Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 29. april 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Dobrodošlica
 3.Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 9.Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 10.Čas glasovanja
  10.1.Predhodno financiranje za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (glasovanje)
  10.2.Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (glasovanje)
  10.3.Zaščitni ukrepi, določeni v sporazumu z Norveško (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.4.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Albanijo (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.5.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.6.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.7.Uporaba členov 107 in 108 PDEU za določene vrste horizontalne državne pomoči (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.8.Pravila za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (glasovanje)
  10.9.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  10.10.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  10.11.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - 8., 9. in 10. ERS (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  10.12.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (glasovanje)
  10.13.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.14.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska služba za zunanje delovanje (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.15.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Sodišče Evropske unije (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.16.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Računsko sodišče (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.17.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.18.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Odbor regij (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.19.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.20.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.21.Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.22.Razrešnica za leto 2013: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.23.Razrešnica za leto 2013: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.24.Razrešnica za leto 2013: Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.25.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.26.Razrešnica za leto 2013: Evropska policijska akademija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.27.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.28.Razrešnica za leto 2013: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.29.Razrešnica za leto 2013: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.30.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.31.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.32.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za okolje (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.33.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.34.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.35.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.36.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.37.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.38.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.39.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.40.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.41.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.42.Razrešnica za leto 2013: Evropska železniška agencija (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.43.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.44.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.45.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.46.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.47.Razrešnica za leto 2013: Agencija za oskrbo Euratom (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.48.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.49.Razrešnica za leto 2013: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.50.Razrešnica za leto 2013: Evropski policijski urad (EUROPOL) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.51.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.52.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.53.Razrešnica za leto 2013: Agencija za evropski GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.54.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.55.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje Čisto nebo (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.56.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.57.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.58.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (glasovanje)
  10.59.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (glasovanje)
  10.60.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (glasovanje)
  10.61.Skladi denarnega trga (A8-0041/2015 - Neena Gill) (glasovanje)
  10.62.Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (glasovanje)
  10.63.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.64.Evropsko javno tožilstvo (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (glasovanje)
  10.65.Strategija o alkoholu (B8-0357/2015) (glasovanje)
  10.66.Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (glasovanje)
  10.67.Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Predhodno financiranje za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Zaščitni ukrepi, določeni v sporazumu z Norveško (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Albanijo (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Uporaba členov 107 in 108 PDEU za določene vrste horizontalne državne pomoči (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Pravila za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - 8., 9. in 10. ERS (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski parlament (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska služba za zunanje delovanje (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Sodišče Evropske unije (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Računsko sodišče (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Odbor regij (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Razrešnica za leto 2013: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Razrešnica za leto 2013: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Razrešnica za leto 2013: Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Razrešnica za leto 2013: Evropska policijska akademija (CEPOL) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Razrešnica za leto 2013: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Razrešnica za leto 2013: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za okolje (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Razrešnica za leto 2013: Evropska železniška agencija (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Razrešnica za leto 2013: Agencija za oskrbo Euratom (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Razrešnica za leto 2013: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Razrešnica za leto 2013: Evropski policijski urad (EUROPOL) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Razrešnica za leto 2013: Agencija za evropski GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje Čisto nebo (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje SESAR (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Skladi denarnega trga (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Evropsko javno tožilstvo (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Sprememba dnevnega reda
 15.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 16.Razmere v Burundiju (razprava)
 17.Preganjanje kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab (razprava)
 18.Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (razprava)
 19.Razmere na Maldivih (razprava)
 20.Poročilo o napredku Albanije za leto 2014 (razprava)
 21.Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2014 (razprava)
 22.Začasna prekinitev izjemnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino (razprava)
 23.Zaveze držav članic EU uradni razvojni pomoči (URP) (razprava)
 24.Marakeška pogodba o izjemah na področju avtorskih pravic za slepe in slabovidne (razprava)
 25.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 26.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 27.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 28.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (7743 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (23122 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov