Estados-Membros são abrangidos por este exercício de reprogramação. Uma adoção rápida da revisão do QFP e do presente POR n.º 2 permitiria evitar mais atrasos na adoção dos programas operacionais e assegurar a boa execução dos programas que apoiam o crescimento e o emprego.

Com a proposta de alteração do Regulamento QFP do Conselho, as dotações de 2014 não utilizadas serão transferidas para anos subsequentes, através de uma revisão do limite máximo de autorizações das várias rubricas. Com base neste ajustamento do limite máximo, o presente POR apresenta os necessários pedidos de dotações de autorização em relação ao orçamento de 2015. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ Revisions of the Multiannual Financial Framework (MFF) Regulation are a standard procedure at the beginning of each MFF period. The adoption of this draft amending budget means that unused funds for 2014 can be transferred to subsequent years. I therefore voted in favour of this motion as it means that the majority of these unused funds will be used in 2015, thus accelerating the implementation and delivery of the cohesion policy across the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l'adoption du projet de budget rectificatif contribuant à la révision du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Il est essentiel pour les citoyens européens et pour l'économie dans son ensemble que les crédits toujours inutilisés depuis 2014 soient transférés aux exercices suivants. Cela permettra de contribuer à la création d'emplois et à la croissance. Ce report permettra également d'éviter des inégalités de traitement entre États membres, régions ou programmes.

Cet ajustement budgétaire nous rappelle l'incidence notable que peuvent avoir les impayés dans la mise en œuvre de projets porteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Vykonávanie a plnenie politiky súdržnosti pre blaho európskych občanov a hospodárstva všetkých členských štátov závisí od efektívneho zaobchádzania s vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami vo viacročnom finančnom rámci.

Aby nevyužité rozpočtové prostriedky z roku 2014 neprepadli, ale mohli sa presunúť do nasledujúcich rokov, je potrebná revízia nariadenia o VFR.

Vítam preto príslušnú revíziu, ktorá umožní, aby rozpočtové prostriedky nevyužité v roku 2014 boli v najvyššej možnej miere presunuté do rozpočtového roku 2015.

Zároveň však musím vyjadriť hlboké znepokojenie v súvislosti so skutočnosťou, že sa stále neprijal značný počet programov. Prieťahy pri prijímaní programov spôsobujú celkové oneskorenia vo vykonávaní politiky súdržnosti a jej cieľov a podrývajú dôveru občanov v jej fungovanie. Považujem preto za mimoriadne dôležité, aby boli do polovice roka 2015 prijaté všetky programy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome the fact that the unused appropriations for the year 2014 were transferred, to the maximum extent possible, to the financial year 2015 as this will avoid unfair treatment of certain Member States, regions and operational programmes, accelerate the implementation and delivery of Cohesion policy and help avoid the concentration of payments at the end of the MFF period.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I supported draft amending budget No 2/2015 dealing with the transfer of commitments under shared management, economic, social and territorial cohesion, sustainable growth, security and citizenship and global Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács rendelettervezete az Unió különböző pénzalapjaiból 2014-ig föl nem használt mintegy 21 milliárd euró későbbi évekre történő átvitelét és későbbi fölhasználását teszi lehetővé.

A tervezet az Európai Parlament jóváhagyása nélkül nem fogadható el.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A Comissão Europeia apresentou o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2015 que tem como objetivo transferir as verbas não gastas dos Fundos Estruturais e da Política Agrícola Comum de 2014 para 2015. Esta transferência de verbas deve-se ao atraso na aprovação dos Acordos de Parceria que são celebrados entre a Comissão Europeia e os 28 Estados-Membros.

Apoio o presente relatório e defendo que as dotações não utilizadas no exercício de 2014 devem ser totalmente transferidas para os anos subsequentes, a fim de contribuírem para a criação de emprego e o crescimento económico.

Gostaria ainda de salientar que a decisão de transferir as dotações não utilizadas de 2014 para 2015 terá de implicar uma abordagem flexível da Comissão, a fim de resolver eventuais dificuldades resultantes de um perfil financeiro irregular, que se deve à falta de autorizações de pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Ce vote concerne le projet de budget rectificatif faisant suite à l'adoption de la modification du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 pour permettre de transférer sur les années ultérieures les crédits d'engagement non utilisés en 2014 (21 milliards d'euros soit 15 % du budget pour 2014), conformément à l'article 19 du cadre financier pluriannuel.

Cette situation est liée au retard intervenu dans la conclusion de l'accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2014-2020, les actes juridiques fixant les règles d'exécution des fonds ayant été adoptés plus tard que prévu. Ces crédits d'engagement pour les programmes en gestion partagée sont donc tombés en annulation en 2014 et n'ont pu ni être engagés en 2014, ni être reportés à 2015.

S'il s'agit d'un rectificatif en apparence technique, ces reports d'une année sur l'autre viennent nourrir le stock des factures impayées (qui s'élève environ à 24 milliards d'euros fin 2014 en dépit des 4,8 milliards d'euros obtenus en trilogue fin 2014).

Malgré tout, nous sommes toujours en attente d'un plan d'apurement. Pendant ce temps, ce sont les collectivités territoriales qui en font les frais.

Par cohérence avec le vote sur le rapport Obrycht/Thomas, j'ai décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I believe this proposal provides a practical solution for the implementation of delayed operational programmes; 2014 allocations for unapproved UK programmes total EUR 1.25 billion.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui organise le transfert effectif de crédits d'engagement non utilisés en 2014 vers le budget 2015. Le principe de ce transfert, qui permet de ne pas perdre et de mettre rapidement en œuvre ces crédits relatifs aux Fonds structurels et d'investissement, a déjà été voté lors de la précédente session plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Con questa relazione prendiamo atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 presentato dalla Commissione ed intendiamo sottolineare quanto sia fondamentale, per tutti i cittadini europei e per le economie di tutti gli Stati membri, che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita.

Non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione per l'impatto a lungo termine che questo rinvio di un anno avrà sulla situazione generale dei pagamenti. Cogliamo, quindi, ancora una volta, questa occasione per invitare la Commissione a monitorare più attentamente l'esecuzione ed a fare tutto il possibile per evitare i mancati pagamenti di impegni assunti, presentando opportune proposte volte ad adeguare se necessario i livelli annuali degli stanziamenti di pagamento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento QFP. È necessario trovare un accordo su questo progetto di bilancio rettificativo in tempo utile, al fine di consentire una rapida adozione di tutti i programmi in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ L'adozione tardiva dei regolamenti della politica di coesione per il periodo 2014-2020 ha comportato l'impossibilità di adottare tempestivamente tutti i programmi operativi. Nella scorsa plenaria, quindi, per non perdere gli stanziamenti del 2014, si è deciso di rivedere l'allegato del regolamento (UE, EURATOM) n.1311/2013 trasferendo gli stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 al bilancio 2015.

Vista l'enorme rilevanza che i fondi europei rivestono in questo momento di crisi economico-finanziaria per l'Italia, e per l'Europa nel suo insieme, ho dato la mia approvazione al progetto di bilancio rettificativo n.2/2015 recante modifica del quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia deoarece, prin textul său, invocă necesitatea de a se putea transfera creditele neutilizate din bugetul exercițiului 2014 în bugetele exercițiilor următoare, această măsură fiind vitală pentru cetățenii europeni și pentru economia tuturor statelor membre, deoarece în acest mod se poate aduce o contribuție la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică, două dintre obiectivele majore ale UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. ‒ A javaslat értekmében a további források állnak majd rendelkezésre a felzárkóztatási és a szociális alapokra. Ez megítélésem szerint hozzájárul az unión belüli különbségek csökkentéséhez és munkahelyek létrejöttéhez. Szintén támogatom, hogy a pénzügyi tervezés területén rugalmas megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy elkerüljük a források elvesztését vagy rendszertelen ütemű elköltését.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Dem Berichtigungshaushaltsplan für die Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 verweigerte ich wie schon bei der letzten Abstimmung in Brüssel am 15.4.2015 meine Zustimmung. Es sollen nicht verwendete Mittel aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2015 verwendet werden. Diese Mittel wurden aber nicht ohne Grund nicht abgerufen und sollen daher auch nicht mit Zwang im Jahr 2015 ausgegeben werden, sondern wieder zu den einzelnen Mitgliedstaaten zurückfließen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin eelnõu, kuna mitmeaastase finantsraamistiku muutmise tulemusel saab kanda 2015. aastasse üle programmid, mis seni veel vastu võtmata, kuid mille jaoks soovitakse kasutada 2014. aastal eraldatud raha. See võimaldab nende programmidega edasi liikuda ning toetab majanduskasvu ja töökohtade loomist.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ La Commissione ritiene fondamentale l'adozione quanto più rapida possibile del PBR n. 2/2015, che è una condizione necessaria ai fini dell'approvazione dei programmi, compresi quelli della politica di coesione, per i quali non è stato possibile utilizzare gli stanziamenti nel 2014. Ricorda a tale proposito l'importanza dei fondi strutturali e di investimento europei e dei relativi programmi, quali fonte cruciale di investimenti, crescita e occupazione negli Stati membri; accoglie con favore la logica complessiva della proposta di riportare al 2015 le dotazioni rimaste inutilizzate nel 2014 per la sottorubrica 1b – Coesione economica, sociale e territoriale, onde garantire una parità di trattamento tra i programmi adottati secondo la procedura di riporto e quelli che dovrebbero essere adottati nel 2015 sulla base della revisione del QFP e della proposta di bilancio rettificativo n. 2/2015. Per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Nacrt izmjene proračuna br. 2/2015 kojim se izmjenjuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.– 2020. potrebno je usvojiti radi omogućavanja korištenja neiskorištenih sredstava iz 2014. godine ponajprije u 2015., a zatim i u 2016. i 2017. godini.

Upravo će revizija višegodišnjeg financijskog okvira omogućiti brzo donošenje svih operativnih programa koji nisu usvojeni u 2014. godini, među kojima je i hrvatski program ruralnog razvoja, te stoga podržavam ovo izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Cet amendement au budget fait suite au rapport Obrycht-Thomas adopté à la première session d'avril. Il s'agit d'une simple décision opérationnelle. Dans la mesure où je m'étais abstenu sur le rapport, c'est logiquement et pas souci de cohérence que je m'abstiens également sur cet amendement.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Člankom 19. Uredbe o VFO-u predviđa se revizija višegodišnjeg financijskog okvira u slučaju zakašnjelog donošenja pravila ili programa u okviru podijeljenog upravljanja radi prijenosa neiskorištenih sredstava iz 2014. na predstojeće godine, a koja su veća od odgovarajućih gornjih granica rashoda.

Obzirom da je u financijsku godinu 2015. prenesen maksimalan iznos odobrenih sredstava jer će se na taj način izbjeći nepošteno postupanje prema državama članicama, regijama i operativnim programima, ubrzati provođenje i ostvarivanje kohezijske politike i izbjeći gomilanje plaćanja na kraju razdoblja VFO-a, podržavam predloženi nacrt izmjene proračuna br. 2/2015: izmjena višegodišnjeg financijskog okvira za 2014.– 2020.

Istovremeno, dijelim zabrinutost dugoročnim utjecajem te jednogodišnje odgode na opće stanje u vezi s plaćanjima te se pridružujem pozivima Komisiji da pomno nadzire izvršenje proračuna i poduzme sve što može da, u slučaju potrebe i u skladu s relevantnim odredbama Uredbe o VFO-u, podnese odgovarajuće prijedloge o prilagodbi godišnjih razina odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se izbjegla lavina nepodmirenih računa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Imajući na umu činjenicu da je za europske građane i gospodarstva u svim državama članicama ključno da se neiskorištena odobrena sredstva za 2014. prenesu na sljedeće godine i na taj način doprinesu otvaranju radnih mjesta i poticanju rasta kao i činjenicu da je u financijsku godinu 2015. prenesen maksimalan iznos odobrenih sredstava kako bi se izbjeglo nepošteno postupanje prema državama članicama, regijama i operativnim programima, ubrzalo provođenje i ostvarivanje kohezijske politike te izbjeglo gomilanje plaćanja na kraju razdoblja VFO-a, podržao sam nacrt izmjene proračuna br 2/2015.

Međutim, dijelim zabrinutost po pitanju dugoročnog utjecaja te jednogodišnje odgode na opće stanje u vezi s plaćanjima te također apeliram na Komisiju da pomno nadzire izvršenje proračuna i poduzme sve što može da, u slučaju potrebe i u skladu s relevantnim odredbama Uredbe o VFO-u, podnese odgovarajuće prijedloge o prilagodbi godišnjih razina odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se izbjegla lavina nepodmirenih računa.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. – La revisione del quadro finanziario pluriennale è una procedura standard all'inizio di ogni periodo del QFP e, di conseguenza, il progetto di bilancio rettificativo deve essere allineato alla revisione. È a vantaggio dei cittadini europei e delle economie di tutti gli Stati membri il fatto che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi, al fine di contribuire agli obiettivi economici degli Stati membri ed alla possibile creazione di posti di lavoro e alla crescita.

Spero tuttavia che questo rinvio di un anno non avrà ripercussioni sulla situazione generale dei pagamenti. Per questo la Commissione deve vigilare e presentare opportune proposte volte ad adeguare, se necessario, i livelli annuali degli stanziamenti di pagamento, come peraltro previsto dalle disposizioni del regolamento QFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Après l’approbation du Conseil de l’Union, le Parlement a voté la révision du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Cette modification concerne le transfert effectif des crédits d’engagement non utilisés en 2014 dans le budget 2015. Je me suis exprimé en faveur de cette rectification qui va permettre de pouvoir utiliser ces crédits pour de nouveaux projets.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O projeto de orçamento retificativo n.º 2/2015 diz respeito à proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento do Quadro Financeiro Plurianual (QFP), de molde a autorizar a transferência das dotações não utilizadas em 2014, que em consequência de atrasos na adoção de regras ou programas no âmbito da gestão partilhada, não puderam ser autorizadas em 2014. Tais dotações para autorizações destinadas a programas em regime de gestão partilhada foram anuladas num montante de 21 043 639 478 EUR, a preços correntes. A presente resolução aprova o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2015 que prevê a transferência da maior parte dessas dotações para o orçamento de 2015, enquanto montantes inferiores serão integrados nos projetos de orçamento para os exercícios de 2016 e 2017. Assim, e por considerar que a transferência dessas dotações contribuirá para a criação de emprego e o crescimento, assim como acelerará a implementação e a concretização da Política de Coesão, votei favoravelmente a presente proposta de resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a revisão do regulamento QFB visto que constitui um procedimento ordinário no início de cada período. Neste caso, prevê que as transferências não utilizadas em 2014 sejam transferidas para 2015, a fim de contribuírem para a criação de emprego e crescimento. Contudo, manifesto a minha preocupação relativamente ao prazo médio de pagamentos aos fornecedores.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La revisión del Reglamento por el que se establece el marco financiero plurianual constituye un procedimiento habitual que se realiza al comienzo de cada periodo del MFP, y el proyecto de presupuesto rectificativo correspondiente debe ajustarse a esta revisión. En el ejercicio 2014, no se pudo adoptar una cantidad significativa de programas, motivo por el que caducaron créditos de compromiso para los programas de gestión compartida por importe de 21 000 millones de euros. La Comisión ha propuesto, y el Parlamento refrendado, que esos créditos se transfieran en la máxima medida posible al ejercicio 2015, lo que evitará un trato desigual entre ciertos Estados miembros, regiones y programas operativos, acelerará la aplicación y la realización de la política de cohesión y contribuirá a evitar la concentración de pagos al final del periodo del marco financiero plurianual. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le rapport dont il est ici question souligne le manque de fiabilité de certains contrôles réalisés par les États membres dans le cadre de la gestion partagée et des données qu'ils ont communiquées. J'ai voté en faveur de ce rapport car, du fait des réserves émises par la DG AGRI, la DG REGIO et la DG EMPL dans leurs rapports annuels d'activités respectifs, le Parlement ne peut pas garantir que les procédures de contrôle mises en place par la Commission et les États membres ont offert toutes les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité de toutes les opérations menées. Or, il en va là de la crédibilité des institutions européennes. Qui plus est, au fil des ans, la Commission et les États membres se sont montrés peu enclins au respect d'une gestion rigoureuse des finances. Le taux global d'erreur, estimé à 4,7 % en 2013, n'a pas cessé d'augmenter depuis 2009 (surtout, par exemple, dans les dépenses en matière de politique agricole commune, où le taux d'erreur est de 6,7 %). Le rapport que j'ai soutenu exige donc plus de transparence de la part des États membres coopérant avec la Commission et indique que la communication d'informations erronées de la part des États membres doit être sanctionnée.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del progetto di bilancio rettificativo in quanto ritengo che per i cittadini europei e per le economie di tutti gli Stati membri sia essenziale che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi, al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare contro per una questione di principio: in pratica l'intero quadro finanziario pluriennale non è stato programmato in modo realistico, al punto che, con provvedimenti come questo, le Istituzioni europee devono spostare i fondi ad anni successivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ La tardía implementación de varios programas de la UE (algunos tan importantes como los fondos de pesca, cohesión, sociales o de asilo) ha tenido como consecuencia que muchas de las transferencias presupuestarias asignadas para 2014 no pudieran utilizarse. El proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 continúa el procedimiento rutinario por el que los créditos no utilizados el año anterior se transfieren al presupuesto de este año, respetando las directrices generales del marco financiero plurianual.

Si bien lamento las consecuencias de este retraso, y a pesar de las limitaciones del presupuesto europeo, he votado a favor de este proyecto, facilitando que estas cantidades estén disponibles en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole in merito al progetto di modifica del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020. Considero questa rettifica urgente e necessaria per adottare nel 2015 i programmi e gli stanziamenti non utilizzati nel 2014 per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo per asilo, migrazione e integrazione e il Fondo per la sicurezza interna.

Sono convinto che nell'attuale situazione economica questa manovra di bilancio vada incontro all'esigenza di mantenere inalterato il ritmo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted with the majority of MEPs in favour of Draft amending budget No 2/2015. It is vital for European citizens and for the economies in all Member States that the unused appropriations for the year 2014 can be transferred to subsequent years in order to contribute to the creation of jobs and growth. The 2014 allocations for unapproved UK programmes total EUR 1.25 billion.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam nacrt izmjene proračuna br. 2/2015 jer su revizija višegodišnjeg financijskog okvira i donošenje nacrta izmjene proračuna br. 2 preduvjeti za donošenje programa u 2015. za koje dodijeljena sredstva iz 2014. nisu iskorištena.

Svih 28 država članica obuhvaćeno je reprogramiranjem, a odgovarajuće obveze reprogramirat će se u 2016. i 2017. godinu. Reprogramiranjem neće biti obuhvaćeni doprinosi instrumentu pretpristupne pomoći i instrumentu za susjedstvo zbog složenosti same procedure te utjecaja na širok spektar dionika istih. Brzim ostvarivanjem revizije višegodišnjeg financijskog okvira te donošenjem nacrta izmjene proračuna br. 2 trebala bi se izbjeći daljnja kašnjenja u donošenju programa i osigurati nesmetana provedba programa kroz koje se podupire rast i zapošljavanje u cijeloj Uniji. Reprogramirana sredstva treba usmjeravati prema dugoročno održivim ulaganjima.

Trebamo prepoznati javne politike koje će ostvariti realan i stabilan rast europskog gospodarstva. Poticanje malih i srednjih poduzeća prema zelenim inovacijama, eko-dizajnu i jačanju učinkovitog korištenja resursa trebaju biti visoko na listi prioriteta Komisije. Zeleni poslovi i cirkularna ekonomija rješenje su za većinu ekonomskih poteškoća s kojima se suočavaju države članice. Pozivam Komisiju da se u reprogramiranju sredstava vodi upravo spomenutim argumentima.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Podporila som návrh opravného rozpočtu, pretože pre občanov EÚ a pre ekonomiku všetkých členských štátov je mimoriadne dôležité, aby sa rozpočtové prostriedky, ktoré neboli využité v roku 2014, mohli presunúť do nasledujúcich rokov a prispieť k tvorbe pracovných miesta a rastu. Aj keď revízia nariadenia o VFR je prakticky štandardný postup na začiatku každého obdobia VFR, musíme byť znepokojení dlhodobým vplyvom jednoročného odkladu na celkovú situáciu v oblasti platieb. Presun finančných prostriedkov môže vyvolať značný tlak na niektoré členské štáty, čo povedie k ťažkostiam s čerpaním prostriedkov. Preto musí Komisia poskytnúť členským štátom všetku potrebnú pomoc na prekonanie jestvujúcich problémov s čerpaním štrukturálnych fondov. Pri schvaľovaní opravného rozpočtu musíme súčasne upozorniť na to, že sa stále neprijal značný počet programov, čo môže spôsobiť ďalšie oneskorenie pri vykonávaní politiky čerpania fondov jednotlivými členskými štátmi v ďalších rokoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Zaradi poznega sporazuma o večletnem finančnem okviru 2014–2020 so bili številni pravni akti, ki vsebujejo določbe za izvajanje skladov, sprejeti šele decembra 2013. Naknadno je bilo v letu 2014 za vsak sklad sprejetih veliko izvedbenih in delegiranih aktov. Zato številnih programov deljenega upravljanja ni bilo mogoče sprejeti v letu 2014.

Odobritve, ki niso bile niti porabljene v letu 2014 niti jih ni bilo dovoljeno prenesti, bo treba prerazporediti v prihodnja leta z revizijo zgornjih mej večletnega finančnega okvira. Poleg revizije zgornjih mej večletnega finančnega okvira pa je bilo treba sprejeti tudi spremembo proračuna glede odobritev za prevzem obveznosti za leto 2015. Tako revizija kot sprememba proračuna sta predpogoja za sprejetje programov, ki sprožajo proračunsko obveznost in plačilo začetnega predhodnega financiranja.

V letu 2014 so zapadle odobritve za prevzem obveznosti za programe v okviru deljenega upravljanja v znesku 21 milijard EUR. Predlog spremembe proračuna št. 2/2015 zagotavlja prenos večjega dela teh odobritev neposredno v leto 2015, da se ohrani raven naložb v rast in delovna mesta ter zagotovi čim prejšnje plačilo dolgov iz obdobja 2007–2013, zato sem ta predlog na glasovanju podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Podporujem možnosť presunutia rozpočtových prostriedkov nevyužitých v roku 2014 do rozpočtového roku 2015. Takéto opatrenie môže pomôcť tvorbe pracovných miest, ako aj ekonomickému rastu. Napriek tomu považujem za nevyhnutné, aby Komisia pozorne monitorovala oblasť platieb a zabezpečila efektívne využitie prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržao sam nacrt izmjene proračuna budući da se člankom 19. Uredbe o VFO-u predviđa revizija višegodišnjeg financijskog okvira u slučaju zakašnjelog donošenja pravila ili programa u okviru podijeljenog upravljanja radi prijenosa neiskorištenih sredstava iz 2014. na predstojeće godine, a koja su veća od odgovarajućih gornjih granica rashoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the multiannual financial framework. The draft amending budget will allow funding delayed from 2014 to be allocated to the 2015 budget year, which will give support to programmes across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. – I voted in favour of the revision Draft amending budget NO. 2/2015 as it will allow the redistribution of the multiannual financial framework for the years 2014-2020. Due to the postponement of the final agreement on the Multiannual Financial Framework for the period from 2014-2020, the legal provisions needed for the implementation of funding of various programmes were delayed and as a consequence, all of the funds allocated to the programmes were not used. Funds will be transferred to various programmes including the European Social Fund, Youth Employment Initiative, the Cohesion Fund, European Regional Development Fund, the Rural Development Fund and others. The unused and non-transferable funds intended for the year 2014 amount to over 21 billion euro, equivalent to almost 15% of the budget for 2014. The planned revision of the budget will thus allow full implementation of funds that were intended for the various programmes in 2014 to be used in 2015 and beyond.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože nesúhlasím s presunom nevyužitých finančných prostriedkov z roku 2014 do ďalších rokov. Európska únia dlhodobo míňa peniaze daňovníkov zúfalo neefektívne, bez akejkoľvek sebareflexie. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako aspoň časť peňazí daňovníkov uchrániť pred ďalším plytvaním.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου ούτε αναφέρεται στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της για το έτος 2013, ούτε επικεντρώνεται στα επιχειρήματα για την απαλλαγή ή μη της Επιτροπής αλλά εστιάζει σε τρέχοντα θέματα και σε πολιτικές τοποθετήσεις, αλλοιώνοντας έτσι την έννοια της ίδιας της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du projet de budget rectificatif n° 2/2015: révision du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Je m'inquiète cependant de ce qu'un nombre significatif de programmes soit encore en attente d'adoption. Il est essentiel que tous les programmes soient adoptés et lancés dès que possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržavam nacrt izmjene proračuna EU-a za 2015. i reviziju Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014.-2020., jer u skladu s revizijom Okvira mora biti i odgovarajuća izmjena proračuna. Jasno nam je da je krajnji cilj u upravljanju sredstvima proračuna smanjivanje društvenih i gospodarskih razlika kao i promicanje održivog razvoja.

Smatram da su prijenos sredstava te rebalans proračuna nužne mjere za nastavak isplate sredstava u okviru predujma za zakašnjele programe kako bi se u konačnici potaknuo rast, otvorila nova radna mjesta te pridonijelo jačanju institucionalnih kapaciteta. Poteškoće koje se mogu pojaviti tijekom prijenosa neiskorištenih sredstava, a koje mogu stvoriti dodatni pritisak prilikom njihove daljnje apsorpcije, zahtijevaju da se državama članicama, a osobito onim siromašnijima, pruži regulatorna pomoć.

Postoji realna potreba za nastavkom financijske pomoći kao i za realizacijom projekata u mnogim članicama koje su u nezavidnom položaju, jer u velikom broju slučajeva sredstva iz tih fondova predstavljaju jedine vanjske investicije u pojedina područja, stoga sam glasovala za ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A 2014-ig felhasználásra nem került közel 21 milliárd euró későbbi évekre történő átcsoportosítását fogalmazza meg a tanácsi rendelet. Az Európai Parlament jóváhagyása szükséges, ezért fontos a szabályozás módosítása, amelyet én is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta rectificación parcial del presupuesto anual, necesaria debido a los retrasos en la aplicación de la nueva generación de Fondos Estructurales, ya que el aumento de este año corresponde a una reducción de los créditos en el presupuesto del año pasado y es una disfunción que era necesario corregir.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ En abril, el Parlamento Europeo dio su consentimiento para la revisión del marco financiero plurianual. Esta revisión contempla la transferencia de los créditos de compromiso no utilizados. Hablamos de una revisión para transferir aquellos fondos comprometidos y no utilizados debido a la tardía adopción de los programas estructurales para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad Interior, por lo que su aprobación es bienvenida.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ La tardía implementación de varios programas de la UE (algunos tan importantes como los fondos de pesca, cohesión, sociales o de asilo) ha tenido como consecuencia que muchas de las transferencias presupuestarias asignadas para 2014 no pudieran utilizarse. El proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 continúa el procedimiento rutinario por el que los créditos no utilizados el año anterior se transfieren al presupuesto de este año, respetando las directrices generales del marco financiero plurianual.

Si bien lamento las consecuencias de este retraso, y a pesar de las limitaciones del presupuesto europeo, he votado a favor de este proyecto, facilitando que estas cantidades estén disponibles en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik heb mijn goedkeuring verleend aan dit verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ As dotações que não puderam ser utilizadas em 2014 e que não transitaram para 2015 são muito significativas, totalizando mais de 21 milhões de euros, equivalentes a 15% do Orçamento de 2014. Este projeto de orçamento retificativo prevê que a maior parte da verba seja atribuída ao orçamento de 2015, significando um aumento de 16 milhões de euros em dotações para autorizações, para o conjunto dos fundos em regime de ação partilhada.

Este orçamento, no entanto, propõe também um aumento de 2,5 milhões de euros para o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão. Tratando-se de um instrumento que visa a implementação de políticas económicas e sociais para que os países candidatos se alinhem pelas regras, políticas e práticas da EU, encontram-se entre as políticas e medidas financiadas por este instrumento as mesmas que contribuíram e continuam a contribuir hoje para a destruição dos setores produtivos de países como Portugal, tais como o alinhamento progressivo com as regras do mercado interno, do pacto de estabilidade e da estratégia Europa 2020, cujos objetivos são continuar a privatizar ainda mais empresas, alargando esse processo também a serviços públicos, e a liberalizar setores da economia fundamentais para a vida dos trabalhadores e dos povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Dem Berichtigungshaushaltsplas für die Änderung des mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2014–2020 verweigerte ich wie schon bei der letzten Abstimmung in Brüssel am 15.4.2015 meine Zustimmung. Es sollen nicht verwendete Mittel aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2015 verwendet werden. Diese Mittel wurden aber nicht ohne Grund nicht abgerufen und sollen daher auch nicht mit Zwang im Jahr 2015 ausgegeben werden, sondern wieder zu den einzelnen Mitgliedstaaten zurückfließen.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat Raportul referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015. Sunt de acord cu poziția exprimată de raport în ceea ce privește necesitatea unei monitorizări mai atente din partea Comisiei a execuției bugetare, astfel încât să fie evitată acumularea unui volum tot mai mare de facturi neplătite. În contextul deciziei de a transfera majoritatea creditelor neutilizate din exercițiul 2014 în exercițiul 2015, agreez propunerea adresată Comisiei de a avea o abordare flexibilă pentru a face față posibilelor dificultăți rezultate dintr-un profil financiar inegal, care ar putea duce la angajamente neutilizate în perioada 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2015 za proračunsko leto 2015, Oddelek III – Komisija sem glasoval, ker se predlog spremembe proračuna št. 2/2015 nanaša na predlog uredbe Sveta o spremembi uredbe o večletnem finančnem okviru (COM(2015)0015) in ker člen 19 uredbe o večletnem finančnem okviru omogoča revizijo tega okvira v primeru poznega sprejetja pravil ali programov v okviru deljenega upravljanja za prenos dodeljenih sredstev, ki niso porabljena v letu 2014, na naslednja leta. Za evropske državljane in gospodarstva v državah članicah je pomembno, da se lahko neporabljene odobritve za leto 2014 prenesejo v naslednja leta, da bi tako prispevali k ustvarjanju delovnih mest in rasti. Ker so bile neporabljene odobritve za leto 2014 v največji možni meri prenesene v proračunsko leto 2015, bomo pospešili izvajanje kohezijske politike ter zmanjšali kopičenja plačil ob koncu večletnega finančnega okvira.

 

8.3. Разгръщането на бордовата система eCall (A8-0053/2015 - Olga Sehnalová)
Видеозапис на изказванията
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já u bodu eCall chci pouze konstatovat na mikrofon, že jsem nemohl hlasovat z důvodu nefunkční karty, tedy doplním své hlasování, jinak bych u pozměňovacího návrhu skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu hlasoval proti, byť myšlenku systému eCall jako takovou podporuji. Ale opět opakuji, nebylo mi umožněno hlasování z důvodu nefunkčnosti mé karty.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Mlinar (ALDE). Ich habe den Änderungsantrag zum On-/Off-Button im eCall-System miteingebracht und damit auch dafür gestimmt. Wie alle bin natürlich auch ich für mehr Verkehrssicherheit, aber wir müssen wirklich darauf aufpassen, nicht bei jeder zusätzlichen Regelung immer mehr unserer Freiheiten zu opfern. Egal ob bei der Vorratsdatenspeicherung oder allgemein bei dem, was uns als Terrorbekämpfung verkauft wird, leider auch beim eCall: Immer geht es in Richtung gläserner Mensch. Und als liberale Abgeordnete stehe ich dem strikt entgegen.

Das damit beschlossene eCall-System soll es ermöglichen, überall in der EU Autofahrerinnen und Autofahrern im Falle eines Unfalls schnelle Hilfe zu leisten. Aber genau wie viele andere befürchte auch ich, dass das im Fahrzeug installierte System unseren Standort kontinuierlich verfolgt, unser Fahrverhalten überwacht und damit unsere Privatsphäre beeinträchtigt. Wenn ich als Argument höre, dass es sich um ein schlafendes System handelt, bei dem ohnehin alles gelöscht wird, schrillen bei mir die Alarmglocken. Auch ein schlafender Tiger ist ein Tiger. Und wie mit unseren Daten umgegangen wird, sehen wir fast jeden Tag. Warum man mündigen Bürgerinnen und Bürgern nicht die Wahl geben will, dieses System mit einem On-/Off-Button selbst zu beurteilen, verstehe ich nicht.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). Gospodine predsjedniče, gotovo 30 000 ljudi svake godine smrtno strada na europskim prometnicama. Broj ozlijeđenih višestruko je veći. Šokantni su to podatci i pozivaju na hitno djelovanje.

Elektronski poziv je primjeren odgovor koji može umanjiti ove tragične brojke jer će omogućiti automatski poziv službi hitne pomoći u trenutku nesr