Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Tervitus
 3.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 10.Hääletused
  10.1.Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (hääletus)
  10.2.Teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirju käsitleva määruse (EMÜ) nr 3030/93 kehtetuks tunnistamine (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (hääletus)
  10.3.Norraga sõlmitud lepingus ettenähtud kaitsemeetmed (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (hääletus)
  10.4.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (hääletus)
  10.5.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev vaheleping Bosnia ja Hertsegoviinaga (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (hääletus)
  10.6.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (hääletus)
  10.7.ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamine teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  10.8.Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamise eeskirjad (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  10.9.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  10.10.Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  10.11.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  10.12.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (hääletus)
  10.13.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.14.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa välisteenistus (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.15.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kohus (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.16.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.17.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.18.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Regioonide Komitee (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.19.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.20.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.21.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.22.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.23.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.24.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.25.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.26.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.27.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.28.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.29.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.30.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.31.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.32.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.33.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.34.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.35.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.36.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.37.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.38.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.39.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.40.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.41.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.42.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.43.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.44.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.45.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.46.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.47.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.48.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.49.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.50.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.51.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.52.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.53.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.54.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.55.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.56.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.57.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.58.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (hääletus)
  10.59.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (hääletus)
  10.60.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (hääletus)
  10.61.Rahaturufondid (A8-0041/2015 - Neena Gill) (hääletus)
  10.62.Tekstiiltoodete importimine teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  10.63.2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (hääletus)
  10.64.Euroopa Prokuratuur (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (hääletus)
  10.65.Alkoholistrateegia (B8-0357/2015) (hääletus)
  10.66.Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (hääletus)
  10.67.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirju käsitleva määruse (EMÜ) nr 3030/93 kehtetuks tunnistamine (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Norraga sõlmitud lepingus ettenähtud kaitsemeetmed (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev vaheleping Bosnia ja Hertsegoviinaga (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamine teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamise eeskirjad (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa välisteenistus (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kohus (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Regioonide Komitee (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Rahaturufondid (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Tekstiiltoodete importimine teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Euroopa Prokuratuur (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Päevakorra muutmine
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Olukord Burundis (arutelu)
 17.Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (arutelu)
 18.Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (arutelu)
 19.Olukord Maldiividel (arutelu)
 20.Albaania 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 21.Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 22.Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes (arutelu)
 23.ELi liikmesriikide kohustused ametliku arenguabi vallas (arutelu)
 24.Marrakechi leping autoriõiguste erandite kohta nägemispuudega inimeste jaoks (arutelu)
 25.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 26.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7743 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (23122 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika