Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 29. april 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Velkomstord
 3.Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 10.Afstemningstid
  10.1.Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (afstemning)
  10.2.Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (afstemning)
  10.3.Beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem EØF og Norge (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  10.4.Stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  10.5.Anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  10.6.Stabiliserings- og associeringsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  10.7.Anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  10.8.Regler for anvendelsen af artikel 108 i TEUF (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  10.9.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  10.10.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  10.11.Decharge 2013: EU's almindelige budget – 8., 9. og 10. EUF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  10.12.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (afstemning)
  10.13.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.15.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Domstolen (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.16.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Revisionsretten (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.17.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.18.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Regionsudvalget (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.19.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.20.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.21.Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.22.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.23.Decharge 2013: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.24.Decharge 2013: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.25.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.26.Decharge 2013: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.27.Decharge 2013: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.28.Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.29.Decharge 2013: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.30.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.31.Decharge 2013: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.32.Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.33.Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.34.Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.35.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.36.Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.37.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.38.Decharge 2013: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.39.Decharge 2013: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.40.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.41.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.42.Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.43.Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.44.Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.45.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.46.Decharge 2013: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.47.Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.48.Decharge 2013: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.49.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.50.Decharge 2013: Den Europæiske Politienhed (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.51.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.52.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.53.Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.54.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.55.Decharge 2013: Fællesforetagendet Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.56.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.57.Decharge 2013: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.58.Decharge 2013: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  10.59.Decharge 2013: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (afstemning)
  10.60.Decharge 2013: SESAR-fællesforetagendet (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (afstemning)
  10.61.Pengemarkedsforeninger (A8-0041/2015 - Neena Gill) (afstemning)
  10.62.Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (afstemning)
  10.63.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (afstemning)
  10.64.En europæisk anklagemyndighed (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (afstemning)
  10.65.Alkoholstrategi (B8-0357/2015) (afstemning)
  10.66.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (afstemning)
  10.67.Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem EØF og Norge (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Stabiliserings- og associeringsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Regler for anvendelsen af artikel 108 i TEUF (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Decharge 2013: EU's almindelige budget – 8., 9. og 10. EUF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Domstolen (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Revisionsretten (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Regionsudvalget (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Decharge 2013: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Decharge 2013: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Decharge 2013: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Decharge 2013: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Decharge 2013: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Decharge 2013: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Decharge 2013: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Decharge 2013: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Decharge 2013: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Decharge 2013: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Decharge 2013: Den Europæiske Politienhed (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Decharge 2013: Fællesforetagendet Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Decharge 2013: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Decharge 2013: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Decharge 2013: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Decharge 2013: SESAR-fællesforetagendet (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Pengemarkedsforeninger (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.En europæisk anklagemyndighed (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Ændring af dagsordenen
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 16.Situationen i Burundi (forhandling)
 17.Forfølgelse af kristne rundt om i verden i relation til terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya (forhandling)
 18.Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh (forhandling)
 19.Situationen på Maldiverne (forhandling)
 20.Statusrapport 2014 om Albanien (forhandling)
 21.Statusrapport 2014 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 22.Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 23.EU-medlemsstaternes tilsagn om officiel udviklingsbistand (ODA) (forhandling)
 24.Marrakeshtraktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap (forhandling)
 25.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 26.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (7743 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (23122 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik