Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 29. apríla 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Správa z mimoriadnej schôdze Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 9.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 10.Hlasovanie
  10.1.Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (hlasovanie)
  10.2.Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  10.3.Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode medzi EHS a Nórskom (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  10.4.Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  10.5.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  10.6.Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  10.7.Uplatňovanie článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  10.8.Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  10.9.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  10.10.Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  10.11.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  10.12.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (hlasovanie)
  10.13.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.15.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.16.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.17.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.18.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.19.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.20.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.21.Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.22.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.23.Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.24.Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.25.Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.26.Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.27.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.28.Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.29.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.30.Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.31.Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.32.Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.33.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.34.Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.35.Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.36.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.37.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.38.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.39.Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.40.Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.41.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.42.Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.43.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.44.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.45.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.46.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.47.Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.48.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.49.Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.50.Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.51.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.52.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.53.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.54.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.55.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.56.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.57.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.58.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  10.59.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (hlasovanie)
  10.60.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (hlasovanie)
  10.61.Fondy peňažného trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill) (hlasovanie)
  10.62.Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  10.63.Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  10.64.Európska prokuratúra (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (hlasovanie)
  10.65.Stratégia zameraná na alkohol (B8-0357/2015) (hlasovanie)
  10.66.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (hlasovanie)
  10.67.Správa z mimoriadnej schôdze Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode medzi EHS a Nórskom (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Uplatňovanie článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Fondy peňažného trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Európska prokuratúra (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Zmena programu
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Situácia v Burundi (rozprava)
 17.Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)
 18.Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (rozprava)
 19.Situácia na Maldivách (rozprava)
 20.Správa o pokroku Albánska za rok 2014 (rozprava)
 21.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)
 22.Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (rozprava)
 23.Záväzky členských štátov EÚ, pokiaľ ide o oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) (rozprava)
 24.Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnuté osoby (rozprava)
 25.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 26.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (7743 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (23122 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia