Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 29 april 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Välkomsthälsning
 3.Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 10.Omröstning
  10.1.Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (omröstning)
  10.2.Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (omröstning)
  10.3.Skyddsåtgärder som fastställs i avtalet med Norge (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (omröstning)
  10.4.Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (omröstning)
  10.5.Stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor med Bosnien och Hercegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (omröstning)
  10.6.Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (omröstning)
  10.7.Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  10.8.Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  10.9.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  10.10.Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  10.11.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  10.12.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (omröstning)
  10.13.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.15.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.16.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.17.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.18.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.19.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.20.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.21.Ansvarsfrihet 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.22.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.23.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.24.Ansvarsfrihet 2013: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.25.Ansvarsfrihet 2013: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.26.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisakademin (Cepol) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.27.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.28.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.29.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska bankmyndigheten (Eba) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.30.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.31.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.32.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska miljöbyrån (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.33.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.34.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.35.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.36.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.37.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.38.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.39.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.40.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.41.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.42.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.43.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.44.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (EFT) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.45.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.46.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.47.Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.48.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.49.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.50.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.51.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.52.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.53.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.54.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.55.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.56.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.57.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.58.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för initiativet innovativa läkemedel (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  10.59.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Iter och utvecklingen av fusionsenergi (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (omröstning)
  10.60.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Sesar (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (omröstning)
  10.61.Penningmarknadsfonder (A8-0041/2015 - Neena Gill) (omröstning)
  10.62.Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  10.63.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (omröstning)
  10.64.Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (omröstning)
  10.65.Alkoholstrategi (B8-0357/2015) (omröstning)
  10.66.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (omröstning)
  10.67.Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2.Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3.Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4.Skyddsåtgärder som fastställs i avtalet med Norge (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5.Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6.Stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor med Bosnien och Hercegovina (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7.Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8.Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9.Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10.Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2013 (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21.Ansvarsfrihet 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24.Ansvarsfrihet 2013: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CDT) (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25.Ansvarsfrihet 2013: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisakademin (Cepol) (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska bankmyndigheten (Eba) (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska miljöbyrån (EEA) (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (EFT) (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-LISA) (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47.Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (EURATOM) (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för GNSS (GNSS) (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Clean Sky (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för initiativet innovativa läkemedel (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Iter och utvecklingen av fusionsenergi (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Sesar (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61.Penningmarknadsfonder (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62.Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64.Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Ändring av föredragningslistan
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Situationen i Burundi (debatt)
 17.Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (debatt)
 18.IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (debatt)
 19.Situationen i Maldiverna (debatt)
 20.2014 års lägesrapport om Albanien (debatt)
 21.2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 22.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina (debatt)
 23.EU:s medlemsstaters åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd (ODA) (debatt)
 24.Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning (debatt)
 25.Anslagsöverföringar: se protokollet
 26.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (7743 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (23122 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy