Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Powitanie
 3.Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (debata)
 4.Powitanie
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 9.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 10.Głosowanie
  10.1.Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (głosowanie)
  10.2.Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (głosowanie)
  10.3.Środki ochronne przewidziane umową między EWG a Norwegią (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  10.4.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Albanią (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  10.5.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte między WE a Bośnią i Hercegowiną (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  10.6.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  10.7.Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  10.8.Zasady stosowania art. 108 TFUE (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (głosowanie)
  10.9.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  10.10.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  10.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  10.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (głosowanie)
  10.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.15.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.16.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.17.Absolutorium z wykonanai budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.18.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.19.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.20.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.21.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.22.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.23.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.24.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.25.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.26.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.27.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.28.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.29.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.30.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.31.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.32.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.33.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.34.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.35.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.36.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.37.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.38.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.39.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.40.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.41.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.42.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.43.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.44.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.45.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.46.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.47.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.48.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.49.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.50.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.51.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.52.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.53.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.54.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.55.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.56.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.57.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.58.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych" (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (głosowanie)
  10.59.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (głosowanie)
  10.60.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (głosowanie)
  10.61.Fundusze rynku pieniężnego (A8-0041/2015 - Neena Gill) (głosowanie)
  10.62.Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  10.63.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  10.64.Prokuratura Europejska (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (głosowanie)
  10.65.Strategia dotycząca alkoholu (B8-0357/2015) (głosowanie)
  10.66.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (głosowanie)
  10.67.Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Środki ochronne przewidziane umową między EWG a Norwegią (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Albanią (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte między WE a Bośnią i Hercegowiną (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Zasady stosowania art. 108 TFUE (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Absolutorium z wykonanai budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych" (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Fundusze rynku pieniężnego (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Prokuratura Europejska (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Zmiana porządku obrad
 15.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 16.Sytuacja w Burundi (debata)
 17.Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (debata)
 18.Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (debata)
 19.Sytuacja na Malediwach (debata)
 20.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (debata)
 21.Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (debata)
 22.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (debata)
 23.Zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) (debata)
 24.Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (debata)
 25.Przesunięcie środków: patrz protokół
 26.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 28.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7743 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (23122 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności