Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2113(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0094/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0094/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.52
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0161

Συζητήσεις
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.52. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
MPphoto
 
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

Si bien soy contrario a la misión y a los objetivos de Frontex, ya que rechazo la externalización de las fronteras para blindar una Europa Fortaleza, el Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), por eso he votado a favor de aprobar la gestión del mismo

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (NI), par écrit. – J'ai voté contre la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013.

En effet, il est regrettable que l'Agence n'ait pas adopté une politique claire, globale et objective pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

D'autre part il est inquiétant que 32 millions d'euros, soit 35 % des crédits engagés en 2013 aient été reportés à 2014. Cela souligne la nécessité pour l'Agence de prendre des mesures rapides afin de mieux contrôler le financement de ses activités pluriannuelles opérationnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. – Le rapport appelle à octroyer décharge et j’ai décidé de voter contre.

L’agence n'a pas adopté de politique claire, globale et objective pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

Il est inquiétant que 32 millions d'euros, soit 35 % des crédits engagés en 2013, aient été reportés à 2014, même si selon le rapport de la Cour, le caractère pluriannuel des opérations de l'Agence et le risque accru d'événements imprévus constituent un défi particulier au regard de la planification et de l'exécution du budget annuel. Néanmoins, le suivi du budget doit être amélioré afin de réduire le niveau des reports. L'Agence doit prendre des mesures rapides afin de mieux contrôler le financement de ses activités pluriannuelles opérationnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ The UKIP position, as on all of the votes on the discharge for 2013, was to vote against the granting of discharge. As a Party opposed to the UK's membership of the European Union, which has raised concerns over the spending of taxpayers' money, the Party felt that to do anything other than vote against discharge would send out completely the wrong message to the constituents we were elected to represent.

I therefore voted against the granting of discharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai donné quitus à cette institution car son focntionnement ne semblait selon l'avis de la commission de contrôle budgétaire contrevenir aux grands principes de bonne gestion de finances publiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už 2013 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai (FRONTEX) .Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl FRONTEX 2013 m. finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, todėl nėra priežasčių nesuteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo už 2013 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport de pure complaisance.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe sobre Frontex porque pone el dedo en la llaga sobre los aspectos más críticos de sus procedimientos internos y establece plazos para corregir las disfunciones más importantes, especialmente en lo que respecta a la prevención de conflictos de intereses. Es muy importante que currículos y declaraciones de intereses de sus directivos deban publicarse antes de septiembre de este año.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. ‒ Le Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 n'est pas acceptable.

En effet, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ne semble pas adopter une politique cohérente et lisible pour la prévention et la gestion d'éventuels conflits d'intérêts. Je ne puis que constater que pas moins de 35% des crédits engagés en 2013 ont été reportés à l'année suivante. Consciente du caractère pluriannuel des opérations de l'Agence et des difficultés rencontrées dans l'exécution de ces dernières, qui représentent une difficulté certaine de planification, je déplore néanmoins la médiocre suivie du budget, qui pourrait faire l'objet d'améliorations certaines notamment dans la réduction du niveau des reports.

Pour ces raisons, je suis opposée à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Considerando che dalla relazione della Corte dei Conti per due anni consecutivi non sono state trovate garanzie ragionevoli in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni dell'Agenzia e la stessa non ha ancora adottato una politica d'insieme chiara e obiettiva per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, non ho inteso sostenere col mio voto il discarico di FRONTEX.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He apoyado este informe dado que el Tribunal de Cuentas ha observado cómo se han implementado mejoras respecto a observaciones realizadas en ejercicios precedentes. Hay que señalar que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2013 dieron lugar a un porcentaje de ejecución presupuestaria del 97,75 % y que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 63,98 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas patvirtina Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai įvertino tai, kad pradėta taikyti keletas priemonių siekiant valdyti interesų konfliktų situacijas ir užkirsti joms kelią ir, be kita ko, nustatyta išsami drausminė procedūra. Taip pat paragino Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie tai, ar bus ar nebus priimta konkreti interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika, pagrįsta Komisijos gairėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I believe that FRONTEX plays a central role in the framework of the EU system and therefore should be properly funded.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Il testo chiede la concessione del discarico, di conseguenza il mio voto è stato negativo. I costi della burocrazia europea sono troppo alti e non giustificabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La tragedia che vivono giornalmente i migranti è sotto gli occhi di tutti e ritengo perciò che Frontex non sia riuscita a compiere a termine la sua missione. Ho quindi votato contro il discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai refusé d'accorder à Frontex la décharge sur l'exécution de son budget pour l'exercice 20130.

Outre son échec total dans la protection des frontières extérieures de l'UE - échec malheureusement tragiquement confirmé par l'actualité récente - l'agence, sur le plan budgétaire, s'est vue incapable d'adopter une politique claire, globale et objective pour la gestion et la prévention des conflits d'intérêts.

Ajoutons, par ailleurs, que 35% des crédits engagés en 2013 ont été reportés à 2014, ce qui représente clairement la difficulté pour Frontex de mener à bien la planification et l'exécution de son budget.

Au regard de ces mauvais résultats, tant sur le plan politique que budgétaire, il m'était impossible d'accorder à Frontex cette décharge et c'est pourquoi j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati Membri dell'Unione europea (FRONTEX), relativi all'esercizio 2013, ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni, ho espresso voto favorevole alla concessione del discarico per FRONTEX.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del discarico al bilancio dell'Agenzia europea, tenuto conto della relazione della Corte dei Conti sui conti annuali, la raccomandazione del Consiglio, la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Il mio voto riconosce anche l'importanza del ruolo svolto dall'Agenzia nel migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Frontex, como o tem demonstrado as tragédias recentes, desenvolve o seu trabalho em estreita colaboração com os Estados-Membros. Não só se encontrando dependente destes como fortemente condicionada pelas necessidades impostas pela realidade. Apesar deste enquadramento, não é de todo admissível que pelo segundo ano consecutivo o Tribunal de Contas apresente dúvidas sobre a legalidade e regularidade das transacções da Agência, muito em particular no que respeita às subvenções no âmbito das operações Terra/Mar/Ar.

Apesar de já serem conhecidas algumas medidas no sentido de resolver esta situação, sublinho a sua importância e urgência. O mesmo se diga da transparência que enfrenta ainda alguns obstáculos. Espero, também aqui, que a agência siga as recomendações feitas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ La gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati Membri dell'Unione europea è uno dei aspetti più delicati del coordinamento delle iniziative degli Stati membri. In questo contesto il ruolo svolto da Frontex è di fondamentale importanza per affrontare le nuove sfide in materia di controllo delle frontiere. Pertanto, in ragione della correttezza della posizione finanziaria di Frontex, ho deciso di votare favorevolmente alla procedura di discarico per l3esecuzione del bilancio l' esercizio dell'anno 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Voto in maniera contraria alla concessione del discarico per il European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) in quanto ritengo che Frontex abbia fallito nei suoi obiettivi, ovvero il salvataggio di vite umane e la lotta contro l'immigrazione clandestina, contro il traffico di esseri umani, contro le infiltrazione di terroristi; e contro la criminalità organizzata.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

Si bien soy contrario a la misión y a los objetivos de Frontex, ya que rechazo la externalización de las fronteras para blindar una Europa Fortaleza, el Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), por eso he votado a favor de aprobar la gestión del mismo

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of granting this discharge since FRONTEX by promoting, coordinating and developing European border management in line with the EU fundamental rights charter can carry out important work for the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'octroi de la décharge à l'agence Frontex. Cependant, je ne peux qu'être préoccupée par les nombreux éléments qui restent à améliorer en matière de gestion budgétaire et des ressources humaines. Je suis néanmoins consciente, en tant que membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, des efforts incessants demandés à l'Agence face à la pression migratoire exponentielle aux frontières extérieures de l'Union. Je suis donc en faveur d'un soutien en conséquence à cette Agence.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2013. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Számvevőszék kijelentette, hogy az ellenőrzések során bizonyosságot szerzett a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, de nem talált megfelelő és elegendő könyvvizsgálati bizonyítékot, hogy az alapjául szolgáló ügyletek szabályszerűek és jogszerűek voltak. Kiemeli, hogy a felvételi eljárások jelentős hiányosságot mutatnak, az átláthatóság és egyenlő bánásmód tekintetében, ezért szükséges, higy az ügynökség az említett problémákat orvosolja. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során az említett problémákon kívül nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március végi ülésén a mentesítés megadásáról, a 2013-as számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ L’agence n'a pas adopté de politique claire, globale et objective pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

Il est inquiétant que 32 millions d'euros, soit 35 % des crédits engagés en 2013, aient été reportés à 2014, même si selon le rapport de la Cour, le caractère pluriannuel des opérations de l'Agence et le risque accru d'événements imprévus constituent un défi particulier au regard de la planification et de l'exécution du budget annuel. Néanmoins, le suivi du budget doit être amélioré afin de réduire le niveau des reports. L'Agence doit prendre des mesures rapides afin de mieux contrôler le financement de ses activités pluriannuelles opérationnelles. J'ai donc décidé de voter contre le rapport concernant la décharge sur l'exécution de son budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз, за финансовата 2013 година, защото смятам, че отпуснатите средства за такава важна агенция са твърде недостатъчни. Европа е изправена пред огромен миграционен натиск, което изисква още по-големи усилия от страна на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω διότι η χορήγηση απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ (FRONTEX) όσον αφορά στην εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, δε συμβαδίζει με τις παρατηρήσεις "σε εξέλιξη" του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις ανεπάρκειες σε διαφάνεια και ισότητα στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, την εύλογη αβεβαιότητα για τη νομιμότητα και κανονικότητα του Οργανισμού κτλ

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően szavazatommal támogattam a költségvetési mentesítés megadását az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség vonatkozásában.

Kiemelten fontos, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felelősen gazdálkodjon ezekkel forrásokkal. Ezért az Európai Számvevőszék esetleges észrevételeit és javaslatait az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek kellően figyelembe kell vennie.

Érdekünk, hogy az uniós intézmények a rájuk bízott forrásokkal felelősen gazdálkodjanak. Nekik kell példát mutatniuk az uniós tagállamoknak a felelős költségvetési gazdálkodás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. – I voted in favour of this Discharge. It is important that the European Union is transparent and that my constituents in Wales can be confident that scrutiny is effective and that resources are being used properly.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. ‒ Tratando-se de matéria de natureza orçamental respeitante à execução do orçamento afeto a instituições e agências europeias para 2013, e tomando em consideração o relatório anual do Tribunal de Contas que assegura a fiabilidade, legalidade e regularidade das contas, bem como outras disposições legais inscritas nos recitais da proposta de decisão, votei a favor da quitação pela execução do orçamento da FRONTEX para o exercício de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O orçamento final da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia para o exercício de 2013 foi de 93 950 000 EUR, o que representa um aumento de 4,88 % em relação a 2012. Lamenta-se que, por dois anos consecutivos, o Tribunal não tenha obtido garantias razoáveis quanto à legalidade e regularidade das transações da Agência nem quanto ao facto de, no âmbito das convenções de subvenção assinadas antes de junho de 2013, a Agência não solicitar, habitualmente, a documentação justificativa dos direitos dos países cooperantes.

Outro dado preocupante refere ao facto do tribunal, e face à falta de provas de auditoria suficientes e adequadas da eficácia das verificações ex ante e ex post das operações de 2013, o considerar não existir uma garantia suficiente da legalidade e regularidade das operações relativas a subvenções de 2013 referentes às operações terra/mar/ar conjuntas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Milhares de seres humanos perdem a vida no Mediterrâneo, num êxodo massivo de países de África e do Médio Oriente. Vítimas da guerra, da fome e da pobreza extrema.

A União Europeia tem pesadas responsabilidades nestes trágicos acontecimentos. As suas políticas de agressão, de ingerência e de apoio (bélico e financeiro) à desestabilização dos países daquelas regiões, promovendo a guerra e movimentos extremistas, estão na base da intensificação destes fluxos migratórios.

O tratamento repressivo e a criminalização dos refugiados e dos imigrantes, ou o tratamento selectivo destes últimos, não resolvem o problema. Agravam-no. O FRONTEX – a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da UE – é um instrumento, talvez o principal, da política desumana que criminaliza a imigração e os refugiados. Um instrumento da Europa "Fortaleza", fechada a fluxos migratórios, que alimenta as redes de tráfico humano.

Desde a sua criação que manifestámos a nossa oposição ao FRONTEX, aqui hoje reafirmada ao recusarmos esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Ide o technickú správu bez politického kontextu. Ide o úpravu rozpočtu pre Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η ψήφος μου είναι αρνητική διότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ (FRONTEX) δεν δικαιολογούν την απαλλαγή του όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The European Agency for the Managment of Operational Cooperation at the External Boarders of the Member States of the European Union has vital importance in terms of delivering the goals and results of EU policies on the matter. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year. I therefore supported the grant of the discharge in respect of the implementation of the budget for the financial year 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék elkészítette a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését, melyet ismertetett az Európai Parlament plénuma előtt, majd a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. A jelentés bemutatását követően a 2013. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ügynökségek és hivatalok költségvetése végrehajtására vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Unió ügynökségeinek, hivatalainak 2012-es gazdálkodásával kapcsolatban a horizontális zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott, és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A problémák, melyeket a jelentés kiemel, és melyekre az ügynökségeknek megoldást kell találniuk, a közbeszerzési eljárások átláthatóságának erősítése, az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos hatékonyabb eljárás, valamint a belső ellenőrzési rendszerek további erősítése. A CONT szakbizottság márciusi ülésén a jelentés elfogadásáról, e hatóság 2013-as számláinak lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és az április 29-ei plenáris szavazáson is a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Dichiaro il mio voto favorevole alla relazione del collega Ryszard Czarnecki, già approvata dalla Commissione per il Controllo dei Bilanci, in merito alla Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX). Frontex è nata dall´esigenza di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri, ravvisando il principio di cooperazione operativa tra gli Stati membri e mettendo a punto un modello di valutazione comune e integrato dei rischi: un'esigenza sempre più stringente, alla luce delle continue tragedie migratorie in corso nel Mar Mediterraneo. L'auspicio è che il lavoro dell'agenzia possa essere potenziato e davvero reso comune tra tutti i Paesi membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of this report. I am pleased that the EU agencies have made demonstrable progress in implementing the "Roadmap" following the ‘Common Approach’ agreed in 2012 and that the reports demonstrate that all but one of these agencies, the EIT, can be granted immediate discharge for 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. – In questo momento chiediamo a gran voce un aumento delle risorse di Frontex. Chiediamo a Stati membri che prima erano esclusi di impegnarsi e partecipare. Chiediamo a tutti uno sforzo in più. Frontex è nata per la GESTIONE delle frontiere esterne e adesso questa gestione è quanto mai complicata e ha purtroppo, troppo spesso, dei risvolti drammatici. Frontex si è dimostrata inadeguata, quindi adesso deve essere in grado di adattarsi, di adeguarsi alle nuove sfide che questa gestione comporta. L'Agenzia, attraverso le Operazioni come Triton, deve lavorare di più, essere più efficiente. Molti i noi vorrebbero che fosse anche in grado di cambiare il suo mandato, che gestione non volesse dire solo controllo, ma anche salvataggio. Allo stesso modo però, il controllo sull'uso di queste risorse deve essere serrato. Sull' Agenzia non può cadere l' ombra del conflitto di interessi, della rendicontazione falsata, della mancanza di audit interno. Non possiamo permetterci di sprecare o perdere nessuna risorsa. In questo caso è davvero una questione di vita o di morte.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of granting this discharge since the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) is achieving good results in its area of work.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes Agentūra privalo įgyvendinti visus Audito Rūmų pavedimus bei rekomendacijas ir pateikti patikimas ataskaitas bei įrodyti dėl jose atspindimų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Taip pat Agentūra privalo ištaisyti kitus rezoliucijoje minimus veiklos, finansų valdymo ir kontrolės trūkumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2013., čiji je proračun u 2013. godini povećan za 4,88 % u odnosu na 2012. godinu, a ukupni doprinos Unije proračunu Agencije porastao je 1,79 % iste godine. Primjedbe koje se odnose na nejednakost zapošljavanja, nedovoljno transparentnu računovodstvenu dokumentaciju, nejasnu politiku što se tiče sukoba interesa, te prenošenje financijskih sredstava iz 2013. u 2014. godinu ne umanjuju potrebu davanja razrješnice, a ujedno će Agencija morati poduzeti sve mjere u cilju poboljšanja i unaprjeđenja transparentnosti svoga rada.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Le rapport appelle à octroyer la décharge et j’ai décidé de voter contre.

L’agence n'a pas adopté de politique claire, globale et objective pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts.

Il est inquiétant que 32 millions d'euros, soit 35 % des crédits engagés en 2013, aient été reportés à 2014, même si selon le rapport de la Cour, le caractère pluriannuel des opérations de l'Agence et le risque accru d'événements imprévus constituent un défi particulier au regard de la planification et de l'exécution du budget annuel. Néanmoins, le suivi du budget doit être amélioré afin de réduire le niveau des reports. L'Agence doit prendre des mesures rapides afin de mieux contrôler le financement de ses activités pluriannuelles opérationnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union (Frontex) sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich meiner Stimme, da trotz der Kosten und der intransparenten Buchhaltung bei FRONTEX, ein nicht zu unterschätzender Mehrwert für Europa und seine Mitgliedstaaten geschaffen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I am pleased that the EU agency have made demonstrable progress made in implementing the "Roadmap" following the ‘Common Approach’ agreed in 2012 and that the report demonstrates that the agency can be granted immediate discharge for 2013. I voted therefore in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho deciso di sostenere con voto favorevole il discarico per l´Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell´Unione Europea (FRONTEX). Sono convinto infatti, che in questo periodo di grande emergenza, Frontex stia svolgendo un ruolo strategico e fondamentale di gestione degli sbarchi lungo le coste italiane. Inoltre, come riconosciuto dalla Corte dei Conti, si plaude all'introduzione di un sistema consolidato e maggiormente esaustivo di verifiche ex ante, che è stato introdotto per le convenzioni di sovvenzione firmate dopo il giugno 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le vote qui nous est soumis porte sur la décharge budgétaire à l'agence Frontex chargée de mettre en place la protection des frontières extérieures de l'Union européenne.

Frontex est mis en cause à plusieurs égards dans les morts tragiques de migrants tentants de rejoindre le continent européen par la mer. D'un côté, ses missions sont critiquées pour rendre plus dangereuses la traversée en ce qu'elles poussaient les passeurs vers des routes moins contrôlées mais plus dangereuses. De l'autre, ses manques de moyens limitent les possibilités des opérations de sauvetage et le repérage des navires en difficultés.

Ce vote porte sur la décharge budgétaire à l'agence Frontex sur son budget de l'année précédente. Un vote contre cette décharge aurait été contreproductif au moment où des fonds supplémentaires doivent être débloqués pour que Frontex puisse mener des opérations de sauvetage d'envergures aux larges des côtes italiennes. J'ai donc voté pour cette décharge, mais continue de demander une modification du mandat de ces opérations: celles-ci doivent faire du sauvetage une priorité, au lieu d'une chasse aux migrants qui les mets toujours plus à la merci des passeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ Le Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 n'est pas acceptable.

En effet, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ne semble pas adopter une politique cohérente et lisible pour la prévention et la gestion d'éventuels conflits d'intérêts. Je ne puis que constater que pas moins de 35% des crédits engagés en 2013 ont été reportés à l'année suivante. Consciente du caractère pluriannuel des opérations de l'Agence et des difficultés rencontrées dans l'exécution de ces dernières, qui représentent une difficulté certaine de planification, je déplore néanmoins la médiocre suivie du budget, qui pourrait faire l'objet d'améliorations certaines notamment dans la réduction du niveau des reports.

Pour ces raisons, je suis opposée à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Vote contre. Il n'y a pas de politique clairement définie pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Il est inquiétant de voir que 35 % des crédits engagés en 2013(32 millions d'euros)soient reportés à 2014. L'actualité nous montre qu'il y a un risque accru d'événements imprévus ce que l'Agence devrait prendre en compte pour la planification et l'exécution du budget annuel. Il convient de réduire le niveau des reports et l'Agence doit prendre des mesures rapides pour mieux contrôler le financement de ses activités pluriannuelles opérationnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

Si bien soy contrario a la misión y a los objetivos de Frontex, ya que rechazo la externalización de las fronteras para blindar una Europa Fortaleza, el Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), por eso he votado a favor de aprobar la gestión del mismo

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Koordinacija operativne suradnje država članica u upravljanju vanjskim granicama glavna je svrha ove Agencije. Ostale zadaće Agencije su da provodi analizu rizika, pomaže u kreiranju standarda obuke i u provođenju obuke te prati istraživanja važna za kontrolu i nadzor vanjskih granica i pomaže u situacijama koje zahtijevaju dodatni angažman.

Rezolucija koja prati odluku poziva Agenciju na donošenje jasne i sveobuhvatne politike za postupanje u situacijama sukoba interesa i iskazuje zabrinutost zbog nedostataka transparentnosti u procesu zapošljavanja. Također, žali zbog činjenice da dvije godine zaredom Sud nije našao razumno uvjerenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija Agencije vezanih za rashode država članica. Parlament očekuje potpisivanje sveobuhvatnog sporazuma s državom članicom domaćinom.

Iz financijskih izvješća Agencije zaključujemo da je konačni proračun Agencije za financijsku godinu 2013. iznosio 93,9 milijuna eura, od čega je doprinos Unije bio 85,5 milijuna eura. Revizorski sud odobrio je računovodstvenu dokumentaciju Agencije pa je sukladno tome i Europski parlament odobrio zaključivanje knjiga koje sam podržala.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Για λόγους έλλειψης: α) πλήρους διαφάνειας, β) σοβαρής τεκμηρίωσης, γ) αξιοπιστίας, δ) επαρκών στοιχείων αναφορικά με την εκτέλεση του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού, καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ La Cour des comptes s’inquiète que cette agence n’ait pas établie une politique claire, globale et objective pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts. De plus le rapport s’inquiète du pourcentage bien trop élevé de crédits engagés reportés à 2014 qui semblent souligner une mauvaise gestion des fonds de cette agence. Dominique Martin a donc voté contre cet octroi.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La relazione sul discarico 2013 per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), valuta le questioni relative alle prestazioni, alla gestione finanziaria e al controllo dell'Agenzia UE. Ho espresso il mio parere favorevole, in linea con il mio gruppo politico, in quanto ho ritenuto positive le indagini di controllo e valutazione sui costi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX). Nello specifico c'è da sottolineare come tutte le agenzie dell'UE debbano rispettare il principio dell'annualità come scadenza per la presentazione del loro bilancio. Inoltre, considerando la loro interconnessione ci aspettiamo una collaborazione sempre maggiore tra questa e le altre Agenzie con la sottoscrizione di protocolli d'intesa che permettano una migliore gestione dei bilanci e criteri di trasparenza della spesa

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Stando a quanto stimato da parte della Corte dei Conti l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ha correttamente adempiuto ai propri impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2013.

Sulla scorta di tale presupposto ho deciso di votare a favore di questo documento, che approva l'attività finanziaria condotta da parte di questa Agenzia comunitaria, durante l'anno 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒

Ich habe mich bei der Abstimmung des Entschließungsantrages über die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union enthalten, da die Forderungen aus diesem Antrag nicht klar hervorgehen und deswegen keine Bewertung möglich ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2013 ayant encore une fois été exécuté de manière particulièrement chaotique, toute décharge donnée pour cet exercice pose problème. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 20 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Je suis de plus opposé à toute action de FRONTEX. Je m'oppose donc à la décharge sur le budget de FRONTEX pour 2013 et vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ Following the recommendation from the Council, the declaration of assurance from the Court of Auditors and the report from the Committee of Budgetary Control, I chose to support the decision regarding the discharge on the implementation of the budget of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union for the financial year 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union for the financial year 2013

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (NI), par écrit. ‒ La décharge doit être refusée, autant en raison de l'opposition à l'action même de Frontex, nettement insuffisante pour incarner une véritable politique de contrôle des flux migratoires, que des réserves comptables, notamment sur la gestion des opérations pluriannuelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Le rapport appelle à accorder la décharge à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne pour l’exécution du budget 2013. Déplorant que l’agence n’ait pas de politique transparente sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et que 35% de ses crédits engagés en 2013 ont été reportés en 2014, j’ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte relatif à la décharge budgétaire 2013 pour l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres (FRONTEX). La décharge est accordée, le budget de 94 millions d’euros ayant été exécuté sans erreur significative. Le rapport invite toutefois à réaliser une analyse minutieuse de l’utilisation des crédits de l’Union dans le cadre des opérations terre/air/mer conjointes. Il regrette également que FRONTEX ne se soit pas dotée d’une politique claire de prévention des conflits d’intérêts. La décharge budgétaire, qui peut être accordée, ajournée ou refusée par le Parlement européen, constitue le contrôle final du budget annuel. Le processus de décharge représente le volet politique du contrôle de l’exécution budgétaire. Il prend appui sur les rapports de la Cour des Comptes et sur les précisions apportées par les organismes concernés. La décision de décharge peut s’accompagner de recommandations pour améliorer certains aspects de l’exécution budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la décharge budgétaire de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), procédure qui permet aux députés de valider l'implémentation du budget de cette agence. En effet, Frontex a su prouver sa bonne gestion financière et tenir compte des recommandations ultérieures, il doit poursuivre ses efforts dans les domaines qui peuvent être améliorés.

L'adoption de ce texte entraîne la clôture de l'exercice budgétaire de l'Union européenne de l'année 2013. Cette procédure est nécessaire au bon fonctionnement des institutions européennes et assure la transparence, devant les citoyens de l’Union, de la gestion des fonds qui leur sont confiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'autorizzazione al discarico 2013 per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea(FRONTEX) poiché, come espresso nella relazione, l'analisi dei conti e delle operazioni risulta nel complesso positiva, regolare e legittima. Tuttavia mi trovo d´accordo con quanto riportato nella relazione in cui si evince che, a causa di alcune incongruenze, procedure poco trasparenti e pendenze riportate nel bilancio, l´Agenzia dovrebbe migliorare la propria gestione finanziaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la 145 de miliarde de euro (conform cifrelor din 2015). Această sumă nu reprezintă decât 1% din veniturile generate anual de economiile UE, deși este o sumă importantă. Fiecare buget anual face parte dintr-un ciclu bugetar de șapte ani cunoscut sub numele de „perspectivă financiară”. Perspectivele financiare sunt stabilite de Comisia Europeană și necesită aprobarea în unanimitate din partea statelor membre și negocieri care să fie urmate de acordul Parlamentului European. După stabilirea bugetului pentru exercițiul bugetar din anul următor, întotdeauna în anul care urmează celui în care s-a consumat bugetul prevăzut cu un an înainte, se realizează descărcarea bugetară pentru urmărirea și veficarea utilizării corecte a fondurilor așa cum au fost prevăzute pentru fiecare instituție, organism, domeniu, în parte. Am votat această propunere de rezoluție referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 având în vedere importanța majoră pe care o reprezintă informarea cetățenilor UE, în ceea ce privește utilizarea bugetului UE, buget la care contribuie și aceștia implicit.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Andsin heakskiidu 2013. aasta eelarve täitmisele, mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Kuigi Frontexi operatsioonide mitmeaastane olemus ja suurem ettenägematute sündmuste oht raskendab aastaeelarve kavandamist ja täitmist, on alati võimalik eelarvekontrolli parandada, et vähendada kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määra.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerato che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2013 ammontava a 93 950 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 4,88% rispetto al 2012, considerato che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 85 500 000 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'1,79% rispetto al 2012; considerato che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013, ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ma non è riuscita a ottenere sufficienti elementi probatori riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti; per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Frontex je Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama Europske unije koja promiče, usklađuje i razvija europsko upravljanje granicama u skladu s Poveljom temeljnih prava Europske unije uz primjenu koncepta integriranog upravljanja granicom. Frontex je odgovoran za koordinaciju aktivnosti nacionalnih graničnih službi u nadzoru vanjske granice EU s državama nečlanicama. Raspolaže timom za brza djelovanja kao odgovor na moguće krizne situacije na vanjskim granicama. Pomaže zemljama članicama u zajedničkim operacijama povratka stranih ilegalaca u njihove matične države uz davanje potrebne pažnje osnovnim ljudskim pravima povratnika. Usko surađuje sa ostalim tijelima EU, posebno u sigurnosnom i pravnom aspektu. Također surađuje i sa graničnim službama zemalja koje nisu u EU/Shengenu, posebno sa onima koje su određene kao glavni izvori ili tranzitne rute ilegalne migracije.

Zbog velikog broja migranata koji dolaze u Mediteran, ne reagiranja Turske na „brodove duhove“, terorističkih prijetnji na Balkanu i nastavka krize u Ukrajini, važno je Frontexu povećati ovlasti ali dati i veća financijska sredstva za rad.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. – Le Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne pour l'exercice 2013 n'est pas acceptable.

En effet, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ne semble pas adopter une politique cohérente et lisible pour la prévention et la gestion d'éventuels conflits d'intérêts. Je ne puis que constater que pas moins de 35% des crédits engagés en 2013 ont été reportés à l'année suivante. Consciente du caractère pluriannuel des opérations de l'Agence et des difficultés rencontrées dans l'exécution de ces dernières, qui représentent une difficulté certaine de planification, je déplore néanmoins la médiocre suivie du budget, qui pourrait faire l'objet d'améliorations certaines notamment dans la réduction du niveau des reports.

Pour ces raisons, je suis opposé à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Pozdravljam rad Frontexa i njegovu važnu ulogu u osiguravanju granica Europske unije. Zanimljivo je prisjetiti se da je baš Frontex prva agencija koja je svoje sjedište 2005. odlučila postaviti u jednoj od novih zemalja članica koje su u Europsku uniju ušle tek godinu prije, točnije u Poljskoj u gradu Varšavi. Kao zastupnik iz najnovije zemlje članice, smatram taj potez vrlo lijepom gestom u vidu europskih integracija i nadam se da će se slična politika koristiti i u slučaju Republike Hrvatske i da će i ona postati budući dom mnogih europskih agencija.

Po pitanju revizije, slažem se s izvješćem i posebno bih ponovno stavio naglasak na dio gdje se Agenciju poziva da životopise članova uprave čim prije objavi javnosti u duhu transparentnosti kako bi se osigurali protiv potencijalnog konflikta interesa, posebno zbog strateški važne uloge Frontexa u sigurnosti Unije, a Frontexu želim mnogo uspjeha u svojem daljnjem radu.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La relazione della Corte dei conti sulla posizione finanziaria dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex) è positiva e con operazioni legittime e regolari. Per tutto cio' esprimo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ A la lumière des récents évènements dramatiques en Méditerranée centrale, ayant causés la mort de plusieurs dizaines de migrants, la gestion des flux migratoires doit être mieux coordonnée et organisée au sein de l'Union européenne. Je me suis prononcé en faveur de la décharge relative à l'exécution du budget de l'Agence Frontex pour l'exercice 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Ao dar quitação a uma instituição ou agência, o Parlamento Europeu aprova a boa utilização do erário público na execução orçamental, alcançada no respeito pela regulamentação. Após recomendação do Conselho, os deputados ao Parlamento Europeu são chamados a exercer controlo sobre a gestão das dotações, decidindo sobre a quitação com base nos relatórios do Tribunal de Contas. Assim, e avaliados os relatórios do Tribunal de Contas e da Comissão Parlamentar do Controlo Orçamental, votei favoravelmente a presente decisão que dá quitação ao Diretor Executivo da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O processo de quitação orçamental é o instrumento que garante a responsabilidade e a transparência na gestão dos fundos comunitários e a supervisão do número crescente de agências europeias. Cabe ao Parlamento encerrar um “ciclo orçamental”. Isso não pode ser feito sem um rigoroso controlo orçamental, verificando se o dinheiro foi correctamente gerido e determinando exactamente as despesas e receitas de um exercício. Apesar de surgir como algo que parece excessivamente burocrático e exaustivo, este é um momento essencial para o regular e correcto funcionamento das instituições europeias. A execução do orçamento da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) não apresentou problemas relevantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – He apoyado este informe dado que el Tribunal de Cuentas ha observado cómo se han implementado mejoras respecto a observaciones realizadas en ejercicios precedentes. Hay que señalar que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2013 dieron lugar a un porcentaje de ejecución presupuestaria del 97,75 % y que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 63,98 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de l’octroi de la décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l’exécution de son budget pour l’exercice 2013 bien que la Cour des comptes ait émis une opinion avec réserve sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes pour Frontex (ce qui se produit pour la deuxième année consécutive). Par ailleurs, j’invite l’Agence à transmettre à l’autorité de décharge un rapport sur les vérifications ex post effectuées à l’aide du système de vérification renforcé, ainsi qu’une analyse détaillée des améliorations apportées au système.

À noter que le budget définitif de Frontex pour l’exercice 2013 était de 93,95 millions EUR, ce qui représente une hausse de 4,88% par rapport à 2012. Sur ce montant, la contribution de l’Union représentait 85 ,5 millions EUR. Pour celles et ceux qui voudraient prendre connaissance de la série d’observations faite par les Députés sur la gestion quotidienne de Frontex, je ne peux que trop vous conseiller de consulter le rapport en question. Vous y trouverez notamment un série d’observations sur les virements ainsi qu’en matière d’audit interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ À semelhança de anteriores relatórios de quitação, votei favoravelmente a proposta de decisão relativa à Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras externas dos Estados-Membros - FRONTEX, (no âmbito das competências atribuídas ao Parlamento Europeu, nomeadamente pelo disposto no artigo 94.° e no Anexo V do seu Regimento).

Esta Agência, sedeada em Varsóvia na Polónia e com um orçamento de cerca 94 milhões de euros, integra-se no grupo das 32 Agências/organismos cujas contas são alvo desta apreciação política anual por parte do Parlamento Europeu relativa ao controle orçamental do ano 2013 e no grupo das 31 Agências que viram as suas contas encerradas, pela aprovação favorável em sede de Plenário, do respetivo Relatório de Quitação efetuado pela Comissão do Controlo Orçamental, no seguimento da Declaração do Tribunal de Contas que afirmou “afirmou ter obtido garantias razoáveis de que as contas anuais da Agência são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares”, e da recomendação do Conselho.

Termino, congratulando mais uma vez o relator pelo esforço de síntese e clareza na explanação colocados na elaboração deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del discarico a FRONTEX, Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, per il bilancio 2013. L'Agenzia, istituita nel 2004, ha l'importante compito di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nell'ambito della gestione delle frontiere esterne. Sebbene in quest'ambito il rispetto della pianificazione pluriennale del bilancio sia più difficile, a causa del rischio maggiore di eventi imprevisti, l'Agenzia dovrà migliorare il controllo di bilancio, come riportato dalla commissione controllo bilanci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

Si bien soy contrario a la misión y a los objetivos de Frontex, ya que rechazo la externalización de las fronteras para blindar una Europa Fortaleza, el Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), por eso he votado a favor de aprobar la gestión del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted in support of the report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union for the financial year 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som proti udeleniu absolutória za rok 2013 pre Európsku agentúru pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ. Súhlasím so stanoviskom frakcie EKR. Toto stanovisko je proti udeleniu absolutória pre jednotlivé časti rozpočtu EÚ, kým rozpočet nebude schválený vcelku Dvorom audítorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće navedeno u naslovu uzimajući u obzir izjavu Revizorskog suda u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Fontex) za financijsku godinu 2013. („izvješće Revizorskog suda”) koji smatra da godišnji financijski izvještaji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije u svim svojim bitnim aspektima vjerno prikazuju njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. kao i rezultate poslovanja i novčane tokove za financijsku godinu zaključenu tim danom te smatra da su transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Frontexa za financijsku godinu 2013. u svim bitnim aspektima zakonite i pravilne. Isto tako primam na znanje mišljenje Revizorskog suda prema kojem su revizijski dokazi o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima u području zajedničkih operacija na kopnu, moru i u zraku i dalje nedovoljni, ali da mogući učinci koji proizlaze iz te situacije nisu više sustavni kao prošle godine te sukladno tome pozdravljam činjenicu da je Frontex u lipnju 2013. uveo stroži sustav ex ante provjera ugovora o bespovratnim sredstvima.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam razrješnicu za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2013. jer je utvrđeno da je konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije odgovara obliku u kojemu je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda.

Zatim je doneseno nekoliko mjera kako bi se riješile i spriječile situacije sukoba interesa, uključujući razradu detaljnog disciplinarnog postupka. Prema mišljenju Revizorskog suda, transakcije evidentirane u računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2013. zakonite su i pravilne u svim važnim aspektima.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ (FRONTEX) δεν δικαιολογούν την απαλλαγή του όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette décharge du budget pour 2013. Notre groupe politique a déposé nombre d'amendements qui ont fait l'objet de plusieurs débats en interne les semaines qui ont précédé la plénière. Les socialistes européens se sont prononcés positivement. La proposition a été votée à la majorité ce mercredi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. – Ho votato contro la decisione che propone la concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2013 poiché ritengo, alla luce del fatto che secondo le stime oltre 20 000 migranti sarebbero morti nel Mediterraneo tra il 2000 e il 2013, che Frontex abbia fallito nei suoi obiettivi, ovvero il salvataggio di vite umane e la lotta contro l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, le infiltrazioni di terroristi e la criminalità organizzata. Inoltre per due anni consecutivi la Corte non ha trovato garanzie ragionevoli in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni dell'Agenzia. Per le convenzioni di sovvenzione firmate prima del giugno 2013 l'Agenzia generalmente non richiedeva la documentazione comprovante i diritti dei paesi cooperanti e in assenza di elementi probatori sufficienti e adeguati circa l'efficacia delle verifiche ex ante ed ex post sulle operazioni relative alle sovvenzioni per il 2013, la Corte non ha trovato garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni relative alle sovvenzioni del 2013 per operazioni congiunte alle frontiere terrestri/marittime/aeree.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

El Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), por eso he votado a favor de aprobar la gestión del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos aqui a tratar de um processo formal através do qual se reconhece que a execução orçamental do organismo objeto de análise está de acordo com o que foi previamente orçamentado. Trata-se, portanto, de avaliar a validade contabilística de um documento. Deste ponto de vista pouco temos a comentar.

Já quanto aos considerandos políticos subjacentes ao papel desta instituição no quadro de um processo de integração baseado em valores que não partilhamos, não podemos deixar de vincar o nosso ponto de vista profundamente crítico. Este processo de integração, do qual este organismo ou instituição é parte integrante, representa hoje um fator de enorme retrocesso social e um fator que acentua as desigualdades económicas, sociais e territoriais.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei der Abstimmung des Entschließungsantrages über die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union enthalten, da die Forderungen aus diesem Antrag nicht klar hervorgehen und deswegen keine Bewertung möglich ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemnĕ. ‒ Mé rozhodnutí o hlasování pro udělení absolutoria agentuře Frontex vychází z přesvědčení, že tato agentura již adoptovala některá účinná opatření, která mají řešit problémy identifikované Evropským účetním dvorem, a to se projeví i ve zprávě o absolutoriu za rok 2014. Je důležité si uvědomit, že chceme-li dosáhnout změny v agenturách, je třeba jim nabídnout konstruktivní mechanismy dialogu a spolupráce. Nechceme je zahnat do úzkých, ale naopak motivovat k lepší práci, což je i případ agentury Frontex. Frontex měl problémy s dotačními smlouvami. Nepožadoval až do června 2013 žádnou dokumentaci, která by doložila oprávněnost dotací pro přijímající státy, smlouvy navíc nepodléhaly ex post kontrolám. Tyto slabiny ale aktivně řeší. Jsem pro to, aby absolutorium bylo agentuře Frontex uděleno, a to i z toho důvodu, že v současnosti potřebujeme silný Frontex, který může čelit výzvám ve Středozemním moři.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Milhares de seres humanos perdem a vida no Mediterrâneo, num êxodo massivo de países de África e do Médio Oriente. Vítimas da guerra, da fome e da pobreza extrema.

A União Europeia tem pesadas responsabilidades nestes trágicos acontecimentos. As suas políticas de agressão, de ingerência e de apoio (bélico e financeiro) à desestabilização dos países daquelas regiões, promovendo a guerra e movimentos extremistas, estão na base da intensificação destes fluxos migratórios.

O tratamento repressivo e a criminalização dos refugiados e dos imigrantes, ou o tratamento seletivo destes últimos, não resolvem o problema. Estão na sua origem e agravam-no. O FRONTEX – a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da UE – é um instrumento, talvez o principal, da política desumana que criminaliza a imigração e os refugiados. Um instrumento da Europa "Fortaleza", fechada a fluxos migratórios, que alimenta as redes de tráfico humano.

Desde a sua criação que manifestámos a nossa oposição ao FRONTEX, aqui hoje reafirmada ao recusarmos esta quitação.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου