Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Υποδοχή
 3.Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (ψηφοφορία)
  10.2.Κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (ψηφοφορία)
  10.3.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη Συμφωνία με τη Νορβηγία (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  10.4.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  10.5.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και Ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  10.6.Συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  10.7.Εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  10.8.Κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 108 ΣΛΕΕ (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  10.9.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  10.10.Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  10.11.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  10.12.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (ψηφοφορία)
  10.13.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.15.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.16.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.17.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.18.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.19.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.20.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.21.Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.22.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.23.Απαλλαγή 2013 : Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.24.Απαλλαγή 2013 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.25.Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.26.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.27.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.28.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.29.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.30.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.31.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.32.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.33.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.34.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.35.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.36.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.37.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.38.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.39.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.40.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.41.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.42.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.43.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.44.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.45.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.46.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.47.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.48.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.49.Απαλλαγή 2013 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.50.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.51.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.52.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.53.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.54.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.55.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση CLEAN SKY (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.56.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.57.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.58.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  10.59.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (ψηφοφορία)
  10.60.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (ψηφοφορία)
  10.61.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (A8-0041/2015 - Neena Gill) (ψηφοφορία)
  10.62.Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  10.63.Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  10.64.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (ψηφοφορία)
  10.65.Στρατηγική για το αλκοόλ (B8-0357/2015) (ψηφοφορία)
  10.66.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (ψηφοφορία)
  10.67.Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη Συμφωνία με τη Νορβηγία (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και Ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 108 ΣΛΕΕ (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Απαλλαγή 2013 : Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Απαλλαγή 2013 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Απαλλαγή 2013 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση CLEAN SKY (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 15.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)
 17.Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (συζήτηση)
 18.Καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (συζήτηση)
 19.Η κατάσταση στις Μαλδίβες (συζήτηση)
 20.Έκθεση προόδου του 2014 για την Αλβανία (συζήτηση)
 21.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 22.Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 23.Δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) (συζήτηση)
 24.Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (συζήτηση)
 25.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7743 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (23122 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου