Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 29 април 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Приветствие с добре дошли
 3.Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 10.Време за гласуване
  10.1.Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (гласуване)
  10.2.Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (гласуване)
  10.3.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  10.4.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  10.5.Прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  10.6.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  10.7.Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  10.8.Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  10.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  10.10.Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  10.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и, 9-и и 10-и ЕФР (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  10.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (гласуване)
  10.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.21.Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “ (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  10.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (гласуване)
  10.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (гласуване)
  10.61.Фондове на паричния пазар (A8-0041/2015 - Neena Gill) (гласуване)
  10.62.Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  10.63.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (гласуване)
  10.64.Европейска прокуратура (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (гласуване)
  10.65.Стратегия по отношение на алкохола (B8-0357/2015) (гласуване)
  10.66.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (гласуване)
  10.67.Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и, 9-и и 10-и ЕФР (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “ (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Фондове на паричния пазар (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Европейска прокуратура (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Промяна в дневния ред
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 16.Положението в Бурунди (разискване)
 17.Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал-Шабаб (разискване)
 18.Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)
 19.Положението на Малдивските острови (разискване)
 20.Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)
 21.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г. (разискване)
 22.Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина (разискване)
 23.Ангажиментите от страна на държавите членки по отношение на официалната помощ за развитие (ОПР) (разискване)
 24.Договор от Маракеш относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)
 25.Трансфер на бюджетни средства
 26.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 28.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (7743 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (23122 kb)
Правна информация - Политика за поверителност