Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Oficiāla sveikšana
 3.Eiropadomes ārkārtas sanāksmes (2015. gada 23. aprīlī) ziņojums — pēdējā laikā notikušās traģēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnes (debates)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 7.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 8.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 9.Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsošana)
  10.2.Regulas (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm atcelšana (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (balsošana)
  10.3.Nolīgumā ar Norvēģiju paredzētie aizsardzības pasākumi (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (balsošana)
  10.4.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Albāniju (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (balsošana)
  10.5.Ar Bosniju un Hercegovinu noslēgtais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums un Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (balsošana)
  10.6.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (balsošana)
  10.7.LESD 107. un 108. panta piemērošana attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (balsošana)
  10.8.Noteikumi LESD 108. panta piemērošanai (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (balsošana)
  10.9.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  10.10.Revīzijas palātas īpašie ziņojumi par Komisijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  10.11.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. EAF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  10.12.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (balsošana)
  10.13.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.14.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.15.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.16.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.17.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.18.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.19.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.20.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.21.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.22.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.23.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.24.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.25.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.26.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.27.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.28.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.29.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.30.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.31.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.32.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.33.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.34.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.35.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.36.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.37.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.38.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.39.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.40.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.41.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.42.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.43.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.44.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.45.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.46.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.47.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.48.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.49.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.50.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.51.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.52.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.53.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.54.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Artemis" (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.55.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky" (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.56.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.57.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.58.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (balsošana)
  10.59.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (balsošana)
  10.60.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (balsošana)
  10.61.Naudas tirgus fondi (A8-0041/2015 - Neena Gill) (balsošana)
  10.62.Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (balsošana)
  10.63.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (balsošana)
  10.64.Eiropas Prokuratūra (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (balsošana)
  10.65.Stratēģija alkohola jomā (B8-0357/2015) (balsošana)
  10.66.Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (balsošana)
  10.67.Eiropadomes ārkārtas sanāksmes (2015. gada 23. aprīlī) ziņojums — pēdējā laikā notikušās traģēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnes (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Regulas (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm atcelšana (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Nolīgumā ar Norvēģiju paredzētie aizsardzības pasākumi (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Albāniju (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Ar Bosniju un Hercegovinu noslēgtais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums un Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.LESD 107. un 108. panta piemērošana attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Noteikumi LESD 108. panta piemērošanai (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Revīzijas palātas īpašie ziņojumi par Komisijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. EAF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Artemis" (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky" (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Naudas tirgus fondi (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Eiropas Prokuratūra (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Izmaiņas darba kārtībā
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 16.Stāvoklis Burundi (debates)
 17.Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (debates)
 18.ISIL/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana (debates)
 19.Stāvoklis Maldīvijā (debates)
 20.Albānijas 2014. gada progresa ziņojums (debates)
 21.Bosnijas un Hercegovinas 2014. gada progresa ziņojums (debates)
 22.Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana (debates)
 23.ES dalībvalstu saistības oficiālās attīstības palīdzības (OAP) jomā (debates)
 24.Marrākešas līgums par autortiesību izņēmumiem, kas tiek piemēroti personām ar redzes traucējumiem (debates)
 25.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 26.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 28.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (7743 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (23122 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika